ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES No 9617 MAANDAG 14 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland DE UTTGHEPSTER. H.H. KANTOORHOUDERS DE NEDERLANDSCHE GEVANGENE TE BURGOS. ONDERGANG VAN EEN WERELDSTAD. AKKER-CACHETS i rg?r^uiiwiJijw,igmtgivgK«Baifl(m5au^^^ys^^-*>«^:|j|ig*^.4rjiRP'ac^Tr-rTttTA^:- -rasanwcgga -ic-irxf.•?rrv?sisixitswnm-arainmrm NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post - Aborhementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE AD VERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I)IT I5I.AI) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ABONNft'S VAN HET GEtELUSTREERD ZONDAGSBLAD die bet blad per post ontvangen, worden ver- zocht, hun abonnementsgeld zoo spoedig mo gelijk in te zenden, daar er anders over be- schikt wordt met verhooginig van 15 cent. worden verzocht bet abonnementsgeld over bet 2e kwartaal 1937 van de Ter Neuzensche Courant zoo spoedig mogelijk in te zenden. Wij vestigen er de aandacbt van onze abonnd's op, dat wij bij terug-ontrvangst van eene onibetaalde krwitantie, onmiddellrjk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNfi'S IN HET BITTENL^XN I) worden dringend verzocbt, het verschuldigde abonnementsgeld zoo spoedig mogelijk in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aanjgenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. KON. BEZOEK AAN AMSTERDAM. Op bet Jonas Daniel Meyerplein te Amster dam hebbem igisterenxniddag 1200 Joodsche kinderen een zanighulde gebracht aan de Koninklij k e familie, welke bedoeld was als een hulde van heel het Joodsche volk van Amster dam. Deze huldiiging trek een aanzienlijike scbare belangstellenden naar die omgeving. Prins Bemhard ging gistermorgen in de Nieuwe Kerk ter kerke, terwijl H. M. de Koningin en H. K. H. de Prinsas ten paleize bleven. Naar verduddt zou de Koninklijke familie vondaag te 16.10 met een extratrein uit Am sterdam naar Baarn vertrekken. Het was nog niet bekenid of H. M. daar ook eenige dagen zou hlijven, ictan wel terstond naar Het Loo zou doorneizen. DE KABINETSFORMATIE. Het A. N. P. meldt: Wij hebben getracht van Dr. Colrjn inlich- tingen te verkrijgen omtrent den stand van de kabinetsformatie. Deze was niet bereid, bij den huiddgen stand van zaken, eenige zake- lijtke mededeeling te ver^trekken. Wel uitte bij de verzuchting, bierbij blijkbaar op de Pers doeJende, dat er zooveel mede-formateurs waren, die slechts tot vertroebeling van de zaak aanleiding gaven, door allerlei comtro- versen naar voren te brengen. De eenige concrete mededeeling, die wij van den formateur koruden los krijgen, bad betrek- king op den tijdsduur. Voor bet einde der vol- gende week was geen oplossing te verwachten. BESPREKINGEN. Zaterdagmorgen hebben de Ministers van Lidth de Jeude en De Graeff een onderhoud gehad1 met Minister Oolijn. GEEN VERLAGING VAN CRISIS- HEFFINGEN OP VLEESCH. De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart beeft zich thans gericht tot alle belangbebbende organisaties en particulieren, die gedurende den laatsten tijid aan Zijne Ex cellence verzocht hebben, de crisisheffing op runid- en kalfsvleesch af te schaffen of te ver- lagen. De Minister geeft in zijn anfcwoord te ken- nen, dat uitvoerig overleg met zijn ambtgenoot van Landbouw en Visscherij tot zijn leed- wezen tot de eonclusie voerde, dat bet althans voorshands niet mogelijk is tot afschaffing of verlaging van crisisheffing op rundvleeseh over te gaan. Waar ik overtudgd ben, zoo vervolgt de Minister, van den rrioeilijken toestand waarin het slagersibedrijf verkeert, igeef ik u de ver- zekering, dat ik de ontwitokeling der situatie met aandacht zal blijven voigen en dat, zoo- dra de