WEK DE GAL IN UW LEVER OP m i mmmjk i Gemengde Berichten Dam- en Schaakrubriek Burgeriijke Stand en U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. DAMMEN. AAN DE GEVOEGEN VAN EEN VAL OVEREEDEN. INGEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHAKEN. ....M fi Mm A m wm wm, f& m i Elken dag moet Uw lever een liter gal in de inge. wanden doen vloeien. Wanneer de galafscheiding on- voldoende is, wordt Uw voedsel niet verteerd, het be- derft. Er vormen zich gassen in Uw lichaam, U raakt verstopt. Uw organisme wordt vergiftigd en U wordt humeurig en loom. U ziet alles zwart. De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen een geforceerde stoelgang neemt de oorzaak niet weg. Maar CARTER'S LEVERPILLETJES zullen zorgen voor de vrije toevoer van gal, waardoor U weer geheel herstelt. Een plantaardig, zacht, onovertroffen middel om de gal te doen vloeien. Eischt Carter's Deverpilletjes, verkrijgbaar bij apo- Shekers en drogisten in flacons van /0.76. (Ingez. Med.) den schaduw van dieen wolkenstapel, idle motten van 't najaar dalijk open en zwaar ge- meist worden; daar gunder die rooie runders, die hebben d'ren tijd g'ad, die doen we weg, dais zurgt veur den vetwei en daar, daar ach- ter dieen bocht van de Mark zetten we volgend jaar den terw, deuzen eerde hier is te schraal geworden, daar zullen we 'nen lochten eerpel probeeren en hou er 'ns goed oog op, dat daar, ten oosten van ons land de slooten worden uitgediept, dieen grond lee nogal hoog en mot .dais sjecuur voile slooten houwen..." Amico, als ik zoo mee hum ,,onzen grond" ,,ons land" afkijk mee 't gebogen, 't knielende en 't maaiende volk, dan dan voel ik me koning op deuzen kijkverren eigendom mee de kronkelende rivier en z'n brugskes, mee den majesteitelijken zonsopgang, mee den bloei in 't koren, 't gebomte langs de wegels deur m'nien grond, 't gebomte waaruit den veugelenzang lijk 'nen muzikalen confetti over deuze eigen weareld werlt. Pan, dan voel ik in m'n hand de schouwer- spieren van m'nen Drd III zwellen, dan merk ik, hoe vast ie z'n vuisten knijpt, dan zie 'k 'nen seerjeuzen, trotschen glans in z'n half- toee oogen blinken en en dan, 'n oogenblik later, zie 'k 'm gaan naar Bles, zie 'k 'm, vrij van den grond te peerd springen, en als ik 'm dan stillekes van uit de verte volg, zie 'k, hoe ie 't heele land- afrijdt, gaat naar de punten die 'k'm wees, langs't bosch, waar ie afstijgt en den grond deur Z'n handen laat gaan, ja! ik zie, hoe ie den eerde beruukt. Dan, los te peerd, fier en recht in matigen galop, nou en dan in draf, teugen dat er 'nen sloot ge- nomen mot worden, gaat ie af, op de andere punten die 'k 'm wees, naar den „hoogen" grond en mee 'n spaai keurt ie 'm op den vocht, mee de schup peilt ie de slooten; 'k zie 'm de rooibonten naar de vetwei leien, te peerd! mijn orders daarover deurgeven aan 't volk en na 'n uur is al wa'k 'm verteld had, z'n eigendom geworden, stuurt ie Bles 't veld weer in, pakt de schup en gaat ie eerpel- uitdoen. Zoo leert ie den grond in al z'n eigenaardig- hedens, zoo zal ie 'm openploegen en leeren kennen van vezel tot vezel, zoo zal in z'n jonge ziel gegrift worden 'n kaart van zijn toekom- stige land, waarvan gin schup eerde nog edn geheim veur 'm achterhouwen ikan, Zoo zal over ennigte jaren 'n kaart in z'nen nie meer hoeven te verklaren da'k veul, heel veul van m'n boske hou! ■Van