ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Om een kind. 'n Treiterende Kiespijn... No. 9642 WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1937 77® Jaargang Feuilleton Binnenland Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN Het verrichten van VERFWERK aan het ijzeren hekwerk op de betonmuur aan de Scheldekade te Ter Neuzen. aanvalsplannen Via nederland. Tf 1 i"! 'TM-BAWA.!, UZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Biimen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post< f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clichAs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANOAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. zullen op 23 Augustus 1937, des namiddags 3 uur, voor aannemers uit de gemeente Ter Neuzen, in het Gemeentehuis aanbesteden: Het bestek is verkrijgbaar ten kantore van de Gemeentewerken. Aanwijzing zal geschieden op 19 Aug. 1937. De nota van inlichtingen ligt vanaf 20 Aug. 1937 ter inzage in de bodekamer in het Ge meentehuis. Ter Neuzen, 11 Augustus 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, L. J. GEELiHGEDT, Voorzitter. B. I. ZONNEVXLLLE, Secretaris. HINDERWET. DIENSTPLICIIT. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verizoek met bijlagen van de N.V. AMERICAN FETROLiEUM COMPANY, gevestigd te 's-Gravenhage, om vergunning tot het uit- hreiden en wijzigen van haar installatie op het perceel ikadastraal bekend in sectie K. nos 256 t/m 260, plaatselijk gemerkt P. 47 (Westelijke Kanaalarm). Op Dinsdaig 24 Augustus a.s., des namid dags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om hezwaren tegen de inwilligimg van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben. kunnen gedurende drie dagen v66r het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbende wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde bun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 10 Augustus 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. J. GEELiHOEDT, Wnd. Burgemeester. B. I. ZON N EVIJ L.LESecretaris. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 16, eerste lid, der Drankwet 1931 Stbl. no. 476, dat bij hen is ingelkomen een verzoek am een tapvergunning voor den ver- koop van sterken drank in het klein, voor ge- bruik ter plaatse van verkoop van FREDE- RilOA ANNA VAN DEN AKKER, van be roep, verlofhoudster, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden- vodr- en -acbterlocaliteit van bet perceel, plaatselijk gemerkt no. 18 en gelegen aian de Nieuwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenien van deze vergunning schriftelijk be zwaren indienen bij Burgemeester en Wet houders. Ter Neuzen, 11 Augustus 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, L. J. GHEUHOiEDT, wnd Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 27) Vervolg. Even werpt hij Danny een verstolen biik toe. „Vertelt u me liever eens, mr. Ward, hoe bet daar buiten aan de Theems staat". „Niet best" zegt Danny snel. ,,Stel je voor, Bigs, Gordon wil het kind morgen weer laten halen. Wij hebben een brief van de politie gekregen. Om vijf uur morgenmiddag komen er een paar rechercheurs". ,,Het wordt allemaal niet zoo heet gegeten, als bet wordt opgediend. Dat weet ik uit ervaring. Ik ben immers cantinehouder Hij lacbt smalend. Reeds staat Danny, die begint in te zien, dat hij op deze manier niet veel verder komt, op bet punt den Gordiaanschen knoop door te hakiken en Bigs ronduit te zeggen, dat hij veel meer van de zaak-Coverley weet dan hij wil toegeven, als deze zich plotseling naar hem overbuigt en hem geheimzinnig toefluis- tert: „Lk heb iets voor u, mr. Ward. Dat zal u stellig interesseeren". Hij draait zich om en sluipt geruischloos op zijn viltpantoffels naar de keuken, waar Danny hem een paar laden hoort opentrekken. Een paar minuten gaan voorlbij, dan komt hij weer even zacbt te voorschijn, twee groote rollen papier als tropheeen door de lucht zwaaiend. „Dat is