ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Winkelisrsvereenipg „KLIM0P" No. 9643 VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland Sport I. Feuilleton-vesiel lingen EERSTE BLAD TER NEUZEN, 13 AUGUSTUS 1937. HOEK. SAS VAN GENT. GROENENDIJK. HONTENISSE. KLOOSTERZANDE. NIEUW-NAMEN. SELZAETE. VOETBAL AKKER.CACHETS BRABANTSCKE BRIEYEN. NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Vocr Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. L'itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor eliken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichfi's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. I)IT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE JAMBOREE. Voor bet garantiefonds van de Wereldjam- boree werden destijds van particuliere zijde toezeggingen ontvangen tot een totaal bedrag van 30.000, van de gemeente Bloemendaal f 20.000 en van de gemeente Haarlem 10.000. Gep. generaal-majoor H. Behrens, waar- nemend hoofdcommissaris en plaatsvervan- gend leider beeft in een onderboud met de N. R. Crt. medegedeeld, dat nog geen totale cijfers van ontvangsten en uitgaven bekend zjjn en bet derhalVe niet mogelijk is een bin- dende verklaring af te ^eggen over de finan- cieele resultaten der Jamboree, maar hij meende toch, op grond van de opgedane erva- ringen, thans reeds te mogen mededeelen, dat de waarborgsom niet zal behoeven aangespro- ken te worden. De Jamboree is dus ook een financieel succes geweest. „LAFFE BALDADIGHEID" WAS DE SABOTAGE OP „DE RUYTER". In den Volksraad heeft scbout-bij-nacbt Ferwerda namens de regeering verschillende opmerkingen inzake de begrooting beant- woord en hierbij kwam ook de sabotage op de ,,De Ruyter" ter sprake. iSchout-bij-nacht Ferwerda verklaarde hieromtrent het vol- gende: In den nacht van 27 op 28 Juli is een geval van sabotage ontdekt. Aan twee sloeptakels en twee sloepvanglijnen benevens aan eenige zeildoeksche kappen zijn lichte beschadigin- gen aangebracht met een mes of ander scherp voorwerp. Deze beschadigingen moeten zijn aangebracht tijdens de nacbtelijke oefeningen, wabrbij aile licbten waren gedoofd. Zoo men deze beschadigipgen niet had ontdekt, zouden toch geen ernstige gebeurtenissen het gevolg zijn geweest. De sabotage maakt den indruk van begaan te zijn uit laffe baldadigheid en vermoedelijk door slechts 6en schepeling. Bij het onderzoek onder de geheele dquipage is niets gebleken van ontstemming, ontevreden- heid of een verkeerden geest aan boord. De dader is nog niet gevonden. Wei zijn verden- kingen gerezen tegen twee schepelingen, wien echter nog niets ten laste kon worden gelegd. Het onderzoek gaat thans voort. Alhoewel het schop eenigen tijd geisoleerd is ge weest en dadelijk een verscherpte wacht werd ingesteld, bestaat thans geen aanleiding meer om deze bijzondere maatregelen te handhaven. Het gebeurde behoeft geen ongerustheid te wekken omtrent den geest bij de Marine. SVRIft OF LIBANON. Alle personen, afkomstig uit Syrie of den Libanon, worden verzocht zich in verbinding te stellen met het Fransche Consulaat hunner woonplaats, teneinde er kennis te nemen van eene circulaire met betrekking tot de regeling van him nationaliteitstoestand. HET INTERNATIONAAL VRIJWILLIGERS- OORPS TE SJANGHAI GEMOBILISEERD. Het internationale vrijwilligerscorps en de Britsche en Amerikaansche troepen te Sjang- hai helbben order gekregen zich gereed te houden