ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN WERD SPIERWIT VAN LENDENPUN KLOOSTERBALSEN No. 9613 tweede blad VRIJDAG 4 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen EN DACHT TE BEZWIJKEN AKKER'S ORIGIN EEL TER INZAGE MIJN WAS IS WITTER DANEENZWAAN DAT HEEFT DE RADION GEDAAN Dank zij KLOOSTERBALSEN is zjj weer gezond en vroolijk „Geen goud zoo goed" TER NEUZENSCHE COURANT ,--.¥iHrtT 4KV*qn ->V'»»*iWW®JS^WgW*ar«,«3CV«aK' ONTHULLING MONUMENT WIJEEN KONINGIN-MOEDER TE BAARN. De onthulling van het monument, hetwelk te Baarn voor wijlen de Koningin-Moeder is opgerioht zal Zaterdagmiddag door Prinses Juliana en Prins Bernhard geschieden. H. M. de Koningin zal met groot gevolg de plechtigheid bijwonen. DE KABINETSFORMATIE. Donderdagochtend heeft minister Colijn te zijnen (huize minister de Wilde ontvangen ter bespreking van de kabinetsformatie. DINER AAN DR. COLIJN AANGEBODEN. Door de leden van het Kabinet is aan den Minister-President Donderdagavond een diner in het hotel Kurhaus aangeboden. DE GROND WETSHERZIENING. De vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal in verband met de grondwetsherziening, zal worden gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer op Zaterdag, 5 Juni a.s., des nam. te kwart voor drie uur. „DE JAVA" WORDT OPGELEGD. Bij Kon. besluit is bepaald dat met een door den minister van defensie vast te stellen datum Hr. Ms. kruiser „Java" in dienst zal worden opgelegd, en is met dien datum, de kapitein-luitenant ter zee J. J. A. van Stave- ren, eervol ontheven van het bevel over dien kruiser. DE N. S. B. EN DE DUITSOHE REGEERING. Het Tweede Kamerlid ir. Albarda heeft den ministers van buitenlandsche zaken en van justitie de volgende vragen gesteld: I. Hebben de ministers kennis genomen van een bericht, volgens hetwelk aan een Nederlandschen ingezetene te Utrecht, die gastvrijbeid wilde verleenen aan een bloedver- wante uit iDuitschland, een formulier uit Duitschland ter invulling is toegezonden, van welk ingevuld formulier een tweede exem- plaar moest worden aangeboden ter afteeke- ning of afstempeling op een bureau van de N.S.B. te Utrecht, en zijn zij bereid te doen onderzoeken of dat bericht juist is? 2. Zijn de ministers voorts bereid te doen onderzoeken, of het waar is, dat op het z.g. hoofdkwartier der N.S.B. aan den Nederlan- der, die het formulier ter afteekening of af stempeling aanbood, vragen zijn gesteld omtrent zijn politieke richting en omtrent de wijze, waarop hij op 28 Mei als Nederlandsche kiezer zijn stem had uitgebrachit, en dat de afteekening of afstempeling van het formulier ia geweigend, toen die Nederlander op de vragen terecht niet wenschte te antwoorden? 3. Indien het in de beide hierboven staan- de vragen venmelde geheel of voor wat de hoofdzaken betreft waar is, zijn de ministers dan niet van oordeel, dat de feiten grond geven voor de meening, dat tusschen de regee- ring van Duitschland en de N.S.B. een verbin- ding bestaat, die abnormaal moet worden genoemd, aangezien het bewijzen van admini- stratieve idiensten aan een buitenlandsche regeering wel kan liggen op den weg van een gezantschap of van consulaten, maar niet van 'n particuliere organisatie van Nederlanders 4. Achten de ministers het toelaatbaar, dat hier te lande door Nederlanders ten behoeve van een buitenlandsche regeering en blijkbaar in opdracht van deze, een onderzoek wordt in- gesteld naar de politieke gezindiheid van Nederlanders? 5. Zijn de ministers bereid mede te deelen, tot welke handelingen of maatregelen de hier boven vermelde feiten, indien zij juist zijn, him aanleiding geven? DE REDEVOERINGEN OP DE VERGADERING DER GEREF. JONGEL. TE MIDDELBURG. