ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN wal een pijn! Twee uit een nest No 9656 eerste blad MAANDAG 13 SEPTEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuiileton Buitenland OPENBARE RAADSVERGADERING. PRINS BERNHARD OP DE JAARBEURS. FRANSCHE FRANC DAALT TOT f 6,42. I I TER NEUZENSCH E CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. S'it geefsterFirma P. J. VAN DE S.WDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichC's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £6n dag voor de uitgave. I)IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat een vergadering van den raad dier gemeente is belegd tegen Donderdag 16 Sept. 1937, des nam. 2 uur. Ter Neuzen, 13 September 1937. De Burgemeester, P. TELLEGEN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 16, eerste lid, der Drankwet 1931 Stbl. no. 476, dat bij hen is ingekomen een verzoek om een tapvergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruilc ter plaatse van verkoop van HECTOR OORNEDIS MEEUSEN, van beroep verlof- houder, wonende te Ter Neuzen, voor de be- neden-liocaliteit van jhe't perceel, plaatselijk gemerkt no. 17 en gelegen aan de Nieuw- straat. Binnen twee weken, nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wet houders. Ter Neuzen, 13 September 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. OPENING DER STATEN-GENERAAL. Naar verluidt, zal het Prinselijk Echtpaar de plechtige opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal, op Dinsdag 21 dezer, niet bijwonen. DE RON. FAMILIE MAAKT EEN TOCH1' OP HET IJ SELMEER. Zondagmiddag hebben eerst Prinses Juliana en Prins Bernhard met de ,,Piet Hein" een tocht op het IJselmeer gemaakt, van uit Muiden. Te half drie keerde het terug waar- na ook H.M. de Koningin zich aan boord begaf en het jacht ten tweeden male uitvoer. Het jacht keerde te half 8 terug, waama de Kon. familie zich naar Soestdijk begaf. EEN JURKJE VOOR HET PRINSELIJKE KIND-IE Het dochtertje van den nachtwaker Hen- driks te Beek (L.) dat zich ijverig bezig houdt met het maken van handwerken in Het Hand- werkhuis had een aardig jurkje vervaardigd en dlt in het geheim verzonden aan Prinses Juliana als geboortegeschenk voor de te ver- wachten eerstgeborene. Eerst na een dankbrief van de Prinses is e£n en ander ruchtbaar geworden. H. K. H. heeft verleden week doen berichten, dat Zij dit geschenk met bijzondere erkentelijkheid heeft aanvaard. Voor de standhouders zoowel als voor het publiek geheel onverwacht, heeft Prins Bern- hard Vrijdag een bezoek aan de Jaarbeurs gebracht. Uit den aard der zaak was dit bezoek <geen groote bijzonderheid. De Prins is immers Koninklijk commissaris van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland. Doch er bestond voor dit bezoek natuurlijk veel belangstelling en toen de aankomst van den Prins eenmaal bkend was, verspreidde zich dit bericht als een loopend vuurtje over de beurs zoowel als door de stad. door ANNY VAN PANHUYS! 2) Vervolg. Robert Nermann was verlegen om een ant- woord. 