ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN mm$> No. 9669 WOENSDAG 13 OCTOBER 1937 77elJaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD HET AVONTUUR VAN DE CABA SAN TOMfi. TER NEUZEN, 13 OCTOBER 1937. hartig hapje NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzeii fr. per post f 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. tj'ttgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVEKTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst ddn dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT I EI) E REN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. BEVORDERING VAN VRIJWILLIGE VACOINATIE. Tot nu toe moesten de geneesheeren, die entstof (pokstof) Van bet rijk betrokken, 0,25 betalen voor een hoeveelheid, noodig voor ddn inenting. Naar wordt gemeid, heeft de minister van Sociale Zaken thans bepaald, dat deze entstof kosteloos beschikbaar zal worden gesteld. DE OPBRENIGST VAN DE ZOMER- POSTZEGELS. Blijkens de thans ontvangen officieele ge- gevens heeft de bruto-opbrengst boven de frankeerwaarde van de zomerpostzegels 1937 86.921,92 bedragen. Na aftrek van de onkos- ten blijft als netto-opbrengst f 77.300 over. (Bovendien is Wegens extra port, geplakt op voor den luisterwedstrijd van de AVRO ge- bruikte 'briefkaarten tf 9131,30 beschikbaar. De opbrengst van den te verkoopen voor- raad gebruikte zomerzegels is nog niet bekend. tJLTVOERINGSKOSTEN VAN DE LAND- BOUWCRISISMAATREGELEN. Wanneer men de moeite neemt, om in de begrooting van het Landbouwcrisisfonds de uitgaven voor personeel en materieel bij elkan- der op te tellen, zegt het ,,Hdbl.", dan komt men tot een totaal van 12.4 millioen gulden uitvoeringskosten. De begrooting van den ge- wonen dienst bedraagt 132 millioen, zoodat de uitvoeringskosten bijna tien procent (9.4 pet.) daarvan bedragen! Vorig jaar bedroegen de uitvoeringskosten 13.2 millioen op een totaal van den gewonen dienst ad 180 millioen, dat was dus 7.3 pet. Hieruit blijkt dus, dat de inkrimping van de bemoeiingen (afschaffing of verlaging van steun) sneller gaat, dan die van de uitvoe ringskosten. De bezuiniging op personeel en materieel wordt slechts op acht ton geraamd, doch die op den steun op 48 millioen. Dit wijst er op, dat de tijd is aangebroken voor de regeering, om te zinnen op de grddtst mogelijke bezuiniging en vereenvoudiging van het crisisapparaat, want 9% pet. is toch wel heel veel voor crisis-ambtenarijLaat zij eens emstig overwegen, om het maalgebod (zoo lang noodig met behoud van invoerrecht op granen) af te schaffen, evenals de onnutte pluimveeteeltregeling, het koopman spelen in varkens en tarwe en tenslotte de kostbare en op niets uitgeloopen teeltregelingen voor rund- vee en varkens. Boer en handel zullen dan weer vrijer kunnen ademen en tevens zullen de vergoedingen voor de gedupeerde varkens- handelaren 95.000) en maelimporteurs 300.000) kunnen vervallen. MR. SLINGENBERG WORDT VOORZITTER VAN VRIJZ. DEM. BOND. Uit den thans verschenen beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van den Vrij- zinnig-Democratischen Bond, op 27 en 28 November te Deeuwarden te houden, blijkt, dat Mr. M. Slingenberg te Haarlem bij enkele candidaatstelling gekozen zal worden ver- klaard in de vacature, ontstaan door de perio- dieke aftreding van Prof. Mr. R. Kranenburg, die niet herkiesbaar is. Mr. A. M. Joekes en Mr. P. J. Oud, die eveneens candidaat waren gesteld, hebben voor de candidatuur bedankt. Oud-minister Slingenberg is dus aangewezen om als voorzitter van den V.