ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Een goed examen Om een kind. WOENSDAG 30 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland heuilleton DE JAARDAG VAN Z. K. H. PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,--, overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buiten]and alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regeiabonnernent tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BI.AI) VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. GEMEENTE TER NEUZEN. Ter gemeente-secretarie zijn verkrjjgbaar aanvragen tot bet bekomen van een visch- of hengelakte voor bet dienstjaar 1937/1938. Ter Neuzen, 29 Junl 1937. HINDER WET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat bet verzoek van A. A. L.EENHOUTS, Vlooswijkstraat 11, Ter Neuzen, om in bet perceel kadastraal be kend gemeente Ter Neuzen, Sectie L, no. 1627, plaatselijk gemerkt, Nieuwstraat 50, een bakkerij te mogen opriobten en in werking brenigen, door hen is ingewilldgd. Ter Neuzen, den 29 Juni 1937. Burgemeester en Wetbouders voomoamd, P. TELEEGEN, Burgemeester. B. I. iZONNEVIJtLLE, Secretaris. PRINSES EN PRINS TER KERKE TE BAARN. Zondagmorgen bebben Prinses Juliana en Prins Bernbard zonider gevolg, de godsdienst- oefendng bijgewoond in de Ned. Herv. kerk op den Brink te Baam. Ds. E. H. Blaauwendraad sprak naar aanleiding van Markus 8 vs. 36: „Want wat zoude het den mensch baten, zoo bij de gebeele wereld bezat en zijner ziele sobade leed?" In de koninklijke 'bank, die zich in bet kerk- gebouw bevindt, hebben, schrijft de Telegraaf, vele leden van bet Huis van Oranje in den loop der eeuwien den dienst bijgewoond. In verband met de vestiging van het Prinselijk Paar op het paleis Soestdijk is de bank vorig jaar gebeel gerestaureerd. Deze bank dateert van 1674 en werd ge- bouwd ten tijde van Stadhouder Willem in. Op Woensdag 21 October 1682 werd er in ons land een algemeene biddag gehouden. Op dien dag vertoefde Prins Willem III ten pa- leize Soestdijk en bad daar Comelis Tromp als gast, met wien hij in ds kerk te Baiam den dienst bijwopnde. Toen hdj zeven jaren later koning van En- geland werd, liet hij boven de kerkbank naast bet Nassauscbe ook het Engelsohe wapen aan- brengen, die beide heden ten dage nog in de kerk te zien zijn. De kerk, waarin de Prinses en Haar Gemaal voor het eerst den dienst bijwoonden, dateert reeds uit bet jaar 800 a 900 wellicht nog vroeger hetgeen gebleken is bij de verbou- wing in het jaar 1898. Men heeft toen een steenen doopvont opgegraven, dat volgens deskundigen meer dan duizend jaren oud moet ziijn. Het was in den tijld van den beel- denstorm gescbonden en daarna in den grond gegraven. Gelukkiig is dit zeldzame doopvont bewaard gebleven; na de opgraving in 1888 is 't onder den toren der kerk geplaatst, waar het zich thans nog bevindt. De vier koppen op de boeken van het oude doopvont stellen de vier stroomen van het Paradijs voor. In 1638 werd de kerk belangrijk gerestau reerd, bij welke gelegenheid het kerklbestuur van de stad Utrecht een geschiilderd glas ont- ving met het wapen van die stad. Ook is het met onwaarschijnlijk, dat bet gemeentebestuur van Baam, dat de verbou- winig bekostigde, het Baarnsche wapen, n.l. „den Bisschop", toen in de kerk heeft laten aanbrengen. Dit wapen is thans verdwenen, docb ouden van dagen herinneren zich nog, dat in bun jeugd „Sint Nioolaas"" in de kerk te zien was. In 1888 werd de kerk belangrijk vergroot, waardoor zij den langwerpigen, vierkanten vorrn kreeg, dien ze thans nog bezit. ROMAN VAN NORBiERT GARAI. (Nadruk verboden.) Vervolg. 