ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES No. 9646 VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 20 AUGUSTUS 1937. AXEL. VLISSINGEN. VOETBAL. RECHTSZAKEN. KFr^rr^nvj 'u i» muj a -.xi1 nM'.vtfi w u m mi jii» hp t«- i .we wg?.v TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Biimen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firm a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij ragelabormement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HET VLAAMSCH-NATIONALE ZANGFEEST TE BRUSSEL. Op vragen van den heer Rost van Tonnin- gen, betrefferide het verhinderen van het deel- nemen van den dirigent Jos. Vrancken jr. aan het Vlaamsch-nationale zangfeest op 25 Juli j.l. te Brussel, heeft de minister van buiten- landsche zaken a.i. Dr. Colijn, geantwoord, dat de regeering bevordering van alle gepaste uitingen van het Nederlandsche kunst- en geestesleven in het buitenland als een voor- werp van haar aanhoudende belangstelling beschouwt. In haar streven ten deze neemt, naast Zuid-Afrika, Belgie en in Belgie, Vlaanderen uiteraard een bijzondere plaats in. Als een gepaste uiting van Nederlandsch kunst- en geestesleven beschouwt de regee ring echter n i e thet getoruik van het Wil- helmus, zooals op 25 Juli j.l. te Brussel voor- zien, n.l. als symbool in een aangelegenheid van Belgische binnenlandsche politick. Immers met die duidelijke strekking zou het op een Vlaamsch-nationaal zangfeest ten gehoore worden gebracht. Een zoodanig gebruik van het Wilhelmus wordt door de regeering mis- bruik geacht en mitsdien deelt zij het door Hr. Ms. gezant te Brussel ingenomen stand- punt, dat een Nederlander aan een zoodanig misbruik geen medewerking behoort te ver- leenen. BEREIDING VAN ALCOHOL UIT SUIKERBIETEN. Bij beschikking van den minister van Eco- nomische Zaken is ont'bonden de destijds door hem ingestelde commissie, welke tot taak had, hem te rapporteeren over de vraag, of de be- reiding van alcohol uit in Nederland geteelde suikerbieten onder de huidige omstandigheden economisch verantwoord is. WEER EEN SCHIP GETORPEDEERD IN DE EGEISGHE ZEE. Woensdagavond is, vrijwel op dezelfde plaats, waar de Ciudad de Cadiz tot zinken gebracht is, het Spaansche stoomschip Armuru, metende 2762 ton, dat in regeerings- dienst was, door een onbekende duikboot getorpedeerd. Turlksche schepen hebben de bemanning overgenomen. DE AANVALLEN OP SCHEPEN IN DE MIDDELLANDSOHE ZEE. Het Valenciaansche ministerie van nationale vendediging heeft medegedeeld, dat volgens het rapport van den kapitein van de Conde de Basolo twee Italiaansche watervliegtuigen van het Savoia-type in den loop van den 12den Augustus over het schip vlogen. Den volgen- den dag bevonden zich zes Italiaansche oor- logsschepen ter hoogte van Kaap Bon in dezelfde wateren als het Spaansche vaartuig. Kort daarna nadenden twee, eveneens Italiaansche, sleepbooten de Oonde de Basolo ter verkenning. Bij het vallen van de duisternis begaf zich een oorlogsschip naar het Spaansche schip en schoot er een torpedo op af. De Conde de Basolo bevond zich toen op 36 graden 10 min. N.B. en 12 graden 52 min. O.L. Het vaartuig zonk. De Italiaansche aanvaller was een torpedo- boot van zeer nieuwe type met twee schoor- steenen en twee dekken. DE PRIJSSTIJGING IN FRANKRIJK. Het Bulletin de la statistique generale de la France publiceert oijfers, welke een goed beeld van de stijging van de kosten van levens- onderhoud in Frankrijk geven. Sedert Augus tus 1936 is de prijs van brood met 30 pet. gestegen, boter 37 pet., eieren 39 pet., melk 33 pet. en