'Hij wist niet wat te zeggen op dit zoo duidelijk uitgesproken verlangen zijner vrouw. Hoewel hij er zeker van was, dat hij met een dergelijk verzoek bij zwager en schoonzuster op tegenstand zou stuiten, trachtte hij bij Therese toch tijd te winnen. Maar geheel in den ban harer eigen gedach- ten was zij reeds bezig met plannen om deze te kunnen verweizenlijken. ,,Francisca heeft geen twee kinderen noo- dig, ze was nooit zoo op kinderen verzot als ik. Het is zeker zoo bedoeld, dat zij er mij een zou afstaan. Dat zal ik haar uit'eggen en met mijn zwager breng ik het ook wel in orde. De zaak moet echter in rechteu worden ge- regeld. Ik moet er een acte van hebben, waar- uit blijkt, dat ik voortaan de moeder van kleine Marietje ben en het kind moet Maria Normann heeten Nermann, zooals wij. Morgen ga ik naar Francisca toe en zij mag geen n* zeggen. Ze mag het niet!" Vastbesloten en met een heimelijke dreiging in haar stem had zij de laatste woorden ge- sproken. De onderwijzersvroaw verzette zich echter toch en wel met een groote beslistheid. „Het spijt mij erg, Resi", zei zij eenvoudig De Prins is om elf uur in zijn Maybach, die door een chauffeur bestuurd werd, voor het secretariaatsgebouw op het Vredenburg aan- gekomen. Daar heeft hij eerst een vergade ring van het algemeen bestuur en daarna'van den raad van beheer onder voorzitterschap van dr. F. H. Fentener van Vlissingen bijge- woond. Om kwart over twaalf verliet Prins Bern- hard, vergezeld van dr. Fentener van Vlissin gen en van den secretaris-generaal. den beer W. Graadt van Roggen, het secretariaatsgebouw om een wandeling over de Jaarbeurs te maken. De Prins heeft verschillende machi nes bekeken, hij heeft met belangstelling kaas geproefd en de fruitafdeeling bezichtigd. Na een uur werd de tocht onderbroken voor het gebruik van de lunch. MINISTER COLIJN NAAR GENEVE VERTROKKEN. Met de Edelweis is Zaterdagochtend Minis ter Dr. H. Colijn uit Den Haag naar Geneve vertrokken. De minister zal daar van 13 tot 21 September de leiding hebben van de Neder landsche delegatie hij den Volkenbond. DE MIDDELLANDSCHE ZEE- CONFERENTIE. Vijftig torpedobootjagers gaan patrouilleeren. Havas meldt, dat na twee uur te hebben beraadslaagd, de gedelegeerden ter Middel- landsche Zee-conferentie te Nyon tot alge- geheele overeenstemming zijn gekomen op de volgende grondslagen: Ieder land zal voor toezicht in zijn eigen territoriale wateren zorgdragen. Frankrijk en Groot-Brittannie zullen in de geheele Middel- landsche Zee toezicht uitoefenen. Iedere duikboot, die zich niet zal gedragen naar de regels, welke vastgelegd zijn in de Verklaring van Londeni van 1936, zal als zee- roover behandeld worden. Het accoord1 zal heden (Maandag) worden onderteekend. De sdhepen der beidp partijen in Spanje vallen buiten de bepaiingen van het te Nyon hexeikte accoord en hun 'zal geen bescherming worden verleend. Krachtens het accoord zal geeru Russisch oorlogsschip naar de Middellandische Zee be- hoeven te komen, daar de Sowjet-Unie uit- sluitend verantwoordelijk zal zijn voor haar eigen territoriale wateren in, de Zwarte Zee. Indien een Spaansche duikboot, hetzij van de regeering of van de rechtschen, koopvaar- dijschepen van andere landen aanvalt, zal de positie als volgt zijn: Indien d'e duikboot boven water komt, zijn vlag toont en hun, die zich aan boord van het aangevallen vaar- tuig bevinden, de gelegenheid geeft zich in veiligheid te stellen zooals voorzien in de bepaiingen van de maritieme conventie van Londen en het schip vervolgens tot 'zin- ken brengt, zal het optreden van de duikboot nat'ionale, doch geen intemationale gevolgen hebben. Het zal een oorlogsdaad zijn tegen het land, waartoe het tot zinken gebrachte schip hehoort, doch de patrouilleerende tor pedobootjagers zullen niet optreden. Indien de duikboot daarentegen de hiervoor genoem- d'e regels niet in acht neemt, zal haar daad Internationale gevol'gen medebrengen en zal de