ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES GOLD STAR SHAG No. 9649 VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Hoe kom ik van die hoofdpijn af? Super-kwaliteitI Kerknieuws. Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 27 AUGUSTUS 1937. AXEL. HULST. HONTENISSE. BLAUW BAND VOL ADOMA BRIDGE. VOETBAL. ZWEMMEN. isiEzrcTUMEa'zszAzar irayn hupvh '.wnv-T&i: c >xsL^-i*r.zzz-x eraser - jarri-T-iiiSaj-arrr' \r vsm wjcBcnwcnxa xeubkmsz i6;wj t* NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Bmnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika i 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buiteniand alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor eliken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst efin dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ST AKIN GEN BIJ W ERKVERSCHAFFIN GEN. Zooals gemeld, bestaan er sedert eenigen tijd moeilijkheden in de gemeente Deventer ten ajanzien van de werkverscbaffing. Een aantal werkloozen wenscbt den arbeid bij de rijks- werkversichaffing bij bet Twente-kanaal niet te verricbten. Aanvankelijk was een deel van de hier bedoelde arbeiders, die het werk hadden neer- gelegd, van tewerkstelling uitgesloten en werd aan ben wekelijks een bedrag uitgekeerd over- eenkomende met ongeveer (70 pet. van het- geen de fbetrokkenen zouden ontvangen hebben, wanneer zij in de steunregeling waren opgenomen. In verband met de voortdurende weigering van de betrokken arbeiders om te gaan wer- ken, bee ft de minister van sociale zaken op 14 Augustus aan het.. gemeentebestuur van Deventer geseind, dat, a^mgezien maatsebap- pelijk bulpbetoon bereid was gevonden voor- taan geen steun ipeer 'te verleenen aan de bier bedoelde arbeiders/ voor alien, die individueel schriftelijk verklaarden op de bestaan de arbeidsvoorwaarden den arbeid bij de werk verscbaffing te willen hervatten, deze op 23 Augustus weer -werd opengesteld. Aangezien op 23 Augustus geen der betrok ken arbeiders, op een enkele uitzondering na, de biervoren aangegeven scbriftelijke verkla- ring had geteekend en den arbeid bad hervat, hebben B. en W. van Deventer een nadere bespreking met den minister van sociale zaken omtrent de moeilijkbeden gevoerd. De minister aldus wordt van officieele zjjde medegedeeld, beeft aan B. en W. verklaard, dat herhaalde onderzoekingen hem de overtuiging hebben gegeven, dat de arbeidsvoorwaarden, ook bij deze rijkswerkverschaffing, redelijk zijn bepaald en alleszins behoorlijk worden toege- past. De minister was dan ook niet bereid, op eenigerlei wijze de bestaande arbeidsvoor waarden te wijzigen en achtte verder geen termen aanwezig eenige concessie te doen. De mogelijkheid om na het teekenen van de scbriftelijke verklaring weer bij deze werk verscbaffing aan den arbeid te gaan, blijft evenwel open, zoodat, aangezien er dus voor de werkloozen gelegenheid tot werken bestaat, zij onder geen beding van de overheid steun in welken vorm ook zullen ontvangen. Slechts wanneer men op de bestaande arbeidsvoor waarden aan het werk gaat, zal weer hulp van overheidswege kunnen worden verleend. De minister heeft verder nog onder de aan- dacht van bet gemeentebestuur gebracht, dat hij volledig handhaaft hetgeen schriftelijk bij brief van 6 Juli ter kennis is gebracht van het gemeentebestuur, n.l., dat vanwege de over heid, dat zijn in dit geval 't gemeentebestuur, de inspectie, het departement van sociale zaken en de minister, over aangelegenheden de werkloozenzorg betreffende, uitsluitend met de bona-fide erkende vakvereenigingen besprekingen -mogen worden gevoerd, dat zijn in dit geval de oficieel aangewezen vertegen- woordigers van het Nederlandsch verbond van vakvereenigingen, het R.K. werkliedenver- bond, het Chr. nationaal