ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Om een kind. Op reis onmisbaar! No. 9638 MAANDAG 2 AUGUSTUS* 1937 77e Jaargang Bmnenland Feuilleton EERSTE BLAD WAARSCHUWING ■-«?» w :^ii^»'^CTy.cirg«rM^»yyu^vyi£tgCTnr?^ayr-nTigwryir mnuxrmma^m9r^jst'>r,mi-~j Err* '.-■-■gy. jc2*cw**«b- m 3Bmf^i*!m.r4L-^3ssze«ie25fi3aZ3Ufltia«eBH»aaiKi. zau-.<m*iav* TER NEUZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 35. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent, bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbS's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 38, juncto artikel 16 der Drank- wet 1931 Stbl. no. 476, dat ibij ben is inge- komen een verzoek am een verlof A van JACOBUS VAN DAMME, van beroep schip- per, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden- voorlokaliteit van het perceel, plaatselijk ge- merkt no. 12 en gelegen aan de Blokken te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van bet verlof schriftelijk bezwaren indienen bij Burgemeester en Wetbouders. Ter Neuzen, 2 Augustus 1937. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, L. J. GEEILJHOEDT, wnd Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. GEMEENTE TER NEUZEN. VUURWAPENWET. De houders van macbtigingen ingevolge bet vuurwapenreglement worden verzocht deze machtigingen voorbanden te hebben als deze in de loop van de week worden gecontroleerd. Ter Neuzen, 2 Augustus 1937. De wnd. Burgemeester van Ter Neuzen, L. J. GEELHOEDT. EEN AARDIGE ATTENTIE VAN HET PRINSELIJK ECHTPAAR. De beer W. van Leersum te Baarn ontving Vrijdag van het Prinselijk Paar een aardige attentie. Namens hen werd te zijnen huize 'n gouden horloge bezorgd, waarin gegraveerd was: ,,Met onzen dank. Juliana/Bemhard, Juli 1937". De heer Van Leersum heeft met behulp van Baarnsche werkloozen de recht tegenover het paleis gelegen Koningslaan en ook bet tot het domein behoorende Baarnsche Bosch, bijzonder weten te verfraaien. DE STANDAARD VOOR HET PRINSELIJK PAAR. Terwijl in Vogelenzang j.l. Zaterdag de pad- vinders hoogtij vierden, in tegenwoordigheid van H. M. de Koningin, was het in Soestdijk een hoogtij voor de vereeniging „De Prince- vlag", die daar uit alle oorden van bet land ten getale van ongeveer 4000 waren bijeen- gekomen, om het tweede gedeelte van hun huwelijksgeschenk aan het Prinselijk eeht- paar te komen aanbieden. Gelijk men weet, bestaat dit uit twee paleis- en tien auto-standaards voor de Prinses zoo- wel als voor den Prins. Daar echter eerst on- langs de standaard van Prins Bemhard bij Kon. besluit is vastgesteld, heeft de aanbie- ding van het geschenk tot zoolang moeten wacbten. Onmiddellijk nadat het Kon. besluit gepubliceerd was, heeft de Vereeniging den standaard van den Prins laten uitvoeren, twee in een formaat, geschikt om op het paleis ge- hesclien te kunnen worden, en tien van de afmetingen van auto-standaards. De vlaggien zijn geheel van Nederlandsch maaksel en ge- drukt op Nederlandsche wol in licht-echte kleuren. De oppervlakte van de beide paleis- standaards is 3.60 bij 3 M,, de auto-standaards hebben als afmetingen 60 bij 50 c.M. Vierduizend leden van de Princevlag, van wie zeer velen in de vlotte uniform, hadden zich opgesteld in den voortuin van het paleis; de muziek- en pijpercorpsen op het groote ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 23) Vervolg. Op hetzelfde moment gaat hem een ge- dacrte door het hoofd, welke hem het bloed naar de wangen doet stijgen. Als deze vrijgevige Amerikaan eens de lang gezochte Coverley was, die een gunstige ge- legenheid zoekt om onopvallend met het kind in contact te kunnen komen? ,.Waar ontmoet miss Osborn dien Ameri kaan?" \raagt Kaynes, hevig geinteresseerd. ,,Hoe heet hii