Kerknieuws. Sport Feuilleton-vertellingen ZAAMSLAG. VOETBAL. BRABANTSCHE BRIEVEN. een, alien neergel-egd. De heer Van Cadsand bestreed dit, hetgeen aanleiding gaf tot een seherpe woordenwisseling tusschen hem en den voorzitter. Zooals begrijpelijk, kwamen over dit onder- werp de tongen los. Er is dan hierover ook een zeer 1-evendige discussie gehouden, waar- bij verschillende voorstellen werden gedaan en de heer Verlinde er o.m. op wees, dat nu wel betoogd wordt, dat lankmoedigheid ten op- zichte der melkveebouders wordt verzocbt, doch dat de burgerij zich ten opzichte van de melkveebouders ook zeer, zeer lankmoedig betoont, daar bij een bespreking die vroeger in den raad had plaats gebad om te komen tot het huren van de zeedijken voor wande- lingen, juist het belang der melkveebouders den doorslag heeft gegeven am hiertoe niet over te gaan en de burgerij zich alleen voor het wandelen langs de zeedijken reeds opoffe- ringen moet getroosten, om nog niet te spre- ken van het risico dat men loopt, als men eens in het gras zou wil'len gaan zitten. En een andere gelegenheid om zich eens te ver- treden bestaat er hier toch niet. Het einde was dan ook, dat het voorstel van burg, en weth. werd aanvaard. Daar het reeds ongeveer zes uur was ge- worden, werd besloten, de vaststelling der precarioverordening te laten rusten tot een volgende vergadering en ging, na een korte rondvraag, de vergadering uiteen. BESTUURSLEDEN LANDBOUW-CRISIS- ORGANISATIE VOOR ZEE-LAND. De Minister van Landlbouw en Visscherij heeft tot leden van het bestuur van boven- genoemde Stichting herbenoemd met ingang van 7 Mei 1937 de navolgende, op dien datum periodiek afgetreden bestuursledenJ. Rijk Mizn te Ovezande; Paul Vercauteren te Nieuw- Namen; H. C. van der Zande te Nieuwerkerk; en tot lid benoemd Jac. F. Brooymans te St. Annaland. DE STRIJD OM HET MOSSELZAAD. Men schrijft uit Bruinisse aan de Midd. Ct. Van 2 tot 22 Juni is een gedeelte van de Waddenzee open gesteld voor het visschen van mosselzaad door visschers uit Zeeland. Een jaarlijks terugkomende strijd voor het bemachtigen van een hoeveelheid van het be- geerenswaardige product is daarmede weer begonnen. Immers vooral dit jaar mag wel weer van een strijd gesproken worden, daar de Zeeuw- sche visschers bijna 40 uren aan 66n stuk moeten varen eer zij met hun motoren zijn op de plaats die voor de visscherij is aangewezen, een gedeelte van het Friesche Wad, oostelijk van den dam van Ameland. Wat de regeering bewoog alleen dit gedeelte voor de visscherij aan te wijzen, is niet duide- ltjk. Het mosselzaad uit de Waddenzee is voor vele kweekers onontibeerlijk en steeds gaan er stemmen op voor langer openstelling. Dat aan langer openstelling niet alleen met is voldaan, doch dat ook het gebied waar ge- vischt mag worden nog is verkleind wekt be- vreemding. Vooral daar in het aangewezen gedeelte alleen mosselzaad schijnt voor te komen op plaatsen, die door de meeste motor- schepen niet of slechts zeer moeilijk kunnen worden bevischt. Het ware te wenschen dat aan een en an- der werd tegemoet gekomen. LUXOR-THEATER. Een zeldzame gast. Daar is nu eens een film, zooals tallooze bioscooplbezoekers haar wenschen: een crimi- neele geschiedenis met spanning van het be gin tot het eind, met een ontknooping tegen alle verwachtingen in, met genoeg logische menschelijkheid en natuurlijkheid, om de waar- schijnlijkheid van het gebeuren (een factor overigens, die we in een film zoo nu en dan best eens kunnen missen) te rec-htvaardigen, een film met een schep sentimentaliteit en een flinke scheut geestigheid, een film zon- der hoogdravende pretenties en zonder proble- men, die ons tijdens en na de voorstelling foe- zighouden, zonder paedagogische aspiraties, die ons als nachtmerries in onzen slaap ver- volgen, een film, die niets anders wil dan ons een uurtie ontspanning bezorgen. Zooals® iemand, die zwaar geestelijk werk verricht, ontspanning zoekt in een