vakverbond en de Nederlandsche vakcentrale. Met werkloozen- comite's deputaties uit stakers en dergelijke zal geen enkele bespreking worden gevoerd. Ook ten aanzien van de staking bij de werk verscbaffing te Eindhoven heeft de Minister het gemeentebestuur meegedeeld, dat de sta kers van elken steun uitgesloten moeten zijn, terwijl hun de gelegenheid moet worden ge- laten te alien tijde op de bestaande voorwaar- den weer aan bet werk te gaan. V VAK-EXAMEN. Te Utrecht slaagde voor het examen van de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht voor timmerman-gezel, de heer C. J. Dieleman te Zaamslag. HET STREEKPLAN GOEDGEKEURD. Ged. Staten van Zeeland hebben goedkeu- ring verleend aan het streekplan voor de gemeenten Breskens, Groede, Nieuwvliet, Cadzanld en Retranchement, genaamd: Streekplan Rust West Zeeuwsch-Vlaanderen. VRMWILIJ1GE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont vangen wegens te weinig betaalde belasting naar inkomen en/of vermogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Hulst 3.26. 9e ZEEUWSCHE KLOMPENBEURS TE CLINGE GEOPEND. Deze beurs is Woensdag te Clinge geopend. Burgemeester Vieninigs riep in de raads- zaal allereerst den Commissaris der Koningin een hartelijk welkom toe. Dp het plein der lagere school had de opening plaats. De Commissaris der Koningin hield een redevoering, waarin Z. Exc. uitvoerig den gang van zaken in het klompenmakersbedrijf naging. Daarop opende Z. Exc. de Klompen- beurs. Nadat enkele andere redevoeringen gehou- den waren, werd de Beurs bezicbtigd. Daama zaten de genoodigden aan een kof- fietaifel in de raadszaal. Hier voerde ook burgemeester Mr. Van Dusseldorp het woord als vertegenwoordiger van de klompenmakers uit het land van Goes. GESCHENK OVERHANDIGD. Zooals bekend mag verondersteld, was door gebeel Zeeland, (o.a. door oud-ipatienten en patienten van nu wijlen Dr. A. J. Hoorweg, een bedrag bijeengebracht om hem bij zijn vertrek aan te biedien. Dit was nog niet geschied toen de mare van het plotseling over- lijd'en van den man, die zijn leven aan de lijdende menschheid heeft gegeven, vernomen werd. Het album met oorkonde en de namen van hen, die aan bet geschenk hebben bijge- dragen, was in bewerking en is thans na het gereedkomen met bet resteerend bedrag der ingekomen gelden aan Mevrouw Hoorweg overhandigd. KATHOLIEKE ONDERWIJZERSDAG. De elfde Katholieke Onderwijzersdag voor Zeeuwsch-Vlaanderen door de afdeelingen Hulst en Oostburg van den Katholieken Onderwijzers Bond zal dit jaar te Hulst wor den gehouden op Woensdag 6 October a.s. LUXOR-THEATER. Vogelvrij". Warner Baxter maakt van Joaquin Murietta een sympathieke figuur in- de spannende avonturen film .Vogelvrij". Het is een roman- tisch gegeven met zwier verteld. Heel het stormachtig leven van den Mexicaan, die vrij- willig boete doet voor het vergrijp van een landgenoot wordt in Muriette in al zijn fel- beid, wreedheid en teederheid geschilderd. Vogelvrij is een romantische avonturen film die de filmliefhebbers stellig zal voldoen. „Een liefde aan de Donau". Een wolk van witte balletrokjes en een kwade dikke balletmeester als een dondergod dat geeft een Weensoh lente-onweer en Weensche regen en zonneschijn van voor den oorlog: lief en leed als in een operette met muziek, zingende koetsiers, een beeldschoone aartshertog, voorstads-restaurants de oude en altijd jonge historie van het ,,siisse made!' en den prins. De prins is Ramon Novarro in eigen per- soon en in uniform, en hij moet een staatkun- dik huwelijk doen en krijgt nog twee weken amusementsverlof van den ouden keizer. Maar daarvoor is het weer noodig dat het keizerlijk oog niet op de Hongaarsche gravin valt, die de vriendin des aartsbertogelijken harten is, doch afigeleid wordt door een