J a, dat zal ik jou aan je neus hangen, denkt Danny, maar hardop zegt hij, dat hij er niet aan gedacht heeft daarnaar te informeeren. Hij voelt dat hij op een keerpunt van zjjn leven staat. Er zijn vijfduizend pond te verdienen Hij moet dat zaakje echter alleen opknap- pen. Dit is de groote kans van zijn leven. Hii zal het signalement van Coverley, dat binnen in de lade van den tafel ligt, heimelijk bij zich steken om zich daarna, zonder dat die ,,pottenkijker" Kaynes het bemerkt, uit de voeten te maken en dien rjjken Amerikaan eens wat nader in oogenscbouw te nemen. Blijkt de man inderdaad Coverley te zijn, dan zal hij Nicolle een wenk geven en hem onmid dellijk laten arresteeren. Een half uur later suisde Danny op zijn nieuwe motor in een ontoelaatbaar tempo over den weg langs de Theems in de richting van Londen.... gazon in het midden, daarachter al de geuni- formeerden, en daaromheen weer alle zg. burgerleden. VOOr het bordes hadden zich tien leden van De Princevlag opgesteld, die hadden deelge- nomen aan de Vierdaagsche. Hun vdel de eer te beurt, de paleisvlag en de tien auto-vlag- gen aan Prins Bernhard aan te bieden. Toen het Prinselijke echtpaar, vergezeld van Jhr. Dedel, secretaris van den Prins, en eenige andere leden van de hofhouding, op het bordes verschenen was, hieven de beide muziekcorpsen, tegelijk met de pijpers en trompetters, het Wilhelmus aan, dat al de aanwezilgen uit voile borst meezongen. Alle vlaggen gingen omhoog, zoodat de paleistuin plotseling wel een bewogen meer in de vader- landsche driekleur geleek. Vervolgens heeft de voorzitter van het hoofdbestuur van de Prince-vlag, die met al zijn mede-bestuurders aan de aanbieding van het geschenk deelnam, een toespraak gehou- den tot de Prinses en den Prins. Hij wendde zich aan het slot in het bijzon der tot den Prins en zeide: Koninklijke Hoogheid, wij weten dat de samenvlechting in Uw standaard van de heraldieke motieven uit het wapen van het Hluis van Oranje en die uit het wapen van het Huis von Lippe Biesterfeld niet slechts zinnebeeldig is; wij weten dat het de uitinig van een zeer gelukkige werkelijkheid is, waar- over ons heele volk zich uitermate ver- heugt en waarin wij ons rijik gezegend achten. God geve, dat de geheschen standaards te alien tijde en gedurende een lange reeks van jaren slechts mogen wapperen van eefi Huis dat binnen zijn muren herbergt het geluk van Uw Koninklijk gezin, welk geluk ook het ge luk zal beteekenen van het Nederlandsch® volk 'binnen en buiten de landsgrenzen. Weer gingen de vlaggen omhoog, en plech- tig klonk de melodic van het Wien Neer- landsch Bloed, door alien meegezongen, door den Paleistuin, terwijl de nieuwe Prinselijke Standaard van den rechter vleugel van het paleis geheschen werd. Tevoren was de stan daard van de Prinses neergehaald van het dak van het middengedeelte, en van den lin ker vleugel opnieuw geheschen. Prins Bernhard heeft geen officieele dank- rede uitgesprokep. Zijn zeer welgemeende erkentelijkheid heeft hij doen blijken door den heer Berlott en alien leden van het hoofd bestuur hartelijik de hand te schuddcn. Hij, zoowel als de Prinses, zeiden met het ge schenk wel buitengewoon ingenomen te zijn; en dat het eerst zeven maanden na het huwe- lijk compleet geworden is verhoogde er voor hen nog de waarde van. Met nadruk verzoch- ten zij om alien die hier aanwezig waren, en alien die aan het mooie en welkome geschenk hebben meegedaan hun diepgevoelden dank te foetuigen. Bij het hijschen van den Prinselij'ken stan daard hadden de tamboers en trompetters een eere-saluut gebracht. Toen de Prins de auto-standaards bekeek, wenschte hij den leden van de Princevlag, die er in gelid mede opgesteld stonden, geluk met him