ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No, 9666 WOENSDAG 6 OCTOBER 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. jA EERSTE BLAD Burgamaestsr en Wethouders van TER NEUZEN Het leveren van de benoodigde Brandstoffen voor de Gemeente- gebouwen. D. H. ROODHUYZEN Co. n.v. MAKELAARS NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen t'r. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post -vbocnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. l itgeefster: Firnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEE1NE AOVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentijen liefst £4n dag voor de uitgave. I)IT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN GAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. OPENSTELLEN WEG. Met ingang van 2 October 1937 zijn de weg- vakken, deel van den weg NeuzenAxel, van de Moffenschans tot ongeveer 300 M. verder zuidwaarts, voor het verkeer met rrj- en voer- tuigen en vee, opengesteld. Ter Neuzen, 4 October 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. zullen op DINSDAG 12 OCTOBER 1937, des voormiddags 11 uur, voor aannemers uit de gemeente Ter Neuzen, in het Gemeentehuis aanbesteden De voorwaarden zijn verkrijgbaar ten kan- tore van de Gemeentewerken. Ter Neuzen, 6 October 1937. iBurgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELiLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. HET KLEEDING-, SCHOEISEL- EN DEKKINGFONDS VOOR WERKLOOZEN. Een oproep van Minister Romme oni een bijdrage te geven. De Minister van Sociale Zaken, Prof. Mr. Romme, heeft Dinsdagavond half 8 over beide zenders namens de regeering een oproep ge- richt tot het Nederlandsche volk om een bij drage te geven voor het Kleeding-, schoeisel- en dekkingfonds voor werkloozen. De Minister zeide o.m. het volgende: Ik begrijp, dat ik, om mijn doel te bereiken, een brug naar uw hart moet slaan ook trouwens om het u gemakkelijk te maken, aan- stonds uwerzijds ,,over de hrug te komen" en ik geloof, dat, wil zij, zoo niet het gewicht van het Nederlandsche volk in goud dan toch wel z w a a r gewicht kunnen dragen, ik haar moet vestigen op deze twee peilers: de regee ring doet voor de Nederlandsche werkloozen, wat zij kan dat is edn en ten tweede: de hulp, die uw regeering van u vraagt, is voor het gestelde doel onmisbaar. In de Troonrede heeft de regeering, zooals u bekend is, onlangs uitgesproken, dat zij het temperen van de gevolgen der werkloosheid voor hen, die daarvan slachtoffer blijven, be- schouwt als een harer voornaamste plichten. De maatregelen van materieelen aard, welke ten behoeve van de werkloozen bestaan, zijn te onderscheiden in twee deelen: die, welke beoogen de werkloozen in staat te stellen, hun noodzakelijke kosten van dagelijksch levens- onderhoud te bestrij'den, en daarnaast die welke dienen ter nadere voorziening in de be- hoefte aan kleeding, schoeisel en dekking. Wat dit laatste betreft, de cverheid is reeds ge- durende een aantal jaren ertoe overgegaan om voor deze nadere voorziening in de be- hoefte aan kleeding, schoeisel en dekking tel- ken jare een bedrag ter beschikking te stellen. Hoewel nu het aanvankelijk hiervoor uitge- trokken bedrag voor een paar jaar niet onbe- langrijk is verhoogd waardoor b.v. voor 1937 in totaal, d.i. van rijk en gemeente te- zamen, voor dit doel ter beschikking was 2.100.000, is toch niet voorkomen kunnen worden een achterstand voor wat betreft deze artikelen, een wezenlijk tekort. Een voorzie ning hierin moest een dringende moodzakelijk- heid worden genoemd. De regeering heeft daarom onlangs besloten, om voor de resteeren'de drie maanden van 1937 en voor het jaar 1938 in samenwerking met de gemeenten te komen tot verhooging van het jaarlijksche bedrag ten behoeve van deze voor ziening met rond vijftig procent. Niet volstaan is de uitkeering met deze ver hooging