ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9668 MAANDAG 11 OCTOBER 1937 77eyaargang Binnenland Buitenland. Kerknieuws. EERSTE BLAD TER NEUZEN, 11 OCTOBER 1937. ZAAMSLAG. OOSTBURG. IJZENDIJKE. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor belgie en Amerika f 2,—, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post oor nementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. I'itgeelsterFimia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. ki.~f.tne ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar .plaatsruimte berekend. Handel sadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIX BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. CENTRALE BOND VAN NEDERLANDSCH P.T.T.-PERSONEEE. De Centrale Bond van Nederlandsch post-, telegraaf- en telefoonpersoneel (C.B.P.T.T.) beeft een proeve van een voorloopig verslag op de begrooting voor de P.T.T. voor 1938 samengesteld en deze proeve toegezonden aan de leden van de Tweede Kamer en aan de be- trokken autoriteiten. Daarin wordt aange- drongen op werkverruiming ook door werk- tijdverkorting, meer vaste aanstellingen van arbeidscontractanten, tegemoetkoming aan gerechtvaardigde klachten over te inge- spannen arbeid, n.l. door ruimer verlof en boogere waardeering van den nachtarbeid en geen promotiekansen alleen, maar ook snellere verwezenlijking daarvan. DE WIJZIGING VAN DE DIENSTPLICHTWET. De Minister van Defensie heeft aan de bur- gemeesters bericht, dat in afwacbting van de beslissing omtrent de bij de Staten-Generaal aanbangig gemaakte wijziging van de Dienst- plichtwet, waarbij o.m. verhooging van het jaarlijksche contingent gewone dienstplich- tigen wordt voorgesteld, het in de bedoeling ligt, bet getal ingeschrevenen, dat zich aan de keuring moet onderwerpen, belangrijk te verhoogen. In verband hiermede is het noodzakelijk ge- bleken, het aantal keuringsraden te verhoo gen, van 18 tot het vroegere aantal 33. Behoudens uitzonderingen bestrijkt elk der nieuwe raden het gebied van een van de vroe gere 33 raden. Echter zijn de nieuwe raden niet meer, als vroeger, genummerd, doch is er de voorkeur aan gegeven, aan elken raad den n&am van een gemeente te geven, waar- door men in den naam tevens een aan- duiding zal vinden van het gebied van den aDie Minister doet de aanschrijving vergezeld gaan van een vernieuwde districtsbeschikking, waarin de noodige wijzigingen betreffende de verandering in de keuringsraden zijn opge- nomen. De Minister hoopt spoedig nadere mededee- lingen te doen omtrent de a.s. keuringen, die vermoedelijk reeds in de tweede helft van November zulen aanvangen. Het ligt in de bedoeling dat deze keuringen, voor zoover zij nog in 1937 zullen plaats hebben, zullen die- nen voor de nog niet gekeurde ingeschrevenen van de lichting 1938 en dat in Januari 1938 en volgende maanden de keuringen worden voort- gezet voor de lichting 1939. DE WERKEOOSHEID. De regeeringspersdienst meldt: De Minister van Sociale Zaken heeft een commissie ingesteld, welke tot taak heeft: a. een bedrijfsgewijze in te stellen onder- zoek voor te bereiden naar de mogelijkheden van bestrijding van de huidige werkloosheid binnen het kader van het Nederlandsche be- drijfsleven door regelingen op het gebied van den arbeid; 2. op grond van de resultaten van bedoeld onderzoek en van eigen inzicht aan hem voor- stellen te doen, welke tot werkelijke vermin- dering van de werkloosheid in de eerstkomende tijden zullen strekken. Tot lid en voorzitter van deze commissie is benoemd de heer ir. R. A. Verwey, directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzeke- ring en arbeidsbemiddeling, tot lid en secre- taris de heer Meyer de Vries, referendaris bij het departement