ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Intocht Prinseiijk Paar in de Hoofdstad MKERTJES No. 9615 WOENSDAG 9 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD mr bead verschijnt iederen maan dag- woensdag- en vrijdagavond. Officieele ontvangst aan het Centraal Station. Zegetocht,: naar den Dam. Aubade en defile. AKKER-CACHETS n -t m-ai5syy jfcgTBHCfcll »jkoj skkeiq ."^srijr x=v uaamBsraasE aarcww NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSFRIJS: Binnen Ter Neuzej^/1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor eliken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichAs worden naar plaatsrpimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave. DE GRONDWETSHERZIENING. Naar verluddt zal de Tweede Kamer de voor- stellen in zake de Grondwetsherziening in tweede lezing niet voor September a.s. in openbar-e behandeling nemen. OPENING VAN DE BUITENGEWONE ZITTING DER STATEN-GENERAAL. Tegen balf een vulde zich gister de ver- gaderzaal van de Tweede Kamer geleidelijk met de leden van Eerste en Tweede Kamer in baar nieuwe samenstelling om de opening van de buitengewone zitting der Staten-Generaal bij te wonen. Alio fracties waren ruim ver- tegenwoordigd, bebalve de communistiscbe, die afwezdg was. Kort voor e6n uur verschenen de leden van bet demissionaire kabdnet, die tevens lid van de Kamer zijn, in de vergaderzaalDr. Colijn, Mr. Van Scbaik, Mr. Deckers, Jbr. Ir. Van Lidth de Jeude, Prof. Slotemaker de Bruine en Mr. Oud. Ook de Ministers, die geen lid van die Kamer zijn, waren aanwezig: Jbr. De Graeff, Mr. Siingenberg en Prof. Gelissen bad- den in een der loges plaats genomen. Te 6en uur bamerde de voorzitter, Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, waama Minister De Wilde werd binnengeleid door de leden van de commissie van ontvangsit. Staande hoorden de aarrwezigen de rede aan, waarmee de Minister ide opening verricbtte. De Koningin heeft mij opgedragen deze bui tengewone zitting van de Staten-Generaal te openen. De wetsontwerpen waarbij verklaard is, dat er grond bestaat de daarin vervabte voorsted- len tot verandering in de Grondwet in over- waging te nemen, zijn dOor ide ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meer- derheid aanvaard. Tbans rust op regeering en Staten-Generaal de taak in gemeen overleg den aangevangen arbeid, waartoe de noodige wetsontwerpen u onverwijld zullen bereiken, te voltooieif. Hoewel kort, zal ook deze zitting ongewij- feld belangrijk zijn. De Koniingin spreekt iden wensch uit, dat uw werk, gezegend door den Allerhoogste, tot heil van land en volk moge strekken. In naam der Koningin verklaar ik de buiten gewone zitting van de Staten-Generaal te zijn geopend. Na deze rede nam de Minister afscheid van de Kamer, waarna de leden van de eommissie hem naar buiten geleidden, Nadat de commissieleden in de vergader zaal waren teriuggekeerd beeft baron De Vos van Steenwijk de vereenigde vergadering ige- sloten. MR. P. J. M. AALRERSE TEN PALEIZE. Kort na aankomst in bet Paleis op den^pam heeft H. M. de Koningin gister den voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. P. J. M. Aalberse, in audientie ontvangen en hem tot lid van de Tweede Kamer beeedigd. De bedoeling van deze beee-diging is, dat.daardoor de beer Aal berse alle overige Tweede Kamerleden de eed kon <afnemen, anders zou H. M. de Koningin zulks van alle Kamerleden afzonderlijk dienen te idoen. De voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. W. L. baron de Vos van Stefenwijk, die des mid- dags in Den Haag de vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten-Generaal zou pre- sideeren, was Maandag ten Paleize Het Doo beeedigd. EEN NIEUW P1.AN-DETERDIN(i. Op bet oogenblik worden besprekingen ge- voerd