ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ZIJN STIiVE NEK} IN8UURGENEZEN] UOOSTERBALSEM No. 9622 VRIJDAG 25 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. 000R KL00STERBALSEN EERSTE BLAD AOHT PREDIKANTEN TE BERLIJN GEARRESTEERD. TER NEUZEN, 25 JUNI 1937. Een stijve nek behoeR Ge dus niet langer te hebben ANKER'S „Geen goud zoo goed" AXEL. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 7 1,53 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 7 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 7 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 35. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 7 0,80 Voor elken regel meer 7 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. HandelsadvertentiSn bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIX BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HEX NIEUWE KABINEX. Gistermorgen te 10 uur heeft de Koningin de nieuwe ministers ten paleize Huis ten Bosch ontvangen en beeeldigd. Reetds tegen half tien Week, dat er ook van Ide zifde van bet publiek belangistelling voor deze geburtenis bestond, want enkele honder- den wandelaars hadden zich nabij het Huis iten Bosch venzamelld en werden door eenige ■politie-agenten onder leiding van een inspec- teur op afstandi gehouden. Xegen kwart voor tien arriveeiden de nieu we ministers, die alien .gekleed waren in jacquet en een hoogen hoed droegen. Het laabst arriveende de nieuwe minister van eco- nomische zaken, mr. M. P. L. Steenberghe, die zelf zijn grijzen auto ibestiuurde. Inmiddels was de Koniniklijke standaard op bet paleis geheschen en enkele minuten voor tien uur arriveerde per auto van het larid- huis De Ruigenhoek, waar H.M. momenteel vertoef.t, de Koningin, die vergezeld was van een toofdame. Reeds te kwart over tien verlieten de mi nisters het paleis weer. De minister van bin- nenlandsche zaiken, de heer van Boeijen, nam plaats in den auto van den minister- van de- fensie, den heer van Dijk, de heeren Welter en van Buuren vertrokken eveneens geizamen- lijk, terwijl de ministers Goseling en Romme in den auto van hun amlbtgenoot Steenberghe plaats nameji. Te vijif minuiten voor half elf reed de auto met den Koninklijken standaard weer voor. (Via Soestdijk is de Koningin daama naar Het Loo vertrokken, waar H.M. gister en vandaag vertoefde. De Koningin zal daama naar den Ruigen hoek in Den H'aag terugkeeren. GEZANTEN OP BEZOEK BIJ HET PRINSELIJK PAAR. De Poolsche gezant te 's Gravenbage, Z. Ex. Babinski, heeft Woensdag, vergezeld van den speoialen afgevaandigde der Poolscihe re- geering, den heer S. Zaleski, raadsadviseur Ibij het departement van buitenlandsche zaken te Warsdhau, aan Prinses Juliana, in tegen- woortiiigbeld van Prins Bernhard, de versierse- len van het grootkruis van de orde van den witten adelaar uitgereikt. iHM. de Koningin heeft aan den heer Za leski het commiandeurskruis van de Huisorde van Oranje verleend, welke onderscheiding hem door de Prinses persoonlijik werd over- handigd. Daama helbben beide heeren als gasten van hiunnen koninklijke hoogheden aangezeten aan hot noerumaal ten paleize. Des namiiddags wertd de Oostenrijksche ge zant, Z. Ex. Alexich, door het prinselijk paar in audientie ontvangen tot het aanbieden van een album met foto's ter herinnering aan de reis van het prinselijk paar aan Oostenrijk. OUD-MINISTER GELISSEN TERUG NAAR LIMBURG. Prof. dr. ir. H. Gelissen zal Maandagmid- dag zijn werkzaamheden als: directeur der n.v. ProVinciale Limburgsohe Electriciteitsmaat- schlappij (stroomverkoopmaatschappij) her- vatten. *Hij zal in het k an to o rgefbo uw der ven- nootseihap te Maastricht