ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN MKERTJES CACHETS) J&etzocr. maar£o&— Om een kind. No. 9653 MAANDAG 6 SEPTEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland DE NEDERLANDSCHE RELANGEN IN CHINA. DE NEDERLANDSCHE DELEGATIE TE GENEVE. DE MAATREGELEN VOOR DEN KLEINEN BOER. OM HET SOLDATENLEVEN AANTREKKELIJKER TE MAKEN. TER NEUZEN, 6 SEPTEMBER 1937. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e£n dag voor de ultgave. DIT BLAD VEESCHI.TNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. KONINKLIJKE FAMILIE GEIIEEL ONVERWAOHT TE KAMPEN. Geheel onverwacht zjjn Vrijdagmiddag H.M. de Koningin, Prinses Juliana en Prins Bern- bard te Kampen aangekomen, alwaar H.M. de ,,Piet Hein" kwam bezichtigen. 'Het jacht had reeds sinds des morgens aan de IJsel- kade gelegen. Den geheelen dag stonden drom- men belangstel'lenden de komst van de ko- ninkljjke Familie af te wachten. Onder luid gejuich der menigte begaven de vorstelijke personen zich aan boord. Na een korte bezichtiging vertrok het jacht voor een tocht. De auto's bleven op de kade staan. Na een tocht van drie kwartier op den IJsel in de richting van het Keteldiep, kwam het jacht terug. Het aantal belangstellenden was Inmiddels grooter geworden. Onder luid gejuich betrad de Koninklijke Familie de kade om weldra weer in de auto plaats te nemen en den terugtocht naar het Loo te aan- vaarden. In de stad reed de auto heel langzaam, het- geen door de bevolking zeer werd gewaar- deerd. Hartelijk wuivend verlieten de vorste lijke personen Kampen. MR. M. SLINGENBERG BURGEMEESTER VAN HAARLEM? Volgens de Oprechte Haarlemsche Crt. zou voor de benoeming tot burgemeester van 'Haarlem zeer ernstig in aanmerking komen Mr. M. Slingenberg, die vele jaren wethouder van financien van deze gemeente geweest is, vervolgens lid van Ged. Staten en daama minister van sociale zaken was. FRIEDRICH ADLER IN VRIJHEID GESTELD. Vrijdagmorgen heeft de rechtbank te Rot terdam, onder- voorzitterschap van jhr. mr. v. Vierssen Trip, in raadkamer na langdurige be- raadslaging den secretaris van de Socialisti- sche Arfbeiders Internationale Friedrich Adler, die op een Franschen pas ten name van Frey per vliegtuig uit Praag in ons land is gekomen en die in verband daarmede was gearresteerd en in het huis van bewaring opgesloten, in vrijheid gesteld. 3 PCT. NED.-INDISOHE LEENING TE VERWACHTEN. Naar verluidt overweegt de regeering over te gaan tot conversie van al de 4 pet. Ned.- Indische leeningen, waarvan nog uitstaat rond 912 millioen. De nieuwe leening zal van het 3 pet. rentetype zijn, zonder gestaffelde of variabele rente en een normalen langen looptijd hebben van 35 A 40 jaar. De regee ring heeft aanvankelijk er over gedacht eerst de 4 pet. Nederlandsche Staatsleeningen te converteeren, maar men voelt er thans meer voor om de Indische leeningen te laten voor- gaan. Omtrent den koers van uitgifte valt mo- menteel nog niets te zeggen. De koers der 3 pet. Ned.-Indische leening 1937 was Vrijdag 97% pet. Deze leening, groot S 150 millioen, werd in Jan. geemitteerd tegen 96% en heeft een looptjjd van 30 jaar. DE OPLEVTNG IN DEN KLEINHANDEL. Het secretariaat van den centralen bond van Ned. verbruikscooperaties schrijft: Onder de vele gegevens die den laatsten tijd gepuibliceerd worden, om te illustreeren, dat ook in Nederland een economische opleving plaats vindt, ontbreekt nog steeds een cijfer dat een beeld geeft van den invloed dien de kleinhandel van die opleving ondervindt. Het economisch bureau van den centralen bond van Ned. Verbruikscooperaties heeft in begin Augustus aan de bij dien bond aange- ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) Vervolg. 