ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Om een kind. Op't exaisien No. 9623 MAANDAG 28 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland. HET GONGRES VAN DEN NEDERL. R.K. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSFRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per po3t Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIKO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVEKTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor eiken regel meer 0,20. KLEINE AD VEKTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regeiabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. H.M. DE KONINGIN DOET EEN BELAN GRIJKEN AANKOOP ZOMER- POSTZEGELS. H. M. de Koningin beeft door aankoop van een belangrijke hoeveelheid Zomerpostzegels van baar belangstelling in bet biermede be- oogde doel doen blijken. MEXIOAANSOHE ONDERSCHEIDING VOOR HJVI. DE KONINGIN. Generaal Lazaro Cardenas, president van de Vereenigde Staten van Mexico, heeft aan H. M. de Koningin het „Grand Collier" in de Orde van den Aztekiscben adelaar aange- boden, welke onderscbeiding de hoogste is waarover de Mexicaansche regeering bescbikt. VRIJAF OP VERJAARDAG VAN PRINS BERNHAED. De Minister van Defensie heeft bij leger- order bekend gemaakt, dat de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernbard op dezelfde wijze zal worden gevierd als gebruikelijk is voor dien van H. K. H. Prinses Juliana. Aan bet rijkspersoneel kan derhalve op dien dag, voor zoover de dienst zulks toelaat, des middags vrijaf worden gegeven. EERSTE KAMER. Naar gemeld wordt, zal de beer T. Nauta, a.-r., burgemeester van de gemeente Dantu- madeel, die bij de jongste verkiezing voor de Eerste Kamer tot lid van .dit college benoemd is, deze benoeming niet aannemen. Zijn opvolger op de a.-r. lijst is Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, te Amsterdam. MINISTER SLOTEMAKER DE BRUINE. De Protestantsch-theologische faculteit van de universiteit te Praag heeft Minister Slote- maker de Bruine het eere-doctoraat in de tbeologie verleend. BINNENVAART KOMT ONDER „WATERSTAAT". Naar vemomen wordt ligt bet in bet voor- nemen, dat de binnenscheepvaart, welke, thans onder het Departement van Handel, Nijver- heid en Scheepvaart ressorteert, zal overgaan naar 't Departement van Waterstaat. Zooals men weet heeft de afgetreden minister van Waterstaat, jbr. Van Lidth de Jeude, onlangs sprekende over de verkeersordening en de evenredige vracbtverdeeling, reeds op deze wijziging gezinspeeld. Verder zullen de afdeeling volksgezondheid en volksbuisvesting van het Departement van Sociale Zaken worden overgebracht naar dat van Binnenlandscbe Zaken. HET VOORZITTERSCHAP VAN DEN RADIO-RAAD. Daar de heer H. van Boeijen,' door zijn be noeming tot Minister van Binnenlandscbe Zaken, zal aftreden als voorzitter van den Radio-raad, van den raad van bebeer van de Nozema en van de verschillende radio-controle commissdes, ontstaan evenzooveel vacatures waarin moet worden vobrzien. Naar de N. R. Crt. verneemt is zeer waar- schijnbjk, dat in deze functies benoemd zal worden prof. mr. P. S. Gerbrandy te Amster dam. Prof. Gerbrandy is lid van den radio- raad, lid van de commissie voor bet algemeene programma en lid van den raad van beheer van de Nozema. Prof. Gerbrandy vertoeft op het oogenblik buitenslands be Ouchy, op de conferentie van de Union des Radio-diffusions. ROMAN VAN NORHERT GARAI. (Nadruk verboden.) Vervolg. 