Predikbeurten Gemengde Berichten Laatste Berichten Burgerlijke Stand DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. MOTOR TEGEN AUTO GEBOTST. WEERVERWACHTING. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. De Londensche suikerconventie en de Nederlandsche suikerproductie. op onderscheidene data in de plaats van mer- iken, welke ingevolge de bepalingen van de Land'bouwcrisiswet 1933, moeten geplaats.t worden op boter, zooals door verdachte werd bereid en verhandeld, op onderscheidene een- heden van zulke boter valsche zegels heeft geplaatst en die boter beeft verkocbt als waren die zegels echt, onder meer op 23 April 1.1. aan Frans Penneman. Eisc'h 6 maanden gevangenisstraf. ZONDAG 6 JUNI 1937. Ned. Hervormde Kerk. TEH NEUZEN. 9.30 u., Dr. L. J. Cazemier; 2.30 u., Dr. L. J. Cazemier, bed. H. Doop. SLUISKIL. 9.30 u., de heer W. J. Fournier; 2.30 u., de heer B. Dagevos. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams. AXEIL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. ZAAiMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. A. Th. Stegenga, van Zuidzande. KLOOSTERZANDE. 10 u., Ds. A. Dronkers. SAB VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE2.15 u., Ds. Akensloot van Hou ten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUEEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G. W. van Houte. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. J. A. Vink. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Post. ZAAMiSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZHN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees- dienst. AXEL. 9.30 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. EAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Diensten; 2.30 u., Lof. OUDE MUNT GEVONDEN. Op een stuk land te Oudehaske (Fr.) is Woensdag een gouden munt gevonden uit het jaar 330. Zij is groot maar erg dun en ver- toont de beeltenis van keizer Lodewijl^ de Beier, gezeten op een Gothischen troon. Donderdagavond om zes uur is op de Amsteldijk-Zuid te Nieuwer-Amstel het doch- tertje van den boerenarbeider J. W. Blom, toen zij plotseling van achter een stilstaande auto den weg wilde oversteken, door een passeerende bestelauto aangereden en tegen den grond geworpen. Het kind was onmiddel- lijk dood. i VINGERS AFGEKNELD. De 32-jarige H. E., te 's-Gravenhage had Woensdag het ongeluk in een houtzagerij aan den Loosduinschen weg met een zijner handen tusschen een machine te komen, tengeyolge waarvan twee vingers werden afgekneld en eenige andere vingers gewond. LANDBOUWERSKNECHT VERDRONKEN. Woensdag is de 51-jarige landbouwers- knecht G. van Luyn te Alphen a.d. Rijn door verdrinking om het leven gekomen. De man was Woensdagochtend bij den veehouder Los aan den Steektedweg het land ingegaan en toen hij tegen den avond niet terugkeerde begon men te vreezen dat hem een ongeluk was overkomen. Na eenig zoeken vond men hem voorover in een sloot liggen. De levens- geesten waren reeds geweken. DE INRRAAK IN HET RINGENHUIS IN DEN HAAG. In verband met de inbraak, welke in den nacht van 9 op 10 Mei heeft plaats gehad in het Ringehhuis te 's-Gravenhage is dezer dagen een derde verdachte gearresteerd, zekere H. H., 30 jaar, een goede bekende van de politie. Hij is in het huis van bewaring opgesloten. Op straat is een ring gevonden, die afkomstig is van den buit en waarschijn- lijk door de inibrekers is verloren. Deze ring is het eenige, dat