38) En wat mij betreft, over een .paar dagen ga ik weer naar Australie. Het wordt hoog tijd, dat ik mij die geschiedenis met miss Osborn uit het hoofd zet. Waarom zou ik niet voor de waarheid uitkomen? Met haar zou ik verder door het leven hebben kunnen gaan. Zij zou daarginds een goeie kameraad vbor me .zijn geweest. Enfin, 't is voorbij! Zoo'n jong ding voor altijd aan zich te binden, onzin! Wij wenschen het jonge paar alles goods! Prosit!" Kitty is een en al enthousiasme. Dat was een prestatie om respect voor te hebben. Zoo, met &§n slag een dergelijk gecompliceerd ge- val tot een oplossing te brengen. Natuurlijk, Nicolle behoort bij Danny. Dat is een feit, waaraan niets te veranderen is. Maar ja. Waarom zal ook zij niet voor de waarheid uitkomen en zich daarmee toevertrouwen aan een man met een verren blik, een man, die de wereld kent en met wien ze zich door een gemeenschappelijke, innige genegenheid voor Maud, verbonden gevoelt? Danny... Nicolle... ach, ook zij wenscht dit tweetal slechts het allerbeste toe... maar zij wil graag weg, uit Engeland vandaan, ver, ver weg! Dat zou de eenige mogelijkheid zijn om voor goed te ontkomen aan een toestand, die haar zenuwen op den duur ondermijnt. Het heeft toch waarlijk geen zin steeds met zijn gedachten in een kringetje te blijven rond- sloten cooperaties gevraagd om opgave van het bedrag der geldelijke oanzetten in de pe- rioden 6 Juli tot 1 Aug. 1936 en 5 Juli tot 31 Juli 1937. Het bureau ontving antwoorden van 108 cooperaties en het toleek, dat hun omzet in de maand Juli 1937 7.1 pet. grooter was dan in de maand Juli 1936. De omzet van de brood- en banketbakkerij afdeelingen steeg met 6.8 pet., die van de kruideniersaifdeelingen met 5.1 pet., die van de overige afdeelingen met percentages, variee- rende tusschen 6.3 en 22.6 pet. Wellicht mag uit deze cijfers de conclusie worden getrokken, dat ook de detailhandel, zij het in bescheiden mate, in de opleving gaat deelen. Naar het A. N. P. vemeemt wordt overwo- gen binnenkort Hr. Ms. torpedobootjager Van Galen te Sjanghai te vervangen door een flo- tieljevaartuig van Ned. Indie. HierVoor zal vermoedelijk Hr. Ms. Flores worden aangewezen. In de Nederlandsche delegatie ter achttien- de volkenbondsvergadering, welke op 13 Sep tember te Geneve zal aanvangen, zijn benoemd als vertegenwoordigers: dr: H. Colijn, minis ter van buitenlandsche zaken a.i. leider van de delegat'ie; jhr. mr. A. C. D. de Graeff, oud- minister van buitenlandsche zaken, plaatsver- vangend leader van de delegatie; mr. J. Lim- burg, lid van den Raad van State; mr. W. M. van Lanschot, lid van de Eerste Kamer, met dien verstande, dat tijdens de aanwezigheFd van dr. Colijn te Geneve de heer van Lan schot zal worden beschouwd als plaatsvervan- gend vertegenwoordiger. Als plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn aangewezen: dr. A. Loudon, buitenge- woon gezant en gevolmachtigd minister te Bern, permanente vertegenwoordiger van Ne derland bij den Volkenbond; prof. mr. dr. J. P. A. Frangois, administrates-, chef van de af- deeling Volkenbondszaken van het departe- ment van buitenlandsche zaken, buitengewoon hoogleeraar aan de handelshoogeschool te Rotterdam; mevrouw C. A. Kluyver, referen- daris aan het departement van buitenlandsche zaken. Van de delegatie zal voorts deel uitmaken de heer A. J. J. Lievegoed, chef van