ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee uit een nest No. 9672 WOENSDAG 20 OCTOBER 1937 77e Jaargang Binnenfand FeuiHeton Buitenland. De burgeroorlog in Spanje jA EERSTE BLAD D. H. ROODHUYZEN Co. n.v. MAKELAARS TER NEUZEN, 20 OCTOBER 1937. COURA ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £6n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. VROIIWEN VREDEBONDEN EN DE TWEEDE KAMER. De Alg. Ned. vrouwen vredebond en de Ned. afd. van den intern, vrouwenbond voor vrede en vrijheid, helblben een adres tot de Tweede Kamer gericht, waarin zij „er;kennen<d, dat de lanidsregeerin'g zich in een moeilijke positie fcervind't ten gevolige van den ongiunstigen en verwarden wereldtoestand, mieenen stelling te moeten nemen tegen de dnigedie-nde defensie- voorstellen, oimdat deze in istrijld izijn met haar overfcuiging, dat met geiweld geen igeiweld ge- keerd kan warden. Zij izijn Ibovendien van oor- deel, idat uiterst waardevole cultuur- en so ciale belangen niiet in de verdrutaking mogen komen door uitgaven voor ibewapening, welke laatste in den grond vemietiging van elke cultuur bete eke n't; vervolgens geven zij als heur meening te ikennen, dat de invoering van den algameenen diienstplicht, de verlen- ging van den dienstpiicht en de uitgaven voor den ajankioiop van oorlogsmateriaal ndet de aangefweizen miididelen zijn om, een oorlog te voorlkomen, weslhalve zij zich sprelkende namenis 12.500 Nederlandsche vrouiwen en moeders, (buitengeiwoon trotBdh zouden voelen 0(p haar land, wanneer de Tweede Kamer niet vatlbttar Ibleek voior de algemeene angstpsy- chose en niet meedeed aan den bewapenings- wedloop. Een alleslbeheerschende vraag, waarde damials, schrijft de Midd. Grt., als de door U aangegeven mdddelen niet de aangewezen wegen zijn om Nederiands neutratiteit in een eventueelen komenden Wlest Buropeeschen oorlog zoo veilig mogelijk te stellen, iwat zijn dan wel de aangewezen n u uitvoerbare doeltreffende middelen DE NIEUWE KOERS VAN DEN VRIJHEIDSBOND. Het congres van de Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond", is Zaterdag en Zondag te Utrecht in het Jaarbeursgebouw gehouden. Het was zeer druk bezocht. Aan den eere-voorzitter van de partij, den Minister van Staat, Mr. D. Fock, werd door de vergadering een ovatie gebracht. In zijn openingswoord herdacht de partij- voorzitter, Mr. Wendelaar, de sinds de vorige algemeene vergadering gestorven leden, inzon- derheid bet oud-lid der Tweede Kamer, Mr. J. A. H. Coops. In de eerste plaats was aan de orde een be- spreking van het bestuursbeleid, waarover verscbillende moties en voorstellen waren in- gediend. Na een korte discussie werd een motie van een van de afdeelingen, waarin het hoofdbestuur verzocht werd zijn mandaat in banden van de algemeene vergadering te stel len, ingetrokken. Aan de beraadslagingen namen verschillen- de vooraanstaande liberale figuren, zooals het Eerste-Kamerlid Mr. Van Rappard, het oud- lid der Tweede Kamer Mr. Boon en de oud- minister van Waterstaat Van Lidth de Jeude deel. Toen de voorzitter aan den laatstgenoemde het woord verleende, vond hij gelegenheid den beer Van Lidth de Jeude namens de liberale partij dank en hulde te brengen voor het vele gewichtige werk, dat hij als minister voor het land en voor de partij had verricht. Hij gaf hem de verzekering, dat de liberalen in Neder- land niet zouden vergeten, op welk een sma- delijke wijze van Lidth de Jeude door Colijn ten offer was gebracht op het altaar van de nieuwe coalitieregeering. Een hartelijk applaus van de vergadering onderstreepte deze woorden en het congres bracht den oud-minister een langdurige ovatie. Het hoofdbestuur had aan de vergadering een tweetal nota's doen toekomen, welke een belangrijke bespreking hebben uitgelokt. De tweede nota, welke op de inwendige partij- door ANNY VAN PANHUYS. 