-D. Bond op te treden. KINDERTOESLAGREGELING VOOR ARBEIDERS IN LOONDIENST. In de troonrede is o.m. aangekondigd een wettelijke regeling ,,tot het rekening houden met gezinslasten bij het arbeidsinkomen". De afdeeling Arbeid van het departement van Sociale Zaken houdt zich, naar ,,De Tele- graaf" in verband hiermede verneemt, bezig met de samenstelling van een voorontwerp be- treffende een wettelijke kindertoeslagregeling voor arbeiders in loondienst. Men heeft zich deze voorshands gedacht als een bedrijfsver- zekering met verplichte stortingen voor werk- gevers in een te stichten fonds, waaruit dan kindertoeslagen zullen worden uitgekeerd aan gezinshoofden, b.v. van het vierde kind af. Deze aangelegenheid bevindt zich echter nog in een eerste stadium van voorbereiding, ver- schillende adviezen moeten nog worden inge- wonnen, zoodat nog tal van wijzigingen moge- lijk zijn, aleer het definitieve wetsontwerp bij de Staten-Generaal zal worden ingediend. BELGIE'S NEUTRALITEITSPOLITIEK. De Brusselsche correspondent der N. R. Crt. meldt: De Katholieke-Vlaamsche courant De Stan daard publiceerde Dinsdagochtend een bericht van haar correspondent te Berlijn, volgens hetwelk vandaag een niet-aanvalspact tus- schen Belgie en Duitschland zou worden onderteekend. Wegens't ongelegen uur, aldus de Standaard, was het niet mogelijk om op het Belgische departement van buitenlandsche zaken beves- tiging van dit bericht te verkrijgen. Toch bleek iemand, die het zou kunnen weten, aan het Vlaamsche blad te hebben verzekerd, dat reeds geruimen tijd onderhandeld werd over een uitbreiding tot Duitschland van de Fransch-Engelsche verklaring van 24 April j.l. waarbij de Fransche en Engelsche regee ring Belgie ontsloegen van de verplichtingen voortvloeiende uit het verdrag van Locarno, zijn zelfstandige positie erkenden en de ver- bintenis aangingen deze zelfstandigheid te garandeeren. Een feitelijk niet-aanvalsver- drag is het dus eigenlijk niet, aldus De Standaard. Wel een evenwicht brengende uit breiding naar Duitsche zijde van de garantie van 24 April. Burggraaf Henri Davignon, de Belgische gezant te Berlijn, heeft de vorige week minis ter Spaak op de hoogte gebracht van het resultaat der voorbereidende besprekingen. Dit resultaat moet gunstig zijn geweest. Van zijn kant heeft de Duitsche gezant te Brussel zelf zijn regeering op de hoogte ge bracht van dit besluit. Binnen enkele dagen zal de Duitsche diplomaat te Brussel terug zfln. De zaak is echter nog niet zoover, dat nu reeds tot een diplomatieke acte kan worden overgegaan. Wel bestaat de mogelijkheid, dat de ministers van buitenlandsche zaken te Brussel en Berlijn tot 'n accoord zijn gekomen over den tekst van een ontwerp-verklaring, die beiden voldoening geven, maar dit, zoo wordt gezegd, is slechts een veronderstelling of een deductie. Aldus de Standaard. Op het departement van buitenlandsche zaken, waar wij naar de juistheid van dit bericht informeerden, zeide men Dinsdag ochtend, nog niets te kunnen mededeelen. Het is echter mogelijk, dat hieromtrent in den loop van den dag een nader communique wordt verstrekt. De Brusselsche correspondent meldt nader: Dinsdagmiddag is ons op het departement van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat het bericht, door de Vlaamsche courant De Standaard gepubliceerd, gedeeltelijk juist is. Tredende in een zinsnede voorkomende in de Rijksdagrede van Hitler van 30 Januari j.l. heeft de Belgische regeering sedert dien con tact gezocht met de Wilhelmstrasse. Deze zinsnede luidt als volgt: De Duitsche regee ring heeft aan Belgie en Nederland de verze- kering gegeven, dat zij bereid is deze staten als neutraal en onschendbaar grondgebied te erkennen en hun integriteit, alsmede hun neu- traliteit te garandeeren. Het resultaat van deze Duitseh-Belgische besprekingen is nu dat binnenkort een ver klaring van de Duitsche regeering kan worden verwacht, waarbij deze