voor de aanschaffing van kleeding, schoeisel en dekking, te verhoogen, en daar- mee basta. Dien te eenvoudigen weg heeft de regeering met de kennis van zaken, welke zij heeft, en om tot het meest doeltref- fende resultaat voor de betrokkenen te ge- raken niet willen volgen. Wat toch is het geval? Het is een eerbied- afdwingend feit, dat er tal van huismoeders van werklooze igezinnen in Nederland zijn, die, welke moeite het moge kosten, van den steun, hoe sober ook, toch regelmatig wekelijks een klein bedragje ter zijde leggen, om af en toe, buiten de rechtstreeksche verkrijging van kleeding, schoeisel en dekking, eens een stukje goed te kunnen koopen, huismoeders die spa- ren van het wekelijksche inkomentje, om aan wat ook noodzakelijk is voor het levensonaer- houd kleeding, schoeisel en dekking nu en dan lets te kunnen besteden. Aan de levenshouding, welke daaruit spreekt. brengt de Nederlandsche regeering een eere-saluut. Dat voorbeeld is het, welke haar in sterke mate mede ertoe heeft bewogen, om aan de verhooging van het uit de overheidskassen ter beschikking gesteld bedrag voor kleeding, schoeisel en dekking te verbinden de door haar ontworpen spaar-regeling, volgens welke de werklooze, die een gezin heeft met twee of meer kinderen, en die een kwartje per week van zijn steun of werkverschaffingsloon door het gemeentebestuur laat reserveeren, van overheidswege 'daarnaast gelegd krijgt per week een tweede kwartje, wanneer zijn gezin twee tot vier kinderen, en veertig cent, wan neer zijn gezin vijf of meer kinderen telt. En dat gezamenlijk gevormd en door die gezamen- lijkheid sneller groeiend, .bedrag kan uitslui- tend worden aangewend voor een extra-aan- schaf van goederen aan kleeding, schoeisel en dekking. Nu is het natuurlijk mogelijk niet alleen, maar ook werkelijkheid, dat er gevallen zijn, waarin het uitgesloten is, zelfs dat 25 cent op zij wordt gelegd. Ook al moet de ontworpen spaar-regeling worden gezien in het licht van dezen an'deren en voor de betrokkenen in zich veel belangrijkeren maatregel, welken de re geering onlangs ook getroffen heeft toen zij invoerde een nieuw element in de regeling van steun en werkverschaffing, door daarin ook te betrekken de oudere bij werklooze vaders inwonende kinderen, die op hun beurt ook werkloos geworden zijn, na vroeger door hun arbeid bijgedragen te hebben tot de ver- diensten van het gezin toch is het een feit, dat bij den huidigen stand van zaken er gezin- nen zijn, waar dat kwartje niet op zij kan worden gelegd. Voor die bijzondere gevallen is het, dat ik de liefdevolle attentie vraag van diaconieen, parochiale armbesturen en liefdadigheidsver- eenigingen, om hier te willen doen wat het betrokken gezin zelf onmogelijk kan: dat kwartje voor hem te willen sparen. Maar, nu 'zijn we er nog niet. De werklooze zelf spaart, de overheid legt er het hare bij maar vodrdat botje bij botje leidt tot een (bedrag, waarvoor men tot den extra-aanschaf, om op den achterstand in te loopen, kan overgaan, verstrijkt tijd, meer tijd dan waarop kan worden gewacht, omdat koning winter voor de deur staat. De verhoo ging van de overheidsbijdragen per jaar met vijftig procent beteekent voor 1938 de voile vijftig procent, maar beteekent voor de restee ren'de drie maanden van 1937 uit den aard der zaak niet meer dan twaalf en een half procent. En daarom heeft de regeering gezegd: Wil mijn regeling slagen, d.w.z. wil het mogelijk zijn, dat de sparende werklooze met den over- heidsbijslag tijdig op zijn achterstand aan klee ding, schoeisel en dekking gaat inloopen, dan moet ik voor eenmaal de medewerking ver- krijgen van een derden bondgenoot, op wien ik vertrouwen kan. Die bondgenoot, op wien ik vertrouw, zijt gij, zijt gij en elk uwer en gij alien gezamen lijk, leden van de groote Nederlandsche familie, werkende deelen van onze Nederlandsche volkseenheid, gij