ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN jreis/^ MfCEOTJES No. 9632 Om een kind. MAANDAG 19 JULI 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland AKKER-CACHETS ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeef sterFir ma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MINISTER ROMME MET VACANTIE. Met bet Douglas DC-2 toestel van de K.L.M. de Haan, bestuurd door gezagvoerder Stork, is Vrijdagmiddag om 12 u. 55 de Minister van Social® Zaken, Prof. Mr. C. P. M. Romme, met vacantie naar Londen vertrokken. HET SLIFGEVAAR OP DE MOERDIJK- BRUG. In antwoord op een verzoek van de KNAC aan den minister van waterstaat om de werk- zaamheden tot het stroefmaken van het rij- wegdek op de Moerdijkbrug te doen bespoedi- gen en in afwachting daarvan waarschuwings- borden voor bet -slipgevaar te willen doen plaatsen, beeft de KNAG bericbt ontvangen, dat deze borden thans zijn geplaatst en dat met het stroefmaken van bet wegdek een aan- vang is gemaakt. SUIKERFABRIEK ZEELAND VOOR SLOOP VERKOOHT. Men meldt, dat de maatschappij voor sloop- werken te Stampersgat de voormalige suiker- fabriek Zeeland te Bergen op Zoom beeft aangekocbt met. inbegrip van terreinen, ge- bouwen en machines. Deze fabriek wordt evenals de suikerfabriek te Stampersgat gesloopt. De machines zullen worden verkocht. De terreinen en gebouwen aan de haven te Bergen op Zoom zullen, nadat de machines zijn uitVerkocht, eveneens onder den hamer vallen. AANHOUDIN G VAN WEGGELOOPEN SCHEPELINGEN. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken maakt bekend, dat, iblijkens een mededeeling van den Belgischen tijdelijk zaakgelastigde dd. 28 Juni de Belgiscbe regeering de op 17 Juni 1861 te Brussel bij uitwisseling van verklarin- gen tusschen Nederland en Belgie tot stand gekomen regeling betreffende de wederzijd- sche aanhouding van weggeloopen schepelin- gen (bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant van 25 Juni 1861, no. 148) heeft opgezegd. LIBERALS STAATSP#lRTIJ DE VRIJIIEIDSBOND. Naar gemeld wordt, zal de buitengewone al- gemeene vergadering van de Liberale Staats- partij „De Vrijbeidsbond" gehouden worden op Zaterdag 16 October. DE OPBRENGST DER RIJKSMIDDELEN. De maand Juni is, blijkens den stand van de Rij'ksmiddelen, een goede maand geweest voor de Nederl. schatkist. De „overige mlddelen" brachten 40.410,768 op, hetgeen ruim 10 mil- lioen meer is dan de opbrengst in Juni 1936 en bijna 5% millioen meer dan die van Mei van dit jaar. In totaal is in dit eerste halfjaar f 33.134.893 meer opgebracht tot nu toe dan in dezelfde periode van 1936. De omzetbelasting was iets minder dan de vorige maand, maar het opgebrachte bedrag 6.488.167) stemt toch tot tevredenheid. Deze belasting gaat de totaal-raming 62.500.000) verre overschrijden. Zij heeft in de eerste zes maanden van dit jaar reeds 35.938.998 op gebracht. De rechten op den invoer kwamen thans ruim 1 millioen boven de raming met een op brengst van 8.617.077. Ook de dividend- en tantiemebelasting neemt een belangrijke plaats in onder de ove rige middelen. Juni bracht 3.930.874 op, het geen ruim 3 millioen meer is dan de opbrengst in Mei. Met de accijnzen vlot het nog niet al te best. De accijns op bier kwam ongeveer 2)4 ton boven de raming en bracht ook meer op dan in Juni 1936, maar de accijns op het gedistil- leerd kwam niet aan de raming toe. ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 17) Vervolg. ,,Ik kan u wel zeggen, mr. Gordon, dat u zich op die beide meisjes volkomen kunt ver- laten. Zoover ik heb kunnen constateeren, is Maud daar al heelemaal ingeburgerd. Zij is volkomen gezond en ulterst opgewekt. Haast niet meer te herkennen. Misschien kunt u eens een oogenblikje van uw kostbaren tijd afnemen om u zelf op de hoogte te gaan stel- len. 't Is buitengewoon mooi daar buiten aan de Theems. U zult er geen spijt van hebben!" Gordon staart met een leegen, niets-zeggen- den blik voor zich uit; hij schijnt niet goed te weten, wat hij hierop moet antwoorden. Op dat oogenblik ratelt de telefoon. Gordon neemt de hoom van de haak. „Ja? Met Gordon... Aha, inspecteur... Wat zegt u? Dood gevonden? Ach kom... De vermoedelijke moordenaarNatuurlijk, dat stelt me volkomen gerust, volkomen... Par don?... Het kind...? Ja, dat kan ik op het oogenblik bezwaarlijk beoordeelen. Blijft u op 't bureau?..., Goed, dan zal ik u over een paar minuten opbellen. In ieder geval dank ik u voorloopig, inspecteur!" Hij legt den hoorn neer. Plotseling schijnt hij geheel veranderd. ,,'t Is allemaal buitengewoon interessant, wat je me daar vertelt, jongmensch", zegt hij met een schamper lachje, ,,maar intusschen blijken je onthullingen reeds door bepaalde gebeurtenissen achterhaald te zijn". Hoewel de activiteit ter beurze over het al- gemeen niet bijzonder groot was, heeft de groote activiteit op de emissi'emarkt een gun- stigen invloed gehad, zoowel op de opbrengst van het effectennota-zegel als op de opbrengst van de zegelrechten op de binnenlandsche effecten. De opbrengst der loodsgelden bedroeg in dit halfjaar 405.860, tegen f 250.000 in het- zelfde tijdvak van 1936. Bij de directe belastingen steeg het netto- kohierbedrag voor den dienst 1937 van f 44.191.681 tot f 57.775.374 (vorig jaar 52.021.379). DE NIET-HERKIEZING VAN DEN HEER SERRARENS. Op vragen van het Tweede Kamerlid Wou- denberg in verband met de niet-herkiezing van den heer Serrarens als toegevoegd lid van den raad van beheer van het Intemationaal Ar- beidsbureau, heeft de Minister van Sociale Zaken o.a. geantwoord Daargelaten of door de bedoelde handelwijze der arbeidersgroep eenig aaftzien is geschaad, is zulks zeker niet het geval met het aanzien van Nederland als christelijke natie. De heer Woudenberg had ook gevraagd, of de Minister niet van oordeel is, dat het christelijk karakter van ons volk, alsook de christelijke grondslag, waarop dit kabinet zegt te zijn geformeerd, het terugtrekken van alle Nederlandsche afgevaardigden uit het Inter- nationaal Arbeidsbureau gebiedt. De Minister beantwoordt deze vraag ont- kennend. HET GEARRESTEERiDE NEDERL. EOHTPAAR TE BARCELONA ZAL IN VRIJHEID WORDEN GESTELD. Van den Nederlandsenen consul te Barce lona, den heer Daubanton, is bericht ontvan gen, dat de Spaansche regeering op 14 Juli j.l. het uitwijzingsbevel heeft onderteekend tegen het Nederlandsche echtpaar J. Molenaar. dat eenige weken geleden tijdens een verblijf te Barcelona, onder verdenking van spionnage werd gearresteerd. Deze verdenking is onge- grond gebleken. Verwacht kan worden dat het echtpaar thans zoo spoedig mogelijk in vrij- heid zal worden gesteld en over de Spaansche grens zal worden gezet. VERDE IN KING SGEV ALLEN IN HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1937. In het tweede kwartaal van 1937 zijn, naar de Ned. Bond tot het redden van drenkelingen mededeelt, in totaal 184 personen verdronken, tegen 101 in het eerste kwartaal. Gered wer- den 186 drenkelingen. In het vorig kwartaal 184. Ten aanzien van het aantal te water ge- reden auto's, bussten en vrachtwagens valt in vergelijking met het eerste kwartaal een ver- betering waar te