He ja! Dat zal een fijne wandeling worden! en datzijn WELFSCHOENEN Vulpenhouders TERNEUZEN 1-AXEL1 Bonte's GEBR. VAN GOETHEM - Sas van Gent k Nleuwe Graskaas groote Kaas-reclame MAAS TER NEUZEN Woonhuis en Inboedel te Slulskll. Moeders Speculaas prima H eaig 25 cent 45 cent Advertentien Het WOONHUIS netten Inboedel. OPENBARE VERK00P1N6 HET H UIS WIELAND - Dijkstraat 65 - Tel. 288 Sr j het Woon-enWinkelhuis Voefbalvereeoiging „Terneuzen,s J J. Bonte-van Mossevelde Moderne Slaapkamer PRIMA EIKEN SLAAPKAMER >1 WIJ LEVEREN U Firma Wed. ARIE H. DONZE WORDT VERMIST BEKENDMAKING. DONDERDAG 17 JUNI 1937, maar alleen wanneer U zorgt voor GOEDE SCHOENEN, die uw voeten den natuurJijken bodem geven I WELFSCHOENEN mogen niet nagemaakt worden. Denk U daar vooral aan, als een winkelier begint over„Net zoo goed als"LET OP HET MERK IN DE ZOOL. Alleen bij BEKENDMAKING. Firma P. J. van de Sande PROMQTIE-COMPETITIE 3e KLASSE K.N.V S. ZONDAG 6 JUNI A. S. Aanvang half drie Entree 30 cent. Wtrkloozen 15 cent. Kinderen 10 cent. geeftUwkinderen elken dag een paar stukjes bij hun boterham U zult 't zien, ze eten beter en 't is gezond. Overal verkrijgbaar a 35 cent per pond Vraagt het Uw winkelier DIJKSTRAAT 37 TER NEUZEN SPECIAAL VOOR VVONING1NRICHTING COMPLETE INSTALLATIE. GEEN DURE PRIJZEN MEER! Laat ons Uw begroting maken en U is tevreden. Fl. 99,50. X X van 4 tot 12 Juni 6 BESTE SOORTEN GOUDSCHE KAAS 6 PRIMA SOORTEN EDAMMER KAAS 3 SOORTEN KOMIJNE KAAS WT ELKE HOOPER VAN MINSTENS S POND KAAS GROOTHANDEL IN KAAS Denkt om ons GULDEN-PAKKET, nog slechts tot 12 JUIVI per pondspot voor met 2 gelijk De Burgemeestei van HOEK maakt bekend, dat op Zater- dag 6 Juni a.s. en volgende werkdagen in de gemeente eene COLLECTE zal worden gehouden ten behoeve van het reclasseeringswerk. vanaf Dinsdag 1 Juni, J. C. BOOQAART uit Hulst, oud 59 jaar, gekleed in bruin costuum, vermoedelijk pet, grijs haar en grijze knevel. Is per rijwiel het laatst gezjen nabij de Othensche Kreek. Verzoeke beleefd inlichtingen aan het Buffeau van dit Blad. Het B e s t u u r van den SMIDS- KOEGORSSCHORRE c.a. polder maakt bekend: dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal gehouden worden op Donderdag 17 Juni 1937, des nam. 3y} ure (W.T.), ten huize van Mevr. Wed. R. KERCKHAERT te Westdorpe. dat de rekening en verantwoording over 1936/37 en de begrooting voor 1937/38 met memorie tot toelichting ge- durende acht dagen voor en n& de vast- stelling, ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage zullen liggen, en dat die stukken tegen betaling der kosten, voor de eigenaren van gronden in dien polder, in afschrift verkrijgbaar zijn. Westdorpe, 4 Juni 1937. Het Bestuur voornoemd, DAN. VAN CADZAND Jzn, Dijkgraaf. H. KERCKHAERT, Ontv.-Griffier. De Notaris H. A. VAN DALSUM te Hulst, zal op voor de familie C. L. VAN P1ENBROEK, publiek verkoopen: Om twee uur, ter herberge van A. J. de Krijqer te Sluiskil, en Erf aan de Pierssenspolderstraat 6 te Sluiskil, TerNeuzen, groot 250 centiaren. r Te aanvaarden 1 Juli 1937 in eigen gebruik. Betaling 19 Juli 1937. En om drie uur, in het woonhuis, om contant geld, den geheelen De Notarissen VAN 'T HAAFF te Zierikzee en HOVING te Ter Neuzen, zullen ten verzoeke van de Familie BERWALD, op Donderdag lO Juni 1937, des nam. 2*4 uur, in het cafe „Neptunus" bij den heer A. J. de Jonge aan de Markt te TerNeuzen, in het openbaar verkoopen: met het erfpachtsrecht van den grond, aan de Westkolkstraat 44 te Ter Neuzen, groot 180 centiaren; verhuurd tot 30 Juni 1940 aan den heer C. C. Nobels voor 25,— per maand. Betaling: koopsom 10 Juli 1937, onkos- ten 6 dagen. Aanvaarding in genot der huur bij de betaling. Lasten vanaf 1 Juli 1937. