ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee uit een nest No. 9671 MAANDAG 18 OCTOBER 1937 77e Jaargang Binnenland Nieuwe vliegramp in indie eischt vijf dooden. FemHeton Buitenland EERSTE BLAD irJanii3frtrvi^^wg>t»!BTO«i»a»iagWTScgCT»iW»ia»TniJ«i»ur^t\rMtm'tfiKaim a TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma* P. J. VAN DE SANDF. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicto's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Het Marine-vliegtuig „T I" bij Banda in zee gestort. Na jarem achtereen, zooals dat heat: gel.uk- kig gevlogan te hebbein, wordt de martoe- lucbtvaart btonlen vier dagen tijldls door twee zwaire slage'n getroffen, verliest zij veertien plichtegetrouwe xmaimnien, die in de golven den dodd vtoidlen, ver van het moedetlOnd. Tarwijll de 'bloemen op het m'assangraf der Vrijdiag te Soenabaja ter aairde 'bestelde zeven slachitotffers van die „,T 13"' nlog mauwelrjks haar frischheild verloren hebbein, terwijl de giroeve nog geopend is, waalr Za'tiardagmaTgen de twee 'amidlere dmjgekomeinein van de j.l. Wloeinistdiag vercngelukte machine hun laaitste ruatpiaatis vtoldem, grijp't het nioodlot, schrijft de 'H. Cilt., opndeuw in, opnieuw start eein toe- stel to zee en wedeiriom hoerscht Seed in tial van geiziinjien, hearscht groote venslagenlheid in de kriingen onizjar mjarine en Ibij ad diie veleh in Indie en in Holland, idlie mjeeletven met haar wel en wee. De ibujrigarlijike en de marine-luchtvaart weirden in dte afgeloapem. tiiein dagen wel zedr zwlaar getroffen.. Op Woemsdag 6 deizer gimg de ,,Specht" ten onder: 4 dooden; op Woens- diag 13 dlezeir hald ide ramp van de ,,T 13" plaiatsnegen idioiolden 'en thans hebben met den ondergiang vian de ,,T 1" vijf memschen het Oleiven veirleiren.Binnen tien dagen moes- ten achttiien nannen aian de izwlante lijbt der vl'iiegtuligram'pen Warden taogevoelgd. Geen wanider, dJat oinldler deze wel ultermate fcragischie om|Btiatj|diig!hciden Zatardagmorgen toed de earsbe bariahten omitirent den onder- gang van de T 1 ontvangen wtandelni, groote veirslageinhetld hearsclhte, zioowed op het Depar- temenlt van Deflemsiie te 's-Gravemhiage als in Den Helder, die marimebasis, waar ook enkele sladhtoffer.s van dleze johgiste raimp hun eer- ste dienstjaren hebbein doargebracht. Bij het Departiemenlt van Marine te Batavia, zoo luidde het eerste telegraflische beriicht viani Anleita, is beirioht onltvangen, dat (het Mairiln avli egtuiig T 1 bij den start op die reede van Bainda, bij den dmgamg vain straat Lonor van gerilnge hologte is gevailen. Het toestel is vemiieflidl en de bernanning gedlolod. Eten ifater berStaht mellddie, dat het vhegtuig is gezahken en ads verloren kan worden be- schouwjd. IHierbij zij aaingeiteekenld, dat rond- om de Banlda-eiilanldlen groate d'ieptlen aan- wezilg zijn;. idbch dat het nlog niet bekend is, wiajar precieg, en onder welke omlsitamdigheden het omgevall ptoalts vond. Nader Wordt nog vernlomen van; tot Depar- teimjenit van iDefeinsSie, dait idle lijkein van alle slachfeoffars geborgen zijn, met uiiltzonidieirtog van dat van den luiteniantJber-zieei Van Haften. Aangeiziien Ihet geheele eskader van de Mjarine thans te Banda aanwezig is, ver- moieldellijk SJni verbamd melt de groote oefenin- gen behioeft geen hulpmateriaal uit Soera- bajja naar ide pliaajts