ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN iuper-kwaliteit! Om een kind. Laat Uw vacantie niet bederven! No. 9634 VRIJDAG 23 JULI 1937 77e Jaargang Binnenland Feuslleton Buitenland 10 CT. EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen Het aanbrengen van waterleiding en sanitair in Gemeentegebouwen met bijkomende werken. NIETS 6AAT ZO RAS ALS EEN RADION WAS BLAUW BAND VOL AROMA WIT BAND EXTRA LICHT NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. A D VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en dicky's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. zullen op 30 Jul! 1937, des namiddags 3 uur, voor aannemers uit de gemeente Ter Neuzen, in het Gemeentehuis aanbesteden: Het bestek met teekeningen is verkrijgbaar ten kantore van de Gemeentewerken. Aanwijzing zal geschieden op 28 Juli 1937. iDe nota van inlichtingen ligt vanaf 29 Juli 1937 ter inzage in de bodekamer in het Gemeentehuis. Ter Neuzen, 23 Juli 1937. Burgemeester en Wlethouders voornoemd, P. TELLBGBN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. PRINS BERNHARD. Prins Bernhard heeft Maandag de gewone vergadering van den raad van beheer van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht in zijn functie van koninklijk commis- saris bijgewoond. LANDBOU WORDENIN GS WET. Reeds dadelijk na de verkiezingen werd ge- meld, dat het voorontwerp-Landbouworde- ningswet, althans in zijn tegenwoordigen vorm, niet zal worden gehandhaafd, gezien de vele critiek vooral uit handels- en industrieele maar ook uit agrarische kringen. In de vergadering van de Kamer van Koop- handel te Eindhoven heeft het lid van de Tweede Kamer de heer K. L. M. van de Putt thans medegedeeld, dat het ontwerp niet in behandeling zal worden genomen. HOOGEN RAAD VAN ARBELD. Bij Kon. besluit is aan Prof. Mr. C. P. M. Romme te 's-Gravenhage, minister van Sociale Zaken, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van den Hoogen Raad van Arbeid. HET VERBOND VOOR NATIONAAL HERSTEE. Naar gem eld. wordt, zijn de gep. vice- admiraal J. C. Quant en gep. kolonel B. C. Kempees uit het Verbond voor Nationaal Herstel getreden. Admiraal Quant was voorzitter van de afdeeling Amsterdam en stond bij de Kamer- verkiezdngen als no. 3 op de lijst. DE BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID. Naar de ,,Volkskrant" verneemt heeft de Minister van Sociale Zaken, Prof. Mr. C. P. M. Romtme, aan de besturen van de centrale werkgeversorganisaties en aan de vier groot- ste arbeidersvakcentrales een brief gericht, waarin de Minister o.m. het volgende zegt: ,,Een van de meest belangrijke urgente pro- blemen, waarmee ik me in de naaste toekomst zal moeten bezighouden, is wel het vraagstuk der werkloosheid. Eensdeels zal getracht moeten worden den omvang der werkloosheid zooveel mogelijk te beperken anderdeels de geldelijke gevolgen der werkloosheid zoo doelmatig mogelijk te regelen. Ik beperk mij in dit schrijven tot het eerste punt. Uiteraard ligt een groot deel daarvan buiten mijn bemoeiing. Het aantal werkloozen hangt niet alleen in sterke mate af van de inter national factoren, maar ook van het alge- meene oeconomische beleid, waarmede niet ik ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 19) Vervolg. „0, dat mag hij gerust doen!" geeft Kitty nog steeds buiten zichzelf, ten antwoord. ,,Dat zou de beste gelegenheid zijn..." Gordon wendt zich tot Benett. ,,U ziet wel, hoe goed het was, dat ik u verzocht om mee te gaan, inspecteur. Ik moet zelfs de hulp der politie inroepen om het kind te kunnen meenemen. Wilt u zoo goed zijn, inspecteur, uw maatregelen te tref- fen om aan deze afschuwelijke' sc6ne een eind te maken!" ,,Kom