van sociale zaken, hoofdin- specteur voor de werkverschaffing. Voorts hebben in de commissie zitting ambtenaren van de departementen van sociale en oecono- mische zaken en van de arbeidsinspectie, als- mede vertegenwoordigers van de voornaamste werkgevers- en middenstandsorganisaties en arbeidersvakcentrales. van twee sleepbooten vlotgetrokken, waarna het zonder schade bekomen te hebben, de reis naar Gent heeft voortgezet. AANVARING MET ERNSTIGE GEVOLGEN. kenner voor lange afstanden te worden ge- bruikt. Als zoodanig zou de T 8 in aanmer- king kunnen komen voor de uitbreiding van het materieel van den Marine-vliegdienst. MINISTER PATIJN RECIPIEERT. In het gebouw van het departement van Buitenlandsche Zaken heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr. J. A. N. Patjjp, kanaa] Ter Nei.zenGent een aanvaring Vlijdagmiddag een xecep le gegeien er nlnata p-ehad tusschen 2 atrininsnhpnen die nismaking met de buitenlandsche diplomaten Scheepvaart op het kanaal Ter Neuzen Gent gedeeltelijk gestremd. Zaterdagnamiddag heeft nabij Sluiskil op lucht- DEFENSIE KOOPT VLIEGTUIGEN. Naar het ,,U. D." verneemt, heeft de Neder landsche icgeering een zeer be'angrijke vlieg- tuig order geplaatst bij de Fokkerfa'or.eken te Amsterdam. Het betreft de bestelling van vele Dental! en vliegmathines in vier verschillende typen, te wetcn: Jagers, G-l; en twee typen kruisers Hiermede is een flinke stap gezet op den door de Regeering uitgestippelden weg tot versterking van Nederland's weerkracht in de lucht. De thans bestelde machines zijn in hoofzaak bestemd voor de landmacht. Het is een zeer verheugend feit en een voorbeeld dat tot navolging wekt dat het Departe ment van Defensie deze omvangrijke order bij de Nederlandsche industrie heeft onderge- bracht. Spoedig zijn definitieve mededeelm- gen omtrent het juiste aantal, den leverings- tijd e.t.q. te verwachten. Van bevoegde zijde deelt men aan de N. R. Crt. mede, dat van een bestelling als zoo danig nog niet kan worden gesproken. Wei worden onderhandelingen gevoerd over de aan- schaffing van miltaire vliegtuigen, hetgeen blijkens de Millioenennota tot het programma van het nieuwe kabinet behoort. Wat de nieuwe typen betreft zouden van de miltaire Fokker-vliegtuigen in aanmerking komen het jachtvliegtuig D 21 en het nieuwe type gevechtsvliegtuig G I, waarvoor nog niet het aangewezen motortype is gevonden aan- gezien het huidige type (Hispano Suizaniet blijkt te voldoen. Wat de twee typen luchtkruisers betreft zal op de order van zestien twee-motorige lucht kruisers van het type T 5 waarschijnliik een tweede serie volgen. Het andere type lucht kruiser betreft de T 8, welke op het oogenblik in teekening gereed is en bestemd is om als watervliegtuig op drijvers te worden gecon- strueerd. De T 8 is, naar men mededeelde, ujt GEESTELIJKE VERZORGING DER MI LIT AIREN. De deputaten der Generale Synode van de Geref. Kerken ter Behartiging van de Geeste- lijke Belangen van onze militairen deelen mede, dat de Raad van Leger- en Vlootjjredi- kanten bericht heeft, dat op 11 October weder- om een groot contingent dienstplichtigen voor de eerste oefening onder de wapenen komt. Deputaten verzoeken mitsdien de Geret. Ker ken om op Zondag 10 October in het openbaar gebed die jonge mannen en heel onze weer- macht te willen gedenken. HET WATER ALS BONDGENOOT VAN DE CHINEEZEN. De Japansche lefgerleiding te Tientsin geeft toe, dat de doorsteking van den spoordijk van de TientsinPoekou-lijn by Toelitsjoeng nood zakelijk was geworden met het oog op het dreigende gevaar voor een overstrooming. Voor de legerleiding was dat een groot offer. Volgens de jongste berichten liggen achter het Japansche front in (Noord-Ohina over- stroomde