van het gestolene terecht is. MIJNWERKER- DOODELIJK GETROFFEN. (Donderdagnacht is in de Oranje Nassaumijn 2 te Schaesberg een schietongeluk gebeurd, waarbrj de 29-jarige mijnwerker J. van Doom is getroffen. DOODELIJKE VAL. De 85-jarige weduwe A. ter V., uit Heerlen, die ten huize van haar zoon in de van Mer- lenstraat vertoefde, is daar van de trap ge- vallen. Zij is aan de gevolgen van dien val overleden. LI J K.I E OPGEHAALD. Donderdagmorgen is onder de gemeente Vlaardingen opgehaald het lijkje van den 11- jarigen padvinder G. Droge te Schiedam, die Zondagmiddag bij het baden in den Nieuwen Waterweg nabij Vaardingen is verdronken. EEN MISLUKTE BEHOOVING. Woensdag heeft een onbekend gebleven man een poging gedaan een 15-jarigen kantoorbe- diende van een bedrag groot 2400 te beroo- ven. De jongen had dit bedrag bij de Twent- sche Bank ge'incasseerd. Nadat hij het bank- gebouw had verlaten sprak de man hem aan: ,,Je mag je geld wel eens natellen, want ik heb gezien dat de kassier je te weinig heeft uitbetaald." Het was klaarblijkelijk de bedoeling om den jongen het geld te ontrukken. De knaap vloog er echter niet in. Zijn kort en bondig ant- woord was: „bedankt, ik zal het op kantoor wel eens natellen." Hij is toen naar de poli tie gegaan, die hem een pluim heeft gegeven voor zijn kordaat optreden. Woensdagavond heeft te 's-Gravenhage op de Haringkade een doodelijk verkeersongeval plaats gehad. De 22-jarige motorrijder P. J. A. M., wonen- de in de van Naeltwijckstraat te Voorburg, reed met groote snelheid op de linker-weg- helft. Daarbij kwam hij ter hoogte van den Oremerweg in botsing met een personenauto, bestuurd door den heer H. J. A. uit de Van Dijckstraat. De motorrijder werd tegen den grond ge- smakt en kreeg een zwaren schedelbreuk, waardoor de dood vrijwel onmiddellijk intrad. De geneeskundige dienst heeft het lijk naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd. De beide voertuigen hebben emstige schade bekomen en zijn voor onderzoek naar het hoofdbureau van politie gebracht. RELLETJE BIJ CONTROLE VAN RIJWIELBELASTING-MERKEN. Donderdagmiddag is bij het politiebureau Muiderpoort te Amsterdam een relletje ont- staan, dat tengevolge had, dat drie werkloo- zen uit Amersfoort werden gearresteerd en naar het politiebureau J. D. Meyerplein wer den overgebracht. De vereeniging tot ontwikkeling en ontspan- ning van werkloozen, afdeeling Amersfoort, een club van ruim 80 man, was Donderdag middag per fiets naar Amsterdam gestegen en had een bezoek aan Artis gebracht. Op den terugweg naar Amersfoort stond bij de brug naast de Muiderpoort een amfotenaar van de rijwielbelastingcontrole. Hij hield de geheele fietsclub aan en ontdekte, dat een van hen geen belastingplaatje had. De medeleden bemoeiden zich met het ge- val, zoodat de man zijn gummistok trok om zich ruim baan te maken. Intusschen was politie-assistentie komen opdagen. De man ■zojider belastingplaatje had van de "gciegch- heid gebruik gemaakt om er van door te gaan. Op aanwijzing van den ambtenaar arrestecrde de politie drie personen, die met den uitruk- auto naar het bureau werden vervoerd, waar zij gehoord werden terzake van belemmering van een ambtenaar in de uitoefening van zijn ambt. TRAGISCH. Woensidagmiddag vermiste de familie De Jager te Koudekerk aan den Amstel him zoontje dat juist dien dag vijf jaar was ge- worden. Men trok er onmiddellijk op uit om de omgeving af te zoeken. Alle moeite was tevergeefs. Men