omstandigheden dit toelaten, ik op- nieuiw met voornoemden amibtgenoot overleg zal plegen, ten einde na te gaan in hoeverre aan uw verzoek voldaan zal kunnen worden. DE VERKEERSOOORDINATIE. Voor de Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft in hotel WIttebrug te's Gravenhage minister van Lidth de Jeude een causerie gehouden over de verkeersmaatregelen te land en te water. Sprelker herinnerde aan de in 1935 door dr. Colijn als minister van waterstaat ad interim in de Eerste Kamer genoemde zeven grond- slagen ten aanzien van de maatregelen voor het verkeer. Het eerste van die zeven punten was, dat het verkeer als een geheel moest wor den gezien. Een ander punt was de stopzetting van den aanleg van kanalen. Dit laatste in- tusschen moet men evenals enkele andere punten ter zake met een korreltje zout nemen. Want in aanleg zijn nog het Amster damRijnkanaal 40 millioen), Friesland Groningen (f 15 k f 20 milioen) en de afwer- king van het Twente-Rijnkanaal, terwijl pas bet Julianakanaal is geopend. Spreker blijft van oordeel, dat de waterwe- gen ons land zeer groote voordeelen hebben gebracbt. Aan het verkeersfonds moet voornamelijk boekhoudkundige waarde worden gehecht. Van meer belang voor de verkeerscoordina- tie is de wet van 19 November 1936, waarvan het reglement voor het autovervoer 'van per- sonen een uitvloeisel is. Verder wijst spr. op de wet inzake evenredige vrachtverdeeling voor de binnenvaart. Hij betreurt, dat deze niet geheel aan de verwachtingen heeft beant- woord en tevens, dat zij bij een andere depar- tement dan dat van waterstaat is onderge- bracht, doch hij heeft reden c*m aan te nemen, dat men meer algemeen heeft ingezien, dat de evenredige vrachtverdeeling in de binnenvaart bij waterstaat thuis behoort. Voorts wordt met spoed gewerkt aan de voorbereiding van het werktijdenbesluit vpor het autoverkeer. Ten opzichte van de spoorwegen zijn even- eens reeds diverse maatregelen genomen. Spr. noemt de wettelijke reorganisatie en de naas- tingen. De spoorwegen hebben verder de be- vogdheid, ten aanzien van bet vervoer goed- koope tarieiven vast te stellen en aldus con- curreerend te werken. Een ontwerp-overeen- komst is gemaakt tusschen spoor- en tram- wegen, waarbij de spoorwegen den langen af- stand en de tramwegen den korten afstand zouden verkrijgen. Spr. is steeds van oordeel geweest, dat bij die regeling ook het water- transport en het vrije vrachtautobedrijf be- trokken dienden te worden. •Het is te hopen, dat men in dezen zin tot overeenstemming zal komen. Voor aantasting van de belangen van den consument behoeft niet te worden gevreesd, daar er toch altijd het werkvervoer en het vrije verhuurbedrijf zijn. Aan het onderbieden ten kosten van het vervoerbedrijf dient evenwel een einde te wor den gemaakt. iSpr. eindigde met uiting te geven aan de hoop, dat men op deze wijze tot een regeling zal geraken, welke aan de gemeenscbap ten goede zal komen. DUUR EERSTE OEFENING ZEEMIUTIE. (Bij de wet van 22 April 1937 (Staatsblad no. 500), tot wijziging van de Dienstplichtwet, is de maximumduur der eerste oefening voor de dienstplichtigen van de zeemacht verhoogd. Deze Wijzigingswet is met ingang van 1 Juni 1937 in werking getreden, doch heeft voor be- doelde dienstplichtigen nog niet dadelijk een verlenging van den werkelijken duur der eer ste oefening tengevolge. Voor de dienstplichtigen van de lichting 1938 evenwel, die bij de zeemilitie zullen worden in- gelijfd, zal de eerste oefening vermoedelijk 20 maanden duren, voor zooveel zij althans niet zullen worden bestemd voor den dienst bij de kustwacht. Voor laatstgenoemden zal de oefe- ningsduur vermoedelijk op 8 maanden gehand- haafd blijven. Mochten zich onder de