ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN Om een kind. No. 9650 MAANDAG 30 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton (Wtordt vervolgd.) ---7_ f-'»«osC*iM :a«M»m.-g«rr lt«WMW.!JI«»3!limLl»Wl«Ull^aiaa .1 T»»"a:-V-"— ry.-- - i n i TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BIJDRAGE VAN DE NEDERLANDSCHE HUISVROUWEN AAN HET PRINSELIJK JACHT. De bijdrage van de leden van de Neder landsche vereeniging van huisvrouwen aan bet nationaal huldeblijk, dat aan het Prinse- lijk Paar is aangeboden, bestaat uit de in- richting van de ibeide keukens van de „Piet Hein", welke passen bij het op het jacht aan- wezige theeservies, benevens het proviand, dat voor den eersten tijd noodig is. DE OVERDRACHT VAN DE „PIET HEIN" AAN HET PRINSELIJK PAAR. De overdracht van Nederlandsch Nationaal geschenk aan het Prinselijk Paar heeft Zater- dag plaats gehad. De natuur werkte mede, om dit gebeuren te maken tot een grootsch fees- telijk waterfestijn. In de smalle jachthaven te Muiden lagen rijen Bunschoter botters te wachten op de komende gebeurtenissen, met aan boord groote gezelschappen Bunschoter meisjes in haar praal van kleurige kleederdrachten. Overal waren vlaggen uitgestoken en de schepen waren gepavoiseerd. Aan den met groene en oranjeslirugers en met tapijten belegden stei- ger lag de „Piet Hein" gemeerd wachtende op de Prinses en den Prins. Blank en slank, dit jacht, waartegen de bruine bovenbouw prach- tig en krachtig afsteekt. Kapitein Blom, de gezagvoerder wachtte op de brug en de in het wit gekleede matrozen waren alle op hun post. Het plaatselijik muziekkorps kortte den tijd van wachten. Langs den weg dien het Prinse lijk Paar zou volgen stonden massa's men- schen, en toen de Prinses, de Prins, Prins Aschwin en het kleine gevolg arriveerden en aan boord gingen, klonk van alle zijden ten jubel. Terstond nadat de Prinses en de Prins aan boord waren, werd voor het eerst de Prinse- lijke standaard in den mast geheschen. Het was kwart voor 4 uur, toen de ,,Piet Hein" de vaart begon, met zijn koninklijke eigenaars aan boord. Prins Bemhard was ge- kleed in zeilsportcostuum. Bij de afvaart speelde de muziek de melodic van ,,Piet Hein". Nadat de vaart was begonnen, werd op het achterdek de technische commissie door den voorzitter, den heer Ernst Crone, aan het Prinselijk Paar voorgesteld. V66r het jacht voer een politieboot en daar- achter volgde een boot van de pers en daama twee boo ten van de rijkspolitie. Tijdens de vaart scheerden vlugge race- booten langs de „Piet Hein", terwijl ook watervliegtuigen groeten kwamen brengen. Te ongeveer half 5 wordt het jacht onge- veer stilgelegd, voor de officieele overdracht van het jacht. Dit geschiedt door den heer Ernst Crone, met een rede waarin hij het ontstaan en de voorbereiding van het plan tot het aanbieden van dit nationaal huwelijksgeschenk memo- reert, om te eindigen als volgt: Koninklijke Hoogheden, Het Nederlandsche volk, een zeevarend volk van ouds, dat trotsch mag zijn op zijn ge- schiedenis ter zee en dat evenveel reoht heeft nog trotsch te zijn op zijn marine, op zjjn koopvaardijvloot, op zijn groote vloot van binnenvaartuigen en visscherssohepen. dat groote belangen heeft bij de zee en overzeesche verbindingen, dat zich ook voor genoegen op het water begeeft, dit Nederlandsche volk kan wanneer het een nationaal geschenk geeft zijn gevoelens niet beter uitdrukken dan door aanbieding van een schip. Zij, die onze groote vloot bemannen en dank zij toewijding en trouwe plichtsbetraChting zorg dragen, dat onze vlag met eere over de wateren waait, zij zijn verheugd, dat op een schip Uw standaard zich ontplooit. Dat Uwe Koninklijke Hoog heden nader komen tot hun bedrijf, dat zij ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) Vervolg. 