ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee uit een nest rheumatische pijnen No. 9659 MAANDAG 20 SEPTEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland FeuilSeton Landbouwberichten EERSTE BLAD TER NEUZEN, 20 SEPTEMBER 1937. ZAAMSLAG. HANDELSREGISTER. RECHTSZAKEN. FAILLISSEMENTEN. fawn*- NEUZEN ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma F. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e£n dag voor de uitgave. I)IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE OPENING DER STATEN-GENERAAL. In verband met de opening van de Staten- Generaal, ligt bet in het voornemen van de Koningin om hedenmiddag van Het Loo naar Den Haag te vertrekken en tot Dinsdag op den Ruigenhoek te vertoeven. Na de Kameropening zal Hare Majesteit na den rijtoer, welke als gewoonlijk des middags plants heeft, om 5 uur per extra-trein naar Het Loo terugreizen. DE RIJKSMIDDELEN. Eerste aoht maanden j 63.022.860 hooger dan in 1936. Blijkens het overzicht van den stand der Rijksmiddelen op 31 Augustus j.l„ hetoben de Directe belastingen in de eerste 8 imaanden des jaars opgobraoht f 90.290.783, tegen f 81.628.031 in dezelfde periode van het vorige jaar, dus nu f 8.662.752 mder. De overige middelen beHepen in Augustus 37.120.075, 'hetgeen f 5.655.039 meer is dan In Augustus 1936 en 5.976.323 boven de raming. De opbrengst over de eerste 8 maanden was 289.952.637, hetgeen f 54.360.108 meer is dan in de overeenikomstige periode vorig jaar en f 40.802.637 boven 'de raming. De Oimlzetlbelasting toracht in Augustus f 7.264.341 op, hetgeen 1.894.410 meer is dan vorig jaar Augustus en 2.056.008 boven het geen geraamd werd. In totaal brachten de eerste 8 maanden op f 48.110.224, waarmee de opbrenigst van de eerste 8 maanden vorig jaar met 8.461.418 overtroffen werd. De raming werd met f 6.444.557 overschreden. De Couponbelasting ihracht de eerste 8 maanden f 4.616.463 op, hetgeen 463.239 medr is 'dan vorig jaar en 949.796 boven de raming. De Dividend- en Tantiemelbelasting in Augustus 'was 1.551.298 lager dan vorig jaar en bedroeg 2.049.032, dodh bleef f 899.032 boven de raming. De eerste 8 maan den brachten f 17.790.479 op, hetgeen 7.230.398 mleer is dan vorig jaar en f 8.590.479 fbpven hetgeen geraamd was. De inkomsten van het Gemeentefonds be- droegen de eerste 8 maanden f 38.069,556, hetgeen 6.293.701 boven dezelfde periode van vorig jaar is. De ontvangsten van het Werkloosheidssub- sidiefond'3 beliepen tot en met Aug. /41.950.327 Voor het Verkeersfonds werd 23.781.285 in de eerste 8 maanden ontvangen. BETALINGSCONTINGENTEN VOOR DUITSCHLAND. De regeeringspersdienst meldt: De Nederlandsche en de Duitsche regee- ringscommissies hebben van 15 tot 18 Sept. te Benlijn vergaderd, voor de vastsbelling van de betalingscontingenten voor den uitvoer van Nederlandsche en Ned.-Indische goederen naar Duitsehland, gedurende het 4e kwartaal van 1937. In veTband met de stijging van den Duit- schen uitvoer naar Nederland was het moge iijk,, voor het vierde kwartaal de betalings contingenten voor den Nederlandschen uit voer naar Duitsdhland wederom te verhoogen. Daarbij werd vanzelfsprekend met de sei- zoensohommelingen rekening gehouden. GEDENKTEEKEN MOERDIJKBRUG. Uit de afzonderlijke actie die eerst door de Kamers van Koophandel te Breda, Dordrecht en Rotterdam is gevoerd tot verbetering van de verbindingen over den Moerdijk is in Januari 1931 geboren een Comity van Actie uit de Kamers te Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Den Haag, Den Bosch, Rotterdam, Tilburg, Venlo, Viaardingen, Waalwijk en Middelburg, dat zich ten doel stelde de ver- krijging van een brug over den Moerdijk. Na herhaalde vertoogen dezer Kamers van door ANNY VAN PANHUYS. 