ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Geen bedorven vacantie-dag! No. 9636 WOENSDAG 28 JULI 1937 77e Jaargang Binnenland Feu Ifeton Om een kind. Buitenland ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 XEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en clichC's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BIJZONDERE DEMONSTRATIE VAN DE INDISCHE PADVINDERS VOOR DE KONINGIN. £>e Kondngin heeft doen weten, dat H. M. niet aanwezig kan zijn bij de Gemornstratde van het Indiscbe padvinderscontingent op de Jam boree, dOch dat de Indiscbe padvinders in de gelegenheid zullen worden gesteld, een speciale demonstrate voor H. M. de Koningin te geven, kort na de Jamboree, in Den Hang. DE INDISCHE GESCHENKEN VOOR HET PRINSELIJK PAAR. Naar wordt gemeld, zullen de Indiscbe pad vinders in de gelegenbeid1 worden gesteld, de voor Prinses Juliana en Prins Bernbard mee- gebracbte geschenken aan te bieden op 4 Augustus, tijdens het Koninklijk bezoek aan de Jamboree. VERLAGING VAN DEN BIERACCIJNS GEVRAAGD. De bond van Nederlandsche brouwerijen heeft in een request aan den minister van financien verlaging van den bieraccijns gevraagd. Na een uitvoerige motiveering geeft adressant een opsomming van de offi- cieele instanties, die zich in de laatste jaren voor accijnsverlaging hebben uitgesproken; in deze lijst worden o.m. genoemd de vorige minister van financien, de nijverh'eidsraad, en een groot aantal Kamers van Koophandel. DE WERKEOOSHEID DAALT. Het centraal bureau voor de statistiek deelt de volgende cijfers mede betreffende het aantal geheel werkloozen, bij alle organen der openbare arbeidsbemiddeling als werkzoeken- den ingeschreven. Totaal per eind Juni 1937310.616, per eind Mei 1937 328.537 en per eind Juni 1936 378.796. Ondanks de toeneming der bevolking en het daarmede gepaard gaande nieuwe aan- bod van arbeidskrachten bedroeg het totaal aantal ingeschreven geheel werkloozen in Nederlanid einde Juli 1937 ruim 68.000 minder dan een jaar geleden. De regelmatige sterke daling van het aan tal werkloozen sedert einde Januari 1937, zette zich ook in Juni 1937 voort, n.l. van Mei op Juni met bijna 18.000 (van April op Mei 1937 met 31.200). In het vorige jaar was de vermindering van Mei op Juni slechts 14.000 en van April op Mei 22.800. NEDERLANDER ZES WEKEN IN DUITSCHLAND IN ARREST. Naar gemeld wordt is de beer C. G. uit Til- burg, vertegenwoordiger van de Nieuwe Til- burgsche Courant, die op 12 Juni j.l. zijn vijf- jarig zoontje naar een kennis in Duitschland wilde brengen en te Duisburg werd gearres- teerd wegens vermeende overtreding der de- viezenbepalingen, na het voltooide onderzoek, waar'uit zijn onschuld bleek, Vrijdagavond op vrije voeten gesteld en Zaterdag te Tilburg teruggekeerd. CUR. NATIONAAL VAKVERBOND. Het dagelijksch bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland heeft, met het oog op de nieuw ingetreden parle- mentaire periode, zijn sociaal-politieke ver- langens ter kennis van den raad van minis ters gebracht. Bovendien wordt in het deshetreffende adres de aandacht gevestigd op de stijging van de kosten van levensonderhoud, met het oog waarop wordt aiangedrongen op verlaging van allerlei heffingen. Wiamneer via den huidigen vorm van land- bouwsteun geen verlaging van de kosten van levensonderhoud te venkrijgen is, meent adres- ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 21) Vervolg. Afgesprokenzegt Bigs enthousiast. „Als u het goed vindt, breng ik m'n vrouw, die ik in Weenen aan den haak heb gestagen, mee. Ik heb allang beloofd haar de omgeving van Louden eens te zullen laten zien Als Danny de fabriek verlaat, wordt