laatste zich ertoe ver- bindt in alle omstandigheden het Belgische grondgebied te eerbiedigen. Deze verklaring het zal dus geen accoord zijn is echter niet zoo spoedig te verwach- ten als De Standaard meent, want van den vorm waarin zij zal worden gegoten, kan nog niets worden gezegd. DE CONVENTIE VAN OSLO. De Scandinavisehe correspondent der N. R. Crt. meldt: Toen de deelnemers aan de conferentie in Den Haag, waar uitbreiding van de samen- werking tusschen de Oslo-staten besloten was, naar huis reisden, lag het in de bedoeling be gin October opnieuw, en dan te Kopenhagen, bijeen te komen. Om verschillende redenen zijn deze nieuwe besprekingen uitgesteld moe ten worden, maar Politiken verneemt nu, waarschijnlijk van bevoegde zijde, dat minister Munch de vertegenwoordigers van de regeerin- gen der Oslo-staten in de eerste helft van de volgende maand op zijn departement hoopt welkom te kunnen heeten. Er zou vrij veel stof tot gedachtenwisseling zijn. MOORD OP EEN AMERIKAANSCH CONSUL. De consul-generaal der Vereenigde Staten te Beiroet, is Dinsdagmorgen door een tot Amerikaan genaturaliseerden Armenier met revolverschoten vermoord. Blijkens te Ka'iro ontvangen berichten ver- liet de consul-generaal zijn auto voor het con- sulaat toen een man naar men gelooft een Armenier a bout portant op hem schoot. Hit de eerste te Parijs ontvangen officieele berichten blijkt, dat de moordenaar Mejardisj Karayan heet, een Armenier, wiens naturali- satie als Amerikaan in behandeling is en die in dit verband een Amerikaansch visum had gevraagd, dat hem was geweigerd door den consul. Toen de consul Dinsdagochtend in zijn auto voor zijn bureau arriveerde, loste Ka rayan zes revolverschoten op hem. Hij werd in buik en dijen getroffen en was op slag dood. De dader werd gearresteerd. VALENCIA BEREID ALLE VRIJWILLIGERS TE LATEN VERTREKKEN. De ambassadeur van Spanje te Londen heeft op het Fareign Office een nota van zijn regee ring overhandigd, waarin wordt geprotesteerd tegen den Italiaanschen uitleg van de verkla ring van Azcarate te Geneve inzake het ver- trek van de vrijwilligers uit Spanje. De Spaansche regeering herhaalt haar verzeke- ring, dat zij bereid is het vertrek van alle vrijwilligers, die aan haar zijde strijden, te verzekeren in het kader van een algemeen plan tot terugtrekken van de vrijwilligers uit Spanje. De regeering heeft te Geneve ver- klaard de volledige autoriteit te bezitten over de buitenlandsche vrijwilligers in haar leger- corpsen en de regeering is vastbesloten mede te werken aan een plan alle buitenlandsche strijders uit Spanje te doen vertrekken. Zij aanvaardt hierbij de beginsel een internatio- nale controle. Bij de definitie van ,,vreemdeling" zal niet gelet worden op het al of niet bezitten van een Spaanschen pas, doch zal alleen een objectief criterium, zooals de moedertaal, gelden. DE REGEERING VAN VALENCIA ZOU ZICH TE BARCELONA VESTIGEN. In l'Oeuvre schrijft mevrouw Tabouis: De Spaansche regeering schijnt thans beslo ten te hebben den laatsten stap te doen in de reorganisatie der republiek. Zij heeft besloten zich te Barcelona te vestigen, nu het Arago- neesche front definitief geconsolideerd is. Oofc uit Cerbere meldt Havas, dat de ver- huizing van de centrale Spaansche regeering naar Barcelona spoedig haar beslag zal krij- gen, waaraan men de verzekering toevoegt, dat dan de regeering hervormd zal worden, bij welke hervorming zoowel het minister-presi- dentschap als de voornaamste departementen betrokken zullen zijn. Naar Havas uit Algiers meldt, zijn de zee- lieden, die oritkomen zijn aan de torpedeering van de Cabo San Tomi zeer gesloten en dee- len zij den auloriteiten, die belast zijn met het instellen van een onderzoek, slechts