over een tweede plan van sir Henri Deteridiing. Het zal echter op -kleinere schaal warden cpgezet dan den eersten keer. Tbans zal speciaal aandacbt worden besteed aan groenten. Opgeikocht zuilen worden de over- sehotten op de veilingen. Een beslissing is aan het eind van deze week te wachten. ALLE CAFE'S, RESTAURANTS, HOTELS IN BELGIE OP 15 JUNI GESLOTEN. De nationale federatie van cafe-, hotel- en restauranthouders en de nationale federatie der Belgische hotelindustrie hebben besloten op 15 Juni alle imrichtingen te sluiten, uit .protest tegen de bandhaving der wet, die den verkoop van sterken drank per glas ver'biedt. Aan de brouwerijen, distillateurs en hande- laren in bier, wijnea, likeuren en minerale wateren en de eigenaars van gelbouwen, waar- in cafe's, restaurants, hotels, enz. gevestigd zijn, wordt medege^deeld, dat alle cafe's, hotels en restaurants in Belgie op 15 Juni gesloten zijn. Dit besluit werd ook ter kennis van de leveranciers gebracbt, opdat zij hiermede reke- ning kunnen houden bij de fabricage en even- tueel hun personeel vacantie kunnen geven. Den bankiers wordt verzocht, de betaling van wisisels, die op 15 Juni vervallen, uit te stellen. TEKORT AAN TYPISTES IN ZUID-EN GELAND. Er is in het Zuiden van Engeland een steeds groeiend tekort aan typistes, vrouwelijke kan- toorbedienden en meisjes voor een verantwoor- delijke positie. De reden? Er trouwen er zoo- veel. Nu vooral in het zuiden de werkloosheid zoo sterk verminderd is, wachten verloofden niet zoo lang meer om in het huwelijk te tre- den. Het aantal paartjes, waarvan zoowel b^uid als bruidegom beneden de 21 jaar is, is in den laatsten tijd sterk toegsnomen. Zeifs als zij veel diploma's beizitten, geven blijkbaar de meeste jonge meisjes. nog de voorkeur aan een ecbtgenoot boven een goede betrekking Een lang gekoesterde wensch is voor de Amsterdammers in vervulling gegaan. Dins- dag heeft het Prinseiijk Echtpaar zijn eerste ofiicie-ele bezoek aan de hoofidistad gebracbt en beeft H. M. de Koningin Haar beide Kinde- ren in bet Paleis op den Dam verwelkomd. A1 was de intochtsweg slechts kort, Amster dam heeft alles gedaan om den rit van bet Centraal Station naar bet Paleis tot een waren triomftocht te maken. Er was de plecbtige statie van bet protocol, er was de pracbt en praal van gala en feestversiering, docb bovenal was er weer die ecbt Amster damsche barteiijkbeid der tienduizenden, die juichend toonden, dat ook in deze stad dank- ■baarheid en vreugde beerscbt over bet jong geluk van bet Prinseiijk Paar. De vaderlandlscbe driekleur woei van schier alle gebouwen. Buiten de officieele versie- ringen der hoofdstraten, was er bijna geen straat of bet spontane initiatief der bewoners had een leesttooi aangebracbt welke, bier op sierlijke en kunstzinnige, ginds op primitieve wijze, van de liefd'e voor Oranje getuigde. De drukte, die op werkdagen in de straten den ijveren aard der stad bewijst, was ver- dwenen om in de buitenwyken voor een Zon- dagscbe stilte en in bet Centrum voor een feesitelijk geroezemoes van duizenden voet- gangers plaats te maken. Veie kantoren en winkels badden bun per soneel vrijaf gegeven, de scbolen waren ge sloten en zeifs in de beurs verzamelden zich zangkoren inplaats van makelaars. De aankomst aan het Centraal Station. Het is twee uur in den middag. In bet Paleis op den Dam vertoeft H. M. de Konin gin, wachtend op de komst van bet jonge Paar, dat Zij persoonlijk op deze historische plaats welkom wil heeten. Het Centraal Station is voor deze gelegen- belld feestelijk versierd. Op bet eerste perron liggen ioopers uitgerold, welke voeren van de plaats, waar de trein zal stilbouden, naar bet oekende ,,gouden hek", de slecbts bij officieele bezoeken geopende toegang tot de Koninklijke wachtkamer. Op bet perron staat rechts van bet gouden bek een eerewacht opgesteld van de Konink lijke Marine, ter sterkte van honderd man, met tamboers 'en pijpers. Op den rechtervleugel bevindt zich de staf- muziek van de Koninklijke Marine uit Den Helder. Op het perron zijn ter begroeting aanwezig namens Hare Majesteit die Koningin Jhr. Mr. C. Dedel voor den Prins, E. H. Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen en Mr. J. C. Baron Baud voor de Prinses, voorts de burgemeester van Amisiterdam Dr. W. de Vlugt, ide Commissaris van de Koningin, Mr. Dr. baron A. Roell, de bevelhebber in de Vierde Militaire Afdeeling in de functi-e van Gouverneur van de hoofdstad generaal-majoor P. W. Bost, de commandant der Marine te W'illemsoord vice-admiraal P. L. Kruys, de wnd. onder-commandant der marine te Amsterdam de kapibein-luitenant ter zee J. J. van der Have, en de garnizoenscommandant te Amsterdam luitenant-kolonel W. A. Bos- wijk, alien in groot gala. Even over tweeen klinkt het commando: de eerewacht staat stram. Langzaam komt die extra-trein, bestaande uit een salonrijtuig met locomotief, tot stilstand. De autoriteiten begaven zich naar het portier van den wagen, waar, na eenige oogenblikken, glimlachend, de Prinses gekleed' in een zeer elegant zeegroen toilet verschijnt, gevolgd door Prins Bernhard in het uniform van ritmeester. Wanneer de Vorstelijke gasten het perron betreden en de wacht het leerbewijs brengt, rollen over het U de schoten van Hr. Ms. kruiser „Gelderland", welke aan het Steenen Hoofid ligt gemeerd. Drie en dertig maal klinkt die doffe knal van de vuurmonden over het watervlak en verkondigt aan de tiendui zenden wachtenden buiten het station dat het groote moment daar is. De Prinses en die Prins schrijden langzaam langs de eerewacht, idlie roerloos het geweer presenteert. Dan zet de Marinekapel het Wilhelmus in. Terwijl de aanwezigen eerbiedig de houding aannieimen, begeleiden d'e burgemeester en de stationschef de heer W. Jongstra de Vorste lijke gasten naar de wachtkamer. Hi-er bevinden zich de wethouders en de raadisleden der gemeente en het udtvoerend comitd van het „Huld'igingscomit(5-Amster- dam", dat de leiding heeft gehad bij de voor- bereiding van de intocihtfeesten. Een dochter van d'en heer H. L. van Feghen, biedt dan aan de Prinses een fraaie ruiker aan van witte orchideeen, samengehouden door een Oranrjelinit. Als boofd van de gemeente, die gedurende een week de Gastvrouwe der Koninklijke Familie zal zijn, spreekt burgemeester De Vlugt als volgt: Koninklijke Hoogheden, Uit naam van het Gemeentebestuur van Amsterdam, hetwelk er bijzonderen prijs op stelde, bij deze ontvangst tegenwoordig te mogen zijn, is het mij een eer en een voor- recbt, Uw Koninklijke Hoogheden bier harte- lijik welkom ite heeten en U aanstonds de ver- zekering te geven, dat dit Uw eerste officieele bezoek als Vorstelijk Echtpaar aan de Hoofd stad wel zeer bijzonder wordt gewaardeerd. Hare Majesteit de Koningin, Uw Koninklijke Moeder, Zij, die in ons hart zulk een groote plaats dmneemt, heeft, de traditie van het Huis van Oranje ook hierin voigende, voor Amster dam steeds groote belangstelling gekoesterd en in het wel en wee der bevolking geideeld met groote en ontroeremde hartelijkheid. En wanneer nu het Gemeentebestuur onzer stad door zijn aanwezigheid op dit oogenblik ge- tuigenis wenscht af te leggen van zijn vreug de over dit Uw bezoek, dan .is dit, omdat het hierin het bewijs meent te mogen ziien, dat ook bij Uw Koninklijke Hoogheden het voor- nemen bestaat, idoor het handhaven dier niet genoeg te waardeeren traditie, de historische lijn te volgen en van Uw hooge belangstel ling in het leven van de hoofdstad te doen blijken. Vandaar, dat er