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Krijger, in verband met de radio-uitzen- ding van redevoeringen en toespraken ter ver gadering van den Nederlandschen Bond van jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag op 6 Mei 1937, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken geantwoord: De controle op de gedeeltelijke uitzending van de N.C.R.V. (uit Middelburg) van den 49sten bondsdag van den Nederl. bond van jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag werd, naar den minister uit van de radio-omroep controle-commissie verkregen inlichtingen is gebleken, niet preventief uit- gieoefend. Gelet op den persoon van de sprekers en mede gelet op de practijk van dergelijke uit- zendingen in vorige jaren, achtte de radio- omroep controle-commissie geen termen aan- wezig vddr de .uitzending den tekst van de op genoemden bondsdag uit te spreken rede voeringen voor zoover deze zouden worden uitgezonden, bij de N.C.R.V. op te vragen. Ook bij nadere overweging is de minister van gevoelen, dat van de gelegenheid om on- gecontroleerd het gesprokene uit te zenden of te doen uitzenden niet een veel ruimer gebruik is gemaakt dan met het oog op den inhoud van gedeelten der redevoeringen en toespraken toelaatbaar is te achten. Wat be treft de redevoeringen van de beide in de vragen bedoelde ministers, de eene was een- voudig een toespraak, die geheel buiten de politiek omging, terwijl de andere handelde over de beteekenis van dr. A. Kuyper voor de opleving van het Gereformeerd beginsel en een historische schildering gaf van het leven en werken van dezen staatsman. Ten aanzien van een enkele passage in het dankwoord van den voorzitter kan worden toegegeven, dat deze niet beantwoordde aan het bepaalde in artikel 2, 2e lid, van het radio-reglement 1930. Hierbij zij echter aangeteekend, dat dit ge- improviseerde dankwoord werd opgenomen op 'n gramophoonplaat en de spreker wist, noch bsvroeden kon, dat zijn woorden later per radio zouden worden uitgezonden. Gebleken is, dat door een commissie na de op een gramophoonplaat opgenomen redevoe- ring van dr. Colijn abusievelijk ook het dank woord van den voorzitter, dat op dezelfde plaat was opgenomen, is uitgezonden. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, wer- den geen termen aanwezig geacht de N.C.R.V. te dezer zake ter verantwoording te roepen. In een en ander heeft de minister -geen aan leiding kunnen vinden am bevestigend te be- antwoorden de vraag, of hij bereid was, te bevorderen, dat het rechtsgevoel worde bevre- digd door andere politieke partijen vo6r 26 Mei gelegenheid te geven voor de microfoon te spreken over de beteekenis voor ons volk van de beginsel en, die zij voors taan en, des- gewenscht, over de beteekenis van hun over- leden of nog in leven zijnde leiders en van him lijist aianvoerder.s RAO 7-A (Ingez. Med.) NAZI-VERPLEEGSTERS ONTSLAGEN. Naar de ,,.Standaard" verneemt, zijn vol gens besluit van B. enV/. van Amsterdam, een vijftal leerling-verpleegsters in het Wil- helmina-Gasth'uis, aldaar, die onder het perso- neel van het ziekenhuis propaganda voor de N. S. B. hebben gemaakt, en naar bij onder zoek gebleken is, lid waren van de N. S. B., op .grond van dit laatste feit met 1 maand salaris uit den gemeentedienst ontslagen. DE DEBACLE VAN DE N.S.B. Naar de a.