35) Hij laat den arm zakken en staart den man, dien hij steeds voor een jammerlijk creatuur van Gordon heeft gehouden, aan. Waar heeft Rooves plotseling die psychische kracht van daan, die verbluffende onverschrokkenheid, welke zoo scherp afsteekt bij de walgelijke lafheid van den machtigen directeur-generaal die bevend van angst en als verlamd van ont zetting tegen den muur leunt „Uw uitvinding", zegt Reeves kalm, alsof het een zakelijk onderhoud betreft, „is een grootsch werk. Toegegeven. Maar over zoo'n uitvinding zult u toch zeker met niemand hebben gesproken. Wie weet er dus iets van? ,,Bigs!" schreeuwt Cdverley, de secretaresse geheel vergetend. ,,Bigs! Hij heeft de teeke ningen van mij gekregen en ze in mijn op dracht aan mr. Ward gegeven. En ook mr, Ward zal te alien tijde kunnen zweeren..." „U hebt goeie getuigen, dat moet ik zeggen Een ontslagen employe, die zich op zijn chef wil wreken en Bigs, die 'n paar utur geleden gearresteerd is. Hij schijnt geld van u te heb ben gekregen en heeft zich aan verschillende debieten schuldig gemaakt. En u zelf, mr, Coverley, wordt, meen ik, al eenigen tijd wegens verduistering van fabrieksgeheimen door de politie gezocht..." Het schijnt Reeves voldoening te schenken Coverley tot het uiterste te brengen. Hij maakt een spottende handbeweging in de richting van de deur. „Ik geloof dus, dat het 't beste is, als u nu zich gedragen weten door Uwe belangstelling zal him een spoorslag zijn. De Nederlandsche geest van zeevarend volk zal er de zegenende invloed van ondervinden. Hoe de watersport uiting geeft aan haar vreugde en hoe zij Uwe Koninklijke Hoogheden begroet nu het schip in Uwe handen overgaat, zal aanstonds blijken. Moge beter dan mijn woorden, die jubel Uw begroeting op het water zjjn. Dit schip zal U voeren tot het karakteris- tiake schoon van Nederland, dat aan het water in de eerste plaats te vinden is. Dat Uwe Koninklijke Hoogheden dit voortaan opzoeken, hetzij met het jacht, hetzij met den motorboot of zeilboot behoorend tot de uitrusting van dit schip, is een vreugde voor hen, die het landschap liefhehben. iEn voor hen, die niet varen, noch voor be- roep, noch voor genoeigen, voor hen is het een vreugde medegeholpen te hebben den bouw mogelijk te maken van dit schip, waarmede U tjjdeljjk eenzaamheid en vrijheid kunt opzoe ken. Dat U hier aan boord verstrooiing, ver- diende rust en nieuwe kracht vinde, noodig voor de vervulling van Uw taak, welke zooveel van U vergt. Mogen nieuwsgierigen in dit verband beseffen, dat zij zich hebben te ont- houden van opdringerighedd, wanneer zij aan boord van dit schip U opmerken. Dit schip, door U „Piet Hein" geheeten, naar den 17de-eeuwschen admiraal, heeft bij zijn bouw, in breeden kring ibelangstellinig ge- wekt. Ja, het heeft reeds bijna evenveel popu- lariteit verworven als hij wiens naam het draagt. Meer dan dat, het is met liefde ge- bouwd, want voorbeeldeloos waren de toewij ding en de ijver onzer arohitecten en van den directeur van de werf en van zijn geheelen staf. Niet minder was dit het geval met de honderden ongenoemde arbeiders, die aan de machines of .betimmering arbeidden. Veien van hen hebben ook 's naohts doorgewerkt, er een eer instellend dat dit nationale geschenk op tijd, d.w.z. nog in dit seizoen gereed zou zijn. Allen, van hoog tot laag en onze vader- landsche industrie in het algemeen, voorzoo- ver zij betrokken was bij den bouw, hebben zich op zijn best getoond. Wij, leden der Technische Commissie, konden vaak in ver- rukking bij een werkbank staan, wanneer wij door geoefende handen op de juiste wijze een volmaakt werkstuk zagen ontstaan. Bovendien hebben tachtig particulieren en firma's schenkingen in natura gedaan. Die