met het oog op alle geibeurlijkheden. De opperbevelhebbers der buitenlandsche strijdkrachten, met uitzondering van de Japan- ners, hebben een gemengde verdedigingscom- inissie gevormd en taesloten een gemeenschap- pelijk front te vormen voor ernstige gevallen. De Japanners hebben het bestuur der Fran sche concessie gevraagd of zij den Japanschen strijdkrachten doortocht door de Fransche nederzetting zouden toestaan in geval Chinee- sche troepen van het zuiden af zouden opruk- ken. De Franschen hebben deze vraag ontken- nend beantwoord en zij hebben ter versterking van hun garnizoen troepen uit Saigon gere- quireerd. De Amerikanen hebben een regiment uit Manilla verscheept. De Britsche consul-generaa! heeft de Brit sche onderdanen opgeroepen hun woningen, voor zoover zij aan de naar het westen loopen- de Hoengjaustraat liggen, te ontruimen. GEBREK AAN WERKKRAOHTEN IN DUITSOHLAND. De Volkischer Beobachter, het officieele orgaan van de nat.-socialistische partij, be- toogt, dat de kleinhandel in Duitschland zal moeten worden „gerationaliseerd" om meer arbeiders te vinden voor de productieve indus- trie. De aangevoerde redenen zijn het huidige gebrek aan werkkrachten en de nieuwe eischen die rechtstreeks of zijdelings aan de arbeidsmarkt zullen gesteld worden door de nieuwe ijzer- en staalondememing van gene- raal Goring. Het program van de herbewape- ning en industrieele ontwikkeling, ter hand genomen om de werkloosheid tegen te gaan, oefent in zijn tegenwoordige stadium een te grooten druk uit op de beschikbare arbeids- krachten in het land. De kleinhandel en het kleinbedrijf waren vroeger de beschermelingen van de nationaal- soci&listische partij, maar de omstandigheden hebben hierin wij'ziging gebracht. „Er is geen plaats voor romantische denkbeelden in een tijd, dat het Duitsche voik een reusachtige productietaak te vervullen heeft opdat de levensstandaard van de vele burgers, die nog in benarde omstandigheden verkeeren, zoo vlug mogelijk kan worden opgevoerd"', aldus het blad. Sedert eenigen tijd hebben naar verluidt kleine neringdoenden, die achter waren ge- raakt met de betaling van hun belasting, meer aanmoediging ontvangen van de autoriteiten om hun zaken te liquideeren en meer in de industrie te gaan als werknemer dan den strijd in hun zelfstandig beroep voort te zet- ten. Het artikel in de Volkischer Beobachter geeft evenwel te verstaan, dat de autoriteiten overwegen iedere kleine zaak die als overbodig wordt beschouwd te sluiten zelfs als de eige- naar het hoofd boven water kan houden. De redeneering is aldus, dat het aantal in den handel werkzame personen onevenredig groot is in verhouding tot dat; werkzaam in de industrie en volkomen juist dat ge- durende de malaise in de industrie de pogin- gen van werkloozen om een bestaan te vinden er toe geleid hebben dat zich een buitenspo- rig groot aantal personen heeft gevestigd als winkelier en zelfstandige kleine nijvere. HANDHAVING VAN VREDE EN WELVAART IN DE WERELD. Tot dusverre hebben 37 landen geantwoord op den oproep van minister Hull voor hand- having van den vrede en herstel van de wel- vaart der wereld door militaire en oeconomi- sche ontwapening. Met leedwezen merkt men op, dat Berlijn, Rome, Tokio, Nanking en Valencia niet geant woord hebben. Alle antwoorden verklaren het met de groote lijnen van de opvatting van Hull eens te zijn. Van groote sympathie met die opvatting getuigen