vleesch 32 pet. Dientengevolge zijn de restaurants genood- zaakt eveneens hun prijzen te verhoogen, doch deze verhooging bedraagt in het algemeen ten hoogste 50 pet. d.i. de gestegen kosten der voedingsmiddelen plus de extra-uitgaven ten- gevolge van 40-urige arbeidsweek en betaalde vacanties. DE UITZETTING VAN EBBUTT. Het Duitsche Nieuwsbureau verneemt, dat Norman Ebbutt, den hoofdeorrespondent van de Times, Doniderdag is medegedeeld, dat hij vddr den aangekondigden termijn, dus v66r Zondag a.s., 24 uur, het Duitsche rljksgebied moet verlaten. Aan het uitzettingsbevel i^ toegevoegd, dat een eventueel app&l bij voorbaat verworpen is vanwege overweldigende redenen van open- baar belang. Het bestuur van de buitenlandsche pers- organisatie komt hedenmiddag opnieuw bijeen. LONDEN HEEFT BEHOEFTE AAN 40 VROUWELIJKE POLITIEBEAMBTEN. Jonge vrouwen, goed ter been, met gave tanden, goede, scherpe oogen en een goed ontwikkeld lichaam, jonge vrouwen, die al deze eigenschappen in zich vereenigen en bovendien nog politie-beambtp willen worden, zijn er, meldt „United Press'1' niet veel in En- geland te vinden. Dit is althans de ervaring van de Londensche politie-autoriteiten, die reeds een jaar lang naar geschikte candidaten voor de vrouwelijk politie-afdeeling zoeken. Er zijn nog meer eischen, waaraan zij, die een dergelijk baantje begeeren, moeten vol- doen; minstens 25 en hoogstens 34 jaar oud, ongehuwd, een goede opvoeding, gevoel voor tact, levenslustig en tegelijkertijd voorzichtig. Er hebfoen zich in een jaar tijds ruim 1000 candidaten aangemeld, vrouwen uit verschil lende kringen en van de rneest uiteenloopende beroepen en het resultant? Slechts 24 harer hebben in de oogen der commissie genade ge- vonden. 'Het resultaat is dus bedroevend, want de Londensche politie heeft nog veertig vrou- welijke politiebeambten noodig om haar aan- tal op 142 te brengen, zooals in de bedoeling ligt. DRUK OP DE J VP AN SO IE STELLIN GEN TE SJANGHAI. De Chineezen zetten er, schrijft de N. R. Crt., nu de Japanners hun versterkingen, waar zij al eenige dagen op wachten, nog niet verkregen hebbefi alles op voor dien tijd de Japansche troepen, welke langs den Noord- oostelijken vleugel der intemationale conces- sie gedrongen waren, daar vandaan te drijven. Zij bestoken hen daarbij van twee kanten, namelijk met artillerievuur uit Poetoeng, aan de andere zijde van Wang Poe, en met een groote troepenmacht uit het Noordoosten. Volgens een officieele Chineesche mededeeling, die gisteravond laat is verstrekt, zijn hun troepen uit het Noordoosten, die numeriek in- derdaad een geweldige overmacht vormen, er inderdaad in geslaagd de Japansche linie daar te doorbreken. Dit bericht behoeft bevesti- ging, doch men kan buiten deze bevestiging om, wel aannemen, dat de druk die de Chi neesche troepen op dit Japansche front uit- oefenen bijzonder zwaar is en den Japanners emstige moeilijkheden veroorzaakt. De Japanners moeten op het oogenblik dan ook alles van de versterkingen verwachten, die zij zullen landen. Dit landen van de nieuwe Japansche versterkingen zal vermoe- delijk aanleiding geven tot groote moeilijk heden. Immers, de landing kan alleen ge- schieden onder dekking van het geschut van de Japansche oorlogsschepen. De zware ar- tillerie, die de Chineezen uit Nanking hebben gekregen en die zij achter hun linies hebben opgesteld zal dus die Japansche oorlogssche pen tot doel moeten nemen. Maar vlak bij de Japansche oorlogsschepen liggen die van de andere mogendheden. Het gevaar, dat voornamelijk deze schepen van een bombar- dement