duikboot als een zeeroover behandeld en tot iiniken gebracht kunnen worden. In een aanhangsel aan het accoord zullen de scheepvaa r t routes worden vastgesteld, die de koopvaar'dijschepen moeten volgen om op Internationale bescherming aanspraak te kun nen maken. (Het d'oor de conferentie opgestelde plan zal Dinsdag a.s. van kracht worden. Vijftig Brit- sche en Fransche torpedobootjagers zullen voor de uitvoering er van gebruikt worden. en hartelijk, „maar Kleine Marietje hoort hier thuis in ons-nestje, en omdat ik nu weet, dat je nooit een eigen kind zult kunnen hebben, raad ik je aan naar een vreemd uit te zien. Er zijn heel wat arme weesjes. Neem een daarvan als kind aan. Laat mij echter wat mij toehehoort." Therese had nauwelijks geluisterd. ,,Ik hem kleine Marietje zoo zielslief, dat ik van een eigen kind niet meer zou kunnen houden", zei zij innig. „Ik zal een goede moe der voor haar zijn en je behoeft je om het kleine ding nooit zorgen te maken. Laat mij het kind toch voor altijd", smeekte zij met gevouwen handen, „anders breng je me tot vertwijfeling". Franciaca schudde het hoofd. „Gebruik nu je verstand, Resi, en schik je er in, mijn kind moet hij mij blijven." Therese staarde de oudere zuster verschrikt aan en lachte toen bitter. lrHeh je mij daar- om gered van de koorts, waarin ik zeker zou zijn gestorven, om mij nu krankzinnig te maken? Heb je mij in die vreeselijke koorts- uren kleine Marietje in mijn armen laten leg- gen om mij nu weer mijn geluk te ontnemen, om mij tot een bedelares en een der allerarm- sten te maken? Dat kan je niet en dat mag je niet!" Tegelijk liepen haar de tranen over de wangen. „Zuster, heb je dan heelemaal gen hart, voel je dan niets van mijn ellende en van mijn leeg leven?" Smeekend hief zij haar handen naar de andere omhoog. ,,Jij kunt misschien nog meer kinderen de jouwe noemen, ik nooit niet ebn enkel. Ik hou van kleine Marietje en als jij ze mij afneemt, dan is het mij gedaan in de Main is plaats ge- noeg en daarin zal ik nooit aan mijn smart hebben te denken." .Therese, je spreekt wartaal, je weet niet, wat je zegt!" riep Francisca verschrikt, „kom tot jezelf, tot bezinning." Maar Therese Normann lachte slechts Aan de overeenstemming zijn langdurige besprekingen voorafgegaan tusschen Eden en Del'bos, waarbij tevens aanwezig waren Van- sittart, de chef van het Londensche Foreign Office, en Massigli, de directeur voor politieke aan'gelegenbeden van de Quai d'Orsay. De be- spreking toonde de zeer nauwe samenwerking •tusschen Eageiand en Frankrijk in het stre- ven om op de conferentie van Nyon geschikte maatregelen te vin'den tot herstel van de vrije scheepVaart in de Middellandsche Zee. Het onderboud dtiurde ruim anderhalf uur. Daar- na hadden Eden en Delbos een bespreking met LitWinov. De marine-deskundigen der beide landen werkten inmiddels tezamen met de rechtskund'igen aan de voltooiing van het .Frarnsch-Engelsche ontwerp, dat tot grondslag •der bespreking diende in de Zaterdagmiddag gehouden vergadering. Uit de telegrammen omtTent den loop der debatten in de conferentie tolijkt, schrijft het Handelsblad, dat de kwestie in welken vorm Rusland's medewerking zou worden vervat, tot veel overleg aanleid'ing heeft gegeven. De eventualiteit van de voortdurende tegenwoor- digheid van Sowjet-patroullles in het oostelijk deel der Middellandsche Zee deed de ,,waar- nemers" ter conferentie, die officieus de werk- zaamheden volgen, opmerken: ,,Wij bevinden ons tegenover het'zelfde