balletdanseresje. Wanneer Dw hoofdpijn (migraine) U over- vall bij het opstaan, voor of na den maal- lijd, koop dan even bij Uw drogist of apotheker een doosje "AKKERTJES". Deze nieuwe vinding van Apotheker Dumont wordt overal en door iederen gebruiker geroemd om haar wonderlijke resultaten bij Hoofdpijn, Migraine, Kies- pijn, Zenuwpijn, Kou, Influenza, Spierpijn, Neuralgische pijnen, Rheumatische pijnen. Het is niet noodig U te laten plagen door Uw pijn. Want bijna onmiddellijk zullen "AKKERTJES" U helpen en Uw pijnen snel tot bedaren brengen. Ook Gij zull opge- togen zijn over de resultaten. Probeert zel Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 canl Vol gens recept von Apotheker Dumont (Ingez. Med.) De gravin, gelijk dat in zulke histories gaat, is temperamentvol en lastig, het danseresje is zacht en liefelijk, en zoo, om de geschiedenii kort te maken, blijven de aartshertog en het danseresje op een avond boven in het Turk- sche rad steken, in den maneschijn, en eerst de melkboer verlost hen. En Ramon Novarro, verteederd door dit en andere kleine avonturen des dagelijkschen levens, door een avond met Wiener Schnitzel en Apfulstrudel en de zingende paardentram- koetsier, wordt emstig, en verliest zijn hart werkelijk in alien eenvoud als Gustl aan zijn Lis!. Zoozeer dat hij besliuit haar te trouwen, afstand te doen van zijn titels en waardig- heden en voortaan niets dan Gustl te blijven. Zulk een gelukkig slot kan zulk een Ween sche historie echter niet verdragen: ,de oude keizer brengt met wijze woorden ook deze af faire tot het weemoedige en ernstige slot, op zijn oud-Heidelberigsch, en het einde is een plichtsgetrouwe aartshertog en een verdrietige maar berustende Lisl. Een geschiedenis dus die niet nieuw is, deze Weensche variatie op het oude thema; maar ze is in ,,The Night is Young" weer met andere amusementen en wijsjes versierd en de liefhebbers van het genre zullen er dus ook nu hun genoegen weer aan beleven. Het is als met de Wiener Schnitzel: wie er eenmaal van houdt, houdt er meer dan eens van. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 15 tot en met 21 Augustus k/wam in onze provincie een geval van diph- terie voor, n.l. te Hulst. DE DIJKVAL VAN DEN WI I.I.EM ANNAPOLDER. De kistdam wordt opgeruimd. Toen eind 1936 de bekende dijkval van den Will em Annapolder op Zuid-Beveland ont- stond, is kont na den val als eerste nood- maatregel een kistdam aangebracht aan de landzijde van den gedeeltelijk weggevallen dijk. Mocht destijds het restant van den zeedijk zijn weggevallen, dan zou de mogelijkheid groot zijn geweest, dat het zeewater althans voorloopig door deze bekisting werd tegen- gehouden. De kistdam heeft gelukkig geen dienst moeten doen, aangezien de dijkval beperkt bleef tot het wegrvallen van het halve dijk- lichaam. IntUsschen bleef de bekisting staan in afwachting van het tijdstip, dat het gevaar voor invloeien van den polder volkomen als geweken kon worden beschouwd. Thans is het hout van de bekisting verkocht en een dozer dagen zal met de afbraak een aanvang worden gemaakt. De werkzaamheden aan het herstel van den dijk schieten zeer goed op, zoodat binnen kort deze ernstige dijkval, welke echter niet vlug zal worden vergeiten, tot het verleden zal behooren. MIDDELBURG IN AFWACHTING VAN PRINS BERNHARD DIE ECHTER NIET KWAM. Het zal wel niet uitkomen wie het eerst het gerucht in Middelburg verspreidde, dat Prins Bemhard aldaar Donderdag een kijkje zou komen nemen op een der drukste marktdagen van het jaar, nu er ook de traditioneele ring- rijderij in de Abdij plants had. Maar zeker is het, dat hij succes heeft gehad. Men hoorde twee dagen te voren er nog slechts over fluisteren, maar Donderdag waren er personen die het als het ware van de daken