des onheils te wlordlen ge- zoin)den. Het marine-eskaider wondlt op 23 October a.s. te Soeralbaja te,rugverwacht. De Slachtoffers. iBij de raimp van de T 1 zijn omgekomen E. van Haften, liuit. ter zee 2e kl. dieir Kon. Marine-reserve G. J. Raidsitaiat, majoordielegiraflM-vlieger; G. van der Hjooft, sengeaint-vllieger; P. iL. Bocgeirt, korporaal-vliegtuigmaiker; E. F. Nolten, zeemilicien-matroos-telegrafist. ESIbeirt van Halften Werd 17 Juni 1906 te VteJairdlijngen gelbaren. Hij was igehuwtdi. De overtedene was itweade sfcuummiam der K.P.M. Op 18 Fehnuiairi 1928 Weird de heer Van Haf ten aangesteid tot miilitie-leeritog zee-waar- memer, waarna hij reeds spoedig alls zoodamig werd overgeplaatst naar het mairinevli/egkamp Mloro-Kreimbamgan. In Mlei van daitzelfdte jaar door ANNY VAN PANHUYS. 16) Vervolg. De jonge ingenieur ging haastig verder, zich er orver Verwonderend dat Herman Stin- ner met dat korte ,,goedennacht"' het gesprek beeindigd had alsof het antwoord hem onver- schillig liet. Voor den eersten keer sedert hij in Stinner's fabriek was aangesteid, vond Stefan ivon Hornstein ,zijn chef onhegrijpelijk. Maar daar wilde hij zijn hoofd verder niet over breken; hij dacht liever aain het groote geluk, dat hem izoojuist ten deel was gevai len. Maria Nermann was nu zijn verloofde. Hoe zou men hem benijden! A1 de ongetrouw- de collega's en degenen, die Maria het hof ge- maakt haddein. HSj was de gelukkige, die on der alien was uitverkoren. Een taxi, die ,vrij was, reed hem tegemoet. Hij riep ze iaan en gaf zijn adres op. Hij had het koud gekregen en had geen lust om nog verder te loopen. De auto reed zoo snel mogelij'k en, in de kussens geleund, o'verwcpg iStefan nog eens al de indruikken van den .avond, die achter hem lag. Wa't was Jiij t'oclh een gelukkig mensch! Mafia ibehoorde hem toe bet be gin en het einde van al zijn verlangens was an vervulling gegaan. Jam'mer dat jhij h'aar vandaag niet meer naar haar gehe'im had kunnen vragen. Want daaroiver moest hij toch opheldering hebben. Morgen zou hij ech'ter te we'ten kiomen, hoe weird hij bevmrldend tot mili'tie-adjudaint-oinder- offliciteir-wiaannemer, eelnige ma^ndiein later tot Mtemaint ter zee derde klasse van de Konink- lijke Marine-reserve en in 1931 tot luitenant- ber-zee tweeide klasse. Sergoantemajoor Gerrlt Jan Radstraat werd 23 December 1901 te Hde geboren en was dus 35 jaar. HSj whs gelhuwd en had 6 kinlderen. In 1917 kwiaim Radstiaat als lieerlSng-onder- offfficier in. actieveiru dienst. Na het dioorloopem der verschilende rangen werd hij 19 Decem ber 1936 sergelant-mhjoor-telegrafist. Hij be- haalde 5ln 1936 het lilnter'niationaal en een jaar ■later he|t mlartnie-vild'egbrevet. Gerard van der Hoioft, to omgekomen ser- geant-vliegtuigmaker, ward 3 Maart 1909 te Recklinlghausen (D.) geborem en was dus 28 jaar. Hij was gielhuwid1 en had geen kinderen. Van der Hooft diende hier te lanide als chaiiffeur-zeemSlicSen en ging on 1929 over in actileven idienst als 'korpo riaall-vliegtuigmaker (m.) Als zocudanlig ging hij in 1930 naar Indie, belhlaaildie daar in 1936 het marine-vliegbrevet en weird n|og ita datlzelfidie jaar tot sergeant- vliegtuiigimakeT bevoaderd. De kOrparaiai-vliegtuSigmlaker Pieiter Leen- deirt BOogert werd 26 Juni 1912 te Den Helder geboren. HSj was dus 25 jiaar. Boogert was gehuwd