ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 1 Een wonder-middel tegen PRIKKEL-hoest! akker's Abdijsiroop No. 9652 VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1937 77® Jaargang Buitenland Predikbeurten EERSTE BLAD TER NEUZEN, 3 SEPTEMBER 1937. AXEL. KLOOSTERZANDE. DE LANDBOUWTENTOONSTELLING inclusief Middenstandstentoon- stelling te Hulst. het beproefde hoest-geneesmiddel! FAILLISSEMENTEN. ti'.wjwi. -.rare. ""r.MEKTwsKv.?. CVintnBBBHHinHM 1 wiaasiac?s*c*r.JtairaBMronoca3e! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Aborneineuten voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. t itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrygbaar is. tnzending van advertentien liefst een dag voor do uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT I ED E REN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. KRACHTIGE TEGENSTAND VAN DE CHINEEZEN BI.J SJANGHAI. Op bet oogenibiik is de belangstelling van de betrokken partijen In het oosten vooral gericht op het gevecfetsterrein ten Noorden en Noordwesten van Sjanghai. Algemeen werd verwacht dat de Japanhers, nadat ze nieuwe troepen zouden hebben ontvangen, verder zouden trekken in de richting van Sjanghai, of althans den spoorweg van Sjanghai naar Nanking zouden bezetten. Voordat de Japanners verder kunnen opruk- ken is het voor hen echter noodzakelijk dat zij aan den oever van de Jangtse en zoo mogelijk tusschen Woesoeng en Sjanghai, heft terrein volkomen beheerschen. Zoolang er nog beiangrijke Chineesche troepen in deze streek worden aangetroffen loopen de Japanners ge- vaar, in den rug te worden aangevallen en missen zij de zeikerheid om, indien noodzake lijk, nieuwe versterkingen te ontvangen. Berichten van Japansche zijde schijnen meer met de Japansche wenschen dan met de feiten rekening te houden want, hoewel van andere zijde biykt, dat de Chineezen zich nog op ver- schiliende plaatsen langs de rivieroevers bevinden, zeggen de Japanners dat alle ver- bindingen tusschen de op verschillende plaat sen gelande troepen tot stand zijn gebracht en dat derhalve thans de opm"arsch landwaarts kan beginnen. Het is mogelijk, dat ook de berichten van Chineesche zijde den toestand voor hen te gunstig voorstellen. Het bericht namelijk dat de Chineezen er in geslaagd zouden zijn de forten van Woesoeng te heroveren klinkt nadat de Japanners daar zooveel nieuwe troe pen aan land hebben gezet vooralsnog onwaar- schijnlijk. Maar niet alleen bij Woesoeng, ook bij Paosjan, Lioeho en Lotien worden succes- sen van de Chkieezen vermeld. Het feit, dat de bevelhebber van de Japan sche troepen te Sjanghai, naar Tokio heeft getelegrafeerd om onmiddellijk nog twee divisies te zenden, wijst er wel op, dat de tegenstand der Chineezen grooter is dan men verwachtte. COMMENTAAR VAN SALAMANCA. Het D.N.B. meldt uit Salamanca: In verband met de torpedo-aanvallen van een duikboot op den Engelschen torpedojager .Havock" wordt door de rechtsche Spaansche kringen er op gewezen, dat de beide duik- booten der rechtsche Spaansche regeering zich sinds geruimen tijd in de golf van Biscaye bevinden en de haven van Gyon blokkeeren. De aanvallen op den Engelschen torpedoboot- jager kunnen dus slechts door „een roode duikboot" gepleegd zijn, aangezien de aanval op de Havock" in de Middellandsche Zee bij Valencia is uitgevoerd. De Valencia-regee- ring beschikt over zes duikbooten, van welke zich een op het oogenblik in de Fransche oorlogshaven Brest bevindt, waar de com mandant verlof heeft gevraagd een reparatie te laten geschieden. De overige duikbooten der Valencia-regeering bevinden zich in „roode havens aan de Middellandsche zee". ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN IN FRANSCH MAROKKO. De Paris Soir geeft een uitvoerig verslag van de ongeregeldheden te Meknes een plaats ongeveer 200 K.M. ten Oosten van Casablanca in Fransch Marokko. Tengevolge van de droogte was het water te Meknes, gerantsoe- neerd. De bevolking, opgeruid door eenige rad- draaiers heeft tengevolge daarvan een betoo- ging gehouden, maar de plaatselijke autori- teiten slaagden erip de menigte te kalmeeren. Eenige leiders werden echter gearresteerd. Toen de bevolking vernam, dat deze leiders verhoord zouden worden, verzamelde zij zich voor het gerechtsgebouw waar de politie niet in staat bleek alleen de orde te handhaven. De te hulp gesnelde troepen slaagden er ech ter in het plein te ontruimen. De menigte keerde echter terug en begon met steenen naar de soldaten te gooien. Toen demon- stranten vervolgens ook schoten losten, zagen de troepen zich genoodzaakt het vuur te beantwooren. Spoedig was toen ten tweede- male ontruimd. Aan de zijde der opstande- lingen vielen vijftien dooden, de regeerings- troepen hadden vijftig gewonden. De rust is thans hersteld. De secretaris- generaal heeft zich van Rabat naar Mekden onderweg begeven om een rapport van het gebeurde op te maken. GYMNASTIEKUITVOERING. iBegunstigd door fraai zomerweer was het de plaatselijke Chr. Gymnastiek vereeniging E. M. M. die Woensdag 1.1. nog ter gelegen- heid van den verjaardag van H.M. de Ko ningin, des avonds 7 uur haar programma onder leiding van den heer K. B. de Dreu met een marsch door de stad aanving. Opgewekt marcheerde men door verschillende straten der stad. Op de Markt aangekomen, waar zich reeds veel publiek had verzameld, werd de demonstratie voortgezet door de uitvoering van een massale vrye oefening met piano- begeleiding- Achtereenvolgens werden zoowel door de dames- als heerenafdeeling brugoefe- ningen uitgevoerd, onderbroken met eenige standen van beide genoemde afdeelingen. Vooral de rekstokoefeningen der heeren wer den keurig afgewerkt, o.a. reuzenzwaai, zolen- draai benevens buikdraaien. Het applaus was dan ook niet van de lucht. Nadat een massale vrije oefening met pianobegeleiding ten einde was, werden door de dames nog eenige vrije oefeningen ten beste gegeven. Dit geschiedde met begeleidiwg van gramophoon-platen, o.a. Dotos-Blumen en Paraneck-wals. Het was jammer, dat de muziek niet goed hoorhaar was, wegens het ontbreken van een luidspre- ker. Tenslotte volgde de afmarsch, waarmede tevens het programma was afgewerkt. Naar de zyde van het publiek te ooxdeelen, is deze avond zeer m aen smaak gevallen, waarvan het herhaaldelijk applaus getuigde, en mag de Gymnastiekvereeniging op een goed ge- slaagde demonstratie terugzien. CONCERT OP 1)1. M.^t^T. Gisteravond werd door het muziekgezel- schap „De vereenigde werklieden", directeur de heer Schirris, het voor 31 Augustus (den jaardag van H.M. de Koningin) bestemde, doch uitgestelde concert gegeven. 'Het was een nog zeer mooie zomersche avond en er was groote belangstelling. De uitvoering van het programma, bestaande uit Vaderlandsche melodien en populaire muziek, voldeed goed, hetgeen wel bleek uit het ap plaus, dat na verschillende nummers weer- klonk, en de ervaring leert, dat men daar- mede zeer karig is en niet gauw loskomt. Het concert eindigde volgens de traditie met het ,,Wien Neerlands bloed", waarna het muziekgezelschap onder de tonen van een lustigen marsch naar haar lokaal marcheerde, door een haag belangstellenden. Als naar ge- woonte werd by het lokaal gekomen de aan- gevangen marsch uitgespeeld, hetwelk voor de jeugd aanleiding is tot een vrooiyken rondedans aan den ingang der Vlooswijk- straat.. Maar ook aan zoo'n marsch komt een eind, de muzikanten gingen naar binnen, de dans was ten einde en ook op straat keerde de rust weer. De rij der zomerconcerten kan hier- mede weer als afgesloten worden beschouwd. OP HOL. Op den weg langs het kanaal is Woensdag- namiddag te ongeveer 5 uur, door het breken van een riem, een paard, gespannen voor een wagen met vischwaren, waarop de gezusters Daane, wonende in de Dekkerstraat alhier, gezeten wanen, op hoi geslagen. Een der gezusters