mooie prestatie bij de Vierdaagsche. Op het bordes hebben Prinses Juliana en Prins Bemhard ten slotte alle deelnemers van het geschenk langs zich zien defileeren, waar- bij het was, of zij van deze gelegenheid ge- bruik wilden maken om voor zoover mogelijk alien deelnemers persoonlijk hun dank te be- tuigen. DE HERZIENING VAN DE GRONDWET. Ontleend is aan de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer op de wetsontwerpen, tot het brengen van verandering in de Grondwet: Dat het feitelijke motief voor deze herzie- ning zou zijn het streven van de regeering om van den angst van de S.D.AjP. voor een zoogenaamde fascistische dictatuur gebruik te maken om voorgoed de dictatuur van de regeerende partijen, in de eerste plaats van de Nicolle's eerste client. Mr. Osborn en zijn dochter worden bij hun aankomst in het Carlton Hotel direct aller- minzaamst begroet door een heer, die blijk- baar reeds vol ongeduld op hen heeft ge- wacht. Mr. Mitchell In het karakteristieke idioom van den Ame rikaan verzekert hij, dat het hem verheugt met miss Osborn kennis te maken. Ondanks hun protest laat hij vader en dochter in de hall van het hotel een opulent ontbijt ser- veeren. Al spoedig bemerkt Nicolle, dat mr. Mitchell haar af en toe onderzoekend aankijkt. Dat maakt haar eenigszins teruggetrokken. Zij weet zelf niet, waarom zij z'n vragen zoo kort beantwoordt; ze is toch anders heusch niet op haar mondje gevallen en verlegenheid ligt zeker wel allerminst in haar aard. Nicolle pleegt de menschen reeds kort na de eerste kennismaking te registree'ren en in een bepaalde categorie onder te brengen. On- beteekenende lieden zijn voor ,,taboe". Ditmaal heeft zij de minder aangename ge- waarwording zelf op haar voorkomen, be- teekenis en karakter te worden getaxeerd. Dat maakt haar steeds onzekerder. Zij zou het niet te boven komen, als mr. Mitchell zich met een paar vriendelijke woorden van haar zou afmaken om daarmee te kennen te geven, dat hij haar gewogen, maar te licht bevonden had. En dat waarljjk niet uitsluitend om die vijftig dollar salaris 'Het vooruitzicht de medewerkster te wor den van dezen Amerikaan lokt haar in hooge mate aan. Hij heeft natuurlijk veel gezien en veel beleefd. Maar wat deze, ongetwijfeld zeer interessante man voor zijn beroep doet, kan Nicolle niet raden. Zijn gelaat wisselt verrassend snel van uitdrukking. Soms, voor eiikele seconden, gelijkt hij een asketische monnik, die de geheele wereld heeft rondge- R.K. Staatspartij, te vestigen, is een bewe- ring, zoo los daarheen geworpen, zoozeer ont- daan van zelfs iedere schaduw van argumen- tatie, dat van de regeering niet kan worden gevraagd daarop nader in te gaan Ons volk is wars van alles wat zweemt naar dictatuur; de laatste stembusuitslag heeft het nogmaals zonneklaar bewezen, en de regeering vleit zich met de gedachte, dat zij hetgeen ten deze leeft in de ziel van ons volk beter verstaat dan de leden, die de opmerkig in het voorloo- pig verslag een plaats deden vinden. Het geheel van de onderhavige voorstellen zou een ernstige inbreuk vormen op de histo- rische vrijheden van het volk, zooals deze in de Grondwet gewaarborgd zijn. De regeering mag aan deze stelling de verdienste niet ont- zeggen, dat zij gloednieuw is. Indien zij ont- wikkeld ware, zou het betoog stellig interes- sant hebben kunnen zijn. Nu dit niet is ge schied, moet de regeering zich bepalen tot de verklaring, dat haars inziens de stelling onbe- wijsbaar en derhalve onhoudbaar is. De regeering staat op het standpunt, dat artikel 7 der Grondwet niet in den weg staat aan een wet, waarbij een tijdelijk verschij- ningsverbod van een bepaalde uitgave wordt geregeld. Dit standpunt zou typeerend zijn voor den revolutionnairen