5) Vervolg. Robert Nermann boog. ,,Alles wat u zegt, mijnheer Stinnem, is juist en het doet mij vooral zoo hijizonder veel genoegen, dat u zooveel belang stelt in mijn gezin."' De fabrikant glimlachte. ,,Dat komt misschien wel omdat ik zelf nog niet getrouwd ben en ook wel ongetrouwd zal blijven."' Robert Normann liet zijn blik glijden over de wel'gebouwde gestalte van zijn patroon en keek toen, terwijl plotseling een gedachte in hem opkwam, in het fijnbesneden, mannelijke gezicht. „Neemt u mij niet kwalijk, mijnheer Stin- ner, maar voor iemand als u staat toch elke deur open." „Wel mogeiijk, maar ik trouw niet. Ik heb een keer over trouwen gedaeht, maar het Ibleek mijl, dat het meisje, waarop ik verliefd was, mij niet om mijn .persoon maar om mijn fabriek wilde nemen. Het was nog net tijd om aan de verhouding, die tot een engagement zou leiden, onopgemerkt voor de buitenwereld een einde te maken. Nadien heb ik alle huwe- lijksplannen uit mijn hoofd gezet." Robert Normann zei zacht en getroffen: ,,;Er zijh ook eerlijke, oprechte en goede meisjes, die iemand gelukkig kunnen maken." Dit zeggend, dacht hij aan zijn eigen The- rese en zag haar in den geest voor zich, in Koophandel, werden op de begrooting van 1933 gelden uitgetrokken en werd in Juli 1933 met het werk begonnen. Later heeft het comity zich nog bezig- gehouden met de kwestie van de tolheffing. Vrijdag kwam het comity voor de laatste maal bijeen, nu niet meer om te ageeren, maar om een gedenkteeken aan te bieden, dat door den minister van Waterstaat op de brug over den Moerdijk onthuld is. Bij deze plechtigheid werd het woord gevoerd door den heer W. G. A. M. van der Lugt, voorzitter van het Comite van actie voor de overbrugging van het Hollandsch Diep en Minister van Buuren, die na de onthulling het monument namens de Nederlandsche regeering aanvaard heeft. Het monument, een bronzen reliefstuk, ver- vaardigd door den beeldhouwer F. J. van Hall, is tusscben de spijlen geplaatst, in het midden van de brug, aan de westzijde van den rijweg. Het bestaat uit een groote vrouwen- figuur met uitgespreide armen, de tot stand gekomen verbinding voorstellende. Boven haar zijn op symbolische wijze de lucht en de wind aangegeven, aan de voeten ziet men den stroom met enkele visschen. Het geheel is omgeven met de wapens van de twaalf samenwerkende Kamers van Koophandel. Geheel onderaan bevindt zich een plaat, waar op in sobere bewoordingen de aanbieding van dit monument wordt aangeduid. NED. MIDDENST A NDSBA NK. Naar wij vernemen is de heer B. J. van den Berg, directeur van het kantoor der Ned. Mid- denstandsbank te Ter Neuzen, met ingang van 1 October a.s. verplaatst naar het kan toor te Middelburg, en benoemd tot directeur van het kantoor alhier, de heer G. C. Jonge- pier, algemeen procuratiehouder bij het kan toor te Arnhem. DE ORIGINEELE VOLENDAMMERS helbben, zooals uit een adivertentie in ons vorig nummer blijkt, gedurende de Kermis hun intrelk genomen in het Hotel ,,'s Lands Welvaren", bij den beer O. de Vries Adriaansen. Dit gezelsdhap geniet ibij degenen, die de danSkunst meester zijn, een goede reputatie, want het is bekend, dat zij over een uitge- breid