ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES r Om een kind. Voor Vrouwen vernal No. 9627 WOENSDAG 7 JULI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton zijn"AKKERTJES"een ideaal middel TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij ragelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN 3 AG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. MINISTERIE VAN AEGEMEENE ZAKEN. Dinsdag is uitgegeven Staatsblad no. 140, besluit van den 3den Jull, houdende de instel- ling van een departement van algemeen be stuur, dat den naam zal dragen van ministerie van Algemeene Zaken. De dag van in werking treddng is 8 Jull 1937. Bij Kon. besluit van 3 Juli is met ingang van den datum van ilistening van bet minis terie van Algemeene Zaken benoemd tot Minister van Algemeene Zaken, de Minister van Staat Dr. H. Colijn, Minister van Buiten- landscbe Zaken ad interim. DE POSTCHEQIJE- EN GIRODIENST SCHRIJFT ZIJN 300.000STEN REKENING- HOUDER IN. Maandag heeft de Postcheque- en Giro- dienst zijn driehonderdduizendsten rekening- bouder ingesohreven. Het is mevrouw B. van der VeldenFontijne te Delft. Het bestuur van den Postcheque- en Girodienst heeft haar met een brief als rekeninghoudster begroet en haar gelukgewenscht. UITBREIDING VAN HET V.A.R.A.-STUDIO-COMPLEX. De Vereenigingsraad van de V.A.R.A. heeft blijkens bericht in de s.-d. arbeiderspers, be- sloten tot uitbreiding van het studio-complex en tot het houden van een inzameling ter ge- dedltelijke bestrijding van de bouwkosten. Het bouwplan is ontworpen door de architecten Snellelbrand en Eibrink. Het omvat den bouw van een groote concertzaal en uitbreiding van het aantal studio's de concertzaal inbegre- pen tot zeven. WIJLEN MR. HARTE VAN TECKLENBURG HERDAOHT IN DEN RAAD VAN STATE. In de Dinsdag gehouden vergadering van den Raad van State, die door Prins Bernhard werd bijgewoond en die bij afwezigheid van den vice-president werd voorgezeten door staatsraad Hasselman, heeft deze met een kort woord wijlen mr. J. J. I. Harte van Teck- lenburg herdacht, die van 1908 tot 1934 deel van het college heeft uitgemaakt. VAN ZEELAND IN BRUSSEL TERTJG. Minister-president Van Zeeland is Dinsdag- morgen met het gewone lijnvliegtuig te Brus- sel aangekomen. Hij werd op het vliegveld verwelkomd door de ministers Spaak en De Man. Van Zeeland verklaarde zich verheugd over de ontvangst, die hem in de Ver. Staten was bereid. 'Hij zeide zeer tevreden te zijn over de verkregen resultaten, die alle verwachtingen overtroffen. Van Zeeland verheugde zich zeer over de achting, die Belgie in de Ver. Staten geniet. De Belgische premier heeft zich onmiddel- lijk naar het Koninklijk Paleis begeven, waar hij een lang onderhoud met den Koning had. POLITIEKE VERWIKKELINGEN IN BELGIE. TerwijI de Normandie met Van Zeeland aan boord bjjna in Europa was, is te Brussel vooral in liberale milieux ge- complotteerd om bij zijn terugkeer tot ontslag te dwingen. De liberalen hebben de amnestiewet niet kunnen verhinderen; thans willen ze hen straf- fen die ze daarvoor verantwoordelijk stellen, n.l. Van Zeeland en hun eigen ministers, die de wet voorstelden en er door joegen. Nog deze week zal de partijraad zich bij den pre- ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 12) Vervolg. Het einde. In zijn voile lengte uitgestrekt, bet lichaam stijf tegen den natten grond gedrukt, ligt een man in de smalle, donkere schaduw van een bramenstruik. De grijze pruik, die zijn uiterlijk zoo zeer veranderde, is ver naar achteren in zijn hals geschoven en de donkere bril ligt naast hem op den grond. Af en toe dringen fluisterende stemmen tot deze schuilplaats door. Nauwelijks vijftien pas verder ligt een poli- tie-agent in een kuil op den loer, terwijl een andere, elk geluid vermijdend, van boom tot boom sluipt, van struik tot struik, luisterend en spiedend. De man onder de braamstruik weet, dat hem nog slechts enkele minuten overblijven. Dian zal men hem ontdekken. Kleine wolken glijden langzaam voorbij den maan