in een vergadering van comanissarissen worden ontvangen, ter wijl hij onmiddellijk daarna door het personeel zal worden begroet. NEDERLANDDENEMARKEN. Te Kopenhagen zijn de vorige week bespre- kingen gevoerd over een nieuwe Neder- landsch-Deensche handelsovereenkomst. Zij is dazer dagen geparafeerd, zal eerliang defini- ■tief geteekend en dan opehbaar gemaakt worden. DREIGENDE STAKING TE BUDEL. De Nederlandsclhe roomscb-katholieke me- taalbewerkersbonld heeft Woensdag, op uit- noodiging van de directie der zinkfabriek te iBudel, van vier tot zeven uur met die direc tie geconfereerd, gezamenlijk met vertegen- woordigers van den Belgischen christelijken imefaalibewenkersbond. De directie was niet vender beroid dam tot het verleenen van drie dagen vacantie; over de loonsverhooging en de pensioenregeling kon geen overeenstemming worden bereikt. Nog denzelfiden avond is het ultimatum bij de zinkfabriek gesteld op 30 ,Juni. Op 1 Juli zal derhalve de staking ingaian. Aan het overleg nam ook deel ide direictie der metaalertsenfabriek. Ook met haar is men niet tot oveTeemsbemtmLng gekomen, doch het resultaat van de besprekingen moet nog met de betrokken arbeiders nader onder het oog worden getzien, zoodat daar een eventueel ul timatum later zal worden gesteld. WEER GERUOHTEN OVER ITALIAANSOHE TROEIPEN- VERSCHHPINGEN. Te Londen zijn Woensdagavond telegram- men uit Gibraltar ontvangen, volgens welke te Melilla, in Spaansch-Marokko, Woensdag- ochtend 7000 man Italdaansdhe troepen geland zijn. Te Gibraltar zijn voorts berichten uit Ma laga ontvangen,, volgens welfce aan het eind der vorige week 10.000 Italiaansche soldaten te Malaga zijn ontscbeept. Verder weten verschillende buitenlandsche ibiadem .te melden, dat uit de Italiaansche -haven Givita Verchi 50 duizerid Italiaansche vrywilligers naar Spanje zijn vertrokken. Te Rome zijn al deze berichten met beslistheid tegengesproken. Men weet van niets, Eien nieuwe ernsitige slag is Woensdag aan de Belijdemde Kerk toegebracht. Een vergade ring van den rijksforoederraad en vertegen- woordigers der Dutheradhe kerk, welke in een ikerkgebouw te Berlijn gehouden werd, is n.l. (door de politie ontlbonden. Acht predlkanten iwerden gearresteerd en naar de gevangenis in Moabit overgebraoht. In, hetgeheele rijk zijn sedert Zondag, toen de bekende protestverklaringen van den kan- isel werden voorgelezen, tal van predikanten, hun secretarissen en jurldische raadgevers gevangen geze,t. DI ITSOHE OORLOGSBODEMS NAAR DE MIDDELLANDSCHE ZEE. Woensdaganiddag zijn de volgende oorlogs- bodems der Duitsche vloot van de monding der Taag (Portugal) n-aar de Middellandsche Zee vertrokkenhet slagsdbip Admiral Scheer, ■de kruisers Nurnberg en Karlsmhe, drie tor- pedojagers en een transportschip. Het pant- serschip Admiral Graf Spree is Woensdag avond, naar D.N.B. imeldt, ter bescherming van de Duitsche bslangen, uit Duitischland naar Spanje vertrokken. DE DUITSCHE „VOLKSKERK" REEDS WEER VERBODEN. De chef der Gestapo, Hinrmler, heeft op grond van de verordening tot bescherming van volk en stuat de ,,Duitjs:che Volkskerk" Ibeweiging van Dinter) voor geheel Duitsch- land omtbonden en verboden. Dit besluit is on- imiiddellijk van kracht geworden. Arthur Dinter, de leider der ontbonden be- weging, 'hieeft gedurenfde de laatste jaren ge- tracht een religieuze beweging op, te bouwen, wtaarbij gestreefd werd naar een van ,,Jood- schie bestanddeelen"" ontdiaan Christendom op iden gronldslag der rassenleer. iHet is pas acht dagen geleden, dat de .Duitsche Volkskerk'" als godsdienstige be weging door den rijiksminister van binnenlantd- sche zaken erkend werd. VAN ZEELAND BIJ ROOSEVELT. Van Zeeland is Donderdag te Washington •aangekomen, waar hij werd ont/vangen door den onder-staatssecretaris Summer Welds en den zoon van den president, James Roosevelt. iHij begaf zich onmiddellrfk naar het Witte Huis, waar hij door Roosevelt werd ontvan gen.. 