17) Vervolg. Daar (hij zonider afschedd van Maria te nemen niaair Miunchen afreisde, stelde me- vrouw Nlormiann de verlovtingvskaart op en zond ireeld's iden idag diaama aan alle bekenden de aanlkdnidigingen nond, wiaar in, praohtige krullltetters op (bet geischepte papier te lezen sitonidi, dlait mdjnlheer en mevrouw Norm|ann de eer hadden de (verlioving mee te deelen van bun dochter Mania met limgenieur Banon Stefan von HJoirmistelin. Diem |dag, idat izij ide ikaarten nonidlzotnid, was een dier scboonste dagen van haar leven. Hei- melijk; had Zij in het diepsit van haar hart medteflijden met haar hard'e zuster Franeisca, die er geen flauw vermoeden van kon heb ben, hoe Maria op de maaitschappelijike lad der omlhoog steeg. Heel toevaBig (hoorde ook Liona Jensen van dte vertovimg, die in de Frankforter wereld' heel wat sltlof tot pralten gaf. 'Zoo nu begreep zij wlaairom Stefan vlon Hornstedn zoo pllotse- ling met haar gebroken had. Natuurlijk., voior een korte ttijdpasseering was zij den baron igped genoeg geweesit met een armlbanld had hij haar kussen beitiaolid en hij igelnoflde misschiien nog wel, idht hij wonder voomniaaml en iridderlijk jegens haar gehandeld hald. Lona Jensen idladhlt er daanbij niet aan, dat zij hem met aide haiar ten dienste staande mid delen tot zich had' gelok't. De iwoedie belette haar, klaar en zuiiveT te den'ken ze leidde organisatie betrekking had en verdedigd werd door Mr. de Witt Wijnen, lid van het hoofd bestuur, gaf geen aanleiding tot uitvoerige discussie. De eerste nota echter, welke richtlijnen aan- gaf, waarlangs de Liberale partij in de toe- komst meer contact met bet volk zou kunnen krijgen, was het onderwerp van diepgaande beschouwingen. Deze nota werd namens het hoofdbestuur verdedigd door den onder-voorzitter, Mr. De Boer en door Dr. Bierema, die het meer poli- tieke gedeelte der nota voor zijn rekening nam. Dr. Bierema kondigde in zijn rede aan, dat volgens de eenstemmige meening van hoofd bestuur en Kamerfracties in den vervolge bij de te voeren liberale politiek meer den nadruk zal dienen te vallen op het sociale element en dat vooral krachtig zal worden opgekomen voor het staatspensioen, het openbaar onder- wijs en de uitbreiding der sociale verzekering. Naast de ouderdomsverzorging van kleine zelf- standigen, zal ook aandacht geschonken wor den aan de mogelijkheid van een vacantie- regeling voor arheiders. De technische mogelijkheden van de wereld zijn van dien Eiard, dat men zich moeilijk blij- vend kan neerleggen bij een toestand, waarbij groote groepen der bevolking tekort komen. Er dient gestreefd te worden naar een con- junctuurpolitiek, waarbij de algemeene voor- waarden worden geschapen, waaronder ieder individu door zelfwerkzaamheid zich een be- hoorlijk levensonderhoud kan verzekeren. Ten opzichte van door de overheid te tref- fen economische maatregelen zei Dr. Bie rema moet steeds de eisch worden gesteld, dat hiervoor objectieve normen worden ge- geven, neergelegd in wettelijke regelen. Nooit kan genoegen worden genomen met een blanco-volmacht aan den minister, omdat dit tenslotte moet uitloopen op de grootste wilie- keur, die den rechtsstaat ondermijnt. Aangezien het niet mogelijk was, over de vele voorstellen van ingrijpemden aard, welke verscbillende afdeelingen en centrale kiesver- eenigingen hadden ingediend, zoomede over tal van punten uit de nota's van het hoofdbe stuur, op deze vergadering tot een beslissing te komen, is na overleg met de