-r. „Rotterd." verneemt, is aan al het personeel, dat werkzaam was ten kan- tore van „Volk en Vaderland" op de Oude Gracht te Utrecht ontslag aangezegd. Reeds v66r de verkiezingen was geleidelijk aan een vijftal leden van dit personeel ontslag verleend uit bezuinigings-motieven, doch thans heeft men het heele personeel van de administratie en de boekhouding van bet weekblad, ontslag verleend. Daar de N.S.B. nog huur heeft aan het perceel, zal dit thans nog niet ontruimd worden; wel wordt het onbewoond, daar ook aan den concierge ontslag .gegeven is. Drie man zijn voorloopig nog in dienst gehouden om de zaken af te wikkelen. Naar het blad verder verneemt, is het plan een en ander over te brengen naar Leiden, waar het „Nationale Dagblad" wordt gedrukt. De „stroppen", welke op het „Nationale Dagblad" worden geleden zouden zeer aanzien- lijk zijn en het is niet- onmogelijk, dat bin- nenkort de uitgave zal worden gestaakt. NOOD DER SLAGERS. In de Woensdag te Nijmegen voortgezette algemeene vergadering van den Nederland schen R.-K. Hanzebond van slagerspatroons zijn, volgens het „Handelsblad", weer zeer scherpe discussies gevoerd over de crisis- lasten, die op het slagersbedrijf drukken. De meest-e sprekers betoogden, dat de tijd van het indienen van verzoeken voorbij is en dat de noodtoestand vereischt, dat een zoo scherp mogeiijke actie wordt gevoerd. In overweging werd gegeven de bedrijven te sluiten en zoodoende de vleeschvoorziening te stagneeren en ontslag van personeel op groote schaal te doen geschieden. De heer Jansen, adjunct-directeur van het bureau van den R.-K. Middenstandsbond waar- schuwde de vergadering met nadruk tegen het doen van overijlde stappsn, waarvan het resul- taat zeer problematiek geacht moet worden. Spreker adviseerde het hoofdbestuur een bianco volmacht te geven voor het voeren van een actie, zooals het bestuur het meest gewenscht zal voorkomen. Ook de voorzitter, de heer Scholtes, drong aan op beheerschte besluiten. Spreker wees crop, dat een actie het meeste resultaat zal opleveren, indien deze in samenwerking met de andere slagers- organisaties gevoerd wordt. Gezien de uiter- sten nood moet het denkbeeld van sluiting der zaken en aldus stagneering der vleeschvoor ziening niet geheel worden verworpen. Voorts is bee hoofdbestuur voornemens raambiljetten te verspreid-en, waarin de lasten, die op het vleesch drukken, staan aangegeven. De vergadering besloot vervolgens het hoofdbestuur een bianco machtiging voor de te voeren actie te geven. Op voorstel van het hoofdbestuur en onder luide instemming van de vergadering werd vervolgens foesloten tot het zenden van het volgende telegram aan den voorzitter van den Raad van Ministers: ,,De Algemeene Bondsvergadering van den Katholieken Hanzebond van slagerspatroons wendt zich nogmaals tot Uwe Excellentie om den grooten nood tot uiting te brengen. Na telegram van 20 Maart aan Uwe Excellentie is nog steeds geen maatregel tot verlichting in nood getroffen. Integendeel nam druk van lasten nog dagelijks toe. Vragen met grooten nadruk ingrijpen Uwerzijds opdat op korben termijn lasten van ons bedrjjf worden afge- wenteld en bestaan voor duizenden kleine zelfstandigen wordt gered." Hierna kwamen in behandeling de gecom- bineerde voorstellen inzake afschaffing van de vet-belasting. Besloten werd, dat het hoofd bestuur ervoor zal ijveren deize afschaffing tot een feit te maken. Een besluit in gelijken zin werd genomen inzake de voorstellen tot af schaffing van de omzetbelasting. Met betrekking tot deze aangelegenheid door AGATHA CHRISTIE. 66) Venvolg. „U houdt er typische inizichten op na, sir," zei Battle met een, knipoogje. „Als u die trauw blijft, zult u daarginds een merkwaar- dig goede koning zijn." ,,Dank je, Battle", zei Anthony met een zucht. ,,U lijikt er niet bepaald blij, mee, meneer," „iOch, dat weet ik niet. 