's Avooids heeft Roosevelt hem op het Witte Huis een groot diner aangetooden. POSITIE VAN BURGEMEESTER MAX DOOR DE INCIDENTEN TE BRUSSEL GESOHOKT. Indien, sohrijft de Brusselsche correspon dent van het Algemeen Handelsblad, niet alle ivoorteekenem bedriegen, is burgemeester Max de man die in eerste en in laatste instantie verantwoordelijk moet worden gesteld voor de schamdelijke tooneelen, welke zich Woens dag in de hoofdstad hebben afge- speeld den Langsten tijd burgemeester van Brussel geweest. In den Woensdagavond ge houden kalbine.tsraad was mien, naar ons ter oore komt, tmaniem van oordeel, dat de heer Max op laakbare wij'ze, tekort is gescho'ten in zijn taak als hoofd van de politie en dat de door hem genomen maatregelen tot hand- having van de openbare orde en vooral tot beveiliging van de neutrale zone, ten eenen- male onVoldoende zijn geweest. De ministers waren van meening, dat een burgemeester, die kiaarblijkelijk met oipzet want dat hier opizet in het spel is geweest, kan nauwelijks ibetwijfelld worden! - in gebreike blijft in de ivervulling van zijn taak, niet langer gehand- haafd kan worden op den verantwoordelijken 'post, welke hem is toevertrouwd. Natuurlijk zal men den terugkeer van den heer Van Zeeland afwachten, alvorens definitieve be- sluiten te nemen, maar de verontwaardiging in regeeringskringen over de houddng van den Brusselschen burgemeester was Woensdag avond zoo groot, dat men het liefst onmild- dellijik spijkers met koppen zou hebhen ge- slagen. lEn deze verontwaardiging was in zoover begrijpelyk omdat de heer Max, die een maand geleiden, (by de betooging van de iVlaamsahe oud-strijders voor amnestie zijn geheele politiemacht en vele honderden gen darmes te paard en 'te voet had gemobiliseerd en de geheele binnenstad hermetisoh had lat'en afsluiten, Woensdag bij de betooiging der Waalsche ouid-strijders tegen de amnestie een) betooging, waarmede hij van ganscher harte sympathiseerde zelfs de meest ele- mienta'ire ordemaatregelen had verwaarloosd. Bij andere betoo,gingen marc'heert steeds een afdeeling politie aaui den kop van den stoet, terwijl de betoogers op geregelde afstanden door pwlitie-agenben geflankeerld worden en heel de te volgen route door politie pleegt te Worden afgelzet. In het onderhavige gevai was van dit alles geen spnake. Voor de Waal sche oud-strijders achtte de heer Max derge- lijke maatregelen blijkbaar overbodig -on- danks de dreigemlenten, die de leiders der Vuurkruisers reeds dagen tevoren hadden Igeuit en ondanks het feit dat ieder wist hoe- zeer de oud-strijciers door een gewetenlooze oph'itsende campagne waren opgezweept. Bij de Oongreskolom moest de stoet, na voorbij het graf van den Onlbekenden Sol- daat te hebben gefdefileerd, naar rech'ts om- touigen en door de De Ligne-straat naar de benedenstad afdalen. Hier immers was de grens van de neutrale zone, en men had dus Imogen aannemen dat op dit strategisch zoo belangrijke punt voor een behoorlijke afzet- ting zou zijn gezorgd. Er stonden echter, weligeteid, 1'8 mannetjes van de politie en de gendarmerie, die, qpgeistelid over de geheele 'breedte van de straat, uiteraard slechts een Izeer dun en onsamenlhiangend cordon vorm- den. Met een oogopslag hadden de Waalsche betoogers de zwakke stee ontdekt en in plaats Van oplzij af te bniigen stormden zij onder hoera-ge,roep rech'tuit, liepen