ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN SPIERPIJNEN in zijn arm genezen KLOOSTERBALSEM Om een kind. No. 9631 VRIJDAG 16 JULI 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen Burgemeester en Wethouders van TerNeuzen GEEN LAST MEER VAN GEBOEN ALS IK RADION •T WERK LAAT DOEN. DANK ZIJ KL00STERBALSEK 'n Pijn om razend te worden bij 't bewegen van den arm AKKER'S ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud zoo goed" REFERRING VAN DEN OMVANG DER COURANTEN NEUZEN ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen j 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeef sterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 35. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer j 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DI I BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. brengen ingevolge artikel 75 der Lager Onder- wijswet 1920 ter openbare kennis het vol- gende raadsbesluit De Raad der gemeente Ter Neuzen; gezien een op 18 Juni 1937 ingekomen adres van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen, houdende verzoek om ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijs- wet 1920 gelden te willen beschikbaar stellen voor bet aanleggen van waterleiding en het in verband daarmede verrichten van de noo- dige verbouwing aan bet schoolgebouw voor de school voor Christelijk Onderwijs aan de Grenulaan alhier; overwegende: dat voor bovenbedoelde doel- einden gelden uit de gemeentekas kunnen worden aangevraagd; dat is voldaan aan het bepaalde bij artikel 77, le lid der Lager Onderwijswet 1920; gelet op artikel 72 e.v. van genoemde wet; gelezen een voorstel van Burgemeester en Wethouders; be s1u i t zijne medewerking te verl'eenen. Ter Neuzen, 15 Juli 1937. De Gemeenteraad voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Ter Neuzen, 16 Juli 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. brengen ingevolge artikel 75 der Lager Onder wijswet 1920 ter openbare kennis het vol- gende raadsbesluit: De Raad der gemeente Ter Neuzen; gezien een op 18 Juni 1937 ingekomen adres van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Ter Neuzen, houdende verzoek om ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijs wet 1920 gelden te willen beschikbaar stellen voor het aanleggen van waterleiding en het in verband daarmede verrichten van de noo- dige verbouwing aan het schoolgebouw voor de school voor Christelijk Onderwijs aan de Jozinastraat alhier; overwegende: dat voor bovenbedoelde doel- einden gelden uit de gemeentekas kunnen worden aangevraagd; dat is voldaan aan het bepaalde bij artikel 77, le lid der Lager Onderwijswet 1920; gelet op artikel 72 e.v. van genoemde wet; gelezen een voorstel van Burgemeester en Wethouders; be s1u i t zflne medewerking te verl'eenen. Ter NeU'zen, 15 Juli 1937. De Gemeenteraad voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Ter Neuzen, 16 Juli 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. GEMEENTEREKENING. De rekening van de inkomsten en uitgaven dezer gemeente en die van het woningbedrijf over 1936 zijn aan den gemeenteraad overge- legd en gedurende een tijdvak van veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage nedergelegd, alwaar tegen betaling van de kosten afschriften kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, 15 Juli 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 16) Vervolg. Mr. Gordon. James Gordon, directeur-generaal der Estna fabrieken, stamt uit een Schotsche visschers- familie. Op den dag verloor hij zijn vader en zijn beide broers. Een ontzettende storm, welke onverwacht de Schotsche kust teisterde en de golven van de Noordzee huizenhoog op- zweepte, bracht de logger van de Gordons tot zinken. Slechts het lijk van Elmer, de jong- ste der beide zoons, spoelde later aan. De vader en de oudste zoon keerden nooit