ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Feuilieton Om een kind. No. 9629 MAANDAG 12 JULI 1937 77® Jaargang Binnenland Elken dag even „f it OPENBARE RAADSVERGADERING. HET DEPARTEMENT VAN AHGEMEENE ZAKEN. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor eiken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis, dat een openbare vergadering van den raad dier gemeente is belegd tegen Donderdag 15 Juli a.s., des nam. 2 uur. Ter Neuzen, 10 Juli 1937. De Burgemeester, P. TELLEGEN. HOOIBROEI. Ter voldoening aan een schrijven van den beer Commissaris der Koningin in Zeeland, wordt de aandacbt van belanghebbenden er op gevestigd, dat in vorige jaren tengevolge van broei in booi een groot aantal branden is ont- staan. Door de zorg en oplettendheid bad een be- langrijk deel dier branden vermoedelijk kun- nen voorkomen worden. Het is in de eerste plaats het eigenbelang der landbouwers en andere betrokkenen om bet uitbreiden dezer Ibranden te voorkomen. Nadrukkelijk wordt er bovendien op ge- wezen, dat zij, wanneer tengevolge van na- latigheid van bun zijde brand mocht uitbreken, kracbtens de bepalingen van artikel 158 van bet Wetboek van Strafrecht met den straf- recbter in aanmerking kunnen komen. Ter Neuzen, 12 Juli 1937. De Burgemeester van Ter Neuzen, P. TELLEGEN H.M. DE KONINGIN ZAL DE JAMBOREE OPENEN. De persdienst van de Wereld-Jamboree meldt: Het staat thans vast, dat de opening van de Wereld-Jamboree op Zaterdag 31 Juli des mid- dags te 2 uur door H. M. de Koningin zal ge- scbieden. De plechtigheid zal plaats vinden in de groote arena en onmiddellijk worden gevolgd door een opmarsch van de meer dan 25.000 padvinders uit de geheele wereld. Zij zullen langs de Koninklij'ke tribune trekken met bun nationale vlaggen en toanieren, ieder land voorafgegaan door eenige verkenners met een scbild, waarop de naarn van bet lani. Deze opmarscb der naties gescbiedt in alphabetische volgorde naar de Engelscbe be- naming. Het groote Nederlandsehe contin gent zal het defild sluiten. ONTVANGST VAN DHPUTATIE TEN PALEIZE SOESTDIJK. Donderdagmiddag zijn door Prinses Juliana en Prins Bemhard op het Paleis Soestdijk een aantal deputaties ontvangen tot bet aan- bieden van huwelijksgeschenken, waarvoor in de maand December j.l., tijdens de huwelijks- feesten, de gelegenheid beeft ontbroken. Acb- tereenvolgens werden door hunne Koninklijke Hoogheden ontvangen een deputatie van bet personeel van de Landbouwhoogeschool, de commissie van moeders en opvoedsters uit de vereeniging voor Volkeribond en Vrede, een deputatie der Geref. Jeugdbonden, de burge meester van Sliedrecht, vergezeld van de hee- ren A. 't Jong, jeugdig metaalbewerker en C. Bouw, jeugdig timmerman, voor het aanbie- den van een geschenk, vervaardigd in de cen- trale werkplaats voor werkloozen te Slie drecht, alsmede een deputatie van de naald- vakschool. Tenslotte werd des namiddags om 5.30 uur een deputatie van de Russische gemeente te 's Gravenhage, ontvangen, voor bet aanbieden van een zilveren zoutvat van het jaar 1797, toebehoord hebbende aan Paul I van Rusland en Koningin Anna Paulowna, met het daarbij behoorende traditioneele „brood en zout". ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 14) Vervolg. Met Nicolle staat de zaak echter anders. Van haar vader heeft zij een uitermate sterk karakter en een, alle zijpaden schuwende oprechtheid geerfd. Haar houding tegenover menschen en dingen is steeds duidelijk om- lijnd. Verduistering van fabrieksgeheimen is een misdaad. Coverley mag zijn straf niet ontgaan. Voor zoo'n man kan zij niet de minste sympathie gevoelen, ook al boudt zij dan ook van zijn, door een toeval bij haar ondergebracht kind. Op een ochtend, als Maud dapper aan het scheppen is in een, speciaal voor haar ge- timmerde zandbak, ontwikkelt zich tusschen de beide vriendinnen, Nicolle en Kitty, een gesprek, waaruit voor het eerst hun verschil van inzicht blijkt. Kitty zit op een groote houtkist, de handen om de boog opgetrokken knieen geslagen. Zij draagt een blauw trainingspak, waarin zij er uitziet als een kleine, blonde page. ,,Stel je voor, Nicolle, we krijgen er nog een waker bij. Een hond! Mr. Brownell zou hem vandaag uit Londen meebrengen." Nicolle maait met een korten sikkel de wei- nige vierkante meters gras voor het huis. Zij draagt een eenvoudige tuinjurk. „Prachtig! Een hond, een waakhond ont- breekt hier allang". „Vannacht schoot me plotseling wat te AANBIEDING PRINSEUJKE STAND AARDS. Met toestemming van Z. K. H. Prins Bern- bard zullen de nieuwe Prinselijke standaards, bestemd voor't Prinselijk Paleis en de auto's, Zaterdagmiddag 31 Juli door bet hoofdbestuur van ,,De Princevlag" aan Z. K. H. ten paleize Soestdijk worden aangeboden Daarna zal „De Princevlag" in den tuin van bet Paleis voor Prinses Juliana en Prins Bermhard defileeren, waaraan talrijke afdeelingen zullen deel- nemen. Bebalve een groot aantal burger- en geuni- formde leden met hun rood-wit-blauwe en orjan-blanje-bleu vlaggen, zullen ook de af- deeling vaandels en tamiboers, en pijperkorp- sen naar Soestdijk komen. Ook wordt voor de Princevlag-leden, die auto's en motorrijwielen bezitten, gelijktijdig een sterrit naar Soestdijk georganiseerd. HET PRINSELIJKE BEZOEK AAN DEN HELDER. Indrukken van den hoogen bezoeker. De verslaggever van de H. Crt. scbrijft: Wij badden gelegenbeid na afwerking van het programma nog een kort gesprek te voe- ren met iemand, die tijdens het tweedaagsch bezoek pi de directe omgeving van den Prins had verkeerd. Allereerst gaf onze zegsman uiting aan de dankibare gevoelens, welke er in de kringen van de Marine leven over bet feiit, dat Prins Bemhard de weermacht ter zee met een be zoek beeft willen vereeren. Al gold bet dan een niet officieel bezoek, uit alles is duidelijk gebleken de groote belangstelling, welke Z. K. H. voor de Marine beeft. Geen onder- deel van bet wapen, of bet wekte de belang stelling van den Prins Gemaal en uit de ge- stelde vragen bleek, dat onze jonge Prins ter- dege geinformeerd was. Het was Zijn wensch, dat bij bet bezoek bet intieme karakter op den voorgrond moest staan. En zonder twijfel is men daarin ge- slaagd. Aardig was bet bijvoorbeeld, dat na de be- eindiging van bet korpsdiner de Prins zich op ongedwongen wijze onderbield met diegenen, die in leeftijd ongeveer gelijk met Hem waren. En dat de Prins in booge mate sportief is, bleek Zaterdagochtend, toen Hij met groote interesse gedurende langen tijd de verricbtin- gen van de deelnemers aan de zeilwedstrijden gadesloeg. Buitengewoon voldaan was Hij ook over Zijn vaartocbt met het jacht „Prinses Juliana". Ondanks het feit, dat deze door den straffen wind onistuimig was, heeft Z. K. H. zich niet alan den tocht willen onttrekken. Meters filmband zijn door Hem verbruikt. „Dat filmen", aldus zou de Prins zich