ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Predikbeurten Plfftni Bieten rcj°ien No. 9674 MAANDAG 25 OCTOBER 1937 77®^Jaargang Sport ■e i.J EERSTE BLAD TER NEUZEN, 25 OCTOBER 1937. SLUISKIL. ZAAMSLAG. SAS VAN GENT. VLISSINGEN. SELZAETE. VOETBAL. >f ii ii »ii in mi i»n iiiU4 mi111 i i mi1 mi iu—11'i■■mmin n ii iiim i ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buiteniand alleen bij vooruitbetaling. llitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer i 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de nitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EXAMEN. Voor bet apothekers-assistentenexamen is te Amsterdam geslaagd de beer P. Heersema, alhier. OPBRENGST SPELDJESDAG. De speldjesdag voor ,,Zonnegloren" heeft in Ter Neiuzen opgebracbt 65,10 en in Sluiskil 19,98. DIPLOMA SCHOOLRAAD. E>e heer J. de Pooter te Zaamslag, slaagde dezer dagen voor diploma Schoolraad. DE WERKZAAMHEDEN A AN DE PENSHURST. iHet loopt toch wel bijzonder tegen met de werkzaamheden tot lichten van het in bet kanaal gezonken Eng. s.s. Pensfhurst. In de laatste dagen was men zoover, dat het leeg- pompen van de achterruimen en de macbine- kamer siucces opleverde en gisteren began het schip te lichten, doch... aan den verkeerden kant. In plaats van den omlaag liggenden s tu u rboo rds kant kwam de hoogli/ggende bak- boordsikant nog naar boven, ^oodat hierdoor het gevaar ontstond, dat het stoomsc'hip ge- heel op zijde zou vallen. De werkzaamheden moesten dus weer worden stop gezet om maat- regelen te nemen dat kapseizen tegen te hou- den. Daartoe worden van af het wrak staal- draden naar den wal gespannen. EEN NIEUW GEVAL VAN MOND- EN KLAUWZEER. Bij den landbouwer Ohr. Hamelink, aan den Baandijik alhier, is onder zijn vee mond- en klauwzeer uitgebroken. In verband met de geconstateerde gevallen dat deze ziekte ook op menschen werd over- gebracht, wordt in het aiigemeen d r i n g e n d aangeraden de melk voor het geforuik te k o k e n. UITVOERING. Voor de eerste maal gaven de R.K. verken- ners en welpen een uitvoering in het Patro- naatsgebouw. De opkomst was bevredigend. Het was een soort variete-avond, want er was van alles wat: muziek, zang, film, tooneel. Er werden door de jongens verschillende leuke stukjes opgevoerd, die zeer goed werden ge- speeld. Ook de filmpjes waren heel aardig. BESTRIJDING WOLIIANDKRAB. Door de in Februari 1936 te Amersfoort in- gestelde commissie tot bestrijding van de wol- handkrab is een uitvoerig verslag gepubli- ceerd van een te Zwolle gehouden vergade- ring, waarin verschillende middelen ter bestrij ding van de wolhandkrab werden besproken. In het gebied van Rijn, Maas en Schelde is de plaag nog niet van groote beteekenis; het is echter te vreezen, dat hier in de komen- de jaren een sterke toeneming van het aantal wolhandkrabben zal optreden, te meer daar eisterfte tengevolge van het plotseling spuien van groote hoeveelheden zoetwater in de hier- bij behoorende voortplantingsgebieden niet te verwachten is, In de niet van stuwen voorziene benedenloop van Rijn en Schelde is (voor zoover thans bekend) geen bestrijding mogelijk. In hoeverre bescherming van kleinere visch- gebieden door locale vangapparaten technisch en economisch uitvoerbaar is, zal door nader onderzoek moeten blijken. Voor de palingfuikenvisscherij vormt het aanbrengen van een wijdmazig keernetje voor de eerste inkelinig van de fuik een zeer prac- tisch en goedkoop bestrijdingsmiddel. Biologische bstrijding is waarschijnlijk on- mogelijk evenals ook bestrijding met behulp vsm electriciteit. Oeverbeschadiging door wolhandkrabben is in de Noordelijke provincien herhaaldelijk geconstateerd, zonder dat het tot nog toe tot emstigen oeverafslag gekomen is. Ook in dit opzicht blijft waakzaamheid, vooral