terug. Een nieuwsblad in Aberdeen publiceerde een bericht over het tragische lot van het visschersgezin. De redactie hield een inza- meling onder haar lezers en na een week had men 180 pond bijeen, dat aan de weduwe kon worden overhandigd. De laatste jeugdherinneringen van James Gordon met betrekking tot zijn moeder zijn die aan een bleeke, vermagerde vrouw, voor de ouderwetsche schouw zittend. Zdj werpt het eene bankbiljet na het andere in de hoog oplaaiende vlammen, daarbij onsamenhangen- de woorden prevelend, waarvan hjj niets ver- staat. Korten tijd later stopt een gesloten rijtuig voor de visschershut. Met geweld wordt de krijschende en zich wanhopig ver- zettende vrouw naar buiten gesleept en in het DE ORDER VAN DE HOLLAND-AMERIKA LIJN AAN DE DEENSCHE SOHEEPS- BOUWMAATSCHAfPPIJ. Het Tweede Kamerlid, de heer Van der Tempel, heeft aan den Minister van Hande* Nijverheid en Scheepvaart de volgende vra- gen gesteld: 1. Is het. den Minister bekend, dat de di- rectie van de Holland-Amerikalijn te Rotter dam aan een scheepsbouwmaatschappij in De- nemarken den bouw heeft opgedragen van twee motorvrachtschepen van ca. 10.000 tons draagvermogen, terwijl zelfs niet aan alle voor den bouw van zoodanige schepen in aan- merking komende Nederlandsche scheepswer- ven de gelegenheid schijnt te zijn geboden tot een offerte? 2. Heeft vorengenoemde directie, voor aleer deze belangrijke order in het buitenland te plaatsen, overleg gepleegd met de regeering of met de Rijkscommissie voor de werkver- ruiming? Zoo ja, is de minister dan bereid, dienajangaande nadere inlichtingen te ver- strekken 3. Is de minister, indien zulk overleg ach- terwege is gebleven, niet van oordeel, dat het, gelet op den belangrijken steun, welke in den jongsten tijd van staatswege aan de H. A. L. is verleend, de moreele plicht der directie ware geweest, zich ter zake tot de Regeering te wenden, opdat overwogen had kunnen wor den, met het oog op de beerschende omvang- rijke werkloosheid, de order in Nederland te plaatsen 4. Is de Minister bereid, te doen onder- zoeken, of voor den bouw van deze motor vrachtschepen subsidie door de Deensche regeering aan de Deensche werf wordt ver leend en van de uitkomst van dit onderzoek mededeeling te doen aan de Tweede Kamer? 5. Is de minister bereid, te bevorderen, dat maatregelen worden getroffen, om te voorkomen, dat belangrijke bouworders voor schepen zonder voorkennis der regeering in het buitenland kunnen worden geplaatst? TOESTAND IN DE SCHOENINDUSTRIE ZEER SLECHT. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Sinds vele weken zijn vrijwel alle schoen- fabrieken zoo goed als geheel van orders ver- stoken, wat tengevolge heeft, dat met minder dan halve capaciteit wordt gewerkt. Te Dongen is de schoenfabriek Upper Ten van de N.V. Holland Amerika schoenen maat- (Ingez. Med. rijtuig gedragen. Het verdriet heeft haar van het verstand beroofd. De zevenjarige James verweert zich in een hemzelf nog onduidelijk, dof gevoel van mach- telooze wanhoop, hardnekkig tegen het harde lot, dat hem zoo plotseling heeft getroffen. Hij wordt koppig, gesloten en wantrouwig. De menschen, die zich, door een oprecht medelijden gedreven, zijn lot aantrekken, kun- nien het door haat en afgunst versteende hart niet meer behaderen. De jaren, die volgen, maken hem nog som- berder, harder en geslotener. Hij vindt den weg tot de menschen niet meer. Hij komt bij een smid in de leer en werpt zich fanatiek op het werk, zoodat hij Spoedig handiger is dan zijn leermeester. Zijn schuw, terughoudend karakter maakt hem overal onbemind. Zijn mede-arbeiders, die met hem bij den smid onder een dak wonen, haten en verachten den ,,streber". Zwijgend verdraagt hij hun plagerijen, want in den grond van zijn hart is hij laf, z66 laf, dat hij al spoedig het mikpunt wordt van aller spotlust. Op zekeren dag wordt