ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Wijziging van de Dienstplichtwet. Begrooting Landbouwcrisisfonds 1938 Levensmiddelendistributie aan Werkloozen. Spierpijnen met AKKERiKloosFerba Is em No. 9661 VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD verdwijnen direct TER NEUZEN, 24 SEPTEMBER 1937. A G /P E* CO U RANT VBONNEMEMTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen t'r. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeef sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent, bij vooruitbetaling. Grootere letters ,en cliclte's worden naar piaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien iiefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGA V OND. Ook Nederland kan niet ontkomen aan de uitbreiding van zijn weermacht. Voorstellen ter uitbreiding van het materieel werden te dien einde reeds bij de Tweede Kamer inge- diend en zijn ten deele verder aangekondigd. Thans heeft de Tweede Kamer een wetsont- werp bereikt tot wijziging van de dienstplicht wet, waarin de Regeering ingrijpende wijzigin- gen betreffende de sterkte der jaarlijksche lichtingen en haar oefentijd aan het oordeel van het parlement voorlegt. Deze wijzigingen beoogen het volgende: Sterkte van de jaarlijksche lichting. De ontwikkeling van het krijgswezen eischt de beschikking over een grooter personeel. De regeering stelt daarom voor, het jaarlijksche contingent van 19.500 man te verhoogen met 12.600 man tot rond 32.000 man, waarvan alleen 4800 man noodig is om de infanterie- compagnieen op haar oude sterkte terug te brengen. Eerste oefentijd. De gecompiiceerde behandeling der modeme wapens en het feit, dat infanteristen bij een modernen oorlog in groote verspreiding moe- ten optreden om de werking van het modeme geschut te niet te doen, eischen een zorgvul- dige oefening. Deze bedraagt in de meeste landen twaalf maanden en in Nederland slechts vijf en een halve maand. De regeering acht het noodig, deze in Nederland te brengen op elf maanden voor de onbereden wapens, waardoor tevens bereikt wordt, dat de troepenmacht in vollen vredes- tijd grooter wordt en daardoor tevens een mobilisatie vergemakkelijkt wordt. Bovendien zal dan in oorlogstijd geen beroep op 15 lich tingen behoeven te worden gedaan, zoodat het leger uit jongere krachten zal bestaan. Broederdicnst en loting. De verhooging van het jaarlijksche contin gent tot rond 32.000 man maakt het onmoge- lijk, dat aan het stelsel van broederdienst wordt vastgehouden. De regeering stelt voor het te doen vervallen. Loting is nimmer aan- bevelenswaardig bevonden. De regeering stelt voor ook dit stelsel te doen vervallen en het later door een beter te doen vervangen. Zij noemt bijvoorbeeld „schifting naar ge- schiktheid", (waaronder is te verstaan een strengere keuring), waardoor tevens het peii der lichting verbeterd wordt. Deze maatregelen zullen te zamen een kostenverhooging van 17.512.000 meebren- gen aan jaarlijksche uitgaven. Daarnevens is voor uitbreiding der kazerneering een uitgaaf ineens noodig van 22.000.000. Verhooging der personeelssterkte is zdo dringend geboden, dat deze wijzigmgen reeds voor de lichting 1938 zullen moeten ingaan. Het contingent voor dat jaar is echter reeds vastgesteld in Juli 1937. De vrijstellingen wegens broederdienst voor de lichting 1938 zullen daardoor grootendeels moeten vervallen, terwijl velen van de voor buitengewoon dienst- plichtige besteimde personen als gewoon dienstplichtige zullen worden dngelijfd. Ook voor de lichting 1939 zal moeten worden terug- gegrepen in de reeds verleende vrijstellingen wegens broederdienst, die echter evenals die van 1938 slechts een voorloopig karak- ter hebben gedragen. Verschenen is de begrooting van het Land bouwcrisisfonds. 