en onttrekken deze aan het gezicht. Zijn zij voorbij, dan zal de groote hemel-schijn- werper weer in zijn voile giorie aan het firma ment troonen en het landschap hier beneden doen baden in een zacht, maar helder licht. Nu sluipt een der beide agenten naar een groep van drie, dicht bij elkaar staande berken. In het heldere maanlicht vormt hij een uit- stekend doelwit. De man onder de bramenstruik strekt lang zaam den arm met de revolver. Hij mikt lang. mier vervoegen om hem duidelijk te rnaken, dat het kabinet onmiddelHjk behoort gewijzigd te worden. Het is best mogelijk, dat Van Zee- land dit „bevel" niet zal opvolgen. Intusschen worden allerlei comlbinaties op- gemaakt en wordt reeds de huid van den beer verkocht. In sommige Brusselsche salons heeft men een zekeren Georges Janssens, professof aan de Brusselsche Universiteit, voorzitter der Bankeommissie, tot candidaat-eerste minister geproclameerd. Men zegt o.a. van hem dat hij geen Vlaamsch kent. Om zijn kansen te doen stijgen zou hij zich onlangs bij de socialistische partij laangesloten hebben. Anderzijds wordt „mollenwerk" verricht door Vandervelde, die Spaak en De Man uit de nieuwe combinatie zou willen wegwerken om zelf weer minister te worden, waarbij ook de socialist Buset voor een baan in aanmer- king komt. Volgens een andere combinatie zou De Man (soc.) eerste minister worden, terwijl de ge- wezen rechtsche minister Janssen als minister van financien zou optreden. Een andere mogelijkheid is dat Van Zeeland op zijn post blijft en dat enkel de twee liberale ministers Marcel Jaspar en De Laveleye zul- len worden vervangen. De vraag is evenwel of Van Zeeland zijn collega's zal willen laten vail en. Wat de heer Hoste, minister van openbaar onderwijs betreft, deze zal als extra-parlemen- tair zich volstrekt niets gelegen laten aan het geKonkel van zijn politieke vrienden en zal in ieder geval in de regeering blijven. De vereeniging „Belgique-Toujours" publi- ceert van Zaterdag af een blaadje „tot ver- dediging der nationale instellingen". In dit eerste nummer, hetwelk in gansch Belgie gratis wordt verspreidt, leest men over het amnestievraagstukl: „Vergiffenis schenken is geen teeken van zwakheid, doch van kracht. Degenen die er toe overgaan zijn daartoe niet minderwaardig, integendeel, zij stellen een edel voorbeeld. Na een straf die twintig jaar heeft geduurd, moet men kunnen vergeten. We willen aan onze kinderen geen haat of wrok leeren. Belgie is niet altijd billijk geweest jegens de Vlaamsche bevolking. Tusschen de dlite die uitsluitend Fransch spraJk en een deel der Vlamingen was een radicaie scheiding ontstaan. Daardoor zijn wantoestanden in het leven geroepen, die som- migen van den rechten weg hebben verwij- derd." Verder wordt betoogd, dat het niet aannemelijk is dat menschen als Van Zeeland, Spaak, generaal Denis, De Man, De Lavaleye en Pierlot, alien oud-strijders, niet voldoende vaderlandslievend zijn, DE MINISTERS EN DE „FRATERNEEEES". In verband met de moeilijkheden betref- fende de amnestie, welke zich hebben voor- gedaan tusschen de besturen van zekere oud- strijdersvereenigingen en de regeering, is van officieuse zijde medegedeeld, dat minister- president Van Zeeland, sedert eenigen tijd ontslag heeft genomen als lid van de U.F.A.C. (Union des Fraternelles de l'Armee de Cam- pagne 19141918)Van hun kant hebben de besturen der fraternelles", waarvan zij deel uitmaakten, den Waalschen katholieken minister van landbouw, mr. Pierlot, en den socialistischen senator mr. Rolin van hun ledenlijsten afgevoerd, omdat zij in het parle- ment de amnestiewet durfden verdedigen en een goedkeurend votum uitbrachten. Deze handeling baart heel wat opzien, daar minis ter Pierlot steeds een der actiefste verdedi- gers in het parlement en in den raad van de Kroon en senator Rolin, die zelf een zeer dap per frontsoldaat is geweest, drie zijner bree ders op het front heeft zien sneuvelen. DE WET OP DE DEVAEUATIEWINSTEN. In den Moniteur Beige, de Belgische Staats- courant, is de