onge veer hebben uitgelaten, ,,heb ik wel in het bij- zonder voor Juliana gedaan". Maar ook de Heldersche ibevolking is ge- troffen door de eenvoudige en hartelijke wijze, waarop Hij, met haar heeft willen kennis maken. Niet alleen bij het Marinemonument werd een krans gelegd, maar ook beeft Z.K.H. de nagiedachtenis willen eeren van ben, die in dienst der menschlievendheid bun leven op de zee lie ten. De kranslegging bij bet helden der zee-monument is een daad van pieteit ge- weest, welke in veler barten groote ontroe- ring beeft gewekt. Zoo is het voor den oud- redder Janus Kuyper, wiens borst met vele medailles is versierd, een onvergetelijk oogen- blik geweest, toen de Prins zich liet inlichten bij welke gelegenheden de verschillende eere- teekenen waren verkregen en uit Zijn mond woorden van bewondering mocht hooren. In den namiddag is Z. K. H., uitgeleide ge daan door marine- en burgerautoriteiten, weer uit den Helder vertrokken. Weer had de be- volking zich langs de straten opgesteld en juicbte Hem op entbousiaste wijze toe. Het waren twee onvergetelijke dagen voor de Marine en voor de stad den 'Helder, dagen binnen", piekert Kitty. „Het heeft me een beetje ongerust gemaakt. Hoe meer ik er over nadenk, hoe eigenaardiger ik het vind. Ik moet je eerlijk zeggen, Nicolle, die heele ge- schiedenis hier..." Zij wijst op de woning van den postambte- naar. Die bewaking en zoo... Als je het goed bekijkt, schuilt er iets barbaarsch in." ,,Hoezoo barbaarsch?" ,,Ach, je moet er eens goed over nadenken. Eigenlijk wordt een klein, hulpeloos kind als lokaas gebruikt ,,Hemel, Kitty, wat druk jij je romantisch uit. Een hulpeloos kind als lokaas ,,Nou, is het soms niet zoo? Waarom laten zij dan het kind bij ons? Heeft inspecteur Be- nett niet uitdrukkelijk verklaard, dat men verwacht den vader van Maud binnenkort bier te zullen zien, daar deze zeker een poging zal doen om zijn kind te ontmoeten? En van die gelegenheid zal men dan gebruik maken om eindelijk de hand op hem te kunnen leggen. Er wordt dus zuiver gespeculeerd op het va- derlijk gevoel van dien Coverley. Ik vind die methode vrij laag en wij moesten ons toch eigenlijk schamen om daaraan mee te doen!" ,,Breng dat gras liever even bij de konijnen in plaats van je te schamen!" antwoordde Ni colle, kalm als steeds, wanneer haar vriendin haar temperament wat al te veel den vrijen teugel laat. ,,Als je bet werkelijk nuchter beschouwt, staat de zaak heel anders. Mr. Gordon heeft een brief ontvangen, waarin men hem met den dood bedreigt als hij het kind niet bij ons laat. De man is begrijpelijkerwijze door deze dreig- brieven nerveus geworden. Daarom laat hij het kind ook hier en voor het overige zorgt hij er slechts voor, dat alle noodige maatrege- len worden getroffen. Nicolle richt zich op. De sikkel, welke zij nog in de hand houdt, blinkt in de zon. ,,Je schijnt heelemaal te vergeten, Kitty, dat reeds ddn mensch in deze geschiedenis er waarop werd aangetoond hoe diep de aanhan- kelijkheid voor het "Vorstenhuis in de barten van de Heldersche bevolking is geworteld. DE SPELLING. Het bestuur van de Nationale vereeniging voor orde en eenheid in de sehrijftaal heeft zich met een adres tot den ministerraad gewend, waarin o.m. de volgende wenschen worden geformuleerd Herstel bij het onderwijs van de schrijfwijze volgens de Vries en te Winkel, beboudens de gebruikelijke afwijkingen ter zake van de