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris HOVING voornoemd. Het Bestuur van den SLUISPOLDER, maakt bekend: dat de rekening over het dienstjaar 1936/1937, gedurende acht dagen voor de vaststelling en de begrooting voor den dienst 1937/1938, gedurende acht dagen vo6r en na de vaststelling ter inzage liggen voor belanghebbenden, en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn; dat eene vergadering van stem- bevoegde ingelanden zal gehouden worden op Dinsdag 15 Juni 1937, des namiddags 3 uur (zomertijd), in het Hotel „des Pays-Bas" te Ter Neuzen. Hoek, 14 Mei 1937. Het Bestuur voornoemd, D. SCHEELE Azn, Dijkgraaf. DREGMANS, Ontvanger-Griffier. Notaris FANOY te Axel, is voornemens op Dins- dag 8 Juni 1937, nam. 3 uur, in het cafd van Mej. Wed. G. Gilijamse te Axel, krachtens art. 1223 B. W. te verkoopen met Pakhulsje te Axel, Koe- straat, kad. sectie G No. 3154, groot 2 aren, 3 centiaren, eigendom van - en thans nog bewoond door - Willem Mieras. Terstond bij de betaling te aanvaarden. Betalenuiterlijk 10 Juli 1937. In alle kwaliteiten en prflzen, vindt U bjj de Wij offreren thans: 3-deurige kast 140 cm breed; Waskast met spiegel, marmerblad en opzet; Ledikant met 2 aangebouwde nacht- kastjes; Ronde tafel en 2 gestoffeerde stoelen alles in pracht mahonie, com- pieet voor Fl. 198,SO. Grote, flinke spiegelkast 125 cm breed, Waskast met spiegel, marmerblad en opzet; Zwaar 2 persoons Ledikant; Nachtkast met Marmerblad; Tafel en 2 Stoelen, gestoffeerd. iiindln'.'uiii HliiiUtii. vanaf 24 ct tot 45 ct per POND alles heerlijk VET en met Rijksmerk vanaf 20 ct tot 33 ct per POND in jonge en beste oude kwaliteit prima jonge vette IS ct POND BELEGEN VAN 22 en 30 ct POND KAN K1EZEN UIT: Yi POND VERSCHE KOEKJES VOOR EEN DUBBELTJE OF 2 ONS VRUCHTJES VOOR EEN DUBBELTJE OF 1 LITERFLESCH L1MONADE VOOR EEN DUBBELTJE OF 2 ONS BOTERBROKKEN VOOR EEN DUBBELTJE OF 2 ONS FROU FROU VOOR EEN DUBBELTJE OF 14 POND KOFFIE-BABBELAARS VOOR EEN DUBBELTJE OF 1 GROOTE FLESCH BESTE LIMONADE-STROOP VAN 45 ct VOOR 35 CENT AL. ONZE SOORTEN KAAS WORDEN QELEVERD ONDER ONS E1QEN MERK „HET KAAS1VIEISJE" DOOR REUZE-OMZETHET BESTE VAN HET BESTE EN TOCH AAN LAGE PRIJZEN met depots door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen en vele verkoophuizen in Belgie. Prof. Van Gelderen schrrjft hieromtrent in zijn hierboven geciteerd artikel: ,,De mentaliteit, die uit al deze bepalingen „spreekt, is voor de consumentenwereld alleszina „geruststellend. De deelnemenide regeeringen, „welke een conventie tot stand brengen om een „noodlijdende, dan wel met zware offers op de ,,been gehouden industrie eenigermate te sanee- „ren, haasten zich om alle verzekeringen te geven, „die noodig zijn, dat deze conventie niet zal lei- „den tot een onredelijke opdrijving der prijzen of „een verwaarloozing van'de belangen der consu- ,,menten. Geen wonder dan ook, dat, met deze ,,cijfers en feiten voor oogen, de markt op het tot „stand komen van de conventie niet of nauwelijks heeft gereageerd. Een sterke prijsstijging en een ,,daarmee gepaard gaande overmatige rentabili- „teit voor de suikerindustrie zijn niet te verwach- „ten. De vrije markt zal in het te ruime kleed „der conventie moeten ingroeien. Bevredigende ,,verhoudingen voor de aldus georganiseerde ..Industrie zullen eerst gedeeltelijk