Maud", zegt Kitty met een wan- hopige poging om de tranen in haar stem te onderdrukken. ,,Wees lief! Laat je zoet aan- kleeden. Je ziet toch, dat je mee moet!" Maar Maud, die Kitty anders onmiddellijk gehoorzaamt, scheurt zich van haar los, om- klemt met beide armpjes de hals van den dog en snikt hartstochtelrjk: „Pan! Pan! Maud wil hier blijven. Maud wil niet mee..." Hetgeen zich hierna afspeelt, is zoo roman- tisch, dat Maud's kinderlijk geloof in de won- derkracht van den dog ,,Pan" inderdaad op waarheid schijnt te berusten. Kort na elkaar klinken uit het bosch vier schoten, welke een eigenaardige, de detona- ties versterkende echo hebben. Eenige oogenblikken later duikt aan den boschrand Gordon's chauffeur op, zijn fraaie livrei door vochtige aarde besmeurd. Buiten adem snelt hij op het groepje men- schen in den tuin toe en overhandigt Gordon in de eerste plaats mij heb bezig te houden. Wei echter ligt het op mijn terrein te over- wegen of door regelingen op het gebied van den arbeid zelfs iets kan worden gedaan om een zoo groot mogelijk aantal personen aan den arbeid te krijgen en te houden, op een wijze die oeconomisch verantwoord is. Ik heb hiermede met name op het oog regelingen, die een zoo goed mogelijke ver- deeling van den arbeid over de beschikbare arbeidskrachten verzekeren. Wellicht kan in deze ook met behulp van het publiek gezag iets ten goede worden gedaan. Ik denk daarbij aan maatregelen als: een meer gelijkmatige verdeeling van den arbeid over verschillende tijden van het jaar; het twee-op-een-stelsel; de regeling van den toe- vloed van nieuwe arbeidskrachten tot het be- drijf; uitschakeling van personen, die wegens onbekwaamheid of leeftijd niet of niet meer kunnen worden geacht tot het bedrijf te be- hooren. Het komt mij voor, dat, wil men dit vraag- stiik bezien, zulks alleen bedrijfsgewijze goed kan geschieden, in dier voege, dat men zich vak voor vak afvraagt, of in deze richting iets is te doen, en wat dan. Te dien einde zou ik gaarne de voorlichting hebben van hen, die de bedrijven in hun dage- lijksche gang en hun algemeen verband over- zien. Ik zal het dan ook zeer op prijs stellen over dit onderwerp in de tweede helft van Augustus of begin September ook met uw vereeniging een onderhoud te hebben, waarbij dan ter sprake zal komen: 1. of in bepaalde bedrijven vermoedelijk iets in bovenstaanden geest zal zijn te doen en eventueel in welke richting; 2, welke bedrijven in de eerste plaats zouden moeten onderzocht en op welke wijze, waarbij ik allereerst denk aan de medewer- king van de bedrijfsraden en bij ontstentenis daarvan aan die van eventueel ter zake te vormen paritaire commissies." De Minister besluit dan zijn brief met een beroep te doen op de medewerking der be- trokken organisaties. DE A FBROKKEIJ NG VAN HET REXISME. iHoewel L6on Degrelle, de leider van Rex, een nieuw offensief tegen de regeering en de f Ingez. Med 1 met alle teekenen van groote opwinding, een briefje, waarop met een haastige hand eenige woorden zijn geschreven. Toen Mr. C. M. Gordon's auto ontmoette, stopte hij en liet zijn eigen wagen keeren. Gordon's zware Cadillac was spoedig uit het gezicht verdwenen, maar Mr. C. M. kon het doel van den tocht wel raden. Langzaam volgde hij het spoor van de Cadillac tot hij deze terugvond op het open terrein bij het huisje, dat hij zelf zoo juist had verlaten. De chauffeur zat achter het stuur, verdiept in de lectuur van een krant. De beide andere inzittenden van den wagen waren niet te zien. Ongetwijfeld hadden zij zich naar het huisje begeven. Mr. C. M. sprong uit zijn auto en schreef haastig een paar regels op een, slechts aan een kant bedrukte