in onze woorden van welkom dankbaarheid, aanbankelijkheid en ddepe genegenheid strijden om den voorrang. Intusschen mag ik ook d'e tolk der buigerij zijn, wanneer ik mij veroorloof, Uw Konink lijke Hoogheden met groote opgewektheid wel kom te heeten. Nog klinkt ons de blijde jubel in het oor, bij de herinnering aan het bezoek aan onze stad, ommiddeUrjk na Uw verloving in September van het vorige jaar gebracbt. En boe leefde onze burgeriji mede met Uw plechtige buwe- lijksvoltrekking en toefden op den zevenden Januari duizenden met hun aandacbt en ge- dacbten in de oude Sint Jaeobskerk te 's-Gra- venbage. Gesteund door de wonderem der tecbmiek volgden zij, met bljjde en idiepe ont- roering, hetgeen zicb op dien zoo gedenk- wiaardigen dag in de Residentie voltrok. Had' ik toen bet groote voorrecbt, Uw Koninklijke Hoogheden de gevoelens der burgerij te mogen vertolken de burgerij vain Amsterdam zou niet ide burgerij van de Hoofdstad zijn, indien zij de gelegenheid, Uw Kaninkbj'ke Hoogheden baar liefde en warme toe genegenheid zelve te toonen, niet dankbaar zou aangrijpen. Het oogenblik biertoe is tbans aanigebroken. Opnieuw beeft zicb de stad in feestdos gestoken en staat zij gereed, Uw Koninklijke Hoogheden te ontvangen. Moge fUw Koniniklijke Hoogheden uit de wijze, waarop de burgerij U ontvangt en U begroet in de komende dagen, bet bewijs pat tern van haar liefde en-trouw, van baar ver- knochtheid aan het Huis van Oranje en boven al van den wensch en d'e bede voor bet geluk van baar beminde Kroonprinses en Haar vor- stelijken Gemaal. Het einde van de korte plechtigiheid in de Koninklijke wachtkamer is dan gekomen. Langs een dubbele rij van weesmeisjes uit de verscbillende inricbtingen in de stad, die bij bet passeeren van de Vorstelijke Personen rose en witte bloemen op de treden sitrooien, dalen de Prinses en de Prins, vriendelijk de meisjee toeknikkend, langs de statietrap af naar het Koninklijk rijituig, dat aan den voet nog bin- nen bet gebouw, gereed staat. Door bet openen van twee hooge deuren beeft men den uitbouw van de Koninklijke in- gang itot een inrijpoort gemaakt, waar een roomkleurige caleohe, bespannen met zes paanden, en gereden door twee voorrijders, is voorge reden. Terwijl de Prinses en de Prins in de calbcne plaats nemen, zoeken de autoriteiten, welke zullen meerijden, hun rijtuigen op. Aan den kop van den stoet staat een eere-escorte op gesteld, gevormd door vrjftig man van bet eerste halfragiment huzaren onder bevel van een ritmeester. Daaracbter volgen de rijtui gen van den hoofd'commissaris van politie den heer Versteeg en van den burgemeester bet rijtuig van den ceremoniemeester Jhr. A. G. Sickingbe en dat van de Amsterdamsche Kamerheeren Jhr. Mr. W. F. Roell en Jbr. C. C. Tb. Six. En escorte van twintig studenten te paard gaat aan bet Prinseiijk rijtuig vooraf, terwijl eenzelfde escorte er ook onmiddellijk op volgt. Rechts van de caliche stellen de commandant van het escorte cavallerie en een eerste luite- nant zich op. De commandant d'er eerewacht en een bnder-luitenant gaan ter linkerzijde. In de drie rijituigen, die de caliche zullen volgen, nemen plaats de .dientdoende groot- meester en eerste hofici&nae van de Prinses, E. H. Juckema van Burmania baron Rengers van Waimenihuizen en jonkvrouwe A. M. de Brauw; d'e kamerheer en tweedie hofdame mr. J. C. baron Baud en jonkvrouw M. J. baronesse van HeemstraJhr. Mr. C. Dedel, particulier secretaris van Z. K, H., die kamer- jonker.Jhr. iMr. E. Roell em de adjudant van Z. K. H. Jbr. ir. W. Roell. Een escorte cava- lerie van vijftig buzaren van bet eerste haif- regiment is bet siuitshuk. Als de stoet zioh in beweging stelt, wordt reedis dadelijk het getrappel der paarden- hoeven op het plaveisel overstemd