gebieden van een uitgestrektheid van 7000 vierkante kilometer. Dit is Voor een deel het gevolg Van het doorsteken der dijken yan het Keiizerkanaal, hetwelk door de Chi- neezen geschied was, toen hun troepen terag- trokken. Voor een deel is de overstrooming echter ook veroorzaakt tengevolge van zware slagregens en het Igebrekkige toezicht op de rivierdijken langs de Chineesche riVieren, die op tal van plaatsen onder den druk van het water beizweken. Met het doorsteken van den spoordijk is de eenige verbinding tusschen het centrum van den linkschen Japanschen legervleugel met het achterland verbroken. Met het doorsteken van den dijk hoopt de Japansche legerleiding te bereiken, dat de watermassa's zullen weg- loeien naar zee en een overstrooming van Tientsin zal worden voorkomen. Te Tientsin zijn n.l. Japansche munitievoorraden opigesla- gen en bevoorradingsgoederen bijeengebracht, welke izoomaar op den grond zijn gestapeld, en dat op terr^inen, die laag gelegen zijn. Te Tientsin zijn de werkzaamheden om het water te keeren met koortsachtigen spoed aan den ganig. De Chineesche voorsteden van Tientsin staan al onder water. Het Chineesche nieuwsagentschap Central News meldt, dat de Chineesche luchtmacht groote activiteit heeft getoond langs den spoorweg PekingHanjjou, waar zij Japan sche levensmiddelenconvooien bombardeerde. DE ACTIE TOT EEN BOYCOTT OF SANCTIES TEGEN JAPAN. Senator Pittman heeft te Elkon (Nevada) een verklaring afgelegd, waarin hij o.m. als de waarschijnlijkste houding, die door de negen mogendhedenconferentie zal worden aange- nomen, een besluit tot ..financieele en ec;ono- mische doodverklaring" van Japan ziet. Een dusdanige actie, aldus de senator, zou geen verdere oorlogen met zich mede brengen, maar integendeel doeltreffend zijn, den huidi- gen oorlog uitdooven en uitbreiding van den oorlog voorkomen. HET ITALIAANSCHE ANTWOORD OVEBHANDIGD. De Italiaansche minister van buitenland sche zaken, Ciano, heeft den Britschen am- bassadeur, lord Perth en den Franschen zaak- gelastigde de antwoordnota op de Britsch- Fransche nota van 2 October j.l. oVerhandigd. United Press meldt uit Rome: Volgens mededeelingen van bevoegde zijde zou Italie deelneming aan de 3 mogendheden conferentie hebben afjgeslagen, tenzij Duitsch- land ook daarop zou worden uitgenoodigd. Verder stelt Italie voor om de Spaansche problemen ter discussie aan de niet-inmen- gingscommissie te Londen voor te leggen. DE ..BASILISK" ZOU NIET DOOR EEN DUIKBOOT ZIJN AANGEVALLEN. De Britsche admiraliteit maakt bekend, dat na een volledig onderzoek naar het incident met de .Basilisk" is komen vast te staan, dat deze torpedojager niet door een onderzeeer is aangevallen. sirueeru i -..t de ^"ontwikkeld^enTe'stemd om als zeever- blijven zitten. Later'is het schip met behulp waar zijn reis zoo ruw is verstoord. OPBRENGST BLOEMPJESCOLLECTE. De Zaterdag alhier gehouden bloempjescol- lecte ten bate der stichting voor toevallijders te Haarlem en Heemstede heeft opgebracht 73,24. TELEFOONCENTRALE. Het bouwen van een telefooncentrale te Ter Neuzen is gegund aan Gebr. Van der Poel, alhier. OMHOOGGEVAREN. Bij het binnenkomen van de Westhaven alhier is het Noorsche stoomschip „Skarv" op de Oostelijke havenpier omhooggevaren en plaats gehad tusschen 2 stoomschepen, die aanleiding is geworden tot een gedeeltelijke onderbreking der scheepvaart, althans voor de groote schepen. Het van Pomaron, geladen met pyriet, te Ter Neuzen opgeschutte Eng. stoomschip „Penshurst" is na het passeeren door de brag te Sluiskil in botsing gekomen met het van Gent afvarende Zweedsche stoomschip ,,Drott". De ,,Drott'' raakte de ,,Penshurst" aan stuur- boordzijde achter den boeg, ter hoogte van luik I, waardoor