hij buiten opgewacht door een monteur van den motorhandel Philip Poole, die het nieuwe motorrijwiel komt afleveren. „Eindelijk, mr. Ward; ik dadht al, dat u niet meer kwam", begroet de monteur hem. ,,Hier hebt u het karretje. Zoo van de fabriek. Een schitterende machine Droefgeestig staart Danny naar het motor rijwiel. Er zat niet veel anders op dan naar mr. Poole te gaan en hem te zeggen: ,,Het spijt me, mr. Poole, maar ik ben ontslagen. Geeft u mij alsjeblieft de tien pond terug, die ik vooruit betaald heb. Voorloopig zie ik geen kans de ovsrige termijnen te voldoen. Ja, mr. Poole het is werkelijk om te huilen!" Maar als hij de fonkelnieuwe motor wat nauwkeuriger bekijkt, kan hij de verleiding tocih niet weerstaan er even op te gaan zitten. En als hq eenmaal op het zadel heeft plaats genomen en de handen om het scherp gebogen •stuur heeft geklemd, dan is hij op hetzelfde oogenblik mr. Poole vergeten, de 10 pond vooruitbetaling en de termijnen, die nog vol- daan moeten worden Hij wuifit den monteur vriendeldjk toe, zet sant, dat er aanleiding bestaat, over te gaan tot eenige verruiming van den crisissteun voor werkloozen en eenige verhooging van de loonen in de werkverschaffing. Wat de sociaal-politieke verlangens van het verbond betreft, vestigt het dagelijksch be stuur speciaal de aandacht op de Zondags- rust, waarbij wordt betoogd, dat de overheid is geroepen, op publiek terrein alles wat de Zondagsrust afbreuk doet, zooveel mogelijk tegen te gaan. Wat de wettelijke arbeidersbescherming be treft, meent adressant, dat ten spoedigste dient te worden overgegaan tot toepassing van de Arbeidswet 1919 voor die groepen van wenknemers, waarvoor de bepalingen dezer wet nog steeds onuitgevoerd bleven en dat het in ploegen werken tot het strikt nood- zakelijke rnoet worden beperkt. De totstandkoming van een landbouw- arbeidswet, met verbod van loonarbeid van kinderen beneden 14 jaar, acht adressant dringend gewenscht. Voor wat de sociale ver- zekering betreft, dringt het dagelijksch be stuur er allereerst op aan, dat de oorspronke- lijk vastgestelde stortingen in het invaliditeits- fonds worden hervat en de achterstallige stor tingen zoodra doenlijk worden ingehaald. De leeftijdsgrens in artikel 33 der Invaliditeits- wet genoemd, worde van 35 op 45 jaar ge bracht. Ook dienen maatregelen getroffen te worden, dat arbeiders, die thans van ouder- domsrente zijn verstooten of straks dreigen vers'token te worden, in het genot van deze rente kunnen worden gebracht. Aangedron- gen wordt op een wettelijke regeling van de werkloosheldsverzekering. Het publiekrechtelijke karakter van de be- trekiking tusschen de overheid en het in haar dienst zijnde personeel dient te worden ge- handhaafd. Tegen het aanstellen van personeel door de overheid bij haar diensten en bedrijven op burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst moet principieel bezwaar worden gemaakt. Tegen aanstelling op privaatrechtelijke arbeidsover- eenkomsten van trjdelijk personeel en hulp- personeel zonder volledige dagtaak, bestaat evenwel, ook naar de meening van 'adressant, geen bezwaar. Voor wat den inhoud van het arbeidscon- tract van de toegelaten arbeidscontractanten betreft, worde door de overheid met de erkende personeelorganisatie overleg geple^gd. Met aandrang verzoekt adressant, dat over gegaan wordt tot invoering van de 48urige werkweek voor die groepen rijkspersoneel, die thans nog een langere werkweek hebben, zoo- als speciaal een deel van het personeel, werk- zaam bij de P. T. T. Ten slotte meent het dagelijksch bestuur, dat in verband met de stijging van de kosten voor levensonderhoud, de vraag moet worden gesteld, of aan de laagst bezoldigden in s rijks dienst niet eenige salarisverhooging dient te worden gegeven. JBAMBON" BELEEFT EEN ANGSTIG AVONTUTJR. Weer aangehouden do.