kunnen in- ,,treden." Uit dit citaat van den hooggeleerden schrijver blijkt wel, dat ook hij geen groote stijging van den suikerprijs verwacht. Of men deize regeling nu in het bijzonder getroffen heeft om het bedang der consumenten veilig te stellen, dan wel of daamaast de invloed der goedkoope rietsuikerproducenten hierbij ook is te onderkennen, kan ik gevoeglrjk buiten beschouwing laten. In ieder geval is de con- clusie gerechtvaardigd, dat deze conventie waar- scbijnlijk niet zal leiden tot een suikerprijs, die het ons in Nederland zal mogelijk maken zonder steun der regeering suiker te produceeren. Alvorens de positie der Nederlandsche industrie onder de werking der conventie nader te bespreken, meen ik er op te moeten wijzen, dat de kern van het suikervraagstuk onaangetast blijft. Weliswaar worden in de conventie eenige wenschen en verlan- gens uitgesproken tot beperking der protectie, ter verlaging van fiscale heffingen en ter beperking van het gefbruik van surrogaten. Maar veel waarde zal aan het uitspreken dozer desiderata wel niet gehecht kunnen worden. Zoo heeft dan deze conventie alleen deze betee- kenis, dat de bescherming der suikerindustrie niet nog verder zal worden uitgebreid, dat de vrije markt niet nog verder zal worden beperkt. Vooral voor Java is dat van zeer groote beteekenis. De kwetsbaarheid voor Java lag toch wel hoofdzake- lijk in de bedreiging, dat, wanneer de conventie niiet tot stand zou zijn gekomen, de vrije markt speciaal door Engeland nog verder zou zijn ingekrompen. Dit nu wordt door de conventie voorkomen. De Javasuikerindustrie kan zich thans gedurende de vijf volgende jaren instellen op het produceeren van een hoeveelheid, die belangrijk grooter is, dan de productie der voorafgaande jaren, zulks tegen een prijs, die, in tegenstelling met het verleden, voor Java ongetwijfeld weer loonend zal zijn. Als Nederlandsche producenten mogen wij dan ook het tot stand komen der conventie met instem- ming begroeten, maar wij bebben daarnaast het recht te verlangen, dat, door het tot stand komen der conventie, de belangen der Nederlandsche suikerproducenten niet geschaad zullen worden. Wanneer men de toegekende export-quota del Europeesche suikerproducenten bescihouwt, dan springt het in het oog, dat aan bijna ieder land, behalve Engeland en Nederland, een exporthoeveel- heid werd toegestaan. Duitschland, Beigie, Hon- garije, Tsjecho-Slowakije en Rusland hebben alien bet recht verkregen om boven de eigen behoefte exportsuiker te produceeren voor de vrije wereld- markt. Voor Frankrrjk en Joego Slavie werd een export-kwantum gereserveerd. Voor Nederland (bedoeld wordt hier: het moeder- land) wordt geen export-kwantum gereserveerd. Nederland wordt beschouwd als een suiker-impor- teerend land. De productie der laatste jaren heeft zich rond de 220.000 ton bewogen, terwijl, inclusief bet verbruik der suikerverwerkende industrie en het verbruik voor andere doeleinden, de Nederlandsche consumptie op omstreeks 290.000 ton kan worden aangenomen. Aan Nederland wordt nu weliswaar een export- kwantum van 1.050.000 ton toegestaan, maar ken- nelijk is dit voor Java bestemd. Overigens laat de conventie gebeel vrij de wijze, waarop door de ver- schillende gabiedsdeelen van het Nederlandsche Rijk zal worden voorzien in de totale Nederlandsche behoefte. De volgende opstelling verschaft hierom trent een nader inzicht: De behoefte aan suiker voor Neder land, met inbegrip van hetgeen door de suikerverwerkende indu strie en voor