bladzijde, welke hij uit den gids voor Londen scheurde. Daama sloop hij, alsof hij zich midden in de Australische bosschen bevond, naar de Cadillac, vloog met een geweldigen sprong den niets vermoedenden chauffeur naar den keel, trok hem uit de auto en slingerde hem op den grond, waar hij het gezicht van den man voorover in het natte mos drukte, zoo- dat deze zijn geheimzinnige aanvaller niet kon zien. De chauffeur, een onmacht naJbij, voelde een krachtigen greep van twee handen in zijn nek. ,,Geen kik!" hoorde hij een gedempte stem zeggen. Anders schiet ik je neer! Hier, breng dit briefje aan dien schurk van een chef van je, meneer den directeur-generaal, Gordon!" De twee ijzersterke handen grepen hera nu bij de schouders en trokken hem omhoog, zoodat hij tuimelend op zijn voeten kwam te staan. Hij voelde de koude loop van een browning in zijn nek. ,,Als je het waagt je om te keeren, is het thans aan het bewind zijnde politieke partijen aankondigt, blijkt de Rexistische beweging toch geleidelijk verder af te brokkelen. Tee- kenend was wel de nederlaag, Zondag bij de tusschentijdsche gemeenteraadsverkiezing te Spa, door den rexistischen candidaat geleden. Deze behaalde slechts 178 stemmen, terwijl, bij de parlementsverkiezingen in 1936, ruim 500 stemmen te Spa alleen, op de Rexistische lijst werden uitgebracht. Een ander feit van beteekenis is het besluit door ongeveer 3000 leden van de katholieke jeugdgroepeeringen uit de provincie Luxem burg getroffen, het Rexisme te verlaten en naar het Parti Catholique Social terug te keeren. EEN VERONTWAARDIGD TENOR. De Times meldt uit Sydney: De Italiaansche tenor Tito Schipa, die een toumee door Australie maakt, heeft zich zeer opgewonden over de mededeeling van den bur gemeester van Sydney, dat hij niet meer den fascistische groet mag brengen als besluit van zijn concert, of dat hem anders de con- certzaal niet meer verhuurd zal worden. Tito Schipa heeft verklaard: „Kunst staat boven de politiek, maar ik heb mijn vaderland lief. De burgemeester beleedigt mij en beleedigt mijn land. De fascistische groet is mijn ma- nier om mij te uiten. Ik zal voortgaan dien groet te brengen". GARNALENVISSCHERS IN BELGlE ZIJN ONTEVREDEN. De garnalenvissohers van de Belgische kust- streek zijn op het ooigenblik zeer ontevreden. Hun bedrijf wordt steeds minder winstgevend, en zij beklagen zich emstig over het feit, dat de regeering de invoercontingenten voor gar- nalen heeft verruimd. In de afgeloopen week was er aan de markt te Oostende een overvloed van gamalen, waar- door de prijs daalde tot drie franos per kilo, waarvan de visschers slechts den franc ont- vingen. Een aantal hunner was zoo ontstemd, dat getracht werd ongeregeldheden uit te lokken. De visschers hebben ten slotte een delegatie samengesteld, die te Brussel een onderhoud heeft gehad met verschillende regeeringsautoriteiten, teneinde een verminde- ring te verkrijgen van de overdrachtstaxe, en een nieuwe regeling voor den doorvoerhandel. Zij eischen eveneens, dat ide invoer, zoo niet geheel afgeschaft, dan toch voorloopig wordt verminderd, en dat de thans van kracht zijnde licenties worden herzien. De reggering heeft beloofd de eischen der garnalenvisschers te onderzoeken. NIEUWE ONLUSTEN TE BELGRADO. De groeiende opwinding onder de bevolking van Belgrade over de mishandeling door de politie van den bisschop van Sjabatz en een anderen geestelijke der orthodoxe kerk, benevems over het voorstel der Joego-Slavische regeering een concordaat met het Vaticaan te sluiten, hebben ook Woensdag weer tot tal van wanordelijkheden geleid, zoodat de politie zelfs van de vuurwapens gebruik heeft moeten maken en herhaaldelijk