ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Om een kind. No. 9644 MAANDAG 16 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton NEDERLAND EN HET FRANOO-BEWIND. AKKER.CACHETS .mnnni-irr-.TF--. :r-«- s.-yxrr NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnement^n voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KT.F.TNF, ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VF.RSHUNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. McflM TEWATERLATING VAN DE „PIET HEIN". Het Nationale huwelijksgeschenk aan het Prinseiijke Paar, bet jacbt ,,Piet Hein", is Zaterdagmiddag van de helling der Amster- damsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch jr. op feestelijke wijze te water gelaten. H.K.H. Prinses Juliana heeft, in het bijzijn van Haar Gemaal en vele autoriteiten, met eigen band den bijislag verricht, welke het sierlijke vaartuig naar zijn element deed glijden. Omstreeks twee uur arriveerden de auto's van het Prinseiijke Paar en zijn gevolg uit de richting Diemerbrug aan de grens der ge- meente Amsterdam. In het gevolg van Hunne Koninklijke hoogheden bevonden zich de kamerheer der Prinses, mr. J. C. baron Baud, de hofdame jkvr. A. M. de Brauw en de adju- dant van den Prins, jhr. ir. W. G. Roell. Te ongeveer kwart voor drie werd de Am- sterdamsche Scheepswerf aan den Grasweg bereikt, waar de heer G. de Vries Lentsch jr., directeur van de werf en mr. L. J. A. Trip, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Algemeen comitd tot aanbieding van een Nationaal huldeblijk ter gelegenheid van het huwelrjk van het Prinselijk Paar, de hooge gasten welkom heetten. Beide heeren bege- leidden vervolgens Hunne Koninklijke hoog heden naar den ingang van den loods, waarin het jacht is gebouwd. iHier bood mevr. de Vries Lentsch H.K.H. bloemen aan. Toen de Prinses en de Prins de loods bin- nentraden en het kleine podium, dat recht onder den boeg van het motorjacht was opge- slagen bestegen, werden zij ibegroet door de plechtige toonen van het Wilhelmus. In de loods bedekten fleurige vlaggen de wanden en heldere schotten van frisch triplex haddeii de loods verdeeld in tribunes, waar genoodig- den in feestelijke kleeding het plechtige oogenblik verbeidden. Nadat H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bemhard op het podium hadden plaats genomen, hield de heer G. de Vries Lentsch jr. een toespraak: waarin hij gewaagde van de eer die hem te beurt viel, in het 'bijzonder de Koninklijke Hoogheden, de toekomstige eigenaars van het jacht, hier welkom- te heeten. Hij verzocht H.K.H. Prinses Juliana die thans voor de eerste maal de ,,Piet Hein" zag, een bijltje te willen aanvaarden en daar- mede de doop de tewaterlating van het schip te willen verrichten. Prinses Juliana, die er uitstekend uitzag, hakte glimlachend nadat zij eerst even fluisterend bij den heer Vries laentsch had ge- informeerd wat zij precies te doen had het koord door, waarop de champagneflesch met een knal tegen den witten boeg aan gruizen spatte. Enkele seconden later kwam er be- weging in het slanke vaartuig, waarop een groot deel van de toekomstige bemanning met den kapitein aanwezig was, de helling af onder de luide hoera's van alien, die daarbij tegenwoordig waren. Vervolgens hield de heer Mr. L. J. A. Trip voorzitter van het uitvoerend comitd tot aan bieding van het Nationaal huwelijksgeschenk eene rede, waarin hij een en ander in verband met de voorbereiding van den ibouw memo- reerde en hulde bracht aan de verschillende heeren die daarin een leidend aandeel hebben gehad. In verband met de overdracht van het jacht, op 28 Augustus a.s., welke door de ge- memoreerde technische commissie zal worden verzorgd, wilde spreker reeds thans, namens alle deelnemers aan het huwelijksgeschenk, ik mag dus wel zeggen namens het geheele Nederlandsche volk, de hoop en tevens de overtuiging willen uitspreken, dat de Piet Hein in alle opzichten aan de verwachtingen zal beantwoorden. Deze verwachtingen gaan niet in de richting van de verovering van een zilvervloot. Maar wel mag verwacht worden, dat ook deze ,,Piet Hein" zich geheel en zon- ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 29) Vervolg. 