-h bevrijd. Een speciale beriohtgeving van De Tele- graaf meldt: Het Nederlandsche stoomschip „Rambon" van het Ned. Bevrachtingskantoor, dat onlangs uit Rotterdam zee gekozen heeft naar de Spaansche wateren, heeft daar opnieuw angstige wederwaardigheden beleefd, Zooals men weet heeft het schip vroeger reeds maanden in Ceuta gelegen, waanheen het opgebracht was nadat de „Hertog Hendrik" op last van de Nederlandsche regeering gewed- gerd had konvooi te verleenen. Na langen tijd vastgehouden te zijn, keerde het schip in de Rotterdamsche haven terug, om vrij spoedig daama wederom met een lading levensmidde- len naar Spanje te vertrekken. Thans was van regeeringswege convooi toegezegd, Dat is de redding van het schip geworden, want bijna had het hetzelfde lot ondergaan als den eersten keer. den motor aan, buigt zich voorover en luistert. Ja, dat is muziek! Die geeft den mensch weer nieuwe kracht en energie! Vooruit! Een breede, rechte straat ligt voor hem. Tempo, tempo! Groen licht, alles veilig. De een na den ander wordt ingehaald voet- gangers, wielrijders, trams, autobussen en auto's. iHet gelijkt een symbool! Ja, als je maar eenmaal goed in het zadel zit, dan is het geen kunst meer. Dan kom je vooruit en behoef je je door niets en niemand te laten weerhouden. Neen, mr. Gondon, tenslotte hebt u niet met een schaakstuk te doen, dat u naar willekeur uit het spel kunt nemen. Misschien spreken we elkaar nog wel eens nader! En dan mr. Gordon hoop ik u nog eens ronduit mijn meening te kunnen zeggen En met deze alleenspraak bant Danny de Estna-fabrieken en haar directeur-generaal voorloopig uit zijn gedachten om zich geheel over te geven aan zijn nieuwsten aanwinst, door voor een deel nog onbetaalden motor, die hem het leven weer wat zonniger doet zien en hem nu op zijn veerenden rug in een kortst mogelijken tijd naar de groene oevers van de Theems brengt. Pan, de dog, toont zich, na Danny eens grondig besnuffeld te hebben, bereid deze in den kring der aan zijn zorg toevertrouwden op te nemen. De nieuwe motor wordt, zoowel door Nicolle als door Kitty, oprecht bewonderd, maar het proefritje, dat Danny direct met Nicolle wil ondememen, moet op dringend verzoek van de beide meisjos tot den volgenden dag worden uitgesteld, omdat men Danny eerst van het belangrijke nieuws op de hoogte wil stellen. Coverley is plotseling opgedoken. Ook Danny weet geen andere verklaring voor de verrassende gebeurtenissen te vinden. Daar zitten ze nu midden in een spannende Een gewapiende trawler van de zeemacht van Franco heeft de ,,Rambon" n.l. aange houden en gepoogd het schip naar Ceuta op te brengen. De „Johan Maurits van Nassau" i.', er echter op het laatste moment in geslaagd het opbrengen van del „Rambon" te verhin- deren, zoodat het schip veilig door de Straat van Gibraltar gekomen is. D<e ,,Rambon" had een afspraak gemaakt aldus vernemen wij van een der opvarenden om door de ,,Johan IVIaurits" op zekeren nacht om vijf uur geconvooieerd te worden oor de Straat van Gibraltar. De ,,Rambon'' stoomde nogal snel en tegen de orders in was het schip reeds om drie uur, dus twee uur te vroeg, op de afgesproken plaats aanwezig. Het schip bevond zich geheel alleen op zee en aan boord heerschte rust; men moest toch eenige uren wachten op den Nederlandsehen oorlogs- bodem. Maar plotseling werd de rust verstoord; het geronk van een motor werd hoorbaar, steeds harder en harder en even later scheerde een watervliegtuig