9) Mauds zedlwagcnl je wordt door de bezorgde Kitty buiten bedhijf gesteld, wiant de wind is bumiddels gedraaid en jaagt het ratelende karretje steeds wear van het trottoir op den rijweg. Maud's oniderlip zakt bedenkelijk, alsof zij op het piunt staat te gaan huilen, maar geluk- kig stopt op dit oogen'blik voor het hotel een autobus, waaruit Nioolle sitapt met Danny, die zijn verloofde vian hajar kantooa- heeft gehaald. Nicolle ziet er vermoeid en eenigszins af- getobd uit. Vandaag heeft zij aan den lijve ondierivondien, dat met den emst van het leven niet te spoitten valt. Noodt zal ze meer om ,,kantoorjuffSes" lachen. Nu weet zij, wat het beteekent acht uur aan een stuk achter een schirijfmachine te ziiltten en den eenen geestdoodendien brief na den andere te mOeten tikken Nicolle omhelst haar vriendin. „Ik kan jie niet zeggen, Kitty, hoe goed het doet bier buitien te ztijn. Die atmosfeer daar in dat kantoor, dat l'alwaiaiGeen wonder, dat die arme kinderen het niet lang uitlhouideri en den een otf anderen dag een zeniuwtoeval krijgen". „(Het is wel eens goed voor je", meent Danny zonder een spoor van medelijden. „Die ovterspannen ideeen om als typiste aan het werk te willen gaan! Nu krijg je er ten- t Indien daaraan nog twijfel zou bestaan, hetgeen na al wat wij na het bekend worden zijner verloving met Prinses Juliana en het daarop gevolgde huweljjik beleefden, niet te veronderstellen is, heeft de dag van gisteren, toen hij zijn 26sten jaardag herdacht, vol- doende bewezen, dat Prins Bernhard, die een jaar geleden nog een onbekende voor ons was sinds zijn komst hier te lande als verloofde onzer Prinses een groote popularitei't heeft verworven en zich, waar hij zich vertoonde, bij het volk heeft weten bemind te maken. In ongeveer alle plaatsen in den lande, is de eerste jaardag die de Prins in Nederland herdenkt, met meerderen of minderen luister, uoch in elk geval feestelijk herdacht. Dat die feestvreugde zich bijzonder uitte in de woonplaats van het Prinselijk Paar, laat zich verstaan. Reeds Maandagavond vond te Soestdijk een zangbulue van een 20-tal zangvereenigingen plaats. De muziekvereeniging ,,Ons Genoegen" uit Garderen, in boerencostuum en op klompen, speelde twee coapJetten van het Wilhelmus, welke door de duizenden belangsteilenden uit voile borsi werdcn meegezongen. Aan het einde van het tweede couplet ver toonde Prinses Juliana zich voor een der ramen van de eerste verdieping en wuifde de wachtende menigte toe. Tot slot speelde de muziek nog ecu pot pourri, samengesteld uit den Lippe-Detmold- marsch en verschillende vaderlandsche liederen. Des avonds kwamen verscheidene gasten ten paleize, om den jaardag te komen vieren. Dinsdagmorgen heerschte er reeds vroeg een groote drukte. Om kwart over 10 defi- leerde een eskadron huzaren van het eerste half-regiment uit Amersfoort langs het paleis, welk defile de Prins van af het hordes gade- sloeg. Prinses Juliana en Prinses Armgard zaten gedurende het defild op het balkon en aan- schouwden vandaar het voorbijtrekken der huzaren. Om elf uur arriveerde H. M. de Koningin per auto uit de rich ting Baarn op het paleis, waar zij door het Prinselijk Paar werd begroet. Het felicitatieregister werd in den loop van den dag druk geteekend. Een stroom van bloemstukken werd aan het paleis bezorgd. Des avonds werd op het paleis een diner gegeiven, waaraan een groot aantal gasten aanzaten. ONDERSOHEIDINGSVLAG VOOR PRINS BERNHARD. De Staatsdourant bevat Staatsblad no. 4, besluit van 18 Juni, houdende vaststelling van de onderscheidingsvlag voor Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden. In dit besluit wordt de Prinselijke vlag als volgt beschreven: Zij is een lanigwerpige, waarvan de hoogte 5/a der lengte bedraagt, in vier vakken ver- deeld door een over het midden geplaatst staand vierarmig kruis van oranje kleur, ter breedte van i/5 van de hoogte