't Begint meer en meer op een ladyrinth te lijken, denkt Nicolle. We dwalen voort- durend in een kringetje rond zonder een uitweg te vinden. Is het raadzaam, dat Dan ny die uitvinding te gelde maakt Misschien wordt hij vandaag of morgen wel plotseling midden uit zijn geluksdroom in de werkelijk- heid gesleurd. Ongetwijfeld is Coverley's uit vinding van geweldige beteekenis. Dat die man een genie is, -stoat voor Nicolle als een paal boven water. Maar hoe staat het met den juridischen kant van de zaak Zou men Danny later 't een of ander ten laste kunnen leggen Maakt hij zich daarmee strafbaar volgens de wet Neen, zoolang hij niet weet, dat Bigs een handlanger van Coverley is, behoeft hij niet bang te zijn. Maar mag zij zelf ook maar een penny van het geld, dat de uit vinding vermoedelijk zal opbrengen, aan- nemen ,,Wat heb je toch, Nicolle vraagt Danny mismoedig. ,,'t Lijkt wel, of de heele zaak je niet in het minst interesseert Waar zit je zoo over te piekeren Geloof je misschien niet, als ik je zeg, dat die uitvinding de grootste sensatie is, welke de laatste jaren..." En opndeuw steekt Danny op uitbundige wijze de loftrompet over de ontdekking van Bigs' neef, die helaas zelf zijn roem niet heeft mogen overleven. Het gaat echter alles langs Nicolle heen. Geen woord van Danny's enthousiast betoog dringt tot haar door, zij knikt slechts mecha- der ibeperking aan de gestelde taak zal geven en die taak op voortreffelijke wijze zal ver- vullen. Zij bestaat in het dienen van zijne Koninklijke eigenaren, in het bijdragen tot het geluk, de vreugde en gezondheid Van het Koninklijke gezin, dat de „Piet Hein".-de groote eer en het voorrecht zal hebben door Neerland's wateren te voeren en van de Nederlandsche watersport te doen genieten. Dat Uwe Koninklijke Hoogheden besloten hebben deze zoozeer geliefde en nationale sport te beoefenen en ook in dit opzicht de eenheid van het Huis van Oranje en het Nederlandsche volk tot uitdrukking te bren- gen, stemt tot groote vreugde en voldoening. Het is de oprecht gekoesterde en innige wensch van het gansche Nederlandsche volk, dat deze sport aan Uwe Koninklijke Hoogheden algeheele voldoening moge schenken en dat het Prinseiijke jacht, de ,,Piet Hein", dus pns vaste vertrouwen niet zal beschamen en tot voile tevredenheid van Uwe Koninklijke Hoog heden zijn taak zal vervullen. Met dezen wensch zou ik willen besluiten en hem willen bevestigen door een driewerf hoera op onze Prinses, op onzen Prins en op de ,/Piet Hein". Hartelijk steeg hierop door de loods het ge- juich van de aanwezigen op. Nadat ook nog de heer de Vries Lentsch een kort woord van gelukwensch tot den Prins en de Prinses ge- richt had, deden dezen zich de leden der tech nische commissie, de architecten de heeren de Voogt en v. j^avestein, den heer Stork van de bekende machinefabriek, die de motoren geleverd heeft, en de bazen van de werf voor- stellen. Ondertusschen had de bemanning van de in zijn element gekomen ,,Piet Hein" de masten opgezet en voor vroolijke pavoiseering zorg gedragen. Aldus feestelijk getooid verscheen de ,,Piet Hein" na enkele minuten weer voor den breeden uitgang van de loods, doch iyu in dwarse