hij door de dorps- jongens met sneeuwballen bekogeld. Een van deze projectielen bevat een zwaren steen en als hij daarmee tegen den slaap wordt ge troffen, zakt James Gordon ineen, zonder een kreet van pijn, als een doodelijk gewond dier. Dan volgt zijn opname in het ziekenhuis, waarin hij dag en nacht dof broeiend met zijn eigen gedachten bezig is. Een fanatiske haat tegen het menschdom zet zich vast in zijn ziekengeest. Weer hersteld, gaat hij met methodische hardnekkigheid zijn eigen weg. Hij werkt, leert en spaart... Dan breekt de oorlog uit. De menschen trekken door de straten, jui- chend en zingend met wapperende vlaggen. schappij, een der grootste fabrieken aldaar, gedwongen de fabriek te sluiten. Aan het personeel is ontslag ajangezegd. Als gevolg van deze geweldige slapte neemt in de gemeenten Dongen, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Capelle, Waalwijk, Drunen, Oisterwijk en Moergestel het aantal werkloo- zen in ernstige mate toe. DE GEZAGVOERDER VAN DE ANDRA UIT SPANJE TERUGGEKEERD. De gezagvoerder van de Andra, kapitein I. Drachten, die Dinsdag in Nederland werd terugverwacht, na geruimen tijd nog in Spanje te hebben moeten vertoeven, nadat de bemanning reeds sedert eenigen tijd in het land is teruggekeerd, is' Dinsdagavond in zijn woning te Rotterdam teruggekomen. Kapitein Drachten is met den Parijschen trein tot Roosendaal gegaan, waar zijn echt- genoote hem heeft verwelkomd. De rest van den weg naar Rotterdam hebben zij gezamen- lijk per auto afgelegd. HOEVEEL „OPENBARE" SCHULD HEEFT ELKE NEDERLANDER? Blijkens de jaarcijfers 1936 van het Cen- traal bureau voor de statistiek bedraagt de openbare schuld van de Nederlandsche bevol- king per hoofd f 319,27 voor het Rijk, f 34,53 voor de provincies, 299,05 voor de gemeen ten, of 652,85 totaal. DESIDERATA VAN DE KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWBGING. Het R.K. Werkliedenverbond heeft in een brief aan den minister van Sociale Zaken een aantal wenschen kenbaar gemaakt welke, in het algemeen te vinden in het program, door de R.K. Staatspartij opgesteld voor de nu in- getreden regeeringsperiode, z.i. onverwijld de aandacht verdienen. In den aanhef van dezen brief, dien in de Volkskrant is opgenomen, schrijft adr., dat het den minister niet ver- wonderen zal, dat het verbond „in dezen tijd van algemeenen drang naar sociaal-democra- tische hervorming" deze wenschen koestert. Adr. vraagt dan in de eerste plaats verhoo- ging van de steunnormen in de steunregeling en van de uurloonen in de werkverschaffing. Vervolgens dringt hij in afwachting van een wettelijke regeling van de steunverleening voor valide onvrijwillige werklooze arbeiders, er op aan, de thans bestaande voorschrifteri zoodanig te wijzigen, dat niet alleen het loon van het gezin'shoofd of van den kostwinner als basis wordt genomen, maar het totale gezins- inkomen; artikel 10a der steunregeling bui ten werking te stellen, aangezien dit den maatregel om de eerste f 2 verdienste uit ar- beid van minderjarige en f4 van meerder- jarige kinderen voor het grootste gedeelte illusoir maakt; het groote aantal steunklas- sen in de steunregeling (9) te beperken tot 3, ten hoogste 5, waarbij dan allereerst de laag- ste tarieven moeten vervallen en den B-steun te verhoogen. Een volgend punt betreft de werkverschaf fing ten aanzien waarvan het Verbond schrijft dat het niet juist is om kunstwerken (ook niet als onderdeel van groote werkverschaf- fingsobjecten), normale bouwwerken en on- derhoudswerken in werkverschaffing te laten uitvoeren. Bij deze soorten van werk dient z.i. op zijn minst het loon te gelden, dat in over- leg met de betrokken vakorganisaties der arbeiders voor z.g. Werkfondswerken wordt vastgesteld. Voorts dient de rechtspositie van de arbeiders te worden verbeterd door het in- stellen van commissies van overleg op de be