de politie-agen- ten en de gendarmes onder den voet en braken bij honderden en al spoedig bij duizen- den door het machteloos toeziende cordon heen. Had burgemeester Max niet kunnen voor- zien dat dit zou geschiedien? In regeerings kringen is men er van overtudgd dat hij het Vconzaen heeft, ja, dat hij de zaak met opzet (zoo geregeid heeft, om een doorbraak in de neutrale zone te vergemakkelijken en zich op deze wijze op de regeering te wreken. Zij immers had hem gedwongen de door hem verboden betooging der Vlaam'sclhe oud-strij- d'ers toe te la ten; zij had het door hem ver- foei'de amnestie-ontwerp ingedienld en het, on danks den scherpen tegenstand van Walen en liberalen, door het onder druk gezette p)ar- lernent doen aannemen. Dat kon d'e heer Max, Franskiljon en Vlaamsch-hater, de regeering niet vergeven en hij heeft het haar Woensdag ingepeperd. (Hij heeft door zijn onvoldoen.de poMtiemaat- regelen, de betoogers vrij spel gegaven en zoo- doende den Waalscheii' oproerlingen gelegen- heid gegeven onder de vensters der regee- ringsgeibouwen onoph'oudelijk hun „Demis- ■sion, ddmission!" be doen weeTklimken. Zij ontza,gen zich zelfs niet, telkens opnieuw den kreet aan te heffen: „Vive le Roi Albert, h bas Ie Roi Leopold!" Het is niet de eerste maai, aldus stelde men Woensdiag met bijzonderen nadrirk in den kabinetsraad vast, dat de neutrale zone on der het bewind van burgemeester Max wordt overrompeld. De eerste maai geschiedde het in 1919, kort na den irapenstilstand; de tweede maai in 1933, onder de regeering-De BroqueVille, Woensdag whs het de derde maai. Thans is de maat vol! Een burge meester, die driemaal op zOb emstige wyze tekort schiiet in de vervulling van zijn taak, heeft, aldus meenit men in regeeringskringen, bewezen dat hy niet den man is om langer op een zoo verantwoordelijken post te staan. HET SLAGVELD VAN WATERLOO. Dinsdag is de bekende historische boerderij ■La belle alliance, gelegen bij de Zuidelijke grens van het slagveld te Waterloo, openbaar verkooht. Het gebouw werd toegewezen aan een landbouwer uit de streeik voor een bedrag van 120.000 fros. De omringende landerijein, ongeveer 2% H.A. groot, gingen van de hand voor 50.000 fres. Naar men weet, mag vol gens de servituten, welke op heb voormalige slagveld liggen, aan de gebouwen, welke zich aldaar bevindem, niets, worden veranderd. CONCERT ter gelegenheid van den- jaardag van Z. Kv H. -Frills Bernhard. Het muziekgezeischap ,,De vereenigde werk- lieden" directeur de heer A. Schirris, is voor- nernens ter gelegenheid van den jaardag van Z. K. H. Prins Bernhard, op Dinsdag 29 Juni a.s., des avonds te 8,15 uur, op de muziektent op de Markt uit te voeren het volgende j Programma: 1. Wilhelmus. 2. Steeds voorwaarts, claironmarsch Bolderdijk. 3. Pique Dame, ouverture F. Suppe. 4. Hongaarsche dansen 5 en 6 van- Brahms arr. Eenhaas. 5. Aan het Vorstelfjk Paar M. P. Harte. 6. Holland Jubelt Adr. J. Maus. Pauze. 7. Lippe-Detmold marsch 8. Radio-journaal,('-potpourri, arr. Ant. Tierolff. 9. Keizerwals Joh. Strauss, arr. Kliment. 10. Homneur A. Vaillance, claironmarsch Boulanger. 11. Volkslied. KABUNET VAN Z. M. KONING LEOPOLD II VAN BELGIE. Onzen vroegeren stadgenoot, den heer W. Clepkens, die enkele jaren geleden van hier vertrok naar Antwerpen en sindsdien te Brus sel werkzaam was op. hgt Ministerie van Land- bouw, is de eer :te bedrt gevallen, werkzaam gesteld te worden id heti- kabinet van Z. M. Koning Leopold II van.