der vlag. In het midden van het kruis Ons wapen, zooals dit is vastgesteld bij artikel 1 van Ons besluit van 10 Juli 1907, Staatsblad no. 181, het schild gedekt door de Koninklijke kroon, de boven- en onderzijde van het wapenischild liggende in de lijnen der boven- en onderzijde van den horizontalen arm van het kruis, het bovenste vak aan de hroekzijde en het daartegenover liggende onderste vak van azuur, waariri een klimmende rechtsgewende leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladen en twee parels van hetzelfde .getongd en genageld van keel, in den rechter voorklauw opgeheven houdende in schuinlinkschen stand een ont- bloot Romeinsch zwaard van zilver, met ge- vest van goud en in den linker een bundel van zeven pijlen van zilver, met punten van goud, minste eenig begrip van, wat het zeggen wil da)g-in, dag-uilt te moeten ptoeteren voor een paair shilling. Hopenlijk treiteren ze je eens flink, dan beataat er tenminste eenige kans, dat je gauw genoeg bebt van die zelfstandig- heid en dat geld verdlenen!" ,,Opdat jij dan Nicolle maar zoo gauw miogelijik in jullie huwelijk kunt treiteren, als jij diegeen Ibent, die bet geld verdient. Het is bekenld, diait de mannen zich thuis gewoon- lijk schadeloos plegen te stellen voor het ge- treiter, dat izij zich 'bij bun werk geduldig moeten laten welgevallen", opent Kitty het gebmikelijke dispuut met Danny. ,,Weet je, wat ze in de middeleeuwen met vrouwen als jij deden?" riposteent deze strijd- lustig. ,,Die dieponeenden ze op den brand- stapel! Klein en brutaal als een musch! pie wil ook al mieepnaten over huweQiijksproblemen en zoo. Als ze den waren Jozef gevonden heeft, zul je eens zien, hoe graag ze zich door hem laat treiteren. AaJnibiidlden zal ze hem..." ,,Kinderen beginnen jullie alsjeblieft weer niet te vechten!"' lacht Nicolle. Geamuseerd kijkt ze naar Maud, die zich met beide hand- jes aan Kitty's rok vasthoudit. ,,Wel, Kitty, hoe is het met je aspiratiies als moeder? Nog niet genezen?" Kitty heefit een hlelangrijik nieulwtje. Zij heef-t een brief ontvamgen van den vader van de klieine Maud. Hij verzoekt haar het kind eenigen tijd bij zidh te willen houden. „Daar heb je het al!" lachlt Danny. ,,Ik heb jullie toch direct gezegd, dat je dat kind niet meer kwij't raakt". (Kitty laat het zich niet ontnemen, inwendig genietend- van haar succes, de eene sensatie na die anidere te aerveeren. .Maud's vader heeft een cheque gestuurd ter bestrijding van de voorloopige onkosten, aan de verpleging verbonden. Ik was van- middag al op de bank. Op zijn laatst over- morgen kunnien wie het geld afhalen... de punten omhoog en de pijlen tezamen gebon- den met een lint van goud (Nederland), het onderste vak aan de borekzrjde en het daar tegenover liggende bovenste vak van zilver, waarin een roos van keel, geknopt en gepunt van goud (Iaippe). DE GRONDWETSHERZIENING. Voorloopig verslag der Tweede Kamer. Kiesstelsel. Eenige leden verkflaarden zich tegenstan- ders van ons geheele kiesstelsel en daarom ook van het thans gedane voorstel (beper- king van de evenreddge vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen). Zij wenschten kiesrecht voor alle mamnelijke en vrouwelijke Nederlanders boven 21 jaar, waar ook gevestigd. Tegen de vooirgestelde wijai- ging bestond bij deze leden in het bijzonder nog dit bezWaar, dat de veranderingen in de kieswet, waartoe die wijiziging gelegenheid zal geven, sleebts zullen dienen om de supre- matie der groote partijen te bevestigen en nieniwie stroomingen tegen te houden. Bij enkele andere leden bestond even eens ernstige bedenking tegen een verdene bevoor- deeling van de grolote partijen, waarop de uitwerking van de hierbedoelde wijiziging *zal neerkomen. In de Kieswet zij11 reeds