8) V iEn plotseling als uit baar gedacbten op- sehirikkend, (zegt zij, zoo zacbtjes, dat Maud het niet kan hooren: ,,Dat arm-e scbaap, nu moet het weer terug naar die Marthe. Ach Nioolle, zou het kind nu niet te helpen zijn? Als wij eens met den .vader spraken Als wij hem eens vertelden dat het kind totaal ver- eenizaamd is. Wat zou je er van zeggen, als ik dien grooben mr. Gordon nu eens een lesje gaf over de psyche van het kind. ,,Nou, misscbien engageert bij je dan wel als kindermeisje", antwoordt Nicolle met een ironisch lachje. Zij zijn op den boek van Liberty street ge- kom-en. Kitty izal met de kleine Maud op een bank in het nabij igelegen park wachiten, ter- wijl Nicolle alleen haar weg vemvolgt om zich. torj de Syntax Corporation als steno typiste aan te bieden. Een oogenblik later zit zij met ongeveer vijftien andere meisjes in een kale wacht- kamer, die slecht geventileerd is en naar stijf- sel en muffig bebang rud'kt. Een uit zijn krachit gegroeide jongen Voelt izich vandaag de steun- pilaar van de zaak. Telkens, als de bel uit de kamer van den chef klinkt, vraagt bij gewdeb- tig: ,,Wie volgt van de dames?"' En ©en voor een verdwijnen de waohtende meisjes, Van wie er meerderen onder/voed uit- zien, in de kamer Van den chef. Het onderboud duurt gewoonlijk niet langer dan vijf minuten. Intusscben verneemt de Tijd, dat voor deze functie ook emstiig in aanmerking komt mr. T. Verschuur, oud-minister en oud-lid van den Radioraad. PLAATSING VAN ONDERWIJZERS IN OVERHEID SBETREKKIN GEN. De mannelijk-e Nederlanders, die in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid als onder- wijzer, -bedoeld in artikel 77a der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127) en die deze akte hebben bebaald voor 1 April 1937, zullen voor zoover zij niet als onderwijzer in vasten dienst zijn geplaatst of geplaatst ge- weest en zij den leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, doch bun 36e levensjaar niet zijn in- gegaan, desgewenscbt zooveel doenlijk in voor hen gescbikte betrekkingen in overheids- dienst buiten bet onderwijs worden geplaatst. Een regeling dienaangaande, geldende voor de plaatsing in dienst van bet Rijk, zal dezer dagen in de staatscourant worden bekend ge maakt. De besturen van provincien en gem een ten worden uitgenoodigd, op overeenkomstige wijze te bandelen. Degenen, die van deze regeling gebruik zou den wenscben te maken, kunnen zicb uitslui- tend schriftelijk wenden tot den directeur van bet centraal capitulantenbureau te 's-Graven- bage, Raamweg 3. DE MAASWATER-KWESTIE. Heden uitspraak. Het Permanente Hof van Internationale Justitie zou heden des des namlddags half vijf een zitting bouden, waarin uitspraak zal wor den gedaan in de kwestie der prises d'eau van de Maas tusschen Nederland en Belgie. GEEN SPOORTUNNEL NABIJ VELSEN. Naar gemeldt wordt, heeft de Minister van Waterstaat beslist, dat, met bet oog op de hooge kosten, moet worden afgezien van den bouw van een tunnel onder bet Noordzee- kanaal nabjj Velsen, geschikt, bebalve voor het gewone wegverkeer ook voor bet spoor- verkear. Dit beteekent, dat er dus alleen een tunnel zal gebouwd worden ten behoeve van het verkeer over den weg. De spoorwegen zijn tevreden met den be- staanden toestand. DE CONTROEE RADIO-REDEVOERINGEN. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Krijger in verband met de radio-uitzending van redevoeringen en toespraken ter verga- dering van den Nederlandscben Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag op 6 Mei 1937 beeft de Minister van Binnenlandscbe Zaken geantwoord: Op de gedeeltelijke uitzending door de N.C.R.V. van den 49sten bondsdag van den Nederlandscben Bond van Jongelingsvereeni gingen op Gereformeerden Grondslag is door de radio-omroep controle-commissie repres- sieve controle uitgeoefend. Bepaalde normen zijn door de radio-omroep contrfile-commissie niet gesteld. Of op uit te epreken of uit te zenden redevoeringen al dan niet controle zal worden uitgeoefend, wordt door de commissie geval voor geval beoor- deeld. Uit het feit, dat v66r de uitzending aan de betrokken omroepvereeniging nooh een sche ma, noch een tekst van de uit te zenden rede voeringen was gevraagd, kon het den spre- kers bekend zijn, dat preventieve controle niet zou worden toegepast. Wat de repressieve controle aangaat, was het den sprekers uiter- aard niet bekend, of deze al dan niet zou wor den gehouden. Alleen krijgen zrj betzelfde antwoord: ,,Wij zullen u dezer dagen berichten". Nu ©r zooveel zonder betrekking zijn is het immers niet noodig izoo snel ite Ibesluiten. Slechts zij, die genoodzaakt zijn, urenlang in wiachtkamers te antichamlbreeren en hun laatste stuitver te vertramlmen om een arm- zalige kans na te jagen, slechts zij weten hoe verschrikkelijk het is deize nuechanisch uitge- siproken woorden te moeben aanhooren „Wij zullen u dezer dagen berichten!" „Over een paar dagen krijg ik ibericht", zegt Nicolle zonder veel optimisme, terwijl zij naast Kitty op de bank plaats neemt. „Wat ze niet allemaal van me .wilden iweten...! Ik ge- lootf, als ik wat toebetaald bad, dat ze mij dan beslist genoimen zouden hebben." ,(Waar ben je igeweest?"' vraagt Maud nieuwsgierig. ..Ik Ik beb met een man gesiproken" Nicolie's humor wint 'het al weer apoedig van haar teleurstelling „die er uitzag als de schirijftafel, waar hij acbter zat. Zijn gezicht leek grijs vloeiipapier, zijn oogen vertoleekte inkt, onder zijn neus had bij een pennenbor- steltje. Zijn mond met goud geblombeerdfe tan- den ginig open en dicbt als een koperen brie- venweger en zijn groot, vderkant, kaai boofd zag er uit als een slecht afgestofte inktpot". Maud heeft er geen woond "van .begrepen, maar daar ze Kitty hartelrjk ziet laohen, sludt zij zich er gul bij aan. He|t wee/liond-h His je aialn de Theems. In den middag van den volgenden dag slentert die man, die de kleine Maud bij de beide meisjes-studenten heeft gebracht langs den small en (boscihweg, welke zich aan den linkeroever van de Theems uitsiteekt. Nog werpt d;e zon baar stralen fel en warm Over bet landschap, miaar weldra zal zij door een, zicb langizaam naar het midden van den hemel verpLaatsende, zwart-grijze wolkenbank worden bedekt. DE GRONDWETSHERZIENING. Voorloopig verslag der Tweede Kamer. Het afdeelingsonderzoek van de wetsont- werpen betreffende de Grondwetsberziening heeft de commissie van rapporteurs aardeiding gegeven tot mededeeling o.a. van bet vol- gende: Over bet algemeen bepaalde men zicb bij deze bemieuwde ibebandelhig van de voorstel- len tot Grondwetsberziening tot een verwij- zing naar hetgeen bij de scbriftelijke en mon- delinge behandeling van de aanvankelijke voorstellen werd gezegd, zulks in navolging van de Regeering, die in baar Memorie van Toelicbting eveneens met een verwijzing naar de igewisselde stukken en gevoerde beraad- slagingen volstaat. Eenige leden gaven als hun meening te ken- nen, dat voor deze Grondwetsherziening geen enkele aannemelijke reden bestaat, bebalve voorzoover zij betreft tie regeling van bet in- komen van den Prins-Gemaal, welke regeling echter ook wel langs anderen weg op bevredi- gende wijze tot stand bad kunnen komen. Als feitelijk motief voor deze berziening zagen zij bet streven der Regeering om van den angst van de S.D.A.P. voor een zoogenaamde fascis- tische dictatuur gebruik te maken om voor- goed de dictatuur van de regeerende