z'n geboort of was Drd III nou een maal m'nen oogappel. En 't keareltje hee altij aan me ,,gehangen!". Ge verstaat dus, ge kunt 't voelen aan de teuten van oew schoenen, da'k uit ben, op 't geluk van m'n keareltje. (En 't is veural daarom, da'k hum in deus maatschappij 'n paar vleugels wil geven, waar- mee ie z'n ziel vrij en onbelemmerd kan laten wegwieken onder God's zonbestraalden hemel. Da'k 'm de eer van 't uniform, -die altij weer minder eer is, dan 't uniform mee 'n sterreke of ander goudspatje medr, wou be- sparen! Da'k 'm wou ibesparen, de ,,onbezurgdheid" van den ambtender die heel z'n leven tobt mee maanden die te lang duren. Met als belooning 'n pensioentje veur... z'n weduwe. Da'k 'm veur alles wou besparen den roem en dus 't geboefte, dat er geregeld aan pulkt! Da'k 'm geren wou besparen de fabriek en kan tor en, waar ,,LPiet Jansen" baas spult! iMaar veural, da'k 'm wou besparen 'n groote kans op gediplomeerd stempeleer. De kans 'n vak of studie bemeesterd hebben, om na 't examen te ervaren, dat 'n stomme ma- chien 't veul beter kan, of dat 't vak is... af- geschaft. t Leed, 't ergste leed veur den jongen- mensch wou 'k 'm zoo geren besparen; dat is, op den aangewezen oogenblik nie bij machte te zijn, 't aanstaande wefke 'nen thuis aan te biejen. Kortom: ik wou 'm,, zooveul als ik kon, be sparen, -de vruchten van de beschaving, van 't cultureele tijdperk, waarin: Jan Tweester, mee 'n tientje tractement meer per maand, 't leven verzuurt van Piet Eenster. 'n Beschavingsverschijnsel in de wea reld van Democratic en Dictatuur, waarveur ge geren in de wildernis zou wonen, mee 'n lendendoekske zonder sterren. Wlaarin: den ambteneer in den schaduw leeft van al z'n ,,hoogere" collega's, wat ie geren ruilen zou, veur de zon in den wildernis. Waarin den roem 'n eel is, waarin altij den onschul- dige wordt opgesloten deur de schuldigen! En waarveur ge geren de vrijheid van den rim- boe zou bezitten. Waarin; ge altij te maken hebt met ,,afgodjes", die nie den hemel veur oe openzetten, maar wel de hel veur oe wermstoken! Afgodjes, die ge geren in de vrijheid, van man tot man 'ns 'efkens wou afranselen. Waarin: ge werkt of studeert, om eenmaal in de stempelende slavemij te geraken, die in de on- beschaafde wildernis nie bestaat! Wlaarin: aan God's strafste en schoonste Natuurwet- ten, verheven zelfs tot 'n Sacrament (van t huwelijk) nie voldaan kan worden op zui- vere manier en waarveur millioenen de wil dernis zouwen verkiezen boven datte, wat wij allemaal .beschaving" en ik 'n smerige tralie- kooi noem! Zie dat alles, wou ik m'nen oogappel zoo veul als 't kon besparen. De kooi van de stad mee de geniepige tralies van onrecht, on- macht, onfatsoen, verguld mee namaak-goud. Zelfs nou, op deuzen tijdstip, dat allerweuge ma in de ooren van m'nen zeun uit Amsterdam en brj Broeder Overste. Wat Drd III ..geluid" heedaarover mis- schien nog 'ns 'nen anderen keer, als de zaak 'n bietje ,,bestorven" is. Want, zonder da'k me veur 'm hoef te geneeren belange nie! ik laat die affaire eerst 'n bietje ,,verjaren". "t Is mee hem nou eenmaal z6<5: hij pakt de koe altij bij d'r horens, dat 't beest er suf van wordt. En zooeenen is beter in Ulvenhout op z'n plek, dan op kostschool! 'Maar zooeenen mot ik nou sjuust hebben!... Nou schei 'k er toch af. 