van Franco's luchtmacht over het -schiip. Even cirkelde het rond en ver- dween toen weer in de richting van Ceuta, Daar heeft de bemanning van het vliegtuig blijkbaar onmiddellijk de autoriteiten van de ligging van het schip op de hoogte gebracht, want na esn uurtje verscheen, juist toen men aan boord van de ,,Rambon" weer tot rust gekomen was, een gefwapende trawler, die de „Rambon" te kennen gaf, dat het schip naar Ceuta opgebracht zou worden. Zoover zou het echter niet komen. De natuur kwam het Nederlandsche schip te hulp; een diehte mist kwam opZe'tten, waardoor het contact tusschen de ,,Rambon" eh den trawler verbroken werd. Ondertusschen had de commandant van de ,,Rambon zich in allerijl met den commandant van de „Johan Maurits" radiografisch in ver- binding gesteld om hem van zijn bevindingen mededeeling te doen. Mien hoopte aan boord van de ,,Rambon" aan de opbrenging te ont- snappen, maar deze hoop vervloog in rook toen uit den mist plotseling een tweede trawler opdoemde, die radiografisch uit Ceuta gewaar- schuwd was. Deze trawler maakte korte metben. Een schot klonk en dit schot, dat men voor den boeg van de ,,Rambon" afschoot, bewees, dat men aan boord van den trawler emst met de zaak maakte. ,,Bijdraaien en mee naar Ceuta", was het korte, maar duidelrjke bevel". En nu begon de strijd tusschen de „Johan Maurits eenerzijds en de „Rambon" en de gewapende trawler anderzijds. Full speed stoomde de Nederl. ooriogsbodem door het water, op vollen kracht werd door den ddchten mist gevaren en door middel van de radio trachtte men ieder oogenblik weer precies de plaats, waar de ..Rambon" zich bevond, te bepalen. Het werd een spannende race, daar de Rambon" intusschen nog slechts een half uurtje van de Spaansche territoriale wateren verwijderd was en eenmaal daargekomen, zou de aanhouding niet meer ongedaan te maken zijn. Aan boord van de „Rambon" heerschte dan ook de grootste spanning, vooral onder die op varenden, die enkele maanden geleden ook aan boord van de „Andra" geweest zijn; bun is namelijk door de Spaansche nationalistische autoriteiten verboden ooit nog een voet op Spaanschen bodem te zetten. Maar plotseling was de redding daar; uit den dichten mist doemden ineens de slanke lijnen van het Nederlandsche oorlogsschip op en nauwelijks had men aan boord van de ,,Johan Maurits" de „R-ambon" in het oog gekregen met vlak bij haar den Spaanschen trawler, of de commandant van de „Johan Maurits" seinde aan den commandant van den trawler: „Het Nederlandsche schip staat onder onze bescherming". Toen zag de trawler blijkbaar het nuttelooze om hier tegenin te gaan. Het schip bracht een keurig militair saluut aan den Nederland- deteotivefilm. Schoten in fhet bosch, een chauf feur, die wordt neergeslagen en een geheim- zinnige boodschap, welke den machtigen direc teur-generaal der Estna-fabrieken de stuipen op het lijf jaagtHet is alles even fantas- tisch. Onwillekeurig moet Danny aan de woorden van den cantinehouder denken: ,,Het staat nog lamg niet vast, wie hier de misdadiger is En het verslag, dat de beide meisjes over bun onderhoud met den politie-assistent Kaynes uitbrengen, lijkt hem een bevestiging van deze woorden. Maud zal dus ook in bescherming moeten worden genomen tegen Gordon, haar pleegvader, wiens motieven voor die adoptie van zeer bedenkelijken aard schijnen te zijn Het drietal zit langen tijd bijeen, beraad- slagend wat hun te doen staat. „Enfin", zegt Danny eindelijk op vaderlijken toon, „nu kan jullie in ieder geval niets meer gebeuren. Ik zal hier voorloopig een paar dagen blijven en in dien tijd de heele geschie- denis eens onder de loupe nemen „HC