partijen, in de eerste plaats van de R.K. Staatspartij, te vestigen. De houdjng der N.SJ5. Deze leden verklaarden tegen alle ontwer- pen, met uitzondering Van bet eerste, te zul len stemmen. Naar bun oordeel vormt bet gdfaeel dier ontwerpen een ernstige inbreuk op de door de Grondwet van 1814 gewaar- borgde bistoriscbe vrijheden van bet volk, welke vrijheden sindsdien systematiscb zijn beknot. Dezelfde leden wezen er nog op, dat welis- waar artikel 7 der Grondwet nu ongewijzigd wordt gelaten, doch dat reeds bet voornemen is te kennen gegeven, zonder Grondwetsber ziening tot betzelfde resultaat te komen. Zij acbtten dit typeerend voor den revolution- nairen geest van bet huidige regiem. Deze mentaliteit is te verklaren zoowel uit den oorsprong van bet hecrsobende stelsel, n.l. 'de Franscbe revolutie, als uit de overtuiging, dat dit stelsel ten einde loopt en bet trjdperk van den autoritairen staat nadert, ondanks de zoo genaamde overwinning der democratic op 26 Mei j.l. Vele leden verklaarden in deze uiteenzet- ting slechts een caricatuur te kunnen zien van de motieven, welke de Regeering hebben ge- leid bij bet indienen van baar voorstellen, waarvoor de zakelijke gronden bij berbaling zijn uiteengezet. Het bad bij de hierbedoelde leden overigens verwondering gfewekt, dat voorstanders van den totalitairen staat zicb meenen te moeten opwerpen als verdedigers van de volksvrijbeden, die in het door ben voorgestane staatsbestel juist gebeel zouden verdwijnen. D§ aan de orde zijnde voorstellen aldus deze leden vormen allerminst een bedreiging van die vrijheden, die de overgroote meerderbeid der bevolking, in tegenstelling tot de dictatuurpartijen, wenscht te bebouden. Verscbeidene leden wezen er nog op, dat de S.D.A.P. zich bij de beoordeeling van de Regee- ringsvoorstellen geheel door haar eigen inziob- ten heeft laten leiden. De sociaal-democra- tiscbe fractie heeft zicb in eersten termijn met de meeste voorstellen vereenigd, maar tegen enkele belangrijke onderdeelen bezwaar gemaakt. De gedachte aan een samengaan van Regeering en S.D.A.P. om voorgoed de dictatuur der regeerende partijen te vestigen, komt, in dit licht bezien, wel zeer zonderling uit. Zij kan slechts opkomen bij ben, die zelf, als zij aan de macbt zouden komen, alle Bij een groep hooge, slanke eschdooms blijft de man staan en- van achiter de iboomen gluurt hij ingespannen over de lage scbut- ting, welke het weekend-huisje met den daar- bij ibehoorendem grond omgeeft. De man ontwaart de kleine Iblondine, die hem tiwee dagen geleden meer respect af- gedwongen heeft door baar energiek optreden dan door haar vensQiyjning. Zij is juist bazig eenige "natte kleedingstuk- ken over eien drooglijn te bangen, waarbij de kleine Maud baar, vroolijk ibabbelend, de be- huipzame band biedt door de wasohiknijpers aan te igeven. De man glimlacht tavre-den, als iemand, die er van overtu-igd is, zicb behoorlijk van zijn taak te hebben gekiweten. Wel een kwartier lang blijft hrj in dezelfde bouding staan, onaf- gebrok-en naar het aardige tafreeltje in den kleinen tuin starend. Nadertbij komende mensc-hen verdrijVen bem t-enslotte van -deze venborgen uitkijikpost. Langzaam loopt hiji voort, aandachtig het weeken-d-jhuis bekijkend, dat met zijn vlak dak, de lichtlbruin gescbilderde muren en de kleine met glas overdekte veranda een zindelijken, gezellige-n indruk maakt. Steeds weer keert hij zicb om, teneinde het ruis en de omgeving nog eens in zich oip te nemen en in zijn herinnering vast 'te legge-n: de weg, die in een groote boog uit bet bosch komend am de schutting been loopt, bet bou- ten