vlot ge- schreven detective-verhaaltje, zoo ontvluchten we de problematiek en de belangrijkheden des levens, om een oogenfblik verpoozing te zoe- ken in een vlot gespeelde crimineele film. En dan stelt ons deze ,,zonderlinge gast" niet teleur. Opvallend is 't, met hoeveel zelftoewustzijn en zekerheid de regisseur en de fotograaf met scherpe contrasten werken; terwijl in de vor- stelijke villa van een rijken kunsthandelaar Alfred Abel J met praal en luister een verlo- vingsfeest wordt gevierd, wordt in het sche- merduister van een luguber, derderangsch ho- telletje vol zonderlinge gestalten een vrouw vermoord. Licht en donker wisselen elkander voortdurend af. Twee werelden naast elkaar, die niets met elkaar gemeen schijnen te heb- ben. En toch fbehoort ook de „man met de zwarte pelerine", 66n van de geheimzinnigste bezoekers van het hotel, tot die andere we- reld. Het is niemand minder dan Bruneaux, de rijke kunsthandelaar. Hij bevindt zich in de macht van een gewetenloos afperser (Werner Scharf), die met Bumeaux' gescheiden en op de scheeve baan geraakte vrouw (Elisabeth Wendt) is gelieerd. Het misdadig tweetal woont in het hotel, vanwaar het zijn net van chantage om den kunsthandelaar spanit! Bumeaux wil zijn ver- houding tot deze onderwereld terwille van het toekomstig geluk van zijn dochter (Ilse Petri) tot elken prijs geheimhouden en daaram waagt hij zich eenige malen in de akelige sfeer van het hotel. Daardoor laadt hij. de verdenking op zich, de vrouw van den afperser te hebtoen vermoord. Maar ook de afperser zelf behoort tot de verdachten. Hij heeft, kort voordat de misdaad werd ontdekt, opgewonden en ontdaan het hotel verlaten. Bij zijn arrestatie zet hij zich heftig te weer. Een reden te meer, om aan zijn schuld te geloaven. Maar er is nog een derde, die zich zeer opvallend heeft gedragen. Dat is Rompon A ribert Wascher), die zich uitgeeft voor amateur-fotograaf en op de meest onge- wone oogenblikken en plaatsen zijn camera hanteert. Deze zonderlinge gast komt wel het eerst als moordenaar in aanmerking. Doch in werkelijkheid heeft geen van de drie de daad begaan. Maar niemand komt daar achter, voordat de ontknooping aan alle ver- keerde veronderstellingen een einde maakt. Boccaccio. Hoofdpersoon in de film is natuurlijk Paul Kemp geworden, hoewel hij niet de figuur van Boccaccio speelt, doch diens zonderlingen uit- gever Calandrino. Hij is de uitgever door alle tijden, met minachting' voor het vers. En wan- neer dus de gerechtsklerk Petruccio tot hem komt met verzen, wijst hem de uitgever vrien- delijk de deur. Doch hij bedeukt zich nog even: waarom zou Petruccio niet verstandig zijn hij heeft als gerechtsklerk toe gang tot alle processtukken en waarom zouden al die kostelijke gegevens verzinken in het stof der acten? Waarom zou hij ze niet in een leven dige taal schrijven en drukken. Het is natuur lijk gevaarlijk en dus moet er een pseudoniem bedaoht worden: Boccaccio. Goud stroomt den uitgever toe... en ook den schrijver. Doch de bevolking van Ferrara, die de verhalen van 'Boccaccio van buiten kent, begint wat losser van houding te worden en vindt het niet zoo erg dat een onbekende des aivonds een serenade heeft gebracht aan den uitgever Calendrino, die zich bij het gerechts- hof beklaagt en straf vordert tegen den on- bekenden zanger. Als overtuigingsstuk brengt hij een muts mede. Doch men lacht hem uit en merkt, overigens niet ten onrechte, op, dat hij de drukker is van Boccaccio's verhalen en dus maaiit wat hij zelf gezaaid heeft. Buiten zichzelf van woede doet de drukker een beroep op den hertog en deze, als opper- ste gerechtsheer, verschijnt... en herkent zijn eigen muts. Er is ndg iemand, die de muts herkent de hertogin. De drukker krijgt on- gelijk en uit wraak brengt hij Boccaccio er toe het verhaal van de vorstelijke escapade te schrijven. De hertog is over het geval niet te spreken hij ontslaat zijn heele gerechtshof en be- noemt