»i rfmffm NIEUWS- EN ADVERTENTIE8LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 6 ABDIJSIROOP Twee uit een nest No. 9676 VRIJDAG 29 OCTOBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Uw kind zal morgen niel meer hoesien AKKER's verslerkte EERSTE BLAD DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN SOUBURG. EEN HELDrE WAS MET RADION EN DAN NOG EEN GESCHENKENBON aDVERTENTIeNVan 1 tot 4 rebels f 0,80 Voor elken regel ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirnrn P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 - TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche s worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. Dir BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAG A V'OND. HET KONINKUJK HUIS EN DE NAAM ORANJE NASSAU. De Staatsoourant bevat het volgende Ko- ninklrjk besluit: (Staatsblad no. 5.) Besluit van den 26sten October 1937, betreffende den naam, te dragen door de kinderen van Hare Koninkltjke Hoog- heid Prinses Juliana. Wij WtiKhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, rinses van Oranje Nassau, eniz. eniz. enz. gezien ons besluit van 8 Januari 1937, no. 5, luidende als volgt: Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz. verlangende, dat de naam van bet geslacht, waarudt wij zijn gesproten en waaraan voor ons en voor het Nederlandsche vol'k zoo dier- bare herinneringen zijn verbonden, ook voor de kinderen van onze beminde Dochter foehou- den zal blijven en overwegende, dat dit ver- langen door onze Dochter en haren Gemaal wordt gedeeld; op de voordraoht van onzen minister van justitie van den 4den Januari 1937, kabinet no. 487, b; hefbben goedgevonden en verstaan: toe te stemimen, dat de naam „Oranje Nas sau" zal worden gedragen door alle kinderen van onze beminde Dochter, met en benevens den naam, welken zij aan het geslacht van humnen vader ontleenen, met dien verstande, dat aan laatstlbedoelden naam zal voorafgaan de naam „Oranje Nassau", zoodat genoemde kinderen, oruverminderd den titel van Prins of Prinses der Nederlanden en de hun verder toe- komende titels, zullen worden genoemd Prins (Prinses) van Oranje Nassau, Prins (Prinses) van Lippe-Biesterfeld". Onze minister van justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat op een nader te bepalen dag in het Staatsblad en in de Staats- courant zal worlden geplaatst. 's Gravenhage, den 8sten Januari 1937. WILHELMINA. De minister van Justitie, (w.g.) Van Schaik. BIJJDE GEBEURTENIS TEN PALEIZE TE SOESTDIJK. Naar de Telegraaf vernam is het zoo goed als zeker, dat de blijde geibeurtenis aan het Hof ten Paleize Soestdijk zal plaats vinden. Alle maatregelen en voorlbereidingen worden hier thans getroffen. Bij Koninklijk besluit van 25 October is met ingang van 15 November benoemd tot burge- meester der gemeente Oost- en West Souburg, de deer A. H. S. Stemerdinig, te Rotterdam. De nieuwe burgemeester werd 15 December 1898 te Pemis geboren. Na een kweekschool te heblben doorloopen, was bij van 1912 tot 1916 onderwijzer, en daarna dru'kker en uitgever. In 1931 werd de heer Stemerling gekozen tot lid vein den ge- meenteraad van Rotterdam, van welke ge meente hij in 1932 tot wethouder voor sociale belangen en arbeidsaangelegenheden werd be noemd. Dit bleef hij tot 1935; sindsdien is hij weer gewoon raadslid. De heer Stemending is ge- huwd en de c.h. beginselen toegedaan. DUITENLANDSCHE ORDER VOOR SOHEEPSWERF DE KUOP. De directie van de Scheepswerf De Klop te Sldedrecht heeft order gekregen tot den bouw van vler zelfvarende baggermolens, elk van een emmerinhoud van 1100 liter, bestemd en voor rekening van de Russische regeering. DE JUSTITIEBEGROOTING. iGevaren aan de grens. In het Voorloopig Verslag der Tweede Kamier over het hoofdstuk Justitie leest men: (Men verzocht den minister met zijn ambt- genoot van Buitenlandsche Zaken in overleg te willen treden, ten einde te tradhten in dozen de medewerking van de Belgische Regeering te verkrijgen en op die wijze tot een