prohleean, dat Italie destijds verhinderde tot de Conventie der Zee- engten toe te treden. De aanwezigheid der Russen in deze wateren heteekent vroeg of laat oorlog". Om andere redenen -an op een anderen toon opperden de vertegenwoordigers der kleinere staten, die aan de conferentie deelnemen vooral1 Turkije en de nauw met Engeland ge- allieerde mogendheden dezblfde bezwaren. Voor ons", zeggen izij, ,,moet het voomaam- ste voordeel der conferentie zijn de weder- zijdsche hulpverleening te doen herleven onder het gemeenschappfelijk patronaat van Engeland en Frankrijk. Edoch, wanneer wij verschijnen in dezelfde patrouilles en in de- zelfde zone als de Sowjetvltoot, terwrijl de iFransche en Britsche vloten aan een andere zone zijn gebonden, zal het resultaat geheel verschillend zijn. Wij loopen de kans onvrijwil- lig partij te kiezen in het ideologisch conflict, dat Europa verdeelt. De onderdrukking der zeerooverij mag niet tot deze kwade con'se- quentie leiden." Twee mogelijkheaen olh deze moeilifkheid te overwinnen werden ter conferentie hesproken: ofwel de zone der Sowjet-controle tot de ZWarte Zee te heperkeni, of wel het recht erkennen van de Sowjet-Unie aan de con- trole deel te nemen, doch haar er toe brengen te verklaren dat zij bij den bfuidigen stand harer vlootmach't aan torpedobootjagers niet in staat is de cdntrole effectief te doen zijn. 1 Zooals men heeft gelezen heeft de confe rentie tot het eerste besloten. Red.) Intusscheni bleek ter conferentie, dat de Russen voomameiijk op de algemeene conse- quenties der regeling acht sloegen. Zij toon- den zich boogelijk ongerust bij het denkbeeld dat er bij het instituut zelf der con'trole-zones ibepaalde belligerente rechten aan de regee ring van Salamanca buiten die zones zouden worden togekend. Anderzijds vrdegen en ver- kregen zij de verzekering, dat in geen geval indien Italie de kwestie der Duitsche me dewerking aan de controle zou opperen dit voorstel zou worden besproken. Italie wordt tot toetreding accoord uitgenoodigd. Italie zal officieel worden uitgenoodigd zich bij het accoord aan te sluiten. Aan Italie zou dan eventueel de bewakingsdienst in de Adria- tische Zee worden toegewezen. Duitschland zal van de bereikte resultaten op de hoogte worden gesteld. De onderteekening van de conventie zal niet voor Dinsdag kunnen geschieden, daar de delegaties den tijd moeten hebben Zich in ver- ibinding te stellen met haar regeeringen om de noodige volmachten te verkrijgen. zwaarmoed'ig en geheimzinnig. „Als je mij de kleine Marietje afneemt, zal je voor mijn arme ziel moeten bidden." In Francisca's hoofd stormden de gedach- ten onophoudelijk door elkaar. Wat moest zij in 's hemelsnaam doen? Zij had diep medelrjden met haar zuster, maar zij kon haar toch onmogelijk haar eigen kind voor altijd afstaan. Zij kon haar toch niet haar moederrechten overdragen, dat ging nu eenmaal niet. Therese bleef maar zwaarmoedig en ge heimzinnig lachend en vertrok zonder af- scheid te nemen. Francisca was tegelijk bedroefd en ont- stemd. Waarom lukte het maar niet met haar zuster verstandig te praten Ze riep haar nog na, maar Therese wilde het blijlfbaar niet hoo- ren en ging naar huis. Dienzelfden avond zagen twee Aschaffen- burger schippers de gedaante van een jonge vrouw, die ver van de stad langs de Main wandelde en opeens in het water sprong. De mannen snelden toe en brachten Therese be- wusteloos, maar toch nog levend, aan wal. Een van beiden kende toevallig de levens- moede