die de ramp van den gedwon- gen lediggang niet of niet meer kent, gij die behouden zjjt, Goddank, voor dezen geesel, welke zoovelen der onzen striemt. Het doel, waarvoor thans een offer zal wor den gefvraagd, leent zich bij uitstek voor een gave van dankbaarheid, dat men zelf voor den geesel der1 werkloosheid is gespaard gebleven. Het dek ligt er nu wel, en ik neem aan: voldoende stevig, dat gij het met vertrouwen wilt betreden. Maar er moeten nog een paar leuningen aan komen, waar langs gij u ge makkelijk kunt voortbewcgen met uw last, die voor uw werkloozen mede-burger een lust be- teekenen zal. En weer kan ik dat niet geheel zonder uw medewerking klaar krijgen. Ik heb de gemeente-besturen uitgenoodigd en op voorhand zeg ik hun, voor wat zij ten deze zullen doen, van harte dank om de inzameling van wat het Nederlandsche volk wil geven te organiseeren. Het ligt in de be- doeling, dat dit zal geschieden in den loop van deze maand. En zoo zult gij in de plaats uwer inwoning in staat worden gesteld, om dezen oproep der regeering te beantwoorden. Dat is edn leaning. Maar ik wil zelf u toch ook nog een tweede geven, opdat gij niet zult kunnen zeggen, dat ik het u niet zoo gemakkelijk maak als de omstandigheden het mij ver- oorloven. Wilt even opschrijven: de postgiro-naam is: Bleeding-, sohoeisel-i, dekking-fonds, Den Haag; het postgironummer is: 141400. Wilt gij liever per postwissel of per aange- teekenden brief uw zending verzorgen, dan weer dezelfde naam: Kleeding-, schoeisel-, dek- king-fonds, en het adres: Bezuidenhout 30, Den Haag. Ziezoo, de brug is af. De brug, waarover gij zult gaan om de hulp te bieden, welk ik u gevraagd heb. Maar waarover gij niet alleen zult gaan doch waarover gij zult gaan als deel van en met het Nederlandsche volk, dat mas- saal aan den oproep der regeering gehoor zal geven, het Nederlandsche volk dat daarbij niet zonder aanvoering, niet zonder koninklijke aanvoering zal zijn. Want met warme erkentelijkheid en diepe dankbaarheid mag ik, door de Koningin daar- toe gemachtlgd, tenslotte melding ervan maken, dat onze geeerbiedigde en, meer dan dat, onze geliefde Landsvorstinne mij heeft doen kennen Haar besluit, Haar volk ook in dezen voor te gaan en met de koninklijke gift van twee duizend vijf honderd gulden het Kleeding-, schoeisel-, dekking-fonds zijn eer- sten materieelen inhoud te geven, koninklijk voorbeeld dat onmiddellijk gevolgd is en ook daarvan doe Ik mededeeling met innigen dank en hooge waardeering door Prinses Juliana en Prins Bernhard, die Hunne vorstelijke gave van een duizend vijf honderd gulden daarbij hebben gevoegd. MINISTER PATIJN AANVAARDT ZIJN AMBT. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr. Patijn, heeft Maandagmi'ddag, na door de Koningin beeedigd te zijn, zijn ambtshezlg- heden op het departement aangevangen. VAGATURE-PONT IN DE EERSTE KAMER Het Centraal Stembureau heeft Maandag in de vacature-Pont tot lid van de Eerste Kamer benoemd verklaard Jhr. Mr. E. J. B. M. von Bonninghausen te Tubbergen, nummer twee op de candidatenlijst der N.S.B. R.-K. OENTRALE VAN BURGERLIJIt OVERHEIDSPERSONEEL CONFEREERT MET KAMERFRACTIE. Maandag werd een deputatie uit de R.-K. Oentrale door de commissie voor ambtenaren- zaken uit de R.-K. Kamerfractie ontvangen, teneinde een bespreking te wijden aan de positie van het overheidspersoneel. Er werd o.a. aandacht geschonken aan: a. de salarispositie van het rijkspersoneel in het bijzonder en van de lagere organen in het algemeen; b. de toepassing door de regeering van artikel 126 van Je ambtenarenwet en artikel 223 van de gemeentewet; c. het in vele gevallen niet toe'kennen van kinderbijslag aan personeel op arbeidscontract in dienst ge- nomen; d. den inhoud van het rapport-Schou- ten en de aanvullence circulaires van het ministerie van Binnen,andsche Zaken dien- aangaande. Uit de besprekingen