van de Chineesche artillerie te lijden zouden hebben, is dus vrij groot. De Chinee sche autoriteiten hebben dan ook stappen ondernomen om te verkrijgen, dat die scjhepen stroomafwaarts zullen stoomen. Dat is echter in het geheel niet naar den zin van de Japansche vlootautoriteiten, want zoodra die schepen weggaan, kan de Chinee sche artillerie die, zoolang de buitenlandsche schepen er zijn, om ernstige moeilijkheden te voorkomen en de sympathie van het buiten land te behouden, voorzichtig zal moeten zijn met het bombardeeren, haar gang gaan. De Japanners hebben dus van hun kant den mogendheden verzocht de scheepVaart bene- denstrooms het Japansche consulaat te beper- ken, m.a.w. hun schepen te houden waar zij liggen. De commandanten van de buitenland sche oorlogsschepen zouden dus op die manier gedwongen worden een soort gordijn te vor men voor het Japansche geschut, dat de lan ding van de Japansche schepen moet ver- zekeren. Hun positie is dus aangezien zij hun schepen moeilijk tijdelijk op land kunnen rijden bijzonder moeilijk en het zal interes- sant zijn om te zien waartoe zij gedwongen zullen zijn. De evacuatie van Sjanghai. Onder het gebulder van het Chineesche af- weergeschut, dat een aanVal van 16 Japan sche vliegtuigen op een halven kilometer af- stanld traehtte af te weren, zijn gistermiddag 1400 Engelsche vrouwen en kinderen van Sjanghai naar Woesong vertrokken aan boord van drie torpedojagers. Te Woesong lag de Empress of Asia gereed, buiten de gevechts- zone, die de vluchtelingen naar Hongkong heeft gebracht. De laatste gebeurtenissen hebben de Duit sche consulaire ambtenaren er toe gebracht de evacuatie op groote schaal van de Duitsche onderdanen te verhaasten. TER NEUZENSCH REISBUREAU. Naar wij vernemen blijkt voor de reizen naar het Belgische Maasdal, dank zij de goede organisatie, flinke belangstelling te bestaan. Werd in Juli naar Dinant een reis gemaakt met 4 bussen, ook 1.1. Woensdag waren weer alle plaatsen uitverkocht en moesten enkele dames en heeren, die met inschrijven te lang hadden gewacht, worden teleurgesteld. Blijkens een advertentie in dit blad wil het Bureau deze maand nog de gelegenheid bieden een bezoek te brengen aan een der mooiste gedeelten van Belgie. Momenteel is het er zeer druk en overal ontmoet men, voornamelijk, landgenooten. Woensdag 1.1. trof men er vele autobussen Uit verschillende deelen van ons land. Wie iets wil zien van de schoonheid der natuur en op aangename wijze een mooie tocht wil maken, verzuime dus deze gelegen heid niet. 't Blijft een onvergetelijke reis. CONCERT TE SAS VAN GENT. Naar we vernemen zal het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden", directeur de heer A. Schirris, op Zondag 29 dezer, ter gelegen heid der winkelweek te Sas van Gent, op uit- noodiging der Winkeliersvereeniging aldaar, dps avonds op de muziektent in het park een concert geven. 'EXAMEN MODE-VAKSCHOOL. Te Breda slaagden o.m. de dames J. Dirks te Breskens, J. Huizen te Sluis, M. de Koeier te Aardenburg, D. Dieleman te Oostburg, voor coupeuse, en M. Giljam te Uzendijke, M. Leenhouts en T. van Houten, beiden te Bier- vliet, voor costumiere. POSTZEGELALTTOMATEN. Thans zijn ook te Middelburg aan het sta tion 2 postzegelautomaten geplaatst. De eene levert voor een dubbeltje 2 postzegels van 5 cent, de tweede voor 3 cent 2 postzegels van iy2 cent. BESMETTELI.JKE ZIEKTEN. In de week van 8 tot en met 14 Aug. kwa- men in onze provincie 3 gevallen van besmet- teljjke ziekten voor: bdn geval van paratyphus te St. Maartensdijk en twee gevallen van