ver- buiging van ,,een", „geen", „mijn" enz. Hernieuwde behandeling door een veel- zijdige commissie van alle spelling- en taal- regels, die sedert 12 September 1930 (de rege- ling-Terpstra) door Kon. besluiten in bet geding zijn gebracht. Voorafgaand overleg met de Belgische regeering. Afzonderlijke vaststelling van de spelling in strikten zin, dus van bet woord'beeld, en van de regels aangaande (woordgeslacht, verbui- ging en pronominale aanduiding. Samenstelling van een officieele woorden- lijst, alvorens een eventueele nieuwe regeling van kracbt wordt. Schadeloosstelling van de uitgevers van schoolboeken en daarmee gelijk te stellen uit- gaven, die blijkens een onderzoek, dat van rijkswege ingesteld dient te worden, scbade hebben geleden door den terugkeer tot De Vries en Te Winkel. Wettelijk vastleggen dat er een officieele schrijfwijize van het Nederlandsch bestaat, die geldt voor de van regeeringswege uitgaande stukken, bet ambtelijke verkeer in den ruim- sten zin en voor het geheele onderwijs, open- baar zoowel als bijzonder. Instelling van een permanenite, veelzijdig samengestelde commissie, die de regeering van advies dient bij de behartiging van de belangen der Nederlandsehe taal. ZOMERPOSTZEGELS TOT EN MET 31 JULI VERKRIJGBAAR. Het tijdvak van verkrijgbaarstelling der zomerpostizegels, dat op 17 Juli zou eindigen, is verlengd tot en met 31 Juli a.s. Zooals men weet, is de netto-opbrengst boven de frankeerwaar4e dezer zegels bestemd voor sociale en cultureele doeleinden. Naar gemeld wordt, zal het pas-ingestelde Ministerie van Algemeene Zaken, aan welks hoofd is benoemd de Minister van Staat, Dr. H. Colijn, gehuisvest worden in bet voormalig Paleis aan den Kneuterdijk no. 20 te 's-Gra- venhage. Zooals men weet, is dit paleis eenige maan den geleden verkocht aan de Friesche Levens- verzekerings-Maatschappij. Deze maatschappij zal een gedeelte van het gebouw in gebruik nemen, terwijl een ander gedeelte voor den tijd van 10 jaar is verhuurd. aan den Staat der Nederlanden om er het Departement van Algemeene Zaken in te vestigen. Dit departemient zal slechts enkele vertrek- ken noodig hebben, daar het weinig omvang- rijk is. De geheele sterkte van het departement zal bestaan uit een minister en diens secretaris (geen secretaris-generaal), een kamerbewaar- der en een paar typisten. DE VERKIEZINGEN BIJ HET INTERNATIONALE ARBEIDSBUREAU. Het Tweede Kamerlid Woudenberg heeft aan den Minister van Sociale Zaken de volgende vragen gesteld: 1. Is het den Minister bekend: a. dat bij de laatst gehouden verkiezing in het internationale arbeidsbureau (I.A.B.) te Geneve, de heer Serrarens, vertegenwoordiger van christelijke Nederlandsehe arbeiders, niet als plaatsvervangend lid van den raad werd het leven bij heeft ingeschoten. Het is duide lrjk, dat de politie alles moet doen om een tweeden moord te voorkomen, waarbij die Co verley de hand in't spel zou kunnen hebben." Waarom neern je eigenlijk zoo zonder meer aan, dat Coverley op een of andere ma- nier bij den moord op. id a. heide bij Kensington betrokken is?" Nicolle haalt de schouders op. ,,Dat veronderstel ik zoo maar." ,,'t Lijkt me nog zoo kwaad niet, dat juris- ten louter op veronderstellingen afgaan. Mr. Nicolle Osborn veronderstelt, dat Coverley een moordenaar is. Arme Coverley! Reeds bij voorbaat veroordeeld, onthoofd en begraven." Tegen den middag keert rechercheur Brow nell, die 