't Is zo'nen schoo- nen, windstillen avond, 'k gaai mee Dre III 'n bietje oefenen op pijl en boog. Zondag schoot ie 'n roos. Hij mot er volgende week twee zien te maken in ednen heul! 'n Scherp oog is teugenwoordig van groot belang! Veul groeten van Trui, Dre HI en als altij gin horke minder van oewen t.a.v. DRE. geest staan geetst, waarop gin slooike, gin I wordt geschreven, gedrukt of op andere hek, gin bed, ja, ginnen kool ontbreekt. n niet te schoon veurgesteld: dat-alles-beter- Kaart waarop ie lezen kan alle meugelijk- heden van dieen weerbarstigen grond, dien ie leeren zal te zetten naar eigen wil; dien ie temmen zal, dresseeren, onderwerpen aan z'n macht als eigenaar, als mee-ster, als - koning! Want hij zal motten leeren te staan op eigen beenen, te vertrouwen op eigen inzicht, te steunen op: zwaren arbeid en stil gebed. Wie dat allegaar kan, stug teugen alles en alien in, die is meester! Die is onafhan- kelijk van zijnen medemensch, die staat boven den konkelefoes, boven den wangunst, die is vrij! Die leeft in de zon van 't goddelijke leven eigeris en nie in den schaduw van de men- sctien! Die vliegt als 'nen veugel mee ibreejen wiek- slag deur den vrijen hemel; die is nie gekooid achter de tralies van cipier Alleman! -Ge zult wel beseffen ja, 'k zou 't oe al worden-gaat. Ik merk, zie, hoor daar maar te wetnig van. (De verkiezingsbombarie niet meegerekend, toen hoorde-n-ik 't genogt). Wa'k wel merk: Den doctor staat op de pl'ek, toekomende aan den leeraar. Den leeraar staat op de plek, toekomende aan den onderwijzer. Den onderwijzer staat als kweekeling en wie kweekeling moest zijn, die staat thuis bij z'n moeder te stofzuigen. Terwijl den arbeier, die nog werkt, werkt in 't buitenland. Verlejen week schreef ik oe, amico: ,,ge verstaat zeker z66 wel, dat er nogal iets luien kwam, veur Dre III mee Pinkster veur goed op den hof kwam" Wat hierboven staat is daar 'n belangrijk deel van. 't Zijn de tonen die ik geluid heb, 479. 36. 28, 31, 35, Wedstrijdprofoleexn 48. De stand in cijfers was: Zwart: 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 30, Wit: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 43, 44, 45. Dit verwarring stichtende probleem van Geo van Dam ontleenden we aan het Luikse weekiblad „Le Grognard" (4 April 1937). Veel problematieke waarde heeft het niet. In hoge mate interessant en zeer leerzaam is echter de wjjze waarop wit in het eindspel de winst for- ceert. Daarom verbaasde 't ons niet keinig, dat in „Le Grognard" van 18 April bij de publi- catie der oplossing met geen woord van het eindspel gerept werd. Oplossing: 1. 23—19 14 X 32 2. '27X38 16X18 IHiermee heeft wit zich de gelegenheid ver- sehaft door middel van 4 tempo-zetten zijn positie voor de slag naar 5 op te bouwen. 3. 45—40 12X21 4. 4339 36 X 27 5. 40—34 30X19 6. 44—40 15X24 7. 38—32 27X38 8. 39—33 38X29 9. 34 X 5 21—26 gedw. 10. 6X37 Thans is het volgende eindspel ontstaan, met zwart aan zet: Zwart: 4 schijven op 2, 13 24 26. Wit: 2 schijven op 35 en 40. Dam op 37. We geven vijf varianten. De bijkomstige spelgangen, die door zettenverwisseling veelal op hetzelfde neerkomen, kan de lezer dan zelf wel vinden. Mocht iemand nog een remise- variant ontdekken, dan gaarne de volledige uiteenzetting. (Variant A: Zwart 2429; wit 4034 (zw. 29X40); 35X44 (1318); 4439 (1822); 3933 (2227)3328 (2731); 3746 (3136); 2823 27); 2318 (26 31), 4614 (7—11); 1812 (11—16); 128 (16 21); 82 (2127) en 