den schrijver Petruccio tot opperrech- ter, met het bevel, dien Boccaccio te vinden en te oordeelen. Boccaccio blijft echter on- vindbaar en dus wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld. Van dat oogenblik af is hij de populairste man, en anderen, waaronder ook de hertog, profiteeren van den witten mantel en het witte masker, waarachter Boccaccio zich pleegt te vertoergen. Zoo ontstaan er all-erlei intriges van vermakelijken aard de meest amusan-te van alle -lieden is ech-ter de boekdrukker, die met een soort gestreept Baskenmutsje in een fidee-le gevangenis zit en de gansche film ver- levendigt door zijn grapjes. Dat is de komiek Paul Kemp met zijn angstigen gezichtsuit- druk en izijn eeuwige verongelijktheid. Willy Fritsch is een schoone Boccaccio en Gina Falkenlberg, Heli Fink-enzeller en Fita Benkhoff vormen het charmante trio vrouwen, waarom zich alle intriges afspelen. VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN IN DE NED. HERV. KERK. Streekvergadering. De vereeniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk heeft Woensdagmorgen in Grand Hotel „Britannia" te Vlissingen haar streekvergadering gehouden. De Vliss. Crt. meldt hieromtrent: De voorzitter, de heer J. A. Dominicus te Wemeldinge, lid van het hoofdbestuur, opende de bijeenkomst met gebed. Hij riep alien een hartelij-k welkom toe in de eeuwen oude Scheldestad. W-ij zijn vereenigd in een histo- rische plaats. Niet enkel uit de vaderland- sche geschiedenis, maar ook uit de kerkelijke geschiedenis memoreerde spreker verschillen de belangrijke gebeurtenissen. Doch wij gaan niet grasduinen in de historie, daar zijn wij niet voor samengekomen. iSpr. deelde mede, dat de voorzitter der Zeeuwsche afdeeling, de heer M. Laernoes uit Vlissingen en de 2e voorzitter, de heer Geluk uit Tholen, niet aanwezig kunnen zijn. Spr. herdacht beiden met enkle waardeerende woorden. In 1936 is het ledental met 50 gestegen en het begint thans de 800 te naderen. Meer- dere samenwerking tusschen beheerders en bestuur is mede een van »de doelpunten die de vereeniging nastreeft. Met bezorgdheid slaan wij in de verte gade de kerkstrijd die in Duitschland wordt gestreden, evenals de. on- derdrukking in Rusland. Wij moeten dank- baar zijn, dat in het vrije Nederland daarvan nog geen sprake is. Vervolgens hield de heer C. van Harderwijk uit Tilburg, penningmeester van het hoofd bestuur een referaat over het onderwerp ,,De invoering en uitwerking van het voorgeschre- ven bevolkingsregister in de Ned. Herv. Kerk. Spreker zette de noodzaak uiteen van het bijhouden van een goed bevolkingsregister. Zij brengt de direct* samenwerking tusschen be stuur en beheer. Het geeft o.m. een zuiver beeld van den toestand #ler gemeente. Een belangrijk punt is dat velen die uit een ge meente vertrekk-en him attestaties niet aan- vragen en van de kerk vervreemden. Ver schillende oorzaken kunnen dit in de hand werken. Het was een feit dat de vaderland- sche kerk door velen werd verlaten. Er werd naar een middel gezocht om dit te voorkomen. Dit werd gevonden in het bevolkingsregister. Spreker beveelt de uitgegeven handleiding ten zeerste aan. Steeds werd met nadruk op uni- formiteit van het bevolkingsregister gewe-zen. WUlt het voldoen aan de verwachtingen en aan de eischen dan moet het landelijk zijn. Er zijn moeilijkheden en kosten aan verbonden, maar die wegen zeker op tegen het belang. Hoewel de synode het verplicht heeft gesteld, zijn er nog vele gemeenten die nog niet tot de invoering zijn overgegaan. Is er dan geen liefde tot de kerk meer en wordt de nood- zakelijkheid niet ingezien, vroeg spreker. Het komt voor dat vele gemeenten voor het invoeren van land-elijke bevolkingsregisters reeds een eigen register hadden. Doch hoe goed dit ook is, het mag niet als strijdmiddel dienen tegen het landelijk register, want het zwaartepunt moet gelegd worden op het feit, dat alle gemeenten eenzelfde bevolkingsregis