schreeuw- den en zoo hard, dat ook autoriteiten aan de mogelijkheid gingen geloven en men bij de ringrijderij reeds aanwijzinigen gaf hoe te han- delen als werkelijk de Prins tooh zou komen. Allerlei verhalen deden de ronde, men had de Commissaris der Koningin zien uitrijden met zijn auto en deze ging vast den Prins tege- moet. Om vier uur zou Z. K. H. beslist in de Abdij zijn. Als wij antwoordden op vragen wat wij er van wisten, dat wij er niet veel van geloofden, keek men ons aan jnet groot wan trouwen. Wij wisten het natuurlijk wel, maar wildsn het niet zeggen. Die autoriteit had het toch ook gezegd, doch bij informatie wist die zelfde abtoriteit er niets van. Ten slotte Middelburg heeft het Donderdag zonder Prins moeten stellen. Voor hen, die het zoo beslist wisten wanneer Hij komen zou, een flater, maar niet minder voor hen, die rond strooiden, dat zij den Prins voor de societeit „de Vergenoeging" op de Markt hadden zien zitten. Intusschen is wel gebleken, dat men gaarns den Prins in zijn midden zou hebben gehad in het zuidwestelijkste deel van Nederland. PROVINCIALE ZEEUWSCHE AROHAEOLOGISCHE COMMISSIE. Met ingang van 1 Maart 1936 was de Pro- vinciale Zeeuwsche Archaeologische commis- sie geconstitueerd. Door Ged. Staten waren hierin benoenvd tot voorzitter mr. A. Meer- kamp van Embden, rijksarchivaris in Zeeland en provinciaal inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in dit gewest, tot secretaris-penningmeester dr. W. S. Unger, archirvaris der gemeente Middelburg, en tot lid de heer F. G. C. Rothuizen, architect B.N.A. en directeur van gemeentewerken te Goes. In het eerste verslag dezer commissie wordt het volgende omtrent haar bemoeiingen medegedeeld. Biervliet. De aandacht der commissie is gevraagd voor het lot van het voormalige raadhuisje deZer gemeente. Ter plaatse scheen voldoen- de belangstelling voor het behoud van het gebouw; men overwoog er een plaatselijk museum in te vestigen. Retranchement. Aangeizien bij uitvoering van het plan om de wallen van Retranchement ten behoeve van werkverschaffing voor een deel te ver- graven, dit monument van vestingbouwkunde uit den aanvang van de 17de eeuw zij wer- den in 1604 als „het retranchement van Kad- zand door Prins Maurits na de verovering van Sluis aangelegd dat ondanks bescha- diging zijn karakter in het algemeen nog uit- nemend heeft bewaard, noodeloos schade zou worden toegebracht, wendde de commissie zich tot Ged. Staten met het verzoek, hier- tegen te willen waken. In het begin van dit jaar kwam de verheugende tijding, dat het voomemen tot afgraving niet alleen zou wor den volvoefd, doch dat men in werkverschaf fing reeds gemutileerde stukken der omwal- ling zou gaan herstellen. Cadzand. De correspondent voor Westl. Zeeuwsch- Vlaanderen zond op verzoek afschriften van de graflzerken van Jan Barents en van Maria de Hardewin, laatst weduwe van Philips Michiels, die bij de restauratie der Ned. Herv. kerk te Cadzand voor eenige jaren te voor- schijn zijn gekomen. Spoedeischende vergadering. In de op Zaterdag 28 Aug. a.s„ des voor- middags te 10 uur te houden spoedeischende vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Notulen. 2. Mededeelingen en ingekomen stukken. 3. Voorstel tot converteering van geld- leeningen. 4. Voorstel tot wijziging van de begroo- tingen van de gemeente en van het gas- bearijf dienst 1937. 5. Aanbieding van de diverse begrootingen dienst 1938. De diefstallen. Nader vernemen wij, dat 3 van de 4 ont- vreemde rijwielen zijn teruggevonden. Omtrent het spoor van de daders tast men nog op gis- singen. Concert „Concordia" 31 Aug. a.s. Ter gelegenheid van de viering van den 57sten geboortedag van H. M. de Koningin zal door de harmonie „Concordia" een uitge- lezen marschen-programma worden uitge- voerd. Aanvang des avonds 9 u. 30. Dit programma luidt als volgt: 1. Wien Neerlands Bloed. J. Wilms. 