ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN uper-kwaliteit! PUROL Twee uit een nest No. 9665 MAANDAG 4 OCTOBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feisilleton 5 IO CT. Buitenland Bieten rooien EERSTE BLAD BLAUW BAND VOL AROMA WIT BAND EXTRA LICHT Het is rype Ster Tabak TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMEJiTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr, per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Arnerika 2,overige' landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abocnementen voor het buitenland alieen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SA\I)F; GIRO 38150 XEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. ADJUDANT VAN PRINS BERNHARD. Bij Koninklijk besluit van 27 September is met ingang van >1 October benoemd bij den grooten staf, tot adjudant van Prins Bern- hard der Nederlanden, kapitein J. K. H. de Roo Van Alderwerelt, van den staf der artil- lerie, adjudant van den inspecteur der ar- tillerie. WILDE BINNENVAART. Hei Handelsblad verneemt, dat bij het Departement een regeling is ontworpen, waarbij ook de w'ilde binnenvaart wordt in- geschakeld in 'het stelsel der verkeerscoor- dinatie. 'Het is niet waarschijnlijk te achten, dat een dergelijke regeling reeds in werking 'zal kun- nen treden op den datum waarop de termijn van de Wet op de E!venredige Vrachtverdee- ling zal zijn verstreken. Vandaar dat het waarschijnlijk is, dat die wet Voor een korten tijd moet worden ver lengd, op dat een overgangsregeling kan wor den ontworpen, waarbij, onder een anderen vonm, een soortgelijke regeling zal blijven voortbestaan. Welke die vorm dan ook zal 'zijn, in leder geval staat dit vast, dat de Wilde binnenvaart na het verstrijken Van den termijn van d„ Wet op de Evenredige Vrachtverdeeling, niet meer vrij zal worden in dien 'zin, dat de vrachteii 'zullen worden bepaald door de vrije markt en de toestand blijit bestendigd dat instanties Van buiten af zorg dragen, dat voor dit Vervoer vaste vrachten worden ge- heven. DE SPAARREGELING VOOR DEN B-STEUN. De Minister van Sociale Zaken zal, zooals reeds in het kort gemeld, Dinsdagavond om 7 uur 30 over de beide zenders, namens de regeering een oproep doen tot het Nederland- sche volk cm een bijdrage te geVen voor bet kleeding-, sc'hoeisel- en dekkingfonds voor werkloozen. Ook de aandacht van de gemeentebesturen, ambtenaren van sociale diensten en de z.g. B-com'ite's wordt op deze radio rede gevestigd. In verband met desbetreffende vragen deelt de Minister van Sociale Zaken aan de be- trokken gemeentebesturen 'mede, dat de spaarregeling terstond in werking kan treden en dat hij ,er zelfs prijs op s'telt, dat de ge meentebesturen ten spoedigste de gelegen'hei'd tot sparen volgens de getroffen regeling opienstellen. De bovenbedoelden oproep, die ten doel heeft geld bijeen te brengen om hiermee ge- durende de eerste wintermaanden, in welken tijd de spaarregeling nog geen effect kan heblben, in de behoefte aan 'kleeding en dek- king te voorzien, rnotiveert, de regeer'ing, naar uit een brief van den Minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen blijkt, als volgt Dit speciale beroep ,op het iNedertandsche volk, om een gave te offeren ten behoeve van de werklooze landgenooten, geschiedt slechts eenmaal. Het pogen van de oridersiteunde en tewerk- gestel'de werkloozen, om door wekelijkscbe afzondering van een bedragje van hun Van- zelfsprekend scberen steun te trachten zelf nog