verbete- ring van bedoelde toestanden te geraken. Mocht dit niet gelukken, dan zal de Neder- lanldsche Reigeering zelfstandig maatregelen moeten nemen om het bezoek aan de bedoelde gelegenheid zooveel mogelijk te beperken. Zou het bijv. niet mogelijk zijn bij wet de regeering te machtigen, aan personen, die herhaaldelijk dronken uit het buitenland terugkeeren, het Veilblijf in de grensstreken te ontzeggen? Een soortgelijke bevoeigdheid bezit de Regeering reeds ten aamzien van smokkelaars. Ook aan de mogelijkheid van meer vertier in ordentelij- ken vorm aan deze zijde van de grens behoort aandacht te worden geschonken. HET TE VOEREN BE LP I D VAN HET KABINET. Versoheidene leden weinig optimistisch. Aan het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de Rijksibegrooting 1938 is het volgende ontleend: .Over het door het kabinet in het vooruit- zicht gestelde beleid waren verscheidene leden zeer weinig optimistisch gestemd. Zij meen- den, dat de groote verwachtingen, waarmede het kabinet vooral in Katholieke kringen was verwelkomd, reeds nu voor een belangrij'k deel beschaamd zijn. Slechts op een paar onderge- schikte punten blijkt uit de Troonrede eenig succes der Katholieken. iOns land, aldus de leden, hier aan het woord, heeift behoefte aan een krachtige doelbewuste conjunctuurpolitiek. Onder het vorige kabinet heeft die volkomen ontibnoken. Bij deze leden sloten zich anderen aan. Gaarne zouden deze leden vemeanen, wat bedoeld is met de in de Troonrede voorkomen- de uitdrukking „verstenking van onze han- delspolitieke weerbaarheid'". Zal vroegen zij de Regeering verder voortbollen op den verderfelijken weg der protectie? Weer andere leiden spraken eveneens de verwachting uit, dat ook door dit kabinet weder geen enkele emstige poging zal wor den gedaan dm de steriele uitgaven voor werkloozen- en landb6uwsteun door een pro ductive arbeids- en aanpassingspolitiek te vertvangen. Versoheidene leden meenden met betrekking tot het algemeen beleid van het kabinet voors- hands een afiwachtende houding te moeten aannemen. Naar hun meening is de door het door ANNY VAN PANHBYS. 20) Vervolg. Haar oogen lachten echter niet mee, die spraken een andere taal dan haar mond. Voorloopig was Francisca Kaiser tervreden met het feit, dat haar dochter blijkbaar ge- noegem napj met de verklaring, die zij van haar tranen had gegeven en Barbara was tervreden omdat zij meende, dat zij de aan dacht van haar moeder van haar kwaal had afgeledd. Uit lieifde foedrogen zij elikaar zonder het van elkaar te weten. Barbara zag de krant op den grond liggen. Zij bukte zich en raapte ze op. „Staat daar nog iets in, dat bijzonder de moeite van het lezen waard is?" Het gezicht der moeder teekende even angst. Maar direct was zij zichzelf weer meester. Waarvoor zou zij bang zijn A1 zou Barbara de krant ook heelemaal uitspellen, dan nog zou haar aandacht geen oogenblik door de verlovingsaankondigiing van Maria Nermann met den baron getrokiken worden De namen zouden Barbara niets zeggen Haar echter zeiden zij zeer, zeer veel. Barbara had er geen flauw vermoeden van, dat zij als kleine baby eens met de voomame bruid van een baron in dezelfde wieg had ge- legen en dat eenzelfde moederhand heider hoofdjes had igestreeld. Weer dreigden de tranen in Francisca's oogen te komen, maar ditmaal wist zij zich te (Ingez. Med. vorige kabinet gevoerde aanpassingspolitiek volkomen juist geweest. Zeer vele andere leden zeggen steun toe. Zeer vele andere leden leidden hun beschou- wingen over het te voeren beleid in met de opmerking, dat zij zich uiteraard de vrijheid moesten voorbehouden om met inachtneming van het juiste beginsel, dat de Regeering en de leden van de volksvertegenwoordiging ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen, de daden van het kabinet te toetsen zoowel aan de door hen beleden beginselen als aan de eischen, welke de werkelijkheid stelt en de mogelijkheden welke deze biedt. Onder dit voorbehoud verklaarden zij zich gaarne bereid, aan