dragen hier aan boord geen inscriptie. De namen der schenkers en een aanduiding der voorwerpen zijn opgenomen in een register, dat ik Uwe Koninklijke Hoogheid mag over- handigen. Maar al die voorwerpen zijn stille getuigen van het medeleven van het Neder landsche volk in de totstandkoming van dit geschenk, dat Uw wensoh was. U vergunne mij, dat ik van alle schenkers twee namen onthul. De burgerij van Oud-Delfshaven, de stad waarin de peetvader van dit schip het levenslicht zag, stelde er een eer in de pla- quette met de beeltenis van Piet Hein aan te bieden, welke den voorwand van dezen dek- salon siert. De tweede naam is die der Neder landsche Vereeniging van Huisvrouwen, 30.000 huisvrouwen vertegenwoordigende, welke de complete uitrusting van de keuken van dit schip verzorgde, die de proviandkasten vulde, het keuken-linnengoed gaf en de stofzuiger en het verstelmandie erbij, die wenschte dat het van stonde af aan kan functioneeren, dat Uwe Koninklijke Hoogheid zonder voor iets te behoeven te zorgen aan boord van dit schip Uw huis zoude vinden. Uw huis, want een schip als dit is niet alleen een vervoermiddel te water tot het maken van tochten, het is tevens een verplaatsbare villa, aan boord waarvan U zult kunnen logeeren, wanneer de vervulling van Uw hooge ambtstaak U op verren afstand van Uw paleis zal voeren. Moge dit schip in zjjn dubbele functie zijn dienst doen. Moge U gedenken, dat om dit schip zweven de ibeste gevoelens van het Nederlandsche volk, die ik op gabrekkige wijze slechts weer kan geven. Moge dit schip be- antwoorden aan alle Uwe verlangens. Moge het onder Uw Standaard veilig en gelukkig varen. Met dezen innigen wensoh draag ik namens het Nederlandsche vol'k dit schip aan U over. De Prins antwoordt. Z. K. H. Prins Bemhard antwoordt dan als volgt: Mijnheer de voorzitter der Technische Commissie, Na het bezichtigen van dit zoo bijzonder fraaie schip, dat onze stoutste verwachtingen overtreft, ontbreken mij de woorden om U onze groote erkentelijkheid te betuigen voor dit geschenk. Prinses Juliana en ik zijn er van overtuigd, dat de Piet Hein meerdere malen ons huis zal zijn, niet alleen, wanneer wij voor bezig- heden ver van Soestdijk verwijderd zullen zijn, dooh ook en dit zeer zeker in belangrijke mate wanneer wij rust zoeken in ons mooie Nederlandsche waterlandschap. Met U hoop ik, dat een ieder, die ons dit schip schonk, zal medewerken om ons die rust te geven. Ik mag U dan ook wel verzoeken, de tolk te wdllen zijn bij alien, die van hoog tot laag in zoo belangrijke mate hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit zoo fraaie geschenk, ook degenen, die geschenken hebben aangeboden wilt u onzen dank wel overbren- gen. Mijne heeren leden van de technische com missie. Veel is er door U geaiibeid om dit fraaie geheel te doen worden tot een aanwinst van de Nederlandsche jachtvloot. U hebt hierin neergelegd een studie op het gebied van scheepsbouw en architectuur en van nog zoo- vele andere zaken, welke in den loop der jaren gebleken zijn een integreerend deel te zijn van 'n goed Nederlandsche jacht. Uw denkbeelden en aanwijzingen zijn ten slotte in dit jacht verwerkt door architecten en scheepsbouwers. Wanneer ik daarbij noem den naam van Uwen voorzitter, den heer Crone, dan weet ik, dat U zich met mij zult verheugen, wanneer de naam Crone ook in de toekomst ten nauw- ste aan de totstandkoming van dit jacht zal blijven verbonden. Uwe bezielende leiding mijnheer Crone, is niemand ontgaan en het verheugt mij dan ook, u te mogen uitreiken het officierskruis van de huisorde van Oranje, dat Hare Majesteit de Koningin U als erkentelijkheid voor dit werk wel heeft willen verleenen. Beide redevoeringen werden met aandacht en instemming aangehoord, en