ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9662 Twee uit een nest MAANDAG 27 SEPTEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilieton NEUZENSC ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIENSTPEICHT. Uitspraak inzake vrijstelling-,, De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uit spraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den iogeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettelijke vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door bun wettelijke vertegen- woordigers. Het verzoekscbrift moet met redenen om- kleed zijn. Het beboeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericbt aan de Koningin, docb worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Ter Neuzen, den 27 September 1937. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. PRINS BERNHARD NAAR DE WERELD- TENTOONSTELLING TE PARIJS. Prins Bernhard is iZaterdag naar Parijs ver- trokken voor een bezoek aan de wereldtentoon- stelling. De Prins zou heden een bezoek aan het Nederlandscbe paviljoen brengen. PRINSES EN PRINS NAAR RECKENWALDE. Bij Prinses Juliana en Prins Bernhard bestaat het voornemen om zich, tegen bet einde van deze maand, voor eenigen tijd naar Reckenwalde te begeven. STAATSSUBSIDIES AAN KERKEN. De cijfers der staatssubsidies aan de kerken zijn de volgende: Tractementen Nederlandsch Hervormde kerk f 1.190.108, Evangelisch Lu- thersche kerk 37.536, Hersteld Luthersche kerk /4325, Doopsgezinde kerk 11.850, Remontstrantsche kerk f 20.000, voor de Pro- testantsche tractementen dus f 1.368.819; voorts nog aan kinder- en studiegelden f 82.000, pensioenbijdragen 292.966, en andere bijdragen (bestuursinrichtingen enz., enz.) f 32.413, te zamen 1.817.189. Voor de tractementen van Roomsch-Katholieke gees- telijken 549.215, pensioenen f 120.229, kerk- bestuur 21.000, onveranderlijlke compensatie 21.5668, diversen 6885. Te zamen 718.895. Voor de oud-Roomschen is het totaal bedrag 17.995, voor de Israelitische gemeenten 16.200. Dat is te zamen meer dan f 2.500.000. AFSCHEIDSRECEPTIE VAN MR. PATIJN TE BRUSSEL. Onze nieuwe Minister van Buitenlandsche Zaken en mevrouw Patijn hebben Zaterdag- namiddag in de prachtige salons van ons gezantschapsgebouw te Brussel een afscheids- receptie voor de Nederlandsche kolonie gehou- den. Tal van leden van de Nederlandsche kolonies te Brussel, Antwerpen en Gent en de andere Belgische steden, hadden gaame ge- bruik gemaakt van de gelegenheid om den scheidenden gezant te komen gelukwenschen met zijn benoeming en hem en mevrouw Patijm hun sympathie en waardeering te betui- gen. Onder de veel aanwezigen zagen wij ook prof. Aug. Vermeylen en onzen kunstmede- Werker, den heer Toussaint van Boelaere twee van de drie Vlaamsche letterkundigen, die verleden jaar uit handen van den heer door ANNY VAN PANHUYS. 8) Vervolg. Een he<vig verlangen naar haar eigen huis maakte zich van Therese meester, een ver langen naar man en kind, leeg en arm leek nu haar oude woonplaats, die haar niets meer te geven had. Ze praatte wat met het oude vrouwtje, een paar nieuwsgierigen bekenden van vroeger kwamen haar goedenidag izeggen en het werd Therese te moede, ailsof niet zij sprak, maar een andere, een vreemde. In het zware veeren bed braciht zij een sla- peloazen nacht door. Vroeg stond zij op met barstende hoofdpijn en in een erg ge- drukte stemming. Nadat' ,zij het ouidje een rijk gesehenk in geld had gegeven, liet zij zich door haar naar het station brengen. Zij kreeg een IbeVende kus van twee dunne, bloedelooze lippen, en stapte toen in den trein. De locomotief zette aan, het gerammel van den vertrekkenden trein overs