met gevelde bajonet charges, moest uitvoeren. Gedurende den geheelen nacht waren de klokken van alle kerken te Belgrado en in geheel Servie geluid ten teeken van rouw over den aanval der politie op de geestelijkheid. Van vele kerken in Servie woei zelfs een zwarte vlag. Maar de politie heeft een dergelijke demonstratie in de hoofdstad verboden. Des avonds liepen betoogers te hoop bij de Fransche legatie en riepen: „Lang leve koning Peter! Weg met StojadinowitsjWeg met vader Korosjets! Weg met het concordaat!" Toen de politie met den gummistok op de menigte insloeg, werd zij met gejouw ontvan- gen. Op dat moment werd de bajonet op het geweer geplaatst en een charge uitgevoerd, waarop 't publiek reageerde door met steenen met je gedaan! Vooruit! Hard loopen!" En de chauffeur liep weg, liep wat hij loopen kon. Want achter hem klonk plotseling een ratelend geluid als van een machinegeweer. Hij meende de kogels om zijn hoofd te hooren fluiten. In werkelijkheid echter had Mr. C. M. met revolverschoten de banden van de Cadillac doorboord. Dat klonk, alsof hij acht schoten afvuurde, want op elk schot volgde de deto- natie van den springenden band. Daarop rende Mr. C. M. naar zijn cabriolet, sprong er in en een oogenblik later was hij uit het gezicht verdwenen. „Ik heb u al eens gewaarschuwd", leest Gordon ontzet. ,,Laat Maud met rust! Voor ditmaal slechts een kleine straf. Morgen noteeren aandeelen Estna-fabrieken aan de beurs tien punten lager. Oorzaak: nieuw wagentype der Estna-fabrieken. Verkeerde constructie. Miserabel confectiewerk!" En daaronder staat groot en duidelijk, als of de schrijver van deze regels zich bijzondere moeite had gegeven om de onderteekening zoo opvallend mogelijk te maken: OOMRAD COVERLEY. .jPardon, mag ik dat briefje misschien even lezen?" vraagt Benett, terwijl Kaynes en Brownell met den chauffeur naar den Cadil lac in het bosch Snellen. ,,Ongelooflijk!" zegt Gordon, terwijl hij het stuk papier tot een bal ineenfrommelt. ,,Weet u van wien dit hier is? Van Coverley! Dat zijn toestanden als in de Wild-West! Een door de politie gezochte misdadiger houdt zich rustig midden in Londen op, doet, wat hem belieft, bespionneert me en ontziet zich niet mijn chauffeur op klaarlichten dag neer te slaan. Alles onder de oogen van de pfolitie!" ,,Laat u mij dat briefje tooh eens zien!" en andere projectielen te werpen. Ten slotte vuurde de politie een salvo af, naar zij beweert in de lucht, waarop de menigte uiteen vluchtte, en in het nabijgelegen park een heenkomen zocht. Telkens kwam het daarna weer tot nieuwe opstootjes, waarbij voortdurend het volkslied werd aangeheven. Er werd toen door de politie met ide bajonet op de karabijn igechargeerd. Prins Paul in het geding. Prins Paul heeft tot dusver geen der ver- zoeken van de bisschoppen ingewilligd, om hun een audientie te verleenen, opdat de geestelijkheid „hem met de ware gevoelens van het volk bekend kan maken". Daarom hebben zij telegrammen aan den prins gezonden, waarin de situatie wondt uiteengezet. In antwoord op de verklaring der regeering, dat Prins Paul voor de wet niet verantwoor- delijk is voor de daden der regeering en er dus ook van geen ex-communicatie sprake mag zijn, hebben, naar de „Daily Tel." vemeemt, de leiders van de kerk medegedeeld, dat prins Paul, wat die daden betreft, verantwoording aan God schuldig is. De leiders van de oppositie hebben een verklaring gepubliceerd, waarin zij zeggen, dat 't concordaat de grondwet en de souverei- niteit van den staat aantast en waarin zij de regeering waarschuwen, dat dit tot betreurenswaardige gevolgen kan leiden. Het concordaat, zoo zeggen zij,, geeft de katholieke kerk een