bleek, dat de aan de orde gestelde punten reeds de aandacht van de R.K. Kamerfractie hadden en verwacht mag worden, dat bij de openbare behandeling van de rijksbegrooting 1938 van die belang- stelling ook zal worden blijk gegeven. C. A. O. IN HET DRT KKERS BKDRIJF. Verbindendverklaring gevraagd. In de Staatscourant is medegedeeld, dat door den Bedrijfsraad voor het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf een verzoek is inge- diend tot verbindendverklaring van bepalingen van de op 6 April 1936 in werking getreden collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten tusschen den Nederlandscben Bond van Boek- drukkerijen, de R.K. Vereeniging van Neder landsche Drukkerspatroons en den Bond van Ghristelijke Drukkerspatroons in Nederland eenerzijds en den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, den Nederlandschen Katho- lieken Grafischen Bond, den Nederlandschen Christelijken Grafischen Bond, den Nederland schen Grafischen Bond en den Nederlandschen Lito-, Foto- en Chemigrafenbond anderzijds. RUW SPIEGELGLAS. Bij Kon. besluit van 30 September is, uit overweging dat het, teneinde het te gronde gaan te voorkomen van Nederlandsche bedrij- ven, welke ruw spiegelglas verder bewerken-, bij hernieuwing noodzakelijk is bet iravoer- recht op ruw spiegelglas tijdelijk buiten wer king te stellen, bepaald: Artikel 1. 1. Met ingang van 1 October 1937 is ruw spiegelglas, vallende onder post no. 47, onderdeel I, van het tarief, behoorende bij de Tariefwet 1934, van het ingevolge ge noemd onderdeel verschuldigde invoerrecht vrijgesteld., 2. Onder ruw spiegelglas is voor de toe- passing van dit besluit te verstaan op een plat vlak uitgegoten, gewaist, ongewapend glas, dat niet is geslepen of gepolijst, noch eenige andere bewerking heeft ondergaan en bestemd is om in fabrieken of trafieken te worden ge slepen en/of gepolijst. De hierbedoelde bestem- ming moet in de aangifte ten invoer worden vermeld en desverlangd aan de ambtenaren, belast met de visitatie, te huhnen genoegen worden aangetoond. Artikel 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 October 1938, met dien verstande, dat het door Ons ook eerder kan worden kige- trokken. DE BEEGISCHE REGEERING VERDEDIGT HAAR BELEID. De regeering heeft bij de Kamer een rap port ingediend over het ten uitvoer brengen van het program, dat vervat is in de ministe- reele verklaring van 24 Juni 19'36, waarin werd verklaard, dat Belgie vastbesloten is zich te verzetten tegen elke schending van zijn grondgebied en een politiek van begrijpen en goeden wil wenscht te volgen ten aanzien van al zijn buren. In het rapport wordt gezegd, dat de strijd- macht, welke Belgie eventueel in het vuur zou kunnen brengen, van dien aard is, dat zij iederen aanvaller tot nadenken moet stem- men. Door het afwenden van het gevaar van een aanval op zijn gebied d'oet Belgie zijn plicht ten aanzien van het handhaven van den Europeeschen vrede. Verder behelst het rapport cijfers betref- fende het werk van minister-president Van Zeeland, gesteimd door de coalitie der drie partijen: katholieken, liberalen en socialisten. In het rapport der Belgische regeering aan de Kamer met betrekking tot de uitvoering van het programma sedert de ministerieele verklaring van Juni 1936, constateert de regeering dat ten opzichte van Nederland meer en meer duidelijk blijkt, dat bestemming en belangen van beide landen evenwijdig gaan, en dat ihun 'betrekkingen ten gevolge daarvan gekenmerkt worden door een versterkt ver trouwen. SCHUILPLAATSEN VOOR HET GOUD VAN BELGIE. Door de Nationale Bank van Belgie worden te Oostende ondergrondsche schatkamers van gewapend beton aangelegd, welke weerstand zullen kunnen bieden aan bommen vgn 200 pond, welke van een hoogte van tweeduizend meter omlaag geworpen worden. Deze safes worden, naar verluidt in Oostende gebouwd, omdat het goud