vooral de antwoorden van Parijs, Mos'kou en alle Zuid-Amerikaan sche regeeringen. Bulgarije en Hongarije verklaren herziening der vredesverdragen noodzakelijk te achten. In opdracht van het ministerie van buiten- landsche zaken der Vereenigde Staten had de Amerikaansche ambassade n.l. ook aan Litwi- nof verzocht, zijn standpunt kenbaar te maken ten aanizien van de kortelings in de pers ge- publiceerde verklaring van Hull, den Ameri- kaanschen minister van buitenlandsche zaken. Ditwinof heeft geantwoord, dat hij met temeer belangstelling van de verklaring van Hull kennis had genomen, aangezien deze, wat de in de verklaring genoemde kwesties be- treft, samenvalt met het algemeene standpunt der sowjetregeering. Hij verzekerde, dat de Sowjetunie steeds bereid is om haar deel bij te dragen aan de zaak van den wereldvrede. DE VERHOOGING VAN HET TAXI- TARIEF IN FRANKRIJK. De Parijsche taxi-chauffeurs hebben gewei- gerd toe te stemmen in de verhooging van het tarief met 25 pet., welke op order van den prefect van het departement Seine in zou moeten gaan. Zooals gemeld is tot deze verhooging besloten om de gewenschte ver houding te handhaven met andere vervoer- middelen, in het bijzonder met de verhoogde prijzen van de metro en de omnibusseh. De taxi-chauffeurs hebben gedreigd hun passa- giers het oude tarief te blijven berekenen, wat gemakkelijk kan, daar de taxi-meters het oude tarief zullen blijven aanwijzen, en de 25 pet. erbij opgeteld zou moeten worden. De chauf feurs zijn fbevreesd dat het verhoogde tarief de passagiers zal afschrikken van het gebruik van taxi's, terwijl zij op het oogenblik zeer tevreden zijn met hun inkomsten. Er zal een" conferentie gehouden worden tusschen ver- tegenwoordigers van de regeering en van de taxi-chauffeurs om tot een oplossing te kun- nen komen. WEDSTRIJD I.N BIEREN OP DE WERELDTENTOON STELLIN G. De bezoekers, die tijdens de wedstrijd in bieren de wereldtentoonstelling te Parijs be- zochten, herinneren zich waarschijnlijk de keurige stand van de Beiersche Bierbrouwerij van WaesBoodts te Westdorpe. Naar wij vernemen behaalde deze brouwerij op dat concours een groot succes. Zij verwierf voor haar Lagenbier het croix d'honneur en werd begiftigd met de prix d'excellence voor hare Pilsener, Miinchener en Dortmunder Bieren, zoodat zij de allerhoogste bekroning bekwam. Werkelijk een mooi succes, dat onze Zeeuwsch-Vlaamsche industrie zeer op den voorgrond plaatst. BIJZONDER REGLEMENT VAN POLITIE VOOR HET KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND. Bij Kon. besluit is een nieuw bijzonder regle- ment van politie voor het kanaal door Zuid- Beveland vastgesteld. Aan dit reglement is het volgende ontleend. De grootste geoorloofde afmetingen der vaartuigen, welke door het kanaal worden ge- voerd, zijn: lengte 100 M., breedte 15.75 M., diepgang 6.20 M. De grootste snelheid, waarmede stoomVaar- tuigen door het kanaal mogen varen, bedraagt per minuut 250 M. bij een diepgang van ten hoogste 2 M.150 M. bij een diepgang van meer dan 2 M. tot 2.75 M. en 125 M. bij een diepgang van meer dan 2.75 M. De grootste geoorloofde lengte van vlotten bedraagt 100 M., de breedte 7.50 M., de diep gang 1 M. Zij mogen met geen grootere snel heid vervoerd worden dan van 75 M. in de minuut. Slechts bij gedwongen oponthoud mogen vlotten in het kanaal vertoeven en in dit geval alleen in de verbreedingen bij de bruggen en bij de sluizen. Het