vond het knaapje niet. Toen de vader evenwel Woensdagavond om zeven uur van zijn werk huiswaarts keerde, zag hij het lichaam van den kleinen jongen in de Binnen Amstel drijven. De levensgees- ten waren reeds geweken. ONTROUWE POSTAMBTENAAR GEARRESTEERD. De laatste jaren kwam het meermalen voor dat aangeteekende brieven, welke te Amhem ter verzending waren aangeboden, hun be- stemming niet bereikten. Politie en posterijen, onderzochten de zaak en men kwam tot de conclusie dat de .diefstal- len aan het hoofdpostkantoor te Amhem moesten zijn geschied. De verdenking viel op een kantoorknecht, die groot vertrouwen ge- noot en die reeds een lange reeks van jaren in dienst was. Er kvvanien tal van bezwarende feiten aan 't licht. De'fnan werd gearresteerd en legde bij het verhoor een volledige beken- tenis af. Bovendien bleek, dat hij verantwoordelijk was voor enkele kastekorten, die in de laatste jaren op onverklaarbare wijze waren ontstaan. ERNSTIG VERKEERSONGELUK. De heer Valkenburg uit Bedali, botste met zijn motor met zijispan nabij Gempol tegen een vrachtauto, waarbij hij een schedelfractuur bekwam en op slag werd gedood. Zijn beide kinderen, die in het zijspan zaten, brachten er ongedeerd het leven af. EEN STORM RAMP IN BULGARIJE. In Bulgarije heeft het de laatste dagen zwaar gestormd en geonweerd. Dorpen zijn overstroomd en aan de huizen, het te velde staande gewas en den veestapel is groote schade toegebracht. Men spreekt van 20 mil- lioen lewa's of ongeveer een half millioen gulden. Bij elkaar zijn een twintig menschen door het noodweer omgekomen. BENOEMING LID TWEEDE KAMER. .DEN HAAG. De voorzitter van het Cen- traal Stembureau heeft als lid van deTweede Kamer der Staten-Generaal wegens het niet aannemen van zijn benoeming door Ir. A. A. Mussert te Utrecht benoemd verklaard den heer H. J. Woudenberg te IJmuiden. VAN DE TRAP GEVALLEN. DEN BOSCH. Vanmorgen is in een huis hier ter stede aan de Smalle straat de 48-jarige timmerman W. B. uit Winschoten van een trap gevallenj waarbij hij zoodanige verwondingen bekwam, dat hij kort na het ongeval is overleden. DE STRIJD IN SPANJE. BILBAO. De regeseringstroepen hebben gisteren eenige heuvels ten Noorden van den weg LemonaAmorebieta heroverd. Deze hoogten beheerschen beide steden. In minder dan twee uur was deze krijgsverrichting vol- tooid. In den namiddag werd een tegenaan- val der opstandelingen met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Veel oorlogstuig viel in handen der regeeringstroepen. DE EOONOMISCHE TOESTAND VAN FRANKRIJK. PAIRIJS. De Minister-President heeft den correspondent van de „Daily Herald" een on- derhoud toeg.staan, dat hem was gevraagd bij gelegenheid van den eersten verjaardag van de Volksfrontregeering. De Minister-President zeide o.m., dat het economisch herstel onbetwistbaar is. 'Het her- stel scheen minder duidelijk dan in andere landen, doch Frankrijk heeft datgene beproefd, wat geen enkel ander land, met uitzondering wellicht van de Ver. Staten, heeft gepro- heerd. Het heeft een siociaal-economische breuk moeten voorkomen. Hij gaf een over- zicht van de financien en verklaarde, dat Frankrijk het social^ voor het economische en het economische vodr het financieele heeft laten gaan. Bovendien moest een enorme over- bewapening worden gehandhaafd. Voorts verklaarde hij nog: het einddoel is nog altijd hetzelfde, n.l. gemeenschappelijke veiligheid door arbitrage, algemeene bijstand, algeheele ontwapening en toezicht op de bewapening. DE HUWELIJKSREIS VAN DEN HERTOG VAN WINDSOR. AUXHRiRjE. De hertog en de hertogin van Windsor hebben gisteravond te Laroche Migennes plaats genomen in den Simplon- Orient Express, die hen naar Oostenrijk zal brengen. Meest matige Westelijke tot Zuidelijke wind, zwaar betrokken met tijdelijke opklaringen, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. CLINGE. Geboorten. 