wat voor u, mr. Ward". Het blijken, als het geheel is afgerold, twee groote vellen teekenpapier te zijn. ..Alstublieft mr. Ward, bekijkt u dat maar eens!" Verbaasd staart Danny op de, slechts in potlood uitgewerkte scbetsen, welke voor een Overgang naar de aanvullingsreserve en inlevering van rijksgoederen. Beboudens onvoorziene omstandigbeden, zullen op 1 October a.s. naar de aanvullings- reserve overgaan: 1. de gewone dienstplicbtigen der land- macht, beboorende tot de lichting 1922, met uitzondering van ben, die de eerste oefening met een andere lichting hebben beeindigd; 2. de gewone dienstplicbtigen der land- macht van andere lichtingen, die met de lich ting 1922 de eerste oefening hebben beeindigd, met uitzondering van ben, die reeds eerder naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan. De tot de aanvullingsreserve beboorende dienstplichtigen zullen in geval van mobili- satie eerst beboeven op te komen, wanneer zij daartoe bij afzonderljjke openbare of persoon- ljjke kennisgeving worden opgeroepen. De aan deze dienstplicbtigen verstrekte rijksgoederen zullen met uitzondering van scboenen en haarkaan in de tweede helft van September of in October van dit jaar moeten worden ingeleverd. Blijkt by de in- levering, dat er goederen ontbreken of dat deze niet in den vereiscbten staat verkeerer., dan stelt de dienstplichtige, wien bet aan- gaat, zich o.a. aan bestraffing bloot. De ingeleverde zakboekjes worden, na w:j- ziging of vernieuwing bij het korps, wederom aan de dienstplichtigen verstrekt. Nader zal aan belanghebbenden worden bekend gemaakt, wanneer en waar de inleve ring moet plaats hebben. Aan de bierbij betrokken dienstplicbtigen wordt in bun eigen belang aanbevolen, er in- tijds voor te zorgem, dat bun goederen bij de inlevering geheel in orde zijn. Ter Neuzen, 11 Augustus 1937. De wnd. Burgemeester van Ter Neuzen, Li. J. GEELJHOBDT. PRINSES JULIANA NAAR HET LOO. Prinses Julana is Dinsdagmiddag kwart voor een per auto van Soestdijk op bet Loo aangekomen, om bet spel van de Indische padvinders bij te wonen; zij was vergezeld van een hofdame. Het talrrpke publiek dat bij bet paleis aanwezig was, begroette baar enthou- siast. De Koningin verwelkomde de Prinses op bet hordes. DE NEDERLANDSCIIE OVERZEESOHE CONTIN GEN TEN OP HET LOO. De padvinders uit Nederland's overzeescbe gewesten hebben Dinsdag een bezoek aan Het Loo gebracbt. De Koningin bad den wenscb te kennen gegeven de qontingenten, die van verre naar bet moederland kwamen te ont- vangen. Om kwart na twaalf kwamen de autobussen de laan van Het Loo oprijden. Onder leiding van hopman Ranneft stelden zij zich op en marcheerden onder een marsch van bet Ambonneesch fluitorkest bet voorplein van bet paleis op, bet groote vaandel voorop. Voor het bordes liet hopman Ranneft zijn jongens in carrd opstellen, met eenige ruimte tusschen de contingenten van West-Indie, Sa ba en Ned. Indie. Daarap werd bet bevel ..geeft acht" ge geven; bet fluitorkest zette bet Wilhelmus in waarop de Koningin op het bordes verscbeen en met vaandel en banieren een groet werd gebracbt. H.M. liet door haren adjudant, generaal de Jonge van der Halen, hopman Ranneft aan zich voorstellen, waarna zij de contingenten inspecteerde. Minzaam onderhield zij zich met enkele deel bezaaid zijn met vetvlekken. Op den rand staat, eveneens in potlood geschreven: Heete lucht-turbines als drijfkracbt voor vrachtwagens, tanks, tractors, sneeuwploegen enz. 40 pet. verhoogd productievermogen. 