wet verschenen krachtens welke, voor het dienstjaar 1937, ten behoeve Maar hij haalt den haan niet over. Wat baat het hem, of hij dien daar neerschiet? De andere, rechts van hem, zal immers on- middellijk een waar vuurgevecht met hem be- ginnen. De schoten zullen de anderen, die hier waarschijnlijk nog verdekt zijn opgesteld, alar- meeren en wat dan? Een plots el inge windvlaag buigt voor een oogenblik de berkentoppen ter zijde. Men hoort het ruischen van de rivier. Klate- rend slaat golf na golf tegen den kant. De man, die zich stijf tegen de berkenstam- men heeft aangedrukt, spiedt naar alle rich- tingen. Dan laat hij zich blikseinsnel op den grond vallen en tuurt ingespannen naar de bramenstruik. Nog schijnt hij niet volkomen zeker van zijn zaak te zijn, want eenige minuten lang blijft hij in dezelfde houding liggen, onafge- breken de donkere smalle schaduw van de struik in het oog houdend. Dan springt hij echter plotselmg overeind. Zijn kreet alarmeert zijn collega. Beide ren- nen zij in de richting van de bramenstruik. Doch ook de man die daar verborgen lag, is overeind gevlogen. Slechts een oogenblik aarzelt hij dan snelt hij met groote, zonderlinge sprongen op den rivier af. Zijn jas fladdert als een zeil achter hem aan; zijn armen slingeren langs het lichaam als de klepels van een klok. Een spook gelijkt de man, die daar met zijn schaduw om het hardst schijnt te loopen. Hij heeft den oever bereikt. Met een wan- hopigen sprong werpt hij zich in d< rivier. De plons van het zware lichaam is tot ver in den omtrek hoorbaar. De man schijnt een geoefend f wemmer te zijn. In een oogwenk heeft hij zich van zijn jas ontdaan om dan met snelle, krachtige sla- gen naar het midden van de rivier te zwem- men. Een oogenblik staan de beide politie- mannen verbluft aan den kant. Zij hebben den vluchteling geen enkel schot van de schatkist een speciale belasting wordt geheven op de winsten gemaakt door zekere valutaspeculanten tusschen 1 November 1934 en 29 Maart 1935. Een met dit doel in het leven te roepen dienst zal voor de inning van deze belasting zorg dragen. Bij de bespreking van deze wet in het par lement was de opbrengst van de devaluatie- belasting op ongeveer 250 millioen francs ge- raamd. Volgens een nieuwe berekening door het departement van financien zou dit cijfer echter nogal aanzienlijk worden overschreden. DE BELGISCHE KATHOLIEKE PARTIJ EN DE REGEERING. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, dat het blok van katholieken in Belgie een partijcongres zal houden op 16 en 17 Oct. a.s. Het zal het eerste congres van dien aard zijn sedert de reorganisatie van de katholieke staatspartij, welke thans de Katholieke Vlaamsche Volkspartij en het Parti Catiho- lique Social omvat. Door het directorium van het blok van ka tholieken in Belgie is een motie van volledig vertrouwen in den heer Van Zeeland aange- nomen. Het directorium is van oordeel, dat de huidige politieke samenwerking het best be- antwoordt aan de belangen van het land. Mocht het evenwel gebeuren dat tot herzie- ning van het regeeringsprogramma wordt overgegaan, dan behoudt het directorium zich het recht voor, uit naam van de katholieke opinie, eveneens zekere eischen naar voren te brengen. EEN GELUKKIG LAND. De Australische minister Menzies heeft meegedeeld, dat het begrootingsjaar, dat 30 Juni is geeindigd, een overschot heeft opge- leverd van 1.276.637 pond, aanzienlijk meer dan de raming, die slechts 40.000 pond be- droeg. De inkomsten- en de grondbelasting hebben de raming met 1.311.000 pond over schreden, daarentegen zijn de douanerechten en accijnzen met 107.000 pond bij de raming ten achter gebleven. De ontvangsten hebben 83.090.136, de uitgaven 81.813.499 pond be- dragen. WEER EEN GRENSINOIDENT IN HET WERRE OOSTEN. Terwijl het incident inzake de eilandjes in de Amoer nog nauwelijks geregeld is, heeft zich een nieuw, ernstig incident voorgedaan aan de grenzen in het Verre Oosten. Het hoofdkwartier van het (Japansche) Kwan- toengleger deelt te dien