trokken werken. De allerlaagste loonen in de werkverschaffing moeten worden verhoogd en er moet een minimum basisuurloon worden vastgesteld van 25 cent. De tarieven moeten daarmee in overeenstemming worden ge- bracht. In verband met een en ander herin- nert adr. aan een adres van 1934, waarin o.m. ook gezegd werd, dat in de werkverschaffing een kinderbijslag van 50 cent per kind dient te worden gegeven, zooals thans alleen in Bra- bant«en Limburg gebeurt. Gordon zit als een spin in zijn web en luis- tert. De groote strijd is ontbrand. Hij blijft er vrij van. Zijn linker oog heeft door den sneeuwbal met den vterborgen steen dusdanig aan lichtsterkte ingeboet, dat hij voor den militairen dienst ongeschikt wordt verklaard. Hij weet den tijd te benutten. Goede arbeids- krachten worden zeldzaam en voor een man als hij is er veel geld te verdienen. Hij weet zich zelfstandig te maken door zijn chef uit de firma te verdringen. De wereld heeft wapens noodig. Dag en nacht wordt er ge werkt aan den loopenden band... Hij verneemt, dat deze en gene zwaar ge wond is, gedood of vermist. Hem, den men- schenhater, is het, alsof de wrekende gerech- tigheid nu zijn vijanden neerslaat. Hij staat bij zijn machines als een triumfator. De steenworp, die hem tegen den grond sloeg, heeft hem omhoog gedragen. 'Hjj wordt nu overal beleefd gegroet en met respect behan- deld; hij is een man van beteekenis geworden. Doch eerst de na-oorlogsche jaren met hun ongekenden opbloei verschaffen zijn specula- tief genie de juiste atmosfeer. Door en over alles heen baant hij zich zijn weg. Spoedig troont hij hoog baven alien en dan gelijkt hij een onweerstaanbaar natuurverschijnsel, dat tyranniek met het lot der menschen om- springt. fPrecies om acht uur 's morgens begint Danny zijn werk in de fabriek. Hij begeeft zich naar het secretariaat van den directeur- generaal en laat zich aandienen. Gordon heeft echter den geheelen ochtend belangrijke Conferenties, waarbij hij niet mag worden gestoord en Danny moet dien dag nog twee maal om een onderhoud verzoeken, voor hij eindelrjk, 's middags om drie uur wordt toegelaten. Tenslotte verzoekt het verbond den minister te besluiten, dat de subsidies voor de werk- loozenkassen niet verder zullen worden ver- laagd. ERNSTIGE SPIONNAGE-AFFAIRE IN BELGIE ONTDEKT. Te Luik (Belgie) heeft men in de kazerne Fonck, waar het derde regiment artillerie is gelegerd, een spionnage-affaire ontdekt. Een kiast, waarin belangrijke documenten lagen, was opengebroken en de inhoud ontvreemd. De vermoedelijke dader is voortvluchtig. Men denkt, dat hij is uitgeweken naar een naburig land voor welks rekening hij heeft gewerkt. De gestolen documenten waren opgeborgen in een kast, welke geplaatst was in het bureau van den staf. Het slot van de kast was ver- nield. Behalve documenten werd ook een bedrag aian geld medegenomen. De auditeur-militair werd dadelijk verwittigd. Hij stelde direct een onderzoek in en liet appbl houden, waaruit bleek, dat een brigadier (korporaal) ontbrak. Deze man wordt ervan verdacht de agent te zijn van een buitenlandschen spionnagedienst. Daar men vermoedt, dat er ook burgers bij de zaak betrokken zijn, houdt ook het parket van Luik zich met de aangelegenheid bezig. STRUDLUSTIGE HOUDING VAN DE CHINEESCHE JEUGD. Overal in China hebben de leerlingen bij het middelbaar onderwijs en de studer.ten hun werk verlaten om gedurende twee maanden aan oefeningen in den wapenhandel te gaan deelnemen. Vrijwel iedere groote stad in den lande is een groot gewapend kamp geworden, waar de studenten onder leiding van jongelui, die de kadettenschool hebben afgeloopen en officieren met ervaring uit het leger thans worden gedrild. Op de middelbare en hoogere scholen, waar meisjes en jongens samen wor den opgeleid, volgen de meisjes een cursus in eerste hulp bij ongelUkken, het leggen van