nemen. Er reden toen in totaal 45 auto's, bussen enz. te water, terwijl dit aantal in dit kwartaal 24 bedroeg. WAAROM VLEESCH UIT DENEMARKEN De heer Weitkamp stelt vragen aan 4e regeering. De heer Weitkamp, lid der Tweede Kamer, heeft aan den Minister van Economische Zaken gevraagd: Is het den Minister bekend, dat het in land- bouwkringen groote bevreemding heeft ge- wekt, dat nadat eerst een drastische teelt- beperking en een kostbare afslachting van vee zijn 'toegepast, de Regeering voor 1937 een invoer van 3.600.000 K.G. rundvleesch uit Denemarken heeft toegestaan? Is de Minister bereid mede te deelen wat de oorzaak is, dat de Regeering den invoer van een zoo groot kwantum vleesch nood- zakelijk acht? Heeft de Minister kennis genomen van de jongste gegevens, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, betreffende den inhoud der collectieve arbeidscontracten alsook Hij is nu weer een en al aandacht voor de, op zijn schrijftafel liggende stukken. ,,'t Spijt me, mijn tijd is beperkt. Je ver zoek om verlof zal ik met je afdeelingschef bespreken." Den verbluften Danny blijft niets anders over dan zich schielijk terug te trekken. Met een blik, waarin niets dan haat ligt opgesloten, kjjkt Gordon hem na en als de deur achter hem in het slot is gevallen, neemt hij de hoom van de huistelefoon. ,,Mr. Reeves..., Hallo Reeves. In de lijst van de employe's, die voor ontslag in aan- merking komen, moet onmiddellijk een ver- andering worden aangebracht. Constructie- bureau. Poulsen blijft, Ward wordt ontsla- gen. Een dan nog wat... komt u direct even hier. Ik heb een zeer belangrijke mededee ling!" Reeds sinds vele jaren is Reeves, de chef vein de afdeeling „Personeel" der Estna-fabrie- ken, Gordon's vertrouweling. Een eerste ,,Streber", hard en meedoogen- loos is hij, evenals zijn chef. Zijn beperkte capaciteiten weet hij te verbergen achter een buitengewonen ijver. Gedurende den langen tijd, waarin hij met Gordon samenwerkt, is hij diens tweede ik geworden, zoozeer heeft hij zich diens gedachtengang en principes weten eigen te maken. Een oogenblik later staat Reeves, devoot als een lakei, tegenover Gordon. Hij wacht geduldig tot deze begint te spreken. ,,De man, die het kind bij die twee studen- ten bracht, is gevonden. Dood. De politie heeft voortreffelijk gewerkt. Zij heeft dien kerel zoo in het nauw gedreven, dat hij uit zijn schuilplaats niet meer te voorschijn durf- de komen"'. Over zijn gelaat glijdt een trek van boos- aardig leedvermaak; vde scherpe plooien om zijn mond worden nog dieper. ,,Dat was te vqrwachten", knikt Reeves. De strijd was ongelijk. Een tegen zoovelen". van de gegevens der iboekhoudbureaux van de verschillende landbouwmaatschappijen, waar- uit blijkt, dat de landbouwarbeid tot den laagst bezoldigden behoort? Zoo ja, is de Minister dan niet tot de con- clusie gekomen, dat maatregelen, welke de verdiensten in het landbouwbedrijf in ongun- stigen zin kunnen beinvloeden, niet gerecht- vaardigd zijn? Indien de vorige vraag bevestigend mocht worden beantwoord, is de Minister, in aanmer- king nemende, dat de koeien voor het eerst sinds lange jaren den boeren een behoorlijken prijs opbrengen welk gunstig resultaat door de In de eerste vraag bedoelde regeerings- maatregelen is verkregen dan niet van oor deel, dat niet getracht moet worden de be- drijfsresultaten van de slagers te verbeteren door maatregelen, welke de prijzen der koeien omlaag kunnen drukken, te meer niet wijl de rundveeprijzen het niveau van voor den oorlog nog niet bereikt hebben? VERWISSELING SPOORWEGWAARDEN