door het gejuich der menigte, die Van achter de afzet- timgen, op spontane wijze uiiting geeft aan haar vreugde over de blijde inkomste van het Prinseiijk Paar. Het enthousiasme golft door de rijen en plant zich voort in de richting naar bet Damrak. Bij de talloozen, die uren gedul'dig gewacbt hebben om gedurende eenige oogenblikken een schouwispel van pracht en distinctie gade te slaan; is er een intense belangstelling voor alle onderdeelen van den stoet. Maar tocb: de spanning, die alien als door een onzichtbaren band samenbinidt, breekt zicb eerst in laaiende geestdrift baan, als de room kleurige, door officiersn geescorteerde caliche, waarin bet Prinseiijk Paar gezeten is, voorbij- trekt. De Prinses, een lacb op bet gelaat, vriendelijk wuivend en buigend naar alle kan- ten; de Prins, bartelijik groetend en aldus uiting gevend aan hun diepe erkentelijkbeid voor de blijde ontvangst. Voor het publiek is er een goede gelegenheid om bet gansche kleurrijke schouwspel in zicb op te nemen, want stapvoets trekt de stoet, in zijn afwisseling van kleuren en samenstel ling «n in bet geheel waarvan mede bet escorte der studenten een keurig figuur maakt, voorbij. Als het openingsesoorte der cavalerie de brug naar het Damrak bereiikt, heeft de file van paarden en rijtuigen bereiids de uitbrei- rling ondergaan, die het begin vormt van een waarbjk vorstelijken intocbt. Acbter het laatste escorte der cavalerie hebben zich aangesloten de vaandeldeputaties van militaire vereenigingen, waaronder met namen, die herinneringen oproepen aan krijgs- verrichtinigen in ide overzeesche gewesten, aan perioden van strijd in dienst van bet vader- lamd en ter wine van een krachtige gezags- handhaving. Naar het Damrak. Reeds geruimen tijd vddr het uur van twaalf, op welk tijdstip politie en marechaus- see, na de vroege aankomst van H. M. de Koningin, ten tweeden male baar zware taak bad aangevangen om de afzetting langs den intochtsweg te voltrekken en bet geheele rij- verkeer van trams en andere vervoermiddelen uit ideze contreden te bannen, hadden zich uit alle wijken en ook uit de provincie reeds tal loozen naar de bimnenstad bageven om zicb een goede plaats te verzekeren. Deze scbaren van geduldig wachtenden, onder wie zich ook talrijike vreemdelingen beviniden waren aan- gevuld door nieuwe legioenen van belamgstel- lenden, zoodat op bet uur van d>en intocht dit deel van de route zicb als een hier en daar wat grillig getrokken, breede baan, waar- binnen mede het dubbel spoor der tram ligt, tusscben de dicbte rijen van toescbouwers uiitstrekt. Daar boven uit vlaggen en nog eens vlaggen van huizen, hotels en kantoren, waarvan alle ramen, evenals verscheidene van het Beurs- gebouw, dicht bezet zijn met belangstellenden. Tusscben de massa, hoog oprijzend, de rijen pylonem, aan beide zijden, tusscben de blin- kend sitalen stangen kleurige spanlinten dra- gend, zoomede, als sluitstuk ter linkerzijde, de fraai gedecoreerde frontgevel van de Bijen- korf. En dan, aan weerskanten, een lange zoom van vaandels, vlaggen en banderen: ide opgestelde deputaties van de ongeveer twee- honderd vereenigingen, die aan den intocht luister bijzetten. Ter rechterzijde zijn, van bet C. S. af gezien, alleen de trottoirs voor he publiek bestemd; op den rijweg, voor de politie-afzetting, staan deputaties op korten afstanid van elkander. Ter linkerzijde bevindt zich het publiek tot twee meter buiten de linkscbe trambaan en, vddr de hier dienstdoende politiemacht, weder- om deputaties. Uitgebreide ordemaatregelen. Politie en marechaussee werken nauw samen om de orde langs id'e geheele route van bet Centraal Station naar het Koninklijk Paleis te handhaven. Wie in dit verband van cijfers houdt, moge vernemen, dat d'e intochts