het opgetroden kaibinet hun vOlle mede werking te verleenen. Met de aankondiging van maatregelen tot het verder zelfstandig maken van den land- bouw, konden deze leden hun instemming he- tuigen. De plannen der Regeering ten aanzien van de te voeren gezinspolitiek hadiden zij gaarne duidelrjker en meer concreet geformuleerd gezien. Met groot genoegen hadden deze leden ge- constateerd, dat belangrijk grootere bedragen voor openibare weaken zijn uitgetrokken. Vele leiden gaven' den wensch te kennen, nader te worden ingplicht omtrent de wijze waarop en het tempo waarin de Regeering meent, haar voomei.ieii met betrekking tot den landlbouwsteun S te kunnen effectueeren. Met name zouden zij gaarne vememen, hoe de Regeering het prijspeil van de landbouw- producten denkt te kunnen handhaven. DE DUITSCHE VERKLARING INZAKE RELGJE. Op de vragen van het Eerste Kamerlid van Vessem: 1. Heeft de regeering kennis genomen van de door de Beligische regeering aanvaarde ver klaring der Duitsche regeering betreffende de onsdhendlbaarheid en integriteit van Belgie en de eenbiediging van het Belgische grondge- bied? 2. Staat de regeering ten opzichte van de aanvaarlding van een dergelijke verklaring ten opzichte van de onschendbaarheid en de inte griteit van Nederland en de eeibiediging van het Nederlandsche grondgebieid nog op het- zelfde afwijzende standpunt als medegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van onder- geteekende, ingezonden den 8sten Februari 1.1. en bevestigd bij de beantwoording van een mlondelinige uiteenzetting van ondergeteekende in de vergaderingt der Eerste Kamer van 17 Maart 1.1.? 3. IZoo ja, is dan de regeering niet van mee ning, dat een zoodanige afwijzende houding, voorai na de aanvaarding door de Belgische regeering van de Duitsche verklaring en de daaraan voorafigeg&ne Britsche en Fransche verklaring van 24 April 1.1. den indruk zal kunnen wekken van een beschiklbaarstelling van het Nederlandsche grondgebied als slag- veld van Europa? heeft de heer Patijn, minister van buiten landsche zaken, geantwoord: 1. iHet antwoord is bevestigend. 2. De regeering staat nog altijd op het standpunt, dat de onaantastlbaarheid van het Nederlandsche grondgebied een axioma is, dat niet het onderwerp kan zijn van met onze medewerkinig tot stand te brengen regelingen. 8. Da de sub 2 weergegeven ongewijzigde houding, vooral na de aanvaarding door de Belgische regeering van de Duitsche verkla ring en de daaraan voorafgaande Britsche en Fransche verklaring van 24 April 1.1., den in druk zal kunnen wekken van een beschikbaar- steliing van het Nederlandsche grondgebied als slagveld van Europa, komt der regeering uitgesloten voor. P. T. T. GAAT UW BEELD TELEGRAFEEREN. Naar de Telegraaf vemeemt worden op het oogenblik op het Rijkstelegraafkantoor te Am sterdam proeven genomen met een vernieuwde installatie voor het venzenden en ontvangen van heeldtelegrafie. Tot voor eenige maanden, toen de oude in stallatie buiten gebruik werd gesteld, konden foto's, welke bij voorbeeld naar Londen ge- seind moesten worden, niet regelrecht de Britsche hoofdstad hereiken; zij moesten eerst naar Berlijn worden geseind, om vandaar weer naar Londen te worden overgebracht. Dit had tot gevolg, dat het overgehrachte heelld schade leed en in enkele gevallen zelfs onherken'baar kon worden. De oorzaak hiervan was, dat Amsterdam en Londen een verschillende apparatuur bezaten, welke de tusschenkomst van Berlijn ver- eiscihte. In overeenstemming met de wensche- lijkheid in idit opzicht meer eenheid te krijgen, een wensc'helijkheid welke ook intemationaal is geuit, heeft het hoofdtbestuur der P. T. T. toen besloten den zender te laten veribouwen, zoodat rechtstreeksch verkeer mogelijk werd. De installatie is thans vrijwel voltooid, er wor den verschillende experimenten mee onder- nomen en zoodra de proefnemingen in alle op- zichten hevredigend hlijken te verloopen, zal de gelegenheid, om van heeldtelegrafie ge bruik te maken, weer worden