ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKE^TJES No. 9614 MAANDAG 7 JUNI 1937 77e Jaargang BinnenSand FeuiSleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van TerNeuzen AKKER.CACHETS ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post j 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post /5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor eliken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichb's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HERKEURING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Ter Neuzen brengt ter kennis van belangbebbenden, dat de her- keuring van de voor de lichting 1938 dezer gemeente ingeschreven personen, door of om- trent wie een nieuw geneeskimdig onderzoek is aangevraagd, zal plaats hebben op 14 Juni 1937, des namiddags twee uur, te Middelburg, voormalig militair hospitaal aan de Hout- tuinen. Vorenbedoelde inigeschrevenen, die mocbten wenscben bet onderzoek elders te ondergaan, kunnen zicb daartoe schriftelijk wenden tot den voorzititer van den berkeuringsraad, Plein 4, 's Gravenbage. Het verzoekscbrift kan on- gezegeld zijn, docb moet gefrankeerd verzon- den worden. Verschijnt de ingeschrevene niet voor den herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag om een nieuw geneeskundig onderzoek, indien zij is gedaan door den ingeschrevene, wien de uit- spraak geldt, of door zijn wettelijken ver- tegenwoordiger, als vervallen bescbouwd, be- houdens uitzonderingen. Indien bet vanwege den herkeuringsraad te houiden onderzoek met mocbt kunnen plaats bebben, wordit de ingeschrevene voor gescbikt gehouden. De uitspraken van den herkeuringsraad worden in het openbaar medegedeeld. Ter Neuzen, 7 Juni 1937. De Burgemeester, P. TELLEGEN. brengen ingevolge art. 75 der lager onderwijs- wet 1920 ter openbare kennis bet volgende raadsbesluit. De gemeenteraad van Ter Neuzen, gezien een op 28 Mei 1937 ingekomen adres van de vereeniging voor Christelijk Volks- onderwijs te Ter Neuzen, houdende verzoek om ingevolge artikel 72 der lager onderwijs- wet 1920 gelden te willen beschikbaar stellen voor: den aanleg van waterleiding en het in ver- band daarmede verrichten van de noodige verbouwinig aan het schoolgebouw benevens voor het aanscbaffen van vijf nieuwe school- borden voor de bijzondere school voor lager onderwijs aan den Schoolweg aldaar; overjvegende, dat voor bovengenoemde doel- einden gelden uit degemeentekas kunnen worden aangevraagd; dat is voldaan aan bet bepaalde bij artikel 77, le lid der lager onderwijswet 1920; gelet op artikel 72 e.v. van genoemde wet; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders; b e s 1 u i t 1. in te trekken zijn besluit van 19 Novem ber 1936, waarbij medewerking ingevolge artikel 72 der lager onderwijswet werd ver- leend. 2. zijn medewerking te verleenen. Ter Neuzen, 3 Juni 1937. De gemeenteraad voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Ter Neuzen, 3 Juni 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEYIJiLLESecretaris. STATEN-GENERAAL. Ter opening van de buitengewone zitting der Staten-Generaal zijn de beide Kamers in vereenigde vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 8 Juni des middags kwart voor edn. door AGATHA CHRISTIE. 