in geval van dreigend gevaar gemakkelijk naar het buitenland kan worden verscheept, zooals ook geschiedde in 1914. Speciale voorzorgen zullen worden getrof fen voor de bewakers, die door middel van een systeem spiegels, verscheidene gangen tegelijk zullen kunnen observeeren. Electrische sirenes zullen 't mogelijk maken, ters.tond alarm te slaan. EEN ONBEKENDE DUIKBOOT WEER AAN HET WERK. De geheimzinnige aanvallen door onbekende duikbooten in de Middellandsche Zee, welke gedurende eenige weken achterwege waren gebleven, zijn Maandag weer begonnen. Maan- dagmorgen is ter iho'ogte van Kaap St. An tonio, aan de Oostkust van Spanje niet ver van Alicante, een torpedo afgesohoten door een onbekende duikboot op den Engelschen torpedobootjager Baselisk. De Basilisik, die deelneemt aan het patrouillewerk, werd niet getroffen en beantiwoordde den aanval met dieptebommen, waarvan de uitwerking tot- nogtoe niet bekend is. Ook zegt men in vlootkringen te Londen in het ongewisse te verkeeren omtrent de identiteit van den aan valler. Volgens berichten uit Valencia aan het Spaansche persagentschap schijnen meer En- gelsche torpedobootjagers dan de Basilisk be trokken te zijn bij het incident en later kwa- men nog eenige schepen om mede de onbe kende duiikboot op te sporen. Het Spaansche persagentschap meldt n.l.: De aanval van de onbekende duikboot op den Britschen torpedobootjager vond plaats te acht uur in den ochtend op 40 K.M. ten Oosten van Kaap St. Antonio. Twee Britsche torpedobootjagers voeren in Noord-westelijke richting, plotseling versnelden zij hun vaart en de kustiwacht van St. Antonio hoorde drie hevige ontploffingen. De beide torpedoboot jagers voeren vervolgens in tegengestelde richting en bleven dieptebommen werpen. Te half drie in den middag kwamen nog twee jagers en eenige minuten later waren in totaal zeyen Britsche torpedobootjagers ter plaatse. Zij verdeelden zich in twee groepen en met medewerking van tiwee watervliegtuigen zochten zij de zee af. Om vijf minuten over half vier steeg een roqjtkolom uit zee op in de richting waar de tweede afdeeling ope- reerde". Het schijnt verder, dat de aanwezigheid van de duikboot door middel wan de luister- toestellen al ontdekt was, voor de torpedo werd afgeschoten. Uit Londen meldde Reu- ter Maandagavond laat tenslotte nog, dat de nasporingen nog steeds werden voortgezet. DE FASOISTISCHE BETOOGING TE LONDEN. Zondag is te Londen de groote betooging der fascisten, ter viering, van den verjaardag van de beweging gehouden, welke tevoren al het noodige stof had opgeworpen, omdat van verschillende kanten geprotesteerd was tegen de ontworpen route. Zooals te verwachten was, stiet de betoo ging op de vijandelijkheid van het publiek, welke nog grooter leek dan den vorigen win ter, toen de vijandigheid tusschen de fascisten en communisten en andere uiterst linkschen zulke emstige relletjes in het Londensche Oosteinde tengevolge heeft gehad. Dank zij echter de uitgebreide politiemaatregelen er waren 2500 agenten op de been om de circa 5000 betoogers te beschermen is het, met de relletjes nogal losgeloopen. Die waren wel zeer luidruchtig, maar niet heel emstig. Van de dertig gewonden die in de ziekenhuizen verbonden moesten worden, kon het grootste gedeelte na behandeling naar huis terug- keeren. Niettemin zijn er nog ruim honderd lieden gearresteerd. De betooging begon od Millbank. Nadat Sir Oswald Mosley onder het gejoel der menigte, die met moeite in bedwang werd gehouden door de politie, zijn aanhangers aan zich had doen voorbij trekken, werd een stoet van ongeveer tweeduizend zwarthemden gevormd, die zich in de richting van Bermond- sey aan den Theemsoever begaf. De door tegenstanders van het fascisme langs den te volgen weg georganiseerde demonstraties namen echter een zoodanigen omvang aan, dat de politie zich genoodzaakt zag een wijziging in de