met veel genoegen nam men kennis van de Koninklijke onderscheiding, die den ijverigen voorzitter der technische commissie, den heer Ernst Crone, gewerd. Nog van een tweede plechtigheid aan boord hebben wij melding te maken. Tijdens de vlootrevue heeft de heer Crone, in zijn functie van voorzitter der Kon. Zeil- en Roeivereeni- ging, aan Prins Bernhard het eere-voorzitter- schap der vereeniging aangeboden. Het was een onderscheiding, welke deze gaame aan- vaard'de. Ten teeken daarvan werd de vier- kantige vlag welke de bestuursleden op hun jaohten mogen voeren, vooraan op den boeg van de Piet Hein geplaatst. Het jacht veranderde hierna van koers om op het Buiten IJ de hulde van de watersport in ontvangst te nemen. Daar wachten, vormende een escorte ter lengte van omstreeks 5 KM. lang een 1000-tal pleizierjachten in alle maten en vormen, druk foevlagd en dicht bezet met bemanning en passagiers, die luide juichen als -de Piet Hein op weg naar de Oranjesluizen voorbijvaart. Die grOote vloot plezierjachten, met de kleu rige vlaggen, vriendelijk ibeschenen door de namdddagzon, vormen een onvergelijkelijk tafreel. maar vertrekt. Wij beschikken over vrij goede advocaten, mr. Coverley. Dat hebt u reeds eer der kunnen constateeren. Ik geef u een uur tijd om u uit de voeten te maken..." Wederom kruist hij de armen over de borst en in die houding toont hij zich dusdanig meester van de situatie, dat zelfs Gordon zijn moed voelt herleven en het waagt door een hoofdfcnik ReeVes' woorden te bekrachtigen. Neerschieten allebei, denkt Coverley. Hij tast in zijn achterzak, maar tegelijkertijd her- innert hij zich, dat hij een veel doeltreffen der schot kan afvuren. ,,Ik vermoed zoo", zegt hij sarcastisch, ,,dat van nu af aan de getuigenverklaringen van de heeren Gordon en Reeves door de recht- bank niet zoo heel veel waarde meer zal wor den toegekend. Mij is namelijk een en ander meegedeeld over een eigenaardig zaakje verboden verkoop van aandeelen en zoo... smokkelarij van deviezen, noemt men dat, ge loof ikIk behoef de heeren misschien slechts den naam Searle te noemen Nog eenmaal glijdt zijn blik over het twee- tal tegenover hem, die nu werkelijk beiden verlamd van schrik schijnen te zijn. Die crea- turen heeft hij gehaat? Vier jaar lang? Wat heeft hij eigenlijk nog met die schimmen te maken Hij voelt zich een ander mensch, als hij met vasten tred het privd kantoor verlaat. Merkwaardig snel heeft Reeves zich van zijn schrik hersteld. Uiterst zakelijk, alsof hij een of ander onbeteekenend feit constateert, zegt hij: ,,Verkeerd gespeculeerd, mr. Gordon! Hij was toch handig, handiger dan wij..." En hij glimlacht, koel en vreemd, alsof hij zich vertustigt in den wel verre van waardigen aanblik, dien de hoogste chef der Estna-fabrie- ken op dit oogenblik biedt. Deze geroutlneer- de jager, die duizenden trucks en listigheden kende, om het wild in zijn macht te krijgen deze niets en niemand ontziende menschen- jager, zal nu zelf als het wild worden achter- volgd. Van al die volgeladen schepen en scheepjes stijgen de hoera's op, men juicht en zwaait met petten, doeken en vlaggen en de Prinses en de Prins staande op het sloependek, wor den niet moede tenug te wuiven en te zwaaien. En bij Durgerdam, waar de dijken zwart staan met belangstellenden, waait de jubel over. Uit een en ander bleek, dat de vlootrevue der jachten keurig georganiseerd was. Te 6,15 voer de Piet Hein de Oranjesluizen binnen om op te schutten. Ook op de sluis- wallen zet zich de jubel van de daar opge- stelde menigte voort, hetgeen ook het geval was op het Binnen IJ, waar op binnenvaar tuigen en dekschuiten honderden staan opge- steld. Daar werd ook de hulde gebracht van de roeiclubs. Te 6,50 werd steiger 2 aan de De