ja", plaagt Kitty, „Danny als bescher- mer van weduwen en weezen „Hoe wil je dat klaar spelen om hier te blijven?" vraagt Nicolle verwonderd. „Heb je dan vacantie?" Danny knikt. Waarheid en fantasie beden- kelijk door elkaar haspelend, hangt hij een verhaal op over een bezoek bij mr. Gordon, die hem op zijn prive-kantoor zou hebben ont- boden en bij die gelegenheid van zijn erkente- lijkheid zou hebben blijk gegeven in den vorm van een onverwacht verlof en ©en belofte voor een aanzienlijke salarisverhooging ,,Neemt u de zaak zelf ter hand, mr. Ward, heeft hij gezegd. Dan pas zal ik gerust zijn. Zooals u wilt, mr. Gordon, heb ik geantwoord, ik ben geheel tot uw dienst. Ik was trouwens zelf al van plan u voor te stellen de .bewaking daar buiten aan mij over te laten, want, onder schen ooriogsbodem en verdween in den mist, waama de Rambon" zich under de veilige besoherming kon stellen van de „Johan Mau rits", die het schip daarop ongehinderd door de Straat van Gibraltar bracht. Het laat zich begrijpen, dat zelden de beman ning van een Nederlandsch schip met meer enthousdasme de verschijning van de nationale driekleur heeft begroet. DE SGHAARSCHTE VAN BROODGRAAN IN DUITSCHLAND. De Duitsche rijiksminister voor voeding en landbouw heeft ter voorziening in de be- hoefte aan broodgraan een verordening uit- gevaardigd, waarin bepaald wordt, dat ieder producent van binnenlandsch broodgraan ver- plicht is al het door hem geoogste brood graan, met uitzondering van hetgeen hij voor eigen behoefte noodig heeft, af te leveren. Het is een ieder verboden broodgraan, rogge en tarwe als veevoer te gebruiken. DE POSITIE VAN DE VROUW. Een delegatie van vrouwen uit Sjanghai is naar Nanking vertrokken om daar bij de re geering erop aan te dringen, dat aan vrou wen een grooter oandeel in de leiding der openbare zaak zal worden toegestaan dan zij tot dusver bezaten. De vrouwen willen ver- tegenwoordigd zijn in het nationale volkscon- gres, dat op 12 Nov. te Nanking zal bijeen- komen om aan China een grondwet te schenken. DE SPANNING IN NOORD-CHINA. De Japansche weermacht heeft, schrijft de N. R. Crt., vele voortreffelijke eigenschappen. Een der minst bekende, meer speciaal dan voor ons West-Europeanen, is de meer dan moederlijke zorg, waarmede de Japansche leger- en vlootautoriteiten haar minderen omringen. Het is bijna ontroerend te ver nemen, welke maatregelen worden genomen, wanneer des avonds een man op het appCl ontpreekt. Onmiddellijk staan dan een paar duizend manschappen gereed om met voile wapenrusting den vermiste te gaan zoeken, in het bijzonder dan wanneer deze wegge- raakt is op Chineesch grondgebied. Het speu- ren geschiedt met zoo'n onnavolgbaren ijver, dat zij liever alles overhoop halen dan de kans te loopen, dat de ongelukkige juist nog in een gaatje kan blijven steken. Zij zullen dit zoeken niet bepenken tot die gelegenheden waar men gewoonlijk een niet op het avond- appCl teruggekeerden marinier kan vinden. Zoo noodig zullen zij heel China doorkruisen om den ongelukkige te vinden. Om hem het aanmelden te vergemaklkelijken, laat men dan overal waar gezocht is een bezetting achter. Wanneer het aantal der aanwezige troepen, hetgeen niet zoo verwonderlijk is, niet op deze uitgebreide zoekerijen is berekend, is dit voor Tokio geen bezwaar om nog wat extra hulp te zenden om aan de naspeuringen den ge- wenschten omvang te kunnen geven. Is het verwonderlijk, dat de Japansche soldaat, overtuigd van de teedere liefde, waar mede hij omringd wordt, gaarne tot een wederdienst bereid is, om zijn pleegouders van zijn dank'baarheid te getuigen. Zijn groot ge- voel voor discipline leert