temde ,dlen laat- sten groet van de oude peefctante. Therese bleef voor het raaun van de coupd staan en keek in de. richting vanwaar zij ge komen was. De huisjes van het dorp werden kleiner en kleiner, bet station scbeen weg te zinken haar geboorteplaats dook als het ware in de aarlde weg. Het schoot haar door het hoofd, dat zij beter heeiemaal niet had kuhnen komen. Ze verbeeldlde zich, haar zus- ter en Barbara op den weg, die zich onder •langs den berg slingerde, te 'zien loopen, als gisteren op den weg naar Buchen. Haar zus- ter stijf als een oude, ongetnouwde juffrouw in houding en gang. Naast haar de kleine, zwaarstappend in de plom'pe, met spijkers be- Patijn een hooge Nederlandsche onderschei- ding mochten ontvangen. Er heerschte op deze afscheidsontvangst een zeer hartelijke stemming, die slecbts getemperd werd door het vooruitzicht van het a.s. vertrek van onzen gezant en mevrouw Patijn. (Hdbl.) UITVQERCQNTRDLE op APMTiT en en peren. Krachtens Koninklijk besluit van 27 Aug. zal met ingang van 1 October a.s. het tuin- bouwuitvoerbesluit in werking treden voor appelen en peren, d.w.z., dat de uitvoer van deze producten van genoemden datum af alleen mogelijk zal zijn, indien deze zijn ver- gezeld van een certificaat of bewijs. Een certificaat wordt afgegeven voor appe len en peren van Nederlandschen oorsprong, terwijl een bewijs wordt verstrekt voor die van buitenlandschen oorsprong. Met de afgifte der certificaten en bewijzen is belast het uitvoer-controlebureau voor groenten en fruit en aardappelen te 's-Graven- hage, welke instelling genoemde documenten door middel van de veilingen ter beschikking stelt van de exporteurs, indien de verlading voor rechtstreekschen uitvoer aan de veilingen plaats vindt. Bij overlading van de producten op Nederlandsch grondgebied wordt een „ver- klaring" door de veiling verstrekt en het cer tificaat afgegeven op de plaats van de laatste inlading voor het buitenland. De kosten, aan de afgifte van certificaten en bewijzen verbonden, bedragen 6 cts per 100 kg. netto of gedeelte daarvan met een mini mum van 0,10, terwijl voor bewijzen een maximum-tarief van f 1 per bewijs is vast- gesteld. OPRICHTING VAN EEN NIEUWE FASCISTISCHE BEWEGING. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Een groep gewezen N.S.B.-ers en andere belangstellenden heeft Vrijdag te Amsterdam opgerioht de Nederlandsche nationalistische beweging. Doel der beweging is: Nederland het universeele fascisme te brengen. De oprichters zijn de meening toegedaan, dat het nationaal-socialisme, vooral onder de christelijike bevolking geen verderen aanhang meer zal vinden. De Nederlandscbe nationa listische beweging beschouwt het Christendom niet als een Westersch cultuurverschijnsel, doch een Christendom met Christus. Zij wil geen enkele klasse en geen enkel ras onder- drukken. Zij wil niet reactionnair zijn, maar integendeel een beweging die de organisatie van volk, staat en productie in de modernste banen wil leiden. Het voornaamste verschil tusschen natio naal-socialisme en fascisme bestaat hierin, dat het universeele fascisme schenp elke rassen- superioriteit en dus elke rassentheorie afwijst, wat in zijn superioriteit besloten ligt. Het nationaal-socialisme propageer|k een geexal- teerd nationalisme, de suprematie van het eene volk over het andere, wat dus nooit kan leiden tot broederlijke samenwerking tusschen de volken en nooit een universeele idee kan om- vatten. De beweging zal naast de Nederlandsche vlag geen andere vlag of symbool voeren. De leden zullen in besloten bijeenkomsten een blauw hemd met blauwe das dragen. Aan de leden zal geen eisch van gelofte-aflegging