ingeschrevenen voor de lichting 1938 personen bevinden, die zich bij den keuringsraad of elders voor indeeling bij de zeemacht hebben opgegeven, in de verwach- tinig, dat hun oefeninigstijd 14 maanden zou duren, maar die thans met het oog op de vast- gestelde verlenging van dezen oefeningstijd indeeling bij d'e zeemacht niet meer wenschen, dan bestaat voor hen de gelegenheid om van dezen veranderden wensoh te doen blijken, door een, liefst schriftelijke opgaaf, v66r 10 Juli a.s., aan den daarbij betrokken indeelings- d'istrictscommandant. Hun kan evenwel niet worden toegezegd, dat in ieder geval aan hun nader te kennen gegeven wensch zal kunnen worden voldaan. DE OMZETBEEASTINIG. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen heeft zich tot den minister van Fi- nancien gericht met het verzoek qen vermin- dering van het percentage van de omzetlbelas- ting te Willen bevorderen. De kamer wijst er op, dat de wet tot invoe- ring van een omzetbelasting en van een bijzon- der invoerrecht volgens het bepaalde van art. 40 met ingang van 1 Januari 1939 zal verval- len. Handel en Nijverheid zien reikhalzend naar dat tijdstip uit, omdat deze wet heel wat administratief werk medebrengt en geidelijke lasten voor verschillend'e bedrijven tengevolge heeft. Hoewel de wet uitgaat van het beginsel dat in het algemeen de belasting door den fa- brikant op den kooper behoort te worden ver- haald, heeft de ervaring geleerd, dat dit be ginsel in de praktijk lang niet altijd opgaat. Deze belasting is een crisismaatregel en het is rationeel, dat zij naar zekeren tijd weer ver- dwijnt. Hoewel de kamer gaame zou zien, dat het tijdstip daarvoor werd vervroegd, begrijpt zij ten voile, dat de regeering thans het voile bedrag, dat door deze hefifing wordt verkre- gen, niet kan missen. Toch bestaat er naar de ineening der kamer aanleiding om reeds thans te komen tot vermindering van het percentage desgeiwenscht geleidielijik, tot op 1 Januari 1939 de belasting geheel vervalt. Sedert de invoe- ring van deze belasting zijn de prijzen der grondstoffen niet onbelangrijk gestegen, zoo- dat verlaging van het percentage niet gepaard behoeft te gaan met een belangrijke verminde- •ring van de oorspronkelijke opbrengst, die over 1934 f 54.416.000 en over 1936 f 62.274.000 heeft bedragen. Naar de N. R. Crt. vemeemt, heeft het de- partement van buitenlandsche zaken van den Nederlandschen gezant te Lissabon bericht ontvangen over den Nederlander die door de Spaansche opstandelingen gevangen is geno men en zich te Burgos bevindt. Volgens dit bericht is de gevangenneming geschied, om dat de man zich bevond op een schip, dat goe- deren voor de Spaansche regeering vervoerde, die de opstandelingen als contrabande be- schouwen. Het doodvonnis is, aldus het bericht, reeds uitgesproken, maar de gezant, die er met kracht op heeft aangedrongen, dat het niet ten uitvoer zal worden gelegd, acht het hoogst onrwaarschijnlijk, dat de man zal worden te- recht gesteld. De gezant blijft zijn foemoeiingen voort- zetten. GROOTE POSTBESTELXJNG NA AANKOMST VAN DE „SPEOHT" TE BAT AVI A. Het hoofdpostkantoor te Batavia-centrum heeft Donderdag na aankomst van de Specht, het Douglas DC 3 toestel, waarmede voor het eerst brieven konden worden verzonden, zon- der dat luchtrecht verschuldigd is, ruim 10.000 te verwerken gekragen; het ge- middelde na aiankomst van een vliegtuig uit Holland bedroeg tot dusver 4000. SPANJAARDEN OP AMELAND GEINTERNEERD. Wioensdagavond zrjn vier Spanjaarden, aan- hangers van Franco, naar het eiland Ameland overgebracht, dat hen als asyl is aangewezen. Dit viertal, drie advocaten en een student, had kort na het uitbreken van den opstand met nog versehillende anderen, een toevlucht