route te bevelen. Tusschen Bambethbrug enWestminster hadden zich vele nieuwsgierigen verzameld. Bij Longlane hadden politieke tegenstanders een barricade opgericht, bestaande uit oude auto's, karren e*i palen met prikkeldraad, terwijl op de barricade een roode vl^g was geplant. De politie liet de barricade afbreken, doch enkele honderden meters verder werd de barricade weer opgeworpen. In Borrostreet verbrak een opgewonden menigte enkele malen de politie-afzetting. Bij het passeeren van den stoet werden zoo- wel ..Internationale" als „Rule Britania" gehoord. Er werd een groot aantal arresta bles verricht en tijdens een charge in Jamai- castreet werden twee agenten gewond. Aldaar had zich een stoet van anti-fascisten gevormd, die zich in rijen van zes voortbewoog, naast den stoet der aanhangers van Mosely, daar van gescheiden door een dikke haag van politie-agenten, den wapenstok in de hand. Bij Southwarkpark road verbrak een stoet anti-fascisten de afzetting en trachtte, uit een zijstraat komend, met de roode vlag aan het hoofd, door te dringen tot den stoet. Beroden politie joeg hen echter uiteen. Dank zij het dikke politie-cordon, dat hen van elkan- der scheidde, konden de politieke tegenstan ders echter niet met elkaar slaags raken. De bijeenkomst op Southwark Place heeft anderhalf uur geduurd. De menigte in de aangrenzemde straten bleef voortdurend de sprekers uitjoelen, doch de politie hield een behoorlijken afstand tusschen betoogers en tegenlbetoogers. Na afloop van de bijeenkomst deden zich nieuwe wanordelijkheden voor, doch tenslotte konden de fascisten zich verspreiden en in kleine groepjes hun huizen bereiken. MUSSOLINI EN FRANCO WISSELEN TELEGRAMMEN. Voor den zender Radio Nacional is Zondag- avond een telegram voorgelezen, dat Mussolini aan Franco heeft gericht ter gelegenheid dat Franco benoemd werd tot hoofd van het rechtsche Spanje. In zijn telegram wenscht Mussolini Franco geluk met ,,de resultaten die verkregen zijn in den strijd tegen de be- schavinginsvemielende krachten" en spreekt den wensch uit, dat de nationale Spaansche zaak moge triomfeeren. Generaal Franco heeft op 2 October dit telegram beantwoord uit naam van het nationale Spanje en Musso lini geluk gewenscht met ,,den onmetelijken triomf van de reis naar Berlijn, die in staat SUIKER - RUBBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. SUIKER. RUBBER, KOFFIE, CACAO.'KATOEN. ALLE GRANEN ENZ TER BEURZE VAN LONDEN, LIVERPOOL, NEW YORK. CHICAGO. WINNIPEG. ENZ DAM 2a Telefoon No. 30012-31012 AMSTERDAM-C. Beurs Nis 2, Telef. 30012 - Telegramadres: CARLOS-AMSTERDAM Agent: L. Sandee Nieuwdorp. Tel. 24 (Ingez. Med.) heeft gesitel'd de "vriendschap te vieren der beide groote volkeren en de volledige over- eenstemming van de beide geniale leiders". DEl SPANNING AAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. 'Het bericht van Maandagavond, dat er des ochtends weer een torpedoschot door een on bekende duikboot is gelost op "een Britschen torpedobootjager aan de Oostkust van Spanje, brengt, schrijft de N. R. Crt., nieuwe beroe- ring in het Middellandsche Zee-vraagstuk, dat toch weer in het middelpunt van de belang- stelling is komen te staan door de pogingen van EJngeland en Frankrijk om de overeen- komst van Nyon met Italie te gebruiken als een springplank tot verdere oplossing van de Spaansche kwestie, voorzoover de groote mogendheden zich daar rechtgitreeks bij be trokken achten. Het is te hopen, al schijnt de kans voorloo- pig niet heel groot, dat men ontdekken zal, wie de dader is van dezen hemieuwden aanval. Het feit, dat deze gepleegd werd op de Oost kust van Spanje, dus voor de havens, die in handen zijn van de linksche Spaansche regee ring, doet de Duitsche bladen al uitroepen, dat men te dfoen moet hebben met een ,,rood" schip. L'Oeuvre daarentegen combineert dezen duikbootaanival met het bombardement van Valencia en znet er een bewijs in, dat zij, die Franco steunen, vastbesloten zijn op den ouden wetg voort te gaan. Andere Fransche bladen weer, van meer rechtsche instelling, zijn geneigd aan de Duitsche lezing de voor- keur te geven, aldus redeneerende, dat Italie en Duitschland er niet het minste belang bij hebben Engeland tegen zich in het harnas te jagen, terwijl de communisten er nu eenmaal van oudsher op uit 'zijn verwarring te stich- ten om in troebel water te kunnen visschen. 