zooveel mogelijk in de 'zoo dringende .be hoefte aan kleeding, schoeisel en beddegoed te voorzien, 'zal voor het niet werklooze deel van het Nederlandsche volk een aansporing zijn deze hulpbehoevende landgenooten bij hun pogen te steunen en het mogelijk te maken, dat reeds in de eerste Wintermaanden de noodige goederen worden aangeschaft. Het doel, waarvoor thans een offer zal worden gevraagd, leent zich bij uitstek voor een gave uit dankbaarheid, dat men zelf voor den geesel der werkloosheid is gespaard ge- door ANNY VAN PANHUYS. 11) Vervolg. „Nu, dan is de zaak in orde." Half uit zijn stoel opstaan'de, kiopte de directeur 'zijn in- genieur gemoedelijk op den schouder. Direct stond ook (Stefan von Hornstein op en zei met een buiging: „Tot weerziens, mijn- beer de directeur. "Tot weerziens!" antwoordde Normann en staar'de naar de deur, waarachter zijn onder- geschikte zoo juist Verdwenen Was. „Een prachtkerel," mompelde hij in riehzelf en boog zich weer over zijn werk. Hij moest er echter toch eerst nog even aan denken, hoe de man, die zoo judst zijn kantoor ver- laten had, toch zoo heelemaal anders was dan hij Zelf in zijn jeugd. Wat een voornaamheid, wat een zekerhel'd in zijn optreden. Goede hemel, wat was hij, daarbij vergeleken, een verlegen, onhandige Tumtnel geweest. 'Hij was het nu eigenlijk nog niettegenstaande zijn vrouw van hem maakte wat zij kon. Zijn vrouw, ja, die kon zich nu eenmaal aan alle omstandigheden en verhoudingen aanpassen en wat Maria aanging daar be- hoefde hij rich niet over te verwon'deren. Die was op een deftige school geweest en had 'oovendien nog thuis allerlei extra-lessen ge- had. Ook had zij Vanaf den 'dag, dat zij naar school ging, udtsluitend omgegaan met kinde- ren uit de beste families van Frankfort. The- rese had uitstekend geweten, hoe zij de op- bleven, en in het algemeen voor een gave uit mede.gevoel voor den nood van den me'de- burger, die in de kracht van zqn leven uit het bedrijfsleven is gestooten en daardoor noodgedwongen van andere hulp afhanke- lijk is. Voor de inzameling van gelden voor het ge- noemde doel roept .de minister de voile mede- werking van de gemeentebesturen in. De plaatselijke actie dient uit te gaan van het z.g. B-comite of commissie voor den B- steun, met dien verstande, ,dat de leiding komt te herusten hij den burgemeester of een der wethouders. De actie vind't plaats in October. De minis ter beschouwt deze inzameling als een zaak die het geheele land betreft en hij verzoekt daarom de ingekomen gelden uiterlijk in de week van 16 November te storten op post- rekening nr. ,141400 van hbt kleeding-, schoei sel- en dekkingsfonds. Het in totaal ingekomen bedrag zal in den loop 'van November over de gemeemten, die aan de inzameling hebben medegewerkt, wor den verdeeld. Dp verdoeling van de bijeengebr'aohte gelden. Deze verdeel'ing zal als volgt geschieden: De gemeenten, die aan de actie hebben deelgenomen, ontvangen als vaste uitkeering 10 pet. van het in eigen gemeen'te ingezamelde bedrag, terwijl het daarna in totaal ovei*blij- vende foedrag /pondsporidsgewijze over de deel genomen hehbende gemeen'ten wordt verdeeld, naar rato Van het aantal gezinshoofden, dat op 1 November in de gemeente, overeenkom- st'ig de. circulaire van 16 September, spaart. Alleen die gemeenten zullen uit dS (ingeza melde gelden een deel ontvangen, die aan de inzameling hebben medegewerkt, terwijl de in gezamelde gelden uitsluitend ten goede zullen komen aan die ondersteunde en te werk ge- stelde werkloozen, die overeenkomstig de regeling, vervat in de circulaire van 16 Sep tember, voor kleeding, schoeisel en dekking sparen. Gevallen, waprin niet gtespaard kan worden. 