5 Mei. Kamiel Petrus, z. van Judocus Mangnus en van Sophia Balliauw. 8 Mei. Ivonne Camille Irma, d. van Desire Burm en van Hortentia van den Berghe. 10 Mei. Gustaaf Anna Francisca, z. van Marie Theophile van Laere en van Anna Francisca Vertenten. 13 Mei. Mariette Mathilde, d. van Florimond Ferket en van Wilhelmina Fran- ckert. 25 Mei. Willy Gabriel Maria, z. van Lodewijk Lamot en van Barbara van den Berghe. 30 Mei. Frangois Rosalia Richard, z. van Theophiel Bolssens en van Bertha Sogers. HONTENISSE. Huwelijks-aangiften. 21 Mei. Adrianus P. Aartsen (van Antwerpen, Belgie), oud 35 j., en Rosalia M. van Poecke, oud 35 j. 26 Mei. Albertus J. Beulaert oud 35 j. en Anna M. E. van den Brande, oud 21 j. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Mei. Josephus J. Bogaert, oud 33 j. en Maria Bun, oud 31 j. 21 Mei. Josephus J. Schillemans, oud 37 j. en Anna C. van den Bergen, oud 34 j. 25 Mei. Alphonsus G. Derijcke (van Amsterdam), oud 35 j. en Mathilda R. van Deursen, oud 30 j. 28 Mei. Karl Fr. Martinu, oud 29 j. en Angela R. de Boeij, oud 25 j. Emerius E. M. Fas- saert, oud 29 j. en Julma Breijaert, oud 18 j. Geboorten. 18 Mei. Ivo Johan Emma, z. van Johannes H. Blanckaert en van Germana de Bock. 20 Mei. Maria Theresia, d. van Anthonius de Maagt en van Maria R. de Bak- ker. 22 Mei. Eduardus Aloijsius Petrus, z. van Ludovicus Schillemans en van Mathilda Ph. Strobbe. 25 Mei. Ria Oatharina, d. van Franciscus J. van Campen en van Eliisa C. Berting. 29 Mei. Maria Mathilda, d. van Petrus A. Laffeber en van Anna M. Duerincks. Overlijden. 15 Mei. Willem J. Geluk, oud 51 j., echtg. van Tona Vinke. 31 Mei. Petrus de Theije, oud 45 j., echtg. van Angelina d'Hont (overl. te Hulst). HONTENISSE. In de tweede helft van Mei hebben zich in deze gemeente gevestigd: Godefrida A. J. Grasser te Kioosterzande van Geertruidenberg. Liza A. van de Keer te Terhole van Vogel- waarde. Angelina I. Dobbelaar te Terhole van Vogeiwaarde. Anna A. Platjouw te Lamswaarde van Graauw en Langendam. Josephina Ivens te Walsoorden van Hulst. Amelia M. Luijcks: te Tivoli van Hulst. Anna L. van Damme te Lamswaarde van Rotterdam. Maria L. de Poorter te Kioosterzande van Clinge. Vertrokken: Maria BogaartBun, van Kioosterzande naar Rotterdam. Josephine L. Giele, van Terhole naar Zaam- slag. Mathilda Neve, van Walsoorden naar Hulst. Petrels FPieters, van Walsoorden naar Vogeiwaarde. Johannes J. Baart, van Kioosterzande naar Hulst. Maria van Leeuwen, van Groenendijk naar Rotterdam. Martha J. Muller, van Kioosterzande naar Hulst. Mathilda R. Derijckevan Deursen, van Groenendijk naar Amsterdam Theodoor Mahu, van Kioosterzande naar Winterswijk. Desire Const. Hoefeijzers, van Walsoorden naar Medemblik. Anna M. Vioen, van Terhole naar Vogei waarde. Theodorus Const. Fassaert, van Kiooster zande naar 'Berghem (Belgie). Petrus J. van den Brande, van Schuddebeurs naar Graauw en Langendam. Alphonsus de Waal, van Walsoorden naar Zaamslag. COOPERATIEVE VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" G.A. TE TER