dit laatste stoomschip een gat beliep van 2 bij 7 M. onder de waterlijn. Het water stroomde daardoor begrijpelijk met kracht naar binnen en vulde spoedig de rai- men van het diep geladen stoomschip, dat spoedig in den Oostelijken (nieuwen) kanaal- arm zonk. Het gelukte den machinist nog den stoom af te sluiten, waardoor een mogelijke ontploffing werd voorkomen, alvorens hij naar boven vluchtte, doch hij bekocht die voorzorg met een nat pak. Ten tijde der aanvaring kwam daar ook gevaren het te Breskens thuisbehoorende motorscheepje „Jansje", dat naar het zinkende stoomschip vc*r en langszij kwam, waardoor de bemanning, waarvan enkelen nog een en ander van hun hebben en houden wisten mee te nemen, zich aan boord daarvan kon redden. De kapitein, en de loods bleven met nog enkelen der bemanning aan boord van het zinkende schip, dat, behoudens het verhoogde gedeelte met de brag, spoedig vrijwel onder water zat. Aan boord van de ,,Jansje" werden de schipbreukelingen liefderijk ontvangen, van een warmen kop koffie voorzien en werd door uitleenen en ruilen van jassen ook zooveel mogelijk in aanvulling van kleeding voorzien. De bemanning vond verder onderdak in een pension te Ter Neuzen. Ondertusschen was het gezonken stoom schip, dat nabij.den rechteroever zat met het achterste gedeelte van den wal geschoven, meer naar de diepte. De „Drott", een schip van 601 N.R.T. had in evenredigheid van de ,,Penshurst", slechts lichte averij beloopen aan de verschansing terwijl eenige platen ontzet zijn. De ,,Drott' die een lading cokes in had, is naar Gent teraggekeerd, in afwachting van een in te stellen expertise. Begrijpelijk trok het geracht van dit scheepsongeval aanstonds vele nieuwsgierigen naar de plaats der aanvaring. Het is sinds het graven van het kanaal de eerste maal, dat daarin een zeeschip door aan varing tot zinken kwam. Tot welke emstige gevolgen dit kan leiden blijkt thans, nu door het zinken van een betrekkelijk klein schip de vaart voor groote schepen niet mogelijk is, terwijl men ter plaatse juist voor minder diep- gaande schepen gebruik kan maken van den westelijken, den ouden kanaalarm. Die omstandigheden zijn dan ook wel oor- zaak, dat in allerijl maatregelen zijn genomen voor het lichten van de ,,Penshurst". Spoedig werden uit Antwerpen bergingsvaartuigen gerequireerd, terwijl van het havenbedrijf van Gent een drijvende kraan met grijper werd gezonden, voor het lossen der zware lading, die bestaat uit 'n soort erts, in lichters. Heden voormiddag was er reeds een groot deel in lichters overgeslagen. Voorts was men op den wal reeds bezig met het maken van de te plaatsen houten bekis- ting. Er zal getracht worden het gat voor loopig te dichten met hout en beton. Vermoe delijk zal echter om het water te kunnen uit- pompen de verschansing aan stuurboordzijde moeten worden opgetrokken. Ook vernamen wij, dat tusschen de autori teiten (ook Gentsche havenautoriteiten waren ter plaatse) overleg werd gepleegd, of het voor het tijdstip der lichting ook mogelijk zal zijn het waterpeil op het benedenpand te ver- minderen. Zoo heel gemakkelijk is de taak waarvoor de bergers geplaatst zijn, precies niet. Maatregelen voor de vaart. Ondertusschen hebben de Nederlandsche waterstaatsautoriteiten met de van hen bekende voortvarendheid bij calamiteiten maatregelen genomen om het verloop der mogelijke vaart ook zoo goed mogelijk te regelen. Reeds zijn voor Gent bestemde schepen, die wegens him diepgang niet kunnen passeeren naar andere havens doorgevaren. De zeevaart is alleen toegestaan van's mor- gens half zeven tot 's avonds zes uur. Zee- schepen met een diepgang van 56 meter, moeten door den Oostelijken kanaalarm langs het wrak met behulp van twee