ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKEKTJES No. 9648 Om een kind. WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton <r 31 NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Biirnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abomementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIBO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de ultgave. DIT BTAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRI.JDAGAVOND. DE KONINGIN NAAR VARSSEVELD. H. M. de Koningin zal Donderdagmiddag een bezoek brengen aan de landbouw- en nijverheidstentoonstelling in Varsseveld. PRINS BERNHARD WEER OP HET LOO. Maandagavond arriveerde Z. K. H. Pi Ins Belt&lard weder ten paleize Het LoOf teruf- keerende van bet niet-officieele be206k aarl Koning Leopold van Belgie. Z. K. H. heeft het noenmaal te Laeken gebruikt en is daarna per auto naar Het Loo teruggereisd, alwaar hij te kwart over zevenen arriveerde. MINISTER COLIJN IN DEN HAAG TERUG 'De minister-president, Dr. H. Colijn, is Dins- dag van vacantie in Den Haag teruggekeerd. MINISTER VAN BOEYEN IN ZIEKENHUIS De Minister van Binnenlandsche Zaken de beer H. van Boeijen, is in de Diaconessen- inrichtimg Bronovo te 's-Gravenbage ter ver- pleging opgenomen. De toestand van den Minister geeft vooralsnog geen aanleiding tot ongerustbeid. Bij informatie werd gisteravond medege- deeld, dat de toestand van Minister Van Boeijen reden tot tevredenheid blijft geven. DE K ETTR.1NGSVEEARTS ONTSLAGEN. De gemeenteraad van Naarden beeft Dins- dagmorgen van 10 uur tot bijkans half twee in besloten zitting vergaderd. Na afloop hiervan decide de voorzitter mede, dat de keuringsveearts de beer H. ter B. is ontslagen opgronden, die zijn vermeld in het scborsingsbesluit. Den raadsleden is geheimhouding van de beslissing opgelegd. De burgemeester beeft, als voorzitter van den gemeenteraad, de drie raadsleden, die de fractie van Gemeentebelangen vormen, in antwoord op hun verzoek om uitstel van de raadsvergadering geantwoord, dat biertoe geen aanleiding was, omdat alle informaties ter zitting zouden worden verstrekt. De raadsleden hadden dit verzoek gedaan, omdat de raad tot dusver inzake"de kwestie van den keuringsveearts nog geen gelegenheid heeft gebad de motiveering in te zien, die tot de berisping van den functionaris hebben geleid en vender onvoorbereid is ten opzicbte van de nadere voorstellen van B. en W. Inmiddels bebben wij inzage gehad van den tekst van bet besluit, waarbij de keurings veearts is geschorst. De schorsing is 19 Augustus ingegaan, nadat 11 Augustus tot berisping was besloten. De beslissing luidde: ,,B. en W. van Naarden, gezien bet rapport van de gemeentepolitie van 19 Augustus, overwegende, dat daaruit is komen vast te staan, dat H. ter B., keuringsveearts in dienst der gemeente Naarden, zich schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbare uitlatingen, ten opzichte van de leden van het college van B. en W. en den gemeente-secretaris, zuiks als reagens, althans verband houdende met een hem schriftelijk toegediende berisping op 11 Augustus, dat die uitlatingen voor een hoofd- ambtenaar der gemeente daarom ontoelaat- baar zijn, omdat zij in booge mate een belee- digend en in absoluten zin ondermijnend voor het gezag zijn; dat hij zich deswege aan wangedrag beeft schuldig gemaakt; gehoord H. ter B. voomoemd, gelet op de instructie voor den keuringsveearts, alsmede op art. 50 der Rechtstoestandverordening, besluit hem in afwachting van een beslissing omtrent een hem op te leggen straf, te scborsen, zulks onder inhouding van wedde". De