den regeeringspersdienst. Als secretaris zal optreden jhr. O. Reuch- lin, gezantschapssecretaris lste klasse, en als adjunct-secretaris dr. H. N. Boon. De afdeeling Huissen der R.K. Staatspartij heeft na een uiteenzetting van den heer J. A. A. Doek te Nijmegen op de vergadering van 1 September een motie aangenomen, waarin* den minister van economische zaken dank wordt gebracht voor de genomen en toe- gezegde maatregelen tot verbetering van het lot van den kleinen boer en waarin den mi nister in overweging wordt gegeven, bij de verdere toepassing van de beoogde maatrege len aandacht te schenken aan de vervanging bij de landbouw-crisiswetgeving van de sterk doorgevoerde centralisatie door regionale regelingen; aan de ingrijpende verlaging van de vaste lasten, welke rusten op het boeren- bedrijf, en aan de venvangtng van den be- drijfssteun door gezinssteun. Om het soldatenleven nog aantrekkelijker te maken, heeft de Britsche minister Hore draaien, voortdurende maar weer hetzelfde te denken, .wat? ,JHm", bromt Coverley en hij bedenkt zich niet lang. Aan deze bij-de-hande miss Devine zijn erkentelijkheid te betuigen, is tenslotte een eerezaak. „Ik wil u een voorstel doen. Wat zou u er vanzeggen om, als verzorgster van Maud, met mij mee te gaan naar Melbourne?'" Kitty kon haar ooren niet gelooven. Austra lie? Dat zou immers heerlijk zijn! Andere menschen te leeren kennen, vreemde landen te zien. Zoo'n beetje globetrotter te spelen... Maar op hetzelfde oogenblik komen reeds duizenden bezwaren in haar op. Staat zij niet op het punt haar geheele toekomst op het spel te zetten? Heeft zij daarom zoo lang op de sehoolbanken gezeten, ojn nu, kort voor haar promotie, alle verworven kennis over- boord te gooien? En waarvan zal ze in Aus tralie moeten leven? Van het salaris, dat Co verley haar zal geven? En als hij dan weer eens zou hertrouwen, wanneer ze een tijd lang als Mauds pleegtmoeder was opgetreden? AJ. deze bezwaren in de, voor Kitty zoo karakteristieke haast, naar voren gebracht, worden door Coverley echter op correcte en afdoende wijze uit den weg geruimd. Hij is nu eenmaal een erbarmelijke egoist, zegt hij droog en dientengevolge is hij ge- wend ja, neetmt hij het zelfs als vanzelf- sprekend aan dat de menschen in zijn om- geving slechts z ij n belangen op het oog heb ben. Het zou toch kunnen gebeuren, dat hij weer eens in de verleiding kwam een glaasje voor den dorst te drinken? Welnu, voor dat geval ware het zeker gewenscht een energiek persoontje bij de hand te hebben, dat indien noodig zooals ze dat zooeven heeft ge- toond er niet voor zou terugschrikken, het verwerpelijke van zijn daden ,,slagvaardig" te zijner kennis te brengen... Naar het land van belofte. Drie weken later aan boord van de Queen Victoria". Belisha goedgekeurd, dat de nieuwe recruten boven de 21 jaar buiten de kazemes of barak- ken mogen slapen. Tot nu toe genoten alleen onderofficieren van den rang van sergeant- majoor af dit voorrecht. De eenige voorwaar- de is, dat er geen klachten zullen komen over wanordelijk gedrag. Recruten van 1921 jaar zullen op dezelfde voorwaarde het wdekend bij hun ouders of voogden mogen slapen. „TERG DEN BRITSCHEN LEEUW NIET TE VEEL". Naar Havas uit Louden meldt, heeft bij het te water laten van den torpedobootjager Maori, Robert Trachan, de directeur van de werven te Fairfield o.a. gezegd: ,,Het is ge- vaarlijk te veel te schieten op den staart van den Britschen leeuw. De oprechte wensch van dit land den vrede onder alle volken te hand- haven heeft