privilege, dat ver uitgaat boven dat der andere kerkgenootschappen en daardoor zal het land in een vreeselijk godsdienstconflict gewikkedd worden. Een regeeringsverklaring zegt omtrent den bisschop van Sjabatz dat deze op geheel onverklaarbare wijze is gevallen en daarbij gewond werd. „VACANTIE IN EIGEN LAND". De Britsche premier Chamberlain heeft aan alle leden van het kabinet gevraagd hun vacantie in eigen land door te brengen. In de kringen der Britsohe regeering is men alge meen van oordeel, dat afgezien van den toestand in het verre Oosten, er stellig een verbetering is te constateeren in de voort durend wisselende Internationale situatie. Niettemin wil de premier echter de zekerheid hebben, dat zoo noodig alle leden der regeering terstond in Londen kunnen zijn, te meer daar het parlement de volgende week tot einde October op reces gaat. Er waren reeds eenige ministers, die het plan koesterden hun vacantie buitenslands door te brengen, o.a. de lord-kanselier viscount Hailsham, die met zijn vrouw naar Zuid- Amerika had willen gaan. Hij heeft dit plan echter laten varen. Verscheidene ministers zullen hun vacantie doorbrengen in Schotland, anderen gaan naar Yorkshire of naar de Zuidkust, zooals minister Eden. De premier zal een deel van zijn vacantie doorbrengen op Balmoral Castle, als gast van den koning. NOG MEER ONRUST. Wij leven, zoo zou men met een variatie op professor Huizinga's In de Sehaduwen van morgen kunnen zeggen, schrijft de N. R. Crt., in een verdwaasde wereld, in een gemeen- schap, die geen gemeenschap is, waarin men de afwezigheid moet constateeren van ieder begrip van menschelijke solidariteit. De mensch leeft in, ja moet men zelfs niet zeggen, leeft van de onderlinge verdeeldheid. Alle internationale organen ten spijt, is de onop- rechtheid niet verminderd. Als er nog eens een overaenstemming is, dan is zij in vele gevallen slechts schijnbaar, dan bestaat zij slechts, omdat men er in geslaagd is een formule te bedenken, die door de betrokken partijen naar eigen wensch kan worden uit- gelegd. Maar al te spoedig blijkt dan, dat men schijn voor wezen heeft genomen. Dezer dagen accepteerden alle landen, die in dringt Benett ongeduldig aan. ,,Wat schrijft hij dan? Bedreigt hrj u? Mr. Gordon..." Tot zijn intense verbazing bemerkt hij, dat Gordon de hand, waarin zich het briefje be- vindt, in de zak van zijn colbert steekt, zich vervolgens afwendt en zonder groet vertrekt. Hoofdschuddend volgt hij hem. ,,Mr. Gordon! Wat moet er met het kind gebeuren Het antwoord, dat hij krijgt, klinkt aller- wonderlijkst. Verkeerde constructie! Hoe is hij daar achter gekomen?" Dan verdwijnen beide mannen in het bosch. Kitty en Nicolle staren hen verbluft na. Coverley heeft zich in de nabijheid opge- houden! Hij heeft geweten, dat Gordon het kind wilde meenemen! En daarom deze over- val? M'n hemel, wat zal het eind zijn van dit alles Zij luisteren, of zij nog iets van het ge- sprek kunnen opvangen, doch uit het bosch dringen slechts enkele woorden tot hen door. Aan de tuinpoort staat Pan, zachtjes grom- mend. ,,Weg! Allemaal weg! Die booze man nen", jubelt Maud uitgelaten. ,,Pan heeft boem-boem gemaakt". Zij trekt Kitty onge duldig aan de hand. ,,Pan heeft boem-boem gemaakt. En toen zijn ze allemaal wegge- loopen!" Zij trekt Kitty mee naar den dog. „Zeg toch wat! Zeg toch wat tegen hem!" ,,Lieve, goeie Pan!" zegt Kitty ontroerd, den grooten hond over den kop streelend. „Dat met dat boetn-boem heb je fijn gedaan, mr. Pan!" Ontslagen Tien minuten voor sluitingstijd treedt een klerk van de afdeeling ,,Personeel" het con- structiebursau binnen en overhandigt Danny een brief. In dit schrijven wordt