't Lijkt me niet onaardig. Maar 't is geregeld werk. En dat beb ik tot dusver altijd angstvallig verme- den." „U vindt het zeker uw plicht, meneer?" Beware nee! 't Idee! 't Is om een vrouw, Battle, bjj dat soort dingen is er altijd een vrouw in het spel. Om haar een behoorlijk leven te geven zou ik tot nog heel wat an- ders in staat zijn.'" Zeker, meneer." Jk heb alles zoo geregeld, dat de baron en Isaacstein niet kunnen mopperen. De een wil een koning hebben en de ander pe troleum. Ze krijgen allelbei wat ze willen eh ik krijg... o, genade... Battle, ben je wel eens verliefd geweest ,,Ik ben erg gehecht aan Mrs. Battle, sir." „Erg gehecht aan Mrs...! O, kerel, je be- grijpt niet, waarover ik't heb. Dat is heel wat anders." ,,Neem me niet kwalijk, sir... maar uw be- diende staat buiten te waehten." .Boris! Warempel? 'n Merkwaardige kerel. Wat een zegen, dat die revolver tijdens die vechtpartij afgegaan is en de juffrouw in kwestie geraakt heeft. Anders had hij haar beslist haar nek omgedraaid en dan hadden jullie hem willen ophangen. Die aanhankelijk- heid van hem aan de CKbolovich dynastic is gewoonweg merkwaardig. Neem die geschie- denis met mij. Michael was een half dozijn uren dood of hij had zich al aan mij vastge- klemd en hij kon met geen mogelijkheid we- ten, wien hij in werkelijkheid voorhad." Instinct", zei Battle. ,,Net ads een hond," ,,'n Verduiveld lasting instinct vond ik het in 't begin. Ik was doodsbang, dat hij den iboel verraden zou, dat hij jou op een idee zou brengen. Ik zal maar even geen kijken, wat hij wil." Hij ging door de openstaande deuren het terras op. Rechercheur Battle keek hem na en keerde zich daarna weer naar de lamlbri- zeering. „Dat zal daar wel marcheeren", vertelde hij aan de betimmering als zijn opinie. Buiten stond Boris vol ongeduld op de komst van Anthony te waehten. „Meester", was het eenige dat hij zei toen Anthony verscheen. Meteen keerde hij zich am en liep het terras af. In ddn Verwondering over die manoeuvre ging Anthony hem achterna. Bij den hoek van het huis foleef Boris staan en wees ergens rechts voor zich uit. De ballustrade was daar uitgebouwd tot een bank en op die bank zaten, duidelijik zichtibaar in het heldere maanlicht, twee menschen. „!Hij is een hond", zei Anthony in zichzelf, ,,en nog wel een van een speciaal ras. Een pointer!" (Hij liep naar de bank toe. Boris verdween in de schaduw van de haag. Bij zijn nadering stonden de beide menschen op. De eene was Virgina, de andere... „Hallo, Joe", zei een bekende stem. „Je hebt een goede keuze, dat moet ik zeggen." ,,Wel heb ik van m'n leven! Jimmy Mac Grath!" riep Anthony uit. ,,Hoe kom jij in 's hemelsnaam zoo opeens hier?" „0, die expeditie naar 't binnenland is op niets uitgeloopen. Goud, ho-maar! En op een goeien dag een stel van die halfbloeden die de brieven wilden koopen. Boden me een ge- weldigen prijs en toen ik nee zei, scheelde 't een haartje of ik had 'n mes in mijn rug ge- had. Dat was niets, aan dat soort dingen raak je daar wel gewend, maar 't braeht me aan 't nadenken ik kwam tot de conclusie, dat ik jou misschien voor iets heel anders had laten opdraaien, dan ik dacht. En toen ik dat j uitgemaakt had, bedacht ik dat je in dat ge- val wel hulp noodig zoudt hebben en dus ben ik je' toen met de volgende boot achterna j gegaan." ,,Wat flink van hem, he," zei Virginia. Ze stak haar arm door dien van McGrath en j gaf hem een dankbaar kneepje in zijn hand. ,,Waarom heb je me nooit verteld, dat hij zoo'n j schat was? Dat ben je, hoor Jimmy, een echte schat!" ,,Zoo opi>ervlakkig lijkt 't, dat jullie 't nog- al goed met elkaar kunt vinden", zei An thony. I ,,Ein of!" zei