gezocht in bet Nederlandsche gezantschap te Madrid. Eenige maanden geleden zijn deze vluchtelfngen in ons land aangekomen en werd hun Eindhoven als verblijfplaats> aange wezen. De vluchtelingen moesten hun eerewoord geven, dat zij deze stad niet zouden verlaten. Niettemin verdween een aantal dezer Span jaarden. Later werden zes hunner weer aan- gehouden. Van deze Spanjaarden werden vier naar Ameland gezonden, waarheen zrj Woens- dag zijn gebracht. Zij zijn daar in een pension gehuisvest. BEZWAREN TEGEN HET VOORONTWERP LANDBOUWORDENINGSWET 1937. De kamers van koophandel en fabrieken voor Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en Utrecht hebben dezer dagen een adres ge zonden aan den minister van Landbouw en Visseherij, waarin zij haar bezwaren uiteen- zetten over bet voorontwerp een landbouw- ordeningswet 1937. In dit adres toonen de kamers aan, dat het voorontwerp in groote lijnen een vrijfwel onveranderde voortzetting is van de agrarische crisispolitiek, zooals deze is opgabouwd op de landbouw-crisiswet 1933. De kamers zijn van meening, dat deze voort zetting van de landbouwcrisispolitiek in strijd is met de algemeene economische belangen van Nederland en dat het beroep van de me- morie van toelichting op de ordeningsgedachte ook vele voorstanders daarvan niet voor de nieuwe regeling zal vermogen te winnen. Het adres betoogt verder, dat de stelling, als zou de toekomstige ontwikkeling van de economi sche structuur de ontworpen oplossing nood- zakelijk doen zrjn, volkomen onbewezen is. De voorgestelde regeling zal in het bijzonder groote nadeelen met zich medebrengen voor handel en nijverheid, welke zich bezig bouden met aan- en verkoop, distributie, bewerking of verwerking van eigen en vreemde bodem- producten. In moeilijke tijden moet afweging van alle betrokken factoren ongelwijfeld soms leiden tot tijdelijke maatregelen, die bij be paalde bevolkingsgroepen op tegenstand stui- ten, doch die wegens den noodtoestand in an dere bedrijven in bet algemeen belang als onvermijdelijk moeten worden aanvaard. Het is evenwel ontoelaatbaar belangrijke takken van volkswelvaart te stemmen^met regelin- gen, welke in strijd zijn met de algemeene economische belangen van bet land. De kamers zijn daarom van oordeel, dat een ont- werp van wet op dezen grondslag nimmer de volksvertegenwoordiging mag bereiken. Madrid was een wereldstad met meer dan een millioen inwoners. Madrid had prachtige gebouwen, wolkenkrabbers, modeme theaters, een ondergrondschen spoorweg, voorbeeldige parken en plantsoenen, rijke bibliotheken en musea. Sedert 6 December staat generaal Franco voor de poorten van Spanje's metropool. En sinds dien datum kan men zeggen, dat de stad ten onder gaat. Vliegtuigbommen en gra- naten hebben bet uiterlijk en bet innerlijk van Madrid geschonden. Aan de hand van berich- ten uit betrouwbare bron kan men nagaan, hoe de stad eruit zal zien, wanneer de burger- oorlog geeinddgd is. Duizenden, die vroeger d.w.z. v6or het uitbreken van dezen heil- loozen oorlog Madrid bewoonden, zijn ge- dood of voor hun leven verminikt. Mannen, vrouwen, kinderen. MadrilCenscbe burgers en burgeressen hebben dlngen gezien en toestan- den leeren kennen, welW onbesehrijfelijk zijn en die slechts door e6n woord uitgedrukt kun nen worden, het woordje „hel". Franco's vliegtuigen zijn met het verwoes- tingswerk begonnen. Zij hebben geen Tokening gehouden met de monumenten van Spaansche cultuur, die Madrid rijk was. Zij hebben roe- keloos bommen gestrooid op al wat scboon was en leefde. Brand na brand brak uit, huis na huis stortte in, wijk na wijk veranderde in een droefgeestig stemmende woestemj van ruinen. Doch de Madrilenen hidden stand. Zij wis- ten van geen wijken en zij droeigen hun nood- lot met waandigheid. Ondanks ialles bleven zij optimastiscb.