repertoire van moderne en populaire dansmuiziek besohikt en met haar zangnum- mers op de daarvoor geschilkte momenten, de stemming er danig weet in te brengen. HET BEZOEK VAN MR. PATIJN AAN GENT. J.l. Vrijdag was de Nederlandsche gezant te Brussel, Mir. Patdjn, die met 1 October a.s. op- treedt als Minister van Ruitemlandsdhe Zaken, vergezeld van den Nederlandschen consul- generaal Mr. Van Romburgh en den Neder landschen consul te Gent baron von W'asse- aaere, de gast van het gemeentebestuur van Gen/t. Het gezelschap werd ten stadhuiize ont vangen. Burgemeester Van der Steegen was wegens iziekte verhinderd den gezant te be- groeten en liet zich vervangen door de wet- houders Siffer, Goossen en mej. Boonants. Nadat deze wethouders den gezant en de beide consuls het stadihuis hadden doen be- zicbtigen, begaf de heer Patijn izich naar de gebouwen van het havenbestuur, waar zich reeds mevrouw Patijn, alsmede de havendirec- teur en de havenlkapitedn bevonden. Na een betzoek aan de tentoonsteliulg van het haven bestuur namen de heer en mevr. Patijn en hun gezelschap plaats aan boord van de gemeente- lijke salonlboot „Artevelde", waarop een boot- to oh t door de havens werd gemaakt. Ook werd nog een eind het kanaal opge- varen, doch de tocht heeft zich niet, zooals aanvankelijfk was gemeld, tot Ter Neuzen uitgestrekt. haar zonnige schoonheid, altrjd er opuit om voor hem te zorgen en lief voor hem te zijn. ,,,Het huwelijk is een loterij en jij heht daar- in geluk gehad", 'zei lachend Herman Stinner, het gesprek weder in streng-zakelijke banen terugvoerend. Hij dacht niet graag aan het voorval, dat hem eens veel verdriet had ge- daan. lOnder den rook van Frankfort had Stinner een fabriek gekocht, die had moeten sluiten en deze werdi nu door de Aschaffemburger Machinefabriek en Gieterij weer op gang ge- bracht. Reeds'lang was de fabrikant van plan zijm zaken uit te breiden en nu waren de om- standigheden hem gunstig geweest. Robert Normann werd directeur van de zusterfaforiek te Frankfort en Therese was opgetogen van vreugde, toen zij vemam, welke diepgaande verandieringen in hun leven de naaste toe- komst brengen zou. Het kleine gezin verhuisde dus naar Frank fort en het was alsof een geheel riieuwe geest Therese bezielde vanaf het oogenblik, dat zij in een groote stad was komen wonen. Haar dienstmeisje had zij in Aschaffen- burg aohtergelaten; zij wilde niets uit haar vroeger milieu medenemen in het nieuwe leven, dat nu voor haar beginnen ging. Van nu af behoefde niemand haar het mevrouw" als een gunst te schenken; zij kon het voortaan als iets vanzelfsprekends ver- wachten. ,jMijn directeur en zijn gezin moeten zich van het eerste oogenblik af volgens hun stand bewegem,"' had Herman Stinner tot het echtpaar gezegd en vervolgens tot Normann apart: ,,Laat dat maar heelemaal aan je vrouw over, vrouwen hebben daarvoor een natuurlijken aanleg." (Hij had reeds sedert lang met belangstel- ling gevolgd', hoe het kleine vrouwtje uit Hainstadt zich aan de ibetere materieele ver- houdingen had weten aan te passen en wist, Volgens het verstrekte communique heeft de wethouder van de haven, de heer Siffert, den heer Mr. Patijn ingelicht over de kwesties van de haven en in het bijlzonder ook die van de sluis te Ter Neuzen. Uit eigen ervaring i, ons bekend, dat zulks den heer Siffert wel is toevertrouwd, al zal zijn opvatting wel eenigszins van het Neder- landsch standpunt afwijken, hoe men tot den sluisbouw zal moeten geraken. Men schijnt te Gent zich ten dezen nog steeds bij voorkeur tot Nederland te wenden en over het hoofd te zien. dat de voorziening in de betooeften van Gent uit Bru'ssel moet komen. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van pojitie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de d'aarachter vermelde adressen. Rijwiel-belastingmerk. A. C. Heijens, Baandij'k 3a. Idem, J. Jansen, Othene D 101. Veldflesch, I. Hutoregtse, Donze-Visserstr. 10. Naamlbord van schip, W. Bijl, Noordstr. 111. Vulpotlood, J. de Mul, Javastraat 38. Bruin ketelpak, A. Klaassen, Othene D 95. Vulpen, Firma Van Overheeike, Axel'sche- straat 2. j Bos sleutels, J. Wisse. Nieuwediepstraat 99. Een paar heeren han'dschoenen, J. Dieleman, 2e Verfbindingstraat 12. Idem (iglace), P. H. van Oleemputte, Baan dij'k 73 a. Etui met inhoud en een knipmes, J. Tolle- naar, Axelsc'hestraat 123. Sleuteltje, model Lips. J. Vlieger, Markt 6. Blauw kinderta'schje, bureau van politie. AUTO-TRANSPORT IN BELGIE. De B.B.N., Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat Nederlandsche Onder- nemers geen goedereiwervoer voor rekening van derden in Belgie meer mogen verrichten, indien zij niet in het bezit zijn van een hier- voor vereischte door de Belgisohe regeering verleende ver.gunning. Hoewel het Belgische vergunningsstelsel voor vrachtautovervoer reeds eenigen tijd ge- leden in werking is getreden, ondervonden Nederlandsche goede; j^vervoerders toij het uitvoeren naar of uit Belgie tot dusver geen moeilijkiheden, omdat nog geen >strenge con- trole werd toegepast. Van he den af zal echter een controlestelsel in werking treden, zoodat ondememer's, die geen vergunning bezitten, gevaar loopen verbaliseerd te worden. Onder- nemers, die reeds een vergunning hebben aan- gevraagd, doch wier aanvrage nog bij de Bel gische autoriteiten. in beharudeling is, zullen althans voorloopdg (niet worden Ibelboet. Tenslotte vestigt de B.B.N, de aandacht van belanghebbenden op de verpliehting, dat de naam en het adres van den ondememer op duidelijk zichtbare wijze moeten zijn vermeld op de wagens, die voor goederenvervoer voor reikening van derden in Belgie worden ge- bezigd. Teneinde het machinaal rooien van aard- appelen van de soort Industrie mogeiijk te maken, wordt het loof, dat door doorgroei nog op vollen kracht staat, met de zeis afgemaaid. Dezer dagen is in de buurt Othene een geval van vlekiziekte onder de varkens ge- coristateerd, terwijl een ziektegeval in de buurtschap Veer een andere oorzaak had. Prijs.schieting B. V. L. Zaterdagnamiddag had alhier de prijsuit- reiking plaats naar aanleiding van de gehou den schieting der leden van de plaatselijke af- deeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm. Na een opwekkend woord van den leider, den heer C. J. van Vessem, die alien dank braclit voor de trouwe opkomst, werd overgegaan tot het uitreiken der prijzen, welke voor het meeren- deel uit kunstvoorwerpen bestonden. De voor- dat vrouwen als Therese, in welk milieu zij ook geboren zijn:, in een nieuwe rol op het levenstooneel kunnen glijden als in een spe- ciaal voor hen gemaakte japon. Zoo huurde Therese Normann dan een aar- dig huisje in een deftige bUurt, een keuken- en een kamermeisje, en liet zij haar woning door een meuhelzaak heelemaal inrichten. Van haar oude inventaris had zij: geen enkel stuk meegenomen behalve enkele kleinig- heden. Verscheidene wek'en woonden de