positie. Zoo kreeg de Prinses, die het schip voor den eersten keer zag een goeden indruk van zijn fraaie belijning, en gaf van haar bewondering spontaan uiting jegens Mr. Trip en den ibouwer. ,,Wat is het een mooi schip", zeide zij. ,,Het ziet er buitengewoon aardig uit". Het Prinselijk echtpaar schreed vervolgens naar den uitgang van de loods aan de U-zijde dm de ,jPiet Hein" in zijn element nog wat nader te bekijken. Vervolgens werden in de hal ververschingen aangeboden en onderhiel- den de Prinses en de Prins zich nog geruimen tijd met tal van genoodigden. De heer de Vries Lentsch kreeg gelegenheid nog tal van foijzonderheden van het schip te vertellen. Om 5 minuten over half vier, ter- wijl het zeer talrijke publiek buiten naar hartelust het liedje van de Zilvervloot zong, verliet het Prinselijk Paar de werf onder luide toejuichingen van het publiek en uitgeleide gedaan door de commissie van ontvangst. De Prinseiijke iStandaards, die strak had den gestaan in den krachtigen wind, die over het U woei, werden ingehaald. De korte, eenvoudige plechtigheid was hier- mede afgeloopen. DE JAMBOREE. De cijfers van de P.T.T. overtroffen alle verwachtingen. Bij de post hoorden wij dat het omzetten alle verwachtingen hebben overtroffen. Het jamboree-postkantoor, onder leiding van den heer Roggeveen heeft tijdens de kampdagen ruim 600.900 aangekomen stukken besteld en ruim 300.000 brieven en andere stukken ter verzending ontvangen. Deze cijfers overtrof fen naar de heer Roggeveen vertelde die van de jamboree te Godollo verreweg. De verkoop van de jamboree-postzegeis heeft eveneens geweldige afmetingcn aangenomen. Er zijn niet minder dan 210.000 zegels van 1% cent, 150.000 van 6 cent en 75.000 van 12 cent verkocht. Hieruit kan men reeds opmaken, dat nisch en is intusschen geheel in haar eigen gedachten verdiept Maar plotseling krijgt zij een idee, zoo ver- rassend en zoo veelomvattend, dat haar het bloed naar de wangen stijgt en zij moeite heeft zich niet te verraden. Het is, of er eensklaps een electrisohe stroom door haar lichaam gaat, die haar opjaagt uit haar tijde- ljjke lethargie. Zij springt van haar stoel op; haar oogen stralen. ,,Jongen, jongen", jubelt ze, den totaal verrasten Danny hartelijk omhelzend. Jongen, Danny, dat is werkelijk phenome- naal Danny wordt rood van blijdschap. Een zoo spontane gevoelsuiting is bij Nicolle iets zeer ongewoons. Meer dan eens toch heeft haar rustige, zakelijke houding hem aanlei- ding tot de ikwellende vraag, of zij werkelijk iets meer voor hem gevoelt dan hartelijke kameraadschap. Hij vermoedt niet, dat een ander in een dag datgene bereikt heeft, wat hem in jaren van groote zorg voor Nicolle, niet gelukt is: haar ziel te verlossen uit de starheid van haar nuchtere levensbeschouwing; in haar gemoed het verlangen op te wekken naar een eenheid van denken en voelen, die hen voor altijd zou vereenigen. „Je bent een raadsel vandaag", zegt Damr die zijn verbazing nog steeds niet te boven is. Wat is er eigenlijk met je aan de hand „Niet vragen jubelt ze. Kleine jongens als jij mogen blij zijn, dat zij een bescherm- engel hebben en hebben slechts te doen, wat hun wordt opgedragen. Hoe larng doe je er over om twee exemplaren van die teekening te copieeren ,,Nou, een dag ,,Dat is te lang Je gaat nu onmiddellijk naar huis en werkt den geheelen nacht door. MorgenOchtend om negen uur verwacht ik je voor de poort van de Estna fabrieken. Niet vragen, Danny Precies om negen uur Daarop wendt zij zich tot haar al even ver- er veel brieven van wege de philatelie zijn ver- zonden met overdadig hoog porto. De lief- hebberij om de jamboreezegels compleet en met een jamboreestempel te verzemden, is