sleepbooten en mogen bij het voorbijstoomen van het wrak de machine niet gebruiken. Zeeschepen met grooter diepgang dan zes meter mogen het kanaal na Sluiskil niet bevaren. Zeeschepen met minder diepgang dan vijf meter moeten door het oude kanaal. Binnenvaartuigen moe ten tusschen half zeven 's morgens en zes uur 's avonds uitsluitend door het nieuwe kanaal, in geen geval door het oude kanaal. De ..Penshurst Het Engelsche stoomschip Penshurst" meet 1454 bruto registerton. Het behoort aan de reederij J. Power Ltd. te Londen. Het schip heette vroeger ,,Maud Llewelyn" en was toen de bekende Spaansche blokkadebreker onder bevel van den kapitein .Potato Jonas". Het schip heeft dus wel voor heeter vuren gestaan dan hier op het kanaal verwacht kon worden, EEN A.N.W.B.-AVOND. Wanneer men van den Toeristenbond spreekt of hoort spreken, dan verbindt men daaraan onwillekeurig de gedachte aan een der meest volkomen organisaties in het land, een vereeniging waarvoor propaganda te maken niet meer noodig zou zijn, omdat het werk van dien Bond z66 uitentreuren in alle toonaarden en overal bezongen is, dat ieder- een nu zoo langzamerhand wel weten zal hoe en hoe goed die Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. werkt. lEr kunnen geen maatregelen, op welk toe- ristisch gebied ook, worden overwogen of de Bond heeft er mee de hand in. Een halve eeuw geleden opgericht als wiel- rijdersvereeniging is de A.N.W.B. thans een nationale instelling op ieder gebied van ver- keer en toerisme, een officieel erkende instel ling van algemeen nut, de vraagbaak en be- schermer van iedereen,die het toerisme be- oefent hetzij per auto, fiets, motor, trem. boot, ski, te voet of te water, te paard of in de lucht, van iedereen ook, die deelneemt aan het verkeer op den weg, een Bond van bijna hon- derdduizend leden, in groot aanzien bij de autoriteiten, bovendien geeerd en gezien in het buitenland, waar men de organisatie van den A.N.W.B. al heel dikwijls tot voorbeeld heeft gesteld. De wegwijzers, de richtingsborden, de plaatsnaamborden, de waarschuwingsborden, de paddenstoelen, de reisgidsen en kaarten, de actie voor verbetering van wegen, voor brug- gen, voor opheffing van tollen en verkeers- belemmeringen, voor wijziging van hinderlijke verkeersvoorschriften, voor natuurbescher- ming, voor verkeersveiligheid enz., enz., dat alles behoort tot het A.N.W.B.-werk en is voor alle weggebruikers en alle toeristen van evenveel beteekenis. En toch is er nog meer propaganda noodig. Want nog lang niet overal is men in Neder- land volkomen op de hoogte van het doen en laten en van het vele werken van den A.N.W.B. Daarom worden overal in den lande lezin- gen gehouden met filmvertooningen betrek- king hebbende op de onderscheidene Bonds- diensten en tentoonstellingen der verschillen de Bondsuitgaven. Zoo als uit de advertentie in ons vorig num- mer blijkt, zal een dergelijke tentoonstelling, lezing en filmvertooning gehouden worden op 12 October a.s. in het Concertgebouw te Ter Neuzen. Wterd in de voorafgaande jaren een alge- meene propaganda-film vertoond, dit jaar heeft het AjN.WJB.-bestuur gemeend de ge- luidsfilm „De Veilige Weg", de eenige Neder landsche klankfilm over verkeersveiligheid, te moeten laten vertoonen, teneinde meer be- kendheid te geven aan de thans geldende ver- keersregels en op deze wijze mede te werken aan de verbetering van den chaos, op den weg bij het steeds intensiever wordende verkeer en beperking van het aantal verkeersonge vallen. Wij raden onzen lezers aan den Bondsavond te bezoeken om kennis te nemen van hetgeen deze nuttige vereeniging in het belang van haar leden niet alleen doch ook in het alge meen belang verricht. HET PRESENTIEGELD VAN EEN