ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN Goed examen doen No. 9621 WOENSDAG 23 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton Om een kind. EERSTE BLAD DE UITGEEFSTER. H.H. KANTOORHOUDERS Herijk van Maten en Gewichten Ter Neuzen (Kom). EEN VERHAAL, DAT OP FANTASIE BERUSTTE. 'N ZWARE WAS? LOOPHEEN RADION WAST ALLEEN HERDENKING VAN KOLONEL THOMPSON TE DURAZZO. EEN OPROEP VAN DEN PAUS. -CTki'v TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Biirnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abounementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar plaatsruimte berekend. I-Iandelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE A BONNE'S VAN HET GEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD die bet blad per post ontvangen, worden ver- zocbt, him abonnementsgeld zoo spoedig mo- gelijik in te zenden, daar er anders over be- scbikt wordt met verhooginjg van 15 cent. worden verzocht bet abonnementsgeld over bet 2e kwartaal 1937 van de Ter Neuzenscbe Courant zoo spoedig mogelijk in te zenden. Wrj vestigen er de aandacht van onze abonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van bet blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNE'S IN HET BUITENLAND worden dringend verzocht, bet verschuldigde abonnementsgeld zoo spoedig mogelijk in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. Vanaf MAANDAGj, 21 JUNI t/m VRIJDAG, 25 JUNI 1937, dagelijks van 912 en van 13 16 uur. Zaterdag, 26 JUNI 1937, van 912 uur, ook voor de letters A, B, C en E, in de vorigo publicatie abusievelijk vermeld op 21 Juli. HINDERWET. Burgemeeater en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van A. A. LEENHOUTS, Vlooswijkstraat 11, Ter Neuzen, om in bet perceel kadastraal be kend gemeenite Ter Neiuzen, Sectie L, no. 1627, plaatseljjk gemerkt, Nieuwstraat 50, een bakkerij te mogen opricbten en in werking brengen, door hen is verdaagd. Ter Neuzen, den 21 Juni 1937. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJDLE, Secretaris. den 8 ministers zitting krijgen beboorende tot de 3 groote rechtsche politieke partijen, waar- nevens 2 kleurlooze vakmindsters van bet ka- binet deel zOuden maken. De laatsten zouden bazetten bet departement van waterstaat en buiteiilandsche zaken, voor welk Laatste de partement Volgens die geruchten nog geen minister zou besc'hiklbaar zijn, waarom de fonmateur, Dr. Golijn, dat departement voor- loopig ad interim zou waamemen. DE „SARKANI" VRIJ GEGEVEN. Het Nederlandscbe stoomschip ,,Sarkani" is te Ceuta vrij gegeven, waama het naar Rot terdam is vertrokken. Ben gedeelte der lading is gelost. De Regeeringspersdienst rqeldt: Ten vervolge op bet bericbt, dat het s.s. ,,Sarkani" door de Spaansche autoriteiten zou worden vrijigegeven, is tbans op het departe ment van Buitenlandscbe Zaken van Hr. Ms. gezant te Tanger bericht ontvangen, dat het s.s. ,,Sarkani" uiterlijk Dinsdag de haven van Ceuta zou verlaten. Op de vragen van den beer Albarda betref- fende formaliteiten, welke door een Neder- landscben ingezetene te Utrecht op een bureau van de Nationaal .Socialistisehe Beweging moesten worden vervuld, ter verkrijging van toestemming voor bet verleenen van gastvrij- heid aan een bloedverwante uit Duitschland, bebben de ministers van buitenlandscbe zaken en van Waterstaat geantwocfrd, dat laatstgenoemdie minister naar het betrokken courantenbericiht reeds een onderzoek heeft doen instellen. Dit heeft uitgewezen, dat het in bet bericbt toedoelde venhaal onjuist is en op fantasie berust. S^»-A.P. EN KONINGSOHAP. In de Sociaal-Democraat scbrijft de heer E. Boekman: Het Blauwe ZandHet is de buurt in Amsterdam-Noord die door het edgenaardige optreden van den heer Mussert voor eenlgen tijd, een zekere bekendheid heeft verkregen. Het is de buurt ook waar bij de jongste ver- kieiziing voor de Tweede Kamer