voorstellers, door het hoofdbestuur aan de vergadering voorgesteld, een commissie te benoemen aan welke wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de maatregelen, welke naar haar meening getroffen moeten worden, zoowel ten aanzien van de staatkundige positie der partij als ten aanzien van haar exteme en interne organisatie. Dit voorstel werd na een kort woord van aanbeveling van den beer Van Lidth de Jeude, door de vergadering hij accla- matie aangenomen, waardoor gemanifesteerd werd, dat de liberale partij bovenal vast be- sloten is, om onder het verleden een streep te zetten, en in eendrachtige samenwerking de toekomst tegemoet te gaan. Tot leden dezer commissie, die haar rapport, dat op de volgende algemeene vergadering zal worden behandeld, zal uitbrengen v6or 1 Jan. 1938, werden gekozen: Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, oud-minister van Waterstaat, te Den.Haag; Ir. S. H. Stoffel, lid van den gemeenteraad van Delft; H.. A. Korthals, voorzitter van den bond van Jonge Liberalen te Amsterdam; A. C. Wessels, voorzitter van den Aigemeenen bond van werknemers op libe ralen grondslag, te Hilversum; J. Smid te Voorburg; E. H. Ebels, lid van Ged. Staten te Groningen; Mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen, wethouder te Gouda; L. de Groot, lid van den gen^eenteraad te Rotterdam en mevr. J. For- tanier-de Wit te Den Haag. Tot onder-voorzitter van de partij in de vaeature, ontstaan door het ontslag nemen van Mr. J. Linthorst Homan, wegens zijn be- noeming tot Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, werd gekozen Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, terwijl in de tus- schentijdsche vaeature als lid van het hoofd bestuur werd gekozen de heer F. A. J. Mesker te Renkum. haar op diudsltere paden en deed hiaar op wraak zinnen. 'Hoe en op welke wijze zij die wraak zou nemien, wais hiaiar nog ndet duidelijk. Voor- loopig nuoest zij rustig tijd en gelegenheid af- wiachten>. In (het cabaret viel zij erg in den smaak en elken avond izat zij na afloop met dien een of andteren betao'e'ker champagne te drinken. Een dengedljke trekpleister kon de eigenaar best gelbruiiken en, toen hij Lona mogm|aals een ver- lenging vaar haar contract voorsioeg, wees izij deze niet af. Zij 'zou 'Stefan von Hlomstein eens laten voeden wat het beteekende, haar te verstmiaden. Daarvoor kwam hem een geducbte afstraffiing toe. Lona maakte zich al voorstellingen van het uur der afrekening en had daar al de noodige voorpret van. IHaar flikkerenide, izwarte oogen schitterden (bij de enkele geidaichten eraan nog cngeduriger dan, aniders in het wit gepoederde geizichtje. Robert Normann had een licihte verkoudheid opgeioopen en zijn huiiisdlokter had hem voor- geschreven, een paair d'agen niet uit te gaan. Daardoor moest Herman Stinner voor korten tijd de werkizaam(heden van tzijn directeur en vriend avetmemen. De fahrikant had, het land Omdlat er in deze voor ham, zoo dlrukke dagen nog ailerled on- weikome extra'tjes waren, die hem ophielden en istOorden. Wed toevallig dat zijn directeur ooik net nog de aldveirltentie opgegeven had, waarin hij een stenio-typiste zoichit. IBij doidijnien (kwamen de sollicitanten op- dagen en niettegenstaande in de adVertentie uiitdrukkelijk Vermeld standi, dat alleen vol- slagen krachten in aanmerking kwiamien, meidden zich heel wat hailfgesdhoolde medsjes aan, die geen fatlsoemlijken brief kondten op- namen, uitwerken en tikken. W|aa,rom Normann uitdrukkelijk persoon- lijke aanmielding opge'geven had, Ibegreep Stinner niet die een was nog niet de deur uit of de ander meidide zich. Hierna sloot Mr. Wendelaar dit voor de liberale