burgemeester, dien wij om inlichtingen aangaande de ontoelaatbare uitlatingen vroe- gen, wilde niet op de raadsvergadering vooruit loopen. De keuringsveearts, H. ter B., vertelde, ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 33) Vervolg. ,,MI'n hemel!" steunt Bigs. ,,Wat moet ik nu doen?" Heftig gesticuleerend buigt hij zich tot Be- nett over. „Als ik maar spreken mocht! Ik zou u immers zoo graag alles Willen vertel- len. Geloof me, u zou groote oogen opzetten, als u alles Wist. Maarik mag niets zeggen. U zou alles bederven, dat is het 'm juist." ,,Hoort u eens even!" Benett begint nu zijn geduld te verliezen. ,,Ik kan ook zeer onge zellig worden. In uw eigen belang raad ik u alles eerlijk op te biechten! Waarom mag u niet spreken?" „Juist, dkt kan ik u niet zeggen", klinkt het stamelend van Bigs dunne lippen. „Als ik u in 's hemelsnaam maar alles mocht vertel- len. U zou dingen te hooren krijgen, meneer de inspecteur, dingen... Geloof me, vandaag aan den dag kunt u geen mensch meer ver- trouwen! Maar ik wil niks gezegd hebben. Ik mag niks zeggen Mr. Reeves treedt weer op. De blauwe cabriolet glijdt nu reeds voor de derde maal geruischloos langs het imposante fabrieksgebouw, aan welks geVel in geweldige metalen letters het opschrift „Estna Fabrie- ken" prijkt. Bestraald door den zilveren glans van het helle zonlicht buigt de wagen een zij- straat in om daarna weer terug te keeren naar dat Hij verleden week ten raadhuize werd geroepen in een bijeenkomst van den burge meester, een der wethouders en den secretaris en ter verantwoording werd geroepen omdat hg in een slagerswinkel, waar hij bezig was met keuren, feiten in herinnering gebraeht zou hebben, welke verwanten van deze drie heeren vele jaren geleden zouden hebben gepleegd, die in strijd met den wet zijn gebleken. De veearts hield vol, dat hij deze uitlatingen niet teeft gebezigd. Hij zou zelfs in het bezit zijn an verklaringen van getuigen, waaruit blijkt, wie dan wel deze uitlatingen heeft gedaan. Dooh ook, aldus de veearts, indien hij wel dergelijke woorden had gezegd, dan zou vol- gens zijn rechtskundigen raadsman, mr. Th. Muller Massis te Amsterdam, hem geen smaad van het openbaar gezag ten laste gelegd kunnen worden, daar het hier gaat om ver wanten van openbare functionarissen. NEDERLANDSCHE RELANGEN IN SJANGHAI LOOPEN WEINIG GEVAAR. De gebeurtenissen in Sjanghai doen, schrgft de Telegraaf, de vraag rijzen, in hoeverre Nederlandsche belangen door het huidige conflict in gedrang komen of kunnen geraken en welke oonsequenties hieruit voor Neder land kunnen voortvloeien. [Het handelsverkeer tusschen Nederland en Nederlandsoh-Indie eenerzijds en China anderzijds is vrij belangrijk en Sjanghai is de belangrijkste markt voor dit handelsver- keer. Sjanghai immers albsorbeerde in 1936 circa 60 pet. van den Nederlandsdhen invoer en de geheele Nederlandsch-Indische export op China van peper, tabak, rubber, kinine, hout, mangrove, vruchten en visscherijproducten liep eveneens over Sjanghai. In Sjanghai zijn uit den aard der zaak ver- schillende Nederlandsche instellingen geves- tigd, welker activiteit zich hoofdzakelijk be- weegt op handels- en scheepvaartgebied, ter- wijl ook twee Nederlandsche bankinstellingen de Nederlandsche Handel-Maatsohappij en de Nederlandsch Indische Handelsbank in Sjanghai gevestigd zijn. De Nederlandsche bankinstellingen houden zich aldaar voor- namelgk bezig met de financiering van im- en export. Op scheepvaartgebied is Sjanghai een voor- naam knooppunt voor de lava-China-.Japan-. Lijn en een belangrijke aanloophaVen voor de