67) Slot. ,,0 ja, Jimmy, nu heb ik werk voor jou. Goud zoeken in de rotsmassa's van Herzo- Slowakije." „Is er heusch goud?" vroeg Jimmy be- geerig. ,,'t Kan niet anders," zei Anthony, ,,'t Is zoo'n heerlijk land." ,,Dan ben je nu zeker van plan, mijnT raad op te volgen en er naar toe te gaan, hd ,,Ja", zei Anthony. ,,Die raad hield meer in dan jij dacht. Maar nu m'n bekentenis. Ik ben als kind niet gestolen of ontvoerd of iets dergelijk romantisch, maar toch ben ik prins Nicholas Obolovitch van Henzo-Slowa- kije." „0, Anthony," riep Virginia uit, „wat leuk zeg! En ik ben met je getrouwd! Wat zul- len we ermee doen?" „Naar Herzo-Slowakije gaan en daar ko- ning en koninigin gaan spelen. Jimmy hier heeft wel geizegd, dat de gemiddelde levens- duur van een koning of koningin daar maar vier jaar is... maar als dat je niets kan schelen. ,,Natuurlijk kan me dat niets schelen," riep Virginia uit. ,,Als je zdd'n kans hebt om wat mee te maken." „Je hebt het goed getroffen! Gelukge- wenscht, hoor!" zei Jimmy. Dien middag om 3 uur zal de Eerste Kamer bijeen komen ter benoeming van drie com- missies tot onderzoek van de geloofsbrieven en tot het uitbrengen van verslag over den geloofsbrief van den voorzitter. Des Woensdags d.a.v. zal dezelfde Kamer des ocbtends 11 uur weer vergaderen. De Tweede Kamer komt Dinsdagmiddag 3 uur bijeen ter benoeming van de commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven. KARINETSFORMATIE NOG IN STADIUM VAN VOORBEREIDING. De parlementaire redacteur van ,,De Tele- graaf meldt: Dr. iH. Colijn, die Maandag j.l. van H. M. de Koningin de opdracht heeft ontvangen tot vorming van een kabinet, heeft sedertdien, zooals men weet, met eenige vooraanstaande politieke persoonlijkheden besprekingen ge- voerd. Deze gedachtenwisseling betreft uiteraard nog niet een concrete formatie, doch is nog van algemeen orienteerenden aard. De opdracht is in algemeenen zin ge- formuleerd en legt den formateur niet vast in de richting van een parl-ementair kabinet. De besprekingen, welke Dr. Colijn tot dusver heeft igevoerd, beoogden dus vast te stellen hoe de politieke kaart van het land er uitziet en welke mogelijkheden er zijn. Het laat zich aanzien, dat de door den formateur te voeren besprekingen voorshands een algemeen infor- matief karakter blijven dragen. Wij meenen te weten, dat Dr. Colijn er van den aanvang af rekening mede heeft gehou den wellicht omstreeks 15 dezer gereed te zijn. Mocht dit zoo zijn, dan heeft de formatie niet lang geduurd. In 1933 heeft Dr. Colijn drie weken noodig gehad voor de vorming van zij of kabinet op breede basis, de miet-geslaagde formatie van een parlementair kabinet hierbij inbegrepen. Hij ontvinig de opdracht tot vor ming van een parlementair kabinet op 2 Mei, ving 18 Mei de vorming van een niet-parle- mentair kabinet aan en was hiermede op 24 Mei gereed. Wij hebben eenige reden om aan te nemen dat, valt de voorloopige gedachtenwisseling gunstig uit, de eigenlijke formatiebesprekin- gen op z'n vroegst in de tweede helft der vol gende week 'zullen aanvangen. Ondanks de uiteenloopende geruchten welke. als steeds rond een formatie, ook nu weer de ronde doen, is het onmogelijk en zou het ook onverantwoord zijn zich nu reeds er in te ver- diepen in welke richting Dr. Colijn eventueel meent te kunnen slagen. De inleidende con- sultaties zijn nog niet geeindigd en gissingen gelijk die, welke hier en daar werden gepubli- ceerd, kunnen de zaak slechts schaden. In ieder geval mag in het feit, dat Dr. Coign tot dusver alleen met rechtsche fractieleiders besprekingen heeft gevoerd, nog niet een aan- wijzing worden igezien, dat de formateur op het oogenblik alleen zou denken aah een rechts coalitiekabinet. Men kan niet zeggen, dat de koers reeds definitief uitgezet is. BENOEMING TWEEDE KAMERLID. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wegens het niet aannemen van zijn benoeming door den heer C. van Geelkerken te Zeist, den heer W. O. A. Koster te Buurmalsen. MINISTER GELISSEN ONTVANGT DE HANDELSMISSIE. In eenige zalen en in de hal van het depar- tementsigebouw aan den Bezuidenhoutscheweg te s-Gravenhage heeft de Minister van Han del, Ngverheid en Scheepvaart Vrijdagmiddag ter eere van het hoofd der Nederlandsche handelsmissie naar Zuid-Amerika, Jhr. Van Karnebeek en van de leden dier commissie voor zoover zij in het vaderland zijn terug- komen, een receptie gegeven. Met Minister Gelissen waren o.m. aanwezig de Ministers De Graeff en Slinigenberg. 'jt ct awiiHna"—Man—m—a—bwab. Daarna ging hij bescheiden weg. Een paar minuten later hoorden ze het ronken van een motor. ,,'n Goeie methode, hid, vervelende kar- weitjes door een ander te laten opknappen," zei Anthony tevreden. ,,Ik wist trouwens ook niet, hoe ik aniders van hem af kon komen. Van het oogeulblik van ons trouwen af, heb ik je nog geen minuut alleen gehad." ,/Wte zullen zorgen, dat het leuk wordt," zei Virginia. ,,De roovers moeten leeren, dat ze geen roover meer mogen zijn en de aanran- ders dat ze niet meer mogen aanranden... in de eerste plaats moet het moreele niveau de hoogte in." „Ik houd wel van dat getheoretiseer," zei Anthony. ,,Nog een paar van zulke idealen en ik weet dat m'n offer niet tevergeefs ge- bracht is." ,,iOnzin," zei Virginia kalm. ,,Je vindt 't natuurlijik heerlijk om koning te zijn. Dat zit je in 't bloed. Je bent in 't vak van koning opgeivoed en als gevolg daarvan hdb je er een zeker flair voor... net als een loodgieter om te loodgieteren en een timmerman om te tim- mermanneren." ,,Ik geloof niet, dat ze dat hebben," zei An thony. ,,Maar zag, laten we nu niet onzen tijd verknoeien met praten over loodgieters. Weet je wel dat ik op het oogenblik druk aan 't confereeren moest zijn met Isaacstein en Lollipop? Ze moeten me spreken over petroleum! Petroleum! Ze moeten maar wach- ten tot het izijne majesteit behaagt om met hen te gaan spreken. Weet je nog dien eenen keer, Virginia, toen ik zei dat ik veel zin had, om te maken, dat je van me ging houden?" „Ja," zei Virginia bijna fluisterend. ,,En toen kon het niet, omdat rechercheur Battle voor het raam stond.™ ,,Maar dat 's nu niet zoo", zei Anthony. Hij trok haar bijna heftig naar zich toe, Eerst nam Minister Gelissen het woord. Hij bracht den leden dank en richtte zich in het bijzonder tot Jhr. Van Karnebeek. De Minister wees op de groote sympathie, welke het hoofd onzer missie zich in Zuid-Amerika heeft weten te verwerven. Het was spr. een groot genoegen Jhr. Van Karnebeek mede te deelen, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft hem voor de ten deze aan den lande bwezen diensten te bevorderen tot commandeur in de Orde van den Neder- landsehen Leeuw. Jhr. Van,. Karnebeek heeft vervolgens het woord gevoerd. Na de beide redevoeringen begaf men zich naar de hall, waar ververschingen werden rondgediend. AMBTENAREN EN DE N. S. B. Het Tweede Kamerlid De Visser had den minister van defensie vfagen gesteld over de publicaties van den heer F. W. Wessels te Utrecht met betrekking tot eventueele onbe- trouwbaarheid van officieren en ambtenaren in verband met hun relaties met de N.S.B. en buitenlandsche fascistische staten. De minister heeft thans geantwoord, dat er bij de regeering geen