opengesteld. .Amsterdam zal dan, zonder tusschenkomst van derden, direct beelden kunnen verzenden naar en ontivangen van alle stations in Euro pa, die een eigen heeldtelegraaf bezitten; dit zijn de meeste belangrijke hoofdsteden in Europa, Londen, Berlijn, Parijs, Brussel, War- schau en vele andere. SAMENWERKING MET ENGELAND INZAKE VERDEDIGING VAN INDIE De Straits Times schrijft: Naarmate de toestand in het Verre Oosten meer verward wordt, zijn er steeds duidelij- ker kenteekenen van Engelsch-Nederlandsche vriendsch^.p. Britsche en Nederlandsche auto- riteiten, te Geneve commentaar gevend op de geruchten over „de Japansche bedreiging van Nederlandsch-Indie"bevestigen dat Groot- Brittannie en Nederland gedurende de laatste maanden nauwer tot elkaar zijn gebracht. Deze autoriteiten legden er den nadruk op, dat de Nederlandsch-Indische defensieleiding 10 maanden geleden, gewaarschuwd door ,,zekere nauwkeurige rapporten" besloot de bescherming van de olieterreinen tegen moge- lijke aanv alien te organiseeren. Eveneens werden een v'liegtuigbasis en een systeem van patrouillediensten gevestigd tusschen Sumatra en Nederlandsch Nieuw Guinea. De Straits Times knoopt er het volgende commentaar aan vast: Britsch-Nederlandsche samenwerking in het Verre Oosten verscheen voor het eerst in de koppen van de dagbladen, toen aan het eind van verleden jaar 21 marine-eenheden uit Java Singapore bezochten. Tn een intervieuw aan de Straits Times1 zei de commandant van het bezoekenide eskader, C. E. L. Helfrich Zooals Nederland in geval van oorlog Singapore bruikbaar zou achten, zoo zou voor Groot-Britannie Soerabaja, waar de Neder landsch-Indische marinebasis is, van nut kun nen zijn. Dit interview verwekte opzien in Europa op een tijdstip toen Prinses Juliana op het punt stand in het huiwelijk te treden en het inter view van den eskadercommandant werd door den Nederlandsdh Indischen vlootvoogd ge- ddsavoueerd. iNiettemin heeft het sindsdien niet ontibro- ken aan aanwijzingen over Britsch-Nederland sche samenwerking. In den aanvamg van dit jaar deelde Jhr. De Jonge, gewezen Gouver- neur-'Generaal aan een dagblad mede: Als Japan zich met een groote macht op Neder- landsch-Indie zou werpen, dan zou de Neder- landsch-Indische kolonie moeten capituleeren. Maar hij voegde er onmiddellijk aan toe Laten wij aan zulk een mogelijkheid niet aenken, want noch Groot-Brittannie noch Amerika zouden dat dulden. Ik verwacht geen oorlog tusschen Japan en Nederlandsch- Inidie. Sinds de gezamenlijke manoeuvres hij Sin- b^heerschen. Een uur van zwakheid was ge- noeg geweest, nu moest zij weder hard wor den en er alleen aan denken, hdeveel pijn- lijke uren achter haar lagen, die zij in ver- twijfeling en wanhoop had doorgebracht uren, welke zij te danlken had aan een vrouw, wier eenige dochter Maria Francisca's eigen kind zich nu met een baron had ver- loofd. Barbara vouwde de krant, die zij slechts even vluchtig had ingezien, weer dicht en lei ze terzijde. ,,Het eten is klaar, Barbara, laat ons aan tafel gaan." Heel langzaam stand de vrouw uit haar stoel op en ging voor de kleine, in het achterhuis gelegen keuken. (Het jonge meisje Ikwam achter haar aan en aan de met een helderwit tafelkleed gedekte tafel ge- bruikten moeder en dochter hun eenvoudig maal. 's Morgens kwam altijd een schoonmaak- ster, die de kamer deed en voor de noodige in- koopen zorgde. Met haar sprak Francisca af en toe wat dit was de eenige afwisseling, die zij nog had. Ein de kleine, kwieke vrouw Dralle was voor haar een soort wandelend dagblad, omdat ze haar allerlei kleine voor- vallen uit de buurt verhaalde of van gebeurte- nissen vertelde, die in Frankfort over den tang gingen. Meestal praatte Francisca Kai ser aan tafel met Barbara wat over hetgeen de schoonmaakster haar des morgens verteld had, maar ditmaal zweeg zij in haar hoofd was nertgens anders plaats voor dan voor wat het tot berstens toe vulde. Daarmee was zij niet zoo gauw klaar. Barbara vroeg iets en kreeg een antwoord, dat