'Hoe dit zij, het opereeren van onbekende duikbooten wakkert het toch reeds; zoo sterke wantrouwen nog maar aan en daarom zou het van de 'grootste waarde zijn, dat de identiteit van de aanivallers bekend werd. Wiij wezen er hiervoor op, dat deze aanwak- kering van het wantrouiwen op het oogenblik al bijzonder ongelukkig komt. De redevoerin- gen van Hitler en Mussolini te Berlijn hadden de spanning, die door Italie's toetreding tot het accoord van 'Nyon wat verzwiakt scheen, al aanzienlijk versterkt. Daarop zijn de lucht- aanvallen op Valencia gevolgd, die uit OOs- telijke richting mloeten zijn gekomen, d.w.z. waarsohijnlijk Majorca als uitgangspunt heb ben gehad, dat, zooals men weet, officieel in handen van Franco is, doch in feite door Italie wordt beheerscht. Verschillende Fransche en Engelsche ibladen zien in deze luchtaanvallen dan ook een nieuwen vorm van Italiaansche inmenging, welke een kwaad omen wordt ge- acht voor de komende besprekingen met Italie zoo deze tenminste tot stand komen. Aan dit laatste wordt over het 'algemeen niet getiwijfeld. Men verwacht niet, dat Italie reeds dadelijk de zaken op de spits zal drij- ven, doch veeleer dat het zal trachten door het opwerpen van allerlei excepties de zaak slepende te houden om tijd te winnen. Van dat tijdwinnen verwacht hrj twee voordeelen. Primo het venkrijgen door Franco met Ita liaansche hulp van een guns tiger positie in den burgeroorlog, siecundo een verzwakking van zijn Engelsch-Fransche tegenstanders, doordat het hoopt op moeilijkheden voor Ein- geland in Palestina en op verdere binnenland- sche moeilijkheden voor de Fransche regee ring. De onzekeiheid nopens Italie's houding baart stellig te Londen en Parijs groote zorg. In beide hoofdsteden zou men gaarne de Spaansche kwestie© spoedig tot oplossing ge- bracht zien. Aan Engelschen kant in de eer ste plaats met het oog op de verwikkelingen in het Verre Oosten, aan Franschen kant om dat men van het rekken van de besprekingen indierdaad een achteruitgang verwacht van de positie van de regeering te Valencia, en aan beide kanten, omdat men de bedreiging, die er sohuilt in Italie's huidige positie in de Middellandsche Zee en met name in de bezet- ting wan Majorca, niet maar eindeloos kan 'blijven dulden. Men mag er misschien om lachen, dat de Berlijnsche correspondent van de IParijsche Journal in de vacantiereis van Von Blomherg, den Duitschen minister van oorlog, naar Madeira en de uitzending van 2000 leden van Kraft durch Freude naar hetzelfde oord een nieuw spookbeeld ziet, bij den huidigen ge- spannen toestand wordt zulks t'och ver- klaarfcaar. Voorloopig legt men zich van officieele En gelsche en Fransche zijde nog een begrijpelijke reserve op. Zoolang men nog niet weet, hoe Italie zal antwoorden op de uitnoodiging voor de nadere bespreking van het Spaansche con flict, wil men niets ondememen, wat Musso lini oolk maar een schijn van een rnotief zou geven voor een rechtstreeks Eifwijzend ant- woord. De Engelsche pers deelt voor een goed deel deze gereserveende houding, doch de Fransche bladen, niet alleen de 'linksche, maar o-ok gematigder organen, beginnen een zekere mate van ongeduld aan den dag te leggen. De moeilijkheden, die men in Fransch Noond-Afrika ondervindt, hebben nog eens duidelijk het belang van een veilige verbin-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1