rood- vonk, n.l. te Vl'issingen en Schoon'dijke. NEGENDE ZEEUWSOHE KLOMPEN- BEERS. Op Woensdag 25 Aug. a.s. zal de 9de Zeeuw- sche Klompenbeurs te Clinge worden geopend door den Oommissaris der Koningin in de pro vincie Zeeland. EERVOL ONTSLAG. Aan den heer J. Crucq, sedert 15 Juni 1902 werkzaam op de provinciale griffie te Middel burg, sedert 1 Januari 1931 als hoofdeom- mies, is wegens het bereiken van den pensioen- gerechtigden leeftijd op zijn verzoek tegen 1 November eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor de door hem bewezen dlensten. VERPLICHTE ARBITRAGE OPGELEGD. Als gevolg van het weigeren der landibou- wers te Aagtekerke om een collectieve loon- overeenkomst af te sluiten, gelijk aan die in de omliggende dorpen, en van het weigeren om in dezen vrijwillige arbitrage te aanvaar- den, heeft de minister thans verplichte arbi trage aan de landbouwers te Aagtekerke op- gelegd. Tot arbiter is benoemd de heer mr. C. A. Prinsen, burgemeester van Roosendaal. LUXOR THEATER. „La Chateleine du Liban". ,,La Chateleine du Liban" is een van die romans van Pierre Benoit die vol zijn van avontuur en mysterie en den titel in het Hollandsch te vertalen idoor ,,De mysterieuze gravin" is een gedeelte van den goodwill aan- tasten, precies alsof men „De Drie Mus- ketiers" zou noemen „De Drie Soldaten". Deze romans vormen het soort idtteratuur dat het best in het buitenland doordringt en de hoogste oplagecijfers haalt, want zij bevredi- gen, zoo goed als de film, onzen dorst naar 'n beetje romantiek in ons dagelijksch leven 'n beetje gebeuren, enfin, iets anders, en dus is Benoit een der beste schrijvers van amuse- mentslitteratuur. Zijn werk is ook het beste te verfilmen want het scenario is kant en klaar. Ge kent natuur- lijk de mysterieuze gravin, om haar nu zoo maar te noemen. Zij bewoont in Syrie een van die oude burchten door een vroeger yer- overaarsras gebouwd doch van binnen is het door de beste binnenhuisarchitect inge- richt zonder kosten te sparen. De gravin spionneert voor rekening van vreemde mogendiheiden, want Frankrijk en Engeland kunnen in Europa rustig aan tafel zitten en toch elkaar in koloniaal opzicht leelijk in den weg zijn. Daar ontmoet ge dus onder Fransche vlag den Engelschen kolonel Hobson, militair attachd, wat een nette benaming is voor spion en hij doet zaken met de gravin daar zijn de beide kapiteins Walter en Domevre de eerste een vechtjas en de tweede bij den inlich- tingsdienst verliefd op de gravin en op het punt zijn land te verraden ten einde haar budget in evenwicht te brengen. Dan neemt Walter hem nog bij tijds mee de woestijn in en de bezeten paukenisten van het korps kameelrijders luiden de film uit en deze geschiedenis. Epstein heeft dit romantisohe geval verfilmd en het is het Oosten dat hij beluisterd heeft de zwoele atmosfeer van de woestijnnachten kwam zijn camera binnen hij, brengt de riivaliteit van twee grootmachten die in een hitte vergloeiend land elkander beloeren tot uiting, meer door zijn mise en scene en de psychologische hanteering zijner sujetten, dan door het gebeuren ,,an sich" er hangt verraad in de lucht er is een subtiel onder- soheid tusschen het koopen van verraad dat door een ander bedreven wordt en zelf- verradenen dat alles ziet ge met een finesse gedaan, met een gevoel voor nuancee- ring, dat ge geen oogenblik uit het verhaal staat. Eta voor de rest is deze woestijnfilm een wonderlijke droom men zou niet detaken dat ze meter voor meter opgebouwd is doch als 66n lang lint uit de camera is gekomen. „Zestien Jaar". Het bekende tooneelstuk ..Zestien Jaar", dat 't vorig jaar met veel succes in Amsterdam is vertoond, is thans door de Ufa verfilmd en beleefde eenige tijd geleden haar Nederland sche premiere. In een interview heeft de productieleider der film, de heer von Neusser, gesproken over de verschillen tussehen „Zestien- Jaar" als tooneelstuk en als film. ,,Naar mijn vaste overtuiging, aldus spr., wint de film de vergelijking in elk opzicht, hoewel juist dit tooneelstuk ons bij de verfil- ming talrijke moeilijkheden bood. Er moest dan ook nog al het een en ander gewijzigd worden, zonder dat evenwel de essentieele punten verandering behoefden te ondergaan. De vele mogielijkheden, die film nu eenmaal boven het beperkte tooneel biedt, zijn ten voile benut. Zoo spelen in het tooneelstuk drie actes zich op dezelfde plaats af. En is dit voor 't tooneel reeds ietwat eentonig, in een film is dat een volslagen onmogelijkheid. Personen, die bij 't tooneelstuk slechts in den dialoog worden genoemd, komen in de film persoonlijk voor. De voor-geschiedenis, die op de planken wordt verteld, krijgt men in de film te aanschouwen. Doondat het publiek van het allereerste begin de ontwikkeling van het verhaal in al z'n phasen kan zien en mee- beleven, verkrijgt het een beter begrip voor de tragische verwikkelingen. Deze door de filmtechniek noodzakelijk geworden afwijkin- gen, deze „optische inlasschingen" ibrachten verschillende moeilijkheden met zich mee en er zijn b.v. dan ook zeer veel buitenopnamen gemaakt moeten worden. Men is in Londen, Parijs en aan de Riviera geweest. De rol van Irene het meisje van 16 jaar wordt vervuld door Sabine Peters van het Agnes-Straub-tooneel in Berlijn, die in de Duitsche vertaling van het tooneelstuk even eens deze rol heeft vervuld. Voor 't jongere, veertienjarige zusje ontdekte de Ufa de jonge Weensche actrice GeraJdine Katt. Dan heeft men in de film nog een figuur ingevoegd: Flip, een speelkameraadje van Irdne, welke rol door Hans Richter wordt gespeeld. In de film is mevrouw Jennifer rijk, zoodat geen materieele moeilijkheden een tweede huwelijk in den weg staan. We beleven den grooten innnerlijken strijd van Ir^ne tot aan haar tragisch besluit toe, zich van 't leven te berooven. De film brengt ook de uitvoering van dit besluit, met terstond daarna het bevredigend einde. Zij wordt door haar zusje en Flip gered, ziet in, dat ze onrechtvaardig is geweest en krijgt weer vertrouwen in het leven. Ik ben er zeker van zoo besloot von Neusser dat zij, die het tooneelstuk kennen, aangenaam verrast zullen zijn bij 't bezien van deze zoo voortreffelijk door Reinhold Schtinzel gemaakte film. Door de verschil lende wijzigingen en aanvullingen is de film veel sterker en fascineerender geworden". Laatste Zomerconcert. Het door de harmonic .Concordia" gister avond gegeven vermoedelijk laatste zomer concert liep, onder groote belangstelling, bui- tengewoon goed van stapel. Het zeer ge- varieerde programma, dat in een vlot tempo werd uitgevoerd, getuigde van flinke vooruit- gang. Voor de ijverige directeur, zoowel als voor de executanten was 'het hartelijke applaus waarmede |de nummers meermalen beloond werden, dan ook wel verdiend. Autobotsing. Nu het laatste gedeelte van den prov. weg NeuzenAxel in overeenstemming met de eischen van het moderne verkeer wordt ver- beterd en het autoverkeer tijdelijk langs de tertiaire binnenwegen van Catspolder af de z.g. Hoogen Ddjk moet worden geleid, is dit aanleiding voor veel last en hinder voor het snelverkeer en inzonderheid ook het zoo sterk toegenomen vrachtverrvoer per auto. Deze