NEUZEN.. Bloemkool 318 ct. per K.G. Asperges 2135 ct. per K.G. Kropsla 10—(28 ct. per K.G. Komkommers 6086 ct. per 10 stuks. Wortelen 40—70 ct. per 10 bos. Rabartoer 36 ct. per bos. IPositelijn 810 ct. per K.G. Radijs 20—26 <j£. per 10 bos. Aardbeien 7297 ct. per KG. Rood Star 2,50 per 100 KG. Eieren (eerste soort) 2,32 per 100 stuks. Eieren (tweede soort) 2,— per 100 stuks. Eendeieren f 2,— per 100 stuks. Boter 1,28 per KG. Voor Ter Neuzen: 3 Juni. Nederl. zeesleepb. NOGRDZBE, 53, ledig, IJmuiden. Van Sluiskil: 2 Juni. Duitsch s.s. MARION TRABER, 1456, pyriet, Danzig. 3 Juni. Eng. is.s. SHETLAND, 1114, fosfaat, Valentia. Van GentTer Neuzen: 2 Juni. Eng. s.s. ORIOLE, 217, stukg., Londen. Voor Gent: 2 Juni. Zweedsch s.s. NEDJAN, 483, ledig, Rochester; Belg. s.s. CLARA, 350, kolen, Goole; Eng. s.s. YEWCROFT, 410, led.! Londen; Russ. s.s. OHAPAEV, 2175, hout, Leningrad; Nederl. m.s. PLYING SCOTSMAN, 290, pijpaarde, Charletown; Duitsch SjS. EIL- BEK, 1274, hout, Leningrad. 3 Juni. Noorsch s.s. SKARV, 472, pekkolen, New-Castle; Eng. s.s. MALRIX, 354, ledig, Londen; Eng. s.s. LARGO, 1378, kolen, Leith; Eng. s.s. CREOFTELD, 359, creosoot, New- Castle; Zweedsch s.s. NORMANDIA, 646, steen, Lysekil; Eng. s.s. DRYBURGH, 676, stukg., Antwerpen; Eng. s.s. RALLUS, 920, stukg., Antwerpen; Eng. m.s. BULLFINCH, 195, stukg., Londen. Van Gent: 2 Juni. Spaansch s.s. RAMON ALFONSO R., 3020, ledig, R'dam; Finsch s.s. SIGRID, 2235, ledig, Gxelosund; Fransch s.s. HEBE, 884, ledig, Seaham; Belg. s.s. CLARA, 350, ledig, Dunston; Grieksch s.s. CONSTAN- TTNOS H., 1602, ledig, Cardiff. 3 Juni. Nederl. m.s. FLYING SCOTSMAN, 290, ledig, R'dam; Zweedsch s.s, BORE, 700, ijzer, Stockholm. Be heer J. M. van Bommel van Vloten te Goes, schrijft in het Zeeuwsch Landbouwblad Hoewel in verschillende dag- en weekbladen (zie o.a. een uitvoerig artikel in Economische Statisti- sche Berichten, van 19 Mei j.l., van de hand van Prof. J. van Gelderen) herhaaldelijk mededeelingen zijn gedaan omtrent het resultaat, hetwelk na wekenlange onderhandelingen door de Londensche suikerconferentie werd bereikt, wil het mij ge- wenscht voorkomen, dat ook in de agrarische pers daaraan de noodige aandacht wordt besteed, omdat dit resultaat van buitengewoon groote beteekenis zal blijken te zijn voor de positie onzer suiker- bietenteelt en onze beetwortelsuikerindustrie. Bij de bespreking der thans gesloten conventie, welke alsnog door de verschillende staten definitief geratificeerd zal moeten worden, dient voorop ge- steld te worden, dat zij niet vergeleken kan en mag worden met de bekende Brusselsche conventie van 1902, die van zoo groote beteekenis is geweest voor onze vaderlandsche suikerproductie. De omstandig- heden waaronder men thans ter onderhandeling bij- een kwam, zijn z66 verschiillend met die, welke aan het begin van de 20e eeuw golden, dat bij voorbaat vaststond, dat een soortgelijk resultaat onibereik- baar zou zijn. Van het begin af aan is dan ook het doel, hetwelk men zich heeft gesteld, van gansch anderen aard geweest. De moeilijkheden, waarmede de suikerproductie over de geheele wereld te kampen heeft, spruiten in hoofdzaak voort uit de beschermende maatrege- len, welke ten behoeve der productie alom werden getroffen. Tengevolge hiervan werd de behoefte van de vrije wereldmarkt tot een uiterst geringen omvang ingekrompen; zij wordt volgens de gegevens van 1936/37 geschat op een hoeveelheid van 3.170.000 ton, tegenover een