« Hun moderne undversiteitswijk lets waarop zij <z66 trotsch waren werd aan flarden geschoten. De bruggen over de Manzanares bezweken voor het geweld1 van omtploffingsmiddelen. Alle producten van wapenfabrieken werkten samen om een wereldstad te vemielen. De Petit Parisien geeft thans enkele bij- zonderheden over bet resultaat van d'e beschie- ting, 'die Dinsdag werd uitgevoerd. Midden in den nacht begonnen de nationalistische kanon- nen granaten af te vuren. Een duizendtal gra- naten ikwam in het centrum terecht. Het was duister alom. De straten waren leeg. Afgrij- selijk klonk het gefluit van de projectielen. Honden blaften angstig. Telkens hoorde men een donderslag, gevolgd door het oorverdoo- vend lawaai van een dnstortend huis. Toen het schieten ophield het was reeds tegen den morgen bleken er meer dan 120 dooden te zijn. Nog nooit was Madrid z66 hevig beschoten. Verscheiden wijken in de omniddellijke om geving van de Puerta del Sol, het voornaam- ste plein van de stad, zijn bijna totaal vemie- tigd. Het plavedsel is overal omigewoeld. Groote gebouwen zjjn half of heelemaal inge- stort, o.a. het paleis van justitie. Waar de huizen nog staan, ziet men overal vernielde balcons, gescheurde gevels, gebroken venstens. Een geheelen' d'ag hebben de Madri lenen noodig gehad om eenigszins orde te scheppen in den chaos. Maar tegen den avond begon het schieten opnieuw. Het is, als Franco opeens genoeig krijgt van ,,zijn voornemenis, de hoofdstad te sparen". De granaten voigen elkander op in een steeds sneller tempo. Een doffe slag, een verschrikkelijk gekraak, weer een huis, weer een straat, weer vele levens van menschen en dieren Kanonnen bulderen. Vliegtuigen ronken. En Madrid goat ten onder in de twintigste eeuw. Waarom RUSSISCH MEISJE VERMIST. Naar de bladen melden is de 15-jarige doch- ter van Peter Petrow, den vroegeren adviseur voor buitenLandsche aangelegenheden van Lenin, onder geheimizinnige omstandigheden uit 'London verdwenen. Men vermoedt dat het meisje naar Sowjet- Rusland is ontvoerd, daar Peter Petrow zich als vijand van het Stalin-regiem herhaaldelijk in het openbaar afkeurend over de tegenwoor- dige Sowjet-beerschappij beeft uitgelaten. Naar de bladen verder meenen, wil men te Moskou die dochter van Petrow als gijzelaar- ster vasthouden, om op deze wijze haar vader in de toekomst den rnond te snoeren. DE BELGISOHE BEVOLKING IN 1936. De Oentrale dienst voor Statistiek van bet departement van binnenlandsohe zaken beeft zoojudst een aantal gagevens gepubliceerd be- treffende den loop der bevolking van het kondnikrijik in 1936, waaruit blijkt, dat het cijfer der geboorten alweer, hoewel in mindere mate dan het vorig jaar, is teruggeloopen. Telde men in 1929 nog 146.200 geboorten, d.i. 18.1 per 1000 inwoners, in 1935 waren deze cijfers igevallen op 126.300 of 15.2 per duizend en in 1936 op 125.500 of 15.1 per duizend. Het versehil is vooral groot wanneer men het ver- gelijikt met de vooroorlogsche total en: 200.000 of 29 per duizend in 1900 en 171.000 'of 22 per duizend in 1913. WILDE STAKINGEN IN AMERIKA? Vrijdagavond heeft het comitd van John Lewis besloten de staking 'af te kondigen in de fabriek der Bethlehem Steel Corporation te Jonstown in Pennsylvania, waar 15.000 man werken. Zaterdagmorgen te vijf nur werd daar de arbeid neergelegd. Volgens de vakver- eeoadigingsleiders staken reeds 11.000 arbedders. Er hebben zich geen inciidenten voorgedaani. Uit Detroit wordt gemeldl, diat de gouver- neur van Michigan, Murphy, geweigerd heeft, den staat van beleg te Monroe af te kondigen. Alle vakorganisaties in de staten Michigan, Ohio en