'Hieraan wordt het volgende ontleemd: De financieale gevolgen van het loslaten van 4®n gouden standaard zijn voor het Land bouwcrisisfonds van niet geringe beteekenis geweest. iDe prijsverhoogende werking van dezen miaatregel, nog gesteund door prijsstijgingen, vooral van granen, op de wereldmarikt, heeft eenige tot dat oogenfoliik toe gesteunde pro- ducten, zcoals ,gerst en rogge, den richtprijs doen bereiken, waardoor de steunmaatregelen voor deze producten kontden worden afge- schaft, terwijl voor verschillende andere pro ducten de voor steunverleening uitgetroklken bedragen konden worden verminderd. Aan den anderen kant is het streven van de Regeering er op gericht geweest de prijs- verhoogingen ten gevolge van de monetaire maatregelen niet ten laste van de consumen- ten te brenjgen. Zij heeft dit voor de crisispro- ducteai kunnen bereiken door verlaging van de heffingen. Zoo werd reeds onmiddellijk de crisisheffing op suiker verlaagd met 5 opcenten, terwijl vooruitloopend op ,de verlaging van de z.g. vitaprijs en de heffing ofp granen, met de meeLfabrikanten een overeenkomst werd ge- sloten, waardoor een verhooging van den broodprijs als gevolig van de monetaire maat regelen kon worden voonkomen. Ook op andere heffingen, welke de eerste levensbehoeften betreffen, werden zooveel mogelijk verlaagd, waarbij er echter voor ge- waakt diende te worden. het begrootingseven- wicht niet in gevaar te brengen. Hoe groot de invloed van de monetaire maatregelen op de begrooting van het Land bouwcrisisfonds jgeweest is, 'bl'ijkt uit het to- taalibedrag der uitlgaven van den gewonen dienst, dat Volgens het thans inigediende ont- werp, voor 1938 op 131.934.000 geraamd wordt, terwijl Voor 1937 ruim 177.000.000 was uitgetroklken. IHet nadeelig slot van id en gewonen dienst 1937, dat op 993.300 geraamd (Was, zal blij- kens de thans beschikibare gegevens een voordeelig slot van f 3 millioen worden, het- geen ook in het onderha'vige ontwerp is aan genomen. Aan d'e toelichtinlg bij de artikelen wordt nog ontleend: in verfband met de huidige prijizen van rogge en gerslt is Me steun ten behoove van veiibouwers dezer producten pro memorie ge raamd. De te steunen hoeveelheid veldboonen wordt geraamd op 26.000 ton, tegen gemid- deld 1 per 100 KjG. en die van groene erw- ten, schokikers en gedorschte |gele erwten op 350.000 ton melt igemiddeld f 1 per 100 K.G. Er is aangenomen, dat ook voor 1938 nog steunverleening door het uit de markt nemen van peulvructoten noodig zal kunnen zijn. Uit- gaande van de erVaringscijfers is hiervoer 1.5 millioen uitgetrokken. Aangenomen wordlt, dat op 1560.5 millioen K.G. auikerbieten garantie wordt verstrelkt, w.o. 20.5 millioen K.G. voor verbouwers in den Wieringermeerpolder, totaal voor 8.2 millioen.. In Ivei'band met Me stijging van den suiker- prijs is voor 1938 voor uitkeerinjg ;ten behoeve van geexporteerde overzeesohe suiker 400 duiZend uitlgetrokken. Aan uitvoervergoedingen voor varfcens en varkene'vleesch is f 850.000 geraamd, voor steun ten behodve- van gedupeerde varkens- handelaren 95.000, terwijl als nadeelig saldo op den aankoop, verwerking en verkoop van varkens en varikensvleesch een post >fan if 3.086.000 is opgenomen. Hoewel de prij'zen van het runBvleesch thans redelijk zijn te achten, is een bedrag van f 100.000 geraamd, opdat het mogelijk blijVe, indien een ongunstige wij'ziging intreedt door miiddel van exportpremies den druk op de binnenlarJdsche