op een of anderre wijze worden gesteld. Het Utr. Dagblad, dat deze mededeeling publiceert teekent er bij aan: Wij kunnen uit de beste bron mededeelen, dat deze nieuwe ibeweging, zoo zij inderdaad bestaat, niet uitgaat van de uit de N.S.B. ge- treden voormannen als Ds. van Duyl, Dr. Pont, Jhr. Mr. Van der Goes van Naters en anderen. S. M. H. VAN GIJN. f Op 88-jarigen leeftijd is te Dordrecht over- leden de heer S. M. H. van Gijn, oud-wethou- der van Dordrecht, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-grootmeester der orde van vrij- metselaren. elagen schoenen. Het slecht zittende japon- netje gaf de kindergestalte iets ouwelijfks en lomps; de stijfgevlochten vlecht zwaai'de ortder het loopen als de slinger van een uur- wierk. Therese trad van het raampje terug en dacht aan haar eigen huis, om di't beeld en alle gedachten, die daarmee verontrustend en opwindend venbonden waren, uit haar gepij- nigld hoofd te verbannen. Jaren gingen voorbij de machinefabriek en gieterij van Hermian Stinner te Frankfort werld elk jaar uitgebreid en de hoofdoorzaak van dozen bloei was de nieuwe gietanassa en giefcmethode, die Robert .Nermann had uitge- vonden. Herman Stinner bleef nog een paar jaar te Aschaffenburg, toen verkocht hij het fabniekslterrein aldaar met opstand en ging ook in de groote stad aan de Main wonen. jV ami it ^6en .plaats kon men beter gecentrali- ;seerd werken. Herman Stinner en zijn voor- mal'ige tecihnicusi hadden voortaan een ge- meenschappelijk privekantoor, dat slechts door een lidht voorhangsel ih twee gedeelten gespllitst was. Ook buiiten kantoortijd zag men de heeren veel in elkaars gezelschap. In het huis van zijn directeur voelde Her man Stiomer zich bijizonder op zijn gemak. Het intieme en boch voorname huishouden van Therese had voor hem een bijzondere be- .koring; als vrijgezel voelde hij zich behagelijk in de fraaie vertrekken, ,waar de moofe blonde vrouw en haar beeld'schoon dochtertje zoo graag gas'ten onttvingen. Reeds lang kende Therese al de menschen, .die in het uitgaande leven der stad een rol ispeelden. In haar huis kwamen gasten van ouden en van nieuwbakken adel, geleerden en jtunstenaar. De hulsvrouw, verstond meester- lijk de kunst om elken artist ie'ts zoo vleiends te -zeggen, dat het leek alsof zij hem voor een bijzonder begenad'igd talent hield. In de kleine villa kwamen als geregelde gasten ook eenige heeren dec faJbriek Ro- Met den heer Van Gijn is een man heenge- gaan, die in het verleden zijn geboortestad onschatbare diensten heeft bewezen. Als raadslid voor de liberale partij heef hij Dor drecht van 1877 tot 1895 gediend en van 1884 tot 1901 als wethouders. Als Kamerlid in de periode van 1S§7 tot 1891 heeft hij in het bijzonder geijverd voor den aanleg van den Dordtschen Waterweg naar zee en feitelijk kan worden gezegd, dat hij de grondlegger voor deze verbinding naar zee is geweest. Doch niet alleen op politiek terrein heeft de heer Van Gijn zioh verdienstelijk gemaakt. Ruim steunde hij steeds kunsten en weten- schappen en hij was de eenig overgebleven stichter van de bekende vereenlging Oud-Dor- drecht. In zijn kwaliteit van grootmeester der loge van vrijmetselaren stichtte hij de Johanna Heilina-stichting. CHRISTELIJKE PATROONSORGANISATIE. Een dezer dagen vergaderde het' Comite van Samenwerking, samengesteld uit vertegen- woordigers van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond, den Chr. Middenstandsbond en het Chr. Werkgeversverbond. Nadat de organisaties in eigen kring het vraagstuk van de verhouding tusschen land- bouw en industrie nog nader hebben bezien, zal getracht worden om in de eerstvolgende vergadering