2. Luxormarsch. H. Lureman. 3. Colonel Bogey. K. J. Alford. 4. Mont la Ville. H. Chaillet. 5. iSouvemir de Beersse. Lt. Purnotte. 6. La Saltimbanques. J. E. Strauwen. 7. La Logicien. G. Gardenne. 8. Spa Monopole. J. Closet. 9. *t Oude „Wilhelmus". Valerius. HET CENTRUM. Zooals de eerste zwaluwen het naderend voorjaar aankondigen, zoo is de heropening van „Het Centrum" het teeken dat het herfst- seizoen aanstaande is en men weer van de filmprognamma's zal kunnen genieten tot het volgend zomerseizoen. Het is gebruikelijk, dat het openingspro- gramma iets bijzonders biedt en inderdaad is dit het geval want de beide geboden film- werken zijn een bezoek overwaard. Als eerste hoofdnummer wordt aangekon- digd het filmwerk Klein-Amerika dat een onopgesmukt authentiek verslag geeft van de tweede groote Zuidpool-expeditie on der leiding van Admiraal Richard E. Byrd. Het is geworden een pakkend relaas van on- dememingsgeest en doorzettingsvermogen, zoodat men met steeds stijgende bewondeiing het werk der dapperen in dienst van de wetenschap gadeslaht. Men ziet de beide schepen der expeditie uit de haven van Newport-News in Virginia ver- trekken de Zuidpool tegemoet. Na 15.000 mijl te hebben afgelegd ziet men het eerste ijs en dan beginnen de voorbereid- selen voor het ontzaglijke werk aan de Zuid pool. De moeilijkheden stapelen zich op, de worsteling van de gepantserde schepen met het ijs neemt een aanvang. Verder en verder dringt men door tot men iaan de groote, zevenng voet hooge ijsbarriere komt waar- achter Klein-Amerika ligt. V66rdat de Pool- winter begint moet het kamp gereed zijn. Dan zien wij admiraal Byrd naar zijn vooruitge- schoven eenzame blokhut brengen, waar hij zeven maanden in absolute eenzaamheid zijn meteorologische waamemingen zal verrichten. De radioverbinding stelt hem alleen nog in staat contact te houden met de overige leden der expeditie. Als deze verbinding ook wordt verbroken wordt een hulp-expeditie uitgerust en na tallooze gevaren bereikt men den leider Byrd, die inderdaad aan kolendampvergifti- ging blijkt te lijden. Maai' het groote werk is verricht en men keert weer terug naar de bewoonde wereld. Bij het einde dezer film zal men vol bewon- dering zijn voor deze onverschrokken mannen die in het Zuidpoolgebied hun arbeid hebben verricht. Als tweede hoofdfilm volgt dan De charge van de Li elite Brigade die de geschiedenis in beeld brengt van een episode uit de Krimoorlog in 1854, waarin het Engelsche 27ste Regiment Lanciers zulk een groote rol zal spelen en de wereldberoemde charge waarbij zeshonderd dapperen sneuvelen, doch de verovering van Sebastopol hierdoor werd verkregen, steeds als een der grootste wapearfeiten uit de Engelsche historie wordt vermeld. Tijdens hun verblijf te Weenen hebben Prinses Juliana en Prins Bernhard een ver- tooning van deze film bijgewoond. De a.s. feestdagen. Het was begrijpelijk, dat bet heugelijk bericht, dat H. M. de Koningin op 6 Septem ber Maandagmorgen een bezoek zal brengen aan de landbouwtentoonstelling alhier met groote blijdschap werd ontvangen en de bewo- ners direct plannen hebben ontworpen om H. M. waardig te ontvangen, zoodat onze stad een vroolijke feestelijke aanblik zal geven door de versieringen van straten en gebouwen. Zooals uit de advertentie in dit blad blijkt zal de landibouwtentoonstelling op Vrijdag 3 dezer geopend worden door Z.Exc. Minister Steenberghe, waama op de volgende dagen verschillende feestelijkheden zullen plaats vinden, terwijl Maandagmorgen bet Vorstelijk Bezoek alle luister zal bijzetten. Het is te hopen dat bet mooie zomersche weer ook gedurende deze feestdagen zal aan- houden. Steunverleendng en werkverschaffing. Twee maanden geleden werd voor onze gemeente de steunverleening en werkverschaf fing stopgezet. Dien tijd waren er ook geen werkloozen meer, iets wat sedert 1931 niet was voorgekomen, alien konden gaan erwten plukken. Dit diuiurde ruim vijf weken; toen melden zich de eerste werkloozen aan. Op 7 (Ingez. Med. Augustus werd de werkverschaffing her- opend. en thans zijn er een twintigtal arbei ders tewerkgesteld. NED. HERV. KERK. Uit het fonds tot verbetering van de schraalste predikantstractementen der Ned. 