en op een draagbaar werd Therese de woning van haar echtgenoot binnen gedragen. Enkele weken later heette kleine Marietje Maria Normann. Francisca, die zichzelf schuldig achtte aan de daad van vertwijfeling van Therese, onder- drukte in het diepst van haar hart elke ge- dachte, welke zich tegen haar hesiuit wilde verzetten. Zij wilde goedmaken waar zij toch eigenlijk niet eens misdaan had en haar arme zuster rust en vrede weergeven. De onderwijzer Alois, die zijn vrouw nooit tegensprak, deed het ook ditanaal niet. Hartstochtelijk kwam Therese bedanken. .Nooit zal je spijt hebben van je goedheid tegenover mij, -Fransje", zei ze, Francisca bij haar kindernaam noemend, „dat beloof ik je", BOMAANSLAGEN TE FARIJS. Zaterdagavond zijn te Parijs bomaanslagen gepleegd. Door de eene bom werd het gebouw van de Centrale Werkgeversvereeniging ver- nield, door de andere dat van de patroons in de Metaalindustrie. Bij de puinhoopen van het eerste gebouw vond men de verminkte lijken van 2 agenten die daarvoor op post hadden gestaan. De aanslagen zijn gepleegd met tijdbommen, gesloten in een er onschuldig uitziend kistje, dat in die gebouwen was bezorgd. OONFERENTlt OVER ARBEIDSDIENST. Van 5 tot en met 9 September is te Seelis- berg in Zwitserland een conferentie over den arbeidsdienst gehouden. iHet verschil in opvatting, dat omtrent de beteekenis van den arbeidsdienst bestaat in de democratisch geregeerde landen en de overige staten, kwam wel heel sterk tot uitirug in de uiteenzetting welke de Duitsche afgeivaardigde gaf. Deze verklaarde, dat in zijn land het vraagstuk van verpliehten of vrijwilligen arbeidsdienst geen moeilijkheid meer opleverde, nnch al het andere dat hier- mede verhand houdt. Men staat in Duitschland eenvoudig op het standpunt, dat de arbeidsdienst ononbbeerlijk is voor de totalitaire opvoeding voor staats- burger. De Sudetische vertegenwoordiger uit Tsje- cho-Slowakije verduidelijkte deze uitspraak nog door te verklaren, dat alleen de arbeids dienst den jongen man opvoedt tot goed be- grip van zijn verhouding tot zichzelf, tot zijn medemensch, de gemeenschap en God. De uiteenzettingen van de Oostenrijksche heeren gingen in ongeveer gelijke richting. Men kan begrijpen, dat tegen deze meenin- gen van vele kanten bezwaren werden inge- bracht. Zoo werd gezegd, dat in een land, dat waarde hecht aan de vrijheid van den menscb, niiet de staat het aangewezen orgaan i:j om een dergelijke totalitaire opvoeding op zich te nemen. In de democratisch geregeerde landen kan de opvoeding tot mensch voor een groot deel aan de organen uit de vrije maatschappij wor den overgelaten, welke hewezen hebben dit naar behooren te kunnen doen. Boven'dien bestaat in die landen geen behoefte aan ver pliehten arbeidsdienst, welke dan tevens tot doel heeft een vodr-militaire voorhereiding te geven. Indien er kampen moeten zijn, dan dienen deze alleen voor de werklooze jeugd georganiseerd te worden. Het warem in het bijzonder de vertegen woordigers uit Zwitserland, 'Engeland en Frankrijk, die deze opvattingen verdedigden, welk standpunt ook werd ingenomen in de redevoeringen van de Nederlandsche heeren Barmes en Lindeman. ,)De Telegraaf" van Vrijdag meldt uit Parijs De gebeurtenissen op de wisselmarkt van hedenoehtend hebben de meest pessimislische voorspellingen van gistermiddag bevestigd. Voor de derde maal binnen een jaar tijd on- dergaat het Fransche betaalmiddel in het in- terna'tionaal verkeer een sterke venzwakking. •Bijna