hem, dat het zon der twijfel niet met de Japansche waardig- heid overeen zou stemmen om maar eens op een willekeurig oogenblik te verdwijnen. Als dankbaar en volgzaam zoon weet hij, dat hij onvindbaar moet zijn, wanneer de vader dat verwacht en zijn begrip van strategie en poli tick zegt hem, wanneer dat moment is aan- gebroken. Zoo gebeurt het dan, dat wanneer Tokio erg boos is op Nanking, omdat het maar niet be reid is zich op vredelievende wijze de leiding ons gezegd, mr. Gordon, zei ik, die politie- assistent Kaynes lijkt me niet zoo'n licht..." De volgende dag gaat voorbij, zonder dat er iets bij'zonders gebeurt. Danny levert zich geheel over aan zijn zorgelooze stemming, die niet naar vandaag of morgen vraagt. Br is niet zoo heel veel intel lect voor noodig om te begrijpen, dat de strijd tusschen Gordon en Coverley niet geheel Igngs hem heen kan gaan en hij heeft zich vast voorgenomen om de kans, die.hem daarbij geboden wordt, tot de laatste consequentie uit te buiten. In de beste stemming musiceert hij den geheelen ochtend op zijn banjo. Kitty assisteert hem op haar luit, maar elk lied, dat zij inzet, is doortrokken van eenige melan cholic. Al haar vriendschap voor Nicolle ten spijt, is het voor Kitty toch verre van aangenaam „dat verliefde gedaas" van Danny te moeten aanhooren. Na het middagmaal verdwijnt Danny plotse ling spoorloos om een uur later even onver- wachts weer te komen opdagen met een dik touw, een stel ijeeren haken en een korte, dikke plank. Dan verdwijnt hij voor de tweede en derde maal am telkens met een paar dikke palen terug te keeren en 's middags, kort voor het thee-uurtje, wordt dan plechtig de door Danny voor ,,het pleegkind" vervaardigde schommel in gebruik genomen. Kaynes blijft intusschen onzichtbaar, doch als Danny eenigen tijd later zijn boot uit de schuur haalt om met Maud en Nicolle de Theems op te roeien, komt hij haastig uit zijn woninig naar buiten om Danny, hevig gesticu- leerend, te beduiden, dat hij onmiddellijk moet terugkeeren. •Verwtfterd ro?pt hij Danny toe, dat het kind zich noch te water, nooh te land van het weekend-huisje mag verwijderen. Mils Ge zoo'n handig metalen zakdoosie met 3 „AKKERTJES" bij U heeft, als Ge U minder prettig gaat voelen, hoofdpijn krijgt of kou hebt gevat. (20 cent) Ingez Med. in Noord-China nog verder te doen ontnemen en liever dan deze minnelijke schikking te aanvaarden een oorlog accepteert, zoodat Tokio om de onderhandelingen te doen vlotten gaarne eens een demonstratie van zijn kracht wil geven in de vrijwel onbeschermde Chinee- sche havensteden, een Japansch marinier te Sjanghai het tijdstip gekomen acht de natio nale martelaarsrol op zich te nemen en te verdwijnen. Hetgeen voor de vlootautoriteiten aanleiding is om aanstonds met voile kracht met het zoeken te beginnen. En de detectives doen hun werk, waarschijnlijk als gevolg van him opleiding, op zoo grondige wijze, dat de Chineesche bewoners van de stadsgedeelten, waar gezocht wordt, het geraden achten, ijlings have en goed tezamen te pakken en het heil in de vlucht te zoeken. De genoemde marinier gaf intusschen blijk niet alleen een goeden neus voor de buiten- landsehe, maar ook voor de binnenlandsche politiek te bezitten. Tot dusverre had alleen het leger reden om zich met Noord-China bezig te houden. Daar was in den nacht van 7 op 8 Juli j.l. een soldaat verdwenen, waar- van men meende, dat hij in Wang Ping ver- blijf hield. Klaarblijkelijk is voor soldaten Wang Ping niet zoo interessant als Sjanghai voor mariniers, mitsdien de vermiste reeds den volgenden dag weder present bleek. Maar waar de Japanners als goede huisvaders het