25 pet. besparing op onkosten. ,,Van wien zijn die scbetsen Bigs Wat moet ik daanmee uitvoeren Bigs trekt zijn levendig gezicht in een zorgelijike plooi en vertelt een eenigszins zon- derling verhaal van een neef, ook een inge- nieur. Phil Bigs genaamd, die voor kort aan tuberculose is overleden. Voor die tragische geschiedenis behoeft mr. Ward zicb verder eobter niet te interesseeren. Hij, Bigs, is be- reid, om hem volkomen gerust te stellen, mr. Ward een scbriftelijke verklaqing van een notaris te geven, dat niemand anders dan Fred Bigs gerechtigd is deze scbetsen te gelde te maken. Helaas beeft bij echter geen greintje verstand van al die technische pape- rassen. Als mr. Ward het zaakje nu eens zou willen bestudeeren om te zien of een en ander van waarde was, dan mocbt hij er mee doen wat hij wilde. Alleen zou hij bier aarzelt Bigs even tien of vijftien procent van de opbrengst van de uitvinding moeten afdragen aan iemand, wiens naam hem nog nader zou worden meegedeeld. Danny, nog niet goed begrijpend, spreidt de teekeningen voor zicb uit en is er spoedig geheel in verdiept. En een sobeppend idee, dat hem lanvankelijk een utopische toekomst- fantasie toeschijnt, staat hem plotseling glas- helder voor den geest. Zoo eenvoudig en be- vattelijk, zoo door en door met de werkelijk- heid verankerd is .deze idee, dat elke, in Danny opkomende twijfel onmiddellijk wordt weer- legd. ,Mr. Bigs, zegt hij tenslotte bijna plechtig, „dat is een geniale uitvinding. Die teeke ningen zijn schatten waard. Daar is een kapitaal mee te verdienen, weet je dat jongens. De ieiders werden door H.M. af- zonderlijk begroet met een banddruk; hopman Ranneft kreeg gelegenheid inlichtingen te geven. De leider van de Mangkoenegoro- groep kreeg een paar afzonderlijke woorden en de kleine man, die verantwoordelijk is voor bet krijgsgehuil bij de tjakalele-dans werd speciaal aangewezen en kreeg oak in bet bij- zonder een woordje van H.M. Na een kwartiertje begaf H.M. zich weer in bet paleis, waarna de padvinders afmar- cheerden om een verversching te gebruiken; onder leiding van jhr. van Kinschot werden vervolgens de tuinen bezichtigd. In de wapen- zaal werd de lunch gebruikt, waarna in de groote eetzaal demonstraties voor H.M. wer den gegeven. DE SPELLING. Staatsblad no. 863 bevat een Kon. besluit, dat voor bet leerplan van de openbare hoogere burgerschoien A en B de in luli van bet vorige jaar vastgestelde spelling voorschrijft. Gcen panlekstemming. Dezer dagen is in de Groene Aimsterdam- mer geputoliceerd een artikel van den reserve- luitenant-vlieger G. Aalders, den Nederlander, die in Duitschland anderhalf jaar in arrest is geweest onder beschuldiging van hoogver- raad en eerst d-ezer dagen in ons land is teruggekeerd. In dat artikel geeft deze luite- nant zijn visie op de gevaren, die Duitschland bedreigen en bespreekt hij het z.g. ..verbeterde plan Von Sehlieffen" den inval in Frankrijk via Belgie en Nederland. Dit plan komt, schrijft bet R. Nwsbl., op hetzelfde neer als het plan van den Duitschen generaal Von E!pp, dat reeds in 1934 door Helmut Klotz in de Revue de France" ont- huld is geworden. Ook zonder dergelijke onthullingen kan men wel als vaststaand aannemen, aldus schrijft de militaire medewerker, dat zulke plannen opgemaakt zijn: Het behoort tot de taak van de generale staven der groote mogendheden om zich o.a. op de uitvoering van een aan- valsoorlog tegen de groote tegenstanders voor te ibereiden en dus verschillende plannen te ontwerpen. Van tijd tot tijd wordt er een tipje van den sluier over deze voorbereidingen opgelicht en komt er een sensatie-wekkend gerucht over een mogelijke overrompeling uit het Zuiden of uit het Oosten. Voor ons land volgt dit uit de militair-geografische situatie. Zooals men weet, heeft n.l. Frankrijk acbter zijn grens met Duitschland een reeks „on- neembare" versterkingen aangelegd, die naar den ontwerper den naam Maginot-linie draagt. Belgie heeft die reeks op wat minder sterke schaal langs zijn oostgrens voortgezet. Uit deze situatie moest o.a. voorkomen, dat er in Duitschland drieerlei plannen werden ontworpen, namelijk: le. Een plan om de Maginot-linie zelf te overrompelen met motorcolonnes en tegelijk Parijs aan te vallen met vliegtuigen; 2e. Een plan om de Maginot-linie zuid- waarts te omtrekken, dus door Zwitseriand; 3e. Een plan, om die linie om de Noord te omtrekken, dus door Nederland en Belgie. Alle drie zijn dan ook ..onthuld", bij her- haling zelfs. Het eerste wordt aan Goring toegeschreven. Het tweede beeft in Zwitser iand eenige onrust gebaard, bet derde in Nederland. Er behoeft niet aan te worden getwijfeld of ze bestaan alle drie naast verschillende andere. En even zoo goed zullen er wel plan nen van de tegenpartij bestaan om via Belgie en Nederland, of via Zwitseriand of recht- streeks Duitschland aan te vallen. Een andere vraag is natuurlijk of zulk een plan zal worden uitgevoerd, en dan: welk! Het is daarom van "belang betplan Von Epp oftewel het verbeterde plan Von Sehlief fen nader te bekijken. Volgens dat plan zou ,,Ach kom", zegt Bigs, blijkbaar zeer ver- rast. „Ik bad nooit kunnen denken, dat mijn neef Phil tot zoo iets in staat zou zijn. Nu is hij dood en heeft hij er niets ,meer aan. Maar ik ben blij, dat u er mee gebolpen bent, mr. Ward. Op een voorwaarde, u weet hetWaarschuwend steekt bij den wijs- vinger op. Zooals gezegd, 15 pet Listig glimlacht bij Danny toe. Vijf tien procentik behoef het niet schriftelijk van u te hebben. Uw woord is me voldoende. We zijn niet allemaal zulke oplicbters als mr. Gordon Voor Hotel .Golden Sun", dat aan den rand van een verlaten park ligt, stopt een elegante cabriolet. Uit den wagen staippen een jongN opvallend knap meisje en een beer met grijs haar, maar een jeugdig door de zon gebruind gelaat. Liaatstgenoemde brengt de auto in de gara ge, reserveert een kamer en verwijdert zicb daama met het meisje. Het is een heerlijke zomermiddag onder een blauwen hemel en een stralende zon. Een zwakke wind uit het zuiden zorgt voor de noodige afkoeling. iNicolle en Coverley betreden door de antie- ke poort bet fraai aangelegde park. Hos vaak heeft Nicolle reeds met baar vader dit paradijs doorkruist. Pittoresk en tocb ver- heven is dit, het oog steeds weer opnieuw be- korende beeld van geweldige eiken, groen- gouden linden, plechtige, donkere dennen, trotsche, hooge beuken en zilvergrijze, slan- ke populieren. In den berfst gaat bet oog hier te gast aan een. betooverende kleurscha- keering van donker groen tot vlammend rood. Coverley loopt zwijgend naast Nicolle en tracht den indruk te wekken, alsof de om- geving hem niet in het minst imponeert, maar af en toe glijdt zijn biik toch bewonde- rend over de groene pracht om hem been. Duitschland zicb tegenover de Maginot-linie bepalen tot waarneming en verdediging, tevens ter dekking van den boofdaanval via Noderlarid en Belgie. Deze zou voorafgegaan worden door een gelijktijdigen aanval van drie gemotoriseerde legers: een over Limburg, een over Kleef en de derde over Bentheim. De beide laatste legers moesten dan in egn dag dooi'dringen naar de Noordzee om den volgenden dag met bet eerstgenoemde (joor Belgie naar Frankrijk op te rukken. Natuur lijk gaat aan deze aanvallen, die verrassing beoogen, geen oorlogsverklaring vooraf en zij zouden gesteund worden door een overmachti- ge luchtmacht. Aldus in boofdtrekken het plan. Of het ooit tot uitvoering zal komen bangt van allerlei factoren af. In de eerste plaats van den intematio- nalen toestand. Het spreekt vanzelf, dat een overval alleen kan slagen als hij volkomen verrassend geschiedt, dus als bij komt gelijk een donderslag bij belderen hemel, of gelijk een bankroof door gangsters. Men mag dergelijke gangstersmethoden bij geen enkel fatsoenlijk land veronderstellen, evenmin als in bet gewone leven bij een fatsoenlijken buurman. Maar de landsverdediging moet alle moge- lijkheden bescbouwen, en daarmee rekening houden, onverscbillig of zij onwaarschijnlijk lijken of niet. Aantrekkelijk kan ecbter deze methode voor geen enkel land zijn. De gang- ster-aanval zou als bet ware de geheele wereld te wapen roepen tegen den nieuwen grooten ..Staatsvijand No. I". En het eigen volk zou slechts moeilijk te bewegen zijn met deze methode mee te doen: een volk gaat alleen enthousiast in den strijd als het zicb daartoe gedwongen ziet ter verdediging van het eigen bezit, bet