aanleiding bestaat, bij zondere stappen te ondernemen met betrek king tot de in bedoelde vragen voorkomende meded'eelingen. BEMANNING VAN DE „ANDRA" VRIJGELATEN. De uit vijftien personen bestaande beman- ning van het Nederlandsche s.s. ,,Andra", om- trent wier lot men langen tijd in ongerustheid heeft verkeerd, is Donderdag bij Hendaye over de Spaansch-Fransche grens geleid. Zooals men zich herinneren zal is de ,,An- dra", welke toelbehoorde aan een reederij te Antwerpen en levensmiddelen naar Spanje had vervoerd, op de terugreis, in ballast varende, op weg van Bilbao naar Swansea, be gin April door een kruiser der zeestrijdkrach- ten van generaal Franco, de „Almirante Cer vantes" tot zinken gebracht, waama de op- varenden aan boord van dezen oorlogsbodem werden genomen. Kapitein was de heer Drag- ten uit Rotterdam. Sedert dien zijn de mannen door Franco- autoriteiten te San Sebastiaan vastgehouden. Op 24 April werd op "het Departement van Buitenlandsche Zaken te Den 'Haag van Hr. Ms. gezantschap te Lissabon de mededeeling ontvangen, dat de bemanning van de „Andra" was vrijgelaten en naar huis gezonden was, doch hier te lande wachtte men tevergeefs op de terugkomst der zeelieden. Op 9 Mei kreeg het Departement toen het bericht van den Nederlandschen consul te San Selbastian, dat de bemanning zich daar nog in verzekerde be waring toevond. Aan den consul is toen on- middellijk opdracht verstrekt stappen tot in- vrijheidstelling der Nederlanders te onderne men. Thans zijn deze dus eindelijk met suc- ces bekroond. iNaar gemeld wordt, hebben de schepelingen, zoodra zij op Fransch grondgebied waren aan- gekomen, zich onmiddellijk telegrafisch in verbinding gesteld met de directie van het Nederlandsch Bevrachtingskiantoor te Rotter dam, dat hen had aangemonsterd en dat hen thans vaiN reisgeld zou voorzien. WAARSOHUWIN/G AAN NEDERLANDERS. Sedert het uitbreken van de vijandelijkheden •in Spanje is het meerdere malen voorgekomen dat Nederlanders aldaar in mosilijkheden zijn •geraakt tengevolige van het feit, dat zij op •een of andere wij'ze betrokken waren bij den toevoer of het vervoer van wapentuig en/of vrijWilligers naar een der strijdende partijen in Spanje. Met name hebben de Nederland sche opvarenden van schepen onder vreemde •(o.a. Panameesche) vlag, die tijdens het ver voer van wapentuig naar Spanje door de oor- logsschepen van een der strijdende partijen in Spanje werden aangehouden en opgebracht, dit moeten ondervinden. Naar aanleiding hiervan wordt er thans de kuste haar oogen, haar lippen, het warme gouid van heur haar... „Ik hou van je, Virginia," fluisterde hij. ,,Ik iben dol, dol, dol op je!!! En jij? Hou jij ook van mij Hij keek, zeker van haar antwoord, op haar neer. Ze lag met haar hoofd tegen zijn schouder, hij moest zich naar haar toabuigen om haar te verstaan. ,,Nee, heelemaal niet," hoorde hij haar fluisteren. ,,Jij rakker," Anthony kuste haar onstui- mig. ,,Nu weet ik zeker dat je heel, heel veel van me houdt." Hoofdstuk XXXI. Nog eenige details. Het tooneel stelt voor: de razenbuin van „De Schoorsteenen". 