McGrath. ,,Tk was naar tijding van jou aan 't rondsnorren en toen hebben ze me met haar hier. aangesloten. Gelukkig was ze heel anders dan ik dacht, ik dacht zoo een van de upper ten voor me te zullen krijgen en ik hield m'n hart al vast." „CHij heeft me alles van de brieven ver teld", zei Virginia. ,,En eerlijk gezegd, voel ik me wel een beetje beschaamd, dat ik er zoo gemakkelijk afgekomen ben. Als je be- denkt, hoe of liever waarom hij ze gekregen heeft." ,,Als ik had geweten, wat voor soort vrouw ze was", zei Jimmy galant, „had hij ze niet deelide de heer Jansen nog mede, dat de drie i landelijke middenstandsbonden een actie be- gonnen zijn om tot afschaffing van de omzet- belasting te geraken. Wat aangaat de voor- stellen tot het wegnemen van de onrechtvaar- j digheden der vleeschkeuringswet werd van bestuurszijde medegedeeld, dat er een voor- ontwerp van wet is tot wijziging der vleesch keuringswet. Op dit ontwerp is door de lan delijke bonden een praeadvies uitgebracht, dat voor 80 tegemoet komt aan de verlan- gens der slagers. Het waehten is nu op de bijeenkomst van de nieuwe Tweede Kamer en op de vorming van een nieuwe regeering, die deze aangelegenheden te behandelen zullen hebben. Nadat omtrent eenige aangelegen heden door het hoofdbestuur inlichtingen waren verstrekt is de vergadering gesloten. DE ECONOMISOHE POSITIE VAN NEDERLAND. Aan het verslag van den president van de Nederlandsche Bank N.V. wordt het volgende ontleend: Het jaar 1936 zal in de geschiedenis van de economische en financieele wereldontwikkeling als een belangrijk tijdperk worden geboek- staafid. In verschillende opzichten traden wij- zigingen in of deden zich invloeden gelden, welke de richting, die de wereld in de naaste toekomst zal volgen, scherper belichten. De beweging der eonjunctuur volgt een sterk stijgende lijn. De prijzen, in het bijzonder die van grondstoffen, vertoonen een belangrijke verhooging. De uitspraak schijnt niet overdreven, dat in 1936 de wereld, als geheel genomen, bevrrjd is van den uiterst zwaren druk, dien de in 1929 begonnen crisis heeft uitgeoefend. Het vorenstaande mag intusschen niet uit het oog doen verliezen, dat de thans gescha- pen toestand geenszins als gezond en zonder gevaren voor de toekomst kan aangemerkt worden. Tegen een dergelijke opvatting ver- zet zich het voortbestaan van tallooze kunst- matige en ongeizonde maatregelen. Dat daarnaast de tot het uiterste opgevoer- de bewapening een voomame oorzaak vormt van de grootere bedrijivigheid en van de inge- treden prijsstijging, idient mede tot voorzich- tigiheid bij; de beoordeeling van de toekomst te stemmen, Tenslotte dient in -dit verband gewezen te worden op den invloed, dien de sterk gestegen goudprodiuctie op het prijspeil zal oefenen. Een dergelijke stijging heeft, naar de in het verleden opgedane ervaring, in het algemeen slechts geleidelijk hare uitwerking. Thans ech ter valt, in verband met de algemeen inge- treden deprecdatie van de munteenheden, den omvang van de toeneming en het samenvallen met de andere, hierboven aangeduide, facto- ren, een aanmerkelijk snellere en krachtigere werking te verwachten. Alles tezamen genomen kan niet ontkend worden, dat de sedert de laatste maanden in gang zijnde ontwikkeling gevaren van infla- tionistischen aard in zich siudt, welke groote waakzaamheid en tijdig ingrijpen zullen eischen, teneinde zooveel mogelijk te voor komen, dat de balans met al te groote kracht naar de andere zijde overslaat. Ik zie niet voorbij, dat het peil, waarop de wereld zich bewoog vddrdat de algemeene crisis uitbrak, nog geenszins bereikt is. Op intemationaal