sprong direct uit den wagen en belkwam alleen een verzwikten voet en eenige schrammen, doch de andere zuster durfde den sprong niet te wagen, bleef dus op den wagen zitten tot ook zij er uit ge- sprongen of geworpen is. Met een lichte hersenschudding werd zy op- genomen, waarna Dr. Stevens geneeskundige hulp verleende. Het paard is even later tot stilstand ge bracht. PROVINCIALE ZEEUWSCHE BAKHERSBOND. Ieder jaar houdt de Zeeuwsche Bakkersbond een feestelijke jaarvergadering, waaraan dan tevens verbonden is een vakwedstrijd. Nu heeft deze Provinciale Bond het voor- recht dat zijn leden steeds in grooten getale die jaarvergadering bezoeken en deelnemen aan den vakwedstrijd en kan uit dien hoofde alleen reeds als voorbeeld aan vele andere provinciale vereenigingen worden gesteld. Er heersoht bij den Provincialen Zeeuwschen Bakkersbond een opgewekt en kameraad- schappelijk vereenigingsleven en die nijvere groep van middenstanders komt jaarlijks bij een van haar Afdeelingen te gast. Zoo was het thans de Afdeeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, die Donderdag alhier in het Hotel .Rotterdam" haar medeleden uit geheel Zeeland kon verwelkomen en het bleek dat het bestuur haar arbeid goed had verricht, want ,de opkomst was buitengewoon te noemen. Om ongeveer half twaalf werd de vergade- ring geopend en na het welkomstwoord door den voorzitter, den heer A. Jansen, werd de agenda vlot afgewerkt. Na afloop heeft het groote gezelschap dames en heeren een autotocht gemaakt naar Gent, doch te vroeg moest men den terugweg weer aanvaarden, want een gezamenlijk diner wachtte in het Hotel ..Rotterdam" Kort daarop vertrokken reeds vele gasten van wie er waren die reeds des morgens om 4 uur waren afgereisd en eerst des nachts om 12 uur thuis konden zijn. Onderwijl had in het Concert- en Bioscoop- gebouw de jury haar arbeid verricht bij de vele inzendingen aan den Bakkersvakwedstrijd en wy moeten aannemen, dat zij een moeilijke taak heeft gehad om de prijzen toe te kennen, want de vele imzendingen, die inderdaad sma- kelijk waren, deden zien dat de bakkers hun vak ter dege ver&taan en men in Zeeland mag bogen op een keur van prima bakkers. De uitslag van dezen vakwedstrijd volgt hieronder: Klasse 1. Waterbusbrood (lang model). le prijs Joz. Remijnse, Kapelle; 2e pr. L. Goeman, Goes; 3e pr. D. van de Vrede, Ierseke; 4e pr. P. Dekker, Ierseke; 5e pr. A. IH. Baur- doux, Nieuw en St. Joosland. Klasse 2. Waterbusbrood (kort model). le pr. Joz. Remijnse, Kapelle; 2e pr. D. van de Vrede, Ierseke; 3e pr. K. J. Steketee, Ame- muiden; 4e pr. A. J. Eckhardt, Ter Neuzen; 5e pr. A. H. Baurdoux, Nieuw en St. Joosland. Klasse 3. Melkbusbrood (lang model). le pr. Joz. Remijnse, Kapelle; 2e pr. L. Goeman, Goes; 3e pr. J. van Paasscben, Kapelle. Klasse 4. Hollandsche beschuit. le pr. L. Goeman, Goes; 2e pr. M. C. Deur- loo, Tholen; 3e pr. Joz. Remijnse, Kapelle; 4e pr. W. van de Vrede, Ierseke. Klasse 5. Krentenbrood (busbrood). le pr. <Li .Goeman, Goes; 2e pr. Joz. Remijn se, Kapelle; 3e pr. F. van de Vreugde, Wol- faartsdijk; 4e pr. J. M. Deurwaarder, Oost en West Souburg; 5e pr. C. P. Filius, Ierseke. Klasse 6. Tarwebusbrood (lang model). le pr. Joz. Remijnse, Kapelle; 2e pr. D. van de Vrede, Ierseke; 3e pr. F. van de Vreugde, Wolfaartsdijk4e pr. W. L. de Schipper, Nieuwdorp. Klasse 7. Tarwebrood (rond model). 