'Er zullen zich, zoo zegt de minister verder, gevallen kunnen voordoen, waarin het den be- trokkenen onmogelijk'is om 25 cent van hun steun of werkverschaffingsloon voor het be- sproken doel te reserveeren. De minister denkt hietbij in het bijzonder aan de groote gezin- nen met kleine k'inderen, die geen tegemoet- koming ontvangen ingevolge de regeling voor toekenning van een extra-bijslag aan meerder- jarige verdiend hehbende kinderen. De minis ter heeft er geen Ibezwaar tegen, dat in die ge'vallen het kwartje, dat de ondersteunde of tewerkgestelde moet reserveeren, wordt be- taald door de diaconie, het parochiaal arm- bestuur of een liefdadi'gheidsvereeniging. Personen, die hun gift rec'htstreeks bij het departement van sociale zaken willen storten, kunnen zulks doen op de hiervoor genoemde postrekening. Voorzoover deze gaven zijn te beschouwen als afkomstig uit een bepaalde gemeente, zullen zij, jmet het oog op de hier- vorenbedoelde 10 pet. vaste uitkeering, bij de indeeling, als daaruit afkomstig worden aan- gemerkt. N ATI ON AAL CONGRES VOOR WFTTELI.IKK BETEUGELING VAN HET CADEAUSTELSEL. Dezer dagen heeft het „Nationaal Comite tot beteugeling van het cadeaustelsel" beslo- ten het a.s. Rationale congres Voor wettelijke beteugeling van het cadeaustelsel te houden op Woensdag 27 October a.s. Als plaats van bijeenkomst werd Utrecht aangewezen. Op dit congres, waar ;o.a. de vertegenwoor- digers van ongeveer 500 organisaties en in- stellingen worden verwaobt, zullen eenige vooraanstaan'de personen op verschillend ge- bied spreken. Niet alleen zullen daarbij de nadeelen van voeding Van Maria moest aanpakken en daar om had hij nu ook zoo'n voornajme vrouw en deftige dochter. IHij had zeer hoog'moedig kimnen worden indien hij eenigen aanleg voor hoogmoed had gehad! Opgewekt verliet Stefan von HOrnsteln dien avond zijn kantoor. Eigenlijk had hij een af- spraakje met Dona Jensen, maar wonderlijk genoeg gaf alleen al de ged'achte aan het wat al te Vrool'ijke juffertje hem een 'z<56 onheha- gelijk gevoel, dat hij zich voomam, den avond liever rustig op 'zijn kamer door te brengen. Eer hij echter de richting naar zijn kamers insloeg, werd hij hijna tegen zijn wll naar de straat gedreven, waardoor hij gisterenavond met de onhekende geloopen had. !Ze lag nau- welijks t'ien minuten gaans van zijn hu'is en hij herkende reeds uit 'de Verte het nutmner van het huis, .achter welks izware deur gisteren de slanke, in het swart gekleede gestal'te ver dwenen was. IHet was pas even na zessen en nog helder dag. Afgezien Van een paar kleinigheden onder- scheidde het hu'is zich 'in niets van de huur- huiizen er naast en er tegenover. Voor het huis speel'den een paar eenvoudig gekleede kinderen en achter de Vensters hin- gen goedkoope, stijve vitrages. Stefan von 'Hornstein opende, daartoe als gedreven, de deur en stond toen in een geasphalteerd por- taal, waarin brievenfoussen voor de huurder zooals dat in Frankfort algemeen gebruike- lijk is. Nieuwsgieri'g trad hij er op toe om de namen op de bussen te lezen. Maar de namen 'zonder meer zeiden hem niets en hij wist n'iet, met welke ervan hij Maria iNormann in Ver band zou moeten brengen. Als een nachtmerrie spookte nog altijd bet avontuur Van den vordgen avond in hem na. Naar wien daar in huis