ver- banden en 'ziekenverploging. Een paar ver- metele vrouwelijke studenten hebben zich bij de jongens aangesloten voor het volgen van de militaire oefeningen. De studenten krijgen vier uur per dag militaire oefeningen te ver richten en drie uur klassikaal onderwijs in militaire wetenschappen. Als zij den cursus van twee maanden hebben afgeloopen, krijgen ze diploma's. Deze militaire opleiding aan de universiteiten en de middelbare scholen, maak- ten een vast onderdeel uit van de schooloplei- ding en is verplicht voor alle studenten en voor de oudere leerlingen der middelbare scho len, voorzoover zij lichamelijk in orde zijn. OOK MENSCHENHAAR MAG IN DUITSCHLAND NIET VERLOREN GAAN. De correspondent van „De Telegraaf" te Berlijn meldt, dat de rijksbond der Duitsche kappers, die van 17 tot 20 Juli a.s. te Breslau zijn 66ste jaarvergadering zal houden, zich, behalve met organisatorische en beroepskwes- ties, ook met een probleem zal hebben bezig te houden, dat van economischen aard is en zijn ontstaan te daruken heeft aan het tweede vier-jiarenplan. In de toekomst zullen de heeren- en dameskappers het menschenhaar, dat in hun salons op den grond valt moeten verzamelen en aan een centrale instantie moe ten afleveren. De Duitsche deskundigen op het gebied der grondstoffenverzorging hebben namelijk ontdekt, dat menschenhaar voor ver- schillende doeleinden te gebruiken is en dat het tot nu toe voor een groot gedeelte weg- geworpen materiaal aanzienlijke waarde ver- tegenwoordigt. Reeds sedert lange jaren wordt wel is waar menschenhaar gebezigd voor het vervaardigen van haarnetjes en van pruiken, doch voor deze artikelen waren uitsluitend lange haren te ge bruiken. Aangezien door de mode der korte In stramme, bijna militaire houding staat hij dan tegenover den, door alien zoo ge- vreesden, hoogsten chef. Gordon kijkt even vluchtig van zijn werk op. ,,U wilt me voor een particuliere aange legenheid spreken? Wat wenscht u?"' „Mr. Gordon..." Danny tracht zich zoo goed mogelijk te beheerschen, „mr. Gordon, in een weekend-huisje aan de Theems, waarvan ik de eigenaar ben, zijn twee meisjes-studenten ingekwartierd, waarvan een mijn verloofde is. De namen van die beide meisjes zijn u bekend. Het betreft hier het tweetal, bij wie uw doch- tertje, Maud, zich op het oogenblik bevindt..." Hij zwijgt plotseling, want Gordon is van zijn stoel opgesprongen, treedt op hem toe en kijkt hem zoo doordringend aan, dat hij totaal uit het veld is geslagen. ,,Waarom vertelt u mij dat?" „Omdat..." stottert Danny verward, ,,om- dat, wel... de zaak is deze..." Hij heeft een angstig voorgevoel, dat hij op den verkeerden weg is. Gordon staat daar tegenover hem als iemand, die op zijn hoede is. Zijn breede rug is eenigszins gebogen; loe- rend kijkt hij Danny van onder zijn borstelige wenkbrauwen aan. ,,Ik dacht, mr. Gordonik ben bang, dat een en ander niet geheel van gevaar ont- bloot is. Vanaf de rivier is het namelijk al heel gemakkelijk... ik ben goed van den toestand ter plaatse op de hoogte, moet u weten... het ware misschien gewenscht, dat ik van mijn kant al het mogelijke deed om de kleine Maud te beschermen... en daarom, mr. Gordon, dacht ik... als ik nu eens verlof had, dan zou ik..." ,,Aha! Je meent dus snel even de gelegen heid te baat te moeten nemen, nietwaar jong- mensch? Bah, jullie zijn toch allemaal het- zelfde. Als ze wat ruiken, dan komen ze er op af als de raven!" „De pijn begon in mijn bovenarm en zette zich zoo voort tot in mijn nek, soms z66 hevig, dat het huilen mij nader stond dan het lachen. Gewone spierpijn, zeide men mij, maar ikkon niets vinden om die gewone pijn te genezen Ten einde raad ben ik met Kloosterbalsem begonnen. De uitwer- king is enorm qeweest. Na de eerste behandeling verminderde de pijn al en na voortgezet gebruik zijn al mijn pijnen verdwenen, dank zij Klooster balsem, den