tot de bepaling van een gemeen- schappelijk standpunt te komen. Besloten werd, om als Comite van Samen werking aan de Anti-revolutionaire en de Christelijke Historische Partij een schrijven te zenden, waarin gewezen zal worden op het belang en de principieele noodzaaJk van Chris telijke Patroonsorganisatie. Een soortgelijk schrijven zal gericht worden aan de Protestantsch-Christelijke jeugdver- eenigingen. SALARIEERING OVERHEIDSPERSONEEL. Het comite ter behartiging van de alge meene belangen van overheidspersoneel (A.C.O.P.) kwam in Den Haag in een spoed- vergadering bijeen, ter bespreking van de salarispositie van het overheidspersoneel. Het comity sprak er zijn diepe teleurstelling over uit, dat de regeering zonder voorafgaand overleg met de centrale organisaties van over heidspersoneel, vertegenwoordigd in de cen trale corrumissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, welk overleg was toege- zegd, in de Millioenennota heeft verklaard, dat voorshand „de mogelijkheid ontbreekt tot het doen van allerlei belangrijke uitgaven, die op zichzelf gewenscht of nuttig zouden zijn, zoo- als verhooging van salarissen en loon''... enz. Door deze verklaring wordt naar de mee ning van het A.C.O.P. niet alleen opnieuw een veel te nauw verband gelegd tusschen den stand van 's rijks financien en de salaris positie van het personeel, maar ook vooruit- geloopen op de a.s. besprekingen daaromtrent in de centrale commissie voor georganiseerd overleg. Het comite besloot, in de centrale commis sie voor georganiseerd overleg in ambtenaren zaken zijn ernstige bezwaren tegen het voor- uitloopen op het overleg door de regeering in te brengen en verder met klem te pleiten voor verhooging van de salarissen en loonen van het rijkspersoneel en de onderwijzers, welke verhooging ook groote beteekenia zou hebben voor het personeel van provincies, gemeenten, waterschappsn, enz. POSTBESTELLINGEN TEN PLATTELANDE. Te 's-Hertogenbosch is onder voorzitter- schap van den heer J. L. Nysingh uit De Wijk de maandelijksche vergadering der eerste afdeeling van het Kon. Ned. Landbouw-Comite gehouden. Door een der aangesloten organisaties werd er de aandacht op gevestigd, dat buiten de dorpen op het platteland slechts een keer per bert Nermann stelde daar bijzonder prijs op en Therese vonld dien wensch billijk. De mees- ten van hen waren gehuwd, maar er waren tocih ook enkelen, die nog geen trouwring droegen. Zij kwamen graag op bezoek bij hun direc teur en Maria, die zoo gracieus en fijn was, maakte direct op ieder diepen indrulk. Maria Nermann, die nu negentien was, leek een lieftallig jong koninginnetjeze decide vriendelijlke blikken en innemenlde woorden uit als evemzoovele bewij'zen harer gunst. Therese kwam het soms plotseling voor den geeslt, hoe gehleel anders Maria zich zeker zou hebben ontwikkeld, als zij de dochter van den volksschootonderwijzer Van Buchen was gebleven. Na den dag van de ontm.oeting aan het graf der ouders had Therese geen poging tot ver- zoening meer durven wagen. Zeer lang had zij echter nog in stilte gehoopt, dat haar zus- ter door de een of andere droeve of prettige gebeurtenis aanleiding izou vinden om toe- naderinig te beproeven. Maar tenslotte had zij de hoop ppgegeven. Haar peettante, die nu ook reeds rustte op het kerkhof van Hainstad, hhd reeds v66r jaren in een van haar zeld- zame ibrieven geschreven, dat Alois Kaiser gestoriven was en dat zijn weduwe met Bar bara naar Heidelberg verhuisd was. Maria Jiad er geen vermoeden van, dat een andere vrouw dan die zij moeder noemde, haar het leven had geschonken. Therese was bijna bang Voor het oogen- blik, dat zij dit Maria