iStaatspartij „de Vrijheidsbond" zoo gewichtige congres, nadat hem onder geest- driftige instemming uit de vergadering dank en hulde was gebracht voor zijn krachtige en toch tevens soepele leiding dezer vergadering. UIT DE MINERAALWATERINDUSTRIE. De algemeene Ned. bond van bderfhandelaren en mineraalwaterfabrikanten te Rotterdam heef't bij den minister van Economische Zaken een verzoek ingediend tot al'geimeen verbin- dendverklaring van een ondememersovereen- komst in de mmeraalwaterindustrie. De over- eenkomst, welke door rudm 85 pet. der offi- cieel Ibekende zuivere fabrikanten van limo- nade-gazeuse, spuitwater en sodawater getee- kend is, houdt toepalingen in betreffende mini- mumprijzen, leverin)gscondities, en betreffende heffing van statiegeld. TWEE NIEUWE INCIDENTEN TE SJANGHAI. De toestand voor de Ibuitenlanders te Sjanghai en de troepen, die hen moeten be- schermen, wordt, naarmate de strijd om Sjanghai in fievigheid toeneemt, steeds ge- vaarlijker en Dinisdag izijn opnieuw twee inci- denten voorgekomen, die kenmerkend zijn voor de gevaarlijke situatie. In de eerste plaats is een bom uit een Japansch vliegtuig terechtigekamen op het groote (bloklhuis, dat voor de Britsche troepen was cpgericht, die bejast zijn met de ibewa- king van het gedeelte der Internationale con- cessie, dat aan het Noorderstation-grenst. Het tolokhuis werd geheel .vemield, doch er waren geen slachtoffers te Ibetreuren. Daar er name- lij'k in den laatsten tijd talrijke verdwaalde hommen in de nabijheid waren terechtge- koimen, hadden de Britsche troepen zich eenige dagen geleden al teruggetrokken. De Britsche consul-igeneraal heeft echter, zoowel in verband met dit voorval als wegens de bomlbardeering van andere Britsche gebouwen, bij het Japanische consulaat geprotesteerd. IHet tweede incident had plaats nabij Soe- tsjan. 'Een auto, waarmede de Italiaansche marine-attache en drie Duitschers izich van Sj'anghai naar Nanking wilden begeven, werd door drie Japan,sche vliegtuigen achtervolgd. De passaigiers konden uit den wagen springen en zich in het veld veribergen, even later werd hij door talrijke kogels uit de machinegeweren der vliegers getroffen. Naar United Press verneemt, zullen de inzittenden niet protestee- ren, daar de auto niet als een buitenlandsdhe was te herkennen. DE HERDENKING VAN DEN SLAG AAN DEN YZER. Naar aanleiding van het gerucht als zouden zekere afdeelingen van de ,,fratemelles" en de ,,Croix-du-feu"-vereeniging Zondag a.s.- het gebruikelijke defile voorbij den koning en de militaire autoriteiten, ter gelegenheid van de 23e verjaring van den slag aan den Yzer in een demonstratie tegen de ministers en speciaal tegen den minister van landsverdedi- ging, generaal Denis, willen doen ontaarden, dit in verband met de amnestiekwestie hebben de socialistische oud-strijders in een Maandagavond gehouden vergadering beslo- ten, ditmaal wel aan het defile deel te nemen. In een manifest, gericht tot de afdeeling van het Verbond van Socialistische oud-strijders, wordt alien socialistisehen gewezen frontmili- tairen verzocht Zondag met hun vaandels naar ae hoofds:tad te komen en zich ,,met alle mid delen te verzetten tegen het binnensiuipen in de gelederen van de oud-strijders, van woel- makers die er op uitzijn incidenten, beleedi- .Hermann S'tinner zuchtte juist had1 hij weer een jong dinig uit moeten legg.en, dat men in zijn machdnefabriek en gieterij geen tijd had om de cpleid'ing te volltooien van, jlonge m.eisjes, dlie een stoomcursus in typen hadden meegemaakt en d'at hij alleen een voiislagen kracht zou aanstellen, toen de kantoorpiortier aiiweer mieldde1: ,,Er is een juffrouw, die u spreken