Normanns in een hotel en terwijl Robert van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de montage der reu- zenmachines in de fabriek leidd'e, zorgde Therese er voor, dat het nieuwe huis keurig en naar den laatsten smaak werd ingericht. Herman Stinner, die herhaaldelijk uit Aschaf- fenburg overkwam, (betuigde haar telkens zijne waardeering en sprak haar steeds met meVrouw" aan, omdat hij vond, dat dit nu zoo hoorde. Op een prachtigen herfstdag toetrok het gezin tenslotte de kleine, witte villa in het deftige stadsgedeelte. Reeds den volgenden morgen liet zij kleine Marietje inschrijven hij de deftigste meisjesschool en het kamer meisje moest het kind geregeld haien en brengen. Als Maria dan, keurig gekleed, nog eens met haar handje wuifde, terwijl Therese haar door het raam nakeek, dacht deze soms glimlachend terug aan haar eigen schooltijd. Des zomers had zij toen een katoenen jurk gedragen, des winters een wollen met daar- overheen een toegeknoopte sjaal... Therese lachte zelfbewust en keek naar haar rechter- hand, waaraan sedert kort de eerste ring met een brillant sehitterde. Robert had haar dien op haar laatsten verjaardag cadeau gedaan. Ter gelegenheid van het komende Kerstfeest moest hij natuurlijk voor de daarbij passende oorknoppen zorgen. Inderdaad glansden dan zitter, de edelachtb. heer burgemeester S. van Hoeve, overhandigde aan onderstaande per- sonen de verschillende prijzen, waarbij eenige toepasselijke woorden werden gesproken. 1. C. J. van Vessem 195 punten; 2. G. de Leeuw 187 p.; 3. J. van de Velde 186 p.; 4. F. HamelinkDieleman 184 p.; 5. A. J. Wil- helm 179 p.; 6. J. M. de Pooter Mzn. 176 p.; 7. Jac. Dieleman 176 p.; 8. J. J. van Ham 174 p.; 9. J. J. Buijze 171 p.; 10. P. Balke- nende 165 p.; 11. I. Kolijn 163 p.; 12. Jac. Goossen 161 p.; 13. J. J. van Doeselaar 161 p.; 14. C. van Dixhoorn 160 p.; 15. Jac. Bakker 159 p.; 16. J. Lourens 147 p.; 17. B. de Groot 144 p.; 18. L. Verberkmoes 101 p.; 19. A. Goossen 68 p. en 20. F. M. R. de Boer 39 p. De twee laatstgenoemde personen schoten resp. 2 en 1 serie, terwijl voor de overigen de 4 hoogste series werden gerekend. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Ter Neuzen, hadden de volgende nieuwe inschrijvingen plaats Juliana Bakkerij, Sluis. Eigenaar I. Leen- houts. A. van Verdegem, Sas van Gent, manufac- turen en kruidenierszaak. Wijzigingen Wed. J. Dierick, Westdonpe, in ikruidieniers- waren en manufacturen; A. Roegiers, Philip pine, aannemer emz.; Stoombierbrouwerij ,,Wilhelmina" Zuiddorpe, bierbrouwerij opge- heven; P. H. Verdegem, Biervliet, gareelma- ker, rijwielhandelaar; G. P. Vlaander, Axel, smederij, winkel in ijzerwaren, kachels enz. A. van Walle, Sas van Gent, kruidenierswaren en manufacturen. Opheff ingen Adriaansen's-Polfliet, Hulst, aannemer; Commanditaire Vennootschap de Bruijn en Co., Hulst, koffiehuisGamalenexporthandel P. Verduijn, Breskens, export van garnalen. BELEEDIGING VAN PRINSES JULIANA. Voor den zeekrijgsraad te Willemsoord stond Donderdag de zeemilicien R. D. terecht wegens beleediging van Prinses Juliana. Beklaagde had op 2 Aug. zich in de wasch- zaal van het vliegkamp De Kooy op stuitende wijze uitgeiaten over Prinses Juliana, naar aanleiding, waarvan een der in genoemde zaal aanwezigen zich verplicht achtte rapport te maken. De fiscaal, mr. D. B. A. Franken, achtte de tenlastelegging bewezen en vorderde een gevangenisstraf van vijf maanden met aftrek van de