en had een kind. Als leerlling-vliiegtuigmaiker kwam hij 12 September 192.9 in aotieven idienst. In 1933 wteird hij bevorderd tot korporaal-vlieigtuig- mhiker. In 1935 gilog hij naar- Indie, na hier te lande eenst nog het brevet vliegtuigmdtrail- leuir-schuitter te hebben behaaiid. De zeemilicien-matnoos-telegrafist E. F. NioQteini was een .imlandsdh dienistplichtige. Hij was' ndtet gelhuwd1. Het veromgelukte vliegtuig. Het veromgelukte toestel T 1 is een twee- mbitlorig Fokkierdrijver vhegtuig, type T IV. Het is thus van hetzelfde type als de eenige dagen geledetn veromgelukte T 13, alleen met dlit veirschil, dat dit laatste vliegtuig van meer recent-en datum is en zo'odloemde van moder- neir bouw, terwijl bovendien de p-restaties beiter zijn. De T 1 beftioOrde tot de eerste serie der 12 T IV toeistelllen, Welke ongeveer 9 jaar geleden dicnor de Ftokkerfalbriekem aan die M'arane wer- den gefleverd. Helt is een bommenwerper en torpedlolanceervliegtuig, uitgea-ust met twee 450 P.K. watergekoelde •Lorraine motoren, voicrzien van twee dirijvers. Helt toestel is van de gewone Fokker-constructie, d.w.z. heeft een romip uit gelascihte stalen buis met hou- ten vleugels en vleiugelkiliappen. De beman- nling besltaat uit vier of vijf man. In die voor- cockpit kumnen den of twee machine-geweren diraaibaar Wionden gemonteendl, in de achter- oockpit edn voor het schieten naar 'boven of opizij en een tweiede mitrailleur iin dien toodem vcnor bet ischielten naar beneden en naar aoh- teren. In het bammenruim is piiaats voor 4 biommen van 200 K.G. of 18 bommen van 50 K.G. Inplaats van deze bommen kan een tcirpieidio onder den rom|p tussdhen de beide dlrljverB worden geh'Etnigen. OHRISTELIJK DEMOCRATISOHE UNIE. In de vergadlering van het hoofdbestuur der Ghristelijk Dem|ooratische Uinie, 'Werd een tw/eetal resbluties vastgesteld. De eerste beitreft den oproep van den Miinister van Socialle Zaken inzake de spaaT- eteim-regeling. De CjD.U. is van meeming, dat deze krach- tig moot wordien gesteunid, omdat, aldus de resodutie, ,/iit momenteel de eenige wjjze scihijnt te zijn, waarop van de Regeering hulp voor die werkloozen .is te vorwachten". In die tweede resolutie wardt met droefheid geconstiateerd, dat het huidige kahinet zijn toil izoekt in een bewapening, zooals Neder- land nog nooit heeft gekenid. De CD.U. rioept Regeering, parlement en vol'k op tot Gadsvertrouwen en een vader- lamdliefde, die durft te breken met den toewa- peniingswaanzin en haar kracht zoekt in sociale geredhtigheid en versterking van de gaesteMjke weerikradht van ons volk. dat zonderlinge en zoo 'vreemd aandoende nachtelijke .avonbuur ,ln elkaar zat. De auto reed met razende ,snelheid; de chauffeur scheen gauw Van zijn klant ,af te willen .komen hij verlangde zeker naar bed. Stefan 'Von Hornstein keek door de rui'ten naar buiten. De man reed alsof de duivel hem op de ihielen zat, onbeha,gelijk snel. Juist haalde de auto pen tramwagen in, die dezelf- de richting uitreed. Toevallig keek hij in den wagen. Hij was hijna ,leeg, alleen in een hoek 'zat en Slanke, idonkere gestalte. Bij het oor waren een paar blonde krulletjes te zien, maar het ge'zicbt was half oversch'alduwd door een slappen vilthoed 'met breeden rand. iStefan von ,Horn^tein veifbleekte van schrik. Daar zat Maria weer, juist als iin dien