was Maria zoo laat in den avond nog gegaan en om welke reden had het cadeaustelsel in algemeenen zin worden behandeld, doch 'de ongewenschtheid van dit verkoopsysteem ook in het licht worden ge- stel'd ten opzichte Van 'verschillende groepen der samenleving, zooals de huisvrouwen de ai-'beiders-consumenten, de handel en de in- dustrie. De aan deze uiteenzettingen toegevoegde resoluties zullen den grondslag vormen voor de congres-resolutle, welke aan de regeering zal Worden aangehoden, in welke resolutie met den meesten klem gal worden aange- drongen uitvoering te geven aan het reeds in 1933 door de regeering publiek gemaakte voomemen om ten opzichte van het cadeau stelsel regel'end op te treden. NEDERLANDSOH SALDO IN CLEARING MET DUITSCHLAND. Per 30 Sept. van J 931.700. Blijkens dezer dagen gepubliceerden stand der clearing tusschen Ne'derland en Duitsch- land per 30 Sept. j.l. 'vertoont deze "voor het eerst sinds de clearing op 24 Sept. '34 be- gonnen is een Nederlandsch saldo. De ach- terstand die een maximum van f 40 millioen berei'kte, is thans omgezet in een Neder landsch saldo van 931.700. DE EERSTE JEUGDGEVAJNCGENIS IN ONS LAND. In tegenwoordigheid van autoriteiten en belangstelienden heeft Ziaterd'ag de Minister van Justitie Mr. C. Gosdling te Zutfen de eerste jeugdgevangenis hi ons land geopend. Deze jeugdgevangenis is ingesteld over eenkomstig de desbetreffende wet Van 1929 en dient voor opsluiting van misdadigers tus schen 18 en 21 jaar, die tot meer dan een jaar geVangenisstraf zijn veroordeeld, in bijzondere gevallen komen ook jongens en meisjes van 16 tot 18 jaar en van 21 tot 23 jaar in aanmerlring voor plaatsdng in een jeugdgevangenis. De jeugdgevangenis te Zutfen, waarin al leen jongens 'zullen worden geplaatst, is de oude strafgevangenis, welke in verband met de nieuwe bestemming een verbouwing heeft ondergaan. De opaMtttig is niet cellulair; het doel is meer aandacnt aan de opvoeding te besteden. Negentig jongens kunnen in deze eerste jeugdgevangenis van ons land worden on'dergehracht. DE PORTEFEUILLE VAN RUITENLANDSCHE ZAKEN. Bij 'Koninklijk besluit is het interimaat van Dr. ,'Colijn als Minister van Buitenlandsche Zaken van 1 October af verlengd tot nader te bepalen dag. 'De beeddiging van Mr. J. A. 'H. Patijn als Minister van Buitenlandsche Zaken is wegens lichte ongesteldheid van H.M. de Koningin tot een nader te bepalen dag u'itgesteld. Aangezien Dr. Colijn van het interimaat was onthe'ven per 1 October, zou dus het gevolg zijn igeWeest, dat er sedertdien geen Minister van Buitenlandsche Zaken zou zijn. Om hier- in te voorzien is nu thans het interimaat van Dr. 'Colijn verlengd. DE DRIEMAAL WEEKSCHEN DIENST NAAR INDIE BEGONNEN. Zaterdagmorgen is het K.L.M.-vliegtuig Douglas D'C 3, de PH-ALT, van Schiphol ver- trokken als eerste in den driemaal weekscben dienst tusschen Nederiand en Ind'ie. De ope ning Van dezen nieuwen dienst vond met eenige plech'tigheid plaats en onder veel be- langstelling. Ir. M. H. Damme, de directeur- generaal van IP.T.T., de heer Nieuwenbuis, 'vertegenwoordiger Van de K.N.I.L.M. en de heer Plesman, directeur der K.L.M. Voerden het woord. De ,,T.orenValk" vervoerd de recordhoeveel- heid van 790 K.G. post, terwijl 10 passagiers aan boord zijn. zij zich zoo eenvoudig gekleed, dat zij vrijwel onherkenlbaar Was Met haastige passen verwijderde hij izich. Na een zeer haastig genutti'gd avondeten g-mg hjj. na een sigaretofc hobben aangesto- ken, op 'de sofa l'iggen en liet al de gedachten, die hem reeds overdag naar aanleiding der ge- heimzinnige ontmoeting, door het hoofd waren gegaan, nogmaals de revue passeeren. Maar hoe hij ook zon en peinsde, de merkwaardige ontmoeting Van den vorigen avond bleef hem duister. Daarbij kwam, 'dat hij zich geweldig schaamde. 