Illinois, die zijn aangesloten bij bet coanitd van John Lewis, waren opgeroepen om Zondag te Monroe te betoogen tegen de New ton Steel Company. De gemeenteraad van Monroe heeft den gouverneur van den staat, Murphy, opnieuw dringend verzocht d'en staat van beleg af te kondigen om bloedvergieten te voorkamem. U. P. isednt uit New York: Naast de staal- industrie wordt de Amerikaansche automobiel- industrie momenteel het zwaarste door de stakingsgolf getroffen. Qp het oogenblik ligt het werk volkomen stil in de autofabrieken van Detroit, Flint, Saganow, Pontiac en Baltimore. Geen van deze stakingen is door de bij het comite voor industrieele organdsatie aange sloten vakvereendging van' automobielarbei- ders gecanctionneerd, waaruit men conclu- deeren ikan, dat de vakvereenigingsl eiders hun invloed op d'e arbeiders grootendeels hebben verloren. In Michigan zijn ruim 43.000 arbeiders in de auto-industrie werkloos wegens het gebrek aan staal of doordat zij staken uit sympathie met de arbeiders in de staalmijverheid. Te Flint zijn 14.000 arbeiders Bonder werk, te Detroit 12.000, te Pontiac 9700, te Saginaw 5500. Hoewel de toestand hier en daar zeer gesparmen is, is sleohtsi van enkele geweld- dadigheden melding gemaakt. Een vliegtuig, dat werkwilliigen in een fabriek der Republic Steel te Warren in Ohio levensmiddelen moest brengen, werd op een geweersalvo vergast. Vleugels en stuurhut werden door veertig kogels getroffen, zoodat het toestel moest dalen. Te Pontiac hebben stakers een niet georganiseerd arbelder In een kuip met kokend teer geworpen, zood'at de ongelukkige emstige brandwonden opliep. De gouverneur van Ohio, Davey, heeft mede- gedeeld, dat de vakvereenigingsleiders zeven voorwaarden voor regeling van het conflict had'den gesteld. Het gevaar voor emstige ongeregeldheden te Monroe in Michigan, waar d'e led en der vakvereeniging van United Automomile Wor kers een groote betooging zouden houden, is op het laatste oogenblik volgens latere be- richten afgewend. De president van het arbei- ders-syndicaat, Horner Martin, heeft, naar een Havas-telegram uit Monroe meldt, de arbeiders van hun plannen doen afzien. Boven- dien heeft Martin den arbeiders in Pontiac verzocht, het werk met neer te leggen, om aan de demonstratie in Monroe te gaan deel- nemen. Het gevolg van dit verzoek is, naar Martin mededeelde, dat arbeiders te Pontiac het werk hebben hervat, behalve de werklieden in de caross'erie-f abrieken. MOFILIJKTI EDEN IN DE REXISTISCHE PARTIJ. De moeilijkheden welke sedert eenigen tijd in den schoot van de Rexistische partij be- reisr Met een doosje "AKKERTJES" bij U loopt Ge geen kans Uw reis te be- derven door: hooidpijn, kiespijn, spier- of zenuwpijnen, vrouwen- pijn^n, „wagenziekte", 'n kou, enz. Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez Med.) staat, hebben geleid tot het heengaan van Hubert d'Ydewalle, als hoofdredacteur van de courant Le Pays Reel. In een brief gericht tot den partijleider Leon Degrade zegt Hubert d'Ydewalle dat „de rexistische beweging thans geheel ondter den invloed staat van zekere ver- dachte personen. welke niet de minste waar- borg bieden op zedelijk en politiek gebied. ,,Deizei personen wil hij verder de volledige ver- antwoordelijlkheid laten dragen" voor de mis- dadige hoewel olleszins winstgevende fopperij aan dewelke zij zich schuldig maken ten op zichte van anderen die het goed meenen en voortgaan met vertrouwen te stellen in Rex". V'oorts zegt Hubert d'Ydewalle nog, dat hij, na de bisschoppelijke tusschenkomst in April jl., tot ddegenen behoorde welke bet vurigst een loyale oplossinig van de moeilijkheden met de kerkelijke autoriteiten wilden nastreven. In den schoot van Rex zelf zijn deze