2e pr. Gebr. van den Hemel, Philippine; 3e pr. Joz. Remijnse, Kapelle; 4e pr. J. A. Kosten- se, Biervliet. Klasse 8. Kleinbrooa. le pr. I. A. Luteyn, Breskens; 2e pr. A. H. Baurdoux, Nieuw en St. Joosland; 3e pr. M. de Graag;, Amemuiden. Klasse 9. Ter opluistering artikelen der broodbakkerij le pr. W. van der Linde, Ter Neuzen; 2e pr. W. Moerman, Ter Neuzen; 3e pr. A. J. Eckhardt, Ter Neuzen. Klasse 10. Ter opluistering artikelen der banketbakkerij. le pr. met lof P. de Jonge, Ter Neuzen; le prijs I. A. Luteijn, Breskens; le pr. A. Kave- laars, Ter Neuzen; 2e pr. P. H. van Peenen, Axel; 3e pr. kwam niet in aanmerking, wegens leeftijd beneden 18 jaar. Klasse 11. Waterbusbrood (lang model). le pr. H. Burger, Kapelle; 2e pr. W. P. van de Vrede, Ierseke; 3e pr. W. C. Klaasse, Ierseke; 4e pr. S. Stoutjesdijk, Zierikzee; 5e pr. J. G. Harthoorn, 's Heer Arendskerke. Klasse 12. Melkbusbrood (lang model). le pr. H. Burger, Kapelle; 2e pr. J. K. Ste ketee, Wolfaartsdyk; 3e pr. W. C. Klaasse, Ierseke. Klasse 13. Hollandsche beschuit. le pr, H. Burger, Kapelle; 2e pr. H. G. Deurloo, Tholen; 3e pr. S. Stoutjesdijk, Zie rikzee; 4e pr. W. P. van de Vrede, Ierseke. Winnaar van den wisselbeker is de heer Joz. Remijnse, Kapelle. Ter opluistering hadden vele banketbakkers inzendingen vervaardigd die een lust waren om te zien, helaas niet om te proeven, en men moet bewonderen de kunde en arbeidslust van hen die in staat bleken om dergelijke kunst- voorwerpen in de banketbakkerij te vervaar- digen. In den loop van den dag werden deze in zendingen, door zeer velen bezocht, zoodat de afdeeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderen met wel- gevallen op haar arbeid mag terugzien. WATERSCHAPPEN. Bij Kon. besluit zijn benoemd in de provin- cie Zeeland: a. tot dijkgraaf van den Paulinapolder, de heer J. de Jonge te Biervliet; lb. tot plaatsvervanger van den dijkgraaf vein den Mosselpolder, de heer M. Francke te Hoek; c. tot gezworene van den Willem-Leopold- polder (Nederlandsch gedeelte), de heer J. P. Scheerens te Retranchement d. tot gezworene van den Kanaalpolder, de heer H. 'Herrebout te Hoek; e. tot gezworene van den Paulinapolder, de heer C. E. Buijsse te Biervliet. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN MIDDELBURG. De Midd. Crt. schrijft: Het aantal leden van vereenigingen, die Maandag langs den weg van aankomst en vertrek der Koningin te Middelburg zullen zyn opgesteld, is volgens thans binnen zijnde be richten tusschen de 1100012000. Hiervan zullen 3400 personen uit Middelburg, 1000 tot 1200 uit Vlissingen en ongeveer 800 uit Goes komen. Gezien het groote aantal, zal met de opstelling reeds begonnen worden bij de Melk- fabriek aan den Vlissinigschen singel en de deelnemers zullen zes rij en dik moeten wor den geplaatst, dit tot aan de Brakstraat toe. Zij zijn afkomstig uit ongeveer 70 gemeen- ten en verdeeld over ongeveer 500 vereeni gingen. Mag dus worden aangenomen, dat deze ongeveer 12000 Zeeuwen in de gelegenheid zullen zijn H.M. te foegroeten, ook doet men alles om hen, die niet tot de vereenigingen behooren ter wille te zijn. Zoo wij reeds schre- ven kunnen die izich plaatsen verzekeren langs de huizen, waar de stoet passeert. Voor het hebben van een zitplaats op den Damn is men met den prijs gedaald tot f 1 maar ook verder zullen velen al is het van eenigen afstand de plechtigheid kunnen vol- gen. Reeds des morgens te 9 uur zal het ry- verkeer over de Dwarskade en Dam aan die zijde van het voormalige Dok worden stop gezet en mag men zich daar een plaatsje ver zekeren. Ter hoogte van het plantsoen kolmt een afzetting waar men achter moet blijven. Verder zal het publiek aan de overzijde wor den toegelaten, zoodra de Koninklijke stoet gepasseerd is. Ook het paadje loopende tus schen den dokmuur en het plantsoen zal ver- moedelijk voor het publiek bestemd zijn. Al leen wordt emstig gewaarschuwd tegen het zich begeven op den muur. Daar zullen en- kele leden van de Reddingsbrigade toezicht houden en ook in het water zullen bootjes zijn met leden van die nuttige instelling. Nu wij toch schrijven over de voonzorgs- maatregelen voegen wij er nog aan toe, dat de post van het Roode Kruis, die in het Mili- tair Tehuis zou worden ondergebracht, bij nader overleg verplaatst is naar de schilders- werkplaats van den heer P. van de Pas in de Bellinkstraat. Tenslotte melden wij nog, dat de plechtig heid zoowel door de AV1RO als NORV zal worden uitgezonden, zoodat zij, die