Ruyter- kade bereikt. Daar was het eind van den tocht. Daar stond de auto van den Prins. Na een hartelijk afscheid van de heeren van het comite plaatst de Prins zich achter het stuur, de Prinses neemt naast hem plaats en Prins Aschwin achterin. De honderden daar saam- gestroomd juichen het Prinselijk Paar toe, dat den weg naar huis aanvaardt. Een mooi moment behoort weer tot de geschiedenis. DE UITVOER VAN VARKENS. Het Tweede Kamerlid Van der Weijden heeft tot den minister van oeconomische zaken de volgende vragen gericht: Is het waar, dat de Veehouderij Centrale aan een bepaalde firma voor uitvoer naar Zwitserland 6632 varkens van bijzondere kwa- liteit heeft geleverd voor 22 procent minder dan aan anderen werd berekend, en zoo ja, welke firma was dit? Indien deze vraag in bevestigenden zin moet worden beantwoord, was deze gefor- ceerde uitvoer voor zeer lage prijzen dan naar s ministers oordeel verantwoord, terwijl toen reeds gemakkelijk te voorzien was, dat het spek-contingent naar Duitschland voor hoo- gere prijzen niet ten voile geleverd zou kun nen worden? Is de minister bereid mede te deelen, welke overwegingen hehben doen besluiten tot bedoelde transactie, waarbij ten voordeeie van een bepaalde firma van algemeen geldende regelen is afgeweken? MINISTER ROMME BEZOEKT JETJ GDWEEKKAMPEN. Vrijdagmiddag heeft de minister van sociale zaken, prof. mr. C. P. M. Romme, vergezeld van den hoof dins,pecteur voor de werkver- schaffing, den heer M. de Vries, een bezoek gebracht aan de jeugdwerkkampen van de centrale vereeniging Werkloozenzorg te Beek- bergen en van de A.J.C. te Ede. Hierna heeft de minister vertoefd op het landgoed De Hooge Veluwe, waar hij in het bijzonder den bouw van het museum bij den Franschen berg heeft bezichtigd. Bij het bezoek aan De Hooge Veluwe waren o.m. enkele bestuursleden van de Kroller- Mullerstichting, met name mr. H. P. Mar- chant, oud-minister van onderwijs,'kunsten en wetenschappen, de rehtmeester van het natio nale park, de heer J. Memelink en de architect de heer G. N. Baas, aanwezig. Tenslott e heeft de minister een bezoek gebracht aan het op de gronden van De Hooge Veluwe gelegen werkkampen Kem- perberg. Omstreeks half zeven is de minister naar Den Haag teruggekeerd. DE ONTSLAGEN KEURINGSVEEARTS. De heer H. ter B., die Dinsdag door den gemeenteraad is ontslagen als keuringsvee- arts, heeft hiervan bij het scheidsgerecht voor ambtenaren beroep aangeteekend, aangezien, zooals het beroepsschrift luidt, dit ontslag ten onrechte is verleend, daar hij zich aan de feiten, welke aan dit ontslag ten grondslag liggen, niet heeft schuldig gemaakt. De heer ter B. heeft op dezelfde gronden Ha, zie maar eens, hoe hij daar heen en weer draaft. Als een wild dier, dat pas in een kooi gevangen is gezet. Met geheel vertrok- ken mond, de tanden knarsend, de handen tot vuisten gebald!! Hoe hem nu, terwijl hij geen raad meer weet, toch nog een en ander te binnen schiet, dat nog gedaan moet worden, dat hem naar zijn schrijfbureau jaagt en naar de telefoon. Kuchend, als iemand, die naar adeim snakt, schreeuwt hij ,de telegrammen voor New York en Parijs in geheimzinnige codewoorden in het apparaat. Dan opent hij gejaagd de laden van zijn schrijftafel. Balansen, notulen van commissa- risvergaderingen, informatics, teekeningen en kwitanties dwarrelen omlaag als verwelkte bladeren. En mr. Reeves voelt een heerlijke rust over zich komen, het vredige gevoel van den mensch, die alles verloren en niets meer te verliezen heeft, omdat zijn hart niets meer begeert. Het is, alsof hij van een hoogen toren op Gordon neerziet. De man, dien hij aanbad elken dag, waarop hij zich in zijn nabijheid be- vond, is nu niets meer, een jammerlijk niets. Op koelen toon, in een paar