't Is elf uur"s mor- gens. Johnson, de politie-agent, is aan het graven. Ondanks het zonnige weer heerscht er een soort van begrafenisstemming. De vrienden en familieleden staan in neerslachtige hou- ding om het graf, dat Johnson graaft. George Lomax heeft 't uiterlijk van den naasten bloedverwant, die weet, dat hij de grootste erfenis izal krijgen. Rechercheur Battle ziet er, ondanks zijn gewone gezicht- zonder-uitdrukking, uit of hij in zijn schik is over het goede verloop van de begrafenis. Als (begrafenis-ondernemer zou hij een goed figuur slaan. En lord Caterham trekt het gsbruikelijke ongelukkig-plechtige gezicht, dat Engelschen zetten, als ze bij, die een of andere ceremonie tegenwoordig zijn. Mr. Fish valt uit den toon. Hij kijkt niet ernstig genoeg. Johnson werkt vlijtig door. Daar richt hij zich op. De aanwezigen worden opeens weer levende wezens. aandacht op gevestigd, dat Nederlanders, die zich op de een of andere wijze bezig houden met, of betrokken zijn bij den toevoer of het vervoer van wapentuig en/of vrijwilligers naar Spanje, ook voor zoover het hierbij personen betreft, die niet reeds uit dien hoofde onder de Nederlandsche strafwet mochten vallen, voortaan niet behoeven te rekenen op de be- scherming van de Nederlandsche regeering, indien zij tengevolge van dergelijke handelin- gen in Spanje in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken. VOOR HET EERST MEER DAN 600 KILO VERVOERD. Zaterdagochtend om 6,12 is, schrijft het Handelsblad, de „Specht" van Schiphol naar Nederlandsch-Indie vertrokken. Passagiers waren de Maharadja van Jhodpoer en diens echtgenoote de Maharadja van Jhaidpoer die het vlisgtuig gehuurd hadden. De ,,Specht" vervoert voor de eerste maal de corresponden- tie naar Indie (briefpost), waarvoor geen luchtrecht betaald wordt. In totaal werd 611 KG. post meegenomen, waarnog ruim 100 K.G. bij komt. De belangstelling op Schiphol voor het^ver- trek van de ,,Specht" was vrij groot. Even na vijf uur kwamen de eerste belangstellenden per auto; allengs groeide dit aantal aan tot een paar honderd. Hier volgen een aantal namen van hen, die het vertrek gadesloegen. Daar waren in de eerste plaats de Minister- President, Dr. H. Colijn en de ministers jhr. ir. O. C. A. van Lith de Jeude en mr. J. A. .de Wilde, per auto uit 's-GraVenhage gekomen. Voorts de burgemeesters van Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer. Uit postkringen de heeren A. P. F. Duyn- stee, hoofdinspecteur van den Postdienst van het Hoofdbestuur der P.T.T. Voorts de direc- teur van het postkantoor te Amsterdam, de heer A. B. van Beers, en zijn echtgenoote, de heer J. M. Ridderikhoff, adjunct-directeur, mr. A. P. Benjaminse, chef afd. Bestelling hoofdpostkantoor, en mevr. Benjaminse van de Sande. Omstreeks kwart voor zes kwam een extra vliegtuig, de DjC. 3 „Torenvalk" boven Schip hol. De ,,Torenvolk" was te 3.50 uit Parijs gestart met de Maharadja's aan boord; het vliegtuig werd in hangar B gereden, waar het gezelschap overstapte in de ,,Specht". De heer Plesman stelde kort daarop den Maha radja van Jhodpoer aan minister Colijn voor, die spoedig met den Maharadja in een geani- meerd gesprek, in het Engelsch gevoerd, was. Dit was voor de fotografen blijkbaar ,,'het" groote moment... een ware belegering met camera's vond plaats! Even na zes uur kwam de „Specht" voor het restaurant voorrijden. Minister Colijn nam op hartelijke wijze afscheid van de hooge personen en wenschte hun een goede reis. On der het gejuich der aanwezigen werd om 6,12 gestart; nog eenmaal kwam de „Specht", laag-vliegend, over SchipholDe groote reis was voor den zooveelsten keer begonnen. Moge zij voorspoedig zijn! Na het vertrek van de „Specht" begaven alle genoodigden zich naar de congreszaal, waar een eenigszins feestelijk ontbijt werd aangeboden door de directie der K.L.M. Ook hier zaten de ministers Colijn, De Wilde en Van Lith