voorioopige hechtenis en ontslag uit den zeedienst. De verdediger van beklaagde meende dat de man, die de zaak aan 't rollen heeft gebracht, allesbehalve een vriend van den verd. was, zoodat men voorzichtig met zijn verklaringen diende te zijn. Beklaagde zou volgens pleiter niet de gedachte gehad hebben de Prinses bewust te beleedigen. De fiscaal achtte het niet mogeiijk voor de uitgesproken beleedigende taal minder dan 5 maanden te eischen. De Zeekrijgsraad echter veroordeelde beklaagde tot een jaar gevange nisstraf met ontslag uit den dienst en met ontzegging van de bevoegdheid bij de gewa- pende macht te dienen. 60.000 GESMOKKELDE IIAANTJES ALS HENNEN VERKOCHT. Voor het kantongerecht te Wageningen was Vrijdag gedagvaard, doch niet verschenen, de koopman J. P. de K. te Lunteren, wegens overtreding der crisis-pluimveewet, hierin bestaande, dat hij vele duizenden eendags- ook op Kerstavond twee brillanten van be- hoorlijke grootte in de kleine oortjes van Therese en ging zij voor den spiegel staan, genietend van de vonken, welke de steenen uitschoten, wanneer zij het hoofd bewoog. Nsfost het door de Normanns gehuurde huis woonde de weduwe .van een ritmeester, die een dochtertje had van denzelfden leef- tijd als Maria, dat ook op dezelfde school ging. De kinderen werden vriendinnetjes en de kleine Olga von Merztal kwam dikwijls na schooltijd hij Maria thuis. Als gevolg daarvan spraken de beide moeders elkaar ook een keer op straat en daar zij over en weer een prettigen indruk van elkaar kregen, vroeg mevrouw von Merztal de nieuwe ken- nis, haar eens heel spoedig een bezoek te maken. Stralend kwam Therese thuis en verteld'e aan tafel haar man, dat de adeUijke buurvrouw haar voor een bezoek had uitge- noodigd. ,,,Nu heb ik in Frankfort grond onder de voeten," zei ze tegen Robert, „die dame zal jnij de deur openen van de voomame krin- gen, waarin kleine Marietje zich direct moet leeren bewegen!" Robert lachte een toeetje om de eerzucht van Therese maar hij vond, dat zij verstandig dacht en handelde. Soms verbaasde hij er zich over hoe zij |d:e kunst verstond om zich aan de nieuwe om- stancligheden aan te passen hem ging dat niet zoo gemakkelijk af. Zijn plaats als fabrieksdirecteur vervulde hij naar behooren, piaar in het prive-leven was hij altijd nog een jbeetje onhandig en hoekig. Zijn vader was jeen kleine boer geweest en het hoerenhloed, dat hij in de aderen had, liet zich niet zoo gemakkelijk verloochenen. Hij kon niet zoo zonder meer met al die oude herinneringen pn gewoonten breken, maar Therese hracht hem langzaam en zeker bij, wat hij nu aan zijn gezin en zijn stand verplicht was en met die U het leven vergallen, daarvoor helpen nu "AKKERTJES" zoo buitengewoon. Niet alleen dal de pijnen verdwijnen, maar AKKER-CACHETS verdrijven bovendien uit '1 lichaam de stoffen, die de pijnen ver- oorzaken. Neem daarom "AKKERTJES" bij aandoeningen als gevatle koude, Griep, Spierpijn, Zenuwpijn. Per 12 stuks 52 cent. (Ingez. Med.) kuikens uit Belgie over de grens heeft gesmokkeld, welke kuikens hij vervolgens aan de landbouwers op de Veluwe en in Twente als hennen verkocht. Het waren echter alle haantjes, zoodat de koopers bedrogen uit- kwamen. Naar schatting heeft de verd. in Maart en April meer dan 60.000 van deze kuikens ingevoerd, waarvoor hij aan de grens 11S s 2 cent per stuk betaalde, terwijl hij ze aan de boeren verkocht tegen 16 cent peb stuk. Het OM. maakte zijn compliment aan den