aanzien mede, dat Russische troepen op 5 Juli de grens van Mantsjoekwo nabij Tsjien Sjan drie maal overgestoken zouden zijn. In den loop van den morgen pleegden de Russische troepen twee overvallen en vuurden op den Japansch-Mant- sjoerijschen buitenpost, waarop van dezen kant het vuur beantwoord werd. Twee Russi sche soldaten "werden gedood, een Japansche soldaat gewond. Des aivonds om acht uur passeerden onge veer 150 Sovjet-Russische militairen met twee of drie kanonnen wederom de grens. Zij bom- bardeerden den Japansch-Mantsjoerijschen buitenpost te Tsjien Sjan, maar, aldus het communique, de Japanseh-Mantsjoerijsche troepen slaagden er in de aanvallers met zware verliezen af te slaan. I ZIGEUNERKONING GEKOZEN. In de omgeving van Warschau hebben de Poolsche zigeuners hun koning gekozen. Der- tig senatoren kozen eenstemmig den 52-jari- gen blikslager Janusz Kwiek. Na de verkie- "Zing werd de koning door drie orthodoxe geestelijken gekroond met den vergulden kroon, terwijl de koning plaats had genomen op een troon, welke was geleend uit de requi- sieten van de opera. Vervolgens boden de senatoren hem geknield geschenken aan. De verkiezing werd aangekondigd door het afste- ken van 21 voetzoekers. nagezonden, daar zij in de veronderstelling verkeerden, dat de rivier hem wel tot staan zou brengen. Hun besluiteloosheid duurt echter niet lang. Hel'men, uniformen en koppels worden op den grond geworpen. Tegelijkertijd, als op com mando, glijden zij beiden in het water. Met elke seconde vermindert de afstand tusschen hen en den vluchteling. Onder deze omstandigheden kan de jacht slechts enkele minuten duren. De man wendt eenige malen het hoofd om en al spoedig dringt het tot hem door, dat hij zijn beiden achtervolgers niet zal kunnen ont- kolnen. Nog een paar wanhopige slagen, dan geeft hij het op, werpt zich op den rug en laat zich door den stroom voortdrijven. Een der beide agenten heeft hem thans be reikt. Het steunen van den man, die zichtbaar aan het eind van zijn krachten is en zich nog slechts op het water laat drijven, misleidt hem. Hulpvaardig schuift hij zijn hand onder den nek van den uitgeputt-en arrestant. In de volgende seconde echter klemmen vijf vingers zich in een ijzeren greep om zijn keel. Met een kreet laat hij den man los, slaat de armen in de hoogte en zinkt als een steen in de diepte. Op het allerlaatste moment echter weet zijn collega hem nog te grijpen. Op den rug liggend en zich met krachtige beenslagen door het water werkend, trekt hij den bewustelooze met zich mee om hen ten- slotte aan den oever in veiligheid te brengen. Met een van woede verwrongen gelaat kijkt hij over de rilvier. „Ellendige schavuit!" ,(Wij krijgen je nog wel!" Eerst thans, nu de ontzettende spanning van zijn zenuwen langzaam wijkt, voelt de Op het oogenblik telt Polen ongeveer 100.000 zigeuners; zij mochten de stad niet binnen komen en derhalve werd de kroning buiten de muren der stad gevierd. PHILADELPHIA HET SLACHTOFFER VAN VAKBONDENSTRIJD. Als gevolg van een staking van 25.000 vrachtautochauffeurs kunhen, naar de ,,New York Herald and Tribune" meldt, te Phila delphia geen landbouwproducten afgeleverd worden en vijf groote dagbladen niet ver- schijnen. De staking is door een aantal afdeelingen van het Amerikaansche vakverbond georga- niseerd en bgdoelt een protest te zijn tegen de activiteit van het industrieele vakverbond van John Lewis. Als gevolg van deze staking is het zaken- leven in de stad vrijwel verlamd. DE KERKSTRLID IN DUITSCHLAND. Geen Zondag is schrpft de N. R. Crt. de laatste weken meer voorbijgegaan, of van den kansel in de Duitsche kerken werden protesten geuit tegen de politiek, die het Duitsche rijk voert tegen kerk en geestelijkheid. Steeds scherper worden de woorden, steeds vlammen- der de aanklachten, die de voorgangers met instemming der kerkelijke gemeenten tegen de kerkelijke en somtijds ook wereldlijke politiek der Duitsche overheid de wereld in- zonden. In de Godshuizen, waar het woord van vrede en verzoening