grootste aantal vaartuigen, dat tegelijk door een stoomvaartuig mag worden gesleept, bedraagt 10. De hoofdingenieur-directeur is bevoegd dit aantal te beperken. De vaartuigen, die tengevolge van hun diepgang en den kanaalwaterstand in het met den bodem op 5.24 M. beneden N.A.P. liggende kanaalgedeelte minder dan 0.30 M. water onder de kiel hebben en vaartuigen, die daar- toe van den havenmeester bevel hebben ont vangen, moeten de diepe vaargeul volgen en zoowel des daags als des nachts bijzondere kenteekens voeren. Van Hansweert en We- meldinge mag niet het kanaal worden inge- varen zonder toestemming van den sluismees- ter ter plaatse, die nadere aanwijzingen zal verstrekken. Vaartuigen, breeder dan 11 M. moeten steeds door de oostelijke opening van de Schorebrug. Het beweegbare gedeelte van de brug bij Vlake wordt slechts geopend voor vaartuigen met vasten mast en voor vaartuigen, welke met gestreken mast of door hun opbouw of door hun lading niet onder de vaste over- spanningen kunnen doorvaren. Met de sluizen te Hansweert en Wemeldinge wordt niet geschut, zoolang het buitenwater hooger staat dan 2.50 M. boven N. A. P., of lager dan 2.50 M. beneden N. A. p., of, in- dien grooter verval bestaat, bij keering met de vloeddeuren, 2.75 M. en bij keering met de ebdeuren, 3 M. DE POTVISSCHEN TE DUINKERKEN. Men vond blijkibaar te Duinkerken niet zoo gemakkelijk een bestemming voor de aldaar aiangespoelde potviaschen als dit het geval was met die welke dit jaar op de Scbelde zijn gestrand. Bij openbare veiling was er niemand die boven den als limiet gestelden prijs bood. Een industrieel uit Doeaai heeft de walvisschen nu gekocht en heeft mannen gehuurd om het karkas op de plaats waar het zich bevindt open te snijden, ten einde de waardevolle traan, het geraamte en de amber te ver- krijgen. Daar de walvisschen reeds geruimen tijd op het strand gelegen hebben, verkeeren zij in staat van ontbinding. De werklieden hebben om gasmaskers gevraagd alvorens met hun arbeid te beginnen, aan welk verzoek is vol- daan. Het opensnijden van de walvisschen zal geruimen tijd duren, aangezien het werk alleen bij eb gedaan kan worden. Gemeenteraad. In de op Maandag 16 Aug. a.s., des voor- middags 0 uur, te houden openbare vergade- ring van den gemeenteraad alhier komen de volgende punten in behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststellen suppletoir kohier honden- belasting 1937. 4. Voorstei tot het converteeren van ver schillende geldleeningen samen groot 29.495. 5. Wijziging der begrooting dienstjaar 1937. Vjjftig jaar in de teer. Wanneer men 50 jaar lang teer geroken, be- en ook geproefd heeft, van die teer hon- derderlei dingen, liefst goede, weet te vertel- len, ervaren heeft hoe zelfs uw anilinestift of het 300 maal zoo zoet als suiker smakend tabletje en zeker nog wel dertig andere stof- fen van dagelijksch gebruik, producten zijn, die langs scheikundigen weg uit dat zwarte, kleverige, scherpriekende bijproduct der gas- fabrieken, vervaardigd worden, dan is het bagrijpelijk, dat zoo iemand ook in zijn verdere levensdagen op al wat met het artikel teer in verband staat, als 't ware verlekkerd is. Zijn er zulke menschen hoor ik vragen. Waarachtig zeker. Ik ken er tenminste een, en zonder zijn naam te noemen, zal ieder in- woner van het Sas wel weten, wie hier be- doeld wordt. O, dien kennen wij ook zal men zeg- gen, gij hebt kapitein P. Arends