BURGEMEESTER-RAADSLID. Het is aan Gedeputeerde Staten van Zee- land gebleken, dat in een dpr gemeenten in die provincie, waarvan de burgemeester ook raadslid is, het presentiegeld, dat hij niet mag genieten, over de andere raadsleden is ver- deeld. Dit is volgens Ged. Staten niet juist omdat de raadsleden niet meer mogen ont vangen dan de fractie van het totaal bedrag, dat Ged. Staten voor het presentiegeld vast- stellen. Hetgeen overblijft omdat de burge- meester-raadslid zijn fractie niet mag genieten, moet dan in de gemeentekas worden terug- gestort. Bij den koehouder J. Z. in de buurt Poon haven, onder deze gemeente is mond- en klauwzeer uitgebroken. De noodige maatregelen zijn bereids ge nomen. Onder leiding van Ds. Faber is alhier opge richt een afd. der Vrijz. Chr. Jeugdvereeni- ging ,,De Rijzende Kerk" met adspirant-leden en leden boven 16 jaar. Een en ander is aan- gesloten bij de landelijke Vrijz. Chr. Jeugd- centrale te Utrecht. In de laatste maanden is het aantal afdeelingen en toegetreden leden over het geheele land sterk toegenomen. Burgemeester Hendrikse gaat heen, De heer A. Hendrikse, burgemeester van IJzendijke en van Waterlandkerkje, heeft tegen 1 Januari 1938 ontslag aangevraagd. De heer Hendrikse is thans 71 jaar en bekleedde te Waterlandkerkje gedurende 32 jaren, te IJzendijke gedurende 18 jaren het burge- meestersambt. sis Dordrecht). Ds. Visser van Dordrecht, Ds. Sluiter en ouderling J. v. Dongen zullen nu een regeling ontwerpen, waarbij de verschil lende gemeenten door de dichtsbijzijnde predi- kanten worden bezocht. NED. HERV. KERK. Aangenomen naar Schoondijke J. A. Zwart te Nieuweschans. KERKVISITATIE. In de te Dordrecht gehouden vergadering van de classis Dordrecht der Chr. Geref. Kerk kwam aan de orde een instractie van de kerk van Vlissingen, met de bedoeling om weer te gaan leven naar art. 44 der Dordtsche Kerken- orde, door weer regelmatig kerkvisitatie te houden, toegelicht door Dr. Kleissen. Overeen- komstig deze instractie werd besloten. In de kerkvisitatie kwam verslapping door de groote kosten, veroorzaakt door de uitgebreidheid der classis (ook Zaamslag b.v. valt onder de clas- KAMER VAN KOOFHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZEEUW1SOH-VLAANDEREN. Vergadering van Zaterdag 2 October 1937. Voorzitter de heer J. A. van 'Rompu. Afwezig was. het lid der afdeeling Groot- bedirijf, de heer I. van Melle en de leden der afdeeling Kleinbedrijf, de heeren A. J. Wijffels en Eug. P. Fassaert. Voor kennisgeving werden aangenomen be richten van aanneming hunner herbenoeming van leden der Bevrachtingscommissie M te Ter Neuzen, benevens bericht van aanneming zijner herbenoeming tot voorzitter dier com missie van den heer G. F. P. van der Peijl. Tot adviseerend lid van het Curatorium van het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland en Zeeland werd herbenoemd de heer I. van Melle en als diens plaatsvervan- ger de heer A. van 't Hoff. In de op 4 Sept. j.l. gehouden vergadering was besloten, aan te houden, de vdorziening in de vacature in de Bevrachtingscommissie te Ter Neuzen, ontstaan door aftreding van den heer P. A. van Bouchaute, welke ter be- noeming was voorgedragen door de schippers- organisaties, teneinde het oordeel dier orga nisaties in te winnen in verband met de gewij- zigde positie van genoemden heer, die zich in den loop van het jaar ook als scheepsbevrach- ter heeft gevestigd. De heer C. L. Hamelink, benoemd tot plaatsvervangend lid voor de plaats, door den heer Van Bouchaute bezet, had bericht inge- zonden, voor die herbenoeming te bedanken. Overeenkomstig den opzet, gevolgd bij de oprichting der Bevrachtingscommissie, en ter voldoening aan den wenk, ontvangen van den