zou moeten mee'dee- Jen. Ze was er eng bang voor, omdat zij een heiimelijke angst had, dat Maria misschien zou verlangen, haar werkelij.ke moeder te leeren kennen.' Het zoo voor indrukken vat- bare jonge meisjeshart zou haar misschien parten spelen en smart en rzongen zouden het gevo'lg (kunnen zijn. Op een goeden mididag vertelide Robert Normann .zijn vrouw. dat dien dag een hem bijizonder aanbevolen .ingenieur bij hem in be- dag de post wordt bezorgd, hetgeen als een achterstelling wordt gevoeld. Wei wordt in de kom van de dorpen de post twee keer per dag besteld. De tweede bestel- ling is dan bijna altijd een middagbestelling, aangezien een avondbestelling op het platte land, met het oog op de groote afstanden, slechte wegen en slechte verlichting, onuit- voerbaar wordt geacht. De couranten, behalve ochtendbladen worden daardoor eerst den volgenden dag ten plattelande besteld. Aangezien het toch redelijk moet worden geacht, dat ten plattelande ook buiten de kom der dorpen een tweede bestelling komt, werd besloten het oordeel van de aangesloten orga nisaties in te winnen omtrent te voeren actie. ACTIEVE HANDELSPOUTIEK. Naar uit parlementaire kring wordt gemeld, is binnen eenige dagen de indiening te wach- ten van een ontwerp tot herziening van de tariefmachtigingswet. Dit wetsontwerp houdt klaarblijkelijk ver band met de zinsnede in de Troonrede, die gewaagt van verstehking van onze handels- politieke weerbaarheid, ter beveiliging van den buitenlandschen en binnenlandschen afzet van onze producten. EEN ACTIE TOT VERHOOGING DER RIJKSSALARISSEN. De R.K. centrale van burgerlijk overheids personeel kwam te 's-Gravenhage Vrijdag in spoedvergadering bijeen ter bespreking van de mededeeling der regeering in de millioenennota betreffende de salarissen en loonen van het rijkspersoneel. Met ernstige teleurstelling stelde de verga dering vast, dat de regeering voorshands geen aanleiding vindt, overeenkomstig een door de R.K. centrale aan den Raad van Ministers ge richt adres, verhooging van genoemde salaris sen en loonen te bevorderen. Deze teleurstelling kwam ook reeds tot uiting in inmiddels ontvangen brieven en moties van verschillende afdeelingen. Gelet op de zeer groote offers, welke door het "rijkspersoneel in de afgeloopen jaren wer den gebracht, gelet mede op de belangrijke stijging der kosten van bet levensonderhoud en den ongetwijfeld sterk verbeterden bud- getairen toestand van het rijk, bad, naar het oordeel der vergadering, een ander standpunt van de regeering mogen zijn verwacht. Te- meer nog omdat verhooging van de salarissen en loonen van het overheidspersoneel jnist in de huidige opgaande conjunctuur ook een bij zonder algemeene beteekenis heeft, wijl ze de koopkracht bevordert. Naar de meening van deskundigen wordt hiermee toch nevens een sociaal economiscb belang van de geheele volksgemeenschap gediend. Ondanks de houding der regeering werd be sloten de actie onverzwakt voort te zetten. Er is een bespreking op korten termijn aange- vraagd met de R.K. fractie van de Tweede Kamer met betrekking tot de salaris-positie van het overheidspersoneel. OVERVLOEDIG AANBOD VAN SLACHTVEE OP DE MARKTEN. Het bestuur van de Ned. Ver. van Vee- weiders en -mesters heeft 'n tlegram aan den Minister van Economische Zaken gezonden, waarin wordt gezegd, dat wegens het heer- schende mond- en klauwzeer, slachtvee uit angst wordt opgeruimd. Bij overvloedig aan- bod op de markten zijn de prrjzen daardoor abnormaal gedaald. Het bestuur verzoekt den Minister ter tegemoetkoming onmiddellijke stopzetting van den invoer van Deensch vleesch. BORSTBEELD VAN DR. J. TH. DE VISSER ONTHULD. Zaterdagmorgen