in het Zuiden des lands geboden. DE ONTSLAGEN DIRECTEUR VAN DE ARBEIDSBEURS. Men medt uit Vlissingen: B. en W. zijn het, zooals gemeld, met den centralen raad van beroep niet eens, dat de uitspraak van het plaatselijke scheidsgerecht slechts een advies is en dat het ontslag aan den directeur van de arbeidsbeurs dus gehand- haafd dient te blijven. Zij stellen den gemeen- teraad thans toch voor het raadsbesluit waar- bij den heer De Wolf ongevraagd eervol ont slag werd verleend, te handhaven. Zaterdag bereikte den gemeenteraad echter tevens een voorstel om den commissaris van politie een administratieven ambtenaar ter beschikking te stellen. Sinds 1925 is de bezet- ting van de administratie geen verandering gekomen, terwijl de administratie dusdanig uitgebreid is, dat behoorlijke afdoening van de stukken niet meer mogelijk is. B. en W. stel len daarom voor een administratieve kracht ter beschikking van den commissaris te stel len, voorloopig in den rang van klerk lste klasse op een jaarwedde van 1800 met vier eenjaarlijksche verhoogingen van 50, tot een maximum van 2000. Den raad zal tevens worden meegedeeld, dat B. en W. voomemens zijn, den heer W. de Wolf in die functie te benoemen. VLEESOHVERGIFTIGING IN BRESKENS. De visschersknecht Feijter te Breskens ging Vrijdagavond, zooals gewoonlijk, aan boord van zijn schip om op de gamalenvangst te gaan. Eenmaal uitgevaren begon hij zich niet lekker te voelen, doch hij bleef aan den arbeid. Daar de pijnen en de krampen steeds heviger begonnen te worden, achtte hij het raadzamer om maar weer naar huis te varen. Bij aan- komst in de haven werd een auto gehaald, die hem naar zijn woning bracht. Thuis bleek het al niet anders gesteld te zijn. De vrouw en drie kinderen hadden eveneens enkele uren na het ontbijt krampen gekregen, zoodat de buren doktershulp inriepen. De dokter kwam tot de conclusie dat de ziekteverschijnselen aan het gebruik van bedorven hoofdkaas toegeschreven moeten worden. De moeder en de drie kin deren waren er zoo slecht aan toe, dat de dok ter hen onmLddellijk naar het ziekenhuis te Oostburg liet overbrengen. UITWISSELING VAN SCHOOLALBUMS. Reeds meerdere malen ontvingen de leer- lingen van de lagere school A te Biervliet in deze gemeente door bemiddeling van het Nederlandsche Roode Kruis een album van schoolkinderen uit andere landen. Dezer dagen kreeg school A weer een exemplaar toe- gezonden, thans van een middelbare meisjes- sohool te Nieuwpoort (Belgie). Het album bevat enkele teekeningen en vele foto's en kaarten van het Vlaamsche land. Gevraagd wordt een antwoord-album terug te sturen, met, zoo mogelijk, gegevens over Willem Beu- kelszoon, daar, naar het schijnt, deze histo- rische figuur nog te Nieuwpoort gewoond heeft. DE LOONEN BIJ DE WERKVERSCHAFFING IN ZEELAND. Minister Ronune staat verhooging toe. Reeds geruimen tijd heerscht er onder de arbeiders, te werk gesteld bij de jverkver- schaffingen in Zeeland, ontstemming over de loonen, die daar worden betaald. Er moet daar waar niets tegen is flink worden aan- gepakt; het werk is zeker niet lichter dan in het vrije bedrijf; er is slijtage aan kleeren en schoenen en vaak moeten vrij belangrijke af- standen per fiets worden afgelegd, waarvoor in vele gevallen niets wordt vergoed. De loonen zijn meestal echter te laag, aan- merkelijk lager dikwijls dan de toch al niet hooge loonen in den landbouw, door de arbiters vastgesteld. Pogingen van de zijde der vak- organisaties en soms door gemeentebesturen •bij de inspectie te Middelburg ingesteld, om daarin verbetering te krijgen, slaagden echter niet. Onlangs hebben de R.K. en de Chr. vakorga- nisaties evenwel deze kwestie met den Minis ter van Sociale Zaken mogen bespreken. En met een gunstig resultaat. Z. Ex. bleek over- tuigd van het