219! Men merke op, dat zw. in plaats van 27 niet 28 kan spe- len in deze fraai afgedwongen winstgang (wit 23—18!). Variant B: Zwart 13—18, wit 3742 (zw. 1822, want zowel 1823 als 2430 geven spoedig verlies)4215 2631); 1510! (31—36); 4034 (2—8); 34—29 (813); 2924! (2227, direct 1319 verliest door 10X16, 167 en 729 enz.); 105 (2731); 510 (1318); 1014 (1823, wachten helpt toch niet); 14X26 (3641); 2642 (41—47); 4229! (47—41 of 36); 2923 of 29—18 (41X30 of 36 X 30) en 35X24. Een fraaie en waardevolle winst. Variant C: Hierin bouwt wit dezelfde vang- stelling op. Men neme dit „systeem" goed in zich op. Binnenkort zullen we verschillende eindspel-systemen uitvoerig behandelen. Zwart 28 of 27; wit 4034 (zw. 812 of 712); 3742 (1218); 4215 2631, want op 1823 of 11319 volgt wit 1542 en 4237); 1510! (3136); 3429 (1319, wachten geeft niets)10X12 (3641); 2924 (41 47); 1229 en wint als boven. Variant D: Zwart 13—18, wit 37—42 (zw. 24—30); 35 X 24 (2—8); 4035 (1822); 42—37 22—27); 37—28 26—31); 28—10 (3136)1014 (8131410 (13 19); 10X21 (36—41); 21—38! (41—47); 3829 en wint als in variant B en C. In plaats van 4035 te spelen had wit ook met schijf 24 kunnen doorlopen. We lieten echter met opzet het ,,systeem" weer ontstaan. Variant E: Zwart 28, wit 4034 (zw. 8 12; 37—42 (24—30); 35 X 24 (13—18, want 1218 kan niet wegens 2419); 2420 (18 22)- 20—15 (22—27); 42—37 27—31); 37— 46 (31—36); 15—10 (26—31); 46—14! (12- 18) en 105 wint. ERNSTIGE AANRIJOING TE 'S'GRAVENZANDE. Dinsdagavond heeft op de betonnen rijks- weg aan den Maasdijk onder de gemeente 's-Gravenzande een ernstige aanrijding plaats gehad. De 40-jarige tuinarbeider Van Dijk stak den rijweg over zonder op het verkeer te letten. Hrj werd door een uit de richting Maassluis naderenden personenauto gegrepdn en ernstig aan het hoofd verwond. Twee dok- toren alsmede de chef-veldwachter waren spoedig tor plaatse. Nadat eerste-hulp ver- leend was, werd het slachtoffer naar zijn woning venvoerd, alwaar hij eenige uren later nog steeds buiten bewustzijn was. Uit het politie-onderzoek blijkt, dat den autobestuurder geen schuld treft. De 77-jarige weduwe P. M., die op 23 Mei j.l. in een perceel aan de Molenstraat te 's-Gra- venhage van de trap viel en opgenomen werd in het R.K. ziekenhuis aan het Westeinde, is aldaar aan de gevolgen van dien val over- leden. DE INBRAKEN TE E'PSE. De laatste maanden is veelvuldig in land- huizen te Epse, gem. Gorsen, ingebroken. De gemeente- en rijkspolitie, die op den loer heeft gelegen, ontmoette Woensdag drie verdachte personen. Bij de nadering van de politieman- nen sloegen zij op de vlucht en wierpen goe- deren weg. Na een wilde jacht door velden en bosschen is het de politie gelukt, nadat w,aarschuwingsschoten waren gelost, twee mannen te pakken. De derde verdachte is te Deventer gearresteerd. Het waren de gebroe- ,ders S. en W., alien uit Deventer en gehuwd. Zij hebben bekend. Nadat huiszoeking bij hen was verricht is een vrachtauto vol goederen in beslag genomen. De inlbrekers zijn in het huis van bewaring aldaar opgesloten. TWEE 3-JARIGE KLEUTERS OP AVONTUUR. Twee kleuters van drie jaar oud hebben Dinsdagmiddag en -avond de Tilanusstraat te Amsterdam in opschudding gebracht. Het eene knaapje was bij zijn neefje op bezoek geweest en 's middags omstreeks 4 uur gingen beiden even de straat op, om naar het huis van den ander, dat er