enorm geweest. Een groot succes heeft de P.T.T. gehad met ha>.r idee 7% cents brief- k-aarten te verkoopen met foto's van merk- waardige gebouwen of landschappen in ons land. E)r waren er van deze briefkaarten 24 verschenen. De jongens bleken er gek op te zijn, er zijn er 13.000 van verkocht. Aan de loketten voor postwissels is zoo goed als niets... gestort, daarentegen des te meer uit- betaald, meest in kleine bedragen van f 1, 1,50 en van 2. Men :kon daaraan wel mer- ken, dat men niet met kapitalistische bezoe- kers te doen had. Ze^r groot is het aantal expresse-brieven geweest, dat het kantoor ter verzending heeft gekr.e|fen. Hierin heeft de verzamelliefhebberrj bepaald ook een rol ge- speeld. Het gemiddelde van jjle- telegraaf was onge veer 200 telegrammen per'dag, wat niet veel is. De telefoon had ongeveer een gemiddelde van duizend gesprekken per dag gemaakt. Met voldoening voegde de heer Roggeveen aan deze statistiek toe, dat er bij al het werk (38 ambtenaren voor post en telegraaf, 17 voor telefoon) slechtS e6n klacht is voor- gekomen. Deze ging over een aangeteekenden brief, die onduidelijk was geadresseerd en nog op het laatste nippertje terecht gebracht is kunnen worden. Domderdag is generaal Becking, lid van het bestuur van de jamboree, het personeel van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor komen bedanken en heeft aan alle heeren een siga- rettenkoker, aan alle dames een beurs, beide met jamboree-embleem overhandigd. M TV- Gevonden vooiwerpen. Merkwaardig is, wat er in het kamp ver- loren ging. In de tent der gevonden voorwer- pen is een groote collectie hoeden, jassen, truien, riemen en andere kleedingstukken achtergebleven, maar ook niet weinig van die voorwerpen, waarvan men niet begTijpt, dat zij niet terugverlangd worden: fototoestellen, horloges, brillen, beurzen, portefeuilles enz. Bij de post bleek een daar vergeten beurs met een kleine twinvig gulden te berusten, alsmede een aantal vulpennen en fototoe stellen. Lord Baden Powell en> zijn dochter op het Loo. r r De Koningm heeft Vrijdagmiddag ten pa- leize het Loo, Lord Baden Powall en zijn doch ter ontvangen. Om half 66nr arriveerden zij per hofauto uit Wassenaair, begeleid door graaf van Zuylen van Nrjevelt, kamerheer van de Koningtn. Opvhet bordes werden zij door den hofmaarschalk, jhn. Boreel en jonk- vrouwe van Asbeck, hofdame, begroet namens de Koningin. Lord Baden Powell en zijn dochter waren beiden in padvinderscostuumzij zaten bij H,M. aan de lunch aan. Na op het paleis nog de thee te hebben gebruikt, hebben de gasten het paleis weer verlaten. REGEERING EN MIDDENSTAND- Dezer dagen heeft een delegatie uit het HoofdbestuUr van den Kon. Ned. Midden- standsbond gelegenheid gehad in een audien- tie bij den Minister van Economische Zaken eenige urgente wensohen te bepleiten. Bij veThindering van den voorzitter heeft de heer L. de Groot als leider der delegatie den Minister de vsrzekering gegeven, dat diens wederoptreden als hoofd van het De- partement van Economische Zaken met vol doening werd vemomen, omdat men zich uit diens vorige ambtsperiode een hartelijke samenwerking met de centrale landelijke orga- nisaties en een daadwerkelijke belangstelling voor middenstandsaangelegenheden herinner- baasden vader. „Ja, ja, Daddy, ik geloof, dat je, de gouden zweep van Poppea, mits- gaders de 100.000 van Larry wel in de ,,brui- sende golven" zult kunnen gooien. Ziezoo nu ga ik zoo gauw mogelijk terug naar Kitty". Zij is reeds bijna de deur uit, als Danny, die weer aan Maud tvordt herinnerd. haar nog naroept, dat de politic den volgenden dag om vijf uur het kind zal komen halen. Nicolle neemt echter deze mededeeling met een