geest van het hui- dige regiem. De leden, ook hier weer aan het woord, hebben blijkbaar een opvatting van revolutionmaire gezindheid, zoo diametraal tegenovergesteld aan de gangbare, dat de regeering de gedachtenlijn niet kan volgen. Door eenige leden is ernstig bedenking ge- opperd tegen het voorgestelde hedrag van de schadeloosstelling van de leden der Tweede Kamer. Deze leden komen tot die conclusie aange- zien naar hun oordeel de Tweede Kamer over- bodig is. De leden, die zich op het boven weergege- ven standpunt stelden, zullem niet de ver- wachting hebben gekoesterd, dat de regeering zich zou gaan zetten aan een betoog, dat de Tweede Kamer geenszins overbodig is. De regeering bepaalt zich tot de opmerking, dat zij handhavimg van ons staatsbestel, dat de onmisbaarheid erkent van critiek en controle op bestuursdaden door middel van een in vrij- heid gekozen vertegenwoordiging des volks en waarin tevens aan die vertegenwoordiging een fumctie toekomt in de wetgevende macht, een van de hoogste waarden acht, waarvoor zij op de bres zal staan. Met nadruk is bij de eerste behandeling van de voorstellen van de zijde der regeering reeds betoogd, dat het voorstel, de mogelijkheid te openen van benoeming van ministers zonder portefeuilje, naast verliehting van de taak van den voorzitter van den raad van ministers ten aanzien van de beslommeringen van een departement, slechts de strekking heeft in tijden van spanning, wanneer eendrachtige samenwerking zeer in het bijzonder geboden is, het vertrouwen van het parlemtent in de regeering te verstevigen. De verscheidene leden, die van oordeel waren, dat het gebruik van het nieuwe insti- tuut tot het allemoodzakelijkste dient te wor den beperkt, meent de regeering te kunnen geruststellen met de verklaring, dat zij het geen op dit punt van regeeringszijde in eerste instantie is medegedeeld ten voile handhaaft. Eenige leden verklaarden zich tegenstan- ders van ons geheele kiesstelsel. Zij wemschten kiesrecht voor alle manlijke en vrouwlijke Nederlanders boven 21 jaar, waar ook gevestigd; Bij gebreke van een nadere motivee'ring, zoowel van hun tegen- stand als van hun wenschen, meent de regee ring zich verschoond te mogen achten daar op te dezer plaatse nader in te gaan. De in het ontwerp, betreffende de revolu- tionnaire volksvertegenwoordigers belichaam- de regeling steunt op de overweging, dat zij, die uitdrukking geven aan een streven om met onwettige middelen de bestaande rechts- orde omver te werpen, van de vertegenwoor diging des volks geen deel behooren uit te maken. zworven, maar het zorgvuldig gescheiden grijze haar, zijn heldere, trouwhartige maar toch energieke oogopslag en de fijne, spot- tende p'looien om de mondhoeken verraden, dat mr. Mitchell ook de genoegens van deze wereld niet onbekend zijn. Hij heeft nu mr. Osborn in een gesprek over films betrokken, maar zijn belangstelling voor de ijverige explicaties van den ouden heer is zoo gering, dat het Nicolle tenslotte ergert. Het is maar goed, dat haar vader zelf blijk baar niet bemerkt hoe weinig hij den Ameri kaan weet te boeien. Zij slaakt een zucht van verliehting, als de oude heer zijn horloge te voorschijn haalt en dan haastig opstaat. Hij moet noodig naar de city om, nog v6<5r het kantoor sluit, de voor mr. Mitchell eventueel in aanmerking komende films uit te zoeken. Zij spreken af, dat zij elkaar voor de lunch in een restaurant in Hydepark zullen ontmoeten. Als mr. Osborn vertrokken is, wendt de Amerikaan zich tot Nicolle en informeert be- langstellend hoever zij met haar studie is. Hij verneemt, dat zij over een jaar haar doctoraal examen hoopt te doen en dat geeft hem na een korte pauze aanleiding tot de opmerking, dat zij dan wel voldoende juridisch onderlegd zal zijn om hem in een vrij lastige kwestie te adviseeren. Nicolle vraagt eenige opheldering met be- trekking tot deze kwestie, maar mr. Mitchell schijnt daarvoor den tijd nog niet gekomen te achten en begint plotseling over zichzelf te praten. Merkwaardige dingen heeft hij beleefd, daar in Australie. Een interessant land. 