vlak naast lag, te gaan. Eenmaal op straat, bleek de wandelsport de ibeide jeugdige neefjes te pakken te hebben gekregen. Na een uur waren ze tenminste nog niet ter bestemder plaatse gearriveerd. De ouders werden ongerust. Men informeerde in de buurt of er ook: iets van hen was gezien. Het gevolg was, dat weldra-de geheele buurt op zoek was naar de weggeloopen ,,schapen' Men waarschuwde het politiebureau Linneaus- straat, dat de andere bureaux op de hoogte bracht. Eindelijk kwam om acht uur bericht, dat de beide kinderen waren gevonden voorbij Diemen op de spoorbaan van de Gooische tram. De driejarige kleuters hadden dus een langen marseh achter den rug. Adr. de Kraker CZ. te Schoondijke 29 p. De overige oplossers namen slechts aan de eerste helft van de wedstrijd deel. Hun namen Vermelden we daarom niet meer. Worden binnen een week geen bezwaren ingediend, dan komen de namen der prijswin- naars in rubriek 481. DOODEN GEVEN LEVENDEN HET GEZICHT TERUG. Een wetenschappelijk experiment, dat nog al een sensationeel karakter draagt, zou, zoo meldt ,,Tass", aan prof. Filaton, directeur van een oogenkliniek te Odessa, gelukt zijn. Vier- hondeid personen, die door staar blind gewor den waren, zou hij het oogenlicht teruggege- ven hebben door middel van overplanting van een stukje hoornvlies van reeds gestorven menschen. Gevallen van genezing door overplanting van oogdeelen van levende menschen zijn be kend, maar komen uiteraard sporadischer voor. Prof. Maton zou bij zijn geneeswijze de volgende methode volgen: uit het door staar vertblinde oog verwijdert hij een stukje hoorn vlies van vier millimeter in doorsnee; in deze opening voegt hij een stukje van het door- zichtige hoornvlies, dat aan het oog van een reeds gestorvene ontnomen is. Dit overge- plante oogdeel wast met het levend orgaan samen en maakt het oog weer gevoelig voor het licht. Zelfs zou prof. Felatow waargeno- men hebben, dat deelen van een dood lichaam een sterkeren genezenden invloed toonen dan die van een levend mensch. Op grond van zijn nieuw gewonnen inzichten en ervaringen waagt de Russische geleerde de stelling te poneeren, dat de weefsels van een lijk in het algemeen bepaalde eigenschappen bezitten, wier beteekenis tot dusver nog niet voldoen.de wetenschappelijk vastgesteld is. Hier volgt dan eindelijk de eindstand der oplossers. EJventueele bezwaren binnen een week, waarna tot toekenning der prijzen kan worden overgegaan. Het maximum-aan tal punten (50) werd be- haald daar de heren D. F. Kaijser te Driewe- gen, gem. Ter Neuzen; P. J. Jansen, H. A. Geensen en D. de Puijit te Oostburg; L. Dek- ker en L. M. Witte te Hoek; L. de Koeijer en Fr. de Koeijer te Sluiskil; P. van Meenen en R. Ruijtenburg te Axel; P. Hamelink te Am sterdam; L. Mechielsen, C. P. Oppe, M. Wisse, F. de Visser, A. Hamelink, J. M. de Pooter Pz., F. Hamelink, M. de Pooter, alien te Zaamslag; J. de Rijk, P. 't Gilde, G. M. Fieret, J. de Doelder, J. P. Geensen, J. Kaan Dz., A. Frede- riksen, A. van Driel, D. Kaan, A. de Zeeuw, Andr. Geensen, Iz. Kaan en A. J. van Dix- hoom, alien te Ter Neuzen en ten slotte G. de Blaeij te Middelburg. Met 49 goed opgeloste problemen volgt dan de heer W. Boogaard te Middelburg. Hierna komen de heren J. P. Geensen en A. Eriks Hz. te Petten (N.