op het oog. Precies, over hem moeten we het van- daag weer eens hebben. Per 17 Augustus a.s. zal de heer Arends het heuglijk feit herdenken, dat hij 50 jaar geleden in de teer terecht kwam, en heden ten dage zit hij daar nog in. Hoe zich dit heeft toegedragen hebben wij in April, ter gelegenheid van zijn gouden huwelijksfeest, reeds verteld. Toen hij 6 jaar met de teer in aanraking was geweest, kreeg hij in zijn levensgezellin een partner, die ook al niet van de teer af- keerig was en het op 't oogenblik nog niet is. Teerlucht is, naar algemeen gezegd wordt, een gezonde lucht. Die uitspraak schijnt ook geen los praatje te zijn. Men kan het hem trouwens aanzien, want beiden verkeeren in blakenden gezondheids- toestand. Hoe kan het ook anders? Behooren carbolineum, creosoot, phenol en hoe al die derivaten van teer heeten mogen, niet tot de ontsmettingsmiddelen. Zijn het geen conservaatmiddeien om den levensduur van een hoop dingen aanzienlijk te verlengen Van levensduur gesproken, niets zal de Societd Ohimique de Selzaete, die de opvolg- ster is van de oorspronkelijke firma Burt, Roulton en Haywood Limited, liever zien, dan dat kapitein Arends, haar Nederlandschen vertegenwoordiger, nog vele jaren in de teer moge werkzaam zijn. Reeds nu worden maatregelen getroffen om haren getrouwen en verdienstelijken vertegen woordiger, als steeds nog met jeugdigen ijver en werklust bezield op 17 Augustus een hem onvergetelijk feest te bereiden. Zeer zeker zal het hem aan sympathie- betuigingen van de zijde zijner Sassche vrien- den evenmin onfcbreken. Ter gelegenheid van zijn gouden huwelijks- jubileum kwamen uit alle oorden des lands gelukwenschen en geschenken binnen, de woning van het echtpaar geleek wel op een bloemententoonstelling. Uit Amsterdam kwam zelfs een deputatie van het officieele Orgaan van het Onderwijs- fonds ,,De Binnemvaart" namens deze instel- ting de jubilarissen persoonlijk gelukwenschen. Bij dit 50-jarig herdenkingsfeest ,,in de teer en aaniverwante zaken" zal de belangstel ling, de teekenen wijize er op, zeker niet min der levendig zijn. Zilveren kloosterjubileum. Woensdag heeft het St. Antoniusgesticht alhier feestgevierd ter eere van de Zeereerw. Moeder OVerste die dien dag haar zilveren kloosterjubileum vierde. Het feest werd inge- zet met een tombola waaraan alle inwoners van het gesticht deelnamen en ook alien een prijs wonnen. Een plechtige H. Mis uit dank- baarheid, met preek, werd opgedragen door den Zeereerw. "heer Rector. In den namiddag had om 4 uur een plechtig H. Lof plaats. Wijkverpleging. De Eerw. zuster M. Gregoria van het St. Antoniusgesticht alhier heeft na een zes- jarigen arbeid ons dorp verlaten en is Vertrok- ken naar haar vroegere standplaats Wouw. Het bestuur van het Wit-Gele Kruis heeft haar een fraai cadeau aangeboden. Bij deze aanbieding sprak de Voorzitter eenige passen- de woorden uit van dankbaarheid. Nieuwe weg. Deze week zou de nieuwe weg in den Kruis- polder alhier klaar zijn gekomen. Het werk ligt echter reeds enkele dagen stil, omdat er geen steenen zijn. De volgende week wordt een schip steenen verwacht en dan zal het werk ook wel klaar komen in diezelfde week. Schooleo mmissie. Deze week is alhier opgericht een school- commissie van de R.K. Handelscursus „Honte- nisse". Getracht zal worden om met ingang van September een handelscursus te beginnen, waaraan een ieder die zich in het midden- standsbedrijf