ter bezitten. Daarna sprak de heer M. A. de Jong te Mijnsheerenland, secretaris van het hoofdbe stuur, over het onderwerp: ,,De kerkvoogdijen en de raad van beheer". Spreker wilde zich uitsluitend bepalen tot de verhouding van de kerkvoogdijen en den raad van beheer. De verhouding speelt een zeer belangrijke rol. Wanneer wij de reke- ningen bezien valt het op dat de post predi- kants-tractementen 75 bedraagt. Voor de invoering van "t reglement berustte dit uit sluitend op de plaatselijke gemeenten. Voor 1914 dacht niemand er aan dat deze zaak ook landelijk moest worden geregeld, daar het een zaak is, die de geheele kerk betrof. Alge- meene grondslagen waren er toen niet. Doch de tijden veranderen en wij met hen. Door het reglement is het predikantstracte- mient een zaak van de kerk geworden, en niet meer van de gemeenten. Voor den oorlog werden de predikanten inderdaad te laag be- zoldigd. Gelukkig zijn de tractementen op beter basis gebracht nadat de raad van be heer is ingesteld. Zijn werkzaamheden zijn eigenlijk een verlengstuk van het werk der kerkvoogden. Spr. wilde de vraag stellen of de raad van beheer krachtens het reglemient voor predi- kants-tractementen voldoend'e in staat is om haar taak naar behooren uit te oefenen. De taak van den raad van beheer is achtereen- volgens le. beheeren van de kas der predikants- tractementen en de uitkeering van de jaarlijk- sche verhoogingen en kindertoeslagen; WERD BIJNA DOL VAN DE HOOFDPIJN. Voelt zich nu weer jong en fit. De heer M. A. L. keerde, na eenige jaren in de tropen geweest te zijn, terug, lijdende aan voortdurende h-oofdpijn en constipatie. Na het gebruik van Krusehen Salts schreef hij ods o.a. het volgende: ,,Ik leed voortdurend aan hoofdpijn, die mij bijna dol maakte en voelde mij ellendig. Ik begon toen Krusehen Salts te nemen en reeds na 10, 12 dagen hielden mijn hoofdpijnen op en voelde ik mij weer jong en fit". Hoofdpijnen ontstaan bijna altijd doordat het organisme verontreinigd is door opge hoopte afvalstoffen. De kleine dagelijksche dosis „Kruscihen Salts" zorgt er voor, dat gij deze afValstioffen kAijt faakt en deze zich niet meer kunnen vormen, waardoor ge voor goed van Uw pijnen verlost zult zijn en U boven- dien energieker en krachtiger zult voelen. Een Krusehen kuur maakt U jaren jonger. Krusehen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten a f 0,40 f 0,75 en 1,60 per flacon. Let op, dat op het etiket op de flesc-h, zoowel als op de buiten- verpakking de rfiam Rowntree Handels My. A'dam voorkomt. Adv. 2e. het vaststell'en -van de bijdragen der gemeenten en de invordering daarvan; 3e. de toelage te bepalen, die aan finan- cieel zwakke gemeenten dient toe te komen. De raad van beheer heeft de voorgeschre- ven regelen zooveel mogelijk te handhaven. Het bureau is uitstekend ingericht en kijkt meestal uit een ander gezichtspunt dan men in een gemeente doet. Spreker besprak de regeling van de door de predikanten ontvangen vacaturegelden en het zou volgens spr. nog niet zoo gek zijn als deze in een bepaalde kas werden gestort. Ongetwijf-eld zal er ook wel eens critiek zijn op het werk van den raad van beheer. Spr. wilde de zaken principieel bespreken en bnengt nog eens naar -voren het verzet dat in feite en principieel is gerezen. Er zijn er die het onjuist achten dat aan een kerkvoogdij de verplifchting werd opge- legd aan een centrale kas te betalen. De ver eeniging van protesteerende kerkvoogdijen heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage hier over laten beslissen, waarbij is komen vast te staan, dat de raad van beheer juridisch het recht heeft de aanslagen aan gemeenten op te leggen. De protesteerende kerkvoogdijen hebben eerlijk verloren. Zij mogen niet voort- gaan tegen de uitspraak van den rechter in, te protesteeren. Er zijn nog heel wat gemeenten, die moeten betalen. Steeds zien wij echter dat meerdere gemeenten zich gaan voegen onder den raad van- beheer. Spr. heeft zich de vraag gesteld of voor den raad van beheer niet de tijd is gekomen een streep te halen door oude reke- ningen. Moet men terwille van 'n bepaald bedrag voorbij zien een groot belang der Ned. Herv. Kerk en moet het stoffelijke niet verre achter gesteld worden bij het geestelijke be lang, dat hieruit voortvloeit? In dien geest wil de vereeniging haar werk voortzetten. Tenslotte gaat het er om zooveel mogelijk de stoffelijke en geestelijke belangen van an dere gemeenten te dienen. Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus. Met deze woorden besloot spreker zijn duide- lijike uiteenzetting. Te half een werd de vergadering geschorst en werd door het hoofdbestuur aan de aan- wezigen een koffiemaaltijd aangeboden. Na afloop hiervan was nog even gelegen heid om te genieten van het schoone strand- en zeegezicht op den boulevard, waarna te half 2 de provinciale afdeeling Zeeland in een huishoudelijke vergadering bijeen kwam. Bij de ingekomen stukken was een ontslag- aanvrage van den heer M. Laernoes als voor zitter der afdeeling. Wegens ziekte spijt het den heer Laernoes-zijn functie te moeten neer- leggen. Be voorzitter sprak den heer Laernoes, die thans nog een oogenblik aanwezig was, toe. Spr. berhaalde de bede in zijn openingswoord gesproken, n.l. dat God hem kracht geeft om zijn kruis te dragen en dankte hem voor de diensten aan de vereeniging bewezen. Tevens is ingekomen een schrijven van de kerkvoogdij van Hoofdplaat, dat zij zich niet kan aanslui- ten. De voorzitter hoopte dat deze gemeente alsnog op haar besluit zal terugkomen. De secretaris bracht vervolgens fiet jaar- verslag over 1936 uit. Het aantal aangeslo- ten kerkvoogdijen is met 2 achteruitgegaan en bedraagt thans 42. De secretaris besloot zijn verslag met den wensch, dat steeds meer- deren alsnog zullen besluiten toe te treden. De rekening over 1936 sloot met een batig saldo van f 247,46. De penningmeester merkte daarbij op, dat het achteruitgaan in ledental -een bedenkelijk verschijnsel is, want ook hier is geld de groote factor voor het doel, waarvoor de vereeniging strijdt. Boeken en bescheiden van den penning meester werden staand-e de vergadering nage- zien en in orde bevonden. De aan de beurt van aftreden zijnde be stuursleden de h-eeren Hoegen van Hoogen- lande te Serooskerke en Van Oeveren te Brui nisse, werden bij acclamatie herkozen. In de vacature ontstaan door het bedanken van den heer M. Laernoes werd gekozen Mr. A. van der Hoop te Middelburg, die deze benoeming aanvaardde. Bij de rondvraag wees de heer De Bruijne uit Ter Neuzen op de noodzakelijkheid van betere samenwerking tusschen het college van kerk voogdijen en kerkeraad. De heer M. Laernoes betuigde schriftelijk dank voor de tot hem gerichte woorden. (Vervolgens kwam in behandeling het refe raat van den heer Mr. A. de Jong te Mijns heerenland over het onderwerp: ,,De nieuwe regeling der pacht". Na de gebruikelijke rondvraag sloot de voorzitter deze bijeenkomst. ONGELUK OP HET VUEGVELD TE VLISSINGEN. Toen Woensdagavond de laatste vlucht per zweefvliegtuig op het vliegveld Vlissingen zou plaats hebben, stond, volgens de Midd. Crt., de 16-jarige Minderhout uit Middelburg, sedert enkele maanden lid der Walchersche Zweefvliegclub bij het wiel waarlangs de kabel van auto tot toestel loopt, op post. Blijkbaar door niet voldoende oplett-en op de vlaggen- seinen is toen een ernstig ongeluk voorge- komen. M. wilde den kabel op zijn plaats leggen, juist toen men aan de andere zijde van het veld- begon te trekken. De rechterhand van M. werd door den tros gegrepen en drie vingers afgesneden, terwijl oak de -pink deer- lijk gehavend werd. Alleen de duim bleef aan de hand over. M. had de tegenwoordigheid van geest naar den hangard te loopen, waarmede in verband met d-e mili-taire nachtoefening verschillende personen aanwezig waren. De pols werd afge- bonden en de gewonde per auto naar Dr. Huijsman vervoerd, die