eigen bestaan, en niet om den niets kwaads vermoedenden buurman te overv alien. De houding van Engeland. De groote oorlog heeft bovendien het ge- vaar getoond, van het uitdagen van de ge heele wereld. Duitschland zal een berbaling, onder veel ongunstiger omstandigheden, eer trachten te -vermijden, dan uitlokken. Spe ciaal de vijandschap van Engeland zal bet zoo eenigszins mogelijk willen ontgaan, des te meer nu Engeland zicb zoo buitengewoon ver- sterkt. En bet staat vast, dat er geen sprake van Engeland's onthouding zal zijn, zoodra de lage landen mee worden aangevallen: dat is de zin van het woord van Baldwin, waarin hij de Engelsche grens aian den Rijn plaatste. Daarbij komt nog, dat juist in den aller- laatsten tijd het gevaar voor een overval via ons land betengrijk verminderd is, door het feit, dat Belgie zich los heeft gemaakt van bet FransdhBelgisdhe iblok: een overval over ons gebied en dus ook via Belgie zou automa- tisch dat blok herstellen en aan de tegen partij niet alleen de Nederlandsehe maar ook de Belgische strijdmacht toevoegen. Nederland moet paraat zijn. Er zouden daarom wel heel sterke factoren tegenover de vorenbedoelde moeten staan om Duitschland te doen besluiten tot een overval via ons gebied. 'Die factoren zouden kunnen zijn de verwaarloozing van onze defensie. Ja, als Duitscbland in Nederland en Belgie geen bindernissen vindt, voor een aanval op Frankrijk, dan zou het met onweerstaanbare kracbt door het plan Von Epp, aangetrokken kunnien worden. Maar indien wij zorgen, dat eventueele overvalcolonnes overal op vemielde bruggen stuiten en de miliciens uit de om- geving dadelijk ter plaatse te wapen Snellen om bet herstellen van de overgangen te be- strijden, indien voorts ook Belgie zorgt voor gelijksoortige vertraging, dan ikan iedereen op de vingers uitrekenen, dat er van een werkelijk verrassende overrompeling van Frankrijk in het geheel geen sprake kan zijn, zoodat de scbending van ons gebied in dat geval alleen maar groot nadeel oplevert voor Duitscbland zelf. Als zij eenigen tijd gewandeld hebben, neemt hij plaats o.p een bank, welke den macbtigen stam van een eik omslult. Glimlachend kijkt hij de voor hem staande Nicolle aan om daar- na op eenigszins spottenden toon te vragen of het haar niet beliefd zijn voorbeeld te volgen en of de jongedame ernog steeds o,p blijft aandringen, dat hij zich hier buiten, in een zoo van alle menschen verlaten verban- ningsoord, inkwartiert. Mechanisch, geheel in haar eigen gedacbten verdiept, laat Nicolle zicb op de bank vallen. Als zij Coverley mag gelooven, was hij des- tijds volkomen in zijn recht, toen hij zijn uit vinding aan een concurrent van de Estna- fabrieken verkocht. Slechts door een mein- eed van Reevers was Gordon er in geslaagd Coverley's veroordeeling te bewerkStelligen. Op welke wijze kan er nu eenig licht in deze zaak worden gebracbt Bestaat er een mididel, Gordon en Reevers te dwingen voor de waarbeid uit te komen Deze vragen zijn heit, welke Nicolle voortdurend bezig houden. Tot overmaat van ramp informeert ook Coverley, die eenigszins verveelt aan zijn sigaret zuigt, nu nog eens, of zijn juridische adviseuse, die zicb zijn zaak zoo minzaam heeft aangetrokken, reeds tot een of ander plan is gekomen. Hij is werkelijk nieuws- gierig te vernemen hoe lang brj bier in dit verlaten oord zal moeten blijven om zicb aan de aandacht der poliitie te onttrekken. In- tusschen kan bij baar ecbter niet verheelen dat bij de zaak lichtelijk belachelijk vindt. Waarom heeft ze hem bierheen gesleept Dan had bij toch even goed in Calais kunnen blijven Voorloopig is hij dan ook niet van plan te gelooven, dat het haar emst is met dit dwaze idee. Natuurlijk was hij graag be- reid geweest haar op een kort uitstapje te vergezellen, maar over een half uur zouden ze tocb zeker weer in den wagen stappen om naar Louden terug te rijden Inderdaad koesterd hij den wensch het zoo'n tergende pijn, die U bijna razend, maar ten