woorden, deelt hij Gordon mee, dat hij besloten heeft thans zijn eigen weg te gaan. Hij acht het niet noo dig verdere ophelderingen te geven. En als mr. Reeves een oogenblik later in zijn kamer zit, vertoont zijn gelaat een haast asthetische uitdrukking. De anders zoo valsch loerende oogen hebben een zeldzame glans. Tien minuten, misschien een kwartier lang staart hij peinzend voor zich uit. Dan opent hij langzaam een der laden van zijn schrijf bureau, maar juist op dat oogenblik wordt de deur van het vertrek open geworpen. Bij den ingang staan Coverley en een politie- agent.... Jacht. De rechercheur, door Nicolle's mededeelin- gen lichtelijk uit zijn evenwicht gebracht, heeft zich haastig naar een pufblieke telefoon- cel begeven om met inspecteur Benett te be- raadslagen. IHet telefoongesprek krijgt echter een on- verwachte wending, doordat eenige seconden later een correct gekleede heer met diep ge- bruind gelaat en grijs haar de eel binnen- treedt en den man aan het toestel glimlachend toevoegt: ,,Ziezoo, hier hebt u me. Ik ben Oonny Coverley..." ,,Hij is net binnen gekomen. Staat naast me! Coverley..." schreeuwt de rechercheur geheel verbouwereerd, in het apparaat, ter wijl hij den indringer, die zelfs niet aan ont- vluchten denkt, opgewonden bij den arm pakt. ,,Arresteeren? Ja! Direct!" Hij wendt zich tot Coverley: ,,In naam der wet, u bent mijn ge- vangene!" Maar juist op dit oogenblik schijnt de, voor de telefooncel wachtende groep door een of an'der voorval te worden opgeschrikt. Danny rent plotseling weg, de agent trommelt drin- gend op den glazen wand van de eel, Nicolle trekt de deur open en roept ademloos: „Gauw, gauw! De auto van Gordon is zoo juist naar buiten gereden... Hij vlueht..." In een oogwenk speelt zich dat alles af. Danny springt op zijn motor. Die schavuit van een Gordon laten ontkomen dat nooit! Hij wil juist wegrijden, als de rechercheur met een zwaai op de duo springt en hem toe- bruit: ,,Vooruit! Zoo hard als je kunt!" v En dan begint de doodenrit. Voorhij Nicolle Kitty, Coverley en den agent. Coverley's auto is te ver weg om aan de achtervolging te kunnen deelnemen. Bovendien heeft de agent opdracht gekregen Nicolle en Coverley naar het dichtst bijzijnde politiebureau te brengen, waar hij nadere instructies van Benett moet afwachten. Een heel eind voor zich uit op de kaars- rechte straat ontwaart Danny de grijze limou sine. De rechercheur achter hem dirigeert den rit. Hjj schijnt ter plaatse uitstekend bekend beroep aangeteekend bij het scheidsgerecht tegen de schorsing, welke B. en W. hem 19 Augustus hebben opgelegd in afwachting van de raadsbeslissing. MINISTER VAN BOEYEN MOET NOG EENIGE WEKEN IN HET ZIEKENHUIS BLIJVEN. De toestand van minister Van Boeyen is van dien aard, dat hij zeker nog eenige weken in ,,Bronovo" zal moeten verblijven. De behan- delende geneesheeren hebben tot dusver ope- natief ingrijpen niet noodig geacht. VERLAGING HEFFING OP BOTER, OLJEN EN VETTEN. Verlaging van den margarineprijs; opheffing van het menggebod. Vermoedelijk in verband met de verbeterde oeconomische omstandigheden vertoont het verbruik van boter op dit oogenblik een stij- gende tendenz. De minister van oeconomische zaken heeft gemeend dit meerdere verbruik van boter te moeten bevorderen door onge- acht 'de wijziging van de heffing, welke in verband staat met de wisseling van de Leeu- warder noteering de heffing op boter met 10 ct. per kg. te verlagen. Dientengevolge is met ingang van gisteren (Zondag) de heffing op 55 ct. per kg vastgesteld zoodat de boter met 10 cts. per kg. goedkooper wordt. In verband met de stijging van de prijzen van versohillende andere levensmiddelen zal deze prijsdaling te meer welkom zijn. De heffing op olien en vetten