na behandeling, den jongen naar het gasthuis te Middelburg ver- voerde. De hoop, vliegenier te worden, is voor M. voor altijd vervlogen. VEEDACHT VAN MEINEED. De marechaussee te Axel heeft aangehou- den en ter beschikking van de justitie te Mid delburg gesteld, zekere I. M. Y., huisvr. de B., wonende te Zuiddorpe, als verdacht van mein- eed, welke zij zou hebben afgelegd ter terechit- zitting voor burgerlij-ke zaken van het kanton- gerecht te Ter Neuzen. DE MOSSELCULTUUR. Men schrijft aan de Midd. Crt.: Reeds twee jaren is het mosselbedrijf en de mosselhandel gecentraliseerd in het Oentraal Verkoopkantoor voor mosselen te Bergen op Zoom. In 1936 waren er zeer ernstige klach- ten over de handelingen van sommige perso nen, die hun macht v-erkeerd gebruikten. Door ingrijpen van hooger hand is daar gelukkig 'n einde aan gekomen. Sedert dien tijd is de levering van mosselen door de kweekers voor 95 geheel tot hun tevredenheid geschied. Wel zijn er nog eenige fouten, maar een stelsel zonder fouten is niet denkbaar. Bovendien de uibzondering bevestigt den regel. Een grief van de kweekers over het algemeen genomen is nog dat de handel niet vrij is; dat niet ieder die wil, in mosselen kan hand-elen. Alleen hij, die de voorgaande jaren 193319341935 handel heeft gedreven, mag op de bekende centra handelen, de rest is buitengesloten. Dat daardoor het particulier initiatief wordt 'ge- -dood, spreekt vanzelf. Wellicht -komt evenwel door de nieuwe regeering meer vrijheid. Het is natuurlijk de groote vraag of dit mogelijk en wenschelijk zal zijn. Het is dan ook geen wonder, dat in kringen van belanghebbenden deze vraag druk wordt besproken. Krijgen we evenals een onzer groote partijen wil: ordening? en zal dan het mosselbedrijf tot proefkon-ijn worden ge- bruikt? Dat is niet te hopen. De mosselcul- tuur en -handel leent zich slecht tot proef- nemingen en de ondeningsgedachte is nog niet gaar genoeg om op tafel te worden gebracht. In mosselkweekerskringen is men over het algemeen zeer tevreden over de gevolgde tactiek van de hedendaagsche best-uurders te Bergen op Zoom. Men gelooft in hun goede bedoelingen. Men heeft in die heeren vertrou- wen. En directeur> en regeeringscommissaris hebben dit ten voile. Resumeerend komt men tot: le. dat sedert September '36 de verkoop en de levering van t mosselen voor de leden is veilig geweest; 2e. dat geble-ken is, -dat de algeheele macht bij be langhebbenden (plaatselijk geinteresseerden, zelf kweekers) niet veilig is; 3e. dat de tegen- woordige leiding boven dit te prefereeren is. Laat de Regeering de kweekers los, dan alles vrij. -Maar geen proefnemingen van de een of andere machthebber. VRIJZ. HERVORMDEN IN ZEELAND. Dezer -dagen hield de provinciale vereeniging van Vrijz. Hervormden onder voorzitterschap van den heer Nots Paap te Middelburg, haar jaarvergadering. Volgens het jaarverslag van den secretaris C. M. van den Broecke blijkt er leven te zitten in vrij-zinnig Zeeland, al zijn de moeilijkheden groot. Te Oostburg werd een afdeeling opgericht en te Retranchement is ze in voorbereiding. De onderhandelingen met de groep van vrijzinni'g godsdienstigen in Ter Neuzen hadden niet het gewenschte gevolg; men heeft zich daar aangesloten bij den Nederlandschen Protestantenbond. Bijdragen werden verleend aan de gemeente Ouwerkerk, de studiekas in verband met het a.s. jubileum en aan het Zuiderzeefonds. Als bestuurslid werd herkozen Ds. D. Faber te Oostburg; gekozen werden Ds. L. A. F. Reddingius en de heer M. Poldermans, beiden te Zierikzee. -Ds. Reddingius besprak het kerkprobleem en de gevaren voor de vrijzin- nige fractie. Het rapport van het hoofdbe stuur spreekt veel duidelijker taal dan de rap- porten van Kerkop-bouw en Kerkherstel. Met nieuwe reglementenbundels verandert men de mentaliteit der menschen niet. Spreker wil niet, dat de afgevaardigden zich zoo maar zul len vereenigen met de meening van de min- derheid. De voorzitter