een grens. Deze vredelievendheid moet men niet verwarren met de uitdrukking: „vrede tot iederen prijs". Er bestaat geen enkele gelijkenis tusschen deze twee termen. SCHEEPSKAPITEIN VERRAADT VALENCIA. De kapitein van het vrachtschip Mare Negro, dat de laatste tien dagen ter reede van Bone (Algerije) voor anker had gelegen, heeft gebruik gemaakt van de afwezigheid van de helft der bemanning om zich met eenige aan- hangers der Spaansche rechtschen aan boord van zijn schip te begeven en het anker te lichten. De Mare Negro heeft zich met een lading tanks en vliegtuigen, welke bestemd waren geweest voor de Spaansche regeering, in de richting van Sardinie begeven. MEER TORPEDOJAGERS NAAR DE MIDDEILANDSCHE ZEE. In den Zaterdagochtend en 's middags te Landen gehouden ministerraad is besloten meer torpedojagers naar het westelijk deel der Middellandsche Zee te zenden ter bescherming van de onder Britsche vlag varende schepen. Verwacht wordt, dat er een nieuwe flottille van acht torpedobootjagers zal worden ge- zonden, zoodat zich dan 19 Britsche torpedo bootjagers in dat deel der Middellandsche Zee zullen bevinden. Deze schepen hebben order, op welk punt en op welk moment ook, elke duikboot te ach- tervolgen en tot zinken te brengen, die een aanslag pleegt op een Britsch schip. Het zou in het voomemen liggen aan de schepen van alle betrokken staten het voor- deel eener collectieve bescherming te verlee- nen, terwijl tot dusver elk land voor zich zelf optrad. OFFICIEELE A A NKOND?GING VAN MUSSOLINI'S BEZOEK AAN HITLER. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: In de tweede helft van September zal het hoofd der Italiaansche regeering, Benito Mussolini, den Ftihrer en Rijkskanselier op diens uitnoodiging in Duitschland een bezoek brengen. Het D.N.B. voegt hieraan toe: Het is een gebeurtenis van unieke, eminente beteekenis, dat de schepper van het fascisti- sche Italie en de schepper van het nationaal- socialistische Duitschland op deze wijze elkan- der persoonlijk ontmoeten. De bijeenkomst zal ten doel hebben opnieuw de nauwe ideeele verwantschap en verbonden- heid der geweldige revolutionnaire bewegin- gen aan den dag te leggen, welke in de twee landen tot een nieuwe vorming van het geheele volks- en staatsleven geleid hebben. Met zijn Fiihrer weet het geheele in het nationaal-socialisme vereenigde Duitsche volk zich eensgezind in de diepgevoelde vreugde den Duce van het fascistische Italie binnen kort op Duitsch grondgebied te kunnen ver- welkomen. Kitty heeft Maud naar bed gebracht, ver- laat de hut en begeeft zich aan dek, waar zij zich behaaglijk op een ligstoel uitstrekt. Het lijkt, alsof de „Queen Victoria" recht op de maan afstevent, die laag aan den hemel hangt en de vorm zoowel als de kleur heeft van een reuzen sinaasappel. Kitty kruist de armen onder het hoofd en maakt het zich ook overigens zoo gemakke- lijk mogelijk. Dat is nog-eens wat, eerste klas te reizen. Heerlijk is het; haast te mooi om waar te zijn. Maar belangrijker dan dit alles is toch wel de heimelijke voldoening, welke zij heeft over het feit, dat Coverley inderdaad op weg is geheelonthouder te worden. Nu, hij staat dan ook onder jstrenge controle. Maar om zijn eigen woorden te gebruiken hij blijft zoo droog als de Sahara Ja, ze zijn goede vrienden geworden,niet- tegenstaande hun karakters zoo ver uiteen- loopen. Coverley pleegt zich weliswaar nog steeds eenigszins van uit de hoogte met haar te onderhouden, maar zij is intusschen toch zoover in zijn achting gestegen, dat