vleeschmarikt zoo noodig te Verlichten. Aangenomen wordt, dat in 1938 130 millioen K.G. >melkvet voor uitkeering in aanmerking komt, Waarvan 80 millioen K.iG. a 0.5875 en 50 millioen K.G. a f 0.6625, hetgeen een be drag vordert van f 80.125.000, iwaarvan even- wel 5.235.000 ten laste van den z.g. ,,zuivel- pot" wordt gebracht. De perspectieven in den tuinbouw zijn nog niet zoodanig, dat voor 1938 afgezien kan worden van den steun aan deze bedrijfstak. Wei is het moeilijk den oartvang van dezen steun (vast te stellen. Eenerzijds zijn er faatoren, die voor den af- zet der tuinbouwproducten iets ibetere voor- uitzichten doen veronderstellen, waarbij wordt gewezen op Me algemeene conjunctuurverbe- tering; anderzijds zijn er nog altijd de hooge inVoerrechten in de ons omringende landen, waarbij nog geen vermindering valt te ont- dekken in het streven van sommige landen om zich, vooral wat de voedselvoorziening betreft, van het buitenland onafharukelijk te maken. 'In verbarid echter met de verruiming van de betalingscontingenten naar Duitschland, wordt de steun op 2 millioen minder begroot dan Voor 1937 was geraamd. Er is rekening mede gehouden, dat het noodzakelijik kan zijn de in 1936 in het ileven geroepen steunmaatregelen voor faloemkwee- kers voort te zetten, waarvoor f 300.000 wordt gevraagM. Voorts wordt uitgetroklken voor steun aan de visscherij Voor zeevisch f 470.000, voor haring f 250.000, voor oesters 16.000, voor garnalen f 200.000, voor tong 40.000, voor waddenharing f 8000, voor pootaal f 1000 en voor zoetwatervisch f 126.000. Voor de pluimveeihouderij is de steun als volgt geraamd: 790 millioen kippeneieren a 0.425 per 100 of 3357.500, 55 millioen een- dineieren a f 0,25 per 100 of 137.500 en f 65.000 Voor 1.500.000 K.iG. pluim'vee. De geheele dienst van het fonds sluit met een nadeelig salido van f 13.479.000, bestaande uit een voordeelig slot van den gewonen dienst van f 1.901.000 en een nadeelig slot van kapi- taaldienst van 15.380.000. Aan de memorie van toelichtimg op de be grooting van sociale zaken is, wat de werk- loozenzorg inzake cultureel Werik en distribu- tie Van levensmiddelen betreft, het volgenlde ontleend: Voor het cultureele werk voor wenkloozen wordt voor 1938 een bedrag ad f 1.4 millioen uitgetrokken. Voor de kosten van de kvensmiddelendis'tri- butie is voor 1938 geraamd f 6.7 millioen, ter toelichting waarvan het volgende wordt opge- merkt: In verbarM. met den aanwezigen voorraad gehaikt in blik, welke waarschijnlijk tot einde 1938 toereikend is, zijn geen productiekosten voor dit artikel geraamd. Uitgetrolkkien is een bedrag ad 2.4 millioen voor de distributie van 6000 ton onvermengde margarine aan werkloozen en armlastigen. In dit bedrag is verantwoord de koopprijs van voornoemMe hoeveelheid tegen 0.40 per K.G. af fabriek. Voorts een bedrag ad f 2.4 millioen voor de distributie Van 6000 ton bak- en braadvet en een bedrag ad f 240.000 Voor de distributie van zeevisch. Voor de distributie van pl.m. 2 millioen iblikken groenten aan werkloozen en armlasti gen is een bedrag Van 240.000 uitgetrokken. Dit bedrag is geraamd voor Me verwenkings- kosten van aan de veilingen doorgedraaide en door 't departement van Elconomische Zaken aan het Departement van Sociale Zaiken ter beschikking gestelde groenten in blilk en voor de distributie Van plan. 3C9.000 blikken soep een bedrag van 360.000. Uitgetrokken is een bedrag ad 180.000 voor Me distributie Ivan pirn. 10 millioen K,G. versche groenten aan werkloozen en armlas tigen, voor een deel bestaande uit aan de vei lingen doorgedraaide en door het (departement