billij'ke van de wenschen der organisaties. Hij heeft nu aan de gemeente besturen van Stavenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk, Scherpenisse en Oud-Vos- meer verzocht mee te werken de loonen in de werkverschaffing te brengen van 20 op 22 cent. Een soortgelijk verzoek om medewerking voor verhooging der uurloonen van 20 op 22 cent zond de minister aan de gemeenten op Zuid-Beveland: Hoedekenskerke, Ovezande, Borssele, Nisse, Baarland en Ellewoutsdijk. Ten slotte een derde groep gemeenten, waartoe de minister het verzoek richtte mee te werken de loonen te verhoogen van 22 op 23 cent; Hoek, Ter Neuzen, Westdorpe, Sas van Gent, Zaamslag, Axel, Zuiddorpe, Honte- nisse, Graauw en Langendam, Sint Jansteen, Hulst, Clinge en Vogelwaarde, alle gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen. (Indien we in aanmerking nemen de bespre- kingen in verschillende gemeenteraden in onze omgeving, waarin juist geprotesteerd werd tegen het vaststellen van den laagsten loon- norm en besloten werd pogingen aan te wen- den van den minister verhooging te bedingen, mag verwacht worden, dat de gevraagde medewerking daar niet zal ontbreken. Red. T. N. Crt.) BEHOUD VAN GARNIZOENEN IN ZEELAND. Het comite tot behoud van garnizoenen in Zeeland, gevestigd te Middelburg, heeft het initiatief genomen om te komen tot oprich- ting van een muziekcorps bij de School voor Onderofficieren der Administratie (S.D.O.A.) aldaar. Om deze plannen te kunnen verwezen- lijiken, roept het comite de financieele hulp in van alle inwoners der provincie Zeeland. In het eere-comitd tot steun aan dezd actie hebben o.a. zitting Jhr. Mr. L. W. Quarles van Ufford, commissaris der Koningin in de pro vincie Zeeland, en de burgemeester van Mid delburg, de heer M. Fernhout. De met behulp der ingezamelde gelden aan- geschafte instrumenten zullen te zijner tijd op feestelijke wijze aan den commandant der school worden overgedragen. MOSSELZAAD VISSCHEN. Naar iwij vernemen zal de regeering de mosselkweekers in Zeeland vanaf 25 October a.s. gelegenheid geven mosselzaad te visschen in een gedeelte van de Waddenzee, beoosten den dam van Ameland. Daar moet een bank fijn zaad liggen, die evenwel spoedig wegge- vischt en vemietigd zal zijn daar de bank wat men noemt zeer „droog" is. Het Centraal Venkoopkantoor te Bergen op Zoom bericht aan mosselkweekers, die mos- selen leveren, dat hun sechts 80 pet. van het geleverde in de periode van 25 October tot 6 November a.s. zal worden berekend voor hun leveringspercentage. Het Centraal kantoor is blijkbaar ongerust, dat vele kweekers met him schepen om zaad zullen gaan en geen orders zullen willen uitvoeren. (De Z.) Omjiooggevaren. Zondagmorgen ongeveer 7 uur is het Griek- sche s.s. Aris (bij de vaart van Gent naar Ter Neuzen, in het z.g. „oude kanaal" omhoogge- varen. Dat de vlotbrenging niet in een omme- zien was gebeurd, ikonden we constateeren, toen we ongeveer 12 uur ter plaatse versche- nen en de boot nog rotsvast zat, ondanks de vereende krachten van vijf sleepbooten, die trachtten de Aris vlot te brengen. Tusschen half een en een uur evenwel werden de werk zaamheden beloond. Het schip kwam vlot. Nog even ging de spanningscurve der op den wal staande toeschouwers in stijgende lijn, toen toemerkt werd, dat een loageworpen sleeptros aanstalten maakte zich om de schroef te wen- telen. Evenwel keerde dit naderende onheil en kon de strandeling de reis naar Ter Neuzen voorhzetten. De bietenoogst. Nu het weer bij uitstek gunstig is voor het vervoer en rooien van bieten, is bij sommige landbouwers dit gewas al aan de los- en laad- plaatsen aangevoerd, terwijl met tal van vrachtauto's vele bieten van het bouwland worden afgehaald. Sommige landerijen kunnen wegens droogte niet worden ibezaaid en moet regen