'Het Ame rika van de toekomst. Wie gedoeand is in de Australische bosschen te leven, verwenscht ze duizendmaal per dag. En toch, als men weg is, bemerkt men pas hoe men gehecht is aan dat gigantische eiland, welks ziel slechts hij kent, die bezeten is van de zeldzame verlaten- heid van het woud. Geen breidel behoort aan de uiteenzetting van beginselen te worden aangelegd, mits deze grens wordt in acht genomen, dat de begin selen niet behooren te worden verwezenlijkt met gewelddadige doorbreking der bestaande orde. De voorgestelde bepalingen zoudan kenne- lijk tegen de NjSjB. gericht zijn, getuige het feit, dat gedurende de 40 jaar, dat de S.D.A.P. in het parlement optreedt en gedurende de bijna 20 jaar, dat de communistisehe partij daar zitting heeft, bepalingen van dezen aard niet noodig zijn geweest. Deze voorstelling van zaken is niet juist. Reeds in de vergadering van de Tweede Kamer van 3 November 1930 heeft het toenmalige lid van de Kamer, de heer Scholsking, op een voorziening ter zake aangedrongen. Ook bui ten het parlement werden stemmen in die richting gehoord, getuige het artikel van prof, mr. Paul Scholten: De eed der leden van de Staten-Generaal, in het Algemeen Weekblad voor Christendom en cultuur van 18 Augustus 1933. Mr. Knottenbelt heeft als lid van de Tweede Kamer in een nota, gevoegd bij het voorloopige verslag van de afdeelingen der Tweede Kamer betreffende het eerste hoofd- stuk van de Rijksbegrooting voor het dienst- jaar 1934 aan dit vraagstuk breede aandacht gewijd. De gedachtenwisseling ter zake heeft gelei'd tot de instelling van de commissie- Koolen en men behoeft het rapport van deze commissie slechts op te slaan om te zien, dat aan een geheel andere richting dan de N.S.B. is gedacht. Eenige leden hebben een ordeningsgedachte ontwikkeld, die afwijkt van die der regeering. De regeering aarzelt niet haar ook niet in hanmonie te noemen met den geest, levende in het Nederlandsche volk. Naar het oordeel van de regeering zullen de leden, hier aan het woord, indien zij den stembusuitslag van 26 Mei hebben begrepen, ten deze niet in twijfel verkeeren. De regeering zou niet gaarne de politieke partijen opgeheven zien. Onze volksgemeen- schap zou daardoor armer worden. Niet alien kunnen over principieele vraagstukken van staatsbeleid gelijk denKen. Het is beter, dit versehillende inzicht uit te wisselen, in een geest van elkaar wederkeerig willen begrijpen en waardeeren, dan alle staatkundig en sociaal denken te wringen in een keurslijf. Van de vele leden, die zich met de gedeelte- lijke opheffing van de immuniteit zeer wel konden vereenigen, verklaarde een deel verder te willen gaan en de immuniteit, feitelijk een verou'derd begrip, geheel te willen afschaffen. De regeering acht een algeheele opheffing der immuniteit niet noodig. Zij is van oordeel, dat de opheffing, waarvan vooral een groote pre- ventieve werkimg mag worden verwacht, in het ontwerp terecht is beperkt tot die delic- ten, waarvan de, wellicht ernstige, consequen- ties niet meer zijn te achterhalen. Met openen van de mogelijkheid staats- secretarissen te benoemen, was door de regee ring, in navolging van de meerderheid in de staatscommissie, niet voorgesteld. De voor- naamste reden daarvan was de moeilijkheid van het bepalen van de politieke verantwoor- delijkheid der staatssecretarissen. Door de aanneming