be- jwusten nacht, precies zoo gekleed. Het moest een spojok zijn, een krankzinnig visioen Hoe .kon Maria 'zich zoo snel verkleeden? Dat bleef toch v-olkomen onhegrijpelijk. Hij wilde ide iauto 'l'aten stop'pen, in de tram van Maria -oveirstappen en haar verklaring vragen. ,W-ant nu had ,hij recht daarop. Het kon hem niet onverschillig zijn, dat zijn .bruid zulke fantasti'sche dingen deed. In wat vojor iopspraak ,k'on zij nidt komen, als zij eens dioor gen bekende ge'zien werd, die .door de eenvoudige klee'ding evenmin ■misleid izou wprden als ,hrj. Eer hij echter de iauto had laten s'toppen, /was ideze {log een heel ein'd doorgere'den en ■toen :ze eindelijk stiilstond en hij den chauf feur betaald had, reed de tram hem. leeg vOoi'bij. Daar dtond hij nu 'en schjoTd zichZelf een e'zel, omdat hij te Jang had nagedacht. Ver achter hem lag .de oude Mainzeir Warte en eer hij tot aan de tramhalte was terug- geloo'pen, waar Maria had moeten uitstappen, z.ou ze natuurlijk reedls verdwenen zijn. Geefgdhd en boos zocht hij zijn kamers op. DRIE OUDE KANONNEN VAN DE RUYTER. Naar geraeld wordt, 'beviniden zich op het s.s. Tiberius" van de K.N.S.M., dlat weldra te Amsterdam zal aanVomen, drie oude kanon- nen en een anker, ahkomsitig uit dien l'aatsten zees lag, welken adm.iraal De Ruyter op 22 April 1675 in de Straat van Messina heef t ge- leverd, ter hocigte van den Strombo'li. Eenige maanden geleden zijn dieize herinne- rinigen opgeivisoht en de Italiaanselhe regeering heeft de kanonmen aan ons land ten geschenke aangeboden. Zocdira de zendieg te Amsterdam is aangelkomen, gann de kamonnen eerst naar de Hembrug, om daarn'a een plants te krijgen in het legermuseum op kasteel „DoorWerth". OOK EEN SPERTIiJD VOOR HET KRUIDENIERSBEDRIJF Naiar gemeld wlord't, zal, wamneer de Vesti- ginigswet voor het Kleinbedrijf in werkinig ge- treden zal zijn, nanitens de organisaties in den levensmnddelenhandel tot den .minister van Eoonomiscto Zaken het verzoek gericht wor den ook een spertijd voor het kruideniersbe- d'fijf af te kondigen. BELASTINIGOPBRENGST REEDS f 461/2 MILLIOEN BOVEN DE RAMING. De opbrengst van d.e directe belastinigen heeft tot en met September bedragen 97.970.478 tegen 88.918.188 over hetzelfde tijdvak van het vorig jaar. De totale raming beidraagt f 110.300.000. De overige middelen hrachten in September op 36.793.823 tegen 31.926.038 in September 1936. Van Jamuari tot en met Sept. 1937 was de opbrengst 326.746.460 'tegen 267.518.567 in dezelflde periode van het vorig jaiair, zoodat tihans 59.227.892,80 meer is opgebnacht. De raming. die voor deze eerste negen maanden 280.293.750 bedraagt, is dus met bijmia 46% miiUioen overschreidien. Aille posten hebben meer opgebracht, be- halve die van acoijns op het geldjistilleerd, waarvan de opbrengst 189.477,27 minder was. De dividend- en tantidmebelasting bracht ruim 8 millioen meer op dan de raming, de rechten op den -vnrvoer ruim f 4.4 mtthioen, de accijns op tabak ruim f 2.17 millioen, de om- zetbelasting bijna f 8 millioen, de rechten en boeben van zegel ruim f 13.86 milliom en de rechten en iboeten van regtisbratie bijna f 4 millioen mleer. Voorts was de opbrengst van hot gemeente- fonds over de eerste negen maamdien van dit jaar /42.928.308 vermeerderd met /4.184.075.13 wegens opcenten op de vermogensbe'lasting. Aian het