spotltend lachje in ontvangst. ,,Tot morgenmiddag vijf uur", zegt ze, met beide handen een afweeren.de beweging makend, „kan er nog heel wat gebeuren Dan neemt ze haastig afscheid, om zich de straat op te spoeden, waar ze even later in een publieke telefooncel verdwijnt. Ze laat zich met Hotel Golden Sun" verbinden en vraagt mr. Mitchell te spreken. Er verloopen twee minuten voor Coverley aan de telefoon komt.! Hallo, met Nicolle Osbom". „Ja, miss Justitaa Wat is er voor nieuws „In de eerste plaats zou ik graag willen weten, of u al aan uw omgeving gewend bent ,,Ik verveel me afgrijselijk, zit maar naar de boomen te staren- em Hij verzwijgt, dat hij reeds zijn vijfde whis key geleegd heeft. Enfin, voorloopig wacht ik maar gela ten af tot het u belieft mijn ballingschap hier op te heffen". ,,Ik hdb zeer-belangrijk nieuws! U moet onmiddellijk naar ■London Jkomen. Laten we af spreken, dat we elkaar treffen bijNee, ik ben te opgewonden. om -zoolang te kunnen wachten. Ik kom u tegemoet met den onder- grondsche. Wacht: u op. me vcor het station Majrfair „Is er zooveel haast bij ,,Ja, u moet onmiddellijk vartrekken". ,,O.K. Voor station Mayfair". de. De Minister verklaarde hierop, dat zijn op- vattingen te dien opzichte ongewijzigd zijn gebleven en dat bij zich voorstelt om ook in zijn tegenwoordige ambtsperiode de midden- standsbelangen bij voortduring in het oog te vatten. Hiema besprak men o.m. de practische toe- passing van de Vestigingswet Kleinbedrijf ten aanzien waarvan de Minister verklaarde, het initiatief en de zelfwerkzaamheid der or- ganisaties primair te achten de noodzake- lijkheid van verlaging van bedrijfslasten, waaibij gepleit werd voor een soepele toepas- sing der contingenteering van den invoer, een geleidelijke opheffing der landhouwcrisis- maatregelen en een spoedige verlaging van crisisheffingen, inzonderheid die op rund- vleesch, welke laatste geen reden van bestaan meer heeft. Onder overhandiging van de door het 34ste Nationaal Middenstandscongres te Zwolle aan genomen resolutie en het desbetreffende prae- advies, werd den Minister voorts verzocht zijn bijzondere aandacht te willen wijden aan den nadeeligen invloed, welken de tariefpolitiek van vele electriciteitsbedrijven op het Neder landsche bedrijfsleven heeft. Tenslotte hracht de delegatie de urgentie van een wettelijke beteugeling van het cadeau- stelsel ter sprake, waarhij zij wees op de in- middels gewijzigde omstandigheden, welke de oorspronkelijke hezwaren van het Departe- ment, naar mag worden aangenomen, goed- deels hebben opgeheven. De Minister zegde emstige overweging van deze wenschen toe en verklaard zich gaama bereid om nog nader met het Hoofdbestuur van den K.N.M.B. over deze en andere actueele onderwerpen van gedachten te wisselen. Vragen van den heer Merchant et d'Ansembourg. De heer de Marchant et d'Ansembourg heeft aan den minister van Buitenlandsche Zaken a.i. de volgende vragen gesteld: 1. heeft de minister kennis genomen van het herderljjk schrijven van Spaansche kardi- nalen, aartsbisschoppen en bisschoppen, waar hij wordt vastgesteld, dat onder het bewind der Spaansche regeering van Valencia 20.000 kerken volkomen werden verwoest, veertig tot tachtig procent van alle priesters werden ver- moord, meer dan 300.000 burgers alleen we- gens hun politieke opvattingen om het leven werden gebracht en evenzoovele op de gruwe- lijkste wijze werden verminkt? 2. Is de minister van meening, dat o.a. op grond van deze mededeeling en van de slot- som, waartoe bovenvermeld herderlijk schrij ven komt te weten dat rechtvaardigheid en vrede slechts dan weder in Spanje zullen op- bloeien, indien de nationale beweging er in slaagt de overwinning te behalen het hand- haven van diplomatieke hetrekkingen tusschen de Christelijke Nederlandsche regeering en het bewind van Valencia nog gerechtvaardigd is? 3. 