van Economische Zaken aan het departement van Sociale Zaken ter beschikking gestelde producten, voor een deel bestaande uit door het departement van Sociale Zaken aange- kochte (winter-)groenten. Tenslotte is een bedrag uitgetroklken ad 450.000 voor kosten, die mogelijk gemaakt moeten worden in verband met de distributie van nog meer producten. Tevens dient deze post tot deikking van eventueele hoogere kos ten ter zake van de distributie der bovenge- noemkie producten. HET ADRES VAN .ANTWOORD. In de vergadering van de Eerste Kamer van Donderdagochtend. on'der voorzitterschap van Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, is het ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede in behandeling gekomen. Het luldt als volgt: Mevrouw, 1. De gevoelens van dankbaarheid voor de tot dusver voortschrijdende veibetering in het economische leven hier te lande, waafaan door Uwe Majesteit te midden van de volks- vertegenwoordiging uiting is gegeven, hebben bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal weerklank gevonden. 2. Zij heeft van Uiwer Majesteit mededee- lingen betreffende den economischen en financieelen toestand in Nederlandsch-Indie, Suriname en Curasao met groote belangstel- ling kennis genomen. 3. Het heeft de .voile aandacht der Kamer, dat in zijn algemeen karakter het regeerings- beileid het kenmerk zal dragen van een doel- bewust streven naar beveiliging en verstevi- ging van de positief christelijke grondslagen onzer samenlieving, met vermijding van toe- spitsing van tegenstellingen. 4. De voornemens der regeering, rakende een nadere regeiing van. etn aantal on-dorwer- pen, hebben de volledige aandacht van de Kamer. 5. Van ganscher harte stemt de Kamer in met Uwer Majekteits bede, dat ons alien door den aJlmachtilgen God.de kracht en de wijsheid geschonken worden, die Hij alleen geven kan. De heer Van Vessem (n.k.lb.kon zieh wederom vereenigen met het zeniden van een adres, doch niet op zoo formeele wijize. De bezwaren, verleden jftar geopperd, zou spr. niet herhalen. Doch de troohrede is geen uiting van de Kroon, i wel van de ministers, mandatarissen der politieke partijen. Slechts de laatste zinsnede was voor spr.'s fractie nu aanleidin'g, haar stem niet aan het adres te onthouden. tHet a|dres werd daarrtaz.h.st. ongewijzigd vastgesteld. EEN DAGORDER VAN DEN COMMANDANT VAN HET VELDLEGER. De comlmandant van het veftdleger, luite- nant-generaal J. ,J. G. baron van Voorst tot Voorst, heeft Donderdag de volgende dag- onder doen .vejspreid'en Ofificieren, onder-officieren, korporaals en soldaten. De oefeningen, gehouden orsder mijn leiding in Gelderland en Gverijssel, zijn geeindigd. Zij waren ibedoeld als een korte practische leer- school voor alien, die er aan deelnemen: com- man'danten, staven en troepen. Als zoodanig kunnen dergelijke, veelal ook zware oefeningen niet hoog genoeg worden aangeslagen. Dat daarbij jde wil van een ieder om zich inspanning en vermoeienis te getroosten en de goede geest, heersohende in aile onder- deelen, op bijzondere wijize tot uiting ikwamen, bewijst hoe het is gesteld met een der hoofd- factoren, waarmede de bruiklbaarheid van het Nederlarids.che veldleger samenhangt: zijn moreele, zijn innerlijke waarde. Ook als zoodanig hebben de afgeloopen dagen van arbeid en samenwerking tot een- zelfde doel hun nut gebad. Dit doel, ,gij weet het alien, is het veldleger naar - vermogen be- kwaam te maiken en geschikt te houden voor zijn taak. Ik breng u dank, dat gij alien van hoog tot laag ten voile .daartoe hebt mede- gewerkt. De belangstelling, wdl'ke de bevolking .voor