-H.); N. N. te Den Haag en Beginner" te Ter Neuzen, alien 48 p. (P. J. v. d. Bulck te Ter Neuzen 44 p. P. van Dixhoom, D. de Jong en K. C. Ha melink te Ter Neuzen, alien 35 p. C. van Tatenhove, J. van Cadsand, J. Scheele Jz. en W. A. de Feijter te Zaamslag, alien 32 p. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Hoek, 2 Juni 1937. Hooggeaehte Redactie! Bij dezen verzoek ik U beleefd plaatsing van het onderstaande te willen verleenen in Uw veelgelezen blad. Onder verwijzing naar de in dit blad voor- komende advertentie betreffende het houden van een collecte ten behoeve van het reclas- seeringswerk, wil ik mijne gemeentenaren attent maken op het vele zegenrijke werk, dat door de verschillende vereenigingen, die zich daarmede belasten, wordt verricht. Deze stel- len zich ten doel om voornamelijk door het verstrekken van moreelen steun menschen, die voorwaardelijk tot gevangenisstraf veroor- deeld zijn, buiten de gevangenis te houden. Tegenwoordig worden jaarlij.ks ruim drie dui- zend menschen voorwaardelijk veroordeeld die vroeger onherroepelijk de eel ingingen en die nu door goed oppassen de kans verwerven van vrijstelling van straf. Verder stellen zij zich ten doel om menschen, die in de gevan genis zijn terecht gekomen zoodanig te hel- pen, dat zij, eenmaal ontslagen,, weer als nor- male leden in de maatschappij terugkeeren en niet opnieuw tot misdaad vervallen en niet op- nieuw in het gevang raken. Zij, wier lot de reclasseeringsvereenigingen zich aantrekken, worden onder het toezicbt gesteld van bij- zondere voogden. Daardoor wo reft een persoon- lijke behand#ling mogelijk, zonder welke geen succes te wachten is. Inderdaad wordt veel nuttig werk door de verschillende vereenigingen verricht, veel meer dan algemeen verondersteld wordt en het be- kende gezegde „Eens dief, altijd dief" wordt door de feiten gelukkig maar al te zeer ge- logenstraft. Te begrrjpen valt, dat voor dit alles geld en veel geld noodig is. Vele werkzaamheden aan de reclasseering verbonden, worden belange loos verricht. Toch kan men het niet stellen buiten bezoldigde en geroutineerde beambten, zonder reclasseeringshuizen, zonder werkver- schaffing en zonder landkolonies, hetgeen alles groote kosten meebrengt. Daat men niet zeggen, dat dit werk ons ge- wone. menschen niet aangaat. In de eerste plaats is men wel degelijk zijns broeders hoe der. Wjj kunnen voor het geval komen te staan, dat onze beste vriend, onze trouwe broe der, ons meest geliefde kind de hulp der reclasseering zal iblljken noodig te hebben. Mogelijk verkeeren wij zelf nog eenmaal in dat geval. Imrners op ons alien is van toe- passing het woord van Paulus: „het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik". De meesten onzer zijn buiten staat om ac- Lokzet ter opening. Het volledig spelverloop van onderstaande lokzet zien we gaarne tegemoef v66r 18 Juni a.s. ZWART Davidov. 1. 2. 3. 4. 5. tief aan deze goede werken deel te nemen en moeten dat aan anderen overlaten. Laten wij daarom ten minste eenmaal per jaar iets doen om mede te werken voor het goede doel door het afzonderen van een kleine gave, waarvoor de gelegenheid nu wordt opengesteld. Het mooie van dit alles is, dat bij het col- lecteeren een samenwerking plaats heeft, die elders in ons fel verdeelde landje verre te zoeken is. De opgebrachte gelden worden weer naar evenredigbeid van het aantal te behandelen gevallen verdeelid onder de ver schillende vereenigingen, die weer noodig zijn om de