andere doeleinden wordt verbruikt, kan geraamd worden op omstreeks 290.000 ton De consumptie van Nederlandsch- Indie kan gesteld worden op minstens 320.000 Het toegewezen export-kwantum be- draagt in het eerste jaar der con ventie, rekening houdende met een waarschijnlijk toe te passen ver- mindering op de quota met 5 1.000.000 qTsrl 1.610.000 ton Neemt men aan, dat in het moeder- land de productie beperkt blijft tot den zoozeer ingekrompen buidigen omvang, zonder dat, in tegenstel ling met de andere Europeesche producenten, voor uitbreiding ook maar iets wordt opgeeischt, dan bedraagt de productie van Neder- landschen bodem 220.000 ton Suriname levert een productie van 15.000 9ir. to he 80.000 320.000 235JJ00 Blijft voor Java 1j3T5.000 ton Prof. Van Gelderen maakt in zijn aangehaald artikel evenwel een andere opstelling. Allereerst is voor Java gereserveerd het hiervoren aangeduide export- kwantum van 1.000.000 ton Voorts eischt hij voor Java op zulks op grond van de regeling, die voor den irevoer van Java- suiker in Nederland aan het einde van 1936 werd getroffen. Hierbij komt dan nog de consumptie in Nederlandsch-Indie Totaal der Javaproductie 1.400.000 ton Prof. Van Gelderen eischt dus 25.000 ton m<5er voor Java op, dan volgens de productie-, consump tie- en exportmogelijkheid der drie gabiedsdeelen toelaatbaar is. Dat wil dus zeggen dat de Neder landsche productie met ruim 10 van het huidige areaal zou moeten worden ingekrompen. Het spreekt wel van zelf, dat, wanneer men een derge- lijke consequentie aan deze conventie zou willen toekennen, zij voor de Nederlandsche producenten niet te aanvaarden zou zijn. De fout, welke Prof. Van Gelderen maakt, sehuilt in het feit, dat hij als vaststaand aanneemt dat Java blij'vend 80.000 ton naar het moederland zal kunnen exporteeren. Tegen dezen invoer werd door de Nederlandsche producenten destijds, toen de regeering daartoe meende te moeten besluiten, geen bezwaar gemaakt. Toen was echter de in- en uitvoer van suiker nog volkomen vrij, maar nu deze door de conventie geheel aan banden zullen worden gelegd en de productiemogelijkheid daarmede ver- band zal gaan houden, moet er voor worden ge- waakt, dat de Nederlandsche producenten, zooals trouwens door de regeering bij bet vaststellen der invoerregeling van Javasuiker op den voorgrond werd gesteld, daarvan geen nadeel zullen onder- vinden. De Nederlandsche producenten hebben als mini- mum-eisch te stellen, dat wanneer de suikerprijs on- geveer op het huidige niveau gehandhaafd blijft, de omvang der productie minstens gelijk blijft aan de hoeveelheid, welke onder de thans geldende rege- lingen is tobgestaan. Zij zijn dan, ter wille van Java, heel wat bescheidener in hun eischen, dan de andere Europeesche producenten van beetwortel- suiker. Bij onveranderden prijs kan dus aan Java slechts worden toegestaan bet importeeren in Nederland van die hoeveelheid suiker, die in Neder land geconsumeerd wordt boven de productie van eigen bodem, verminderd met de hoeveelheid van 15.000 ton, welke uit Suriname wordt ingevoerd. Bventueele toename der consumptie in Nederland dient, overeenkomstig de grondslagen der conventie, voor de Nederlandsche producenten beschikbaar te komen. Daarnaast rijst de vraag op welke wijze even- tueele verhooging van het Nederlandsche export- kwantum van 1.050.000 ton, dat, zooals wij zagen, tot deze hoeveelheid voor Java werd gereserveerd,- onder de drie gebiedsdeelen zal worden verdeeld. Wij hebben reeds gezien, dat