de N.S.B. nog geen twee procent van de stemmen op zich vsreenigde, de S.O.A.P. veertig procent en de Communistiische partij twee en dertig procent. En het is deze buurt ook, waarvan wij in een verslag van Het Volk over het bezoek DE PRINS IN DEN RAAD VAN STATE. Prins Bernbard heeft Dinsdagmiddag de wekebjikscbe zitting van den Raad van State bijgewoond. EX-KEIZER WILHELM BEZOEKT PALEIS SOESTDIJK. Maandagmiddag beeft de ex-keizer van Duitschland, Wilbelm II, een bezoek gebracht aan bet paleis Soestdijk. Te half vjjf arriveerde bij van zijn buiten te Doom aan bet paleis, waar hij op het hor des werd verwelkomd door het Prinselijk paar en de moeder van Prins Bernbard, Prinses Armgard. Om kwart voor zes is ex-Keizer Wilbelm wederom per auto naar Doom ver trokken. DE KABINETSFORMATIE. Met betrekking tot de k abine tsfo rm a tie luidten de laatste berichten, dat men in poli tieke kringen algemeen de totstandkorrmng van een rechts kabinet weMra kan verwach- ten. Men verwacht, dat dit Dcmiderdag of Vrijdag bet geval zal zijn. In dat kabinet zou- RAD 12-/* (Ingez. Med.) van de Kominklij'ke Familie aan Amsterdam lezen: „Bij den inganlg van het Blauwe Zand stond een dichte menSgte, welke in geestdnift geenszins onderdeed voor die, welke in andere stadsgedeelten deze week is getoond." Met deze simpele mededeeling is de toege- nomen waardeertng voor het koningschap en de Koninklljke Familie in Nederland feitelijk volkomen geteekend; zij vervangt lange be- toogen en bewijsvoeringen. Mien mag tthans veilig constateeren, dat de °ude vraag van republiek of constdtutdoneele monarchlie, voor Nederland geen beteekenis meer heeft,. omdat zij verouderd is. Die vraag is voor de tegenwoordige generatie opgelost. VerscMUende oorzaken, waarover hier reeds vroeger is gescbreven, hebben tot die oplos- sing bijgedragen. Staatsrechtelijk was er eigenlijk toch reeds geen vraagstuk, maar in bet denken van een belangrijk deel van het volk bestond het nog. Het is, in de laatste jaren vooral, het op- dringen van de gedachte van het regeeren door een Leider, en de daarmede in het bui tenland opgedane ervaring, die het konings- sclbap in Nederland een hechter grondslag hebben gegeven dan het voordien bezat. Daar- bij voegt zich de groeiende waardeering voor de wijze waarop de Koningin Haar taak ver- vult. Detze ontwikkeling lijkt mij voor de Neder landscbe verhoudingen gelukkig. Niet bet minst omdat zij de onwezenlijke verschillen in het geestelijke en politieke leven elimineert, en een mogelijkheid helpt scheppen de andere juist te waardeeren. iHder voltrekt zdch een ontwikkeling als in de Scandinavische landen, in Engeland, in Belglie. En ook hier, als daar, hebben wij uit die ontwikkeling die practische consequenties te trekken. PLAATSING VAN ONDERWIJZERS ALS AMBTENAAR. De commissie (onder voorzittersohap van den heer C. P. van Ginikel), ingesteld tot het beramen van maatregelen ter bevordering van de plaatsiing van bouders van de akte als on- derwijzer bij het lager onderwijs in ambte- naarsbetrekkingen buiten bet onderwijs, heeft haar rapport dezer dagen aan den Vborizitter van den Raad van Ministers ingediend. (De burgemeester van Amsterdam ontving dezer dagen een telegram van zijn ambtge- noot van Durazizo, waarin deze mededeelde, dat de bevolkdng van die stad bij het ter eere van wijlen kolonel Thompson opgerichte ge- denkteeken is samengekomen op 15 dezer, den dag, waarop voor 23 jaar „daze dappere zoon van Nederland", gelrjk het telegram luidt, is gestorven. Deze samenkomst beteekende tevens een hulde aan ons land. De burgemeester heeft dit telegram met een brief met dankbetuiging beantwoord. DE ZIEKENFONDSEN IN 1936. Volgens een onderzoek van het oentraal bureau voor de statistiek waren op 1 Januari 1937 bij de 636 ziekenfondsen, waaromtrent gegevens konden worden verzameld, 3.557.114 personen