'Herv. kerk is o.m. uitgekeerd aan de ge meente Hoofdplaat f 400, aan de gemeente Waterlandkerkje f 700, aan de gemeente Re tranchement 200, aan de gemeente Sas van Gent f 210 en aan de gemeente Zuidzande 209. BRIDGE-WEDSTRIJD TE VLISSINGEN. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, sohrijft de Nederlandsche Bridge Bond op 11 en 12 September a.s. een tweedaagscben propaganda-wedstrijd uit in het Hotel Britan nia te Vlissingen. Op beide dagen wordt gespeeld van 13 uur 45 tot omstreeks 18 uur 30, zoodat de deelnemers van Wal- cheren, Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen desgewenscht des avonds weer naar huis terug kunnen keeren. Voor wie liever te Vlissingen blijft, heeft de hoteldirectie een week-end tarief vastgesteld van f 10 (van Zaterdag- middag tot Maandagmorgen). Er wordt gespeeld volgens Nijmeegsch systeem, zooveel mogelijk in rrjen van 7 tafels. Er worden aardige prijzen beschikbaar gesteld. De insehrijving staat voor alle bridgers open, dus ook voor ndet-leden van den Bond. Het inleggeld bedraagt voo.r de beide dagen tezamen 4,per paar en moet voor 8 Septem ber a.s. voldaan worden door overschrijving van dit bedrag op de postrekening 227799 van den Nederlandschen Bridge Bond te 's-Graven- hage. Nadere inliohtingen zijn te verkrijgen bij het Secretariaat van den Bond: von Geusau- straat 149, Voorburg. TERNEUZENCOMBINATIE EINDHOVEN De voetbalvereeniging Terneuzen maakt zich gereed om het nieuwe seizoen aan te vangen en heeft haar eerste elftal samen- gesteld, waarin de volgende spelers zullen uitkomen. Doel: Jan Dooms; Achterhoede: F. van de Wege (aanvoerder) en F. van der Hooft; Middenlinie: P. de Butter, A. van Hecke en W. van Pienibroek; Voorhoede: J. van Luik, S. Laurens, L. Dohbeleir, Adr. Geensen en A. van Driel. Zij heeft thans een zeer sterke combinatie van de Zuidelijke Eerste Klasser Eindhoven uitgenoodigd om alhier een wedstrijd tegen haar vertegenwoordigend elftal te komen spelen en Eindhoven is zoo sportief geweest om in deze combinatie niet minder dan 6 spelers uit haar eerste elftal op te nemen, zoodat de sportliefhebbers zullen kunnen genieten van het prachtig combinatiespel dat deze Eerte Klassers zullen te aanschouwen geven. Het spreekt vanzelf dat onze plaatse- lijke club tegen een dergelijk sterk elftal niet veel kans zal hebben om als overwinnar uit het veld te treden, doch dit is ook de bedoeling niet, al zal men uit den aard der zaak zich tot het uiterste inspannen. Als inleiding van de a.s. competitie is deze ontmoeting van zeer groot belarg en zoo mag verwacht worden, dat ook de opkomst van de voetballiefhebbers een succes zal zijn. ZEEBAD „SCHELDE". Het heerlijk zomerweer heeft de zwemclub „De Schelde" doen besluiten om wederom zwemwedstrrjden te organiseeren op Zondag a.s. aanvangende om 3 uur, waaraan, zooals uit achterstaande advertentie blijkt, zoo wel door leden als niet-leden zal kunnen worden deelgenomen, na afloop waarvan een polowed- strijd zal worden gehouden door „De Schelde*' tegen ,,De Bruinvisch" van Sas van Gent. Verder zullen op Dinsdag 31 Aug. de veteranen, wier zwemvliezen nog niet zijn verstijfd, matineus moeten zijn want reeds des

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1