is aan den rand van het Haagsche Bosch, tegenover den ingang van de J. P. Coenstraat, waar hij jaren achtereen heeft gewoond, Zaterdagochtend in tegen- tre'kkimg was igekom>en, oogenschijnlijk een zeer begaafd man, miaar van een heel ander soort dan zijn collaga's gewoonlijk waren. Rieeds zijn naam gaf hem een bijzondere posi- tie. Hij beette iStefan, haron von Homstein en die naam .paste in elk opzicht bij zijn uiter- lijik voorktomen. Den volgenden mongen zou banon von iHornstedn op uitnoodiging van zijn chef bij mevrouw zijn opwachting komen maken. Therese lacihte. ..Werkelijk een prachtige naam, ik ben bijna nieuwsgiefig, iden drager er van te zien." iStefan von Hornstein toad minder plezier in het af te legigen bazoek. Hij hield niet van visites. Maar ,er zaf weinig ariders op, daar de directeur, zijn chef, piet wien hij gaarne in een goede verstandhouding stond, hem daanvtoor bad uitigenoodigd. De baron was een slanke, rijizige jongeman en Therese lachte welwillend toen zijn lippen haar witte, van ringen fonkelende hand aan- raakfen, Haar zelVe waren de ge<dachten niet duidelijk, welke op dit oogenfblik bliksemsnel door haar hoofd schoten. Maar het idee, dat op het ziien van ,den .slanken jongen man, die izulk een goeden indruk maakte, bij Therese was opgekomen, (hleef vast in haar hoofd hanlgen. Stefan von Hornstein was een man voor Maria,, en toen haar dochter op haar ve-nzoek binnen kiwam, lette zij schenp op of de beizoeker in Maria's smaak viel. Maar dit was. moeiiijk vatte stelien. Maria lachte als altijd ;en om den kleinen rtooden mond lag het sipottende trekje, dat Therese reeds zoo dikiwijils te den'ken had gegeven. De indruk, dien het ipersoontje van Maria op den ibazoeker maakte, kon de opmerkster echter zonder eenige bijzondere menschen- kenni's van zijn gezicht aflezen. Uit zijn bruine ooigen sprak de oprechte bewondering z?" duidelijk alsof donkere vilammen uitsctoo- ten naar de blonde schoontoeid tegenover hem. Wder triiomfeerde Therese's moederlijke woordigheid van een zeer groot aantal belang stellenden, een eenvoudig monument ter nage- dachtenis van Dr. J. Th. de Visser, oud-Minis- ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- pen onthuld. Onder de belangstellenden was een ver- tegenwoordiger der Koningin, de Minister- president Dr. Colijn, de Ministers Van Dijk en Dr. iSlotemaker de Bruine, verschillende oud- Ministers en departementsambtenaren. Ook mevr. de wed. Dr. De Visser en haar kinderen waren tegenwoordig. Door prof. De iSavornin Lohman werd een huldigingsrede uitgesproken, waarin hij het werk van Dr. De Visser in darikbare herinne- ring herdacbt, en verzocbt mevr. De Visser bet monument te willen onthullen. Het maUnenkoor „De vereenigde zangers", waarvan Dr. De Visser beschermheer was bracht vervolgens ten gehoore „Ecce quo modo moriturs van Handel, waarna prof. Lohman de Minister van Onderwijs verzocht, het mo nument namens de regeering te willen aan- vaarden. De Minister van Onderwijs, Dr. Slotemaker de Bruine, verklaarde dat de regeering dank- baar is voor de oprichting .van dit monument en het voor haar gaarne te aanvaarden. Vervolgens werden aan den voet van het monument bloemen neergelegd en een defile gehouden. TEWERKSTELXJNG VAN VOLWASSEN ZONEN VAN GESTEUNDEN. Onder de tot dusver geldende regeling kon de werklooze volwassen inwonende zoon van een te werk gestelden ondersteunde alleen in zeer bijzondere gevallen in de werkverscbaf- fing worden geplaatst. Nu een inwonende werkloos geworden zoon op grond van de on- langs door minister Romme gewijzigde rege- ling ook voor steun in aanmerking kan komen, overweegt, naar de