van een amendement-Goseling c.s. is de bepaling nochtans in het ontwerp geko men. Daarbij wordt de regeling van de poli tieke verantwoordelijkheid aan den wetgever overgelaten. De regeering meent, dat tegen het voorste in dezen vorm geen enkel bezwaar behoeft te bestaan. Mocht in de praktijk de behoefte aan aanstelling van staatssecretaris sen voelbaar worden, dan zal het een voordeel beteekenen, dat de Grondwet daartoe vrijheid laat. VERLAGING DER BINNENLANDSCHE POSTTARIEVEN. Het stuiversport van voor den oorlog hersteld. Bij de aankondiging der tariefsverlagingen in Fabruari van dit jaar voor binnenlandsche Mr. Mitchell weet land en volk zoo interes sant te schetsen, dat Nicolle gefascineerd luistert. Nog, weet zij niet, of zij zichzelf reeds als zijn secretaresse kan beschouwen, maar in ieder geval is de tijd, welke zij hier doorbrengt, niet verloren. Mr. Mitchell is on getwijfeld een zeer interessante persoonlijk- heid. Voor de eerste maal voelt ze, hoe weinig zij zichzelf kent. Zij heeft steeds gedacht een zeer nuchter en zakeltjk mensch te zijn, ge- speend van alle zin voor romantiek, maar nu moet zij toch toegeven, dat de ietwat geheim- zinnige atmosfeer, die dezen Amerikaan om- geeft, iets van zucht naar avontuur in haar wakker roept. Mr. Mitchell verzoekt Nicolle hem naar zijn kamer te volgen, waar hij haar van haar werkzaamheden op de hoogte kan stellen. De lift brengt hen beiden naar de eerste etage. Zwijgend loopen zij door de lange gang tot de Amerikaan blijft staan voor een kamer- deur, welke het nummer 57 draagt. ,,Gaat u binnen, miss Osborn Hij opent de dubbele deur, volgt Nicolle in de lichte, groote salon, biedt haar met een hoffelijk gebaar een stoel aan, wacht tot zij heeft plaats genomen en laat zich daarna zelf bij het raam in een fauteuiil vallen. Met een starren blik staart hij voor zich uit, zonder een woord te spreken. Br heerscht een haast beklemmend zwijgen in het vertrek. Nicolle weet niet, wat zij moet denken van dezen Amerikaan, wiens merkwaardig gedrag haar meer en meer verontrust. Onbeweeglijk zit hij in zijn fauteuil. Het diep gebruinde gelaat steekt in profiel scherp tegen het hooge venster af en maakt den indruk van eenzame verlatenheid Met een onverwachte beweging, alsof hij plotseling tot de werkelijkheid terugkeert, wendt hij zich tot Nicolle. De smalle lijn om de mondhoeken verdiepen zich tot een harde, cynische plooi. zoo'n handig melalen zakdoosje met 3 ,,AKKERTJES", want daarmee verdrijfl Ge direct elke hoofdpijn, onwelzijn, kou. Practisch en goedkoop, slechts 20 cent I Ingez. Med. telegrammen en interlceale gesprekken over korte afstanden is er reeds opgewezen, dat de hedrijfsleiding van P.T.T. er naar streefde om, zoodra de omstandigheden daarvoor gunstig zouden zijn, ook het binnenlandsche briefport te verlagen. Met ingang van 1 September a.s. zal een en ander thans zijn beslag krijgen: het interloeale tarief voor brieven en briefkaar- ten zal dan tot resp. 5 cent (voor een brief van 20 gram) en 4 cent (voor een briefkaart) worden verlaagd. Als gevolg hiervan zullen nog eenige andere daarmede verband houdende tarieven worden verlaagd; allereerst als logisch gevolg, het brieftarief in den 2en gewichtstrap, dat van 12 op 10 cent wordt gebracht. Teneinde een eenvoudige tariefschaal te verkrijgen (tevens voor den uitvoerenden dienst van belang) en tegelijk ook voor de zwaardere brieven tot een belangrijike portverlaging te komen, is het maximum van de tweede gewichtstrap ver- hoogd tot 200 gram, terwijl de daarop vol- gende gewichtsgrenzen op 500, 1000 en 1500 gram komen te liggen. Deze wijziging der gewichtsklassen in het interloeale verkeer bracht eveneens een her- ziening dezer klassen in het locale