herhaaldelijk ver anderingen aangebracht, welke aan de groote partijen een voorsprong venzekeren. Van andere zijde werd bestreden, dat de vroeger in de Kieswet aange.brachte wijzdgin- gen de groote partijen onredelijk hebben be- voordeeld. De verdeeling vain de beschikbare zetels geschiedt th'ans, nu het stelsel der grootste gemiddelden wordt toeigepast, meer in overeenstemming met hiet evemredigheids- beginsel dan onder de werking van het systeem der grootste overschottem. Huns in- ziens wordt dan ook door de nieuwe redactie in den besitaandem toestand weinig veranderd. Reviolutionnaire vertegcnwoordigers. Verscheidene leden verklaarden ook thans, zich met het in het betreffende ontwerp ver- vatte voorstel inzake de mogelijke uitsduiting van revolutionnaire vertegenwoordigers) niet te kunnen vereenigen. Zij aohtten bepalingen als de voorgestel de onnoodig en ongewenscht. Revolutionnaire haindelingen of uitingen bui ten een verte genwo.ord igend lichaam vallen reeds onder de Strafwet. Zelfs bestaat voor den rechter de moigelijkheid, hun, die zich aan feiten van dUen aard schuldig maken, het acitieve en paSisieve kiesrecht te ontnemen, waarvan het vervallen van het li'dmaatschap een automatisch gevolg is.f Tegen revolu- tionnair optreden binnen de rvertegenwoordi- gende lichamen drunmen en moeten de voor- zitters dier lichamen waken, met gebruik- makinig van de maatregelen,; welke de regle- menten van orde hun daartoe ter beschikking stellen. Zij zullen voornamelijik, zoo niet uit- sluitend, toepasisiing vinden in tijden van poli- tieka bewogenheid. Maar juist dan kunnen zij liicht leiden tot partijdige daden. Eenige leden noemden de voorgestelde be palingen „on-demo-li'beraal". Op izich zelf zouden zij tegen deze bepalingen geen be- zwaar bebben. Immers, zij zouden aldus kun nen worden toegepast, dat alle leden der publieke colleges, behaitve de representanten der NationaalHSoclalistischie Beweging, zouden worden uitigesloten. Alle in die colleges ver- tegeniwoordigande politieke partijen toch staan op revolutionnairen grondslag. Als deze leden zich niettemin tegen dit voorstel verzet- ten, dan is dat omldat de hedoeling klaarhlij- kelijk een andere is en de ontworpen bepa- lingcin kermelijk tegen een groep, juist de N.S.B., zijn gericht. Immers, gedurende de 40 jaren, dat de S.D.A.P. in het parlement optreedt, en gedu rende de bijma 20 jaren, dat de Gom'munisti- sche Partij daar zitting.heeft, zijn bepalingen van dezen aard niet noodig geacht. Nu ech- ter de N.S.B., die haar doeleimden slechts op legale wijze wil verwezenlijkenin de open- bare lichamen verschijnt, wordt een voorstel „Ben cheque...?" vragen Nioolle en Danny als uit een mond. ,,Ja, 25 ponjd..." 'En oln; haar bewering kracht bij te zetten, toopt zij, de kwitantie voor de, bij de bank ge- deponeendie cheque. Met dennoodigen eer- bied wordt de kwitaartie bekeken. Daarop staat zwant op wit te' lezen, dait miss Kitty Dervine een cheque, ten bednage van 25 pond ter venzilvering heeft achter gelaten. Danny is geen materialist, maar deson- danks bekijkt hdj Maud thans met geheel an dere oogen. Het was imirpers uitgesloten, dat zij,, terwij! zij zoo slecht bij kas zijn, ook nog den lasit van een kind op catch zouden kunnen nemen. Maar nu staaJt de zaak anders. Wat zullen zdj daarlbuiten nooddg hebben om te leven Met 25 pond kunnen de beide meisjes den geheelen zomer rondkomen. Een reuze bof is het, anders niet! De meisjes kunnen nu haar vacantae onbezorgd buiten door- brengen En Danny maakt een diepe buiging voor de klieine Maud. „Geaichte mejufflriouw; u bent een goede partij. 