's morgens op de fiets is weggereden, uit Londen terug. Aan een riem leidt hij een geweldige Deensche dog. Het is een prachtig dier, zwart met groote, witte vlekken. De hond luistert naar den sprookjesachtigen naam ,,Pan" en zijn taak zal zijn het huisje te bewaken. Brownell prent, terwijl Kaynes gelnteres- seerd toekijkend tegen de schutting leunt, de beide vriendinnen de commando's in, waarop de dog gedresseerd is. Zonder veel ijver aan den dag te leggen, alsof hij wist, dat niet hij het is, die hier iets te leeren heeft, maar de beide meisjes, rea- geert Pan op de commando's: hij bromt, slaat aan, legt af en strekt alle vier zijn pooten uit, alsof hij dood is. Officieel geldt de kennismaking echter pas dan voor. geeindigd, als Pan, zij het dan niet alvorens daartoe met een blik van Brownell toestemming te hebben verkregen de hem door Nicolle en Kitty voorgehouden stukken vleesch heeft verorberd. Dan wordt Maud er bij gehaald. Bij het zien van het geweldige dier, vlucht zij, door een panische schrik bevangen, naar Kitty. Het is herkozen, tengevolge van den bosjewistisch- marxistischen tegenstand; b. dat met medewerking van laatstgenoem- de groep, wel werd herkozen de heer Kupers, vertegenwoordiger van Marxistische arbeids- organisaties 2. Is be Minister niet van oordeel, dat het christelijk karakter vail onis volk, alsook de christelijke grondslag waarop dit kabinet zegt te zijn geformeerd, het terugtrekken van alle Nederlandsehe afgevaardigden uit het I.A.B. gebiedt? 3. Mocht de Minister met deze opvatting niet accoord gaan, is hij dan bereid andere zoo ja welke maatregelen te nemen, om het aanzien van Nederland als christelijke natie te verdedigen DE WERKLOOZENZOR1G. Aan de toelichting op de bij de Tweede Kamer ingediende suppletoire begrooting van Sociale Zaken voor 1937 is het volgende ont- leend: Nu op het breede terrein van de werkloo- zenzorg reeds vele jaren achtereen zeer veel is tot stand gebracht en nog dagelijks, mede door maatregelen op het gebied ivan werk- verschaffing en werkverruiming, werken wor den aangevat, welke voor het geheele Neder landsehe volk van beteekenis zijn, achtte de Regeering het wenschelijk, hiervan op voor- lichtende wijze te laten blijken. Deze voor- lichting kan er toe bijdragen, dat meer alge- meen inzicht wordt verkregen, hoe de werk- loozenzorg dienstbaar is en wordt gemaakt aan verruiming van de werkgelegenheid, ter wijl tevens de 'belangstelling voor deze publieke zaak wordt vergroot. iOm dit te bereiken werd in 1936 met finan- cieelen steun van de Regeering het boekwerk uitgegeven, getiteld: ,,,'Het Werkende Land". Hiervoor wordt bij suppletoire begrooting voor het dienstjaar 1936 een bedrag van 7100 aan- gevraagd. Thans is door de Regeering op- dracht gegeven voor het vervaardigen van een film, welke in groote lijnen op het doek zal brengen, wat op het gebied van het ver- schaffen van werk is geschied. De hieraan voor het Rijk verbonden kosten zullen 15.000 bedragen. Ter bestrijding van de uitgaven der com missie, belast met de instelling van een onder zoek naar den voe'dings- en gezondheidstoe- stand der werkloozen, waarvoor bij vorenbe- doelde suppletoire begrooting voor 1936 een bedrag van 2500 is aangevraagd, zal voor 1937 een bedrag van 16.700 noodig zijn. In totaal wordt derhalve op het betreffende artikel 31.700 meer aangevraagd. GESCHENK VAN ITALIE AAN NEDERLAND. Geruimen tijd