verkeer met zich. De tweede grens voor dit verkeer is van 40 op 100 gram gebracht. In de hoogere gewichtsklassen wordt het interloeale tarief gevolgd. Mede uit geldelijke overwegingen kon voor de briefkaarten niet verder worden gegaan dan een verlaging tot 4 cent. Door de briefportverlaging zou in de hoogere gewichtsklassen het tarief voor brie ven en spoed-eischende drukwerken gelijk zijn, zoodat deze laatste, boven een gewicht van 50 gram, vervallen. Eveneens was herziening van het tarief der monsters noodzakelijk, daar dit in de hoogere gewichtsklassen het nieuwe brieftarief te boven gaat. Het tarief der monsters is daar- om ,op 3 cent per 100 gram of gedeelte daarvan vastgesteld. Genoemde tariefswijzigingen brengen tevens mede, dat het porto van brieven en brief kaarten, geldende in 't grensverkeer met Bel gie en Duitschland, alsmede het verkeer met Curagao en Suriname bij verzending per land- mail, c.p. zeepost, en tevens het tarief der monsters in het verkeer met Suriname, Cura sao en Ned.-Indie per zeepost, dienovereen- komstig wordt verlaagd. De framkeering der postbladen, wordt over- eenkomstig het nieuwe brieftarief, 5 cent. Dit geldt eveneens voor de uitsluitend per landmail naar Indie te verzenden postbladen. De postzegelautomaten zullen, zoover noodig, worden gewijzigd. Hieronder volgt een overzdcht der nieuwe tarieven: a. binnenland. Brieven tot en met 20 gram 5 cent, boven 20 t/m 200 gram 10 cent; boven 200 t/m 500 gram 15 cent; boven 500 t/m 1000 gram 20 cent; boven 1000 t/m 1500 gram 25 cent; boven 1500 t/m 2000 gram 30 cent. Briefkaarten: 4 cent. Gedrukte stukken: tot en met 500 gram l1/^ cent voor elke 50 gram of gedeelte daar van; boven 500 t/m 750 gram 17% cent; boven 750 t/m 1000 gram 20 cent; en voorts voor elke 500 gram of gedeelte daarvan 5 cent meer. Voor spoedibehandeling t/m 50 gram 2 cent. Voor drukwerken boven 50 gram vervalt de mogelijkheid tot spoedbehandeling. Monsters: 3 cent voor elke 100 gram of gedeelte daarvan. ,,'Gordon heeft zich aan het smokkelen van deviezen schuldig gemaakt. Wat zegt u daar van?" vraagt hij met de geste van een speler, die een groote troef op tafel werpt. .Gordon en die andere brave vriend, Reeves. Edn wenk aan de politie en beiden zitten vandaag nog achter slot en grendel." Hij spreekt nu zuiver Engelsch zonder het Amerikaansche slag. ,,Dat is een mooie zaak, wat?" Stom verbaasd staart Nicolle hem aan. Wat was dat? Heeft zij goed verstaan? Gordon? Wlaat heeft hij met Gordon te maken ,,Ach, dat is waar ook", zegt hij glim- lachend en het ontgaat Nicolle niet, dat zijn lichte oogen nu plotseling een goedige uit drukking hebben. ,U weet immers nog niet... Tja, maar als rechtsgeleerde had u toch eigen- lijk direct moeten combineeren, dat mr. Mitchell niemand anders is dan de gezochte Conrad Coverley Nicolle vermag geen woord over de lippen te brengen. Deze verrassing is zoo onver- wacht gekomen, dat zij nog niet in staat is behoorlijk te denken. Instinctief maakt zij een beweging, alsof zij will opstaan. ,,Maar miss Osborn", hoort zij hem zeggen, rustig zonder eenige opwinding. „Doopt u nu niet weg! Waarom wilt u zich uit de voeten maken? Als u beslist de uitgeloofde belooning wilt verdienen, maakt u dan hier gebruik van de telefoon. Alstublieft belt u de politie maar gerust op!" iHij staat op, legt beide handen op haar schouders en zegt op vaderlijken toon: ,,Kom, kom, meisje, niet zoo gauw van streek raken. U bent zoo bleek geworden ineens..U zult u toch wel kunnen beheerschen als het noodig is, wat?" De blik van zijn grijze oogen is zoo dwin- gend en boort zich zoo diep in de hare, dat zij zich geheel aan hem voelt overgeleverd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1