werkloosheidissubsddiefonds kwam tot en met September 44.814.711,36 ten goede. De imkomsten van het Verkeeretfonds be- droegen tot en met September 25.306.363, waarvan f 17.661.560 uit de motorrijtuigen- belasting en f 7.644.802.50 uiit de rijwielbelas- tinig. De fietsers hebben de raimin.g van f 7.5 millioen reeds oveirsdhireden. De motorrijtuigenlbelastinig bracht in de eer ste negen mlaaniden van dit jaar f 17.661.560 op, zoodat van de raming ad f 22.500.000 nog .f 4.838.440 moet worden opgebracht, of geanM- deld nog pier maand ruim f 1.600.000. Daar September onder den invloed van het naderem- de winterseizoen slechts 1.385.341 opbracht, staat het te bezien, of de raining zal worden bereikt. VRIJWILLCG AUTOVERVOER TEN BEHOEVE VAN DEN BLOED- TRANSFTJSIEDIENST. Hedenavonld zal ten gemeentehuize van Bus- sum onder voorzdtterschap van burgemeester H. de Bordes een oprnchtingsvergadering war den' gehouden van een landelij'ke vereendging, welke zich ben dloel ste'lt in aJie plaiatsen van Nelderland, waar afdeelingien van den bloed- tranisfusQedie'nst van het Nedterlandscto Roode Kruis zijn gevestiigd of zul'len wonden geVes- Den jialven naeht lag hij echter wakker, zich suf den'kend, hoe het fnogeiijk was igeweest, dat Miaria zich zoo sn-el "verklee'd had en in de tram was gekomen. Ze had er otok rekemrag mee moeten hou- den, dat zij hem had kunnen ontimoeten, want het was de laatste rit, die de tram maakte. Maria kan orimogelrjk lets slechts, iets lee- lijks doen dat was de gedachte, welke hem tenslotte zijn rust gedeeltelijk terug gaf en over den chaos zjjner Veronderatellingen als een witbe duif zweefde. Zoo sliep hij eindejijk tegen den morgen in mat en moe en met bar abend e hoofdpijn. Heel anders dan hij gedacht had, was het einde van den mooien avond geweest en in den droom kwelde en martelde he'm hat fijne spotlac'hje van zijn b'lanke Maria. Stefan fvon Hornstein had in de fabriek een eigen k ant opr. Nauwelijks was hij dezen morgen daar aanwezig of er werd geklopt en tegelijkertijd trad Herm'an Stinner er binnen. „Goeden tnorgen, mflhheer von Hjornatein, hou'd als het u belieft uw overjas maar aan, want u reist met den eersten trein, dien u haiem kunt, naar JVlunchen. Er kwam zoojuist een telegram dat ingenieur Zimmerman, die de stiampmachine, welke wij aan de firma Moidl'ing leveren, monteert, plotselin'g emstig ziek geworden is en een ander he'm direct ver- vanigen moet. Ik heb onmiddellijk aan u ge dacht, daar geen der arrdere heeren voor deze aangelegenheid eigenlijk in aanmerking komt. Stefan von Hornstein werd bleek. ,,'Mijnheer Stinner, ik zou u willen verzoe- ken een mijner collega's te zenden, bijvoor- beeld mijnheer Busch." Hij kon nu toch niet weg net nu hij de brandende vraag aan Maria moest stellen. De fabrikant schudde het hcofd, teirwijl hij licbt het voorhoofd fronste. Ingenieur Busch 'kan ,op het oogenblik niet weg hjj werkt aan een nieuwe zaag- tigd, omdleir autamobilisteh laden te werven, die hulp en bijstamd kunnen verleenen ten- be- hioeive van dezen bltoed'transfusieddenst. De oprichtiimg vain deze iandlelijke vereema- gin,g voor snel vervoer beoogt om op de snel- ste mlanieT pabienben, die bloedtransfusie noo- dig hebben to verbindto'g te stellen met de do'nons (bloedgeversVoor het ludhtverkeer is reeds to het voor jaar 1937 een soortgelijke