worden afgewacht. De prijs van het stroo. De prijs van stroo is in tegenstelling met voorgaande jaren zeer bevredigend. Voor met de Vlegel gedorschen stroo wordt tot 18 k f 20 per 1000 K.G. betaald. Voor machinaal gedorschen stroo wordt minder besteed, daar dit van mindere kwaliteit is. Nog aardbeien! Bij den turnier C. G. werden dezer dagen een pantijtje rijpe aardbeien geplukt, terwijl er op meer plaatsen nog in bloei worden aange- troffen. Gemeenteraad. In de op Donderdag 28 October 1937, des namiddags 6% uur, te houden openbare verga- dering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Vaststelling suppletoir kohier der beias- ting op de honden voor 1937. 3. Vaststelling der begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur. 4. Alsboven van den Vieeschkeuringsdienst Sas van Gent voor 1938. 5. Alsboven der gemeente-begrooting voor 1938. 6. Vaststelling bedrag bedoeld in art. 55bis, eerste lid, der lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1938i 7. Voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van opcenten op de hoofd- som der gemeentefonldsbelasting van 55 op 30. 8. Voorstel tot openbare[cverpachting van diverse perceelen gemeentegrond. 9. Verzoekschrift van A. de Maesschalck en F. J. Begijn om gemeentegrond in erfpacht. 10. Alsboven van Th. van Aerde. 11. Bezwaarschrift van A. Vernaeve tegen zijn aanslag in het schoolgeld voor ge- woon lager onderwijs over 1937. 12. Verzoekschrift van het schoolbestuur der R.K. Middens tandshandelsavond- school om een jaarlijksche subsidie van j 300 gedurende 3 cursussen in de kos- ten van dien cursus. 13. Verzoekschrift van het R.K. school bestuur om vergoeding leerkracht en overige kosten voor bijzonder ver- volgonderwijs aan de R. K. school „St. Petrus" in de Zandstraat. 14. Voorstel tot wijziging rekening-courant- overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsohe Gemeenten. 16. Voorstel tot wijziging der gemeente- begrooting voor 1937. Aanrydingen. Zondagmorgen is op den Ndeuwen Vlissing- schen weg ter hoogte van het vielgveld, het zoontje van M. uit Middelburg, dalt aldaar per rijwiel reed, door een>auto van den heer P., eveneens uit Middelburg, aangereden. Met een lichte hersenschuddirug' enr:> verschillende kneu- zingen is de knaap naar een ziekenhuis te Vlissingen overgebracht. Op de Badhuisstraat had Zondagmiddag een aanrijding plaats tusschen de electrische tram en een auto, die beide uit de richting van den Boulevard kwam en. De auto werd van achter deerlijk gehavend en de tram kreeg een kapotten lantaam, doch persoonlijke on- gelukken bleven gelukkig uit. Portemonnaie verloren (en gevond.cn Dezer dagen verloor de kolenhandelaar Baete, wonende in de Wachtebekestraat een portemonnaie met fr. 150 inhoud. Bij zijn onderzoek vernam hij van een buurvrouw, dat zij zou gezien hebben, dat 2 schaliedekkers, afkomstig uit Gent, die naar hun werk gingen in de richting van de zwartselfabriek de por temonnaie zouden hebben opgeraapt en mee- genomen. De buurvrouw kon een signalemegt van de mannen meedeelen. Naar hen wordt thans gezocht. f Mond- en klauwzeer. Ondanks alle voorbehoedmiddelen heeft men het mond- en klauwzeer, dat. zich onlangs in de provincie voordefid, niet kunnen localisee- ren, en Donderdag werden bij den schaapher- der in de Leegstraat 3 gevallen geconsta- teeerd. Het betreden van den hof is thans aan vreemden verboden en de sehapen moeten binnenshuis blijven. De ingang van het ter- nein is met kalk ontsmet. tegen klove'n in de hande"n Doos 30, Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. WOENSDAG 27 OCTOBER 1937. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEJUZE3N. 6.30 u., Ds. W. Baaij, van Tholen. (Ingez. Med.) UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Nederl. Voetbalbond. le .klasse Afd. I. ExcelsiorAjax VSVADO RFC—KFC DWIS^Sparta DEC—VUC le klasse Afid. II. Hermes-DViSOW 't GooiXerxes HBSHaarl em DHIOBlauw-Wlt FeijenoordStormvogels le klasse Afd. III. TutoantiaGo Ahead WlageningenZAC PECHeracles AGOWHengelo EinsehedeNEC Afdeeling IV. le klasse. Einidho v en(N OAD LONGANiAC BleijerheideWillem n RoermondJuliana MVVBW 0—3. 2—4 1—3 2—1 0—1 1—1 4—3 0—4 1—7 3—2 1—1 3—2 1—3 2—2 3—2 6—2 0—1 2—2 3—1 3—2 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. V.it. PSV 5 4 1 8 20—9 NAC 5 3 1 1 7 9—7 Willem II 6 3 1 2 7 10—10 Eindhoven 5 3 2 6 18—12 MW 6 2 2 2 6 10—15 BW 5 2 1 2 5 12—10 Bleijerheide 5 2 1 2 5 11—11 LONGA 6 2 1 3 5 10—14 Juliana 5 2 3 4 12—10 Roermond 5 1 2 2 4 12—15 NOAD 5 1 4 1 10—20 2e klasse A. BredaDe Baronie 1—0 HeroMiddelburg 3—2 VlissingenRBC 5—1 ZeelandiaDe Zeeuwen 4—7 GoesRCS 1—5 doelp. gsp. gew. gel. verl. pnt. v.—t. Vlissingen 6 5 1 10 16—8 Hero 6 4 2 10 18—11 Middelburg 6 3 2 1 8 9—5 Breda 6 4 2 8 17—12 De Baronie 6 2 2 2 6 15—12 RCS 6 2 2 2 6 17—18 De Zeeuwen 6 2 1 3 5 16—17 Zeelandia 6 1 2 3 4 912 Goes 6 1 5 2 11—17 RBC 6 1 5 1 7—23 3e klasse A. TerneuzenBiervliet 7—0 HjoofdplaatUzendijke 1—2 HulstCom Boys 6—1 OostburgBreskens 24 SluiskilAxel 3—0 doelp. gsp. gew. gel. verl pnt. v.—t. Breskens 6 5 1 11 31—10 Temeuzen 1 6 4 2 i 10 36—12 Axel 5 3 2 8 16—5 Hulst 6 3 1 2 7 20—15 Hoofdplaat 6 2 3 1 7 11—9 Uzendijke 6 3 1 2 7 16—19 Sluiskil 6 3 3 6 18—20 Biervliet 6 1 i 5 2 7—23 Com Boys 5 5 7—21 Oost'burg 6 6 531 3e klasse B. Middelburg 2Temeuzen 2 HansweertZeelandia 2 E3MIM!Vlissingen 2 Eiland BoysGoes 2 gsp. gew. gel. verl pnt. 3—0 5—1 41 0—2 doelp. v.—t. Vlissingen 2 6 4 1 1 9 20—14 EMM 5 4 1 8 17—14 Goes 2 4 3 1 7 19—2 Middelburg 2 5 3 2 6 15—9 EJiland Boys 5 3 2 6 13—13 Terneuzen 2 6 1 2 3 4 13—17 Goesche Boys 5 1 4 2 14—17 Zeelandia 2 5 1 4 2 7—21 Hansweert 5 1 4 2 9—19 le klasse Afd. V. VelooitasBe Quick HoogezandHeerenveen AchillesLeeuwarden SneekHSC Veendam—GVAV Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse B. Tern. BoysiHontenisse 2e klasse B. Tem. Boys 2Hontenisse 2 Sluiskil 2Axel 3 DE WEDSTRIJDEN. Eerste Klasse. De uitslag van den strijd Eindhoven NOAiD is zooals verwacht werd en heeft de thuisclub met haar 62 overwinning zich hechter in de middenmoot geklasseerd, zelfs zoodanig, dat en struikelen van de kopploegen haar hij de eersite gelederen zal brengen. Voor 0—0 1—2 2—2 2—1 1—1 2—2 4—1 1—3 NOAD gaat het er bedenkelijk uitzien, temeer waar nit alleen Roermond de mooie prestatie vertoonde om Juliana met 31 te verslaan, waardoor het puntenverschil tusschen Roer mond en NOAD thans 3 is geworden, maar ook MW zag kans zicb op te werken en werd het sterke BW het kind van de rekening, dat met een 312 nederlaag naar huis werd gezon- den. Voor BW is het in zooverre nog een ge- luk, dat Willem II het te Bleijerheide niet ver- der kon brengen dan een gelijk spel 22, zoo dat zij op deze ploeg nog kan inloopen, want BW heeft een wedstrijd minder gespeeld. De strijd tusschen LONGA en NAC is zeer span- nend geworden en tot op het allerlaatste oogenibliik werd er hardnekkig gestreden. LONGA deetd het uiterste om een gelijk spel te forceeren en NAC zette alle hens aan dek om de kleine voorsprong van 01 te behouden, hetgeen haar tenslotte gelukte, waardoor zij, thans weder de tweede plaats in de ranglijst inneemt met slechts een punt verschil op de leideAde ploeg van PSV. Tweede Klasse. Breda en De Baronie hebben een uiterst zware ontmoeting adhter den rug, waarhij Breda de gelukkige bleek te zijn, die met 10 de voile 2 punten kon veroveren. De Baronie zal thans haar kans moeten waamemen wan- neer Breda op haar terrein de returawedstrijd komt spelen. HeroMiddelburg is ongelukkig voor Middelburg verloopen, want zij moest met eenige