Telegr. verneemt, de Minister van Sociale Zaken om ook ten aanzien van de werkverschaffing een verrui- ming tot stand te brengen bij wijze van tegemoetkoming aan groote gezinnen. De bedoeling zou niet zijn een algemeene regeling, doch het openen van de mogelijkheid, in belangrijk meer gevallen dan tot dusver, een inwonenden zoon in de werkverschaffing op te nemen. Waarschijnlijlk zal weldra een circulaire betreffende tewerkstelling en rouleering uit- gaan. UIT DE N. S. B. GETREDEN. Thans is ook uit de Nationaal-Socialistische Beweging getreden de gepens. luitenant- kolonel van het Kon. Ned. Indische leger J. Hogewind. De heer Hogewind was een der voormannen in de N.S.B. Hij was een der oudste medewer- kers van ir. A. A. Mussert en vooral in de Nat. Soc. Beweging bekend als de leider der Weerafdeeling, de zoogenaamde ,,W. A.", welke op de Kerstmeeting in 1935 te Amster dam werd opgeheven, toen bekend was gewor den het voornemen der regeering, om derge- lijke korpsen te verbieden. Ook was overste Hogewind leider van de afdeeling ..Organisatie en Personeel" der N.S.B. en algemeen organisatieleider voor Ned.-Indie, in welke functie hij verleden jaar in de maanden Juni, Juli, Augustus en Sep tember reizen maakte door onze kolonien in de Oost, grootendeels toen in gezelschap van Ds. G. van Duyl. De redenen van zijn uittreden kwalificeerde overste Hogewind als volgt: ..Verlies van vertrouwen in den leider en in de naaste mede- werkers van ir. Mussert". Van verderen com- mentaar over de aanleiding tot zijn bedanken wenschte de heer Hogewind zich vooralsnog te onthouden. Wei wilde hij er bijvoegen dat dit geen verband houdt met het uittreden van Ds. van Duyl, mr. Pont en anderen. Naar het ..Handelsblad" verneemt, heeft thans ook de gepensionneerde luitenant- generaal H. A. Seyffardt bedankt als lid van de N.S.B. ij'dethei'd. Het 'was toch altijH hietzeifde de mannen keken Maria he'wonderenld aan alsof zij in gedachten de knie bogen voor het Deel/dscnoone jonge meisje. Mien converseende. Stefan Hornstein verbaaMe een en ander udt zijn leven. ..Weenen is mdjn vaderstad," vertelde hij ,,maar mijn ou'ders izijn vroeg gestorven. Een tante te Berlijn heeft mij opgevoed en heeft zich niet vertzet tegen mijh neiging om in den machinehouw ,te gaan. Ik ben de eerste van mijm geslactot, die voor zoo een bij uitstek praktisch beroep iets voelide gezanten natuuronderizoekers en sUlle geleerden heb ben v6or mij den naam Homstein gedragen. Voor mij gold echter .reeds in ,de kinderjaren als hoogsite vreugde de een of andere reuzen- machlne van dichtfbij te piogen bekijken. Zoo'n geluk leek piij el!k offer waard". Maria's blauwe ooigen, die zoo diep en flu- weeljg glansden, staardlen den spreker aan. „Ik vinld machines verschrikkeilijk die monsters rooken ,en ronken ,en als je dicht bij ze komt, krijlg je de afschuwelijke olievlekken op je kleeren." iStefan Homstein lachte. ,,Uw standpunt is gedeeltelijk juist, juf frouw Ntonmann, |maar ik vind aan die mon sters .zooals u ;de machines noemt toch ook altijd iets poetisch, en als ik bezig hen met de teekeninig van een nieuw ontwerp, denk ik er reeds aan hoeveel work het nog ongeboren monster wel niet zal presteeren. In mijn vertoeelding zie ik er alreeds vlijtige arbeiders omheen, die met bekwame handen de kracht van de doode en toch zoo levende machine dienstbaar maken. Stoom sist, rade- ren bromimen en een krachtig, onvermoeibaar zwoegen begint. Be geweidiige moderne tijd ade'mt en werkt, brengt dingen tot stand, waarvan onize voorvaderen -gezeg'd zouden hebben, dat het ,zotte isprookjes waren." (Wlordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1