geleden hebben wij er, schrijft het „Handelsblad", melding van kunnen ma ken, dat nabij de iStromboli eenige ovenblijf- selen zijn gevonden van kanonnen, die afkom- stig zouden zijn van de vloot van admiraal De Ruyter bij diens laatsten zeeslag op den 22en April 1675. Aangezien de Italiaansehe regeering reeds vroeger voorwerpen afkomstig van een Neder landsehe vloot, aan de stad Vlissingen ten geschenke heeft gegeven, waar deze een plaats kregen aan den voet van het stambeeld van De Ruyter te Vlissingen, hebben wij ook thans de verwachtin^f uitgesproken, dat de Italiaansehe regeering de vondst van eenige maanden geleden aan ons land zou aanbieden. Deze hoffelijke geste is naar de Regee- rinspersdienst aneldt thans inderdaad ge volgd. De Italiaansehe regeering, uitgaande van de gedachte, dat in Nederland op het bezit van deze herinneringen aan Nederland's meest vermaarden zeeheld prijs zou worden gesteld, heeft deze voorwerpen door middel van haren geeant aan de Nederlaftdsche regee ring ten geschenke aangeboden. De minister van staat, minister van buiten- landsche zaken a.i., Dr. H. Colijn, heeft den gezant, den heer Taliani, medegedeeld, dat natuuriijk dwaasheid te gelooven, dat een hond kan lachen, maar de blik, waarmee Pan door de samengeknepen oogleden het schreien- de meisje aangluurt, vertoont toch iets van verborgen vroolijkheid. Het gelukt Kitty echter spoedig Mauds ver- trouwen voor Pan te winnen, als zij haar, ge- heimzinnig fluisterend, het nieuwe verhaal verttlt van den sprookjesprins Pan, die zich in een grooten hond heeft veranderd om de kleine Maud te beschermen. Doch de idylle wordt helaas te vroeg ver- stoord. Een agent met een rijwiel verschijnt aan den ingang van den tuin. De beide recher che ,rs haasten zich naar hem toe. Op fluiste- renaen toon wordt even beraadslaagd, een kort excuus van Kaynes, dan spoedt het drie- tal zich naar de woning van den postambte- naar en enkele minuten later zien de beide Kayne3 en Brownell haastig wegfietsen. Danny komt in opstand. Het valt niet mee om moeilijke, de uiterste concentratie vereischende berekeningen voor de constructieplannen van een groote spoor- brug te maken, als de zon met tropischen gloed op de schrijf- en teekentafels schijnt. Dat ervaart Danny, als hij op zijn bureau in de Estna fabrieken tevergeefs zijn gedach- ten bij elkaar tracht te houden, nerveus de lange rijen cijfers op een blocnote krabbelt, maar intusschen overweegt, dat daarbuiten aan de Theems elk oogenblik belangrijke ge- beurtenissen kunnen plaats hebben. De zaak-Coverley heeft plotseling deze on- rust in Danny's leven gebracht. Het is een miserabel gevoel de beide meis jes in gevaar te weten, terwijl men zelf zoo ver buiten schot moet blijven En dan is er nog iets, dat hem hindert. Kaynes Die heeft zich daar maar rustig in de wo ning van den postambtenaar Bodkin genes- Als Ge "AKKERTJES" in huis hebt,hebtGenooit„nare dagen". Al staat Ge op met dat onbe- haaglijke gevoel van een opko- mende migraine, met hoofdpijn of andere klachten die voor vrouwen op gezefte tijden echte dag-bedervers zijn, dan zal 'n "AKKERTJE" U dadelijk helpen. Volgens recept von Apotheker Oumont Metalen zak-etui met 3stuks 20 cent. Glazen kokertje met 12 stuks 52 cent. (Ingez. Med.) deze schenking, alsmede de hoffelijke gedach te, welke daaraan ten grondslag ligt, op hoogeri prijs worden gesteld en dat de schen king gaarne zal