hij meer- malen zakelijke aangelegenheden met haar bespreekt. Dat streelt haar eergevoel. De wensch zichzelf in zijn oogen onmisbaar te maken, doet zich op bedenkelijke wijze meer en meer bij haar gelden. Natuurlijk heeft dat niets te maken met een snel opkomende heimelijke liefde". De eenige reden, die zij er voor kan aanvoeren is deze dat zij geen lust heeft daarginds ten eeuwigen dage kindermeisje te spelen, maar zich een beteren werkkring met ruimere pers- pectieven wil verschaffen. Jammer, dat zij dat alles niet eens met Ni colle kan bepraten. Zij moet in haar brieven zoo voorzichtig zijn. Ja, Nicolle... Vermake- lijk, dat zjj plotseling weer tot de ontdekking was gekomen toch van Danny te houden. Als ze wisten, Danny en zij, dat het geluk van hun huwelijk slechts gebaseerd was op een come- die, die de kleine Fred Bigs in scfene had gezet DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. Het Japamsche front by Sjanghai door broken. Naar United Press uit Sjanghai meldt heb ben de Chineezen Zaterdag het Japansche offensief tot staan weten te brengen. Held- haftig hebben de Chineesche troepen, ondanks het vijandelrjke vuur, de Japanners aangeval- len en op vijf plaatsen de Japansche linies ten Noorden van de stad doorbroken. Tegen middernacht was het groote Japan sche offensief niet slechts volkomen tot staan gekomen, doch bovendien trokken de Japan sche soldaten over een afstand van minstens 25 K.M. van het 40 K.M. lange front terug. De Chineezen bereikten opnieuw den oever van de Wiangpoe en dreigen hun tegenstanders letterlijk de rivier in te drijven. De Wangpoe voert ontelbare lijken mede. De Japansche linies zijn doorfbroken op twee plaatsen in het Poetoeng-district over de Wangpoe, tegenover de Bundkade, benevens op drie pun ten op den Westelijken oever der rivier, juist boven Woesoeng. De Japansche positie blijkt zoo wanhopig, dat de woordVoerder der Japansche marine aankondigde, dat de vloot wellicht haar hou- ding zal moeten wij'zigen en de Chineesche burgerlijke districten aanvallen. Zaterdag poogden de Japanners een nieuwe landing te Poetoeng, welke echter door het Chineesche geschutvuur werd verijdeld. Te Sjanghai is het Zaterdagnacht vrij kalm geweest, al zijn zoo nu en dan granaten ont- ploft en zijn de machinegeweren zoo nu en dan in actie geweest. Chineezen melden ook successen in Noord-China. De Chinneesche bladen melden, dat een Chi neesche voorhoede Hsjautsjan en Tsjensjwi- koe, gelegen halverwege tusschen Takoe en Tientsin, heeft bezet. De Chineesche voorhoede bestookt de Ja pansche achterhoede. Het gros der Chineesche troepen blijft langs het groote kanaal naar Tientsin oprukken. Over den spoorweg Tent- siniPoekau zijn nieuwe Chineesche verster- kingen voor dit front aangevoerd en men ver wacht een dezer dagen een algemeen offen sief der Chineezen. Vijf Japansche vliegers gedood. Vijf Japansche vliegers, onder wie een kolo- nel, zijn gedood toen hun toestel, na een krachtdadig bombardement op de stad Tatoen in de provincie Sjansi, door de Chineezen tot dalen werd genoodzaakt. Toen zij het toestel verlaten hadden, ontwikkelde zich tusschen hen en de Chineezen een gevecht, tijdens het- welk zij den dood hebben gevonden. Hun lijken werden later door Japansche soldaten gevon den. Buitenlandsche consuls ondemetmen stappen bij Chineesche en Japan sche autoriteiten. Namens de commandanten der voor Sjang hai ten anker liggende buitenlandsche schepen hebben de consuls-generaal van Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten den com mandant van het derde Japansche eskader verzocht, de in den Wangpoe, in de nabijheid van het Japansche consulaat-generaal liggen de schepen te verwijderen, zoodat zij ten minste 500 meter van het Japansche consulaat verwijderd zullen liggen. Tegelijkertijd hebben de consuls-generaal den eersten burgemeester van grootnSjanghai verzocht, de Chineesche troepen uit het ge- bied van Poetoeng te doen terugtrekken. Zij wenschen tusschen den rivieroever en de Chi neesche troepen een neutrale zone van een kilometer -breedte. De stappen der consuls houden verband met het feit, dat tijdens een artilleriegevecht tus schen de Chineesche batterijen in Poetoeng en de voor het Japansche consulaat-generaal lig- Kitty ziet Coverley uit de rooksalon komen. Hij is in gezelschap van de ,,Mummie", met welk minder vleiend epitheton Senora Gonza les, de echtgenoote van een Mexicaanschen consul wordt aangeduid. Zij rookt dikke, zwarte sigaren en snatert als een heel leger opgejaagde ganzen. Gelukkig, dat haar echt- genoot zich over haar ontfermd; anders was het uit geweest met de rust aan dek. Coverley schijnt in geen al te beste stem ming te zijn. Met een verveeld gezicht trekt hij een ligstoel naar zich toe. „Ik heb wat met je te bepraten", zegt hij, teTwijl hij zich landerig in de stoel laat val- len. „Dat gaat zoo niet langer. Als je gehoord had, wat die mummie weer alles liep te baze- len. Maar per saldo heeft ze gelijk. Ik com- promitteer je. En mezelf erbij. Ik kan me voorstellen, dat de menschen het een zeer mysterieus geval vinden, als zij hooren, dat Maud mij ,,vader" noemt en jou „mamma"... Kitty glimlacht. Ook zij voelt zich niet op- gewassen tegen deze kletspraatjes. Wat hel- pen alle uiteenzettingen, als geen mensch er een woord van gelooft. Maar mede-passagiers hebben nu eenmaal hun eigen meening over dit „hoogst zonderlinge geval". ,,Wat moet dat in 's hemelsnaam in Mel bourne worden?" piekert Coverley. ,,Daar zal dat onzinnige gevraag eerst recht beginnen!" IHij werpt Kitty een verstolen blik toe en zegt dan plotseling op zakelijken toon: ,,Ik zou je een voorstel willen doen. Dat wil zeg gen... tja, 't is een beetje een lastig geval... ik bedoel... hm, tenslotte ben ik al aardig grijs..." TeVergeefs wacht hij op Kitty's antwoord, een protest. Zij zwjjgt in alle talen. ,,Nou, je kan toch ook wel wat zeggen", meent hij, lichtelijk geeergerd. „Je bent anders ook niet zoo op je mondje gevallen! Wat zou je er van denken, als wij samen eens gingen trouwen...? Ja, begrijp me goed louter uit egoistische overwegingen. Alleen om die ellen- dige kletspraatjes uit de wereld te helpen." "AKKERTJES" dragen het AKKER-merk in ru it vorm. Dan weet Ge wat Ge inneemt, want een geneesmiddel is een zaak van vertrouwen. Let op! Op den inhoud komt het aan. Deze waarborgt U een snelle hulp bij hoofdpijn, onbehaaglijkheid, griep, enz. Weiger daarom nabootsingen, die er misschien uiterlijk op lijken, maar waar van de inhoud niet te vergelijken is met het z£6r bijzondere poeder, dat is sa- mengesteld door Apotheker Dumont, waarmede "AKKERTJES" gevuld zijn. Nederlandsch Product- Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. tlngez. Med. i i ■■HaBaHHBHHaMaaaaBanMguniwMB gende Japansche oorlogsschepen onder de bur- gerbevolking in de intemationale en in de Fransche nederzetting tal van slachtoffers ge vallen zijn. De burgemeester van Sjanghai heeft den consuls medegedeeld, dat hij hun verzoek aan Nanking zou doorgeven, daar hij izich niet be- voegd achtte, hieraan te voldoen. DE SPERTIJD IN HET SLAGERSBEDRIJF. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, vestigt er de aandacht van belangheb- benden op, dat ook voor de verplaatsing van een inricbting, waarin het slagersbedrijf wordt uitgeoefend, naar een ander perceel binnen dezelfde gemeente 'n vergunning van den Minister van Economische Zaken is vereischt. MACHINESCHADE. Kort na het verlaten van de haven te Ter Neuzen, kreeg bet alhier thuisbehoorende motorschip „Henriette", schipper M. van Boven een defect aan den motor. Met behulp van het passeerende motorvaartuig ..Olievos III" is het toen weer binnengesleept. Het defect zal hier hersteld worden. SCHADEV ARING. Bij het passeeren van het Duitsche stoom- schip ,Lotte" braken, tengevolge van de zui- ging, eenige meerdraden van het aan de kade te Sluiskil liggende Engelsche s-toomschip ,,Hetton", terwijl eenige platen aan het ach- terdek ontzet werden. Door assuradeuren werd een garantie gevraagd van 50.000 frs waar aan door de reederij van de ,,Lotte" gevolg is gegeven. De ,,Hetton" heeft mmiddels de reis naar New-Castle voortgezet. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FARRIEKEN VOOR ZEEUWSCH- VLAANDEREN TE TER NEUZEN. In de Zaterdag gehouden vergadering com- plimenteerde de voorzitter, de heer J. A. van Rompu, den heer P. A. Neeteson, voorzitter der afd. grootbedrijf, met de hem te beurt gevallen onderscheiding door zijne benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Neeteson, daarvoor zijil dank betui- gende, verklaarde, omdat hij wegens zijn functie bij de Kamer deze Koninklijke onder- 'Een behaaglijk gevoel, zooals slechts de vrouw dat kent, die zich door een verovering veiling geborgen weet, besluipt Kitty. Het voortdurend samenzijn gedurende de laatste weken en hun gemeenschappelijke zorgen voor Maud hebben hen zoo dicht bij elkaar gebracht dat zij niet zoo heel veel woorden noodig heb ben om elkaar te begrijpen. Dit, op eenigszins ontstemden toon tot uiting gebrachte huwe- lijksaanzoek is een verkapte liefdesverklaring. En heimelijk stelt ze bij zichzelf vast, dat haar gevoel van vriendsehap voor Coverley toch niet heelemaal van zoo onpersoonlijken aard is, als :zij zich zelf steeds heeft wijs gemaakt. „Trouwen?" vraagt ze met een bedenkelijk gezicht. Alleen om een eind aan de praatjes ,te maken? Wat zou dat voor een huwelijk worden?" ,,iVertel toch geen onzin!" stuift hij op. ,,Je weet best, dat ik je graag mag. Ik ben nu eenmaal aan je gewend geraakt. En Maud zou je heelemaal niet meer kunnen missen. 't Is toch lang niet altijd gezegd, dat voor een gelukkig huwelijk bepaald een groote, romantische liefde noodig is. 'k Geloof, dat wij beiden... maar ja, zooals ik al zei... m'n grijze haren.'k Vrees dat ik te oud voor je ben..." „En ik vrees"', geeft Kitty vergenoegd lachend ten antwoord, „dat ik te klein voor je bent. Ik blijf tien centimeter beneden de middehnaat. En die ontbrekende tien centi meter kan ik tot m'n spijt met den besten wil niet meer inhalen..." Een oogenblik zwijgen beiden, Dan zegt Coverley: ,,'k Wil je een voorstel doen. Jij ziet mijn grijze haren over het hoofd en ik beloof jou, dat ik je nooit een verwijt zal maken over die ontbrekende tien centimeter." lEin de maan, die, als eenige getuige, glim- lachend op dit aardsch gebeuren heeft neer- gezign, houdt discreet een wolk voor het ge zicht, want aan boord van de „Queen Vic toria" hebben twee menschen elkaar in een lange kus gevonden. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1