de Jeude aan. Tijdens een kleine onderbreking vroeg de directeur van de K.L.M., de heer Plesman, het woord, om de aanwezigen, en in het bijzonder de ministers, te danken voor de belangstelling, welke zij getoond hebben voor het vertrek van de ,,Specht", de eerste DC-3 van de serie, welke thans geregeld het verkeer naar Indie zal gaan onderhouden. De heer Plesman bood tijdens zijn redevoering zijn verontschuldigin- gen aan voor het feit, dat dit vertrek niet zoo opwinnend is geweest als menigeen zich had voorgesteld. Door omstandigheden van het grootere vervoer kon het publiek niet de „iSpecht" zelf worden getoond, doch moest de ,,Reiger" in plaats daarvan optreden. Strenge „Zoo is 't genoeg, jongeling," zegt Mr. Fish. „We kunnen het nu wel verder zelf."' Mr. Fish is de gemoedelijke huis-dokter. dat lijdt geen twijfel. Johnson verdwijnt. Mr. Fish buigt zich over die op,graving. De chirurg staat op 't punt van de eerste snede te doen. IHij haalt een linnen zakje uit de aarde te voorschijn. Met een soort van buiging over- handigt hij het aan rechercheur Battle. Rechercheur Battle keert zich om en overhan- digt het aan George Lomax. Aan de eischen der etiquette is voldaan. Lomax maakt het zakje open, snijdt het tafizakje, dat er zich in bevindt, los, woelt in de lagen vloeipapier en watten, die nu te voorschijn komen. Edn seconde lang houdt hij iets in de hand... hij kijkt... dan laat hij het voorwerpje weer vlug in de watten en vloeipapier huls verdwijnen. Hij kucht... hij a-hemt. ,,Op dit oogenblik..." begint hij met de kalmte van iemand, die geroutineerd is in het spreken in het openlbaar. Lord Caterham blaast haastig den terug- tocht. Op het terras loopt hij tegen z'n oud- ste dochter op. ,,0Bundle... is je auto in orde?" ,,Ja. Waarom?" ,,Breng me dan oogenblikkelijk naar de stad. Ik ga op reis, nu, vandaag." ,,Maar vader..." ,,Spaar me je argument en, Bundle. Lomax hieeft me vamnorgen toen hij kwam gezegd, dat hij me noodzakelijk moest spreken over een zaak van gewicht... en zaak, die met de grootste discretie Ibehandeld moest worden. En daarna vertelde hij me, dat da koning van Timbuctoo over een paar dagen in Londen komt. Ik doe't niet meer, Bundle, hoor je 't, ik doe 't niet meer. Voor geen vijftig George Lomaxen. Als ,,.De Schoorsteenen"' uit een nationaal oogpunt zoo'n kostbaar bezit zijn, Zoo n ellendig zeurende pijn en af en toe van die verraderlijke scheuten. Ge kunt Uw aandacht haast niet bij Uw werk hou den, dat loch af moet. Neem 'n "AKKERTJE". Ze helpen di- Nederlandsch reot- gemakkelijk in te nemen Product vorm, zonder eenige nevenwer- king verdrijven ze Uw pijnen en kalmeeren Uw zenuwen. Per 12 stuks slechts 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont (Ingez. Mea i Mohammedaansche zeden veroorloofden niet, diat de Maharani van Jodhur met de ,,puhrd'a" dit is de Mohammedaansche sluier in het openbaar verschenen, zoodat het overstappen van de „Torenvalk" in de „Specht" op een rustig plekje moest geschieden. Na den heer Plesman verrees minister- president dr. H. Colijn van zijn zetel om met eenige woorden zijn vreugde uit te spreken over de nieuwe postverbinding met Indie. Niet uit eigen beweging, aldus de heer Colijn, spreek ik hier deze woorden. De heer Ples man heeft mij hierom zoo dringend verzocht dat hij mij heeft overreed, zooals hij reeds zoovelen over hun bezwaren heeft doen stap pen. En hoewel ik thans in een periode van mijn leven ben, waarin zwijgen goud is, kan ik over het