deze oefeningen had, het medeleiven in het geen plaats vond, zij u een hewijs hoezeer volk en weermacht edn zijn. Optredende onder de oogen van Hare Majesteit de Koningin en aanges'poord door de belangstelling, welke de Prins der Neder- landen in uw midden toonde, hebt gij diep in uw gembed kunnen gelvoelen, wat het betee- kent in de tegenwoordiige omstandigheden Nederlander te zijn en te kunnen worden ge- roepen, den Nederlanidschen ibodem te ver- dedigen. Dit besef kunnen wij alien niet beter en niet met meer overtuiging tot uitinig brengen, dan in den eenparigen uitroep, die ons uit het hart komt: Leve Hare Majesteit onze geeerlbiedigde Koningin. HET PRINSELIJK PAAR EN DE ZONDAG. Volgens het Volksbiad hebhen het Tweede Kamerlid ds. G. iH. Kersten te Rotterdam en ds. W. C. Lamain te Rotterdam in hun kwali- teit van praeses en scriba van de jongste Ge nerate Synode (der Gereformeerde gemeenten een brief gezondert aan de Prinses en den Prins, waarin zij zelggen „met groote droef- hsid uit de nieuwsblsliden te hebben Vernomsn de herhaalde schendiing 'van den Dag des 'Hee- ren door Uwe Vorstelijke Personen ter gele- genheid van uw reizen; dat zij zich door Gods Woord en door de op dat Woord gegronde uitspraken der Syno- den uit den bloeitijd der (kerk onze vaderen gedrongen gevoelen, uwe Koninklijke Hoog- heden met alien ootmoed er op te wijzen, dat de sehending van iden Dag des Heeren niet alleen schuldig stelt voor God, maar ook als voorbeeld niet nalaat zijn nadeeligen invloed te oefenen op het Nederlandsche volk; dat zij uit oprechte liefde tot het idoorluch- tig Huis Van Oranje en zoekend het waarach- tijg heil van dat rijk gezegend Vorstenhuis en van geheel het Nederlandsche volk, uw Ko- ninlklijke Hooigheden de genade des 'Heiligen Geestes toebidden, die in de rechite wegen des Heeren doet wandelen." AANVI LLENDE BEGROOTING LANDBOUWCRISISFONDS 1935. Inigediend is een wetsontWerp tot wijziging eA verhooging Van de begrooting van het Landbouwcrisisfonds voor 1935. In totaal wordt een bedrag van 17.377.000 op den gewonen dienst meer aangevraagd. Dit bedrag wordt echter gedekt door een meerldere opbrengst der middelen ad 24.8 millioen, te weten f 9.5 millioen als voordee lig slot van den gewonen dienst 1934; /3.6 millioen aan heffinig op suiker, 6 millioen als batig saldo van de steunverleening aan den inheemschen tarweverbouw, oogst 1935 en f 5.7 millioen aan heffing op margarine, vetten en olien. Er wordt geraamd, dat die gewone dienst een voordeelig slot van 7.4 zal opleveren. Bij de beoordeeling hiervan 'dient er echter reke ning mee te worden gehouden, dat uit dit overschot nog belangrijke uitgaven voor de steunverleening aan de melikveehouderij zullen moeten worden^gefinancierd, die eerst in de jaren 1936 en 1937 zijn of zullen worden ge daan en dat genoemd Voordeelig slot van f 7.4 millioen derhaUve noodig zal zijn om de be grooting 1937 zonder nadeelig slot te doen sluiten. Uiteraard zullen de uitkomsten van 1936 en 1937 ten zeerste den invloed van de deprecia- tie van den gulden onldervinden en is het thans nog niet mogelijik met eenige zekerheid iets te dien aangaande te voorspellen. KOSTEN VOOR SPANJE. In de memorie van toelichting op de begrooting 1938 voor buitenlandsche zaJken wordt het volgende meegedeeld: ,,Ten gevolge van de gebeurtenissen, welke sedert den zomer van 1936 in Spanje en met name te Mladri'd plaats 'vonden, werd door de gezantsohappen van een groot aantal der aldaar vertegenwoordigende mogendheden be- scherming verleend iaan Spanjaarden, wier leven in onmiddellijk dreigend gevaar ver- keerde. ,Ook