Holland-Dost Azie Lijn. Ook op handelsgebied breidde d« Nederlandsche invloedsfeer in Sjanghai zich uit: o.a. hetoben de Holland- China Handelscompagnie, Blom en v. d. Aa en enkele Nederlandsche makelaars zich in de Chineesche metropool gevestigd. Uit deze opsomming blijkt, dat de Neder landsche belangen zich voomamelijk gecon- centreerd hebben op commercieele relaties. Bij de voortschrijdende industrialisatie van Noord- en Zuid-China hebben de Nederlan- ders practisch geen rol gespeeld. De Engelschen en de Duitschers hebben daarbij een groote activiteit aan den dag ge legd, doch de Nederlandsche ervaringen in het verleden waren niet van dien aard, dat zij sti- muleerend werkten op actieve deelname in de jongste ontwikkeling. De bedragen, die Nederland reohtstreeks geinvesteerd heeft zijn dus relatief klein en uit dien hoofde verwacht men in tot oordee- len beVoegde kringen niet, dat een ongunstige afloop van het huidige conflict belangrijke verliezen voor Nederland met zich mee zal brengen. H K. MS. VAN GALEN TE SJANGHAI. IHet oorlogsschip, dat de Nederlandsche be langen te Sjanghai moet behartigen, Hr. Ms. Jan van Galen, is Maandag te Sjanghai aan- gekomen. Helaas heeft zich daarbij een onge- val voorgedaan, dat weliswaar aan de paraat- heid van den torpedobootjager geen afbreuk zal doen, maar in de gegeven moeilijke ora- standigheden toch te betreuren is. Het schip is n.l. bij het manoeuvreeren op het stille, keurig onderhouden park, dat geen vijfhonderd passen van de Estna-fabrieken verwijderd ligt. Een kleine, elegante blortdine neemt de ■blauwe cabriolet scherp in zich op, wenkt plotseling, haast zich naar den remmenden wagen en vraagt fluisterend aan den man achter het stuur: ,',Bent u mr. Coverley?" De aangesprokene kijkt het vlotte jonge meisje glimlachend aan en knikt. ,,Miss De- vine, nietwaar?" Hij verzoekt haar een oogen- blik te wachten en rijdt zijn wagen naar een links van den weg liggend parkeerterrein. Ails hij terugkeert vraagt hij Kitty onmid- dellijk, met ernstige ongerustbeid in zijn stem of zij ook weet, waarom Bigs niet gekomen is. Zij hadden toch gisteren afgesproken, dat zij elkaar hier in dit park zouden ontmoeten! Kitty kan zijn vraag niet beantwoorden. Na een lang, vruchteloos onderhoud met de leid- ster van het Jeugdinstituut, heeft zij zich naar het park gespoed, waar Nicolle op haar zou wachten. Zij wist, dat ook Coverley hier zou komen. Diens gebruind gelaat, het licht blonde haar, maiar v66r alles de blauwe caibrio- let, hebben haar onmiddellijk doen vermoeden, dat de man aan het stuur niemand anders is dan Coverley. Zij nemen plaats op een der vele banken. Het is op dit middaguur zeer stil in het park. „Nicolle heeft mij veel van u verteld", zegt Kitty, terwijl zij den man, die de laatste dagen haar gedachten geheel in beslag heeft ge- momen, onderzoekend aan ziet. „Goeds?" ,,Goeds en slechts", geeft Kitty openhartig ten antwoord. ,,Ziet u, mr. Coverley, ik zou het zoo prettig hebben gevonden, als Maud's vader iemand bleek te zijn, wien ik in elk op- zicht achting zou kunnen toedragen". ,,Oho" tracht hij schertsend te protesteeren. ,,U schijnt in hetzelfde schuitje te varen als miss Osbom. Dan had ik beter direct naar het Leger des Heils kunnen gaan." de Wangpoe voor Sjanghai aangevaren door een sleepboot, waardoor het in den voorsteven een deuk heeft gekregen. Gelukkig heeft de commandant geseind, dat de zeewaardigheid intact is gebleven, zoodat het schip zijn taaft zal kunnen blijven vervullen. Het telegram, dat de commandant aan de marine-autoriteiten in Den Haag heeft ge- zonden, luidde: ,,Opgestoomd naar Sjanghai en om 15 uur aangekomen. Bij manoeuvreeren aangevaren door sleepboot, waardoor bakboord vooruit deuk in voorsteven. Zeewaardigheid intact." Aneta meldt uit Batavia: Het departement der marine deelde mede, dat, toen de Van Galen de Wangpoe opvoer, twee granaten op een afstand van honderd A tweehonderd meter van het schip ontploften. Verder werd waarscfrtjnlijk met mitrail- leurs over het dek vanNde Van Galen ge- schoten, zoodat de mitrailleurkogels op het dek neervielen. Aan boord van de Van Galen is alles wel. GESLAAGDE PROEFTOCHT VAN DE „PIET HEIN". Het Prinselijk jacht „Piet Hein" is, meldt het ,,Handelsblad", na een geslaagde twee- daagsche proefvaart onder commando van den heer G. de Vries Lentsch in de omgeving van Den Helder, via het IJsselmeer Maandagavond om acht uur te Amsterdam teruggekeerd. Omstreeks twaalf uur Zaterdagmiddag had de ,,Piet Hein de werf van de firma G. de Vries Lentsch aan den Grasweg verlaten en koers gezet naar Den Helder waar het jacht om acht uur 's avonds arriveerde, na een voor- spoedigen tocht langs Enkhuizen en via Den Oever. In de marinestad, waar de nacht in de haven werd doorgebracht, toonde het'publiek groote belangstelling voor het Prinselijk jacht. Maandagmorgen om half negen vertrok de „Piet Hein" naar den Texelstroom. Verschil- lende snelheids-, draai- en stop-proeven wer- den hier genomen. Deze hadden een buiten- gewoon gunstig beloop. Op den Dooven Balg en het Komwerderzand werden later de ankers geprobeerd. Op den terugtocht over het Usselmeer voer het vaartuig, bestuurd door den bouwer, gedu- rende vier uren op voile kracht. Een kruis- snelheid van 13 mijl (22 K.M.) werd hierbij bereikt. Bij aankomst van ihet jacht In de Oranje- sluizen profiteerde een groote menigte van de gelegenheid reeds nuijihet sierlijike' schip van nabij te beschouwen. I In totaal is 200 K.M. afgelegd. Aan boord bevondeni zich de leden der com missi, die het geschenk, namens het Neder landsche volk, aanboden, alsmede de heer Voogd ontwerper der plannen, en voorts extra-personeel van de'firma Stork, voor het controleeren van de machines.i DE MAATREGELEN VOOR HET SLAGERSBEDRIJF. „De Nederlanders" bespreekt de door den Minister van Economische Zaken genomen maatregelen voor het slagersbedrijf. Wie ook maar eenigszins ep de hoogte is van den noodtoestand, die op het oogenblik in het slagersbedrijf heerscht, zal het slechts toe kunnen juichen, dat de Minister van Economische Zaken dit bedrijf te hiulp wil komen. Er is in dit bedrijf een overbezetting ontstaan, die het uiterst gevoelig maakt voor nieuwe vestigingen en daarom ligt het inder- daad voor de hand, dat aan de ongebreidelde vestigingsmogelijkheid paal en perk wordt gesteld. De distributie wordt op deze wijze te iduur met het gevolg, dat de consumptie afneemt, hetgeen niet alleen niet in het belang is van de slagers, doch •evenmin van de veeteelt. Het belang van den consument eischt een zoo goed en goedkoop mogelgk ingericht distributie-apparaat en het is thans genoeg- „Ik ben van Maud gaan houden, alsof het mijn eigen kind was en daarom kan ik de ge- dachte niet verdragen, dat Maud's vader een....i." Drinker is", yeltOoit :>Coverley kalm. „U hoeft u niet te geneeren! Wij kunnen openhartig met elkaar. pnateai., Daarom wil ik u ook direct wel zeggen^: dat i'k uw belang stelling voor mijn tekontkomingen hoogelijk waardeer, Maar op den duur ik bedoel, ik behoor hier eigenlijk nieb/thulsirTenslofte ben ik aan het levsn daarfin Australia gewend geraakt en om u, eerlijk1. detiw&arheid te zeg gen, zou ik liever