het ge- sproken woord en de zang en muziek rustig willen hooren, dit thuis by hun radiotoestel zullen kunnen doen. De getroffen orde-maatregelen te Middelburg tijdens het bezoek van H. M. de Koningin. Vermoedelijk zal op de boottocht van Wal- soorden naar Vlissingen de Provinciale boot begeleid worden door Hr. Ms. „Douwe Aukes"; dit zal echter afhankeiyk zijn van den water- stand. Te Vlissingen wordt op de ponton de Koningin verwelkomd door den burgemeester en worden bloemen aangeboden, terwijl een eerewacht van de marine zal worden opge steld. Betreffende de betooging te Middelburg heeft de Commissaris der Koningin zich ge- wend tot de burgemeesters met een circulaire waarin o.a. attent wordt gemaakt op de vol- gende maatregelen. De vereenigingen moeten zich uiterlijk om half twee bevinden achter de bordjes waarop de naam hunner gemeente staat. In verband met het groot aantal deelnemers zullen zij opgesteld moeten staan in rijen van 6. Deze opstelling en ook de volgorde blijft gehandhaafd tijdens de marsch naar het Molenwater en ook tijdens het defilS. Billijkheidshalve worden op het Molenwater die rijen naar voren geplaatst die eerst ach- teraan hebben gestaan. - Tijdens het voorbijrijden van H. M. de Koningin mogen geen bloemen worden aan geboden. Vereenigingen, die alleen of in combinatie, kransen of bloemen wenschen te leggen moe ten den afgevaardigde voorzien van een legitimatiebewijs uiterlijk om 2 uur aanwezig doen zgn op den Dam, ingang Korte Delft. Des avond zal om 8 uur een extra boot uit Vlissingen naar Ter Neuzen vertrekken. HET CENTRUM. Shanghai. Deze naam trekt op het oogenblik de aan- dacht van de geheele wereld in verband met het conflict, want tegenwoordig worden geen oorlogen meer gevoerd en zijn het alleen con- flicten tusschen China en Japan, welke aller- wege de aandacht trekken, en de Directie van het Centrum heeft er goed aan gedaan om deze film, die niet alleen buitengewoon boeiend is door het probleem van de rassen- tegenstellingen, maar de bezoekers worden reeds in het begin van de film geboeid door de eigenaardige sfeer dezer merkwaardige stad Shanghai. Om dit treffend realisme in de uitbeelding te verkrijgen, had Paramount zich bij de pro- ductie van .Shanghai" dan ook verzekerd van de hulp van een expert, die de stad door en door kent en haar heeft zien groeien van een onbeduidende plaats tot de fascineerende half-oostersche, half-westersche metropolis, die het thans is. Het is kapitein Joseph Moody, jarenlang verbonden geweest aan de Amerikaansche marine, gedurende welke tijd hij met zijn schip bijna Voortdurend in de haven van Shanghai lag, en ruimschoots gelegenheid had de stad en zijn bewoners grondig te leeren kennen. Als tweede flim gaat de bekoorlijke film Meisjes in 't Wit, waarin de 24-jarige Roemeensche zangeres Maria Cebolari optreedt, die over een prach- tige sopraan beschikt, waardoor de toehoor- ders een intens genot wordt verschaft. De in- houd van de film is van het vroolijke genre en er zal vaak een hartelijk gelach opgaan over de malle situaties, waamaar men met genoegen zal kijken. Voeg daarbij de zeer vele mooie natuuropnamen en het is een suc- cesvol filmwerk geworden, dat ten voile waard is aanschouwd te worden. 'Het 9-jarig zoontje van den bierbrouwer M. alhier liep spelenderwys over een dwarsbalk in de mouterij met het noodlottig gevolg, dat het uitgleed en op het 7 meter lager gelegen cementen vloerdek terecht kwam, waar het bewusteloos bleef liggen. De zich daar be- vindende mannen hebben het knaapje de ouderlijke woning binnegedragen, waarna de dokter werd ontboden. Deze constateerde zware hersenschudding en inwendige kneu- zingen. Hedenmiddag is geopend de groote iand- bouwtentoonstelling, georganiseerd door den Kring Hulst van den Noord-Brabantschen Christelijken Boerenbond, op een terrein naby het Maristenklooster. Op dat terrein is tevens ondergebracht een