omderwerp wel spreken zonder daar- bij onvoorzichtige dingen te gaan zeggen. Ik moet dan allereerst een woord van dank- baarbeid tot mijn beide ambtsgenooten rich- ten, voor hetgeen zij door hun stftun aan de luchtvaart voor ons land hebben gedaan. Niet als gewoonlijk echter is bij deze gebeurtenis de minister van Waterstaat, Van Lith de Jeude, de voornaamste drijfveer geweest. In dit geval is het vooral de minister van Poste- rijen, de heer De Wilde, wjen het grootste compliment toekomt, daar hfj het was, die dit nieuwe experiment op postgebied mogelijk heeft 'gemaakt. Het is een experiment, maar wij vertrouwen alien, dat de posterijen goed hebben gezien. Nederland mag trotsch zijn, dat het thans mogelijk is, dat ouders, die him kinderen in de Oost hebben, thans vlug kun nen correspondeerSn en reeds binnen enkele dagen inplaats van enkele weken vroeger op hun brieven antwoord ontvangen. En mocht dit experiment niet slagen,' wat ik niet ver- moed, dan nog heeft Nederland voor dit voor- recht een geldelijk offer over om de banden tusschen Nederland en Indie zoo nauw moge lijk te maken. Ik wil, aldus besloot de minister, verder ook nog een woord van lof toeroepen aan het apparaat der posterijen, dat bij de uitwerking van het experiment een groote hulp heeft ge- boden. Hulde, aldus besloot dr. Colijn, aan P.T.T. in Nederland en Indie, die dit gewel- dige vraagstuk hebben opgelost op de meest bevredigende wijze. De post. Wat de post betreft het volgende: Het aantal luchtpostbrieven van het geheele land bedroeg op Zaterdag j.l. in totaal 8430. De groote toeneming van heden komt voor een deel op rekening van de philatelisten, die brieven naar Indie zonden, met het doel deze •terug te ontvangen om ze uit een oogpunt van curiositeit te bewaren. Alle voor Indie bestemde stukken, 66k de postwissels, aan- getbekende stukken en drukwerken werden voorzien van een apart stempel voor deze laat de natie het dan koopen. Anders ver- koop ik 't aan de een of andere naamlooze vennootschap en dan heb je kans, dat 't een hotel wordt." „Waar is Codders op het oogenblik?" [Bundle begrijpt, dat er ingegrepen moet worden. ,,iOp het oogenblik," antwoordt Lord Cater ham, terwijl hij op z'n horloge kijkt, „in den razentuin. Hij heeft het over het Vereenigd Koninkrijk. En de eerste twintig minuten is hij daar niet meer klaar." Een ander tooneel. Mr. Bill Bversleigh, die niet bij de begrafe- nisplechtigheid uitgenoodigd is. aan de tele- foon. „Nee heusch, ik meen het... Toe, wees nou niet flauw... Ga dan in elk geval mee sou- peeren... Nee absoluut niet. Ze hebben me de laatste dagen laten werken, als een paard. Jij weet niet, hoe Codders kan zijn, als hij 't op zijn heupen heeft... Kom Dolly, je weet heel goed, dat ik van je hou... dat ik nog nooit van m'n leven van een meisje zoo gehouden heb als van jou... Ja, ik kom eerst bij de voor- stelling. Hoe is dat leuke wijsje ook weer? ,,En flink en paraat. Dapper als een soldaat..." Griezelige geluiden door de telefoon. Mr. Bill Eversleigh probeert het leuke wijsje in kwestie te zingen. Weer een ander tooneel. De toespraak van Lomax loopt op zijn einde. op den voorspoed en de welvaart van het Vereenigd Koninkrijk!" ,,'t Slot", zei Mr. Hiram Fish een paar minu ten later, toen hij in zijn eentje naar het ter ras wandelde, tegen de roizen aan weerskan- ten. ,,Maar ondanks dat, is het de merkwaar- digste, best-bestede week van mijn leven ge weest!" Einde.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1