slotte murw maakt die U doet grijpen naar alias, waarvan Ge maar hoopl, dat het U van die kwelling zal alhelpen. Zoo'n razende kiespijn... die bedaart onmiddellijk met 'n "AKKERTJE". Het lijkt een wonder, maar zooals olie ge- slort op de golven, de ziedende zee doet bedaren, evenzoo verwonderlijk is de uit- werking van een of twee "AKKERTJES". Zorg ze altijd in huis te hebben. Ze ko men elk oogenblik van pas, misschien vannacht nog, als Ge geplaagd wordt door Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijnen, Rheu- matische pijnen, Vrouwenpijn, nerveuse Slapeloosneid. Bovendien helpen ze U af van 'n gevatte kou, Griep, Influenza. Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont AKKER-CACH£TS (Ingez. Med.) Indien Nederland dus bebalve zijn landsver dediging ook de grensbeveiliging behoor! ijk bebartigt, kan het er gerust op zijn, dat net ,,plan Von Epp" oftewel bet .verbeterde plan Von Sehlieffen" in portefeuille blijft en er niet uitkomt v66r onrverhoopt Neder land zijn defensie zou gaan verwaarloozen! DE WERELDTENTOONSTELLING 1939 TE NEW-YORK. De regeeringspersidienst deelt met betrek- king tot de Wereldtentoonstelling, welke in 1939 te New-York zal worden gehouden mede, dat :de Nederlandsehe negeering, mede na- mens de overzeesche gewesten, de uitnoodi- ging tot deelneming, welke van de regeering der Vereenigde iStaten is ontvangen, zal aan- vaarden. Nadere berichten omtrent de organisatie van deze deelneming zullen t.z.t. worden ge- publiceerd. HET CAFEBEDRIJF EN DE WARENWET. De Algemeene Nederlandsehe bond van koffiehouders en slijters beeft zich tot den minister van sociale zaken gewend met een adres, houdende het verzoek om de aange- kondigde heffing van koffiebuizen ten behoeve van den keuringsdienst voor waren geen voortgang te doen hebben. Adressanten merken op, dat controle van den keuringsdienst in de cafe's, bij bet toe- zicht, dat reeds op die zaken bestaat, geen zin beeft. Voorts wordt gevraagd of de voor- genomen beffing alleen geldt voor hen, die in het handelsregister zijn ingeschreven en of de niet ingeschrevenen van betaling zijn vrrj- gesteld, dan wel mogen profiteeren van reeds aan andere bedrijven toegestane ontbeffingen. samenzijn met Nicolle zooveel mogelijk te be- korten. Een hinderlijk prikkelen van zijn zenuwen maakt liem onrustig. Nu ja, geen sterveling in velden of wegen te zien, die groene boomen, de stralende zon, de blauwe hemel en daar bij dan nog dit jonge meisje, dat telkens weer most bij bet zichzelf be- kennen buitengewoon cbarmant is. Ver- draaid waarheen moet hij dan den biik wenden om niet steeds in die donkere oogen te kij'ken en op dien rooden mond En zichzelf bespottend, denkt bij, terwijl bij den rook van zijn sigaret nastaart: Heer van middelibaren leeftrjd wenscht voor de tweede maal te trouwen. Brengt eenig ver- mogen eneen bevel tot aanhouding mede ten huwelijk Terzelfder tijd zit recbercbeur Kaynes in zijn kleine woning aan de Theems. Diep in gedachten houdt bij zich bezig met den gang van zaken, welke hem allerminst bevredigt. Initegendeel: de gebeurtenissen van dezen dag hebben hem in hooge mate verontrust. Tever- geefs vraagt bij zicb af, waarom miss Osborn zich niet laat zien. Wanneer werkelijk zou blijken, dat die mr. Mitchell identiek is met Coverley, dan was er alle reden voor de vrees, dat bet dezen desperado zou gelukken het jonge meisje op de een of andere manier te beinvloeden en voor zijn zaak te winnen. Het zou niet de eerste maal zijn, dat een on- ervaren meisje zicb door valsche romantiek liet verblinden. EIn dan Morgenmiddag om vijf uur zal de kleine Maud door de politie worden afgehaald. Bij het telefoongesprek met inspecteur Benett beeft deze zicb zij het met leedwezen genoodzaakt gezien als zijn meening te ken nen te geven, dat voorloopig aan Gordon's recbten niet viel te twijfelen en dat men dus wel gedwongen was naar diens intenties te handelen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1