vandaag vertrekken dan morgen „iEin uw kind?" ,,Maar miss Devine! Dat is toch mijn kind niet meer. Het is al uw kind. Dat hebt u toch zelf gezegd. Nu iemand u door een toeval het kind in huis heeft gebraeht, moet u het ook behouden". Een vermakelijke gedachte schijnt hem plotseling dusdanig te amuseeren, dat hij luid begint te lachen. ,,Ziet u toch zelf in, dat ik weg moet. Van het kind - kunt u niet meer scheiden en wilt u dan, behalve voor het kind, ook nog voor den vader zorgen? Maar beste miss Devine, u wilt toch niet de moeder van de heele wereld worden?" De beste miss Devine i met het lieve ge- zichtje als dat vein een der blonde knapen van Rafael, maar met de onverschrokken strijd- lust van een middeleeuwsche tridder, springt overeind en noemt Coverley een akelige zwak- keling, die terecht voelt, dat hg goed doet zoo spoedig mogelijk te verdwijnen. 't Beste zou zijn, dat hij zich hier maar nooit meer liet zien. Waarvoor wenschte hij' eigenlijk nog te leven? Alleen om te kunnen drinken? Als hij niet eens de krachtrbezat om tot een goed voomemen te komen, pok op gevaar af, dat hij dit niet ten uitvoer zou kunnen brengen, dan was hij niet veel meer danieen mensche- lijk wrak, dat in de >beschaafdte wereld niet thuis behoorde. zaam gebleken, dat dit langs den weg eener onbeteugelde concurrentie niet wordt bereikt. De „spertijd" kan toeneming van de over bezetting beletten, de bestaande overbezetting kan daardoor niet direct worden weggenomen. Wij komen nu aan het zwakke punt van de toepassing van de vestigingswet. De toestand van het slagersbedrijf is zeker niet van dien aard, dat er voor de naaste toekomst een sterke toeloop naar dit bedrijf viel te ver- wachten. De vraag kan worden gesteld of in die cmstandigheden gebruik had mogen worden gemaakt van de bepaling, die thans toepas sing heeft gevonden. De strekking van de onderhaviige bepaling is geen andere dan deze, dat zij mogelijk wil maken provisorische maatregelen, die ten doel hebben te voorkomen, dat door overhaaste vestigingen tijdens de periode van voorberei- ding van de vestigingseischen de bedoeling van de wet illusoir zou worden gemaakt. Beantwoordt de maatregel, die thans is getroffen, aan deze strekking? Dit is alleen het geval, wanneer vestigings eischen in voorbereiding zijn en wanneer met het oog daarop een abnormale toeneming van het aantal vestigingen zich voordeed of te verwachten was. Wij voor ons betwijfelen het eenigszins of de situatie aan deze omschrijving beant- woordde. Wanneer wij dit bezwaar naar voren bren gen, dan is dat om twee redenen. In de eerste plaats omdat naar onze meaning, wanneer men prijs stelt op het bestaan van den rechts- staat, juist degenen, die tegenover zoodanig ingrijpen der Overheid niet principieel afwij- zend staan, de taak hebben elke willekeur te vermijden en er daarom voor op moeten komen, dat men streng zich houdt binnen de grenzen, die door de wet zijn aangegerven. En in de tweede plaats, omdat zich hier open- baart een zwakke stee in de vestigingswet. Wij kunnen ons niet onttrekken, aan den indruk, dat men heeft gezocht hoe aan den maatregel, waarvan voor de regeering de noodzakelijkheid vast stond, wellicht niet in de laatste plaats om de verlaging van de crisisheffing op vleesch, waartoe tegelijkertijd is overgegaan, zooveel mogelijk aan haar doel te doen beantwoorden, nog op de minst gewrongen wgze een wettelijke grondslag was te geven. DE SPOORWEGPOLITIEK IN DE NAASTE TOEKOMST. Toeneming van het reizigersvervoer. Het ,,Handelsblad" had een onderhoud met den heer Ir. E. C. W. van Dijk, lid van de directie