vereenigtog opgeridht. De onmiisbdire grondorgainisatie met name de aainlsluittogen van het snel' vervoer van en naar dte vliegveliden onthreekt tot dusverre. De nieujw op te richten vereenigtog zal d'e verizorgtog van het vervoer te land op zich netmen. Dat geld't dlus mede voor vervoer van dionors over afsbanden, welke te kleto zijn om te kunnen diienen voor vervoer per vlieg tuig en waarvoor de ato» tot aamgewezen ver- voermliddel is. De op te richten veneeniigtog stelt zach ook voor om bij rampen de auto's die hiaar leden beschikbaar stellen voor den' bloedtramsfusie- die'nst beschilkbaar te stellen voor het vervoer van medlici, verpleigeind personeel, en van ge- nees- en verbandmiddelen naar de plants des ontools. De permingmeester van de comimissiie van den blloedtriansfusiedlienst van tot Nederland- sche Roode Kiruiis, de heer J. C. Baumann, burgemeester van Overschie, zal to de oprich- tto'gsvergadering een kletoe uibeenizetttog geven. Dr. H. C. J. M. van Dijk, lid van de oommissie van den bloedtransfusiedienst, zal een lezing over bloedtransfusie houden. Men stelt zich voor de vereeniging in het vervolg te noemen V.A.V. (Vrijwillig Auto Vervoer). VEREENIGING VAN LIBERATE LEDEN VAN GEMEENTEBESTUREN. In het Jaar'beursgebouw te Utrecht heeft de Vereenigtog van liberate leden van gemeente- besburen haar algemeene jaarlij'kscto verga- deiriing gehouden, onder leidiing van den heer C. G. Rloos, burgemeester van Lekkerkerk. Mr. W, C. Wendeliaar woondie de viengadiertog bij. Na goedkeuring van het jaarverslag van den secrebaris-penntogmeester, den- heer J. Bas- tiiaan, werden tot bestuursleden torkozen de heeren Mr. J. de Blieck (De Wijk), J. A. die Beer (Bedum), Jhr. D. R. Geivers Deynoot (Bilthoven) en A. E. Hanneania (Harlingen) in de vacature ontstaan door het overlijden van Mr. J. A. Goops iis henoemd de heer J. Vuyk te Rheiden. Bij de uitvoerige besprekingen over de partijireorgamsiatie werd met voldoening ge- Qonstateierd', dat Ide vereeniging to dleze reor- ganisatie niet behoeft te wonden betroklken, idiaar zij to alle opzichtem tot ieders teivreden- 'heid functionneert en zelfs med'e dank zij haar orgiaan Libenaal Bestuur voorbdurend toe- neetot. DE DUITSOHE VERKLARING INZAKE BELGIE. Het Eerste Kamenldid Van Vessem heeft aan den Mtoi'ster van' Buitenlanidsche Zaken de voligendie vragen gestield: 1. 'Heeft de Regeering kenmis genbmen van de door d'e Belgiiisichie regeeirtog aianivaarde venklairtog der Duitsche regeering betreffende de onschendbaarheid en integriteit van Belgie en die eerhiediging van tot Belgische grond- gelbied 2. Staat de Regeering ten opzidhite van de aanvaarddng van een dengelijke verklaring ten opiziclhte van de onschendlbaarhedid en d'e tote- griiteit van. Nedertondl en de eedbiedigtog van bet Nederlandsche gronldgebied nog op het- zeaflde afW|ijzenide standpun't als medegedlee^l|d, to ;antwoioTd op schriftelijke vragen van onder- ge'teekenlde, togeizionlden, den Sen Feforuari 1.1. en beve'toigjdl bij de beantwoordtog van een mondelinge uiteenizetttog to de vetr;gajd'ering der Eerste Kamer van 17 Maart j.l. 8. Zoo ja, is dian de Regeering niet van meening, dat een zoodianiige afwijzen'de hou- d'ing vooral na die aanvaarddng door de Bel- machine, waaraan hij belangrijke verbeterin- gen hoopt aan te brengen."' -Het klonk zeer