een jaar geleden, op 25 September 1936, verloor de Fransche franc tengevol'ge van het devaluatiebesluit van het eerste Volksfront-gouvemement, in een slag bijna 30 van zijn waarde, welke dep'reciatie langzamerhand tot 33 aangroeide. Eind Juni zag minister iBonnet zich genoodzaakt onmiddel'lijk na zijn optreden aan de reeds ge- amputeerde franc nogmaals 16 van zijn waarde te ontnemen. Ook dit is blrikbaar niet voldoende geweest, want sinds gisteren heeft een nieuwe daling met' circa 5 plaats gevonden. Hedenoeh tend moteerde het pond sterling 140 fr. Wordt een koers van 150 bereikt, dan zal op dat oogenblik de franc in goud omgerekend nog juist de helft waard zijn van den koers van een jaar geleden. en het was haar, alsof ze haarverklaring met een heiligen eed bezwoer. Kleine Marietje keek met groote fluweelen oogen in het rond zij vermoedde nog niets van den zwaren zielestrijd, waartoe haar jong leven reeds aanleiding had gegeven. Zij ver moedde nog niets van de smarten en zorgen der twee vrouwen, die beiden haar moeder waren de eene doordat zij haar ter wereld had gebracht, de andere door de keuze van haiar hart. Therese had het nu zwart op wit, dat Maria haar dochtertje was. .Maria Normann!" fluisterde Therese het kindje dikwijls in het oor of riep het zelfs wel hardop. Zij vond het heerlijk, dien naam uit te spreken; ze vond hem mooi en wel- luidend. Zij maakte van het kind! een speelpop, kleedde het als een prinsesje en prikkelde haar man om te trachten in zijn werkkring verder te komen. Zij zei hem, dat kleine Ma rietje eens een rijk, voornaam juffertje moest worden. Robert Normann lachte vroolijk en tevre- den. (Hij zou zeer zeker alles doen wat in zijn vermogen was. Hij peinsde al lang over een uitvinding, een nieuwe gietmassa en was er- van overtuigd, dat dit iets worden moest. Maar daarvoor was geduld, heel veel geduld noodig. Gelukkig had hij dat en bovendien nog een helderen kop. Zijn knappe Therese zag het leven weer vroolijk in en kleine Marietje was haar kind! en het zijne. Daarom moest hij zor gen, het verder te brengen en die twee een mooie toekomst te verzekeren. Zijn chef, een zeer begaafde jongeman van een-en-twintig, die onder leiding van zijn ouden vader reeds de fabriek dreef twee jaar later zou hij het alleen moeten doen liet serieuze proeven met de nieuwe gietmassa nemen. Tenslotte riep hij Normann hij zich op zijn Neem daar nu eens een paar "AKKERTJES" voor en tot Uw verbazing en welbehagen zal de pijn verdwijnen. AKKER-CACHETS helpen uitstekend bij Rheumatiek, Rheuma- tische zenuwpijn, Lendenpijn, Spit, Spier- pijn, Gevatte Koude, enz, "AKKERTJES" kosten slechts 52 cent per 12 sluks. Overall (Ingez. Med i iDe diepere oorzaken van den val kent men. De 'financleele en economische politick van het Volksfrontgouvernement hebben aan het betaalmiddel een slag toegebracht, dien het maar niet vermag te boven te komen. De staatsfinancien zijn in wanorde. Maar zal men zeggen, doet het Fransche gouvemement dan iets om deize daling tegen te gaan? Zeker, het doet wat het kan, maar dit is betrekkelijk weinig. Na de devaluatie van September 1936 was de koers van den franc ten minste nog aan limites gebonden, omdat bij de wet uitdrukkelijk de maximum- en minimumwaarde van het betaalmiddel was vastgelegd. Stensationeele nieuwe gebeurtenissen waar- door de plotselinge daling van den frank zou kunnen worden verklaard, zijn er niet. Het betaalmiddel blijft echter lijden aan een orga- nische kwaal, welks aard