schuurtje met bet spitse dak, dat een soort 'bootenbuis schijnt te zijn en de hooge, recbts van het huis staa-nde linde, welks tak- ken Ivoor een deel over de schutting been bangen. Na tien minuten blijft de man staan, zich verdiepend in het opschrift van een bord, dat in den tuin van een kleine villa is geplaatst. Villa te koop of te huur. Drie kamers met serre en keuken, .bad- .kamer, kelder, bootenhuis en moestuin. Te bevragen bij G. Taylor, Greenstreet 7. Een uur later huurt de man deze villa, welke andere richtingen voorgoed den mond zouden trachten te snoeren. Soiladeloosstelling Tweede Kamerleden. Eenige leden hadden emstige bedenking tegen het bedrag der schadeloosstelling voor de leden der Tweede Kamer, dat wordt voor- gesteld. Deze leden stelden "voorop, dat de Tweede Kamer overbodig is. Zoolang zij nog bestaat, is er naar hun meening tegen het verleenen van een schadeloosstelling aan haar leden geen bezwaar, mits deze, overeenkom- stig de beteekenis van het woord, heperkt blijft tot de wenkeiijke gedane uitgaven, dus de reis- en verblijfkosten, waamaast dan een presentiegeld wegens het bijwonen van ver- gaderingen zou kunnen worden toegekend. Hetgeen thans, in navolging van de hestaande regeling, wordt voorgesteld, komt echter neer op het toekennen aan -de leden der Kamer van een vast salaris. Op deze wijze wordt het Kamerlidmaats-chap een financieel voordeelige positie, hetgeen principieel onjuist is te ach- ten. Daarbij komt nog, dat zij, die volksver- tegenwoordigers heeten, in wezen partijver- tegenwoordigers zijn, zoodat het meer voor de hand zou liggen, dat de noodzakelijke ver- goeding door de partijen wordt bekostigd. Het verleenen van pensioen voor de schade loosstelling acbtten deze leden te eenenmale onlogisch en reeds -daarom onaanvaard'oaar. Andere leden merkten op, dat de boven weergegeven zienswijze kennelijk is ingegeven door vijandscbap tegen bet parlementaire stelsel, welks werking ernstig zou worden ge- schaa-d, indien aan de leden der Tweede Kamer niet een zoodanige schadeloosstelling werd toegekend, dat bet lidmaatschap door perso- nen uit alle groepen der bevolking zonder te groot bezwaar kan worden waargenomen. In Nederland is de vergoeding steeds be- scheiden geweest in verhouding tot de aan bet lidmaatschap verbonden werkzaamheden en uitgaven. Het thans voorgestelde bedrag is wel bet laagste, dat gerechtvaardigd is, wil gewaarborgd zijn, dat ook personen, die geen eigen vermogen noch noemenswaardige an dere inkomsten uit arbeid hebben, bet lidmaat schap der Kamer zullen kunnen aanvaarden. W-eder andere leden hadden bet bedrag der schadeloosstellihg Jiever tot f.4000 vermin derd gezien. Zij meenden zicb echter bij de tot stand gekomen oplossing te moeten neer- leggen, omdat deze een compromis vormt. Ministers zonder portefeuille. Eenige leden zagen voor de invoering van het instituut van Ministers zonder portefeuille geen enkele reden aanwezig dan weilicht al leen den wensch om meer politici Minister te kunnen doen worden, om vrienden te kunnen beloonen. Ten hoogste zouden deze leden een voorstel hebben kunnen aanvaarden om de mogelijkheid van een ministerschap zonder leiding van -een departement te openen uitslui- tend voor den voorzitter van den raad van Ministers. Tegen het thans op dit punt ge dane voorstel zouden zij zich moeten verzetten. Verscheidene leden gaven opnieuw te ken nen, dat zij tegen dit nieuwe instituut in het algemeen geen bezwaar hadden, doch dat zij zich bet recbt voorbehielden, in ieder voor- komend geval zelfstandig te beoordeelen, of van de te verleenen ibevoegdbeid al