onderschreef dit met instemming der vergadering. Volgend jaar zal de vergadering te Zierikzee plaats hebben. De vergadering werd door den voorzitter met -een korte rede gesloten. Polsader doorgesneden. Gisteren kwam mej. P. D. R. te Besch- kapelle met haar hand zoodanig in aanraking met -glas, dat haar polsader werd doorgesne den. De ontstane wond was van dien aard, dat de te hulp geroepen geneeskundige directe overbrenging naar het ziekenhuis te Ter Neu zen noodzakelijk achtte. Benoeming dijkgraaf en gezworene. Op de Dinsdag gehouden vergadering van ingelanden van den polder Aan- en Gen-der- dijke is benoemd tot dijkgraaf de heer H. L. de Regt te Ter Neuzen, zulks inplaats van wijlen den- heer J. de Mul, en tot gezworene de heer Anth. Dekker Wzn te Zaamslag. NED. HERV. KERK. Aangenomen het beroep naar Hantum Ds. J. W. van de Hell te IJzendijke, die reeds eerder de toezegging van beroep aannam. DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Kon. Ned. Voetbalbond. Afd. IV. Promotie-cOmpetitie Tweede Klasse. Het schijnt, dat de competitieleiding naar het einde verlangt want reeds thans is de retumwedstrijd MWWillem n ingesteld, welke clubs vorige week elkaar hebben ont- moet, waarbij Willem n de overwinning be- haalde. Zoo Willem n ook ditmaal de beide punten weet te veroveren, is de beslissing ge- vallen en keert deze Tilburgsche club in de Eerste Klasse terug en zal de Limburgsche hoofdstad geen Eerste Klasser meer bezitten. MiW weet echter dat deze wedstrijd haar laatste kans is en zoo kan men te Maastricht een zeer hevige kamp v-erwachten. Gelukt het aan de thuisclub de overwinning te beha- len, waarop wel kans is,, gezien de kleine 43 overwinning van Willem -H op eigen terrein, dan komen beide clulbs weer op gelijken voet en ziet het er naar uit, dat er uiteindelijk toch weer een verlengstukje aan deze com- petitie zal moeten komen door een beslissings- wedstrijd. Miranda gaat thans haar tegen- stander van vorige week opzoeken en is bij Middelburg te gast. Mogelijk dat Middelburg uit deze ontmoeting haar eerste -overwinning kan weten te peuren, doch dit baat haar niets meer, noch doet dit Miranda schade, want beide clubs hebben voor dit jaar hun kansen reeds teniet zien gaan. Promotie-competitie Derde klasse. Door de nederlaag te Souburg geleden heeft Terneuzen haar kansen aanmerkelijk zien dalen en staat zij thans aan den vooravond van haar degradatie. Het gaat de rood- zwarten in dezen voor haar zoo belangrijken s-trijd niet mee, doch dat is nu eenmaal het risico van een slechte winter-competitie. Al zijn de vooruitzichten dan ook slecht, zij moet maar denk-en: Nog is Polen niet verloren! Er is nog een kansje, dat de einds-tand van deze promotiecompetitie de drie gegadigden weer op gelijken voet brengt. Maar, en nu komt het, het benutten van die allerlaatste kans is, dat -zij in den- komenden wedstrijd Terneuzen Axel de overwinning behalen. Een gelijk spel baat de rood-zwarten niet meer, dan is voor Terneuzen het pleit beslist, en zal Axel of RCS de eerepalm wegdragen. Het parool voor deze ontmoeting luidt dus: alles of niets. Zoo Terneuzen er in- mocht slagen de beide punten te verkrijgen, dan komt het er voor Axel op aan om thuis spelend ROS te kloppen en komen alle clubs met 4 punten aan de eind- streep, waardoor alien nogmaals eenmaal tegenover elkaar in het veld moeten komen. Terneuzen heeft het dus niet meer in eigen hand of zij al of niet Tweede Klasser zal blij- ven en dat is al een groote handicap. Het is onnoodig Terneuzen te wijzen op de nood zakelijkheid eener overwinning, de spelers weten dit drommels goed, welnu, dat zij daar- naar weten te handelen! Zeeuiwsche Voetbalbond. Al nadert het einde der competitde in de le Klasse, afdeeling B, met rassche schreden, toch is een vrij-wel volledig programma inge steld, want vier ontmoetingen zijn uitgeschre- ven. De Ter Neuzensche Boys gaan naar Breskens om het tweede elftal van