gehoord moest wor den, klinkt de strijdkreet: „Er is blijkbaar nog maar een vijand en dat is de kerk", hield kar- dinaal Faulhaber zijn gehoor voor. En derge- lijke uitlatingen, die getuigen van een geest van wantrouwen, strijd en verbittering, kun nen met tientallen aan de hier vermelde worden toegevoegd. De kerkstrijd een der meest tragische ver- schijnselen, waarin de mensch gesteld wordt voor de keuze tusschen gehoorzaamheid aan zijn geestelijike en aan zijn wereldlijke over heid, voor een keuze in het diepst van zijn geweten, schijnt in Duitsehland nauwelijks meer te vermijden. Het is en nieuwe versto- ring van den menschelijken droom, dat in den loop der tijden de geestelijke verdraagzaam- heid zal groeien, dat de meer onbwikkelde mensch beter dan zijn voorgangers geestelijke stroomingen zal kunnen respecteeren en kun nen scheiden van een wereldlijke ontwikkeling. Maar niet minder, omdat in den strijd om het geweten niets te winnen maar veel te verlie zen valt. Want nergens ,zijn de ontbindende krachten sterker dan in den strijd, waar het geloof op het spel staat. Nergens ook wordt het martelaarschap zoo gemakkelijik soms wel eens al te snel aanvaard. Wanneer iwij de vraag stellen, of in Duitseh land de kerkstrijd nog vermeden kan worden, zullen velen ons tegenwerpen, dat de strijd er al is, dat het geen doel heeft over zijn komst te spreken, waar reeds zoovele feiten aan- wezig zijn. Dan kan men wijzen op de hou ding, die den laatsten tijd tegen de kerk is aangenomen. Maar hoe juist deze tegenwer- ping op zichzelf ook zijn moge, men mag niet uit het oog verliezen, dat wij nog slechts aan het eerste begin staanj Zoolang nog in het openbaar kerkdiensten gehouden kunnen wor den, die vlammende protesten zijn tegen de kerkelijke politiek, zoolang ook kan men zeker in een land als Duitsehland, waar de over heid getoond heeft niet voor de scherpste mid- delen terug te deinzen, niet van een tot het uiterste gevoerden strijd spreken. De Duit sche overheid heeft scherpere middelen te harer beschikking. Maar het schijnt wel, als- of zij aarzelt deze toe te passen, alsof zij nog hoopt op de mogelijkheid van een minnelijke oplossing. Dat de verhouding van de kerk in den auto- ritairen staat niet eenvoudig te regelen is, staat wel algemeen vast. Bij de opvattingen, die beiden van hun taak hebben, zijn er ge- vluchteling de koude van het water. Door krachtige slagen tracht hij de lang zaam verstijvende ledematen lenig te houden. Zijn, met water volgezogen kleeren hangen als zware gewichten aan zijn lichaam. De man behoort niet meer tot de jongsten. Nu bemerkt hij dat eerst recht en hij heeft het gevoel of zijn kracht hem langzamerhand begeeft, zoodat hij straks in deze peillooze diepte van koude en water zal verzinken, zon- der zich daartegen te kunnen verzetten. iHet volgend oogenblik echter klemt hij de tanden opeen en werpt zich met alle kracht ivooruit. SnuiVend gaat zijn adem, proestend legt hij meter na meter af, tot hij eindelijk uitgeput den oever bereikt. Zich met Beide handen aan het buigende riet vastklemmend, trekt hjj zich op om zich daarna met trage zware sehreden over den drassigen grond voort te sleepen. Midden door het riet baant hij zich eeu weg. De scherpe randen van de bladeren schrammen zijn gelaat en handen. Eindelijk krijgt hij vasten grond onder de voeten, maar voor hij aan land gaat, kijkt lirj schuw om zich heen, teneinde zich te over- tuigen, dat niemand van zijn achtervolgers hem ontdekt heeft. Hij bevindt zich op cen terrein, dat aan drie zijden door een schutting is omgeven. De boomen zijn hier blijkbaar pas kort geleden geveld. Een in aanbouw zijnd huis van twee verdiepingen, waaraan het dak nog ontbreekt en dat door zijn openingen voor ramen en deuren een verwaarloosden indruk maakt, doet bij den man het vermoeden rij- zen, dat hij hier waarschijnlijk een bescbut hoekje zal vinden, dat hem als schuilplaats kan dienen. Nauwelijks echter is hij het huis genaderd, of een hond op het aangrenzend perceel s'aat