invallers dezen emstigen mede- candidaat naar het kampioenschap gaan be- kaanpen. Hero won dezen belangrijken strijd met 32, waardoor Middelburg naar de derde plaats in de ranglijst afzakte, daar Vlissingen met klinkende crjfers, 51, van RBC won. De Roosendalers zullen "moeten gaan aanpakken, slechts 66n punt uit 6 wedstrijden is bar wei- nig en alleen Goes blijft in baar gezelsdhap, want RCS dat bij Goes te gast was, wist op overtuigende wijze te toonen, dat zij de meer dere was, hetgeen de 1—5 overwinning wel voldoende demonstreert. In den strijd Zeelan diaDe Zeeuwen is het tot een bijzonder groot aantal doelpunten gekomen, waarvan Zeelandia er 4 scoorde en De Zeeuwen 7 stuks voor haar rekening nam. De Zeeuwen hebben zich hiermede wat los gewerkt van de onder- ste ploegen en schijnen niet van zins te zijn om bij het einde van het seizoen als degrada- tiecandidaten genoemd te moeten worden. Derde Klasse. TerneuzenBiervliet. 70. Onder leiding van scheidsrechter Mesu werd door Terneuzen afgetrapt. De thuisclub had edn invaller, voor den keeper, in wiens plaats de vroegere doelman, G. Dooms, onder de lat stond. Onze stadgenooten zetten er direct een hooig tempo in, wat door Biervliet niet bijge- houden kan worden. Enkele minuten is men •bezig, als Vsm Luik een schot lost, hetwelk door den doelman fraai wordt gestopt. Wan- neer het spel een tiental minuten aan den gang is, verslaipt men aan Temeuzen-zijde, waardoor Biervliet ook wat meer cp den voor- grond komt en waanbij Dooms eenige malen moet optreden. Moeilijk werfk krijgt hij echter niet te verrichten. De wedstrijd is een kiwar- tier oud, als Van Luik een prachtig schot lost, •waarbij de keeper totaal geen kans (heeft. 1—0. Zwak spel van Terneuzen's verdediging is oorzaak, dat de liniksbinnen van Biervliet kans krijgt, na een voorzet van rechts, een hard schot te lossen; de 'bal wordt door Dooms fraai over ide lat getipt. Elen half uur is er verstreken, wanneer Van Pienbroek een zeer goede kans krijgt; hij wil den bal zacht in het doel plaatsen, maar van Biervliet-zijde weet men het nog te voorkomen. Dit is echter slechts uitstel van execut'ie, want het is dan een back, die tenslotte den bal toch in het doel doet belanden. 20. Bij een comer sohiet Laurens, uit vrije posi- tie, hoog over het doel. Even later krijgt Ter neuzen een vrije trap te nemen, Laurens kopt mooi in. De bal vliegt daarbij, vtia de binnen- kant van de paal, terug in het veld. Een twee- tal door Biervliet te nemen comers leveren geen succes op. Als bij een aanval van Temeu zen de Bldervlietsche keeper uitloopt, komt hij in 'botsing met een tegenstander, geraakt in het ongereede en blijft liggen. Het spel gaat gewoon door en de bal wordt eenige malen in- geschoten; de backs weten een paar keer een doelpunt te voorkomen, maar tenslotte moe ten zij toch zwichten voor een schot van Van Luik. 39. Twee minuten na dit doelpunt plaatst Lau rens een zeer scherpen comer, waaruit Van Pienbroek den stand op 40 brengt. De Temeuzen-midvoor De Zeeuw moet uit- vallen en wordt vervangen door A. Geensen. Wanneer dan Van Luik een comer goed weet te plaatsen, is het wederom Van Pienbroek, die thans midvoor speelt, die met een koptbal scoort. 50. Oogenblikkelijk daama klinkt het mstsein. In de tweede helft volgt Biervliet een geheel andere taktiek en legt zich op verdedigen toe. Tenge-voige hiervan is de thuisclub geregeld in den aanval en de bal blijft steeds op de helft van de bezoekers. Laurens probeert het direct met een, van zijn ibekende schoten, het welk de keeper goed stopt. Een volgend schot gaat hoog over. Het is dan A. Geensen, die de score op 60 (brengt. Doordat Temenzen zonder cphouden voor het 'doel van Biervliet komt, denkt men, dat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1