individueele behandeling der patienten te kunnen waarborgen. Ieder van hen xan daardoor terecht komen bij de menschen aan wie hij zich op geestelijk en godsdienstig ge- bied het nauwst verbonden weet, bij wie hij zich het best op zijn gemak zal voelen en aan wie hij het best zijn vertrouwen kan schen- ken, zonder hetwelk het reclasseeringswerk onmogelijk wordt. Daat dus ieder naar vermogen een gave storten. U, mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte, heb ik de eer te zijn Uwe U dw. dnr, Mr. J. A. VAN TIENHOVEN, Burgemeester van Hoek. HOEK. Huwelijks-aangiften. 1 Mei. Edemundus. Aloisius Breepoel (van Ter Neuzen), oud 19 j., jm. en Maria Donze, oud 19 j., jd. 5 Mei. Gilles Meeusen, oud 24 j., jm. en Androzina Pietemella den Hamer, oud 23 j., jd. Petrus Klaassen, oud 26 j., jm. en Anna Adriana Lantsheer, oud 24 j„ jd. Alphons Florand De Decker, oud 29 j., jm. en Jannetje Willemina van Petegem, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Mei. Edemun dus Aloisius Breepoel (van Ter Neuzen), oud 19 j., jm. en Maria Donze, oud 19 j., jd. Al phons Florand (De Decker, oud 29 j., jm. en Jannetje W. van Petegem, oud 24 j., jd. Petrus Klaassen, oud 26 j., jm. en Anna Adriana Eantsheer, oud 24 j., jd. Gilles Meeusen, oud 24 j., jm. en Androzina Pieternella den Ha mer, oud 23 j., jd. Geboorten. 11 Mei. Jan, z. van Jan Bak- ker en van Lena Bastiaantje Hokke. Overlijiden. 4 Mei. Lodewijk Antoon Jan Deijer, oud 73 j., weduwn. van Leuntje Holie- brans. 11 Mei. Hrendrik Wolfert, oud 72 j., weduwn. van Lricia de Feijter. 20 Mei. Pieter Zegers, oud ,32 j., z. van Gilles en van Eliza beth Meertens. 31 Mei. Berbura Hamelink, oud 81 j., wed. van Levinus Michielsen. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 25 Mei. Theophile de Graeve (van Philippine), oud 24 j., en Elisa Maria Lammens, oud 20 j. SAS VAN GENT. Van 23 tot en met 29 Mei 1937 hebben zich in deze gemeente gevesrtigd: C. van de Velde, landbouwersknecht, van Wijnkel-St. Kruis. I. A. La Heijne, dienstbode van Overslag. D. Geerinckx, zonder beroep, van Gent (B.) E. M. E. De Windt, zonder beroep, van Ertvelde (B.). H. J. de Bliek, banketbakker, van Schoon- dijike. Vertrokken: W. Tak en gezin, zonder beroep, naar Ber gen op Zoom. C. van Rijn en gezin, kommies Rijks Dir. Belast., naar Rotterdam. J. M. R. de 'OaluwiS, 'dienstbode, naar Asse- nede (B.). E. L. Van Hamme, dienstbode, naar Asse- nede (B.). J. van Mourik en gezin, kommies Rijks Dir. Belast., naar iZevenaar. R. Ducarmon, landbouwer, naar Selzaete (Belgie). WIT Wit speelt en verlokt zwart tot een foutieve voortzetting, waarna wit wint. Muzio-gambiet. Wit: Tschigorin. Zwart: St. Petersburg 1891. e2e4 e7 o5 f2f4 e5Xf4 Pgl—43 g7—g5 Rflc4 g5—g4 0—0 Wit kan den aanval op het paard negeeren en een ontwikkelingszet doen. Deze opening is van alle konings-gambiets het meest ge- liefd. Hoewel wij gelooven, dat Zwart den aanval kan uithouden, is het ispel voor Wit in de meeste gevallen gewonnen, daar de ge- ringste fout voor Zwart noodlottig wordt. Behalve 5. 0-0 Ikan ook een andere zet geschieden. Men kan dan ook van Muzio spreken, m^ar er zijn ook andere namen n.l.: 5. Pc3 Macdonnell-gambiet. 