beweegt kan deelnemen en waar hij de kennis kan opdoen noodig voor het vol- doen aan de eischen van de Vestigingswet. Tot directeur van den cursus werd benoemd de heer De Maat, leeraar Boekhouden M. O. alhier. De dochter van den landbouwer W. de Z. is van een mijt tarwe gevallen, waarbij zij zich zoodanig bezeerd heeft, dat zij naar het zie- kenhjuis te Hulst moest worden vervoerd, waar zij later is overleden. Nieuwe officieele spelling. Van af 15 Augustus a.s. zal ingevolge ministerieel besluit de officieele spelling van de Vlaamsche gemeentenamen in werking treden. Zij zal verplichtend zijn voor alle diensten van staat en provincie. De gemeen- ten zelf zullen echter vrij zijn, de spelling al of niet te volgen. Selzaete wordt op grond daarvan geschre- ven: „Zelzate", Saffelaere ,,Zaffelare". Plaatselijk waren er sinds een paar jaar reeds enkele instellingen, die deze nieuwe spellingswijze gebruikten, o.a. de rijksmiddel- bare school, de plaatselijke pers en de ge- meentediensten. Post en spoorwegstation hadden nog geen verandering aangebracht, evenmin als „Het Laatste Nieuws" het blad van den Minister van Onderwijs, den heer Hoste, dat zelfs als spelling aannam „Selzate". Nu zal er gelijkvormigheid komen. Diefstal van aardappelen. Donderdagnacht werd op het land van den landbouwer Van Petegem uit de Leegstraat een groote partij aardappelen ontvreemd. Door de politie is een onderzoek ingesteld. Voortvluchtige misdadiger aangehouden. Twee maanden geleden is door ons gemeld, dat 66n van de 2 misdadigers, betrokken bij verschillende diefstallen in Gent en Selzaete, zekere Van Varewijck, tot 10 jaar gevangenis- straf werd veroordeeld en dat zijn mede- plichtige, Verhoeve, voortvluchtig was in Spanje. Thans is ook Verhoeve in Spanje aan gehouden, waar hij dienst had genomen in het leger der republikeinen. Hij zal worden uit- geleverd. TERN BOYS—„DE DOKKEN". Het Nederlaagtournooi is nog maar pas af- geloopen, of de vereeniging Tern. Boys orga- niseert weer al andere vriendschappelijke wed- strijden. Zoo zal zij Zaterdagavond op haar terrein ontvangen een Axelsche voetbalploeg, genaamd ,,De Dokken", welke uitkomt als „veteranen"-elftal, doch waarin, naar ver- nomen wordt, verschillende nog-actieve voet- ballers zijn opgenomen. WANDELSPORT. WANDELTOOHT „TREKVOGELS". Zooals reeds eerder in dit blad is vermeld, houden de Trekvogels uit Ter Neuzen Zater- dag en Zondag 14 en 15 Augustus 1937 hun ddn- en tweedaagsche wandeltocht over 30 kilometer. De wandelsport aan deze zijde van de Schelde heeft nog niet zooveel aanhangers, als dat in overig Nederland het geval is. Toch komt er de laatste jaren verandering in, mede in verband met het feit, dat er hier ook een wandelclub bestaat. De behaalde successen van deze vSreeniging aan de overzijde van de Schelde wijzen er wel op, dat ook in Zeeuwsch-Vlaanderen wel animo voor wandelen bestaat. IHet is te hopen, dat de Sportclub Trek vogels voldoende deelname zal hebben, daar dit een aansporing zal zijn om op de ingesla- gen weg voort te gaan. dienare Scheie hoof dpijn, steeds op dezelfde plaats Zoo'n dof, drukkend gevoel, vervolgens diep borend en niet meer om uit te houden Een half uur rust, *oek de slille en een of twee Nederiandsch van die "AKKERTJES" zullen Product U oogenblikkelijk verlichling brengen en ongemerkt de pijn geheel doen verdwijnen. 