monetair terrein valt als belangrijkste gebeurtenis te vermelden, de val van het zoogenaamde goudblok, dat in 1936 nog slechts bestond uit Frankrijk, Zwitserland en Nederland. In tegenstelling met vroeger gedane voor- spellingen, heeft bedoelde wijziging niet ge- leid tot grooter bereidheid am terug te keeren naar een intemationaal monetair systeem, gebaseerd op het goud. Evenmin is tot dusver een vermindering van beteekenis te bespeuren van de tallooze ern- stige belemmeringen, welke het intemationale goederenverkeer ondervindt. Van zekerheid op monetair gehied kan niet gesproken worden. Het moet uitgesloten wor den geacht, dat op monetair gehied stabiele verhoudingen zullen terugk-eeren, zoolang fun- damentale factoren van politieken, economi- schen en financieelen aard de orde verstoren en onrast wekken. Het valt niet te ontkennen, dat, als gevolg van den loop der omstandigheden invloed en gekregen. Dan zou ik ze zelf gebracht heb ben. Zeg jongyiensch, is de heele geschiedenis werkelijk afgeloopen. Is er niets meer, dat ik kan doen?" ,,Waarachtig!" zei Anthony. ,,Er is wel iets. Wacht etven hier..." iHij verdween door een van de zijdeuren naar binnen. Na verloop van een paar minuten kwam hij met een pakje weer naar buiten. Dat pakje stak hij McGrath toe. „Asjeblieft", zei hij. „Ga naar de garage en zoek de beste auto die je vinden kunt uit, verdwijn naar Louden en geef dit pakje op Everdean Square mummer zeventien af. Dat is het privd-adres van Mr. Balder. In ruil daarvoor krijg jij een cheque van duizend pond." JWat? Zijn 't dan de meanoires? En ik dacht, dat die verbrand waren?" „Wat denk je?" zei Anthony quasi-veront- waardigd. „Dat ik me z66 gemakkelijk laat beetnemen? Geen drie minuten na dat be- wuiste telefonische gesprek had ik de uitge- vers al aan den anderen kant van de lijn. Toen hoorde ik, dat 't andere bedriagerij was en daarnaar heb ik toen gehandeld. 'n Pakje van kranten gemaakt, precies zooals ze me gezegd hadden. Maar ik heb het „echte" pakketje in de safe laten wegsluiten en het andere aan den man die 't kwam halen, over- handigd. De m-emoires zijn aldoor in mijn betzit geweest." ,,iKnap gedaan, jongmensch", zei Jimmy. ,;Ot Anthony"", zei Virginia. „Je laat ze toch niet publiceeren?" ,,Daar kan ik niets aan doen. Ik kan Jimjrny hier niet in den steek laten. Maar je behoeft je niet ongerust te maken. Ik heb ze van 't begin tot 't eind gelezen en nu weet ik waarom de menschen altijd beweren dat de grooten der aarde nooit hun eigen memo ires moeben schrijven. Als schrijver is Stylptitch een mislukking. Hij doet niets dan poohen op z'n kunde als staatsman, leuke of pikante 0Telkens als het op kwam, kreeg ik ten gevoel of ik met nijptangen werd geknepen en ook of groote spelden In mijn lichaam prikten. Mijn werk moest ik laten liggen. Niets hielp en tk werd oud voor mijn tijd en onge rust over de toekomst. Toen begon ik met Kloosterbalsem, die ook voor mij een wondermiddel bleek. Hoe meer ik mij met Klooster balsem inwreef, hoe minder de pijnen werden en hoe beter ik mij voelde. Nu ben ik weer gezond en vroolijk." 