wordt in ver band hiermede verlaagd met 5 cts. per kg., terwijl de heffing op margarine zoodanig is vastgesteld, dat de prijs van de door den fabri- kant af te leveren margarine met 5 cts. wordt verlaagd. De wijziging van de heffing op boter en margarine komt vanzelf in een lageren prijs voor den verbruiker tot uitdrukking. De minis ter vertrouwt, dat ook de producenten van olien en vetten hun prijzen met een overeen- komstig bedrag zullen verminderen, waardoor de verbruiker ook van deze verlaging zal profiteeren. Mocht dit onverhoopt niet het geval blijken, dan zou moeten worden overwogen de verla ging van de heffing, voor zoover deze niet aan den verbruiker wordt doorgegeven, weder ongedaan te maken. Tenslotte heeft de minister nog besloten om het menggebod van boter in de margarine op te heffen. Het mengpercentage, dat destijds 40 pet. heeft bedragen, was in den laatsten tijd reeds sterk verlaagd en bedroeg thar.s 10 pet. De verlaging van deze heffingen beteekent voor het Landbouwcrisisfonds een verminde- ring van inkomen van ruim 8 millioen gal den. Deze vermindering is mogelijk zonder dat aan de tot nu toe geldende beginselen van de sleunverleening aan de melkveehouders wordt getornd, doordat in den z.g. zuivelpot (heffin gen krachtens de crisis-uitvoerwet) nog een belangrijk bedrag aanwezig is. De nieuwe regeling trad (gisteren) Zondag, 29 Augustus, in werking. GARANTIEBEWIJZEN EN DE ZEGELYVET. Een winkelier had in den loop der jaren een aantal garantiebewijtzen afgegeven van onge veer den volgenden inhoud: De ondergeteekende verklaart zich vol- komen aansprakelijk te stellen voor ieder ge- brek in constructie of materiaal, dat zich van heden af gedurende jaren mocht voor- doen aan (instrument omschreVen), ge- herkt heden geleverd aan Dit garantiebiljet is uitsluitend persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden." Dit garantiebewijs bevatte voorts nog eenige uitzonderingen, waarvoor de garantie rtiet zou gelden. De winkelier kreeg dezer dagen van den ontvanger van het buitengewoon zegel be te zijn. Meermalen verlaat hij zich geheel op zijn instinct. Drie maal hehben zij den grooten, grijzen wagen uit het oog verloren, om hem nochtans na kris-kras door verschillende straten te zijn gereden, weer op het spoor te komen. Huizen, menschen, lichtsignalen en hevig gebarende verkeersagenten trekken in razen- de opeenvolging aan Danny voorbij. Het schijnt, dat in de geweldige verkeersdrukte van de binnenstad, het handige motorrijwiel, dat zich overal doorheen kon wringen, be langrijke voordeelen biedt boven den grooten wagen. De afstand tusschen beiden is kleiner geworden. Maar nu verandert de situatie. Zij zijn op den breeden snelverkeersweg in een der buitenwijken gekomen. Hier staan nog slechts eenige huurkazernes, dan volgen villa's, tuinen, buitenverblijven, weilanden en bosschen... De grijze wagen suist weg. Hemel, is dat een tempo... het is niet te houden. Neen, dat redt de motor niet. Steeds vender werkt de grijze limousine zich naar voren, steeds grooter wordt de afstand. Reeds wil Danny de achtervolging opgeven, als een duw in zijn ribben hem dwingt de wilde jacht voort te zetten. Danny weet niet, dat hij met zijn kleinen motor den grooten wagen in een net jaagt, dat steeds nauwer wordt toegehaald. Benett js door den agent op de hoogte gebracht van het nummer van de limousine en deze heeft het aan verschillende posten doorgegeven. Twee uur, tien minuten... telefonische mede- deeling uit Belgravia: Grijze limousine Nr. B 1753, achtervolgd door motorrijwiel, straat- wegrichting Tonbridge. Telefonische waarschuwing aan de politie- autoriteitenAanhouden grijze limousine B 1753, komend van Belgravia!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1