prmcipe huidigen, dat voorkomen beter is dan genezen, vonden zij het noodig eenige maat regelen ter voorkoming van herhaling van dergelijke verdwijningen te treffen, tot welk doel de regeering bij een aanvullende begroo- ting een bedrag van 97 millioen yen zal aan- vragen. Onze marinier schiep nu echter de gelegen heid om de balans tusschen leger en vloot weder in evenwicht te brengen. Immers nu heeft ook de vloot een eisch tegen China, n.l. teruggave van den vermisten marinier Wel- ken eisch men wel door de noodige andere eischen vergezeld zal doen gaan, opdat er ten minste nog iets te eischen blijft voor het geval de betrokkene het voorbeeld van zijn lands- man zou volgen en aangetrokken door de liefdevolle behandeling ontijdig naar zijn onderdeel zou willen terugkeeren. Met dat al ziet het er met de spanning in Noord-China allerbedemkelijkst uit. Aan het einde der vorige week scheen het, alsof toch nog een regeling getroffen zou worden, die beide partijen kon bevredigen. Maar de kan- sen hierop zijn nu aanzienlijk verminderd. De week heeft ingezet met nieuwe gevechten, welke heviger zijn geweest dan de scher- mutselingan van de vorige week. Aan den spoorweg TientsinPeiping, over welken spoorweg de Japanners. de controle wenschen hebben zij het station van Langfeng bezet! Bovendien is ook Peiping zelf in den strijd be- trokken. De bedoeling der Japanners is duidelijk. Zij wenschen het bezit der strategisch belang rijke punten. Zij hebben aanvankelijk getracht deze te venkrijgen langs den weg der overeen- komsten. Het Maandag door generaal Kat- soeki, den commandant der Japansche strijd- krachten in Noord-China, ingediende ultima tum is een nieuwe poging om dit doel door het doen terugtrekken der Chineesche troe pen te bereiken. De Japanners beweren, dat generaal Soeng Tsje joean deze ultimata zou hebben aange- nomen. Op zichzelf is dat niet erg waar- Danny mompelt weliswaar iets van ,,over- dreven nonsens" en ..dwaze politievoorschrif- ten' waaraan hij zich niet kan storen, maar er zit tooh niet veel anders voor hem op dan Maud onmiddellijk aan land te zetten. Terwijl hij dan alleen met NicoUe zijn onder- broken roeitocht voortzet, tnacht Kitty de kleine Maud te troosten door met haar samen een eenvoudig kinderliedje op idle luit te spelen Met de lihkerhand houdt Kitty den hals van de luit omklemd, terwijl zij met de rechter de vingers van het kind over de snaren leidt. Tot haar verbazing bemerkt zij, dat Maud met het grootste .geduld steeds weer het lied van Hansje, die alleen de wijde wereld introk, opnieuw beigint, net zoo lang tot zij Kitty's bebulpzame hand niet meer noodiig heeft. Het blijkt, dat Maud 'n uitstekend muzikaal gehoor heeft, want wanneer zij een verkeerde toon aanslaat, corrigeert zij zichzelf onmid dellijk. Kitty v'oelt de trots van de paedagoog, die. de, in het kind sluimerende talenten heeft vermogen te ontdekkien. Dat geeft haar tenminste eenige troost voor dan aanblik van de, op de rivier dnjjvende boot met haar beide inzittenden, wier uitbundige vroolijkheid tot op de veranda van het weekend-huisje door- dringt. Zij zet Maud bij zieh op schoot. O, wat dat betaekient, niet alleen te zijn. Iemand om zich heen te hebben, wien men zijn liefde en zorg kan geven. Wat een wonder- lijke, overweldigende gewaarwording is deze, zoo onverwacht in haar ontwaakte moeder- liefde Aoh Maud, meisje, wat beteekent Danny eigenlijk voor ons Zij knipt met haar duim en wijsvinger-in de lucht en trekt daarbij ©en zoo verachtelijk gezicht, alsof zij met deze geste Danny voor eeuwig uit haar gedachten heeft verbannen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1