IN STAATSFONDSEN. Naar de Regeeringspersdienst van bevoegde zijde vemeemt, hebben de houders van spoor- wegwaarden vrijwel algemeen van de gelegen- heid tot verwisseling gebruik gemaakt: ruim 98 pet. der spoorwegschuld is in Staatsobliga- ties omgezet. Ook na 30 Juni 1.1. zijn bij de heeren Hope Co. verzoeken tot omwisseling ontvangen van houders, die niet in de gelegenheid waren zich vdor de sluiting van den termijn der verwis seling van hun stukken, aan te melden. Voor zoover omstandigheden, onafhankelijk van den wil van den eigenaar, daarvan de oorzaak waren, zijn die verzoeken ingewilligd; ver zoeken van dien aard zullen echter na 23 Juli a.s. niet meer in overweging worden genomen. DISTRIBUTIE GOEDKOOPE LEVENSMIDDELEN. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam heeft namens vrijwel alle Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland een adres gezonden aan den minis ter van Sociale Zaken, waarin deze Kamers haar bezorgdheid uitspreken naar aanleiding van de voortdurende en toenemende bedreiging van de werkzaamheden van de Nederlandsche winkeliers en grossiers door de distributee van levensmiddelen. Hierdoor is de winkelier be- lemmerd in de uitoefening van zijn commer- cieele functie, als gevolg waarvan hij schade heeft geleden. Het is een gerechtvaardigde eisch en het is in overeenstemming met het algemeene economische belang, dat de over- heid den koopman zijn plaats laat in onze samenleving. De Kamers zien het aldus: of de ondersteu- ning in geld van werkloozen en behoeftigen, en de bedrijfssteun aan de bodemproducten zijn onvoldoende, doch dan is de verdienste van den koopman niet de bron, waaruit het ontbrekende moet worden aangevuld, of die steunmaatregelen zijn binnen hun tegenwoor- dige grenzen gerechtvaardigd te achten en dan is het geheel onbegrijpelijk, waarom menig koopman op de gesehetste wijze in zijn bestaan moet worden aangetast. De Kamers willen de mogelijkheid niet uit- sluiten, dat de minister uit sociale of andere overwegingen steun in natura noodzakelijk zal blijven achten, maar dan moet alsnog een weg worden gevonden om althans den handelaar van den door het tegenwoordige stelsel op hem gelegden druk te ontdoen. Als eenig middel daartoe zien zij de invoe- ring van een bonnenstelsel, ten einde den werklooze of behoeftige in staat te stellen vrij zijn leverancier te kiezen, waardoor de klein- handelaiar en de grossier hun natuurlijke plaats in het distributieproces kunnen blijven beklee- den. Onverbrekelijk aan deze oplossing verbon- den achten de Kamers de toekenning van zulk „En het zal Coverley niet anders vergaan", vliegt Gordon op. „Maar hij is slim. Die laat zich niet zien. We zullen hem de duim- schroeven moeten aanzetten..." Zij hebben beiden het geraffineerd ontwor- 'pen plan, dat der 75.000 pond, die nu nog als uiterst dubieuze vordering op Coverley in de boeken staan aangeteekend, moet inbrengen, z66 vaak doordacht en besproken, dat alle te nemen maatregelen, volkomen voor de hand liggen. ,,Met dien afgezant van.Coverley zijn we dus klaar. Nu zullen we Coverley zelf uit zijn schuilplaats moeten zien te lokken. Zoo- lang het kind bij die meisjes is, zullen we hem echter niet te zien krijgen. Waarschijnlijk zal hij wel door den een of ander van den stand van zaken op de hoogte worden gehou den, zoodat hij natuurlijk ook weet, dat het huis daar bewaakt wordt..." .Volkomen juist!" valt Gordon hem in de rede. ,,Wjij zullen ons aas dus op een andere plaats moeten uitwerpen". Gordon laat zich met inspecteur Benett van Scotland