bekend is en die hem langzamerhand dreigt te sloopen. De Fransche bevolking blijft onder alles vrij rustig. Zij heeft sedert anderhalf jaar te veel dingen gezien om zich spoedig uit haar even- wicht te laten brengen. Op straat bemerkt men dan ook weinig of niets van de schokken, die wissel- en effectenmarkt ondervinden. Alleen zijn er steeds meer menschen, die er de voorkeur aan geven in, hun wollen kous Engelsche, Amerikaansche of Nederlandsche bankhilijetten te stoppen in plaats van biljet- ten van de Banque de Fransche. In dit opzicht begint de toestand van heden bedenkelijk te lijken op dien van 12 jaar ge leden, voordat PoincarC orde op de zaken stel- de. Maar Frankrijk heeft voor het oogen blik nog geen tweeden PoincarC gevonden... DE GRIEKSCHE STAATSBANK BEROOFD. V Alle 5000 drachmen-biljetten zullen, meldt Reuter, in Griekenland uit de circulatie ge- nomen worden. De oorzaak van dezen maat- regel is vrij ongewoon. Een bende heeft n.l. kans, gezien een der kantoren van de Bank van Griekenland te Athene van een flink pak van dit papier te berooven. De buit bedroeg vele millioenen drachm en. De autoriteiten hebben daama geen halve maatregelen genomen om achter de identiteit van de dieven te komen. Ieder, die in het bezi't is van 5000 drachmenbiljetten, moeten deze op het hoofdkantoor van de Bank van Griekenland inwisselen. Verder is voor. hen, die aanwij'zigingen kunnen geven, welke lei den tot de ontdekking van de misdadigers, een belooning in het vooruitzicht gesteld van 500.000 drachmen. HCtgeen voldoende is om alle Grieken tot de dievenjacht aan te sporen, wanneer men weet, dat 100 drachmen in Nederlandsche munt omgerekend ongeveer 1,65 waard zijn. prive-bureau en had een urenlang onderboud met hem. Herman Stinner ontdekte hierbij, welk een bekwaam en geschikt man onder hem werkte en zijn hersens gebruikte in dienst der fabriek. Op dat laatste kwam het v66r alles aan zoo'n man laat men promo- tie maken en schuift men naar voren. De jonge patroon verbeterde telkens weer Normann's positie en maakte hean zelfs deel- genoot wat betrof de ontvangsten, welke de uitvinding opbracht. Kleine Marietje heeft ons geluk aange- bracht!" taeweerde Therese. Het kleintje was toen juist twee jaar en een alleraardigst, lief blond ding. Therese Normann zelf veranderde als een blad aan een boom! Altijd was ze de knapste der twee meisjes Falk geweest, die er echter beiden een heetje kleinburgerlijk en plattelandsch hadden uitge- zien. Francisca bleef zichzelf gelijk, of liever, ze werd als, vrouw van den dorpsonderwijzer van Buchen nog wat stijver; Therese echter ontplooide zich, besdhenen door de gelukszon, welke boven haar huis s.tond, als een roos, overgeplant van den pot in den vollen grond, waar zij pas goed haar wortels kan maken. Die verandering had heel geleidelijk en onop- gemerkt plaats en toch werd ze op eenmaal haar omgeving d'uidelijk. „De knappe juffrouw Normann" werd zfj van toenaf in Aschaffenhurg genoemd en Herman Stinner, die aanvankelijk nauwelijks achtgeslagen had op het kleine vrouwtje uit Hainstadt, keek verbaasd op, wanneer hij haar af en toe ontmoette. Dat zijn bekwame medewerker ook nog een aardige, knappe vrouw had, kon hem soms jaloersch maken. Hij, als jong fabrikant, directeur van een kleine gieterij, welke hij nog omhoog moest werken, zou zeker voorloopig niet aan trou- wen kunnen denken hij was om zoo te zeg gen met de fabriek getrouwd. (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1