weg door den sterken aim in vijf vakken is gesplitst, voor elk waarvan een commissaris van politie de verantwoordeiijkbeid draagt, gezamenlijk aan bet boofd staande van een politiemacht, bestaande uit 6 boofd'inispecteurs, 23 inspecteurs, 25 brigadiers, 567 agenten te voet, 24 beeeden agenten, 45 verkeersaigenten, 4 motoren met zijspan en 36 recbercheurs met kader. Op den Dam verricht de karabijn- brigade baar onmisbaren dienst, terwijl over den geheelen intochteweg bet wapen der be- reden marechaussde uit ruim vijftig man- schappen bestaat! Zegetocht langs het Damrak. De lucht trilt van het gejuich als de zich langzaam voortbewegende stoet voorbijtrekt. Er zijn boogtepunten in het enthousiasme bij het passeeren van de prachtige caliche met het Prinseiijk Paar, dat onvermoeid dit groot- sche huldebetoon beantwoordt met lacbend wuiven en buigen. Grooter en grooter wordt het kleuriig geheel van paarden, rijtuigen en marcheerendenOp de brug naar bet Dam rak hebben zich van het detachement dier Bur- gerwacht zes vaanideldragers, ieder met drie secomdanten, losgemaakt en zicb achter den stoet aangesloten en zoo doen ook op bet Damrak de deputaties der overige Amster damsche studentenvereenigingen. Naarmate de stoet vordert sluiten zich ver- der tal van deputaties, alle met vlaggen, vaan dels en banieren ep zoo wordt bet geheel 6<5n zegetocht vol kleur en schittering naar bet einddoel: het Koninklijk Paleis! Als fraaie afsluiting van bet Damrak staan opgesteld de deputaties van De Graal met 15 vlaggen, van den R. K. Dekenalen Jeugdraad, eveneens met 15 vlaggen en van de Federatie van Chr. Vereen. voor Vrouwen en Meisjes met haar vaandels en banieren. Als het offi cieele gedeelte van iden stoet d'en Dam op- zwenkt, geschiedt, onder het gejubel der dui zenden, die op dezen historiscben grond ver- zameld zijn en van wie de jeugd bet hoofdeiement vormt, ide splitsing. De veree nigingen, die zicb langs de route hadden aangesloten, slaan links af en nemen in een lang front haar plaatsen in acbter de deel- nemers en deelneemsters aan de aubade. Op den Dam. Vddr het Paleis is de wacht dezelfde, die H. M. de Koningin bij haar aankomst de eer- bewijzen bracht: troepen der vierde divisie infanterie ter sterkte van 1 kapitein, 3 luite- nants, 1 adju'dant-onderofficier en 100 man; 8 tamboers, vaandel en vaandelwacht van het 7e regiment infanterie en het, midden voor de troepen, opgestelde muziekikorps van het 5e regiment infanterie onder leiding van kapelmeester Van der Glas. De troepen zijn in veldtenue, terwijl verder voor en achter reisr Vergeet nooit een zakdoosje mej "AKKERTJES" bij U te steken, wanS dan hebt Ge een onmisbaar middel bij U, als U onverwachts wordt overvallen door 'n kou, koorts, enz. -oker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. Ingez. Med. bet Paleis 2 vedetten der bereden politietroe- pen opgesteld staan. Officieren en manschap- pen dragen model riidderorden en eereteekenen. Correct en tot in elk onderdeel op vol- maakte wijze verzorgd worden de eerbewijzen gebracbt als de caleche voor den ingang van het Paleis stilboudt. Het eere-escorte van studenten en cavalerie stelt zich in front op voor het Paleis. Op den rijweg links, aan de zijde van de Kalverstraat, de belft van bet escadron hilzaren op twee gelederen, dan de studenten op een f'elid en rechts, weer op twee gelederen, de andere belft van het esca dron. Van dit eerefront, dat naar het Paleis gekeerd staat, presenteeren de militaire rui- ters den sabel. Voor zij het paleis binnen treden, waar H. M. de Koningin hunne Koniniklijke Hoog heden wacht, keeren de Prinses en de Prins zich nog een oogenblik naar de juichenden op den Dam. Dan valt, kort slecbts, een stilte over bet plein. Opnieuw