Yard verbinden. „Inspdcteur", zegt hij, nu weer een en al hoffelijkheid", u zoudt mij zeer verplichten door mij straks even naar de Theems te ver- gezellen. Ik heb alles nog eens overdacht en het lijkt mij het beste, dat ik het kind weer bij mij neem. Zoolang het bij vreemde men- schen is, heb ik geen rustige minuut meer..." Mr. C. M. Het passagiersvliegtuig, uit Parijs komend, landt precies volgens de dienstregeling, om twee uur vijftien op het vliegveld Croydon. Uit de cabine stappen vier personen, o.w. een heer, op wiens bruin lederen koffer de initialen C.M. zijn aangebracht. Mr. C. M. neemt, wanneer hij de pascon- trole gepasseerd is, zoo haastig afscheid van de overige passagiers, waarmee hij tijdens den een geldswaarde aan de in betaling genomen bons voor steuii in z^atura, dat de koopman niet slechts zijn kosten over het betrokken ge- deelte van zijn omzet kan goedmaken, doch bovendien verzekert is van een matige winst. De handel zal zeker in het kader van een zoo- danige regeling niet het onderste uit de kan willen hebben, doch het is volkomen onge- rechtvaardigd van hem te eischen, dat juist hij om niet werkt voor de uitvoering van een regeeringsmaatregel in het algemeen belang. De Kamers behooren allerminst tot de be- wonderaars van zulk een stelsel. Zij stellen het den minister dan ook slechts noodgedwongen subsidiair voor en zij zouden daaraan ook nog deze beperking willen ver binden, dat verdere uitbreiding van het distri- butie-stelse! niet meer geschiedt. NEDERLANDSCH VERPLICHT LEERVAK OP DE BELGISCHE MIUTAIRE ACADEMIE. Luitenant-generaal Denis, de Belgisdhe Minister van Landsverdediging, heeft besloten een cursus in de Nederlandsche taal in te stellen aan de Militaire Academie. Er zullen vier lessen per week worden ge- geven. Alle leerlingen zullen de lessen moeten volgen. HOORT NAAR MIJNE WOORDEN, MAAR ZIET NIET NAAR MIJNE DADEN. De oppositie in het Engelsche Lagerhuis heeft schrijft de N. R. Crt. de dikwijls hoogst ondankbare tank critiek te moeten oefenen op wat van de zijde der regeering wordt voorgesteld. Hetgeen echter niet wil zeggen, dat de bittere critiek, waaraan Attlee Vrijdag het compromis-voorstel van Eden heeft onderworpen, niet gemeend of pour besoin de la cause zou zijn. Integendeel, de labour-oppositie evenals trouwens de socia- listdsche partijen in verschillende andere lan den is een principieel tegenstandster van de niet-inmengingspolitiek. Zij neemt het standpunt, dat de Engelsche politiek om het Spaansche conflict te localiseeren een geste ten gunste van Franco en een wyken voor de fascistische landen is. Een standpunt, dat ook in andere landen onder de linksche krin- gen gehoor vindt. Eden heeft hierop in ongewoon felle be- woordingen geantwoord en men zou willen, dat zijn woorden doordrongen tot alien, die zich met de Spaansche kwestie bemoeien. Want hun juistheid en waarde reikt tot ver over de grenzen van het Engelsche koninkrijk. Gij socialisten, aldus dan Eden's gedachten gang, hebt altijd gepleit voor intemationale samenwerking, gij zegt altijd te strijden voor het behoud van den vrede en voor de verban- ning van den oorlog, gij zijt het, die steeds weer aandringt op ontwapening en op de vreedzame regeling vaji geschillen. Maar nu op dit gebied een taak te vervullen is, onder omstandigheden' waarin gevaren opdoemen die voor Europa en de wereld zonder prece dent zijn, nu belemmert gij door oppositie de uitvoering hiervan. Gebrek aan verantwoordelijkheid, dat is de moraal van Eden's woorden. Want kreeg het socialisme heden ten dage zijn