aangesloten. Onderscheiden naar de verschdilende categordeen van fondsen, ver- krijgt men het volgende beeld: 84 maatschap- pijfondsen met 1.179.887 personen, 216 onder- ling bebeerde fondsen met 966.928 personen, 50 directdefondsen met 588.008 personen, 62 ondernemingsfondsen met 356.756 personen, 203 doktersfondsen met 145.985 personen en 21 overige fondsen met 319.550 personen. Het aantal aangesloten personen nam over 1936 met 4,2 pet. toe. De sterkste groei vertoonde de catagorie der overige fondsen (10,2 pet.), doeh ook de maatschappijfondsen vertoonden een belangrijike toeneming van het ledental (7,6 pot.). Sterk groeiden de ondeirling be- heerde fondsen (3,9 pet), terwijl de andere categorieen slechts wednig wijizigiing vertoon den. ROMAN VAN NORBERT GARAI. (Nadruk verboden.) 6) Vervolg. „Had u met de adoptie geen moeilijkheden Het kind heeft immers nog een vader?" ,,Inderdaad', ja. Dat is lang niet gemak- kelijk gegaan. Maar tenslotte is aan het licht gekomen, dat het in Cairo gesloten huwelijk van de Coverley's volgens onze wet niet gel- dig was. De voogdijraad heeft daarom zijn aanvankelijk gekoesterde bezwaren tegen de adoptie ingetrokken". ,,Mr. Gordon, laten wij eens openhartig met elkaar praten." In Benett's toon klinkt thans duidelijk eenig ongeduld. ,,Als Cover- ley van zijn kind houdt, dan moet het voor hem wel een zeer zware slag zijn, wanneer hij vemeemt, dat de man, die hem als zijn grootste vijand beschouwt, zijn kind als het zijne kan beschouwen." -hU houdt mij wel ten goede, inspecteur, dat mij de gevoelens van dien man weinig inte- resseeren. Een oogenblik flikkert er een doodelijke haat in Gordon's gTijze oogen. ,,iEn als ik jegens mijn geadopteerde doch- ter edn plicht te vervullen heb, inspecteur, dan isi heit wel deze, haar te beschermen tegen een door de politie gezochten misdadiger, ook al is die man dan haar vader"'. Hij heeft met toenemende opwinding ge- sproken, maar blijkbaar heeft hij «nmiddellijk spijt van dit gebrek aan zelflbeheersching, want, plotseling veel kalmer, vervolgt hij: ,,Als u inderdaad verlangt, dat wij open kaart spelen, mr. Benett, dan moet ik u zeg- gen, dat ik den stand van zaken wel zeer zonderling vind. Voor mij staat het wel vast, dat de door de politie- gezochte Ooverley naar Engeland is teruggekeerd. Bovendien twijfel ik er geen moment aan, dat de ontvoering van de kleine Maud zijn werk is. En ik hen er stellig van overtuigd, dat hij aan den moord op dien man in de heide bij Kensington op de een of andere wijze debet is. Wanneer de politie er niet eindelijk in slaagt op dit ge- vaarlijk individu de hand te leggen, dan zal ik er ernstig over moeten gaan denken En geland te verlaten, omdat ik hier van mijn leven niet zeker ben. Als ,ik me niet meer beschermd weet door de wet en de politie..."' ,,M3r. Gordon"', valt Benqft hem in de rede, op elk woord den klemtoon leggend, „de politie zal alles doen, wat zij voor haar plicht houdt." Vorschend, bijna uitdagend ziet Gordon in specteur Benett aan. Een seconde lang ont- moeten de blikken van beide mannen elkaar. En gedurende dit korte oogenblik lijkt het, aLsof zij felle tegenstanders zijn. Onmiddel lijk daarna echter zitten zij weer minzaam glimlachend tegenover elkaar, zonder een spoor van wrok vraag en antwoord wisselend. Als Gordon een kwartier later het bureau heeft verlaten, wendt Benett zich tot Kaynes, die al diien tijd tegen den muur heeft ge- leund, met intense belangstelling het onder- houd volgend, zooals een student de boeiende voordracht van zijn professor. „iNu, Kaynes, vertel jij me nu eens welken indruk je van mr. Gordon hebt gekregen!" „'Een allergoedigste man..." geeft Kaynes zondler aarzelen ten antwoord. En de ironische trek om zijn mond roept op Benett's scherp gelaat een glimfachje te voor- schijn, waaruit duidelijk de voldoening van den leeraar