25 Pontd om iraee te beginnen! Alle respect votor uw papa!" Hij tilt Maud van, den. grond, draait met haar in een kring rood, zet haar daarna op zijn schouder en galoppieert met haar over het trolttoir: ,,Hopla, hopla, paardje, vijf en twintig pond..." Nicolle laat zich met ©en zucht op de bank vallien. ,,Na zoo'm apwindenden dag ook nog deze schrik dat is te veel." „Weet je wat, Niciolile", zegt Kitty gedeei- deerd, „jij gaat morgen niet meer naar kan toor! Met 25 ponid kimeen wij, als we zuinig 'zijn, drie maanden rond komen! En tegen dien tijd zullenwe wel wear wat anders vinden". Besluiteloos kijkt Nioolle haar vriendin aan, maar slechts voor een oogenblik. Dan als het onderhavige ingediend. Vian andere zijde werd tegen dit betoog aangevoerd, dat de ontwrichtingsverschijnse- len, die aan de N.S.B. tijdelijk eenige levens- kans boden, in andere kringen het gevoelen deden rijipen, dat bepalingen als de thans voor gestelde niet langer kunnen worden gemist. D a a r i n liigt de oorzaak van het samentref- fen van het opkomen der Nationaal-Socialis- tischie Beweging met het ontstaan van den drang naar de onderhavige voortziening. Dat die voorziening speciaal tegen de N.S.B. zou gericht zijn, is volkomen onjuist. Veeleer is daarbij oorspronkelijk aan geheel andere partij gedacht. Op wie de voorgestelde bepalingen even- tueel zullen worden toegepast, zal geheel af- hamgen van de vraag, wie zich schuldig ma ken aan een streven om met behulp van on- wettige middelen verandering in de rechts- oade te brengen. Dat de N.S.B. vreeist, onder de bepalingen te zullen vallen, is overigens begrijpelijik, daar Zij zeker, als zij kon, de macht zou grijpen, ook met gebruikmaking van onwettige middelen. Vele leden verdedigden het voorstel als een noodziakelij'k gebleken aanvulling van hetgeen de Grondwet reeds bevat. Blijkenis den eed of de belofte, die gevorderd wordt van nieuw- gekozen Kaflnerleden, is het de bedoeding der Grondwet, dat de leden, welk verschil van meening zich ook tusschen hen mag voor- doen, alien te zamen zich zullen stellen op den grondslag van het bestaande staatsbestel. Een sanctie daarop ontlbreekt. Ordening. Ten aanzien van het ontwerp, strekkende tot het openem van de mogelijkheid, openbare licjhamen voor beroep en bedrijf in te stellen, verklaaTden eenige leden, op zich zelf voor- standers van ordening te zijn. Immers, zij be- schouwden een corporatiaf systeem als het meest gewenschte. De ervaring had hun ech- ter geleerd, dat de ordening onder het huidige systeem glechts dient om de werkelijke cor- poratieve gedachte den wind uit de zeilen te ■nemen en de overheersching van kapdtalisme plus ambtenaren, dus van het staatssocialis- me, te ves'tigen. Voorwaarde voor een werke lijke ordening meenden zij is de orga- nisch gegroeide volksgemeenschap op natio- nalen en socialen grondslag, die pas kan ont staan na het opheffen van de politieke par tijen. Op grond van deze zienswijlze zouden de leden, hier aan het woord, zich ook tegen dit ontwerp moeten verzetten. Van andere zijde werd hiertegenover ge steld, dat in de landen, welker systeem de bo- venbedoelde leden zouden willen volgen, geen sprake is van ordening op den grondslag van een organisch gegroeide volksgemeenschap, doch van diotatorialen dwang, waarvan het resultaat op economisch gebied juist met de door hen zelf gebezigde uitdrukking: ,,kapita- lisme plus ambtenaren" zeer goed zou zijn ge- kenschetst. Verseheiden leden oordeelden het hier be- sproken voorstel van weinig beteekenis, wijl het bestaande artikel 194 in dit opzicht vol- doende mogelijkheden opent. Anidere leden zagen in de nieuw-voorge- stelde bepalingen toch wel een wezenlijken vooruitgang. Zij achten daarin een krachtigen stimulans gelegen voor de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie. Diverse voorstellen. Verscheidene leden spraken er hun leed- wezen