zin, dan stond binnen luttele weken geheel Europa in brand. Inplaats van den vrede was er dan de oorlog, inplaats van verzoening de strijd. De levering van wapens en de toestrooming van vrijwil- ligers zou maar al te spoedig een grooten om- vang aannemen en een dusdanige verwarring stichten in het overige Europa, dat oorlog on- vermijdelijk is. Zij, die de verzoening en de samenwerking prediken, blijken geenszins verzaeningsgezind te zijn, wanneer zij slechts meenen, dat het hun eigen positie aangaat. Zij keuren zelfs de oppositie in het Engelsche Lagerhuis overtocht heeft kennis gemaakt, dat een knappe blondine, met wie hij zoo genoegelijk gecauseerd heeft, tot haar groote teleurstel- ling geen gelegenheid vindt om hem haar telefoonnummer in Londen op te geven. Mr. C. M. wenkt, eenigszins geagiteerd, een taxi. ,,iOxfordstreet", zegt hij tegen den chauf feur. ,,!Het numhner weet ik niet. Ik zal je wel zeggen, waar je moet stoppen." Als de auto wegrijdt, slaakt hij een zucht van verlichting; hij neemt zijn pet af en laat de wind door zijn haar woelen. iHet is grijs, dit dikke, golvende haar. Het moet vroeger blond zijn geweest, want als men goed kijkt, schemeren hier en daar nog eenige blonde haren door* het overvloedige grijs. De tropen, die met hun ondermijnende koortsen, het haar zijn oorspronkelijken kleur ontnamen, hebben met hun zonnegloed het jonge, levendige gelaat een donkerbruine tint gegeven. Doch niet aan het gelaat alleen bemerkt men, dat de man met het grijze haar nog geen veertig jaar oud is. In zijn heldere, blauwe oogen ligt een sterke, psychische kracht en elke beweging van zijn slank en lenig lichaam verraadt den goed getrainden sportsman. Mr. C. M. leunt behaaglijk achterover in de lcussens. Hij kijkt naar de huizen, die aan beide zijden van de straat aan hem voorbij- trekken en hij lacht hun toe als goede beken- den. Hij bestudeert de richtingborden van de autobussen en trams, welke de snel rijdende taxi steeds meer achter zich laat. iHonderden herinneringen worden in hem wakker. Een uur later slentert Mr. C. M. door de drukte van Oxfordstreet. Voor een filiaal van de Estna-fabrieken blijft hij staan. De opgewektheid is plotseling van zijn gelaat verdwenen en maakt plaats voor een trek van haat en verbittering. 'Het Gij kunt op reis niet buiten een zakdoosje met „AKKERTJES" want dan hebt U die snelle pijnstillers direct bij de hand tegen hoofdpijn, kiespijn, "wagenziekte", zenuwpijn. Koker met 12 stuk3 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 cfc, (Ingez. Med. het socialistische congres te Marseille de pogingen van hun regeeringen om het uitbre- ken van een Europeeschen oorlog te verhin- deren ten strengste af. Zij willen een verzoe ning zonder een duimbreed van het eigen standpunt prijs te geven, maar realiseeren zich niet, dat zoo een verzoening nooit be reikt wordt en in werkelijkheid tot strijd wordt aangespoord. Wanneer uw betoog juist was, aldus Eden in zijn voor hem zoo ongewoon felle critiek, dat men nooit een wettige regeering en op- standelingen op denzelfden voet moet plaat sen, dan zou dat beteekenen, dat men-nooit belligerenten-rechten aan eenigen opstandeling zou kunnen toestaan. Dat is een onhoudbare stelling, want wij hebben dat in het verleden reeds meermalen gedaan. Maar, waar gij be- zwaar tegen maakt, is niet de toekenning van belligerentenrechten als zoodanig, is niet de voorkeur voor het wettige bestuur in het al gemeen. Maar u verzet zich tegen het toe- kennen van belligerentenrechten aan opstan- delingen met wier zaak u niet