Rijksveldwachter H., die deze zeer omvang- rijke zaak op uitnemende wijze heeft onder- zocht. De verdachte heeft aan de transacties waarvoor hij hier terecht stond, 3000 a f 4000 verdiend en spr. vorderde een boete van 750 subs. 100 dagen hechtenis. De kantonrechter bepaalde de straf op f 500 boete of 100 dagen hechtenis. De verdachte moet nu nog voor verschillen de kantongerechten terecht staan. Een twee- tal expediteurs, die de kuikens te goeder trouw hadden vervoerd, werden gestraft met 3 boete of 2 dagen hechtenis. Het faillissement van D. van Hoeve, land- bouwer, wonende te IJzendijke, Curator Mr. F. W. Adriaanse, advocaat en procureur te Middelburg, is geeindigd met een uitkeering aan de concurrente schuldeischers van 5.4413 STIJGENDE EXPORT VAN AARDAPPELEN UIT FRIES LAND. De aardappelhandel heeft in Fries! and, waar pl.m. 40 pet. van het bouwland door aardappelen in beslag wordt genomen, weer een tijd van hoogconjunctuur. Groot is de hoeveelheid, die klaar ligt om ver'scheept te worden en meer dan eens is het voorgekomen, dat met het inladen stagnatie ontstond, omdat de leveranciers van de ver- zendkisten niet gauw genoeg aan de vraag konden voldoen. Honderden arbeiders vinden er dan ook werk toij en verdienen een behoor- lijk stuk brood. Schier naar alle landen vinden verschepingen plaats. Argentinie trekt nog steeds enorme kwan- tums Bintjes of Gel'dersche muiizen. Bedriegen de vooruitiziehten niet, dan gaat men dit jaar een record ve'stigen, hetgeen vooral te danken is aan de verfijnde selec.tie en het goede in- zicht en aanpassingsvermogen van den keu- ringsdienst die igeen unifdnme eischen stelt, maar afgaat op de door de verschillende lan den gestelde eischen. een vroolijk gezicht hoewel niet zonder ver- zuchten .paste hij zich langzamerhand aan. Al heel spoedig hadden de Normanns met de deftige weduwe hartelijk vriendschap ge- sloten en daardoor kreeg Therese een prach- tige gelegenheid, haar smaak te ontwdkkelen ven te verfijnen. Zij was meesterlijk de kunst machtig om met tact te zwijgen als het ge- Sprek liep over dingen, waarvan zij niets af- wist, en dan toch een gezicht te zetten alsof zij wel zoowat op de hoogte was ondertus- schen opvangend en onthoudend wat haar van ibelang leek. Thuis keek zij dan later in de encyclopedie na, wat een en ander betee- kende. Toen Maria op school met Fransch begon, nam ook Therese conversatieles. Het kind behoefde niet te weten, dat zij de vreemde taal niet kende en ook voor haar omgang was het niet goed als men zou merken, dat zij nog niet eens wist wat ja en neen in het Fransch was. Heel in het Noorden van de stad schommelde ze een oude jongejuffrouw op, die haar les gaf. Daar ging zij om den .anderen dag heen en daar zij gemakkelijk leerde, maakte zij snel vorderingen. Vlak in haar buurt had izij onderwijzeressen genoeg kunnen vinden, maar zij vond het niet noodig, dat men zou merken, dat ziji minder school- kennis had dan haar diochtertje. Op een mdddag kwam mevrouw von Merz tal overgewipt en verraste Therese juist toen zij haar dochtertje de Fransche les over- hoorde. Mevrouw von Merztal lachte. ,,Wat bent u een goede moeder, ik heto tijd noch lust mij de moeite te geven om Olga te overhooren. Boven'd'ien is mijn kennis van de vreemde talen uiterst bescheiden. Ook Therese lachte. ,,Ja, mijln Engelsch heh ik ook vergeten, maar het Fransch is me beter hij ge'bleven." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1