verhooging der quota zal plaats hebben zoodra de prijzen zullen stijgen boven den kostprijs plus redelijke winst van de ..efficient producers", de ,,doelmatige" producenten. Wanneer nu onder de „doelmatige" producenten verstaan zullen worden de producenten van goed koope rietsuiker, zal daarvan het gevolg zijn, dat de prijs wellicht steeds beneden den kostprijs van beetwortelsuiker blijven zal. En op grond daarvan zal Java eventueele verhooging der quota ongetwij feld voor zich opeischen. Dat zou om twee redenen onbillijk zijn. In de eerste plaats is het de vraag of de kostprijs van deze grootere hoeveelheid suiker inderdaad hooger zal zijn dan de geldende suikerprijs. Mijns irroipna zal eerder het tegendeel het geval zijn. De produc- tiekosten van suiker, die men boven een bepaald kwantum voortbrengt, zijn nu eenmaal beduidend lager dan die van de eerst geproduceerde hoeveel heid, omdat op deze surplus-suiker veel minder algemeene kosten zullen drukken. Maar bovendien zou het niet toekennen aan Nederland van een aandeel in een mogelijke ver hooging der export-quota onbillijk zijn, omdat de suikerprijs door de conventie op kunstmatige wijze gedrukt wordt beneden den prijs, welke zou ont- staan, indien in de wereldsuikerbehoefte zou wor den voorzien bij geheel vrije concurrentie van alle suikerproducenten. De zoogenaamde .efficient pro ducers" produceeren tezamen 'n hoeveelheid suiker, die niet toereikend is voor de wereldbehoefte! Bij vrije concurrentie zal zich het prijsniveau zon der twijfel hooger instellen dan de kostprijs dezer „doelmatige" producenten. Herhaaldelijk is door de Nederlandsche producenten betoogd dat zij de vrije concurrentie, met het oog op de rationeele suikerproductie op vaderlandschen bodem, niet be- hoeven te vreezen. Wanneer nu door deze con ventie, d.i. dus voor een belangrijk gedeelte ter wille van Java, de suikerprijs kunstmatig wordt gedrukt, mag daaruit geen argument worden ge- put om de vaderlandsche productie te bestendigen op een geringen omvang, terwijl andere landen tot uitbreiding der productie kunnen overgaan. Ten slotte zij er in dit verband op gewezen, dat wanneer inderdaad, zooals ik verwacht, het prijs- peil van de suiker, tengevolge van de regelingen, welke op grond van deze conventie getroffen zul len worden, kunstmatig gedrukt zal worden bene den den kostprijs van den Nederlandschen produ- cent, het noodzakelijk gevolg daarvan zal moeten zijn, dat de steun aan de Nederlandsche suiker industrie gehandhaafd wordt. Dit is een conse quentie, welke iogisch voortspruit uit heel het kunstmatige gebouw, dat met deze conventie wordt opgetrokken. Uit. het bovenstaande blijkt, dat de gevolgen der conventie voor den Nederlandschen producent van groote beteekenis kunnen zijn. Wanneer men de positie der inheemsche productie onder de werking der conventie vergelijkt met die van de producenten in onze naburige landen, kan men tot geen andere conclusie komen, dan dat onze positie met heel wat minder waarborgen omgeven wordt. Het zal wel licht niet mogelijk zijn om in het wetsvoorstel tot ratificatie dezer conventie bepalingen op te nemen. welke de positie der Nederlandsche producenten vol- doende zullen waarborgen. Toch zal het noodig zijn, dat bij de behandeling van deze materie in de beide Kamers der Staten-Generaal, van de regeering de positieve verzekering verkregen wordt, dat de belangen van Nederland niet opgeofferd zullen wor den aan die van Java. 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 3