grooten pijndooder." E. v. C. te A. Onovertroffen bij brand- en snijwonden Ook ongeevenaard als wrijfmiddel bij Rheuniatiek, spit en pijnljjke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/2 ct. en f 1.04 (Ingez. Med.) haren dit materiaal in Europa allengs schaarsch was geworden, moesten de lange haren uit andere werelddeelen, hoofdzakelijk uit China, worden ingevoerd. In het jaar 1934 voerde Duitschland nog voor een bedrag van 569.000 Mark aan haren en haarnetjes in. In 1936 daalde dit cijfer tot 481.000 Mark, het- geen verband houdt met het feit, dat haar netjes in de Duitsche fabrieken voor een goed deel uit zijde en kunstzijde worden gefabri- ceerd. Voortaan zullen echter in Duitschland ook de korte haren verzameld worden. Ze zullen deels worden gebruikt als bijmengingsproduct bij de viltfabricatie en deels zullen zij hun weg vinden in de tapijtweverijen, waar uit men schenhaar, celwol en katoen vloerkleeden wor den gemaakt. De haren, die voor dit soort artikelen ge- schikt zijn, moeten minstens 7 tot 8 millimeter lang zijn. Maar zelfs voor de allerkortste, dus voor de haarsnippertjes en voor het haarafval is.een gebruiksmogelijkheid ontdekt. Dit afval zal namelijk gebruikt worden bij de fabricatie van asphaltpapier voor dakbedekking. Waarschijnlijk zal op de jaarvergadering een besluit worden genomen, om de inzame- ling van menschenhaar te organiseeren. Men rekent er mede, dat jaarlijks 200.000 tot 500.000 Kg. menschenhaar verzameld zal kunnen worden. Bij decreet van de regeering, zoo meldt de Times uit Rome, mogen de Italiaansche kran- ten met ingang van 15 Juli nietl dikker zijn dan zes bladen. Reden is de schaarschte aan cellulose. Men herinnert zich, dat een derge- lijke order werd uitgevaardigd tijdens de cam- pagne in Abessinie. Later werden dikker kranten toegestaan. Reeds lang is het de regeering onaangenaam, dat de papierindustrie in Italie afhankelijk is van import. In 1935 werden 300.000 ton cellulose uit het buitenland ingevoerd. Een groote nieuwe fabriek te Fog- gia is thans bezig cellulose te maken uit stroo, maar het zal nog lang duren voordat Italie onafhankelijk is van invoer van deze belang rijke grondstof. Zijn stem slaat olver van woede en klinkt thans bijna krijschend. ,,Nee, brajve vriend, dan heb je je deerlijk in mij vergist. Ik ben niet bang! Voor nie- mand. Versta je dat goed? Voor niemand! En het is uitstekehd, dat je mij er op attent maakt, dat mijn kind daar niet volkomen vei- lig is. En wat jouzelf betreft, vriend vriend... Ward! Ik ben van meening, dat je beter deed je met je werk te bemoeien en niet met dingen, die je niet aangaan!" Danny voelt den grond onder zijn voeten wegzinken. Is hij daar even in een impasse geraakt! Wat moet hij nu doen? Tenslotte zijn er maar twee mogelijkheden: of hij ver- dwijnt met den meesten spoed na een kort excuus te hebben gestameld in dat geval kan hij er op rekenen, dat hij het bij Gordon voor altijd verbruid heeft! of hij tracht door kalm en gedecideerd op te treden in Gordon de overtuiging te wekken, dat hij geen vrees kent, zelfs niet voor den baas. „Ik geloof niet," zegt hij, al zijn moed bijeen- rapend, ,,dat het juist zou zijn, als u het kind weer bij u nam, mr. Gordon. In dat geval toch zou niet alleen het leven van de kleine Maud, maar ook het uwe in gevaar zijn". Dat slaat in. Gordon krimpt ineen. Een oogenblik glijdt er lets als schrik over zijn gelaat. Dan wendt hij zich echter snel af en gaat naar zijn schrijfbureau, waar hij be- dachtzaam in zijn stoel plaats neemt. En Danny voelt plotseling een heerlijk kal- meerend zelfvertrouwen in zich ontwaken. Nu vasthouden, denkt hij. Praten, praten. De baas is bang. Zonder verlof en zonder sala- risverhooging krijgt hij mij niet weg. En plotseling is hij de onbevangenheid in persoon. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1