12 stuks slechts 52 cent. er Votgens recept van Apotheker Dumorrt i lngez. Med. We wenschen de Trekvogels gezellige mar- schen toe en drukken alle wandelsportvrien- den en vriendinnen op het hart: „Wandel mee met T. V." kUMT Onze Braderij is weer ten einde. Woensdag was het de laatste werpdag. En of het druk was. Er was in de Ballero-zaal geen doorkomen aan. 's Avonds om 10 uur was het nog een drukte van belang. Toch hebben alien die zich met bonnen aanboden een werpkans gekregen. Het werd dan ook kwart voor elf eer de laatsten klaar waren. Op de vier werpdagen zijn er ruim 7500 worpen gedaan. Zoo zijn de Klimopzegels ook nog tot hun recht gekomen, want de meeste prijzen zijn gevallen op enveloppen met Klimopzegels. De hoofdprijs, een fiets, is de laatste dag gewonnen met het nummer 9993. Elken dag werden de getallen hooger; een bewijs dat men door oefenen op de Ballerotafels, steeds hoogere getallen kon bereiken. Deze attractie is nu weer achter den rug. Nu een poosje verademen en dan beginnen wij aan de St. Nicolaas-actie. We doen hierbij een oproep tot de winke- liers die nog geen lid zijn van de vereeniging. U heb nu weer eens gezien wat we in Ter Neuzen bereiken kunnen met ons Manifest, met onze goedkoope trams, met onze attrac- ties. Het bewijs is geleverd dat de menschen graag naar Ter Neuzen komen. En laat de tijden nu niet rooskleurig zijn, ieder verteert toch wat. Wordt daarom lid van ,,Ter Neuzen Klimop". De contribute bedraagt slechts 4 gulden per jaar. En tot de lauwe leden zeg- gen wij: weest meer actief, de vogels vallen niet gebraden in uw mond; wie succes ver- langt moet er voor werken en de handen uit de mouwen steken. Als straks onze St. Nico laas-actie begint, moet iedereen er aan mee- doen, en vooral de vergaderingen bijwonen waar de zaken besproken worden. De Braderijweek is voor het grootste deel der neringdoenden, winkeliers, bakkers en herbergiers, een week geweest van groote- ren verkoop. Dus het grootste deel der nering doenden heeft er van geprofiteerd. Dit moet ook zoo zijn met de iSt Nicolaas-week. Daar om heeft elke neringdoende tot plicht „lid te worden van ,,Ter Neuzen Klimop" en mee te werken in 't belang onzer stad. ,,TER NEUZEN KLIMOP." Ulvenhout, 12 Augustus 1937. Amico, Midden Oogst en zwaar wegen de hondsdagen op de heete akkers. Ge ruukt den zonne- brand in de peers- bloeiende hei, waar Mid-Oogst te zen- deren staat in we- melende verten. Den veugelen- zang viel stil. En enkel 'n traag Zuid-Oosterke, dat werm langs oew voorhoofd veegt, is te hooren in 't knepperdroge houtgewas van dop- en struikhei, bloeiend, brandend in de wije, stille hette, waarin 't windeke krachte- loos vort zeult op moeie wieken. In den troebelwermen hemel is ginnen z6nnebol te zien, maar ,,ergens" laait 'n wit vuur dat hemel en eerde beheerscht. 't Is Mid-Oogst. 't Is Sint Laurentius! „Heilige Lauwke", hier zoo meestal vernoemd, is den veul ge- eerden Patroonheilige van ons Kerkdorp Ulvenhout, al zes en 'n haalve eeuw lang! Na zo'nen rek van jaren wordt ge tegoeiertrouw mee malkaar En 't is hier zoo gelegen amico, als 't Volk oe geren mag, oe dus tot z'n eigen rekent, dan krijgt ge rap ,,dien" veur oewen naam, ter wijl er van oewerf schoonst-gekozen doop- j naam, waar oew Moeder destijds nachten op piekerde, als ge 't brave, ,,zware" mensch- ke al trappelend uit heuren slaap hield, nie veul anders overblijft, dan 'nen soort stam,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1