laait, intenser nog, de geestdrift op, als de Vorstelijke Personen op bet balcon verscbijnen. Het Wilhelmus klinkt en dan is er weer gejuich en gejubel. Een levende vlag van oranje, blanje, bleu. Met zijn omlijsting van fraai gedecoreerde gebouwen waarvan de ramen dicht bezet zijn, biedt de Dam een schouwspel van fraaie, ge- ordende kleuren. Op het eigenlijke plein be vinden zicb, omlijst door met spanlinten be- kleede hooge pylonen, de ongeveer 14.000 kinderen met bun 1000 geleiders en voorts ruim 3000 volwassenen, die tezamem zullen deelnemen aan de aubade, zangers en kinderen van verschillende zangvereeniginigen, de weesbuizen, kinderkoren en scbolen. De vol wassenen zijn zooveel mogelijk in bet midden opgesteld, bet geheel vormt drie fronten, bet achterste gewapend met oranje, bet middelste met witte en het dichtst bij bet Paleis staande met blauwe vlaggetjes. Deze fronten worden, van af het balcon ter rechterzijde waarneem- baar afgebakend door een breede rij in het wit gekleede kinderen met witte vlaggetjes, welke rij zich, in de richting- van de Paleis- straat, tot buiten de drie andere fronten voortzet. Als de diirigent Fred. J. Roeske een teeken geeft, is er weer even een stilte en dan wor den ial deze duizenden vlaggetjes zwaaiend omhoog gebeven en vormen zij met de fel- witte ,,vlaggestok", een groote in het'licbt tril- lende vlag van oranje, blanje, bleuDaar acbter, als fraaie en waardige afsluiting, de deputaties, die den banier- en vaandelgroet brengen aan de Koninklijke Familie. Een im- posant schouwspel, dat diepen indnuk maakt! De beide flanken van den Dam zijn ge- reserveerd voor de genoodigden; op den rijweg v65r de deelnemenden aan de aubade bevinden zich o.m. leden van het Intochts- en Aubade- oomite. Het publiek geniet slecbts in beperk- ten getale van wat hier ge-boden wordt, aan- gezien voor de uitvoering van het zich hier afspelende -gedeelte van het programma de Dam vrijwel geheel was afgezet en feitelijk alleen bij bet Damplantsoen ruimte is overge- bleven voor hen, die niet in het bezit zijn van kaarten of insignes. De aubade. Als na de manifestatie van het oranje, blanje, bleu bet gejubel opnieuw losbarst, dan- ken de Vorstelijke Personen met een vriende lijk handgebaar. Dant trekt de Koninklijke Familie zich eenige oogenblikken t-erug. Korte bevel-en. kldnken: het eere-front der cavalerie en studenten wendt de paarden en marcheert af. Kort daarop klinkt opnieuw gejuich, wordt opnieuw gezwaaid met vlaggetjes, met boeden en met zakidoeken; weer is de Konink lijke Familie op het balcon verschenen, zoodat de aubade een aanvang kan nemen. Dirigent Fre'd. J. Roeske beklimt den d-iri- geerstoel en is op dat oogenblik de man, die de oogen van duizenden op zicb gevestigd weet; die met forsch gebaar het reuzenkoor leid'en zal; aan wiens kunnen het we-lslagen van een belangrijk onderdeel van het feestelijk program is toevertrouwd, maar die zich, dank zij de resultaten van weken lang repetee-ren, gerust kan voelen. Acbter en itusschen de jeugdige en de oudere zangers zijn de harmon-ie-orkesten opgesteld, die den zang zullen begeleiden: de Diemer- Harmonie, De Amsterdamsche Postharmonie, de muziekvereeniging Het Nieuwe Zuiden, Het Chr. Politie-Muziek-gezelschap Crescendo en de muziekvereeniging Het Westen. Forsch en fraai van klankvolume klinken, als inziet van ide aubade, de eerste en zes-de strophe van het Wilhelmus over 't historische plein. Hare Majesteit de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben het fraai verluchte, met een Oranje-koordje .ge bond en program ma ter hand genomen en. volgen daarin de liederen, welke de diuizenden, jong en oud, ten gehoore brengen. Warm en gedragen klinkt,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1