er heelemaal niet op sloeg. ,,Maar moeder, waar bent u met uw ge- dachten Barbara keek haar moeder verfoaasd aan; zooiets was zij van haar niet gewoon. ,,Mijn gedachten zijn bij mijn dochter,"' ant- woordde de moeder dubbelzinnig, maar Bar bara zocht daar natuurlijk niets achter. Het meisije lachte. „Aha dan denkt u er natuurlijk aan, hoe goed het ons gaan zal, wanneer ik straks bij professor Bauer zal zijn." Zij was toch zoo tevTeden en gelukkig, deze rustige en goed betaalde betrekking te hebben bemachtigd. Een groote dankbaar- heid jegens den man, die ze haar door zijn aanlbeveling had bezorgd, vervulde haar. Juffrouw Kaiser maakte zich met geweld van het verleden los en ging in op wat Bar bara gezegd had. „Ja, kind, ik dacht aan je nieuwe betrek king. Maar nu bedenk ik, dat je toch eigen- lijk dien mijnheer Stinner, dien je aan die be trekking geholpen heeft, moet bedanken." Barbara knikte. Ja. dat zou zij doen en dien mijnheer nog heden eien paar regeltjes doen toekomen. ,,iHij heeft werkelij'k reeht op een bedankje", zei ze met warmte. „Het komt anders nooit in het hoofd van zoo'n grootheid op, zich nog moeite te geven voor een sollicitante, voor wie hij zelf geen plaats meer heeft. En hoe een voudig en gewoon die man is pas door het aanbevelingskaartje aan den professor, waar op zijn naam stand, kwam. ik te weten. dat ik met den eigenaar van een groote machine- fabriek zelf gesproken-had." ,,Zulke menschen ontmoet men maar zei den", stemde Barbara's moeder in. Ze dacht even na, den naam Stinner moest ze vroeger eens in het een (of ander persoonlijk verband hebben hooren noemen. r Maar ze kon er niet op komen, misschien ging het om een ongeveer gelijkluidenden naam. (Haar geheugen was trouwens niet meer bijzonder betrouwbaar. als U het vandaag nog de nieuwe versterkte Akker's Abdijsiroop geeft, want daardoor zullen de afmattende hoestbuien tot staan komen en de benauwende slrjm loskomen. Akker'a Abdijsjroop, thans nog versterkt en nog geneeskrachtiger gemaakt, door toevoeging van de hoest-bedwingende stof codeine, werkt als een balsem op de borst, keel en longen. Ze bevat een 20-tal kruiden, zooals de Aconiet en de Dro- sera. die ook door de geneeskundlgen thans worden beschouwd als de heilzaamste stoffen ter bestrijding van de ademhalings-stoomissen. Elke lepel Abdijsiroop werkt verrassend snel op de ademhalings-organen, lost de slijm op. stopt den hoest, neemt de benauwdheid weg en ge- neest de rauwe ontstoken plekken der slijmvliezen. ,,'s Werelds beste Hoest-siroop", zoo noemt men: Flacon 90 ct„ 1.50, 2.40. 4.20. Overal verkrijgbaar. I Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger het gebruik. (Ingez. Med.) gapore in Februari is de Nederlandsche sym- pathie voor de Britsche defensietaak in Singa pore herhaaldelijk in de Indische pers aan de orde geweest. Intusschen versterkt Nederland op groote schaal zijn eigen verdediging in het eilanden- rijik. Een groot nieuw vloot- en luchtmachtpro- gramima, waardoor drie nieuwe kruisers, twaalf torpedobootjagers, 48 onderzeeers en 7'2 marinevliegtuigen aan de marine zullen worden toegevoegd, is in uitvoering. Obk het leger en de luehtverdediging wor den belangrijk uitgebreid. Sedert 1934 is de Japansche handel in Nederlandsch-Indie voort- durend teruggeloopen. De voordeelen, die zou- d^ri voortvloeien uit het handelsaccoord, dat kortgeleden tusschen beide landen tot stand kwam, zullen zeker niet opwegen tegen de gevolgen van den Japanschen inval in China bij de Chineezen en bij andere bevolkingsgroe- pen in Nederlandsch-Indie. Onafhankelijke waamemers beschouwen de nieuwe wet, welke kortgeleden aan den Volks- raad is voorgelegd, voor een verbetering van de visscherijcontrole aan de kusten van Indie eveneens als een tegenzet tegen de Japansche penetratie. Visscherijvergunningen worden slechts aan Nederlandsche onderdanen afge- geven en een vergunning wordt steeds inge- trakken, wanneer blijkt dat zij door vreem- delingen wordt misbruikt. KAMERS