over uit, dat in het laatste wetsontwerp zooveel ongelijksoorti'ge voorwerpem Zijn ver- eenigd en dat de Regesring bij de behandeling in eersten termijn geweigerd heeft het ont werp in eenige kleinere wetsvoordrachten te splitsen. Daardoor komen zij, die in het ont werp een aantal goede bepalingen opgenomen achten, doch tegen anderyder daarin vervatte wijizigingen heiZwaren hebben, voor een moei- lijike beslissing te staan. Andere leden vestigden er in dit verband de aandacht op, dat bij deze Grondwetsher- ziening de splitsing in aflzonderlijke ontwer- pen reeds veel verder is doorgevoerd dan voor- springt zij overeinid en trekt juichenid haajr muts van het hoofd. .jHoera! Niet meer naar k'antoor. Zaiig! Gnder ons gezegd, Kitty, ze zouden mij er, ziondar dat, toch niet hebben willen houden. De schrijfmachine is onder mijn vinge-rs wild geworden. De letters zijn er vandoor gegaan, zij heblbem zich op en in elkaar gestort. Het was een versdhnikkelijk abacadabra..." De mian naast hen op de bank leest onbe- wogen zijn krant. Af en toe fronst hij wel eens het vowrhoofd, alsof deze levenslustige jonge mienschen hem bij Zijn lectuur storen, maar voor bet overige schijnt hlij geen aan- dachlt aan hen te schienken. Slechts een oogeniblik kijkt hij geinteres- seerd van zijh krant op, als hij' Kitty, die met haar vriendiin van de bank opstaat, hoort zeggen: ,,Ja en dan niog wat. Rijna had ik vergeten het je te vert ell en. Mr. Gordon, zoo beet die goedgeefscbe vader van Maud, sdhrijft ook nog, dat wij vanavomd bezoek kunnen verwachten van een rechercheur, die ons een en amder zal verklanen. Eigenaardig, wat? Of dat miissehien verband houdt met den moond?" De man kijkt het tiweetal langen tijd na. Zijn gelaat vertoont plotseling een vermoei- den, radeloozen, bijna wanhopigen trek. Met een mechanische handbeweging tast hdj in zijh achterzak. Als een talisman otmkremmen zijn beenige vingers den kolf van een browning. Zij gaan m'et hun vieren door het stille bascah. De maan staat ais een groote, koperkleu- rige sclhijf hoog aan dsn hemel en werpt een mat lichit door de kruimien der boomen. Het ruikt hier naar paddestoelen en vochtig mios. De schemering hult de boomen in een grij- doei Ge, als Ge ruslig kunt nadenken, zonder angsl-gevoel, zonder gejaagdheid, zonder hoofdpijn. Neem daarvoor 'n „AKKERTJE". Zoo'n meialen zakdoosje mel 3 stuks voor slechts 20 cent is voor U bijzonder geschikt. Overal verkrijgbaar. (Ingez. Med.) been het geval was. Bij verscheidene leden bestond onoverkome- lijk bezwaar tegen de wij'zdgingen, welke be- oogen het doen verloren gaan van de verkies- baarheid door gereohtelijke vrijheidsberoo- ving ook wegens politieke delioten en het op heffen van de parlementaire immuniteit in geval van opruiing of sohending van geheimen. In de laatstbedoelde wijizigingen zagen zij een belangrijtke aantasting van de vrijheid der volksvertegenwoordigers, die op deze wijze bij de uitoefening van hun taak als zoodanig onider de oomtrole van den rechter zullen ko men te staan. Vele leden daarentegen konden zich met de gedeeltelijke opheffing van de imimumiteit zeer wel vereenigen. Een deel hunner zou zeifs verder willen gaan en de immuniteit, feitelijk een veroiuderd begrip, geheel willen afscbaffen. Een aantal leden opperden beizwaar tegen het openen van de mogelijkheid, over te gaan tot de benoeming van staatssecretarissen. Eenigen hunner zagen ook hienvoor weer geen andere reden dan het Verlapgen, poli tieke vrienden te kunnen beloonen. Verscheidene leden meenden, dat in bepaal- de gevallen wel degelijik zakelijke gronden voor de benoeming van staatssecretarissen aanwezig kunnen zijn. DE GAANDE EN DE KOMENDE. Bij zijn vertrek uit Goirle, wegens het aan- vaarden van