'Heeft de minister kennis genomen van de „de Jure"' erkenning van de regeering van generaal Franco door Duitschland, Italie en eenige Zuid-Amerikaansche staten en van de benoeming van den heer Pablo Churucca tot vertegenwoordiger van generaal Franco bij. het Vaticaan. 4. Is de regeering bereid: a. om de regee ring van generaal Franco ,,de Jure" te erken- nen; b. om onmiddellijk stappen te doen ten- einde zich bij de regeering van generaal Franco te laten vertegenwoordigen? 5. Zoo de minister niet bereid is tot het nemen van stappen, als hierboven bedoeld, is de minister dan bereid te verklaren of, en zoo ja wanneer, hij op grond van onze commer- cieele belangen bereid zal zijn te bevorderen, dat Nederland, dat immers met het bewind van Valencia officieele hetrekkingen onder- houdt, deze hetrekkingen met de regeering Hallo, nog een ding. U moet Bigs te spre ken zien te krijgen. Vanavond nog. Kunt u hem ergens telefonisch berijken ,,Bigs Ja, dien heb ik een uur geleden al oipgebeld. Hij zou vanavond hij me komen, om Even aarzelt hij. Hij kan toch niet zeggen, dat hij Bigs gevraagd heeft om den nacht met hem door te komen drinken„Om me gezelschap te houden in m'n eenzaam- heid". .jPrachtig Laat u dan de boodschap achter dat Bigs cup u moet wachten". ,(Uw wil geschiede. U beschikt maar over me als een generaal, miss Justitia", vult Nicolle lachend aan. ,,Afgesproken dus: station Mayfair". Zij legt de hoom op de haak, verlaat haas tig de telefooncel en begeeft zich naar een restaurant in de buurt om een opkomend ge- voel van honger te stillen met een eenvoudig souper van thee en sandwiches. Voor het station Mayfair wacht reeds de hlauwe cabriolet. Coverley gaat haar direct tegemoet. Onwillekeurig omvat zijn blik haar slanke gestalte om dan met stijgend wel- gevallen op haar gelaat te blijven rusten. „Ik ben met een vaartje van honderd kilo meter hierheen gereden. U begrijpt zeker wel, dat ik dood-nieuwsgierig ben naar dat buitengewoon belangrijke nieuwtje". Spot maar, mr. Coverley, denkt ze, zeker van haar succes. Je zult me niet zoo heel lang meer als een kostschoolmeisje behande- len. Spo-edig genoeg zal ik je het noodige respect voor miss Justitia hebhen bijgebracht. Zij voelt zich zeldzaam gelukkig. Een schier bedwelmende levenslust prikkelt haar bloed. Het is haar te \moede, alsof zij een hooge berg heeft beklommen en nu op haar vroe'ger hestaan neerkijkt. Alles, wat haar leven tot dusver eenigen inhoud heeft ge geven, schijnt haar nietig en onbeteekenend. J Wordt U gek weld door ver- schieiende pijnen, soms in hoofd of aangezichl, dan weer in Uw ledematen? "AKKERTJES" hel- pen U daar vanaf, want die werken verrassend bij zenuw- Nederlandsch pijn©n, rheumatische pijnen, Product spierpijnen, vrouwenpijnen, hoofapijnen, kies- en landpijn enGe proeft er niets vanl Per 12 stuks slechts 52 cent. Yolgens recept van Apotheker Dumorrt tingez. Med. van generaal Franco die twee derden van de Spaansche bevolking onder zijn bewind heeft aanknoopt? EEN PROTEST VAN DE K.NA.C. Van de ministers van Waterstaat en Finan- cien is een ontwerp van wet uitgegaan, schr. de K.N.A.C., om voor 1.500.000 deel te nemen in het preferent kapitaal van de N.V. Stoom- vaartmaatschappij Zeeland en dientenbe- hoeve dit bedrag te putten uit het Verkeers- fonds. Met alle waardeering voor het streven van de regeering om de Mij. Zeeland te steunen bij den bouw van twee nieuwe schepen, kan niet voldoende worden geprotesteerd tegen het feit, dat men deze gelden uit het