middenstandstentoonstel- ling, georganiseerd door de R.K. Midden- standsvereeniging „De Hanze" in samenwer- king met de Vereeniging voor Vreemdelingen- verkeer te Hulst. De tentoonstelling is o.m. ondergebracht in een tent van 1200 vierkanten meter opper- vlakte een akkerbouwtent ter grootte van 600 vierk. meter, een vogeltent van 700 vierk. meter, terwijl de middenstandstentoonstel- ling is ondergebracht in een tent van ruim 1000 vierk. meter, en er ook een historische afdeeling is te bezichtigen, welke is onder gebracht in een der zalen van het Maristen klooster. Uit den lijvigen catalogus blijkt de belang- rijkheid en den omvang der inzendingen. Gedurende de volgende 4 dagen zal in het openlucht-theater op het terrein worden opge- voerd het historische dierenspel van den Vos Reinaerde, terwijl voorts nog meerdere feeste- is de vanouds beproefde Akker's Abdij siroop, daar de werking in hoofdzaak berusl op de geneeskracht van reeds in oude lijden bekende ngenees-kruyden". Apolheker Dumont heefi daaraan nu roe- gevoegd de resultaten der hedendaagsche weienschap. Nog meer dan vroeger is nu Per flacon 90 ct„ f. 1.50, f. 2.40. Overal verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger het gebruik. (Ingez. Med.) lijkheden, optoohten en concerten zijn aange- kondigd. Zooals reeds is medegedeeld, zal H. M. de Koningin aanstaanden Maandagvoormiddag aan de tentoonstelling een bezoek brengen. Heden was voor de opening naar Hulst overgekomen de Minister van Economische Zaken, de heer Mr. M. P. L. van Steenberghe. Alvorens ?ich naar het terrein der tentoon stelling te begeven, werd Z.Exc. op het stad- huis officieel door het gemeentebestuur ont vangen. Bij de opening der tentoonstelling, heeft de Minister een rede uitgesproken, waarin hij op- merkte: het inrichten dezer tentoonstelling getuigt van prijzenswaarddg optimisme over de mogelijkheden der toekomst,van geloof aan behoud der bestaansbronnen van dit ge- west. Door de eeuwen heen is hier tot in het uiterste volhard, ook in het kwaadste getij, en werd alsdan getracht te herwinnen wat ver- loren was, en uit te breiden waar de gelegen heid zich hood. De bevolking van dit gewest heeft getoond taaie volharding te beizitten, de zinspreuk van het gewesteiyk wapen drukt dit kernachtig uit. Hij spraik de hoop uit, dat de dagen der tentoonstelling schoone mogen zijn voor het oude ambacht dezer oude veste, en de bevor- dering harer welvaart. Een bloeiende land- bouw en een groeiende industrie, kunnen hier- toe veel bijdragen. ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1937. Gereformeerde Gemeente. TER NEIUZEN. 5.30 u., Ds. v. d. Berge, van Krabbendijke. ZONDAG 5 SEPTEMBER 1937. Ned. Hervomide Kerk. TER NEJUEEN. 9.30 u., Dr. L. J. Caizemier; 2.30 u., Dr. L. J. Cazemier, bed. H. Doop. SDUESKilL. 9.30 u., de heer B. Dagevos; 2.30 u., de heer F. H. J. Bik. AOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. J. Th. Meijer, van Alphen a. d. Rijn. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G. W. Korevaar. KLOOSTERZANDE. 10 u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2.15 u., Ds. Akersloot van Hou ten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G. W. van Houte. HOEK. 10 u. en 3 u., cand. Schalekamp, van Bergen op Zoom. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Post. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u„ lees- dienst. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Evangelisatiegebouw Othene. 6.30 u., de heer Schalenkamp, hulppr. te Ber gen op Zoom. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienstcn; 2.30 u., Lof. De volgende faillissementen zijn geeindigd door een verbindend geworden uitdeelingslijst: De Commanditaire Vennootschap Zeeuw sche Breierij, Baart en Volleman te Hulst, curators Mr. L. B. H. de Rechter te Hulst, uitkeering aan de concurrente schuldeischers 2,264

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1