'Hij had Maria met geweld den hoed van het hoofd getrokken en daardoor zeer opdringerig en onri'dderlijk gehandeld. Maria zou daarom Zeer zeker boos op hem zijn en met het 'volste recht. iDat had hij niet mogen doen en zeker niet 'daar het jonge meisje zijn bescherming had aanvaard om niet lastig te worden gevallen. Nu had hij, de be- schermer, haar zelf lastig gevallen. Hij had zich daardoor tegenover haar wel in een heel ongunstiig licht geplaatst. IHij stelde zich dan ook het weenzien, dat spoe'dig plaats zou heb ben, als zeer pijnlijk voor pijnlijk Voor beide partijen. Nog wist hij niet, we'like houding hij dan zou moeten aannemen. Maar dat liet zich ook eigenlijk het best op het allerlaatste oogenblik 'vast'stellen. Stefan von 'Hornstein had slechts 66n licht- punt van de midden ih de kamer hangende kroon aangestoken dat was niet voldoende om de tamelijk groote kamer geheel te ver- lichten. Alleen het midden van de kamer werd nu hel 'beschenen, verder lagen in alle hoeken schaduwen, van grijs in donkerzwart overgaande, die samenvielen en door elkaar liepen als booze drOomen, die een mensch den VTede en de rust rooven. Stefan von Hom'stein wlerp het laatste ein'dje van zijn sigaret in het aschbakje en vroeg zichzelf boos af, hoe een zich 'zoo def- tig voordoende dame als mdvrouw Normann MUSSERT EN ZIJN NAASTE MEDEWERKERS. Naar aanleiding van een me'dedeeling door den heer Pont aan de pers verstrekt, dat een bijeenkomst van booge funetionarisisen der N. S. B. werd beraamd, waarin besproken zou worden een verzoek aan ir. Mussert om zich als leider der N. S. B. terug te trekken, ver neemt bet Utr. Dagbl. het volgende: 'Het initiatief tot deze bijeenkomst ging uit van den heer Van Geelkerken, plaatsvervan- ger 'van ir. Mussert, en de bijeenkomis't zou in diens landhuis te Lunteren worden gehouden. De heer Van Geelkerken stelde Zicih voor, dat tot dit doel bij hem Zouden samenkomen de heeren Van Duyl, Pont, Farweck en Koster em gezamenlijk zou men dan aan Mussert een ultimatum richten. iHierdoor Wordt de mede- dedeeling Van den heer Van der Goes, dat de conspiratorem nog om Mussert been zitten, •bevestigd. De heer Van Geelkerken deelde aan de Tele- graaf mede, dat bij hem nooit de gedachte aan een dergelijke bijeenkomst is opgekomen, dat bij er ook nooit op heeft gezinspeeld, laat staan dat hij tot een zoodanige bijeenkomst bet initiatief genomen Izou hebben. Het be- ricbt moet dan ook eenVoudig als een leugen worden gekwalificeer'd, aldus de heer Van Geelkerken. die ten slotte nog met nadruk verzocht als zijn meaning te willen publicee- ren. dat hij dengene die dit bericht aan het U. D. heeft verstrekt, pertinent tot een leuge- naar Verklaart. Ook de heer J. F. van Hills van Taxis, oud- propagandaleider van de Nederl. Nat. Soc. studentenfederatie en oud-'gew. conrector Voor Zuid-'Holland Van de N.S.