Verkeers- fonds wil halen. De wet tot instelling van het Verkeersfonds verzet zich hier uitdrukke- lijk tegen. Uit het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over dit wetsontwerp valt gelukkig te constateeren, dat men zich daar tegen het voorstel verzet en de gelden uit andere mid- delen wil verschaffen. Terecht wordt opge- merkt, dat het Verkeersfonds een sprekend voorbeeld is van het misbruik, dat steeds meer van bestemmingsheffingen wordt ge maakt en dat iedere nieuwe last op het Ver keersfonds tot gevolg zal hebhen, dat de ver- mindering van de te zware lasten, die op het wegverkeer drukken, naar het verder ver- schiet wordt opgeschoven. Echter worden in het Voorloopig Verslag stemmen gehoord van eenige leden, die hoewel tegenstanders van het denkbeeld om uit het Verkeersfonds te putten vreezen, dat het indienen van een nieuw wets ontwerp tot vertraging zal leaden en die zich derhalve bij deze wijze van financiering, die zij in beginsel verkeerd achten, ditmaal willen neerleggen. Tegen deze gedachtengang dient, naar de meening van de K.N.A.C., met klem te wor den gewaarschuwd. Het zou niet meer of minder beteekeinen dan een "erkenning van parlementaire onmacht. Nadat door aanneming van het Verkeers- fopds 1937 door beide Kamers der Staten- Generaal reeds ernstig tekort was gedaan aan de bepalingen van de wet op het Verkeers fonds, tengevotge waarvan het automobilisme straks nog eens 4.3 millioen aan rente en aflossing m<5et opbrengen over kapitaal, dat dit jaar reeds door middel van de motorrij- tuigenbelasting wordt opgebracht, mag van het parlement worden verwacht, dat het geen verdere tegenstrijdigheden met de wet tot in stelling van het Verkeersfonds zal toelaten. De bepalingen van deze wet zijn voor het automobilisme reeds ongunstig genoeg. Het motorverkeer dient er op te mogen rekenen, dat niet bij voortduring eenbiediging van de wet te zijnen gunste ter zijde wordt gesteld. Zij snelt, zonder een woord te spreken, Coverley voorbij naar diens auto. Verbaasd volgt hfj haar. Daar rijdt hij, overeenkomstig haar wensch, een stillen landweg op. Reeds na eenige minuten verzoekt zij hem te stoppen. En hier, in'de nachtelijke eenzaamheid van het land, vertelt zij hem haar plan. Hij staart #>or zich uit; geen woord van hetgeen zij vertelt, ontgaat ;hem. Langen tijd zit hij in diep nadenken verzonken, alles nauwkeurig overwegend, wat zij hem heeft meegedeeld en als hij •eindelijk het hoofd naar haar toewendt, straalt zijn gelaat van vreugde. ,,Meisje", zegt hij, ,,Nicolle's hand nemend, „dat is een prachtig dat is een schitterend id6e De opwinding heeft hem plotseling zoo te pakken, dat hij uit den wagen springt en eenige malen op en neer loopt. Dan blijft hij weer voor het portier staan om in een enthou- siasten stortvloed van woorden van zijn buitengewone waardeering blijkt te geven. Als haar schitterend bedacht plan slaagt, zal hij haar elken wensch vervullen. Hij zal haar levenslang een behoorlijke jaar- lijksche uitkeering geven, een villa, een auto, juweelen „Wat zoudt u er van zeggen", vraagt ze bijna fluisterend en aarzelend, ,,als ik u ver zocht om, wanneer mrjn id6e werkelijk goed blijkt te zijn, edn speciale wensch te ver vullen ,,Elke wensch, onverschillig wat..,..." „Dan zou ik willen, dat u mij beloofde niet meer te zullen drinken". Verbluft kijkt hij haar aan. Dan buigt hij schuldbewust het hoofd, opent het portier en neemt weer achter het stuur plaats. ,,'t Zou geen zin hebben u dat te beloven...", mompelt hij zoo zacbt, dat zij zijn woorden nauwelijks verstaat. ,,Ik heb het mezelf al een paar maal beloofd enzonder eenig resultaat". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1