totale wereldbehoefte van suiker van omstreeks 28.000.000 ton. De afeet- mogelijkheden van de suiker-exporteerende landen werden op deze wijze steeds verder beperkt; de verhouding tusschen vraag en aanbod op deze kleine wereldmarkt bleef bij voortduring ongunstig en een beteekenende verbetering van de suiker- positie en in verband daarmede van den sudker- prijs viel niet te verwachten. Na uitvoerige voorloopige besprekingen heeft de Engelsche regeering, in overleg met Dr. Colijn, in zijn hoedanighedd van voorzitter der Economische sectie van de Wereldconferentie te Londen van 1933, besloten tot het bijeenroepen van een nieuwe suikerconferentie. Zij heeft zich daarbij, in verband met de hierboven kortelings geschetste omstandig- heden, terecht een beperkt doel voor oogen gesteld, namelijk le. het handhaven van de thans nog bestaande vrije suikermarkt en zoo mogelijk het verkrij- gen op den duur eener uitbreiding daar- van; 2e. het verkrijgen van een met de behoefte dezer vrije wereldmarkt in overeenstemming zijnd aanbod, waartoe een vaststelling van de hoe veelheid, welke door ieder exportland zal mo- gen geleverd worden, noodzakelijk wordt. In dit verband zij er op gewezen, dat diit twee- ledige doel veel grooter kans op resultaat bood dan de pogingen, welke van 1931 tot 1936 door de sui- kerexporteerende landen, in den vorm van het z.g. Chadboume-plan, werden aangewend om tot een verbetering van de suikermarkt te geraken. Vol gens dit plan namen de deelnememde exportlanden weliswaar verplichtingen tot beperking hunner export-hoeveelheden op zich, maar waar bij deze overeenkomst geen maatregelen getroffen werden en ook niet getroffen konden worden omdat de daarbij betrokken landen niet aan deze overeen- komsten medewerkten om de afzetmogelijkheid der exporthoeveelheden in stand te houden, is zij op een mislukking uitgeloopen. Het door de Engelsche regeering gestelde doel, hetwelk dus van wrjdere strekking was dan het streven der z.g. Chadboume-landen, maakte het noodzakelijk, dat niet alleen de exportlanden, maar ook die staten, welke suiker importeeren, in de be sprekingen en de te sluiten overeenkomst werden betrokken. De deelnemende staten kunnen dan ook verdeeld worden in: le. de exportlanden, b.v. Java, welke zich hebben te verbinden tot beperking hunner productie in overeenstemming met de voor hen vastgestelde exportquota; 2e. de zelfgenoegzame landen,, b.v. Frankrijk, welker productie ongeveer voorziet in eigen behoefte en die zich dienen te verbinden, dat zij geen exportland zullen worden; 3e. de importlanden, b.v. Engeland, die te zamen het grootste gedeelte van de vrije markt vor- men en gehouden zijn de productie zoodanig te regelen, dat de thans bestaande import-moge- lijkheid op den huidigen omvang gehandhaafd zal worden. Het spreekt wel van zelf, dat het vaststellen van de export-quota der export-landen en van de positie der zelfgenoegzame en importlanden binnen het raam der te sluiten conventie gestuit is op buiten gewoon groote moeilijkheden en uit het uiteindeiijke resultaat blijkt wel, dat men niet steeds scherp'de bovenstaande onderscheiding heeft kunnen volhou- den. Deze moeilijkheden heeft men ten slotte slechts tot oplossing kunnen brengen, door ten eerste het totaal der export-quota vast te stellen op. een groo- tere hoeveelheid dan de directe behoefte van de vrije wereldmarkt. Bovendien heeft men om de mede- werking van Tsjecho-Slowakije te verkrijgen, aan