Minister van Economische Zaken bij de in- werkingtreding der wet, had de Kamer zich met een schrijven gewend tot de Hoofd- besturen der schippersorganisaties, waarin mededeeling werd gedaan van de opschorting der herbenoeming in de vacature-Van Bou chaute, en hun advies gevraagd omtrent die vacature. De Kamer te MJddelburg had bericht inge- zonden dat ook zij de benoeming van den heer Van Bouchaute had aangehouden. De Alge- meene Rijnschippersbond deelde, in overleg met de schippersvereeniging ,,St. Nicolaas" mede, dat harerzijds tegen een benoeming van den heer Van Bouchaute als lid der Bevrach tingscommissie M geenerlei bezwaren bestaan. Het feit, dat deze inmiddels scheepsbe- vrachter is geworden, acltt zij geen beletsel voor deze benoeming. Alls lid-plaatsvervanger werd tevens aanbe- volen de heer A. Leunis te Ter Neuzen. Het Bureau had in deze correspondentie aanleiding gevonden te persisteeren bij zijn voorstel in de vorige vergadering gedaan, den heer P. A. van Bouchaute in de bestaande vacature als lid te herbenoemen, en nam over de voordracht der schippersorganisaties, als diens plaatsvervanger te benoemen den heer A. Leunis. De heeren De Meijer en Scheele betoogden, dat, indien de candidatuur van den heer Van Bouchaute werd aangehouden, de Kamer zich eerst behoorde uit te spreken, dat zij terag- kwam op een vroeger ingenomen standpunt, dat het niet gewenscht was, dat scheepsbe- vrachters deel uitmaken der Bevrachtings commissie. Door de leden van het Bureau werd dit ontkend, aangezien d e Kamer ten deze nimmer een standpunt heeft be- paald, doch dat indertijd slechts enkele leden die meening hebben uitgesproken. Het stand punt van het Bureau hieromtnent is trouwens dat daarin de stem der leden geen bindend besluit zou kunnen nemen. Door den heer De Meijer werd ook de vraag gesteld, of dan de candidaat Leunis niet kon worden gestemd als lid, terwijl de heer De Klerk in plaats van den voorgedragen candi daat als plaatsvervangend lid voorstelde de heer F. de Nijs. Vanwege het Bureau werd in het licht ge steld, dat de Kamer zich voor het benoemen van schippersleden der bevrachtingscommis sie heeft te verstaan met de centrale organi saties en zich daarom evenals bij de totstand- koming der wet heeft gewend tot de hoofd- besturen der centrale schippersorganisa ties. Uit het gepleegd overleg is de thans aangeboden voordracht ontstaan. Het komt aan het Bureau gewenscht voor, dat de Kamer zich aan die voordracht houdt, al kunnen, uit wettelijk oogpunt, de leden ook daarbuiten gaan. De heer Van der Peijl bepleitte een her benoeming van den heer Van Bouchaute, aan gezien hij daarvan op grond van ervaring kan getuigen. dat deze in de vergaderingen der commissie steeds een loffelijk standpunt in- neemt. Ofschoon vertegenwoordiger der schippers, blijkt hij bij de beoordeeling der zaken zich zeer wel op het breede standpunt van algemeen belang te kunnen plaatsen, het geen toch aan meerdere leden der Kamer ook wel bekend is. De heeren De Meijer en Scheele verklaar- den, dat het bij hen absoluut niet ging om den persoon van den candidaat, die zij hoog- achten, doch om het principe. Nu vroeger is uitgemaakt, dat het niet gewenscht was, dat scheepsbevrachters deel uitmaakten van deze commissie, moet dit h.i. zoolang geen ander besluit genomen is, ook tegenover den heer Van Bouchaute worden toegepast, nu hij zich als scheepsbevrachter vestigde. De heer Van der Peijl houdt in het algemeen zijn vroeger omtrent het lidmaatschap van scheepsbevrachters verdedigde meening nog vol, maar wijst er op, dat er onderscheid is in scheepsbevrachters. Het is een groot ver- schil of men te maken heeft met scheeps-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1