-Belgie. CANDIDA ATSEXAMEN GENEESKUNDE. Voor hot candidaatsexamen geneeskunde ds aan de Universiteit te Leiden geslaagd mej. J. L. P. Klaaysen te Aard,enburg. CONFRONTATIE AAN DE GRENS. De justitie uit MhMelburg vertoefde Don derdag te dinge, alwaar aan de Nederlandsch- Belgisohe grens een confrontatie plaats had, in verband met denlaatsten byd gepleegde diefstallen van rijwieleii en heling daarvan. Zekere S., kdopman te. Ter Neuzen, thans in voorarrest te -Midtielburg, werd daartoe door de Rijksveidwacht naar de plaats van verhoor, welke geschiedde op de grensschei- ding, overgebracht. Van Belgische zijde was aanwezig de procu- reur des Konings, uit Dendermonde, terwyl een tweetal aldaar ged-etineerden, als verdacht van diefstal van rijtvielen ter plaatse werden voorgeleid. Verschillende verhoor en, die geruimen tijd in beslagnamen, werden afgenomen. Aan- gezien deze plaats vonden aan den straatweg, trok een en ander bijzondec de aandacht van het publiek. WERKVERSOHAFFING WORDT TIJDELIJK STOPGEZET. In opfdracbt van den Minister van Sociale Zaken hebben de rijksinspecteurs voor de Werkverschaffingen thans ter kennds van de gemeentebesturen gebracht dab als a-lge- meene maatregel de werkverscbaffing en steunverleening van 23 Juni tot en met 18 September 1937 voor de categoric z.g. ,,kleine boereri", welke meer betzittem dan in totaal zes ,,eenheden" wordt stopgezet. Een ,,,een- hedd" is gelijk te stellen aan een koe of aan edn H.A. Bovendien wordt in de gemeenten de werk- verschaffimg en steunverleening voor alle overige arbeiders indivildueel stopgezet gedu- rende een bspaald aan,tal werkweken (voor elke gemeente afizonderlijk bepaald) en wel in diuisldaniigen vorrn, dat iddere werklooze tusschen 28 Juni en 17 October 1937, een be paald aantal wekein, door hem zelf in overleg met het gemeentebestuur binnen die data te vebdeelen, buiten werkverscbaffing en steun verleening moet blijveai'. Met nadruk wordt ei* op gewezen, dat deze maatregelen zijn genomen met het oog op de mogelijkhed'en, welke er in dezen tijd van het jaar in het vrije bedrijf voor bal van arbei ders zijn, in het bijzonder voor hen, die land- arbeid kunnen verrichten. Ten einide het zoe- ken naar arbeid zooveel mogelijk te bevorde- ren, worden deze maatregelen getroffen. Er wordt op gewezen, d'at subsidieering uit •'t Werkloosheidssulbsidiefonds, slechts in ver- 'band met de genoemde getroffen voorziendn- gen zal plaats hebben. Mochten bijlzondere 'gevallen zulks nood- 'zakelijk maken, dan kan, onder een nauw- 'keurige opigaaf van redenen, aan de Rijiks- inspecitiies' van genoemde regeling worden af- geweken; voor de eerst genoemde cat-egorie Eullen alleen uitzonderingen worden gemaakt voor groote gezinnen en voor diegenen, bij welken op het bedrijf een hooge schul'denlast drukt. IHet is de bedoeling dat de arbeiders, die in aflwijkinig met het bovenbepiaalde van over- beidiswege in ,,ziOTg" dienen te blijVen, wan- neer eenigszins mogelijik, niet in de siteun- regeling blijVen opgenomen doch bij centrale werkabjecten worden geplaa.tst. LUXOR THEATER. MoskouShanghai. De Europeesche filmindustrie bewijst Pola Negri na haar terugkeer naar het spre- kende doek ten voile de egards, waarop zij uit hoofde van haar groot talent recht heeft; men plaatst haar ook in deze tweede film na de rentree in het middelpunt van een scenario, dat voor honderd procent rekening houdt met haar figuur en de speciale kanten van haar kunstenaarsschap Eh zoo begint deze film dan met de schitte- ring van uniformen, ordeteekenen en gracieuze sleepjaponnen op een militair bal in het Rus- land van voor de Revolutie er gaat een sta- tige vrouw door de statige vertrekken en het is Olga Petrowna, wler man in den oorlog sneuvelde. 