der Nederlandsche Spoorwegen, over allerlei spoorwegaangelegenheden. ,,Onze algemeene politick", aldus Ir. Van Dijk, „is erop gesteld", steeds meer en in een zoo snel mogelijk tempo, te moderniseeren. Dat blijkt reeds aanstonds uit het feit der electrificatie van het middennet. Het publiek zal het zClf kunnen constateeren, als een en ander op 15 Mei 1938 een voldongen iets zal zijn. Ligt het in de bedoeling van de Spoor wegen om de snelheid in Mei 1938 op onder- scheidene trajecten te verhoogen? Zeer zeker! Waarom is men overgegaan tot elec- trische tractie en niet tot diesel-electrische Houdt dit soms verband met de bedrijfsuit- komsten? De diesel-electrische heeft ongetwijfeld voordeelen boven de electrische: Zij is b.v. niet aan een bepaald net gebonden zooals de electrische. Men heeft echter met de electrische tractie in ons land reeds meer ervaring opgedaan dan met dieseltractie, en bij de stroomprijzen, die wij voor de nieuwe electrificatie hebben weten te bedingen, werd deze tractie nog iets goed- kooper dan dieseltractie. Dat is de reden, Kitty is weliswaar eenigszins ondoordacht in het spreken, maar methodisch in het han- delen. Met een beslistheid, welke geen tegen- spraak duldt, zegt zij den verbluften Cover- ley, dat hij haar moet beloven een week lang geen alcohol te zullen aanraken. Kan hij dat niet, dan. krijgt hij Maud niet te zien. Totaal uit het veld geslagen kijkt Coverley het meisje tegenover hem aan. Bewaar me, denkt hij, die ziet er uit als een aardige bak- visch, maar blijkt het temperament te heb ben van tien volwassen vrouwen. De zaak begint hem nu werkelijk te amuseeren. ,,Een week? Afgesproken!" „En dat belooft u plechtig?" „M'n eerewoord!" Voldaan gaat Kitty weer naast hem op de bank zitten. Over de, in een rooden gloed prijkende rozenstruiken heen, ziet zij op den straatweg Nicolle aankomen. Ook Coverley heeft haar reeds ontdekt. Beiden gaan Nicolle tegemoet, doch reeds na een paar passen blijft Coverley plotseling staan. Kijkt u eens", fluistert hij Kitty haastig toe. ,,Oie man daar achter miss Osbom... in dat grijze pak dat is er beslist een van de politie. Ik herken die menschen op het eerste gezicht. Ziet u nu blijft hij daar bij die benzinepomp staan. Zegt u tegen miss Osborn, dat zij bewaakt wordt. Laat zij voorzichtig zijn! Ik verdwijn, maar blijf in uw nabijheid...!" De man in het grijze pak, die intusschen achter de benzinepomp heeft post gevat, ziet, dat de door hem geschaduwde miss Osbom wordt begroet door een kleine, zeer onschul- dig uitziende blondine. Het schijnt echter een zeer toevallige ontmoeting te zijn, want nadat zij slechts 'n paar woorden met elkaar gewis- seld hebben, nemen zij alweer afscheid. De blondine verwijdert zich en miss Osborn gaat op een bank in het park zitten, waar zrj een krantenverkooper aanhoudt. Een oogenblfk Als het zoo drukkend is, zoo heet dat Ge U slap en ellendig voelt, dat Ge hoofdpijn hebt gekregen van de schelle zon neem dan een "AKKERTJE", dan is 't direct over. Koker met 12 sjuks 52 at. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med. i waarom aan electrificatie de voorkeur werd gegeven. ,,Ik wil in verband hiermede" zoo vervolg- de Ir. Van Djjk het gesprek, ,,uw aandacht vestigen op den knooppuntendienst, dien we in 1934 invoerden. Ook dat was een groote vooruitgang en verbetering, waarvan het reizende publiek de voordeelen ondervindt (aansluitingen!) Nu zal deze knooppuntendienst nog geper- fectioneerd en zullen de snelheden nog opge- voerd worden. Heeft U nog van andere middelen gebruik gemaakt om tot reisduurverkorting te