beslist. Wat vrien'delijker verVolgde de spreker: ,,Ik kan zeer goed be- grijpem, dat u juist mu niet graag op reis gaat. Maar in zoo'n ernstige a'angelegenheid to'oet de liefde zich op den achtergxond hou den, want boven alles 'gaat de plicht. OVeri- gens bent u binnen vier of vijf dagen weer terug en zulit u dan uw jong geJuk -nog 'vol- d'oende 'kunnen genieten." In Stefan's brein storm'den de gedachten door elkaar. Hij kon niet vier of vijf dagen uit1 Frankfort weg alvorens opheldering te hebben gekregen. W'at zou niet allemaal in die dagen, dat hij er niet was, kunnen gebeu- ren? De een of andere brutale Vent zou Maria kunnen be'leedigen als zij weer eens een van haar geheimzinnige bezoeken achter de Mainzer Warte op den laten avond maakte. Zou hij Herman Stinner in ,zijn vertrouwen nemen en hem zijn kwellemde gedachten open- baren Hij keek zijn chef, die voor hem stond, aan. Koele, schrandere oogen beantwoordden zijn blik. Mijnheer Von Hornstein, het spijt mij, dat ik ook nu uw instemming met mijn ""voorstel nog niet heb. iHet is mjj pijnlijk <u te moeten herhalenBoven alles de plicht!" ,,Dat is een wapenspreuk van torjn ge- slach't", zei hrj een wetoig geprikkeld, steeds nog nielt wetend wat te doen. ,,Dat weet ik, mrjnheer von Hornstein, gis- teren spra'k u daaro'ver en ik dacht dat het geen kwaad kon, u daar nu aan te herinne- ren." De jonge ingenieur beet zich op de lippen, waarover een toornig antwoord dreigde te ko'men. Hoe kwam de fabrikant op de ge dachte hem als een weerspannigen scholier te behandelen? Hij was met zijn zes en twintig jaren oud genoeg om geen leermeester meer giische regeertoig van de Duitsche verklardng en de daaroain voorafgaande Britsche en Fnansiche verklaring van 24 April 1.1. den to- druk zal kurniten wekken van een beschd'kbaair- steUtog van het Nederlandsche grondlgebied als slagrvefld van Eur'cpa STAATSCOMMISSIE VOOR VAOCINATIE. Ingedliend is een wetsontwerp tot verlem- gtoig van den geldigjheiidsduur van tijldelijke bepaltogen betreffende de vacctoatie. Met zijn ambtsvoorgonger is de Minister van Sociale Za'ken, de heer Romto®, van oor- deel, dat het pirincapieel aan de ordie stellen van het vaccinaUe-proMeem noodizakelijk is. Hij m,eent intussdhen dat hiermelde een aan- vang moet warden gemaakt door de tostedling vatn een istiaatsdommdssie, aan welke wordt opgeidragen, te endetrzoeken 1. of het wenschelijk is, die bestaande be paltogen. betreffemde den vaccitoatieplieht, waarvan de working is opgesdhort, hetizij ter- stond, hetizij geleidelijk weder to werktog te doen treden en, zoo deze vraag ontkennend wordt beantwoomdl, 2. of het wenischelijk is, deze bepaltogen. te d'oen vertvallen, zonlder dat tot eeniige nieuwe regaling van de vacctoatie wordt oveirgegaan, dam wel, 3. of het wenischelijk is, ten aamzien van de vacctoatie een nieuwe reigeltog te treffen, en zoo ja, hoe zij behoort te luiden. In verband m|et het voremstaamdle acht de Mtodster het noodzakelijk, opndeuw een op- schorting van de bepaltogen der Besmiettelijke Ziektenwet betreffende vaccinaltie voor te stellen, en Wel voor den duur van twee jaren, tot 1940. DE SPAANSCHE VRIJWILUGERSKWESTIE. In de zitting van de subcommissie voor de niet-inmenging, die Zaterdagmorgen te Lon- den bijeenkwam, heeft de Fransche gedele- geerde, ambassadeur, Corbin, een verklaring