dan niet een juist gebruik wordt gemaakt. Naar bun oordeel dient dat gebruik tot bet allemood- zakelijkste te worden beperkt. (Wordt vervolgd.) MIDDENSTANDSBOND. De bescherming van het kleinbedrijf. Het congres van den Ned. R.K. Midden- standsbond te 's-Hertogenboscb mocbt zicb in een groote belangstelling verheugen. Het werd behalve door -den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant bij- door den oorspronkelijke-n eigenaar ..iBosch- zioht" is gedoopt. Hij schijnt een (bij-zondere voorliefde te heb ben -voor -d-e bengel-sport, want den geheelen middag brengt hij door in een boot met een groote boeveelheid splintemieuw vischtuig. iBlijkbaar toevailig drijft de boot echter steeds in de riohting van Danny's -weekend- huis, zoodat -de man vanaf den rivier alles wat zich daaromheen afspeelt, rustig kan gade- slaan. Kitty heeft het restant ivan haar spaarduit- jes Van bet postkantoor gebaald: 3 pond, 16 shilling Het kost haar de grootste moeite deze 3 pond en 16 shilling tegen -aan slagen van de buiteniwereld te beschermen, want voor eenige clienten van het ,,Adviesbureau Voor Vrou- wen" vormt de igroo-te afst-and geen ibeletsel om Kitty en Nicolle met haar zorgen te be- zoeken. Daar is in de eerste plaats juffrouw Bil- kins, die bemei en aarde beweegt om baar ge- scheiden eohtgenoot er toe te br-engen de haar toekomende onderboudskosten te betalen. Voorts is daar, de tot een skelet vermager- de vrouw Curson, die met baar twee kinderen voor haar man, een onverbeterlijiken dronk- aard, uit haar waning is gevlueht. Tragiscb is het lot van de 23jarige Betty Moller, die t-engevolge van een gasontploffing aan een oog blind werd. Zij procedeert reeds sinds meer dan een jaar met de directie der fabriek, waar bet ongeluk plaats bad, omdat deze zich daarvoor niet aansprakelijk meent te kunnen sitellien en -zij zal het proc-es onge- twijfeld verlieizen, omdat de fabrieksdirectie over belangrijke getuigen bescbikt, die kunnen bewijzen, d-at Betty Moller bet ongeluk aan eigen onvoorzichtigheid te wijten heeft. Verlegen en scbuldbriwust s.taat Kitty baar be-zoeksters te -woord. Zij moeten zicb ditmaal stel-len met wat goedkoope troostwoorden en holl-e phrasen, zooals menschen, die gewoon- lijk de hand stijf op de zak bouden, die ten zorgi 'n „AKKERTJE" ervoor, dat Ge rusiig en kalm-ziji, helder van hoofd en zonder angsi-gevoel, migraine of nare hoofdpijnl (Ingez. Med.) gewoond o.m. door Dr. W. L. Groeneveld Meijer, administrateur van bet departement van Economische Zaken Mr. baron van Wijn- bergen, voorzitter van den Middenstandsraad, Prof. M. J. H. Cobbenbagen als vertegen- woordiger van den Senaat der R.K. Hand-els- hoogescbool, Mr. Fr. Teulings, seer, der R.K. Staatspartij, de Tweede Kamerleden Bajetto en Hermans, den heer F. van der Leeuw, directeur van bet bureau van den Kon. Ned. Middenstandsbond en afgevaardigden van verscbeidene vereenigingen. Na de rede van bondsvoorzitter Koops, en het uifcbrengen van bet verslag over de werk zaamheden van den bond in bet. tijdsbestek 19351937 door Mr. Bach, directeur van het bureau van den Ned. R.K. Middenstandsbond, kwam in bespreking het prae-advies van Prof. Dr. J. E. de Quay, hoogleeraar aan de R.K. Handelshoogescho'ol te Tilburg, over: „De bescherming van bet zelfstandige kleinbedrijf en den d-etailhandel". Resolutie. Na de bespreking werd op voorstel van den voorzitter een resolutie aang-enomen, waarin de Nede-rlandscbe R.K. Middenstandsbond met klem den nadruk legt op de door den prae- adviseur bepleite noodzakelijkbeid, om het kleinwinkelbedrijf wettelijk te beschermen tegen de onbegrensde -uitbreiding van het grootwinkelbedrijf in zijn verscbillende vor men, zoomede tegen de ongelijkheid van con- currentie-voorwaar-den tusschen beide, en met den prae-adviseur kracbtig aandringt op de uitvaardiging van een onmiddellijk ingaand tijdelijk verbod, om t.z.t. te komen tot een blijvende beperkende regeling van opricbting van nieuwe en uitbreiding van bestaande grootwinkelondememingen, tevens geboden acbt een wettelijke regeling tot bet weren uit warenhuizen van den verkoop van eerste levensmiddelen en van instellingen en afdee- lingen, die met de distributie van goederen niets gemeen hebben en meer zijn -gericht op het lokken van publiek, en bet bondsbestuur opdraagt, met alle ten -dienste staande midde- len de totstandkoming van vorenbedoelde wet telijke maatregelen te bevorderen. Hierna bield Dr. Groeneveld Meijer als ver- tegenwoordiger van den Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, een korte toe- spraak, waarin hij wees op bet belang van de Vestigingswet voor den middenstand. Hij deed een beroep op de medewerking van de midden- standsbonden, opdat in samenwerking met het departement veel in bet belang van den middenstand zal kunnen worden bereikt. Ten-slotte sprak de geestelijke adviseur van den Liimburgsehen R.K. Middenstandsbond, aalmoezeni-er Roncken. MAX GEDESAVOUEERD. Regeering zal voortaian zelf voior orde zorgen: Naar -de Libre Relgique" meldt heeft de Belg&sche kabinetsraad hesloten in bet vervolg bij betoogiingen, die aanleiding tot ongeregeld- heden zouden kunnen geven, zelf zorg te dra- ge-n voor ih-et bandbaven 'van de openlbare orde in de- hoofdstad. D-it. besluit ivan bet kabinet is natuurlijk te ibescbouwen als -een motie van wantrouwen in het Ibeleid van iburgemee-ster Max. beste plegen te geven. Zij- bezit immers slechts 3 pond en 16 Shilling! Wie weet, hoe lang zij daarmee doen moet! Er fblijft haar dus niet veel anders over da.n hard te zijn. Maar telkens, wanneer een van de bezoek- sters vertrokken is, knaagt Kitty's geiweten. Het was ook idwaasheid om hum adr-es bij den concierge van hun vroegere woning acbter te laten. Nicolle kan haar hij deze pijnlijke gesprek- ken ook al niet bijstaan, want -gisteravond, kort voordat zij hun reis begonmen, werd fer een brief bezorgd, waarin de Syntax Corpo ration Nicolle Osbom v-erzocht den volgenden dag haar taak als steno-typiste te (beginnen. Miaa.ndelijksch salaris zeven ,pond Voor loopig op een proeftijd-, waarin nog zal moe ten blijken, of tzij waardig gekeurd wordt de verantiwoordelijke hetrekking van typiste bij de Syntax Corporation te blijven bekleeden. En daarvoor heeft zij nu vijftien jaar lang op de schoolbanken gezeten en in het zweet haars aamschijns rechten gestudeerd! Ja, ja, 't is een, moeiiijke tijd- Menschen zijn sterk in prijs gedaaid. Om zeven uur's avomds zit Kitty Devine op een bank voor Hotel „Post"*. ,Zij wacht op Ni colle. Op bet geasphalteerde trottoir speelt Maud met een zeilwage-ntje, ,dat Kitty -gisteren voor baar gekocbt beeft. Het bestaat uit een, op vier wielem voortrollenld plankje, waarop een mast, waaraan een sierlijk -zeiltje f-laddert. Op de bank naast Kitty zit een man, klein en gedrongem van postuur. Van onder de diep op het voorhoofd getrokken pet, springen eenige -pilukken grijs haar te v-oorscbijn. Een groote, domk^re bril met ho-omen rand bedakt zijn oogen. De man schijnt in een krant verdi-ept te zijn. Tersluiks kijkt bij echter af en toe over den rand van de kra-nt been, iwaaribij zijn blik voor -een oog:niblik op de kleine Maud gericht blijft. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1