-vormim.g, heeft nu bedankt als lid Van de N. S. B., Wegens ge- schokt vertrouwen in haar leiding. ■HET CHRISTELIJK NATION AAL VAKVERBOND. In antwoord op een door het Christelijk Na- tionaal Vakverbond te Utrecht aan den Minis- terraad gezonden adres, waarin o.m. op en- kele punten verbetering van de werkloozenzorg Werd gevraagd, werd voor wat di't gedeelte van het adres betreft, een antwoord Van den Minister Van Sociale Zaken ontvangen, waarin deze o.m. mededeelt, dat hij geen vrijheid heeft kunnen vinden, tot een algemeene ver- hooging van de steuntarieVen en de werk- verschaffingsloonen Over te gaan, noch heeft kunnen besluiten tot een algemeene invoering van een kinderbijslag hij de Werkverschaffing. De Minister kondigde echter het verleenen van een tegemoetkoming aan, aan gezinnen met meerderjarige kinderen, die voorheen ar- bei'd hebben verricht en daardoor toen tot steun van eenigszins behoorlijke beteekenis voor het gezin zijn geweest. Tevens werd in uitzicht gesteld een nieuwe Verbeterde regeling t.a.v. den zgn. B-steun. Het dag. bestpur van het Chr. Nat. Vakver bond heeft in het antwoord van den Minister aanleiding gevoriden, Zich nogmaals met een adres tot hem te wenden. In dit schrijven wijst het verbom'd erop, dat bij de beslissing om in sommige gevallen een extra bijslag te geven aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder, slechts een betrekkelijk klein aantal gezinnen baat heeft. Groote gezinnen, waarin de- kinderen niet Voldoen aan de door den Mi nister gestelde voorWaarden worden er niet door geholpen. En juist deze verkeeTen, mede door de stijging van de kosten van het levens- onderhoud, in 'buitengewoon moeilijke omstan- digheden. Met betrekking tot bet feit, dat de Minister meent, dat het ontbreken van een kinderbijslag in het vrije bedrijf, een beletsel vormt voor het invoeren daarvan bij de WerkVerschaffing, wijst het verbond op het verschil tusschen beide. In het Vrije 'bedrijf is er vooral op het plattelan'd veel sprake van een gezins- loon. Naast den man, werkt vaak de vrouw en een of meer kinderen. In de werkverschaf- haar dochter zulke avontuurlijke dingen kon toestaan. Daar moest lets hee'l bij'zonders achter steken. Duidelijk zag hij het fijne Maria-gezichtje van, gisterenavond' voor zich. Uit de' hoeken van de kamer kwam het op hem toe zweven en onder de kroon, waar op den vloer een helle, ronde lichtplek was, stond ze in levende ljjve. 'Plotseling sprong hij van de sofa overeind. Het had weinig gescheeld of hij was ingesla- pen hij 'zat tenminste reeds met open oogen te droomen. Hij draaide aan den schakelaar van de kroon en de andere lichtpunten knipten achter hun glazen kelken aan de overvloed van licht dreef het iieve meisjesgezicht met verwijten- de oogen op de vlucht. Ingez. Med i fing wordt als regel alleen de kostwinner ge plaatst. Zelfs bij ongeveer gelijk loon van dezen laatste is het inkomen voor het gezin dan toch nog geheel verschillend. Daardoor ontstaat een groot onderscheid in positie tus schen het 'groote en kleine gezin, een onder scheid ten nadeele van het eerste. Door een kinderbijslag, b.v. te beginnen hij het vierde kind1, zouden de zwaarst getroffen gezinnen reeds zijn geholpen. Voorts wordt in het adres gewezen op een lee'mte die er naar aanleiding van den nu inge- voerden extra bijslag aan inwonende kinderen boven de- 21 jaar is ontstaan. Nu de Minister ;er toe overgegaan is vol- wassen kinderen onder zekere omstandigneden in den steun op te nemen, ook wanneer Ihet gezinshoofd 'werkt, dient deze extra bijslag ook gegeven te worden aan werklooze kinde ren uit gezinnen waarVan het gezmshoofd eenzelfde inkomen heeft als de voorheen ge- steunden. Tenslotte verzocht het verbond den Minis ter ook deze punten nog eens te overwegen en te dien aanzien alsnog een gunstige be