wfl naar aanleiding Van de adlvertentae in de krant." Stinner maakte een nerveus igebaar, toen anltwoordde hij geliaten: ,,iLaat haar ditmaal nog binnenkomen, malar wanneer er d'an niog dlames komen, mloet je ze zeigg'en, dat ze ischriftelijk moeten solli- citeeren bij de direotie en afsohrift van hun getuigschriften insluiten. Het persoonlijk ont- vangen van al de solldcitanten vermoeit me op dien duur." De getrouwe knlkte begirijpend. ,,Daar zal ik voor zorgen, mjjnheer Stinner." Hij deed 'die deur open en rdep, het kantoor verlatend1: ,„U 'kunit binnenkomen, juffrouw." Een teere, islanke meisijesgestalte trad bin nen, groette, kwlam tot miididten in de kamer en bleef daar bescheidten staan. De porttier deed de deur van buiten zachtjes dicht. iHet meisje istond in afwachtdng foijna on- bewejgelijk. Stinner, die aan zijn bureau zat, keek even vluchtdg om hij zag de achter hem, staande temauwernood aan. Hij steld'e zich van de solltoitanten niets mieer voor de eene, was even onigesehikt als die andere. IHiij vrtoeg machinaal; ,,W(at 'kent u, juffrouw?" .Typen, Franisch, Engelisch, Duitsch, boek- houden en s'tenoigrafie, mijnheer," luidde het antiwiooTd. Stinner Het een „humi, hum" hooren en vroeg verder: ,,Waar was u tot nu toe in be trekking?" „Bij de firma Grudener, groothand'el in ijzer- waren." gend voor de democratic en haar vertegen- woordigers, te verwekken". Dit manifest werd ook aan den koning, de regeering en het parlement overgemaakt. In officieuze kringen acht men het niet onwaarschijnlijk, dat, ten einde alle ongere- geldheden te voorkomen, het defile op bevel van hoogerhand' zou kunnen worden afgelast. DE VERDWIJNING VAN GENERAAL MILLER. De echtgenoote van den verdwenen Russi- schen generaal Miller heeft den president van de Fransche republiek een brief geschreven, waarin zrj erop wijst, dat zij reeds twaalf dagen geleden het verzoek heeft gedaan huis- zoeking te doen in een door d-e Sowjet-Rus- sische ambassade te Parijs gehuurd huis, ge- bruikt als schoolgebouw, dat in de nabijheid is gelegen van de plaats, waar generaal Miller moet zijn verdwenen. Sedert dezen brief zijn eenige dagen voorbij gegaan, omdat de politioneele autoriteiten het departement van buitenlandsche zaken verzocht hebben, na te gaan, of bedoelde wo- ning valt onder de diplomatieke immuniteit. De Quay d'Orsay heeft geantwoord, dat het huis niet onder dit privilege vaH. De huis- zoeking, die daar heeft plaats gehad, heeft, naar men aanneemt, niet veel opgeleverd. Om haar wrok te koelen over de huiszoe- king, in verband met het verdwijnen van gene raal Miller in de school voor kinderen van sowjet-beambten en ambtenaren bij de ont- moetingsplek van Miller en Skoblin onder- nomen, komt de Humanite met opzienbarende verhalen omtrent het wroeten van de wit-Rus- sische ,,activisten'", die het moet uit onder- schepte brieven van leiders blijken aandrin- gen op deelneming aan wat het communis- tische blad een fascistische daad van geweld in Frankrijk noemt, in verband met de actie van het rechtsche Spanje en met de opvolging van Miller door generaal Abramof aan het hoofd van de Russische oudstrijders. De „nationale bond van de nieuwe generatie" zou het gevaarlijkst zijn, wat o.a. moet blijken uit de volgende order van generaal Sjatilof: wegens het geheime karakter van den arbeid der organisatie bedient ieder lid zich van een schuilnaam. De linkschen geven thans toe, dat zij Colun- ga aan den kustweg van Ribadeselia naar Gyon hebben ontruimd. Voorts blijken de reehtsehen eenige vorderingen gemaakt te hebben op den weg van Campo de Casa naar Infiesto. Gyon en de nabijgelegen havenplaats El Musel zijn weer door