8. L. te A. Onovertroffen bij brand- en snij wonden Ook ongeevenaard als wrjjfmiddel bij Rheumatiek, spit en pjjnljjke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/j ct. en f 1.04 (Ingez. Med l macht der circulatiebanken verminderd zijn. Dit is een onvermijdelijk en rechtstreeksch gevolg van het verlaten van den gouden standaard. Ik acht deze verandering in de positie der circulatiebanken een nadeel, om- dat dientengevolge het gevaar geboren wordt, dat overwegingen van politieken aard gewild of ongewild een grooteren invloed op de cir- culatiebank-politiek gaan oefenen. De goudproductie inderdaad vertoont een bij uitstek sterke stijging en steeg van 20.722.090 „fine ounces" in 1930 tot 35.254.000 fine ounces in 1936. De basis van de credietgeving is hierdoor aanmerkelijk verbreed. Dat hieruit gevaren kunnen voortvoeien, wordt algemeen erkend. Naast de indirecte middelen, welke de re- geeringen ter bestrijding van deze gevaren zouden kunnen aanwenden en die op het ter rein van handelspolitiek, binnenlandsche steunmaatregelen, bewapening, openbare wer ken en budgetair beleid gelegen zijn dient naar het mij voorkomt, de vraag onder het oog te worden gezien of verdere stappen mogelijk zouden zijn. Dat hierbij een voomame plaats dient gegeven te worden aan een voorzichtige gedragslijn van de zijde van het bedrijfsleven en het bankwezen, behoeft geen betoog. In de tweede plaats dient gewezen te wor den op de taak der centrale banken om bij hare credietpolitiek met de ontwikkeling van de intemationale eonjunctuur rekening te houden. Zoo ergens ordening op haar plaats zou zijn, dan is het op het terrein der goudproductie. Herstel. Ook Nederland kon zich in het afgeloopen jaar in belangrijke mate herstellen. Dat de gang van zaken in Nederlandsch-Indie als voornaam leverancier van grondstoffen in elk geval een sterke steun voor Nederland zou ge weest zijn, staat vast. Nederland heeft zich kunnen ontworstelen aan de crisismentaliteit en dat, zonder groote schokken, een verhetering van de aansluiting aan het wereldverkeer werd verkregen. Dat dergelijke schokken konden verfneden wordien, is, behalve aan de hiervoren vermelde inter- nationale samenwerking tot stabiliseering van de wisselkoersen, in belangrijke mate te dan- ken aan de rustige en hewonderenswaardige houding van het groote publiek, zoowel hier te lands als in- Ned.-Indie. De op het intemationaal verkeer gerichte bedrijven kwamen in het algemeen in een gunstiger positie. Hun rentabiliteit werd aan- anecdotes vind je er hieusch niet in. Van het eerste tot het laatste woord staat er niets, zegge niets, dat een politicus van het type Lomax zou kunnen choqueeren. Ik heb Bal- derson vandaag opgebeld en met hem afge- sproken, dat ik het manuscript v66r twaalf uur vannacht zou afleveren. Maar nu Jim my hier is, kan hij het karweitje zelf op- knappen." „Ik verdwijn," zei Jimmy. ,,Ik voel er ge- wel'dig veel voor om even duizend pond te gaan opstrijiken, te meer, omdat ik dacht, dat ze m'n n-eue voorbij gegaan waren..." ,jEen oogenblik", zei Anthony. ,,Ik moet Virginia nog wat vertellen... een soort van bekentenis doen. lets dat iedereen weet, maar dat ik haar nog niet verteld heb." ,,,'t Kan me niets schelen op hoeveel meis- jes en vrouwen je, vddr mij, verliefd geweest bent... tenminste zoolang je er niet over spreekt." „Vrouwen!" zei Anthony met een deugd- zaam gezicht. ,,Meisjee en vrouwen! Vraag James hier eens, met wat voor soort vrou wen ik omging, toen hij me den laatsten keer zag." ,,'n Collectie oude-jongejuff.rouwen om naar van te worden," zei Jimmy plechtig. ,,Nict 66n ebvan was onder de vijf en veertig." ,,Dank je, Jimmy," zei Anthony. ,,Jij bent nog eens een ware vriend. Nee, 't is veel erger dan wat jij dacht. Ik heb je, wat mijn naam betreft, voor den gek gehouden." ,,(Heet je dan anders?" vroeg Virginia ge- interesseerd. ,,Toch niet Pobbles of iets der- gelijks? Stel je voor, dat ik Mrs. Pobbles zou heeten!" ,,Jij den lit altijd kwaad /An me." ,,Ik geef toe, dat ik eerst gedacht -heb, dat je koning Victor was, maar dat heeft maar anderhalve minuut ged-uurd." (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 5