woedend aan. Andere honden stemmen onmiddellijk met het geblaf in. De man geeft er de voorkeur aan haastig Hoeveel vervelende kwaalljes zijn er niet, die voor vrouwen echte dag-bedervers zijn: een opkomende migraine, zoo'n nare zenuw- hoofdpijn, die U blijft kwellen, telkens terugkeerende zenuwpijnen, die maar niet verdwijnen willen, of andere klachten op gezette tijden, die U het leven vergallen. Voor al die gevallen helpen "AKKERTJES" wondersnel. Ge zult het zelf ondervinden. Neemt ze in huis. Misschien kunnen ze U reeds vannacht goed van pas komen bij: Hoofdpijn,Kiespijn,Spierpijn,Zenuwpijn, Rheumcitische pijnen, Lendenpijn, v.rou- wenpijn, Migraine, Onbehaagiijkheid. Overal verkrijgbaar. Per 12 stuks 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumoni AKKER-CACHETS (Ipgez. Med.) bieden, waar zij te gemakkelijk met elkaar in botsing kunnen komen. In Italie heeft men voor die gebieden een oplossing gevonden, in Duitsehland gelukte dat niet. Voor een deel schuilt deze mislukking zonder twijfel in het Duitsche volkskarakter. Toen het nationaal-socialisme aan het zelf- standige bestuur van de verschillende landen in Duitsehland een einde maakte, heeft men ook een zekere samensmelting der kerken willen verwezenlijken. Zonder in de kerkelijke leer als zoodanig in te grijpen, hfeeft men een eenheid willen brengen in de Duitsche kerk. Maar de tegenstellingen waren grooter dan men oorspronkelijik gemeend had en de po- gingen moesten schipbreuk lijden. In die dagen werd de grondslag gelegd voor een steeds grosiende tegenstelling, waaruit, hoe- wel beide partijen zeggen hem niet te iwillen, de kerkstrijd ontstaan is. Want toen de moei lijkheden eenmaal ontstaan waren, werden zij ook steeds grooter. Woorden en daden gaven wederzijds tot een verbittering aanleiding. Hoe somber ook het beeld van heden is, toch willen wij de hoop niet opgeven, dat een op lossing gevonden wordt. Telkens weer blijkt, dat men den strijd^met tegenzin voert, dat men blij zou zijn indien de afbakenjng van het gebied van staat en kerk zou kunnen worden verkregen. En uit de houding van de Duit sche overheid, al gaat zij. dan telkens een stapje verder op den verkeerden weg, blijkt wel, dat zij dit verzoenende standpunt niet geheel verlaten heeft. OP ZOEK NAAR DE BEMANNING VAN EEN GETORPEDEERD SGI I IP. Het Britsche oorlogsschip Penelope" zoekt op het oogenblik in de Middellandsche Zee naar de bemanning van een Britsch vracht- schip, dat getorpedeerd zou zijn. Deze onder- te verdwijnen, temeer omdat de koude, die zich in zijn druipnatte kleeren vastzet, hem doet beven als een riet. Als hij zich in snel tempo over het langs de rivier loopend boschpad voortspoedt, wordt hij langzamerhand wat warmer. Hij overlegt, of het niet beter zou zijn er- gens een boot los te maken en daarmee over de rivier te roeien. Op die manier zou hij spoedig het door hem gehuurde huisje kur- nen bereiken. Maar voorloopig durft hij dat toch niet aan. Reeds overdag heeft hij het gevoel gehad dat het huis bewaakt wordt. Bovendien heeft hij zijn pruik en zijn bril bij zijn overhaaste vlucht ingeboet, zo jdat hem voorloopig de mogelijkheid ontnomen is zich hier, zonder gevaar herkend te worden, op te houden. En dan... hij is zoo moe, zoo ontzettend moe. Tot zijn schrik bemerkt hij, dat hij niet meer in staat is helder te denken. Dat doet de koude, die zijn ledematen verlamt en zijn hart in een doodelijke greep omklemt. De man buigt van den weg af en verdwijnt in het bosch. Hij gaat op een boomstronk zitten, ontdoet zich van zijn jasje en probeert het uit te wringen. Doch deze poging geef hij spoedig op. Zijn hoofd valt naar voren. Zoo zit iiij daar huiverend in zijn druipnatte kleeding. Zijn bleek, verwrongen. gelaat gelijkt een dooden- masker. Twee dagen duurt de jacht der politie naar den geheimzinnigen vluchteling. De geheele wijk is gealarmeerd. Systematisch wordt het land aan beide oevers van de Theems door pa- trouilles afgezocht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1