komen? Obk door kleinere stations voorbij te rijden. Als voorbeeld hiervan wilde ik U op ZwolleDeventer, waar de treinen niet meer stoppen en waar voor de tusschengelegen plaatsen een autodienst rijdt. In 1938 zal .een vrij groot aantal kleinere stations door de treinen voorbijgereden wor den. Men krijgt dan meer sneltreinen, die alleen op de grootere plaatsen stoppen. Van die kleinere plaatsen naar de grootere en om- gekeerd zal de autobus het verkeer bedienen in aansluiting op de treinen. Zal dat autoverkeer door de A.T.O. geschieden Dat zal slechts ten deele het geval zijn. Men zal voor dit locale verkeer bestaande particuliere autobusondernemingen inschake- len, zooals reeds geschiedt. De spoorwegen zullen het verkeer moeten houden op de langere afstanden en op lijnen met een druk verkeer. Voor heel veel plaatsen (vooral de grootere steden), zullen bij de dienstregeling van Mei 1938 de treinen regelmatig op bepaalde gemakkelijk te onthouden, tijdstippen vertrek ken. Om een nog niet vaststaand voor beeld te noemen: uit Zwolle om 6.32, 7.32, 9.32, 11.32 enz. Ook de snelheid van de stoomtractie wordt in 1938 aanmerkelijk opgevoerd. Enkele die- seltreinen zullen er loopen van Amsterdam naar Twente, van Amsterdam naar Groningen en Amsterdam naar Maastricht. En naar Zeeland? Naar Zeeland nog niet. Wij hebben daarvoor geen voldoende diesel-electrische treinen beschikbaar. In het algemeen, zoo besloot de directeur der Nederlandsche Spoorwegen het gesprek, neemt het reizigersvervoer, ook dat naar het buitenland, den laatsten tijd toe! Is ook het goederenvervoer stijgende? Dit is inderdaad in verheugende mate het geval. Zou een drukker vervoer aanleiding kunnen worden tot tariefsverlaging voor het reizigersvervoer Op dit oogenblik zullen de Spoorwegen de tarieven voor het reizigersvervoer nog niet kunnen verlagen. Als dit het geval kan zjjn„ dan zullen wij zeker niet schromen, er toe over te gaan. Maar zij doen reeds zooveel als mogelijk is om het publiek te gerieven f avond- retours, goedkoope treinen enz.) later is zij geheel in de lectuur van een tijd— schriftj verdiept. Na een half uur staat zij op, steekt den rijweg over om aan de overzijde haar weg te vervolgen en tenslotte te blijven staan voor het enorme gebouw der Estna-fabrieken. De plan in het grijze"pak' wenkt onopval- lend een politie-agent en trekt zich met dezen in een zijstraat terug, maar zoo, dat hij Nicolle in het oog kan houden. Reeds meer dan een uur wacht Danny in het secretarlaat der Estna-fabrieken. Ten slotte verschijnt de secretaresse en deelt hem mee, dat mr. Gordon nu voor hem te spreken is. In het pri've kantoor vindt Danny ook de chef van het personeel der firma, mr. Reeves, die bij het raam staat en Danny's beleefde buiging met een hoogmoedig knikje beant woordt. Bovendien is er nog een derde heer aan- wezig, dien Danny niet kent. Waarschijnlijk eveneens een employe van de firma. Hij heeft een aetetasch onder den arm, leunt behaag- lijk in een fauteuil en rookt een dikke sigaar. ,,Zoo, hier is mr. Ward", wendt Gordon zich tot den heer met de aetetasch. Deze staat op, treedt op Danny toe, over- handigt hem een vel papier en verzoekt hem de ontvangst hiervan te willen bevestigen door zijn handteekening te plaatsen onder een zeer officieel uitziend formulier. Eenigszins verwonderd voldoet Danny aan dezen wensch en zet zijn naam op de plaats, welke een zwaar beringde, vleezige vinger aanwijst. Daarna neemt de heer met de aetetasch met een m'inzame hoofdknik afscheid en ver- laat het vertrek. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1