zijn Ministerschap, is de heer Mr. M. P. L. Steenberghe in zijn woonplaats Goirle j.l. Zaterdag gehuldigd en uitgeleide gedaan. In tegenwoordigheid van eenige kennissen verscheen de Minister met zijn vrouw en kinderen des namiddags op het hordes van zijn villa „Klein Sterrenberg" voor het in ontvangst nemen eener serenade van de hanmonie ,,Oefening en Uitspanning", welke ook door een groot deel der ingezetenen werd bijgewoond. De president der harmonie hul- digde den Minister, waarop de heer Steen berghe met hartelijke woorden dankte voor ■deze. huldigjng en voor de blijken van belangs telling en medeleven, welke 'hij en zijn gezin vele jaren van de geheele bevolking had ondervonden. En Maandag heeft in een speciaal daarvoor belegde vergadering van commissarissen der Prov. Limburgsche Electriciteitsmaatschapprj de afgetreden Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Prof. Gelissen, zijn werkzaam- heden als directeur dier maatschappij weer aanvaard. Hij werd daartoe ontvangen in een met bloemen versierde bal Van het hoofd- gebouw, waar ook het personeel in de gelegen heid werd gesteld hem te begroeten. Namens het personeel werden hem en mevrouw Gelissen door de onder-directeuren geschenken aangeboden. Prof. Gelissen bracht in de eerste plaats dank aan de leden van Gedeputeerde Staten en aan het college van commissarissen, dat zij hern nu ruim twee jaar geleden als directeur der P.L.E.M. op non-activiteit hadden willen stellen, waardoor het hem mogelijk werd gemaakt, het land rechtstreeks te dienen. Hij, noemde het een voorrecht, met dr. Colijn te hebben mogen samenwerken. Het verheugde hem verder, dat de heeren Blom en Kortlandt gedurende izijn afwezigheid de directie op zoo voortreffelijke wijze hadden waargenomen en dat de uitgestippelde lijn zoo goed was gevolgd. Hiervoor ibracht hij dank. Tenslotte dankte hij het personeel voor het medeleven, dat hij gedurende zijn ministerschap ook van die zijde heeft mogen ondervinden, voor de hartelijke woorden tot hem en zijn echtgenoote gericht en voor de prachtige geschenken, welke het personeel hem had aangeboden. zen nevel, waartegen, zooals bij een rontgen- ifoto, de staipimen en takken donker afsteken. De drie jonge menscben zetten er stevig de pas in. Maud zit op Danny's schouiders. Teneinde het kind, dat reeds slaiperig be- gint te warden, waJtker te houden, zingen ze drieistemmig een kinderliedje in majrschitempo: f,Er was eres een negertje..." Kitty bereikt met haar stem een eerbied- waardige hoogte, terwijl Nicolle's alt daaren tegen elke ris'kante klimpartij vermijidt. Danny daalt met zijh bariton af tot een peillooze diepte. De uitgelaten stemming, waarin het drietal plotseling verkeert, is werkelijk opvallend. Zij hebben nieuwen levensmoed gekregen. Het gaat hun als de reus in het sprookje, die weer nieuwe ikracht kreeg, zoodra hij de aarde betrad. Ja, hier buiten, dat is hun aarde! Hier vallen alle zorgen van hen weg. Zij behoeven zich het hoofd niet te pijnigen met de crisis, de wierkdoasheiLd en alle andere pro- blernen van een uit haair evenwicht geraakte maatschappij. En het gemo:d vindt nieuwe troost bij de gedachte, dat Mac Donald, Roosevelt en hoc al die anderen nog meer mogen hieeten, die met hun redevoeringen het geduld van de menschheid op zoo'n zwaren proef plegen te stellen, eens vergeten zullen zijn, tot schimmen vergaan. Maar de maan zal met izijn zdliveren glans blijven schijnen, zooals nu, de wiind zal de drootaende rivier met zijn adem blijven benoeiren en de boomen zullen eeuwig in het griijize waas van den schemer gebuld zijn En jonge menschen zullen altijd zingend, welgemoed en zorgeloos dooir het bosch trek- ken... zooals nu! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1