over de intelligentie van diens leerling blijkt. Kitty grijpt in. Men went aan kinderen. Men went zelfs zeer gauw aan kinderen. Vooral dan, wanneer men zich zoo eenzaam en ongelukkig voelt als Kitty Devine. Nog wil zij het zichzelf niet bekennen "dat het een zeldzaam wonderlijk gevoel is zoo over het welzrjn van een klein schepseltje te mogen waken. Dies zegt zij s morgens vroeg, onmiddellijk na het ontwaken, op zeer beslis- ten toon tot Nicolle, dat die geschiedenis met Maud nu direct moet worden afgedaan. ,^Als we eenmaal de zorg voor het kind op ons hebben genomen, moeten we ook bij alles rekening met haar houden. En die weelde kunnen wij ons niet veroorloven. Als we voor- uit willen komen, moeten we vrij en onafhan- kelijk zijn.'" Vooruit komen! Dat is Kitty's devies. Voor haar is het leven een stuk klei, dat men kneden kan, maar natuurlijk slechts zoo- lang men jong isen elasticiteit bezit. Het is nog geen zes uur in den ochtend. De slaapdTonken Nicolle gevoelt nog niet de minste lust tot een discussie. „Ach ja, dat is nu eenmaal niet anders mompelt ze om direct daarop weer in te sla- pen. Haar roode, voile lippen zijn half ge- opend en laten twee rijen parelwitte tanden zien. Haar ademhaling is rustig en gelijk- matig en op haar gelaat ligt een vreedzaam glimlachje, ondanks het hopelooze faillisse- ment van het AdViesbureau voor Vrouwen, ondanks de huuropzegging van de zijde van den huisfoaas en ondanks de vijfhonderd pond, die zorgvuldig in een geldkisitje zijn opge- borgen. Gelukkige Nicolle... Kitty springt haar bed uit. In de lichtblauwe pyama ziet de kleine blondine er nog jonger uit dan anders, als zij door een degelijk kapsel, lange rokken en af- NIEUW MINISTERIE IN FRANRRIJK. Vrij spoedig in Frankrijk verstaat men de kunst, want daar was tijdens het bestaan der republiek nog aleens een nieuwe regeering noodig is het aan Chautemps gelukt, een nieuwe regeering samen te stellen. De presi dent van het vorige ministerie, de heer Blum, is nu vice-president-minister geworden in het nieuwe kabinet. Het nieuwe kabinet bestaat uit soc. radica- len en socialisten. DE POSITIE VAN DEN FRANSCHEN FRANC. dharles Morice schrijft in de Petit Parl- sien: ,,De stukken, welke dezer dagen in de com missie van financien en in de politieke groe- pen tot zooveel commentaar aanleiding heb ben gegeven en welke het groote publiek niet kent, zullen stellig gepubliceerd worden. Onder deze bevindt zdch de ontslagbrief van Rist e*n Baudoin, die op grond van hun be- voegdhejd, hun ervaring en ook hun politieke herkomst be last waren met het beheer van het egalisatiefondB voor de wisselkoersen. „Rist en Baudoin geven te kennen, dat de positie van den franc moeilijk is en dat, om het behoud te verzekeren, een oonversie van leeningen en een n'ieuiwe devaluatie nood- zakelijk is. Bluan en Auriol meemden niet tot die maatregelen te moeten overgaan, daar zij voorstanders waren van andere maatregelen, met name ter verzekering van den terugkeer van het uitgewekem kapdtaal. Deze maatrege len wenden door de financieele deskiundigen in den Senaat illusoir geacht, die vooral een ruime politick van bespaningen voorstonden. Het is dus nogmaals het financieele vraag- situk, dat tot het aftreden der regeering heeft geledd". EEN BETOOGINtG VAN MILITANTE SOCIALISTEN TE PARIJS. De socialistisehe federatie van het departe ment van de Seine heeft Maandagavond te Parijs een demonstrate gehouden, welke door verscheddene duizenden militante socialisten werd bijigewoond en waarin verscheidene sprekers 'zich voor handhaving van het volks- front en de regeering Blum uitspraken. Op de verhoogiing stond een dock met het op- scbrift: „Blum aan de machtl". Een der sprekers werd luide toegejuicht, toen hij zeide „Wij edschen een ministerie onder dezelfde leiding en van dezelfde samenstelling. Dat dient de president van de