hem beleefd, maar (Ingez. Med.) de niet-inmengingscommissie zijn vertegen- woordigd, het Engelsche compromis-voorstel. Ondanks de lovende artikelen, die de pers van alle landen aan deze gebeurtenis wrjdde, bestond er op dat oogenblik geen eenhei'd. De opmerkingen, die bij de aanvaarding werden gemaakt, bewezen maar al te duidelijk, dat de wezenlijke standpunten nog even ver uit elkaar lagen. Men accepteerde dit voorstel, omidat het de eenige oplossing was om direct erger te voorkomen en omdat het ten slotte zeer goed mogelijk was de gewenschte voor- deelen daaruit alsnog te verwezenlijken. Daarom schreven wij dan ook, dat er waarlijk geen reden tot blijdschap meer was, wanneer weer eens een nieuw accoord in de Spaansche kwestie bereikt scheen te zijn. Want de moei- lijkheden worden er niet minder om. Met of zonder overeenstemming blijven de tegen- stellingen. Bij de eerste gelegenheid, die zich maar voor kon doen, werden deze woorden bewaar- heid. In de eerste vergadering der sub-com- missie is de zaak al misgeloopen. De opstelling van het werkprogramma struikelde over de vraag of de vrijwilligerskwestie dan wel het toekennen van belligerentenrechten daarop na de aanstelling van de waarnemers in de Spaan sche havens voor moest komen. Met het betreurenswaardige resultant, dat Lord Plymouth aan het >eind van de vergadering moest constateeren, dat over de agenda geen overeenstemming kon worden bereikt en dat de vergadering moest worden verdaagd om de verschillende regeeringen over de nieuw geschapen situatie te raadplegen. Wanneer men zelfs over een agenda al zulke diepgaande meeningsverschillen krijgt, hoe kan men dan nog eenig vertrouwen hebben, dat men ter zake van de uitvoering spoedig verder zal komen? Is het niet verbijsterend, wat men in de waagschaal stelt, feitelijk ter wille van futiliteiten Want de toekenning der belligerentenrechten, die de kern van dezen nieuwen stilstand is, beteekent in wezen toch door zoo'n schele hoofdpijn, door warmte of ongewone vermoeienis. Zorg altijd zoo'n zakdoosje met 3 „AKKERTJES" bij U te heb ben van 20 ot. Ze helpen direct, maken „fit" Ingez. jled. zakelijk medegedeeld, dat de directie der Estna-fabrieken zich tot haar spijt genood- zaakt ziet in verband met bezuinigingsmaat- regelen Mr. Danny Ward tegen 1 October a.s. te ontslaan. Mr. Ward kan met ingang van morgen tot dien datum verlof nemen. Mechanisch onderteekent Danny de ont- vangstbevestiging, welke de klerk hem voor- legt. lOntslagen! Werkloos! Uit! En dat, terwijl hij gedacht had zich door eerlijk en hard werken een bestaan te kun nen verzekeren. Een vast inkomen, vrij be- hoorlijke vooruitzichten, die hem over vele onaangenaamheden heenhielpen, dat was het, wat hem tot dusver het leven vrij zonnig had doen inzien. En nu is dat alles voorbij. Af geloopen! OntslagenWaarom Danny probeert alle details van zijn onder houd met Gordon weer in zijn herinnering terug te roepen. Desondanks echter vindt hij geen antwoord op de vraag, die hij telkens weer voor zichzelf herhaalt: „Ontslagen! Waarom 'Zwaar leunt hij op zijn teekentafel. Tn de kantoorgebouwen is luid spreken verboden. De directie!", leest hij op een bord, dat tegenover hem aan den muur hangt. Hij moet zich met alle geweld beheerschen om hier in dit vertrek waar luid spreken ver boden is, zijn vraag niet uit te schreeuwen: Ontslagen! Waarom? De cantinehouder, Fred Bigs, kijkt verbaasd op als Danny hem een, slechts ten deele ge- bruikt bonboekje voor de maaltijden, zwijgend over het buffet toeschuift. ,,Wat moet dat beteekenen, mr. Ward?" Ontslagen..," Verschrikt buigt Bigs zich naar hem toe. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1