schaarsche bijzonderheden mee over het bombardement van hun schip. De gezagvoerder heeft even eens geweigerd verklaringen af te leggen. De zeelieden verklaarden echter wel, dat het vrachtschip op 5 October van Odessa was ver- trokken met 5200 ton goederen aan boord. Zondag om vijf uur ontdekten zij op drie mijl van Kaap Rosa twee torpedobootjagers. De kapitein van het vrachtschip heesch de Brit- sche vlag en de torpedobootjagers heschen eveneens de Britsche vlag. Dit werkte ver- trouwen bij den kapitein, die nu de ware nationaliteit van het schip onthulde, waarop de beide oorlogsschepen onmiddellijk het vuur openden. Het vrachtschip, dat gewapend was piet 4 stukken geschut van 7,5 c.M. en vier stukken van 4,5 c.M. benevens van machinegeweren tegen luchtaanvallen, beantwoordde het vuur, terwijl het met voile kracht stoomdc in de richting van de golf van Bone. Het werd ech ter in het achterschip getroffen, vloog in brand en strandde op 400 M. van de kust. Volgens de bemanning vloog een Italiaansch watervliegtuig boven het wrak en vertrok vervolgens in de richting van de zee. De gen darmes hebben ter plaatse, waar de schipbreu- kelingen aan land zijn gekomen, een zorgvul- dig verborgen mitrailleur gevonden. HET GEVAAR DER SPECULATIE. Onze medewerker Knickerbocker heeft, schrijft de N. ft. Crt. een beschouwing ge- wijd over het onverwachte vertrek van den Sowjet-ambassadeur te Nanking naar Mos- kou. Bogomolof zpu bij zijn superieuren een rapport Over den oorlbgstoestand in China hebben overhandigd, waarin met nadruk wordt gewezen op het gevaar van een spoe- dige ineenstorting Van den Chineeschen weer- stand. Zou Rusland, aldus dit rapport, willen helpen, dan mdet het zulks spoedig doen. Han- delt het nu niet, dan moet het er op rekenen tegenover een versterkt in plaats van een verzwakt Japan te komen. Tot zoover dan dit bericht, dat wat zijn zakelijken inhoud betreft nauwelijks meer on- verwacht komt. Want het is toor een goed waarnemer duidelijk, dat de Chineesche ver- dediging binnen afzienbaren tijd voor een crisis komt te staan. Die crisis ontstaat niet en zeker niet in de eerste plaats door verraad of onwil, waarvan Bogomolof reeds rappor- teert. Komen deze voor, dan zal dit een nog verzwarend extra zijn 'bij toch reeds groote moeilijkheden. Want deze laatste zullen zich ook voordoen, indien geheel China zich ten voile geeft in den strijd tegen Japan, indien geen commandant of gewestelijk bestuurder ter wille van eigen gewin verraad aan de zaak van zijn land pleegt. De crisis in de Chi neesche verdediging is van louter materieelen aard. iZij zal ontstaan op het moment, dat China door zijn eerste oorlogsvoorraden heen is en afhankelijk wordt voor sommige arti,- kelen meer, voor andere minder van den aanvoer van buitenaf. Geen soldaat kan vech- ten zonder munitie en wanneer het hem een- maal aan materiaal gaat ontbreken, dan zakt ook spoedig het moreel van den troep en daar- mede de kracht van den weerstand. Wanneer dit oogenblik zal aanbreken, kan men bezwaarlijk schatten. Het kan een kwes- tie van weken, van enkele maanden wellicht nog zijn. Maar het nadert met onafwendbare zekerheid. Want wel had China vooral in de laatste jaren oorlogsvoorraden aangelegd, maar het spreekt vanzelf, dat deze voorraden voor het groote menschenmateriaal dat in den strijd is geworpen, niet onuitputtelijk is, dat het reeds lof verdient.n indien de legerleiding van een land met zoo beperkte middelen voor een opslag overeenkoraered- met een gebruik van enkele maanden heeft kunnen zorgen. Eerst wanneer die voorraden uitgeput zijn, wanneer China van aanvoer afhankelijk zal zijn geworden, kan men den werkelijken weer stand leeren kennen en de gevechtswaarde van