Breskens te bekampen, waarbij vermoedelijk een kleine overwinning van de Boys als uitslag zal zijn. De reserves van Hoofdplaat ontvangen de Com Boys en ook zal het bezoekend elftal wel de beide punten mede naar huis kunnen nemen, al zullen de aanstaande Derde Klas- sers zich dan van een betere zijde moeten doen kennen dan vorige week te Ter Neuzen het geval was. De reserves van Oostburg en Hulst komen te Oostburg tegenover elkaar te staan, waarbij de beste kansen aan de thuis club moeten worden gegeven, evenals bij de ontmoeting SchoondijkeAxel 2, te meer waar het eerste elftal van Axel wel zal zorgen, dat de beste krachten uit haar tweede elftal als reserves op het terrein van Terneuzen zullen gereed staan, zoo dit onverhoopt mocht noo- dig blijken. Ulvenhout, 3 J-uni 1937. Amico, Ge weet 't al, 'k heb in m'nen vorigen brief er van gerept: Dre IH is veurgoed op den hof. Frisch, jong bloed kwam daarmee in 't be- -drijf; weer staat 'men jongen boer (naast mij) aan 't -stuur! En als xk 'm daar over den erf zie stappen in z'n, nog nieuwe pilo- sche broek, steuvig in de vierkante „kisten" van schoenen, mee zolen van twee centimeters dik, de mouwen halverweuge d'armen opge- stropt, armen als mahoniehout zoo bruin en hoekig als ze van 'nen dchten kearel motten zijn, den trotschen -donkeren nek vierkant en breed op 't schouwerkruis, z'n zwarte haar •blaauw zie glanzen onder den halfschaduw van den notenleer en 'k zie 'm daar gaan mee -den rustigen gang van 'n krachtig, lenig dier, wat niks ontgaat, dan dan slaat er 'nen golf deur m'n bloed, dien 'k ginnen andie- ren naam kan geven, dan ,,geluk". 't Geluk van de zekerheid eenmaal 't stuur van den hof te kunnen overgeven in 'n paar knuisten, die genogt gespierd en taai zullen zijn om 't roer te houwen in tij en ontij, in weer en wind, maar 66k in tijen van veur- spoed, als alles bekanst van eigens gaat, maarwanneer dhn veural 't roer rustig en krachtig gehanteerd mot worden! Want -daar gaan meer bedrijven naar den kelder kort na den veurspoed, dan lang na den teugen- spoed! De faillisseimentslijsften kort na de vette jaren, waren langer, amico, dan die in de leste magere jaren Maar als ik m'n boske daar zie gaan mee den langzamen, aangeboren tred van den boer, den grooten, rustigen pas den echten boer eigen, dan heb ik telken-s weer opnieuw meer vertrouwen in deus jonge keareltje, dat 's mergens om vi-er uren den zwaren dag -tege moet gaat, als 'n feest! Nou, in deus tij van vollen zomer, veur dag- en-dauw de velden intrekt mee de gereed- schappen, locht op den vierkant'en schouwer, 'n stukske zeep in den broekzak en veur ie aan 't werk gaat boven van 't ronde boog- brugske dudkt in de mergenkoele Mark en zwemmende z'n eigen wascht en plast in 'n bad van borrelend schuim! En als ik 'm dan tien minuiten later, frisch en pittig als 't be- daauwde gewas, zingende als 'nen mearel, aan den arbeid zie trekken, daar onder -d'opkomen- de zon, dan dan slaat weer zo'nen breejen golf van vertrouwen deur m'n ziel erf dank ik stillekens God veur deuzen laten troons- opvolger! Jaha! Troonsopvolger! Want als ik nou m'nen grand afkijk, m'n velden, mee 't bonte vee, aan weerszijden -de Mark; als ik ben in m'nen akkers, waar 't koren alweer hoog te pluimen staat in de tin- ten van den terwe, den rag en den -garst, m'n eerpelland waar de -goudgele nieuwe patatten mee duuzenden in den grand zitten; de hofstee eigens, mee -de soliede bouwsels van huis en stallen, schuuren en zulders, den bloeienden erf en 'k zie ieverans m'n volk op slag in deus tij is 't druk! 'k zie 't vrouwvolk melken, d'arbeiers hooien, wijerop zie 'k ze in de groentes, dan dan pak ik m'nen Dre HI bij z'nen schouwer en 'k wijs 'm -dat allegaar. ,,Zie, Dre, daar gunderwijd, teugen -dieen boschmuur aan, daar zetten we volgend jaar niks uit, dieen grand mot rusten; daar, die peeenvelden, zie ze leggen nou sjuust in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 7