Harer Majesteits gezantschap is uit Ihuimanitaire overwegingen daartoe overgegaan. De vluchtelingen voorzagen aanvankelijk zooveel1 mogelijk in hun eigen onderhoud. Na verloop van tijd bleken de meesten hunner echter niet meer in staat bij te dragen in de kosten van hun verblijf, terwijl ten ge volge van het toenemende ge'brek aan levens middelen te Madrid het voor hun onderhoud benoodigde ten deele uit Nederland moest worden aangefvoerd. Van den aanvang af trachtte de Neder landsche regeering te bereiken, dat de vluch telingen Spanje zouden kunnen verlaten. In Maart 1937 tvefklaarde de regeering der Spaansche republieik zich bereid baar mede- werking tot evacuatie te verleenen, indien de Nederlandsche regeering zich verplichtte, de mannen 'Van weerbaren leeftijd tot het einde van de troefoelen in Nederland te interneeren. De Nederlandsche rejgeering aanvaardde deze begrijpelijke voorwaarde. Tevens over- tuiigde de regeering zich van de .bereidheid der nationalistisohe autoriteiten (Franco) om de kosten van transport en huisvesting in Nederland te restitueeren. De vluchtelingen, afkomstig uit Harer Majesteits gezantschap werden, tezamen met die uit de gezantschappen 'van Belgie en Polen, in Maart 1937 via Valencia naar Mar seille (iFrankrijk) vervoerd, waar zij hun vrij- heid terugkregen, behalve de mannen van weerbaren leeftijd, die, met de vrouwen en kimderen welke hen wenschten te vergezellen, naar Nederland zijn overgebracht. Door de zorgen van het kathoiieke comite 'voor vluch telingen werden zij gehuisvest in de provincie Noord-Brabant. De kosten, voortspruitende uit het trans port en het onderhoud van bedoelde Span jaarden zullen aanvankelijk ten laste van de begrooting van het 'departement van buiten landsche zaken moeten worden gebracht. In afwachting van de door de nationalistische autoriteiten toegezegde terugbetaling zal een .suppletoire begrooting Voor het dienstjaar 1937 worden ingediend. Aangezien het be drag der .kosten van het verdere verblijf van bedoelde Spanjaarden hier te lande afhanke- lijk ,is van den duur van de woelingen in Spanje, waaromtrent uiteraard geen zelker- heid bestaat, moet than^^met een m-amorie- post Worden volstaan." HET LOT VAN HET KABINET- VAN ZEELAND. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel telefoneerde aan zijn blad: De on'zekerheid omtrent het lot van het kabinet-'Van ZeelanM bleef ook Donderdag ochtend aanhouden. De drie liberate leden van de regeering kwamen bijeen op het depar tement van justitie en beraadslaagden er ge- ruimen tijd samen met de voorzitters van de liberate parlementaire fracties over den roe- stand. lets na het mididaguur werden zij door minister-president Van Zeeland ontvan- Wrijven, maar wrij ven mel Kloosierbalsem zal U ervan genezen wan' die spierpijnen omdai deze bijzondere balsem tot diep in de spierweeisels zijn oplossende, krachtig genezende werking voortzet. (Ingoz. Med. gen. Zij brachten hem op de hoogte van de wenschen van de liberate partij inzaike aan- vul'linig van het regeeringsprogram en gaven uitinig aan de yerwachting, dat de huidige premier aan het bewind zou iblij'ven. Van Zeeland had ook ,nog een onderhoud met de Kathoiieke ministers. Deze blijken een'zelfden wensc'h te hebben uitgesproken. Voorts ontmoette de premier nog den Katho- lieken Vlaamschen vice-voorzitter van de Kamer, mr. Marak en den Katholieken Vlaamschen senator Orban. Deze laatste heeft de Vlaamsche eischen toegelicht. Inmidtdels werd de socialistische minister van financien, De Man, door koning Leopold ten paleize in audientie ontvangen en kwam het bureau