beiderzijdsche weermachten beoordeelen. De Chineesche regeering is zich hiervan al te zeer bewust. Zij beseft, dat Japan hier in een onmiskenbaar 'betere positie verkeert, omdat het beter voor den oorlog was toegerust en omdat het de zee beheerscht. Terwijl China slechts beschikt over een landverbinding met beperjete capaciteit, die ten deele door de Ja- panners bedreigd worde en overigens afhanke lijk is van wat andere landen ter beschikking willen stellen en in weerwil van de Japansche blokkade willen aanvoeren. Terecht heeft dan ook de Chineesche delegatie te Geneve dit punt steeds voorop gesteld. Noch sancties, noch militairen steun meende zij te mogen verwachten: haar eerste opgave was er voor te zorgen, dat het Chineesch-Japansche con flict geen tweede Spanje zou worden, dat men niet, den nadruk leggend op ideologische fac- toren, tot een non-interventie zou besluiten. Want zoo'n gedragslijn zou juist voor China, dat wat zijn oorlogsmateriaal betreft, vooral na de vernieling van een aantal fabrieken, van het buitenland afhankelijk is, den genade- slag beteekenen. In deze eerste en dus beperkte opgave is de Chineesche delegatie geslaagd. Verder reikte haar succes voorloopig niet. Want de mogend- heden speculeerden. Zij het ieder met eigen motieven, rekenden zij alien op de verzwak- king van Japan, koesterden zij een stille hoop, dat een zich in China vastbijtend Japan zoo verzwakt zou zijn, dat het wellicht de moge lijkheid opende de oude rekening eens en onder gunstige omstandigheden te vereffenen en dat Japan op zijn minst in de eerste jaren geen bedreiging meer zou vormen. Onbekend was deze speculatie niet. Mant- sjoerije en Abessinie zijn waarschuwende voor- beelden van gevallen, waarin zij mislukte. Of zij ook voor de derde maal mis zal gaan? Bo gomolof vreest het en anderen met hem. Wij merkten reeds op, dat de huidige weer stand geen juist maatstaf is. Zij is misleidend, omdat het niet een normalen toestand is, waaronder China zal moeten werken, zij mis- leidt tevens omdat de aandacht geconcen- treerd wordt op Sjanghai, terwijl in het noor- den de eigenlijke oogmerken van Japan iiggen. Aan het front bij Sjanghai hebben de Japan- ners tot dusver maar weinig gewonnen. Of deze Chineesche tegenstand blijvend kan zijn, moeten wij onbeantwoord laten. Maar in het Noorden verliezen de Chineezen terrein. De Japanners -hebben daar verschillende gebie- den bezet, de verovering van meer streken staat nog te wachten. Reeds bedreigen zij de verbindingen met Rusland en als de invasie niet spoedig tot stilstand wordt gebracht zul len zij weldra alle verbindingen beheerschen. En bovendien beteekenen hun nieuw ingeno- men posities een emstige bedreiging van de Russische verbindingen voor het geval een Russisch-Japansche oorlog izal uitbreken. Een oorlog die slechts weinigen op den duur ver- mijdelijk aehten. Het is dus begrijpelijk, dat de Sowjet-am bassadeur zijn land waarschuwt voor de slechte kansen bij de speculatie op de ver- zwakking van Japan. Terecht kan hij wijzen op het betrekkelijke in den weerstand van China, op het groote gevaar dat deze weer stand als gevolg van verschillende factoren spoedig neer kan storten en dat dus Japan in plaats van verzwakt strategisch versterkt uit het strijdperk te voorschijn zal komen. Een Japan, dat zoo het al geen deelen van China bezet houdt, dan toch in de voor Rus land gevaarlijke gebieden een welwillend be- stuur zal plaatsen, dat aan de Japansche voor- bereidlngen geen bezwaren in den weg zal leggen. Niet slechts in Moskou zal de meening van den Sowjet-ambassadeur met aandacht Wor den aangehoord. Ook elders kan men er zijn voordeel mee doen. De les, die er uit te trek- ken valt, bevestigt slechts de