wegen zijn tamelijk smal en leenen zich daar- toe ten eenenmale niet, zoodat meerdere bot- singen niet uit kunnen blijven. Zoo kwam de luxeauto van Dr. v. Br. Vr. uit Ter Neuzen, Woensdagnamiddag omstreeks 5 ure, nabij de hoeve van den heer De Maat, ter hoogte van het „Spuipadje" in botsing met de vractotwagen van den heer A. D. en Zn. van de Axelsche Sassing. Groot was de materieele schade en den stand van de vracht- wagen op de hellinig van den dijk toonde over- duidelijk de hachelijke situatie aan, waarin zich bestuurders, zoowel als inzittenden moe ten hebben bevonden, die er gelukkig behou- dens een enkele schram, alle wonderwel zijn afgekomen. Naar wij vernemen is de oplosstng van de schuldvraag voor de verkeerspolitie nogal niet erg problematiek. De- beide auto's zijn erg gehavend. Melkprijsverhooging. In navolging van versdhillende plaatsen in de omgeving, werd ook alhier door den bond van melkveehouders besloten, de prijs der melk per liter op 10 c^nt te stellen en onder- vindt men ook in dezen de verhooging van den levensstandaard. Bij de Kon. Maatschappij ,,De Schelae" be- staat het voomemen om op het Eiland een nieuw droogdok iets grooter dan het bestaan- de te bouwen. Daarmede zouden echter de uitbreidingsplannen van het bestaande nog geenszins van de baan zijn. VETERANEN TERNEUZEN—AXEL. Woensdagavond had alhier de aangekondig- de wedstrijd plaats tusschen de veteranen van Temeuzen en Axel. Al was het dan niet om het spel, waarvan men natuurlijk bij een der- gelijken wedstrijd niet veel verwachting mag hebben, toch viel het te betreuren, dat, gezien het doel (versterking van het trainingsfonds) de publieke belangstelling niet grooter was. De Terneuzen-veteranen liepen direct hard van stapel en waren daardoor de eerste mi- nuten veel sterker. Toch kwam het eerste ge- vaarlijke oogenblik van de zijlde van Axel, waarbij tenslotte Temeuzen door het oog van een naald kroop. Toen nl. de Axelsche mid- voor Fanoy een venijnigen kogel op doel loste, ketste de taal tegen de paal en bleef toen voor het doel liggen; Winkster gelukte het echter den bal weg te werken. De Axelsche beenen begonnen ook langzamerhand een beetje los te komen en zoo ging het tenslotte vrijwel gelijk op. Het eerste doelpunt kwam, na 15 minuten spelen, van de zijde van Temeuzen, toen P. Laurens den bal handig doorgaf naar v. Kolk en deze, onhoudbaar voor Scheele, het leder in het net deponeerde. 10. De Axelaars zetten na dit doelpunt de tan- 'n Beel j e hoof dpij n, 'n beel j e kou geval, heelemaal zoo onpreliig doordat Ge hei eigenlijk veel te druk hebl gehad en le wei- nig geslapen. Neem vanavond een of twee "AKKERTJES" en Nederlandsch vroeg naar bed. Morgen- Product ochtend staat Ge als een an der mensch op, vol energie en roemt dil kostelijke middel. Per 12 stuks slechts 52 cent Volgens recept iron Apotheker Dumont (Ingez. Med. l den op elkaar om gelijk te maken en met een enthousiasme, bewonderingswaardig voor veteranen, werd achter den bal aangeloopen, tengevolge waarvan zij dan ook sterker waren. Bijna hadden zij succes, maar jammer voor hen, ging toen de bal juist langs de verkeerde kant van den paal uit. Begrijpelijk duurde de krachtsinspanning ,niet lang, en spoe'dig ging het dan ook weer gelijk op. Met den voorsprong voor Temeuzen brak de rust aan. In de tweede helft bleek het al aanstonds, dat de vermoeidheid een rol ging spelen; de wil was er wel, maar de beenen begonnen te weigeren en nu kon men hen, die zich nog wel eens meer met een bal bezighouden, er goed uithalen. Een kwartier was men ongeveer aan den gang, toen het aan den vroegeren bekenden Axel linksbuiten v. d. Berge gelukte, de par- tijen cup gelijken voet te brengen. 