republiek te weten; anders zou de vo Iks wil niet worden geeerbie- digd". Tenslotte werd een motie aangenomen, waarin verklaard wordt, dat men zich met alle middelen verizet tegen een terugkeer van de financieele oligarchieen en de politieke reactie en de vorming vraagt van een regee ring, die een getrouWe afspiegeling is van de partijen van het volksfront. Na de vergadering van de socialistisehe partij in het Lunapark te Parijs zijn ongeveer drieduizenid betooigers in optocht naar de Avenue de la Grande Armee getrokken. De politic trachtte verscheiden malen hen uiteen te drijven, maar de mandfestanten slaagden er in op de Place de l'Etoile weer bijeen te ko men en de Champs Elysfies af te dalen. Zij stuitten hier op een afizetting van de mobiele garde en een emstige hosting ontstond. Ten slotte werd en zij uiteengejaagd. Tegen mid- dernacbt was de kahnte weergekeerd. Er vie- l'en geen gewohden en er zijn geen arrestaties verricht. is er voor zorgen, dat Ge op't examen in Uw geheugen alles kunt terughalen, wai Ge hebt geleerd. Daarvoor zorgt zoo'n „AKKERTJE". (Ingez. Med.) PiUS XI heeft den aartshisschop van ™edoJ-'n Primaat van Spanje, kardinaal Isi- kthl v"11/ Thomas, gemachtigd tot alle kathokeken ter wereld een oproep te richten om gelden an te zamelen voor den heropfbouw van de kerken, die tijdens. den burgeroorlog in Spanje vemield werden. De primaat heeft evenwel in een schrijven aan den aartsbds- scttiop van Genua verklaard, dat hij thans het moment voor een dergelijke inzameling noz met gekomen. acht, weshalve hij verzoekt dat er op het oogenblik in Italie nog niet ge- collecteerd zal worden. HET NIEUWE HEIDENDOM IN DUITSCHLAND. Havas meldt uit New York: In een hoofdartikel over het neo-paganis-. me m Duitschland constateert de New y0rk'' Times, idat de onderdrukking der vrije katho- lieke schqlen de laatste schakel vormt in den langen keten van schendingen van het door Hitler bij zijn ambtsaanvaarding ondertee- kend concordaat. a Het artikel eindiigt: „Kan Hitler of zoo dom of zoo overmoedig zijn om den terugslag niet te vreezen dien alle kathokeken en protestan- ten in de geheele besehaafde wereld zullen ge- voelen bij de officieele aanmoediging van het Duitsche neo-pagamsme door de eigen regee ring? 6 HET INCIDENT MET DE ..LEIPZIG". Gistermiiddag werd uit Londen aan de Tele graaf gemeld, dat de amfbassadeurs van Frankrijk, Duitsohiland en Italie opnieuw met minister Eden zouden hijieenkomen om na te gaan of een oplossinig der moeilijkheden, ont- staan door het incident met de ..Leipzig" mo gelijk is zonider dat Duitschland tot afzonder- lijke actle (besluit. Men geeft zich er hier ten voile rekenschap van, dat een afzonderlijk op treden van Duitschland op dit oogenblik neer zou komen op actieve interventie waarmede aan die non-interventie-actie de doodsteek zou worden toegebracht. Men gelooft echter niet, dat Duitschland biervoor de verantwoordelijk- heid op zich zou willen laden en is bovendien van oordeel, dat Duitschland met de conse quenties van zuik een stap ernstig rekening zal houdien. Men blijft daarom in bevoegde kringen nog faopen op een compromis, doch de Britsche regeering is niet bereid tegen Valencia straf- fer maatregelen te nemen dan een protest en een waarschuiwing. Zij blijft zich op het stand- punt stellen, dat, waar geen concreet incident heeft plaatsgevonden, het niet noodig is thans concrete ei.sehen te stellen, zooals bijvoor- beeld de uitleverimg der duikbooten, welke in het bezit zijn der roode regeering. Duitschland verlangt, naar hier verzekerd wordt, dat deze tijdens den verderen duur van den burgeroorlog in een neutrale haven onder interaationale bewaking zouden worden op- gelegd. Het zou n.l. v£un meening zijn, dat zoolang deze onderzeebooten in het bezit der rooden blijven, de veiligheid der schepen van de con- trole-mogendheden