5. d4 Ghulam Kassim-gambiet (door een Britscb-Indier ingevoerd) 5. Rf7 :f Kf76. Pe5f Lolli-gambiet. Al deze voortzettingen zijn zAakker. De naamgever van het Muzio-,gambiet is in het geheel geen sehaker. Salvio noemde het toen reeds bekende gambiet naar een rijken vriend van bem, die de uitgave van een werkje van Salvio mogelijk had gemaakt. De tbeorie van het Muzio-gambiet is zoo uitgewerkt, dat men gemakkelijk twaalf zetten kan doen zon der van vroeger gespeelde partijen af te wijiken. Wij houden het Muzio-gambiet voor geheel correct, in dien zin, dat Wit altijd remise kan bereiken, zoodat Zwart maar zeer geringe kansen overhoudt. Een weerlegging van dit gambiet, waaraan de Bilguer 63 varianten wijdt, is niet gevonden. 5g4Xf3 6. Ddil X f3 Dd8—f6 Verhindert Df4en dreigt Dd4f. Een andere (de eenige andere) verdediging bespreken wij de volgende maal. 7. e4e5 Opent de e-lijn bij voorbaat. Een andere, zeer sterke voortzetting is de afruilvariant 7. d3 Rh6, 8. Rf4: Rf4: 9. Df4: Df4: 10. Tf4(merl meende vroeger, dat Wit niet mocht ruilen, omdat de verdediging daardoor gemakkelijker werd) en f7 gaat ook nog ver- loren. Zwart kon niet op b2 slaan, wegens een onmiddellijke catastrophe op f7. 7Df6Xe5 8. d2d3 Rf8h6 Met de bedoeling, het nemen van f4 slechts met rail van eenige stukken toe te laten. 9. Pblc3 Pg9el 10. Rcl—d2 Pb8c6 11. Tallel Een stelling om van te likkebaarden, die evenwel aan Wit een paard en een pion heeft gekost. 1 1De5f5 Over den zet Dc5f is men het nog niet eens. Berger beveelt 11Dc5t, 12. Khl 00, 13. Rf4: Rg7 aan, maar na Re3 staat f7 weer aangevallen. 12. Pc3d5 Hiermee is 00 verhinderd, niet wegens Pe7:t Pe7: Te7: Dc5f, waarna Wit met Te3 va banque moet spelen, maar wegens Te7: en Zwart kan niet terugnemen. 1 2Ke8d8 13. Rd2c3 Th8e8 Deze zet is niet voldoende gebleiken. Sterker is Tg8, waarna in een partij MarksMeyer (Londen 1871) volgde 14. Te7: Pe7: 15. Rf6 Te8, 16. g4 Dg6, 17. De2 Rf8, 18. g5 d6 (eindelijk weer eens een ontwikkelingszet!) 19. Pf4: Df5, 20. h3 (niet Pe6t Re6: Tf5: Rf5: en Wit heeft de dame tegen twee torens en twee paarden, wat te kostbaar is) h6 (Wit moest Dg4f met rail verhinderen), 21. Rf7: hg5: (Zwart heeft wat om terug te offeren gespaard) 22. Pg6 Dh3: 23. Pf8: Dg3 en houdt remise door eeuwig scbaak. Door ver- soheidene spelers wordt 13.... Tf8 aanbevolen, maar een partij met dien zet kennen wij niet. 14. Rc3f6 Rh6—<g5 Is dwingender dan het passdeve Rf8, waar na g4 Dg6 g5 en Pf4 volgen kan. 15. g2—g4 Df5—g6 16. Rf6Xg5 Dg6Xg5 17. h2—h4 Dg5Xh4 18. Df3Xf4 d7d6 Zwart moet niet in een vacantiestemming raken en bijv. Pd5: spelen, waarop Te8:f en Df7: benevens mat volgt. 19. Pd5f6 Ei'genlijk een verdedigingszet, daar Wit Dg4:f met' afruil moet verhinderen. Zwart raakt nu toch in een vacantiestemming, en in plaats van Tf8 te spelen, waarna Wit weer opnieuw den'ken moet, gaat hij ten aanval. 19Pc6e6 20. TelXe5 d6Xe5 21. Df4Xe5 Rc8Xg4 Ook Rd7 helpt niet meer wegens Dd4. 22. 23. De5d4f Rc4—e6j! Kd8—c8 b c d e f Stelling na 23. Re6t Een mooi slot, fe6: kan niet, omdat dan de Rg4 het veld d7 niet meer dekt en er Dd7f Kb8 De8:f Pc8 Pd7 mat volgt. Het beste was wel Re6: Dh4: waarna Wit met dame tegen toren en raadsheer nog een tijdje moet door- spelen. Maar Zwart heeft blijkbaar geen zin, het eind zoo lang te laten wachten; odk dan is de zaak hopeloos. 23. Kc8ib8 24. iPf6—d7t Kb8—c8 25. Pd7c5f Kc8Jb8 Wederom beteekende fe6: en Re6: verlies, op geheel dezelfde wijize als hiervddr aange- geven. 26. Pc5a6t b7Xa6 27. Dd4b4 mat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 8