11. Lang duurde dit echter niet, want een minuut later ondemam de Terneuzen-rechts- buiten Hoi een ,,ren", welke hij met een schot besloot, dat doel trof. 21. Het begon intusschen reeds aardig duister te worden, en men kreeg moeite den bal te volgen. Ook het spel begon meer en meer te verflauwen en aan beide zijden bleek men on- machtig er nog een doelpunt bij te fabricee- ren, zoodat, toen oefenmeester Leermakers, bij wie de leiding berustte, het einde aankon- digde, de Terneuzen-veteranen zegevierend uit het strij'dperk traden. TERNEUZENEILAND BOYS. De competitie begint al aardig in zicht te komen en allerwege gaat de voetbal meer en meer rollen, om de juiste opstelling van de elftallen te vinden. Ook Temeuzen blijft hierin niet achter en zoo krijgt zij Zondag a.s. op bezoek de Vlis- singsche vereeniging Eiland Boys, een ploeg, die in de vorige competitie een hartig woordje in haar afdeeling heeft meegesproken en ten slotte een eervolle derde plaats in den eind- stand innam. Wlaar in de op handen zijnde competitie Eiland Boys een der tegenstanders zal worden van het tweede elftal van Temeuzen, zijn wij benieuwd naar het spel van deze Vlissingers en wij vermceden, dat Temeuzen Zondag a.s. een zoo sterk mogelijk elftal in het veld zal brengen, opdat zij daardoor een toetsing kan maken van de sterkte van de derde klasse B. De sterkte van de Zeeuwsch-Vlaamsche derde klassers is wel eenigszins bekend, maar ook met de overzijde moet uiteindelijk rekening worden gehouden. DE DOODSLAG TE GROEDE. Voor het gerechtshof te 's Gravenhage diende Woensdag de strafzaak tegen den 36- jarigen landbouwer F. J. G. te Groede, die wegens doodslag door de Middelburgsc'he rechtbank veroordeeld is tot een gevangenis- straf van vijf jaar. G. heeft op 4 Maart j.l. te Groede een revol- verschot gelost op den landarbeider v. d. W., die daardoor vrijwel op slag is gedood. Tusschen den verdachte en den landbouwer A. A. D. te Breskens bestond een veete over een stuk land. Meermalen werd verdachte door D. lastig gevallen en door diens arbeiders uit- gescholden. Ook de verslagene v. d. W. was knecht bij D. en volgens de beweringen van verdachte zou deze door zijn baas zijn opgezet om gezamenlijk verdachte aan te vallen. Op den bewusten dag hebben D. en v. d. W. op den Hoogen Dijk te Groede verdachte ontmoet en wat er nu precies is voorgevallen, is moeilijk te reconstrueeren, doch de gebeur tenissen eindigden met het doodelijke schot. De president van het gerechtshof, mr. D. Lodder, liet allereerst verdachte zijn lezing over het geval geven. Deze beweerde, dat hij, op den dijk aangekomen, D. en v. d. W. heeft ontmoet, die hem met een stok te lijf wilden gaan. Verdachte heeft nog getracht terug te keeren, doch de beide mannen sneden hem den pas af. Nadat hij verscheidene slagen te pak- ken heeft gehad, is verdachte zoo bang gewor den, dat hij in zijn doodsangst heeft geschoten, met het bekende noodlottige gevolg. G. heeft zich later zelf bij de politie aange- geven. Dr. Jongsma uit Groede, die verdachte kort na het gebeurde heeft onderzocht, heeft inderdaad striemen en blauwe plekken op rag en schouders van verdachte geconstateerd, welke van zware stokslagen afkomstig moeten zijn geweest. Veldwachter v. d. Vlugt, die van de plaatselijke toestanden te Groede op de hoogte is, deelde mede, dat v. d. W. al eens gewaarschuwd is om G. met rust te laten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1