rechtsche vliegtuigen gebombardeerd. In Aragon hebben hevige ge- vechten gewoed ten Z.O. van Saragossa bij den Sillero, een top van 895 M. hoogte, en bij Puebla de Alborton, een dorpje, beide gelegen ten Westen van den weg van Belchite naar het Noorden, die even bewesten Fuentes op den grooten weg naar Saragossa uitkomt. Veel is er intusschens hie* niet in de wederzijdsche posities veranderd. De linksche vliegers bom- bardeerden de vijandelijke stellingen bij Fuen tes de Ebro en bij het station van Pina. Bij dit bombardement nam men een groote explo- sie waar. Men neemt aan dat de projectielen der regeeringsviiegtuigen de munitie-depots, welke onlangs op deze plaats zijn gebouwd, in de lucht hebben laten vliegen. Ook Puebla de Alborton werd gebombar deerd. In Cordoba zeggen de reehtsehen vorderin-. gen te hebben gemaakt, hetgeen van linkschen kant wordt betwist. De rechtsche luchtmacht heeft Tarragona en Benicarlo gebombardeerd. Ook verschenen haar vliegtuigen boven Barcelona, waar zij echter verdreven werden. ..Waaroim gaf u die betrekking op?" Monk zijn derdte vraag. De slO'lMciitante kuchte een beetje verlegen en bekende toen: „,Ik ben, nog bij Grudener, maar las uwe ad- vententie en daar de wierkkring bij u mij ve,r- sclhnlllend'e voiordteelen bood, vroeg i,k een mid'- dag vrij en kiwam i'k hier. Mijn saliaris bij Gru dener is zeer beschedden en omd'at de firma zeer weinig kanto'or-personeel heeft, moet ik dikiwij'ls, als het idiruk is, tot 's avonds laat werk en. Stinner (knikte. ,,iEn "Is avionds amuseeren jonige daimes zich liever in die bioscoop en zoo ik begrijp u." ,,Neen, mijnheer, u begrijpit me niet," ant- woordde de meiisjesstean, die nu van opwinding een weiniig beefd'e, „maar u kunt mij ook niet begrijpen. Mijn moedier is ziekelijk en als ik meer gelid verdiende Zou ik wat m-eer voor haar kunnen doen, wat ik nu niet kan en als ik niet zocveel aveiruren mloet mlaken, kan ik mij beter iwijden aan de veujplelging van mijn moeider."" iHerman Stinner draaide zich met een ruk in zijn steel om, het meisje, dat achter hem stond en hemi eerst eigenlijk maar igeergerd had als een der vete sollicitanten, had hij nog geen stoel aangeboiden. Hij moest haar nu toch eens igoed1 opnemen. 'Getroffen zag hij het zeer eenivoudig ge- Meelde meisje aan,. Droomd'e hij of hoe was het aniders mogelijk, dat MJaria Normtann d'aar midden 'in de kamer stond Ja, dat was Maria 'Normann en toch ook weer niet. Maria had meer Meur en had ook niet zoo'n drioeve uitdrukk'ing van jgezicht Maria was het en toch ook weer een andere. Een vreemde. die echter zoo op Maria leek, dat men ze met haar verwiisseien klon. Een vermioeden maakte zich van deb fahri kant meester en zijn opwinding onderdruk- kend, vroeg hij: „,Mag ik vragen hoe u heet, juffrouw?" SUIKER - RUBBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. SUIKER, RUBBER. KOFFIE. CACAO. KATOEN. ALLE GRANEN ENZ TER BEURZE VAN LONDEN. LIVERPOOL. NEW YORK. CHICAGO. WINNIPEG. ENZ DAM 2a Telefoon No. 30012-31012 AMSTERDAM-C. Beurs Nis 2. Telef 30012 - Telegramadres; CARLOS-AMSTERDAM Agent: L. Sandee Nieuwdorp. Tel. 24 (Ingez. Med.) BENOEMING. Bij beschikking van den Directeur-Generaal der P.T.T., is aangewezen als directeur van het P.T.T.