niet verzekerd is. Men adht het niet uitgesloten, dat overeenstem- ming zal worden bereikt op den grondslag van een aankondiging der vier mogendheden, dat de eisch tot uitlevering der duik/booten zal worden gesteld ingeval opnieuw een aan- val op een der controleschepen zou plaats vinden. Hiermede zou het aan de regeering van Valencia duidelijk worden gemaakt, dat elke poginig tot het toebrengen van schade aan de controleschepen niet alleen gestraft zal gemeten bewegingen een waardigen indruk tracht te maken. Op bloote voeten sluipt zij (voor de vierde maal in dezen nacht) naar Maud; schudt het kussen op, trekt de weggleden deken recht en weerstaat (voor de vierde fnaal in dezen nacht) een opkomend verlangen om een kus op het lieve, zongelooze gezichtje van het kind te drukken. Tien minuten later echter is de kleine woning in rep en roer. Nicolle zit huiverend en met een zeer ver- warde coiffure op den rand van haar bed en staart verschrikt in het ochtendblad, dat Kitty haar met alle teekenen van de groot ste opwinding in de hand heeft gedrukt. Op de voorpagina is een foto van de kleine Maud opgenomen. Daarnaast het conterfeisel van een man, die ongeveer vijf-en-dertig jaar kan zijn en wiens gelaat, niettegenstaande de oogen gesloten zijn, een somberen, haast dreigenden trek heeft. Roofmoord!" staat in vette letters boven de heide foto's. En daaronder, wat kleiner: „Vierjarig kind ontvoerd!" ,,Wie heeft de kleine Maud Gordon gezien? Een half uur later bevinden de beide stu- denten zich op het dicht bij gelegen politie- bureau. De brigadier, die hun met een lichtelijk ver- veeld gazicht ontving, is na een paar minuten een en al oor. Een stortvloed1 van vragen daalt op de (beide meisjes neer, terwijl de kleine Maud, zonder zich ook maar in het minst foewust te .zijn van de beteekenis van haar persoontje op dit oogenblik, op een stoel bij het raam zit en totaal onverschillig voor hetgeen zich hierbinnen afspeelt, naar buiten kijkt. Een lichtgeel gelakte auto, waarin een ongeduldige meneer herhaaldelijk de claxon laat loeien, neemt haar aandacht geheel in beslag. Uit een aangrenzend vertrek zijn nog twee politie-agenten er hij gekomen. Ook zij stel len diverse vragen, terwijl de brigadier eenigszins geagiteerd met een of andere af- deeling van Scotland Yard telefoneert. Als hij de hoorn weer op den haak heeft gelegd, verzoekt hij den beiden studenten een minuut of tien geduld te willen hebben. Inspecteur Benett, die deze zaak behand'elt, zou zich on middellijk hierheen begeven. De twee agenten doen intusschen hun uiterste best om met Maud op goeden voet te komen, in de hoop een en ander over den man, die haar ontvoerde en diens moordenaar te zullen vernemen, maar Maud drukt zich vast tegen Kitty aan, kijkt met groote, ver- schrikte oogen naar haar op en is er niet toe te bewegen ook maar een woord uit te brengen. Alle goede bedoelingen van de beide agenten hebben tenslotte slechts als eenig resultaat, dat Maud begint te huilen. Het ijle, hooge stem/metje laat een. langgerekt, klagend gehuil hooren, verstomt voor het on- derdeel van seconden om dan met hernieuwde kracht en een verbijsterende hardnekkigheid wederom in te zetten. Kitty neemt het meisje bij zich op schoot en tracht haar tot bedaren te brengen. In derdaad klaart het, 'zooeven nog door tranen verduisterde gezichtje weer spoedig op en als Kitty het kind op haar knie laat rijden, ver- drijft een Vroolijk lachje de laatste sporen van het groote verdriet. 'Er stopt een auto voor het gebouw en on middellijk daarna stapt inspecteur Benett met een korten igroet het vertrek binnen. In het algemeen herhaalt hij de' vragen, welke de brigadier en de beide agenten reeds gesteld hebfben, noteert een en ander en ver- gelijkt dan zijn aanteekeningen met die van den brigadier. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1