slissing te nemen. DE VERTRAAGDE KRACHTPROEF. Zoo oud als het besluit van den Volkenbond is; waarbij de toezegging van Engeland aan de Joden, dat het alles zou doen om de vesti- ging van een Joodsch Tehuis in Palestina te belpen verwezenlijken, in de bepalingen van het mandaat gerealiseerd werd, zoo oud is ook, schrijft de N. ft. Crt„ de strijd van de Arabieren tegen deze bestemming van een gebied, dat zij als een onvervreemdbaar deel van hun grondgebied beschouwen. Eenige malen, in 1920, 1921, 1933 en 1936, heeft deze strijd den vorm van gewapende conflicten tus schen Arabieren en Joden aangenomen. Tel- kens weer heeft men, en dan natuurlijk vcoral van Joodsche zijde, de klacht kunnen hooren, tegen kloven in de handen Doos 30, Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) Twee dagen later Vond Stefan von Horn stein, die zeiden post kreeg, twee brieven op zijn schrijftafel liggen. Het eene convert be- vatte de te verwachten uitnoodiging van de vrouw van zijn directeur, waiaraan nog een paar vriendelij'ke regels waren toegevoegd. Het ander rook, opengesneden, naar een sterk parfum en 'bevatte een schrijven van Lona Jensens, waarin zij hem, bittere verwijten deed, dat hij heelemaal niet meer in het cabaret kwam en 'verzocht, dat bij 'rich spoedig eens zou l'aten zien. Stefan von 'Hornstein wierp den brief, waar- van de zoetelijke lucht helm afstootte, in de kachel, waarin reeds vuur brandde en 'deed het venster open om den doordringenden 'geur afdoende kwijt te raken. Die Lona moest hem met rust Taten; hij had geen verplichtingen aan haar. Het treurige, verschrikte gezichtje van Maria, zooals hij dat op dien la'vond gezien had, schoof zich Voor dat van Lona, hetwelk in een gepoe'derd masker veranderde. Toen bedacht hij echter, dat hij toch wel eenige verplichting aan Lona had indien tenminste een paar al te gewiilige kussen verplichtingen schiepen. Daarom ging hij uit, kocht een aardige armband en zond haar die met een kort briefje, waarin hij baar verzocht, niet op 'zijn bezoek te rekenen, daar hij, helaas, in Verband met drukke werkzaam- heden, voorlbopig geen tijd meer had. Lona Jensen nam van den witkiel, die haar de 'zending van Stefan von Hornstein braeht, het ,pakje aan en slbot zich toen in haar kamer op om niet de kans te loopen bij het lezen van den brief door haar kostjuffrouw te wor den gestooi"d, die brief, waarop zrj met koorts- achtig ongeduld gewacht bad. Ze las en herlas bet schrijven. Haar gepoederde wangen werden beurte- lings rood en bleek. De zwaar vergulde arm band werd woedend in een hoek van de kamer geslingerd, Waar hij liggen bleef, terwijl de schakels als Verschriikt fonkelden. „Versmaad!" siste Lona tusschen de tan- den. Een toornig snikken deed baar lichaam schokken en haar dunne vingers balden zich tot vuisten. Had zij den harteloozen man zoo'n smee- kenden brief geschreven om dit resultaat te bereiken? Had zij daarom haar contract met het cabaret een voile maand verlengd Tegen een zeer redelijk honorarium weliswaar waarvoor zij graag hleef. Lona Jensen huilde eerst eens flink uit om daarna haar wangen met geparfumeerd poe- der te behandel'en en ze een interessante bleekheid. te geven. Uitdagen coquetteerde ze met de donkere oogen in den spiegel. Ze Vond Zichzelf knap en kon den man niet begrijpen, die het Wagen dorst haar zoo openlijk te laten merken, dat hij niets om haar gaf. Daar moest een andere vrouw in het spel zijn. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1