-kantoor te Harlingen, de referen- daris Mr. A. P. Benjaminse, thans aan hef postkantoor te Amsterdam, vroeger alhier. DE CTIINEESCHE WOLHANDKRAB. Een paar dagen geleden zijn alhier enkele wolhandkrabben gevangen. Een exemplaar hiervan is in de etalage bij apotheker A. J. Klaassen te ibezichtiigen. HET LIOHTEN VAN HET S.S. „PENSHURST". De werkzaamheden voor het lichten van het in het kanaal nabij Sluiskil gezonken s.s. „Penshurst" zijn sinds het verschijnen van het vorig nummer nog niet opgeschoten. Men is zooveel mogelijk voortgegaan met het bekisten van openingen en stoppen van lekkage, maar, ondanks gisteren ten slotte alle pom pen op het achterschip werden gesteld, gelukte het niet dit watervrij te krijgen. Het scheen dat op een bepaald peil een evenwiehtstoestand ontstond, waarop de aandrang van buiten- water die van de inwerking zijnde pompinstal- laties nivelleerde. Naar wij vernemen heeft de bergingsmaat- scbappij in verband daarmede nog een ber- ginsvaartuig met een pomp van grootere capaciteit uit Antwerpen laten komen en wordt die pompinstallatie thans opgesteld. Ondertusschen zijn alhier twee voor Gent bestaande stoomschepen aan de loskade be- gonnen met het lossen van een deel der lading om, zoodra die schepen op de toegelaten diepte zijn gekomen, de reis naar Gent te vervolgen. Voorts heeft de rijkswaterstaat maatregelen genomen om de normale vaart op Gent te kunnen herstellen, door het laten wegbaggeren van een zandbank aan de westzijde bij de invaart van den Oostelijken kanaalarm te Sluiskil. Men rekent dat dit werk ongeveer 5 dagen duren zal. Alsdan zal de vaart op Gent op normale wijze langs bet wrak van de „Pensliurst" kunnen geschieden. BENOEMING TER PROVINCIALE GRIFFIE. Benoemd tot M,erk ter Provinciale griffie van Zeeland te Middeliburg de heer J. van der Ende, vole,ntair. ter gemeente-secretarie te Amiemuiden. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be- kend, dat omtirent ondierstaande gevonden voorwerpen inlichtin/gen te bekomen iijn aan de daarachter vermelde adnessen; HaHslketting, N. Haak, le Verbindinigsstr. 5. Kinderp'ortemonnaie, bureau van politie. Bruiin geruit manteltje, J. Buijze, Othene D 134. Sleuteltje, 'Hendrikse, Axelschestr. 80. Tabakzak, W. Oostdijk, Kanaalweg 44, Sluiskil. ,,Ik heet Barbara Kaiser en mijn .moeder is een onderwijzers-weduwe"', antiwoordde het knappe, bleeke meisje. Herman Stinner stond op door d'e bewe- ginig, die hij m,aa'kte, verborg hij het ibest den schrik, weike de bevestigihg van zijn vermoe- den hem iverioo,rzaa,kte. Goede hemel, het wais Maria Normann's zuster, die in levende lijrve voor hemi stond. Het was die zuster van Mlaria, wier fijna trek- ken echter door leed en lijdien een geheel ander stempel droegen! Hij voelide med'eiijiden met he't mooie kind, maar zijn versiand zei hem direct, dat het niet wel moigeJijik was, haar de gevraagde plaats te geven. ledereefi die Maria Nermann kende, mloest de sprekend'e gelijkenis direct opvallen. Hij was in alles ingeiwijd en kende de droe- vige breuk tusschen Therese Normann en Francisca Kaiser, en... ook Maria kend'e die. Door hem, droeg zij daar kennis, van. Hij had haar wel d'e ware verhouding moeten ontlhul- len, want door een toeval, door een kwaad- sprekenld ontsliagen dienstmeisje, had zij een deel dier waarheild in leelij'ken en verwrongen vorm vemomen. Met haar moeilijke vraag was Miaria inidertijd bij hem gekomen en hij had haar alles verteld zooals de d'ingen zich hadlden toegedra.gen haar echter verzocht hierover ,het stilzWijgen te bewaren, tiotdat haar oud-ers zellf met haar spreken zouden. Hij hield van het kleine ge'zdn en hechtte Veel aan d'en vrede in de'n huize Normann. Nu daagde pl'otselinig een spook uit het verlelden op. Wiat een geiuk, dat Robert Normann van- daag niet op zijn bureau was geweest. Dat was wel een buiten,gewtacn gelukkiig toeval. Het vloog hem dloor het hoofd of het niet mto|gelij!k zou zijn, een veirzoenimg tot stand te brengen tusschen Therese Normann en de ondenwijiziers-weddwe (Wbmt vervoigd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1