1917. Het rommelt bier en daar in het on- metelij'ke -rijk en eensklaps barst de bom in Petersburg. Door den glans van de society glijdt de sohaduw van sombere en harde mili- taire bevelen. Olga Petrowna wordt in de revolutie van haar kind gescheiden. Alexander Repin, een jong officier, dien zij in de laatste dagen van het Tsarenrijk ontmoet heeft, krijgt opdracht zich naar Petersburg te begeven. De trein wordt opgehouden. Op een klein station, te midden van het revolutie-gerucht, voert het Lot hen weer te zam-en. Doch de rooden naderen. Zij vluch- ten de bosschen in. Een eenzame monnik neemt hen liefderijik op. De rooden naderen opnieuw. De revolutie grijpt hen nu en Repin en een vriend worden in den kerker geworpen met nog vijftien andere lotgenooten. Er is in hun gevangenis een corridor met aan het einde een uitgang rechts en een uitgang links. Links wacht de vrijheid en rechts het gebruikelijke lot van de verliezende party in bungeroorlog en omwenteling. Alexander Repin gaat rechts, doch hij ont- snapt aan den kogel. Er is in dat vertrek, ach- ter de deur rechts, namelijk een gat, waar- langs de rivier stroomt. Er zijn reeds vele lijken dryvende gevonden in die rivier, doch van tijd tot tijd hebben er ook vluchtelingen levend den oever en de grens kunnen bereiken. Dan was Sergie Smimov de beul en Repin treft Smirnov. Hij kruipt op eigen kracht door het gat. Smimov belooft ook voor Olga te zullen -zorgen. 1930. In een der cabarets zingt een vrouw een droefgeestig lied. Die vrouw heeft een ziel, zagt een der 'beizoekers. Zij heeft een Ruissische ziel. Het is Olga Petrowna. In de kleedkamer wachten twee meisjes haar beurt af om op te treden. Tap-dance. Het applaus heeft maling aan de Russische ziel en kiinkt voor die tap-dance driemaal zoo hard, ondanks dien eenen heer, die speciaal de ziel van Oiga Petrowna ontdekte, en Olga wordt ontslagen. Zij keert moedeloos terug naar de kleine kolonie- Russische ballingen in de Ohin-eesche metrapool. Van haar kind is nog steeds geen spoor gevonden. Op het Russisch Paaschfeest con-certeert het vermaarde Don Kozakkenkoor tijdens een reiinie van de emigre's. Er schijnt iets van den ouden glans van voor de revolutie terug- gekeerd. En dan ontdekt Olga Petrowna onder een der zangers Alexander Repin. Doch als het geluk eindelijk schijnt door te broken, verduistert een nieuwe schaduw het thans voorgoed. Repin blij'kt verloofd en het meisje draagt om haar hals in een medallion een jeugdiportrot dat van Olga's, verdwenen dochter. Olga heeft begrepen, dat zij het geluk van haar dochter niet aan het hare mag opofferen en gaat. En ge ziet het dus: een verhaal, dat Negri wederom al de gelegenheid geeft haar talenten te benutten. En zij doet het weder om met heel den inzet van haar merkwaardige en bijzondiere persoonlijkheid en zij geeft deze MMII BIk had den geheelen dag door re gen- achtig weer geloopen met een sner- penden wind. Toen ik s'avonds thuia kwam, kon ik mijn hoofd niet meer bewegeit, zoo stijf waren de spieren van mijn nek. Ik ging vroeg naar bed maar liet mij tevoren eens stevig wrij- ven met Kloosterbalsem. 's Morgens was ik verrast te bemerken, dat er van mijn stijve nek niets meer te be- speuren was. De Kloosterbalsem had mij in een enkelen nacht, of in 8 uur van m'n hevige stijve nek af geholpen. S. Sch. te den H. ORIQINEEL TER INZAGE Onovertroflen bij brand-en snijwonden Ook ongeevenaard als wrijfmiddel bU Rheumatieky spit en p^niyke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/, ct. en f 1.04 aUCU. film de ontroering van een door het leven en het noodlot geteisterde vrouw. Paul Wegener, tegenspeler in haar eerste stomme film, regis- seerde en hij vond geen nieuwe fiimische effecten uit, doch overtoog