sympathiseert. Moeilijk kan men een zwaardere beschuldi- ging uit den mond van een zoo voorzichtig man bedenken. Op deze wijze ging Eden voort zich te ver- zetten tegen de beschuldiging, dat de Engel- schen in wezen het bewind van generaal Franco zouden steunen. Want wanneer wij belligentenrechten toekennen, dan is dat geen uitdrukking van sympathie, net zoo min als men zou kunnen aannemen, dat Italie en Duitschland door het toekennen van die rech ten eenige sympathie zouden willen betoonen met de zaak van de regeering te Valencia. De wijze, waarop Eden getracht heeft een juist begrip van onpartijdigheid te vinden, is ook voor ons zeer leerzaam. Wel gaat de ver gelijking niet geheel op. Engeland is altijd zeer vlug geweest met het op gelijke basis stellen van wettige regeering en opstandeling, hetzij dan door hen beiden hetzelfde te geven, hetzij dan door beiden hetzelfde te onthouden. In Nederland en trouwens in de meeste an dere landen van Europa heeft men altijd de wettige regeering in een betere positie ge plaatst dan de opstandelingen en werd de ge- lijkheid eerst veel later een feit. Maar wan neer deze landen zich dus zouden kunnen ver- wijten, dat zij door de aanvaarding van de niet-inmengingsgedachte en het de facto op gelijke basis stellen van de beide partijen zijn afgeweken van him traditioneele gedragslijn, voor Engeland is dat niet of althans in ge- ringe mate het geval. De zeer vlugge gelijk- stelling past geheel in het kader van de En gelsche politiek, zooals die tot dusverre ge- voerd werd. Eden's verwijten moeten de oppositie niet prettig in de ooren hebben geklonken. Want zij kwamen neer op onverantwoordelijke par- tijdigheid, op onwaarachtigheid, op gebrek aan historische kennis en onjuiste opvatting van verzoening. Het is niet gewaagd te veronderstellen, dat is het gezicht van den .man, die vast beslo ten is alle, ook de laatste consequenties onder de oogen te zien. Hij vervolgt zijn weg en verdwijnt even later in de showroom van een autogarage. Mr. C. M. wil een wagen koopen. Een vier- cylinder Cabriolet. Het merk behoeft hem niet te worden aangeprezen, verklaart hij kort en bondig. Hij kent den wagen door en door. En met een haast teeder gebaar streelt hij den motorkap. Over den prijs is men het spoedig eens. 200 Pond met vijf procent korting voor contante betaling. De benzinetank wordt onmiddel lijk gevuld. Mr. C. M. zet zich achter het stuur en de verkooper gaat naast hem zitten. Zij rijden naar een filiaal van de Bank of Engeland, waar Mr. C. M. op een traveller cheque vijfhonderd pond worden uitbetaald. Met een diepe buiging neemt de verkooper honderd negentig pond in ontvangst. Een krachtige handdruk en dan kijkt de man van de garage den snel wegrijdende wagen met een tevreden lachje na. Dat was tenminste weer eens een vlotte transactie. Het schijnt, dat Mr. C. M., hoewel hij sinds lang niet in Londen is geweest. eeen moment in twijfel verkeert welken weg hij moet in- slaan. Slechts eenmaal, aan het einde van de stad, houdt hij stil om een kaart van Londen en omgeving te voorschijn te halen. Een vluch- tige blik is echter voldoende om zich te orien- teeren. Na een kwartier zet hij de motor opnieuw stop. Ditmaal bestudeert hij zeer nauwkeurig een met potlood geteekende schets. Als hij hiermee gereed is, buigt hij met zijn wagen rechts het bosch in om na enkele minuten een open grasveld op te rijden, waar hij de auto verlaat. Voorzichtig naar alle richtingen om zich heen kijkend, zet hij zijn tocht te voet voort. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1