van de socialistische partij bijeen. Deze vergadering was om half twee nog niet afgeloopen. Minister-president Van Zeeland zou zich, nadat het resultaat van de socialis tische bijeenikomst bekend zou zijn, bij de Koninjg begeven. De algemeene indruk is, dat spoedi'g een beslissing zal viallen. TWEE RUSSISCHE GENERAALS VEHDWENEN. In Franlkrijk is groot opzien gebaard door de verdwijning van generaal Miller, opvolger van generaal Koetjeipof als president van de vereeniging van Russische oud-strijders, die Woonachfig is in de Rue Jean Baptiste Clemens no. 3 te Boulogne. Sedert Woens- dagmiddag is de generaal verdwenen. Woens- dagmorgen was hij naar kantoor gegaan, dat hij tegen 12 uur weer verliet. Hij zou op kantoor terugkomen en had een brief Jaten liggen, .die geadresseerd was aan generaal Paul Koeskonski, waarin te lezen staat: „Ik heb vandaag om half een een onderhoud met generaal Sikoblin op den hoek 'van de Rue Jasmin en de Rue Raffet. Samen zullen wij gaan naar Stromann, een Duitsoh offieier, militair attache bij eenige grenslanden, en naar Werner, die aan de amibassade hier is' verbonden. Beide spreken goed Russisch. Het onderhoud heb ik op initiatief van ,Sko- blin. Wel'licht is het een hinderlaag, voor welk geVal ik dit briefje hier .laat." Als gevolg van dezen brief heeft Koeskonski 's mi'didags de bestuursleden van de Russische organisatie .bijeengeroepen. Skoblin kwam ook en verklaarde, dat hij geen enkel onder- houid met Miller had gehad. Tot twee uur vannacht is men hierover bJijteen praten. On- dertusschen is echter generaal Skoblin ook verdwenen De politie werd hiervan op de hoogte ge steld en is onmiddellijk begonnen met een on- derzoek. De grenskantoren en de politie- autoriteiten in de provincie zijn gewaar- schuwd. DE BEGROOTING VAN HET VERKEERSFONDS. Onder de Afdeeling Waterwegen komt voor wat Zeeland betreft voor de vemieuwing van de dekconstructie van de draaibrug over het Kanaal te Middelburg. Van de bewegings- en opzetinrichting van deze brug, waarvan de ijzerconstructie nog in goeden staat is, moeten verschillende deelen vervangen worden. Het verdient aanlbeveling bij dit werk gelijktijdig de brug voor elee- trische beweegkracht in te richten, waardoor de wachttijden van het scheepvaart- en land- verkeer bekort zullen kunnen worden. Voor deze werken wordt 35.000 aangevraagd. (Helaas wordt niets vermeld over het bou- wen van een nieuwe brug over de Oostelijke kanaalarm van het kanaal GentTer Neuzen aan de Heerengracht albier. Onder de Afdeeling Landwegen is voor Zeeland voor plaatselijke verbeteringen aan wegen, n.l. voor aanleg van rijwielpaden e.d. wordt op den gewonen dienst in totaal f 220.000 aangevraagd. Aanleg veerhaven in den Perkpolder nabij Walsoorden. Op den kapitaaldienst is 507.000 uitge trokken voor de veerhaven in den Perkpolder nabij Walsoorden en voor de veerhaven nabij Hansweert, terwijl 90.000 is uitgetrokken voor bet maken van een nieuwen weg vanaf de veerhaven in den Perkpolder tot de aan- sluiting op den weg WalsoordenHulst. Verder wordt een bedrag van j .54.000 beschikbaar gesteld voor den aanleg van den weg Oud-Gastel St. Philipsland - Zijpe Zierikzee. Op den Kapitaaldienst komt verier voor D© Spoorweg MechelenTer Neuzen. De verzekering, dat de maatschappij MechelenTer Neuzen, die thans in officieele moeilijkheden verkeert, de exploitatie van den spoorweg in het belang van de haven van Ter Neuzen voortzet tot het einde der concessie (1960) en niet, hetzij de exploitatie staakt, hetzij de exploitatie overdraagt aan de Bel-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1