voorgaande lessen: speculeert tniet op de verzwakking van anderen in het geval Van een conflict van militair ongelijkwaardigen. Dergelijke specula- ties kunnen het bestaande evenwicht niet in stand houden. HET GEZONKEN S.S. „PENSHURST". Naar wij vememen is thans een 1400 ton van de lading pyriet uit het gezonken stoom- schip „Penshurst" in lichters overgeslagen. De rest wil men er in houden als eventueele ballast, om kapseizen van het stoomschip te voorkomen. Er zal thans een aanvang worden gemaakt met het dichtmaken van het gat der aanvaring en van de ruimen en alle gaten aan t dek. Vervolgens zal het water er dan wor den uitgepompt. Verwacht wordt, dat met 't pompen Vrij dag zal kunnen worden aan- gevangen. Het leeggepompte schip zou dan door eigen drijfkracht weer boven water moe ten komen. DE A.N.W.B.-AVOND. Gisteren had in het „Concertgebouw" de aangekondigde .A.N.W.B.-avond plaats. Er was een groote opkomst van belangstellenden. De bijeenkomst werd geopend met een toe- spraak van den burgemeester, Mr. jP. Tellegen, die verklaarde met genoegen de uitnoodiging om hier een ,woord 'te spreken te hebben aan- genomen. 'Hij had zich echter later gereali- seerd, dat het wel bevreemding moest wekken, dat de A.N.W.IB., welks werkzaamheid en wier nut hij reeds als kind had leeren kennen, zoodra hij het voorrecht genoot over een rij.wiel 'te kunnen ibeschikken, thans, na zoo- veel jaren, nog een propagandavond noodig had. Evenwel na kennisneming van het fei't, dat nog slechts 1 der 'Nederlanders lid Van deze vereeniging van algemeen nut is, doet hem de noodzakelrjkheid inzien. Z.i. zou toch minstens 2 der Nederlanders deze vereeni ging behooren te steunen. Den wensch uit- sprekende, dat deze avond zou leiden tot ver- meerdering van het aantal leden, rverklaarde hij de bijeenkomst geopend.. 'Hierna nam het woord de vertegenwoordi- ger van de iA.'N.W.B., de heer M. Ruyteto- schildt, die in den br'eede de historie schetste van den oorspronkelijk algemeenen Neder- landschen Wielrijdersbond, welke geboren werd uit de noodzakelijkheid om de algemeene belamgen van wielrijders te dienen. <Er ont- stond door het gebruik van het rijwiel een nieuw snort toerisme en voor de be/vordering daarvan dienden maatregelen te worden ge troffen. Deze hebben toestaan in het aanbren- gen van wegwijzers, het uitgeVen van wegen- kaarten, plaatsen van voetpompen, gereed- schapskidten en het uitgeven van brochure^ ter inlichting van de toA-isten. Ook heeft de vereeniging zich op de bres moeten stellen voor verschillende zonderlinge, het gebruik van het rijwiel belemmere'nde bepalingen in verschillende plattelandsgemeenten, die in den kindertijd van de vroeger genoemde velocipede werden uitgevaardigd. In dit laatste opzicht heeft de voortschrij- dende tijd, het algemeen gebruik van het rijwiel (mede het noodige gedaan om die bepa lingen te doen verdiwijnen. Doch in ander op zicht is het werk van den (Bond toegenomen, omdat zij zich de jDelangen van de verschil lende takken van toerisme die inmiddels zijn ontstaan, en waarvan het motorverkeer een belangrijke plaats inneemt, heeft aangetrok- ken. Voor al die takken van toerisme, zoowel is Zwanenberg's boterhamworst met het bijzonder Aro ma. Neem ze eens aan het ontbijt of aan de koffietafel, maar let U er op, dat U de echte krijgt van wVA krngt van W \Zwanenberg. 