het geheel met de spanning van een revolutieverhaal en hij vond die specifieke sfeer van het vroegero Rusland, die vaak meer nog het geheim is van de film- studio dan van de Wolga-oevers-voor-'17 zelf, doch die, hoe dan ook, met Negri's nieuwe roi, haar toegewijde medespelers Wolfgang Kep- pler en Gustav Diessl en niet minder ook met Jaroff's Kozakkenkoor, van „Moskou-Sjang- hai" in de eerste plaats een ontroerende en spannende publiekfilm maken. Klein festival en feestelijkheden ver- jaardag Z. K. H. Prins Bernhard. Wij verwijzen hierbij naar de in -dit nummer voorkomende advertentie ibetreffende het mor- gen (Zaterdagavond) plaats hebbende klein festival door de muziekgezelschappen .Con cordia' alhi-er ,,De Volharding" van Zaam- slag en „Elk naar -zijn kracbten", van Hoek. In deze advertentie lezen wij voorts, dat aan- geboden door het Juliana-Bernhard-Comite, de eerste verjaardag van Z. K. H. Prins Bernhard in zijn nieuwe vaderland met een schitterend vuurwerk op a.s. Dinsdagavond zal worden besloten. Om den Fokdag. Het belooft a.s. Donderdag voor de paarden- en rundveefokkers in onze streek gezien de intensiteit waarmede organisatie en voorbereiding van alles wat dezen z.g. „Fok- veedag" betreft gepaard gaat weer een dag te worden die voor de vele honderden en wel- licht duizenden belangstellenden een evene- ment genaamd kan worden. De paardenfokkersvereeniging Arbeid Adelt heeft andermaal en in navolging van nog slechts 2 jaar geleden, getoond over een genoegzame dosis moed en volharding te be- s-chikken om opnieuw deze veelbelovende „expositie" die tevens niets minder is dan een edele kamp om met het allerpuikste ,,puikje" naar voren te komen en elkander den eerepalm te betwisten. Het behoeft geen betoog, gezien de vele tientallen van prachtige prijzen diie geschonken zijn door H. M. de Koningin, de heer Commissaris der Koningin en leden van Ged. iStaten in onze provincie, het gemeente bestuur en tal van andere instantie's en voor- aanstaande persoonlijkheden, alsook tal van particulieren en neringdoende firma's, dat ook ditmaal werkelijk weer het allerbeste fokmateriaal binnen den ring zal verschijnen hetwelk in onze streek iaanwezig is. ,,Dat Zeeuwsch-Vlaanderen en ook inzon- derheid het Land van Axel op het gebied der paardenfokkerij met de beste exemplaren kan wedijveren, werd deze week nog bewezen op de Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch, waar vele. Zeeuwsch-Vlaamsche paarden een eere palm verwierven en de opgaande iijn van de paardenteelt in ons land over de geheele linie viel te constateeren. De keurmeesters voor de afdeeling paarden zijn de heeren: J. F. Brooijmans te St. Anna- land en Cam. v. d. Hauwe te IJzendijke. Reeds een vluchtigen blik in de zeer uit- voerige, ditmaal niet minder dan 64 pagina's bevattende catalogus kan ons daarvan over- tuigen, alsook van het feit, dat de arbeid van die voornaamste organisatoron, waaronder de secretaris-penningmeester, de heer Iz. de Feijter Wz., -zeker wel de meest vooraan- staande plaats inneemt, veelomvattend is ge weest. Moge alizoo de dag van 1 Juli a.s. een gulden zamerdag zijn, die het prachtig gelegen fokkersterrein aan den Kinderdijk met gouden zomerglanzien zal overgieten en zeer velen hum sabre den n-aair omis stedeke zal doen rich- ten dat sedert zoovele large jaren op dit ge bied zulik een goede reiputatie heeft. Naar wij vern-amen is reeds vroeg in den miiddag het terrein gecpend voor h4t publiek en de dreumende hoefslagen van de massief geibouwde paarden vxx>ral, 'zullen in den ptril- -len morgen door onze straten klinken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1