worden aanvaard ten behoeve van het Nederlandsch legermuseum, dat, zoo als bekend is, gehuisvest is in het kasteel Doorwerth bij Arnhem. HERHALIN GSOEFENINGEN VAN DIENSTPLICHTIGEN. De jongste veranderingen bij de landmacht. De Regeeringspersdienst meldt: Het is niet ongewenscht in herinnering te brengen, dat de verplichtingen van dienst- plichtigen ten aanzien van de herhalings- oefeningen zijn uitgebreid. Sinds vele jaren was de regeling aldus: De duur van de herhalingsoefeningen be- droeg in totaal ten hoogste veertig dagen. Deze oefeningen werden bij de landmacht in den regel over twee tijdvakken verdeeld. De eerste herhalingsoefening had gewoonlijk plaats twee a drie jaar na het volbrengen van de eerste oefening en de tweede weer een paar jaar later. Voor de onderofficieren kon elke herhalingsoefening worden bepaald op een duur, eeven dagen langer dan voor de andere dienstplichtigen. In deze regeling is verandering gebracht bij de wet van 22 April 937 (Staatsblad nr. 500), welke wet in werking is getreden met ingang van 1 Juni j.l. De verandering heeft betrek- king op het getal keeren, dat de dienstplich tigen voor herhalingsoefeningen kunnen wor den opgeroepen. De beperking, welke hieromtrent in de wet gelegen was, is komen te vervallen, zoodat de Regeering thans vrij is om naar gelang van de behoefte een dienstplichtige eenmaal voor veertig of tweemaal voor twintig of driemaal voor dertien dagen te laten opkomen. Ook bestaat (de vrijheid om de oproeping op nog andere wijze te doen, bijvoorbeeld vier, vijf of zes keer, en bovendien behoeven de tijdvakken ook niet telkens even lang te zijn: den eenen keer mag een verblijf onder de wapenen voor herhalingsoefeningen langer duren dan den teld en zit waarschijnlijk den heelen lieven dag bij de beide meisjes. Danny slaakt een diepe zucht. Hij is den geheelen dag aan zijn bureau ge- kluisterd en moet bovendien nog overwerken, zoodat hij 's avorids laat doodmoe bij zijn moe- der thuis komt. Om tegen 't middernachtelijk uur nog naar de Theems te rijden, heeft im- mers geen zin. Die beroerde brug! Wat doet hij hier nu eigenlijk? Elken dag hetzelfde mechanische werk. Met nog drie an dere collega's onder voortdurend toezicht van de hoofdingenieurs cijfertjes zetten op de daarvoor bestemde plaats. Het is, goed be- schouwd, niet veel anders dan een groote exer- citie, waarbij je in het gunstigste geval als korporaal mag fungeeren. Jaren gaan voorbij v66r je een kans maakt op eenige promotie. Maar ja een mensch doet zijn plicht. Hij heeft er maar voor te zorgen, dat het geen enkel cijfer gelukt te deserteeren of, louter om hem dwars te zitten, naar een andere sec- tie van den troep overloopt. Ingenieur Poulsen, door Kitty „de lilliput- .ter" genoemd, schudt het hoofd. ,,Wat is er toch aan de hand, Danny? Je trekt een gezicht, of je in een citroen hebt gebeten". Zij zitten in de cantine van de fabriek. De middagpauze zal direct voorbij zijn en nog steeds staat Danny's maal bijna onaan- geroerd voor hem op tafel. ,,Heb je ooit zooiets meegemaakt!" bromt Danny geergerd. .Anders zie je den baas elken dag en nu is hij voortdurend op reis." „De baas? Verlang je naar hem?" ,,Verlangen?" lacht Danny. „Ik zou wel eens willen weten, wie hier in de fabriek ver- langt naar directeur Gordon! Nee boy maar ik heb een belangrijke kwestie met hem te bespreken." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1