afgelegd, waarin hij o.m. het volgende uiteen- zette: De Fransche en Britsche regeeringen hebben de voorzitter van de niet-inmengingscommissie verzocht opnieuw de subcommissie bijeen te roepen, omdat zij van gevoelen zijn, dat sinds twee maanden de toestand zich ontwikkeld heeft onder omstandigheden die een definitieve opheldering noodzakelijk maken. Beide regeeringen besloten rechtstreeks bij de commissie voorstellen aanhangig te maken, die haar toeschijnen te beantwoorden aan de eischen van den toestand, en wel omdat zij de vaste hoop hebben, dat ieder zich reken- schap zal geven van de onmogelijkheid nog langer de tegenwoordige onzekerheden te laten voortduren en dat de beraadslagingen in de commissie in staat zullen stellen snel tot de noodzakelijke conclusies te komen. De Fransche regeering acht onontbeerlijk de uitdrukkelijke toestemming na te streven van de vertegenwoordigende regeeringen tot enkele zeer eenvoudige voorstellen. De kwestie van terugtrekktog van vrijwilli- gers heeft tengevolge van de omstandigheden een zeer bijzondere belangrijkheid gekregen. De vraag is van essentieel belang of over deze kwestie een aecoord tot stand kan worden gebracht. Zich baseerende op de Britsche voorstellen van 14 Juli j.l. vraagt de Fransche regeering de commissie reeds thans besluiten te nemen ten aanzien van de volgende punten: le. De terugtrekktog der vreemdeltogen, die in Spanje dienen en wier evacuatie aan- bevolen wordt door het rapport, dat reeds bij de commissieaanhangig is gemaakt, moet bin nen zoo kort mogelijk tijdsbestek verwezen- lijkt worden. 2e. Zoodra de intemationale commissies, belast met de organisatie van en de controle noodig ,te hebben. Won'derlijk Herman Stinner, die hem alltijd zeer sympathiek ge weest was, leek he'm sedert gisteravond bijna een heimelrjke vijand. ,,DUs, mijnheer von Hornstein", Vervolgde de falbrikant, „u reist met den trein van 10.30. Uw reis en verblijfkosten heb ik bij voorbaat zeker -van uw instemming, reeds voor u aan de kas laten gereed leggeo." Stefan von Hornstein wt-rd met geweld weer meester van zichzelven. Hier Vielen geen bedenkinjgen meer te maken, of hij moest reden van zijn weigering opgeVen. Maar om dit (te doen .ontbrak hem den moed en hij had ook niet tot recht, iemand to het geheim Van Maria to te wij,den. Dat was een aangelegen heid, welke voorloo'pig alleen hun beiden aan- gtog. Hij boog dus. ,,Ik voeg mij naar de door u getroffen rege- ling, mijnheer Stinner, en verzoek u taij wel te willen veronitschuldigen, dat ik dit niet onmid dellijk deed. U zult echter wel begrijpen, dat ik op het oogenblik lieVer in Frankfort ge- bleven was." De ander lachte. ,,Dat spreeikt Vanzelf! Maar ga nu even mee naar mijn kamer, ik zou graag nog een en ander in het bijzijn van directeur Nortaann mett u ibespreken. Stefan ging mee, toaar tot kostte hem moeite den opgewekten morgengroet van zijn aanstaanden schoonvader even opgewekt te beantwoorden. Zou Robert Normann wel iets ■van Maria's geheim w'eten? Met deze en nog zoo zoovele andere onheantwoorde Vragen, die alien op hetzelfde neerkwamen, stapte hij in den trein. Hij besloot geen moment langer dan strikt noodzakelijk in Mtmchen te blijven e-lke minuut dat hij eerder opheldering zou krijgen was hem goud waard. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1