VAN KOOPHANDEL EN ECONOMISCHE VOORLIICHTING. Over de betrekkingen en de samenwerking tusschen den Economischen Voorlichtings- dienst der regeering en de Kamers van Koop- handel bevat het jongste nummer van het or- gaan Economische Voorlichting een lezens- waardig artikel, waarin eerst de werkzaam- heden van de Kamers van Koophandel worden gesdhetst en de ontwikkeling der van 1922 dagteekenende regionale kamers wordt nage- gaan. De basis, aldus het artikel, waarop de samenwerking is komen te berusten is deze, dat de departementale dienst de centrale in- stantie vormt, waarop de kamers steeds kun- Slechts den gebeurtenis stand haar nog al tijd met volkomen helderheid voor den geest, tot in alle onderdeelen toe, het grootste en heel haar ziel schokkende gebeuren van haar leven, dat haar tot aan haar dood toe zou blijven. 'Barbara stand op. „Ik moet nu weg, moe der, ik zou niet graag te laat komen." (Haar moeder schoof ook haar stoel terug. „Ja, kind ga het is je tijd." In de kamer trok Barbara haar kort zwart manteltje aan en zette ze haar hoed op. ,,Nu, tot vanavond dan!" Ze voelde juist heden hij'zonder mee met de .zieikelijke vrouw en dat kwam, omdat zij haar opgewonden en sdhreiend had gevonden, terwijl zij anders nooit een traan in de moede, starende oogen had gezien. - Heel vroeger, toen zij nog een klein meisje was, had haar moeder dikwijls veel gehuild, zoo veel en zoo lang, dat haar vader moeder niet had kunnen troosten. Maar waarom moeder lang geleden zoo had gehuild, wist zij niet. Als in een waas zag zij een paar her inneringen, die zij daarmee in verband bracht, maar toen zij met haar moeder daar eens over gespro'ken had, had deze haar alleen maar verbaasd en hard aangekeken. „Je herinnert je zeker maar een droom uit je kinderjaren, want ik weet niets ervan, dat ik eens op het kerkhof van Hainstajdt booze woorden met een deftig gekleede dame zou ■hebben gewisseld. Een deftige dame heeft nooit in het kleine wereldje van het gezin van den doipsschoolmeester van Buchen een rol gespeeld.™ Met deze uiteenzetting moest zij tevreden zijn al zei ook in haar binnenste een stem, dat zij zich daarmee niet moe'st laten afsche- pen. Er waren echter in werkelijkheid wel zulke levendige kinderdroomen, dat zij nog lang daarna in het leven doorwerkten en men ze met werkelijke gjbeurtenissen uit de vroe- gere jeugd verwisselde. Barbara's moeder nam de krant, nadat Barbara de woning verlaten had, en borg ze in een commode bij allerlei papieren, die voor haar op de een of andere manier beteekenis hadden: Het hlad met de verlovingsaankon digiing haar eigen dochter kon zij toch niet zoo maar tusschen de oude kranten steken om er vroeger of later de kachel mee aan te maken. Vanaf den dag, dat Barbara bij professor Bauer aan (huis kwam, be'gon voor haar een geheel nieuw leven. Eerst viel zij van de eene verbazing in de andere, maar toen herademde zij langzaam als iemand^die lang op een stof- figen weg heeft geloopen en eindelijk in een stillen, mpoien tuin mag wandelen. Zij kon haar moeder niet genoeg verhalen hoe schit- terend het groote huds, dat in het park bij bet theater lag, was ingericht. Een heele nieuwe wereld deed zich daar voor haar open. Zij, die aan nuchtere kan- toorlckalen gewoon was, zat nu tijdens haar werk in een prachtige kamer met meubels van glanzend mahoniehout en husten van mar- mer. Haar voeten betraden een tapijt, waarin zij letter wegzonken en aan de wanden hin- gen schilderijen, waaraan zich een voor schoonheid ontvankelijk gemoed niet genoeg verzadigen kon. De ongehuichelde vreugde over zijn mooi en vriendelijk huis, die van Barbara's open en eerlijk gezicht afstraalde, deed den professor een zeker genoegen en hij Met haar alle kamers zien, waarbij hij haar op bijzondere stukken attent maakte. Hijzelf was een sc'hoonheids- fanaticus en Barbara's vporkomen had destijds den doorslag gegeven, toen hrj haar onmid dellijk de betrekking gaf. ((Wbrdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1