pogingen eohter gesituit op den slechten wil van hen die om moeiidjk ite bepalen redenen de dubbelzin- nigheid wenschen te zien voortduren, of ook nog op het verzet van anderen, de meest invloedrijken trouwens, die besloten bebben een uitdagende houding te blijven aannemen ten opzichte van het aartsbisdom. De publicatie.j,(gn dezen brief heeft in poli- tdeke kringen veel opzien gebaard. Vrij alge meen is men van oordeel, dat Rex thans aan den vooravond staat van een crisis welke deze partij vermoedelijk nimmer meer zal te boven komen. WIELRIJDEN EN SPIONNAGE. De correspondent van de N. R. Crt. schrijft: De geheele Poolsche pers heeft uit 't week- blad vder Duitsche katholieken „Der Deutsche in Polen" een artikel overgenomen, waarin de instructies worden weergegeven, welke het orgaan van den Duitschen Rijiksbond voor Lichamelijke Opvoeding Deutscher Radfahrer met betrekking tot reizen naar het buiten land verstrekt en wel onder het opschrift: „Weertaaarheidssport der Dudtscche wielrijden- d'e jeugd". Deze instmcties luiden als volgt: ,,Prent u wegen en voetpaden goed in bet geheugen, ook dorpen en steden, karakteris- tieke kerktorens en andere punten, opdat u ze niet vergeet. Prent u de namen in van steden, rivieren, vijvers, bergen en toppen. Van dat alles kunt ge misschien eens gebruik ma ken tot hedl van uw vaderland. Wanneer ge op een brug komt, kijkt dan goed, hoe zij gelegd is en uit welk materiaal zij is gebouwd. Oefent u in het schatten van de breedte van rivieren en leert beoordeelen, of zij doorwaad- baar zijn, en of ge de doorwaadbare pl-ek ook in het dbnker zoudt kunnen vinden". De sociaal-democratische Robotnik acbt bet wenschelijk, dat men van deze instructie ter dege nota neemt. Spionnage, zoo sobrijft het blad, is in' Durtschland thans tot sport ver- heven. Hieruit dienen niet alleen de Poolsche sportkringen, maar oak het departement van 'buitenlandsche zaken de noodige consequenties te trekken. Mede aan deze waarschuwing sehdjnt het te moeten toegeschreven, dat de Poolsche sport- autoriteiten den wedstrijd BerlijnWarschau, waaraan een groot aantal Duitsche wielrijders zqu dejelnemen, hebben afgelast. DE AMNESTTEWET AANGENOMEN. Het debat over de amnestiewet, dat in den Belgischen senaat Donderdagavond half negen hervat is, heeft tot oimstreeks vier uur des ochtends geduurd. Tijdens de besprekingen werden een aarutal amendementen ingediend. Minister-president van Zeeland deed een be roep op alle sematoren Vlamingen en Walen zander oniderscheid van partij of richting, opdat zij de wet met een groote meerderheid van stemmen zouden go'edkeuren. Omstreeks half vier kon over de versehillende amende menten worden gestemd. Een amendement, uitgaande van het Katholielke Waalsche lid baron Nothomb, strekkende tot bet over- dragen van het amnestierecht aan den Ho ning, werd verworpen. Hetzelfde gebeurdie met het liberale amen- d'ement-Dderickx. bepalende, dat de voor am- nestie in aanmerking komende personen geen enkel burgerrecht meer zouden hebben en met een Vlaamsch-katholiek en Vlaamsch-Natio- nalistisch amendement Verbist-van Dieran voor algemeen onvo'orwaardelijk en volledige amnestie dat afgeiwezen werd met 113 tegen 46 stemmen en vijf minuten voor vier kon over de geheele wet worden gestemd, zij werd aan- genomen met 90 tegen 64 stemmen en 5 ont- haudirugen. Bij de mededeeling van dit resultaat werd minister-president van Zeeland door de socia- listen en een deel van de katholieken luide toegejuicht. Da zo'Cigenaamde neuitrale zone, waarbinnen zich het Koninklijke paleis en departements- gebouwen en het parlement bevinden, werd den geheelen nacht door bewaakt door politie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1