1-1 34 Ingez. Med. te land als te water, loopen veel werkzaam- heden parallel, waarom het voor den (Bond, die over goede outillage beschikte, gemakkelijk was haar arbeidsveld te verruimen. In aller- lei opzicl^ten wordt het den toeristen door het verschaffen van verschillende brochures, kaarten, inlichtingen, het vervullen van for- maliteiten voor grensoVerschrijding en wat dies meer zij gemakkelijk gemaakt. Van zeer groot belang is het plaatsen van wegwijzers en andere .teekens op den weg. In dit opzicht staat Nederland aan de spits. Men vindt dat zoo in geen enkel land ter wereld. Bij de toeneming van het weg-toerisme, zoo wel per rijwiel als per motorrijtuig en de groote snelheid van het laatste, is ook de kwestie der veiligheid van groote beteekenis geworden. De A.N.W.B. die inmiddels werd omgevormd in den Nederlandschen Toeristen- bond en het predicaat Koninklijke verkreeg, tracht door verschillende publicaties het publiek te doordringen van de eischen die aan het verkeer voor bevordering van de veiligheid op den weg behooren te worden gesteld, opdat het modeme verkeer niet den schrik, doch een zegen voor de maatschappij wordt. De spreker wees er ook op, dat door het werk dat de A. N. W. B. in het openbaar doet, niet alleen de belangen harer leden, doch dit van het wegsverkeer in het algemeen worden gediend. Behalve de talrijke consuls in de verschillende plaatsen, die zich voor dit werk geven, zijn in de 6 bondskantoren voor de be- hartiging van al die belangen een lOOtal em ploye's werkzaam. De spreker wekte ten slotte op, het werk van den Bond te steunen door toe te treden als lid. In de pauze werd gelegenheid gegeven de Bondstentoonstelling te bezichtigen, die be- stond uit een wegwijzer en waarschuwings- teekens, benevens de verschillende Bonds- uitgaven. Deze trok zeer veel belangstelling. Daarna werd vertoond de klankfilm ,,De veilige weg", waarbij men kon zien hoe men zich niet en hoe men zich wel op den weg moet begeven en gedragen. De vertooning trok algemeene belangstelling. De heer Ruytensehildt dankte aan het eind gekomen voor de opkomst en verzocht de dames en heeren leden der propagandacom- missie nog even gezellig bijeen te blijven. RIJKS POSTSPA ARB ANK. In den loop der maand September werd aan het postkantoor alhier op spaarbankboekjes ingelegd 58.661,33 en terugbetaald 39.151,11 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald 19.510,22. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 35. ONDERSTANI) EN TERUGLEIDING VAN BEHOEFTIGE BELGEN. In verband met hetgeen wij van tijd tot tijd schrijven over de moeilijkheden die de politie ondervindt bij de uitleiding van buitenlanders, die hier aan land werden gezet en!z., is het, schrijft de Vliss. Crt., wellicht niet ondienstig melding te maken van een schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 25 September j.l. aan Ged. Staten van Zeeland. De Minister deelt hierin mede, dat op 12 Juni 1937 in working is getreden het op 15 Mei 1936 te 's-Cj^avenhage tusschen Neder land en Belgie gesloten verdra'g betreffende den onderstand en de terugleiding van behoeftigen, goedgekeurd bij de wet van 21 December 1936. Dit verdrag strekt in hoofd- zaak tot vastlegging voor beide landen van de veelal reeds geldende Internationale praktijk ten aanzien van het verleenen van hulp aan bebpeftige vreemdelingen, n.l. dat aan dezen, op gelijken voet als aan eigen armlastige on- derdanen, de noodige hulp wordt verleend, be- houdens het recht van de ondersteunende partij, wanneer de ondersteuning eenigen tijd heeft geduurd, tot uitleiding van den arm lastige over te gaan, c.q. restitutie van de kosten van verdere ondersteuning te verlan- gen. De ingevolge het verdrag op de Neder- landsche organen van openbare armenzorg rustende plicht sluit dus uitdrukkelijk uit, dat een behoeftige Belg reeds bij zijn eerste aan- vrage om hulp naar den betrokken consul verwezen wordt, of dat aanstonds maatrege len tot uitleiding wegens armlastigheid wor den genomen. Als instantie, waartoe de betrokken ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1