dit land toegestaan om in de eerste jaren der con ventie meer te exporteeren dan het vastgestelde kwantum, terwijl aan Frankrijk en Jo ego Slavie een reserve is toegestaan, welke deze landen mogen exporteeren, indien door het meevallen van den oogst, export van suiker in dezen zelfgenoegzame" landen noodzakelijk blijkt. Het lijkt mij niet noodig de vastgestelde export- quota voor de verschillende landen te bespreken; op sommige cijfers hoop ik nader terug te komen bij de hespreking van de beteekenis der conventie voor de Nederlandsche suikerproductie. Voor het eerste jaar der conventie, ingaande 1 September a.s., is de gituatie ongeveer als volgt: Totaal der export-quota 3.622.500 ton Extra kwantum te exporteeren door Tsjecho-Slowakije 90.000 Reserve voor Frankrijk en Joego SlaviS 47.500 Totaal 3.760.000 ton Diverse landen hebben zich bereid verklaard in het eerste jaar der copventie minder te exporteeren, totaal tot een hoeveelheid van 149.000 Blijft een exporthoeveelheid van 3.611.000 ton Het is te verwachten, dat de organen die met de uitvoering der conven tie zullen worden belast (waarotver straks meer) de export-quota voor het eerste jaar der conventie met 5 zullen verminderen, of met i80.000 Blijft 3.431.000 ton i. De vrije markt be- draagt thans j Men fekent echter op een consumptietoe- name van omstreeks Totaal der behoefte 3.170.000 ton 130.000 3.300.000 Blijft een export-overschot van, 131.000 ton Uit deze cijfers blijkt, dat de verhouding tusschen vraag en aanbod op de vrije markt in het eerste jaar der conventie niet bijaonder gunstig is en, hoe wel voor de volgende jaren deze cijfers zich ten gunste wijzigen (o.m. door beperking van het extra- exportkwantum van Tsjecho-Slowakije en door de te verwachten consumptie-toename)toch meen ik dat op grond der vastgestelde export-quota geens- zins een directe en zeer helangrijke stijging van den suikerprijs te verwachten is. lEr is1 trcruweiis een andere reden, welke van nog veel meer importantie is, waarom men zich ten aanzien van den suikerprijs zeker geen gouden bergen zal mogen voorstellen. Uit het bovenstaande is gahleken, dat de deel nemende landen, welke samen moeten werken om vraag en aanbod op de vrije wereldmarkt tot over eenstemming te brengen, behooren tot groepen, wier belangen uiteenloopln. In de eerste plaats is er de tegenstelling tusschen de exportlanden en de importlanden, die in zekeren zin gelijk te stellen is aan de tegenstelling tusschen producent en con- sument, waarvan de 6ene groep zal aansturen op een verhoog'ing van den prijs, een streven dat door de andere groep zal worden beperkt, zoodra de stij ging bepaalde redelijke grenzen zal overschrijden. Maar bovendien hebben de exportlanden ten aan zien van de hoogte van den pry's, die zal moeten worden nagestreefd, uitd&iloopende belangen. De, vooral dank zij den lagen loonstandaard, goedkoop produceerende rietsuikerlanden hebben er geen enkel belang bij den prijs op te voeren tot 'n niveau, hetwelk ver uitgaat boven hun kostprijs. Daar- tegenotver staan de belangen van de staten, wier produoenten een hoogeren kostprijs hebben en, die zich ten doel zullen willen stellen den suikerprijs zooveel doenlijk op te voeren tot dien kostprijs. Wat zegt nu de conventie in verband met deze hierboven aangeduide tegenstellingen tusschen de deelnemende landen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 2 der conventie, dat ik op grond van een te mjjner beschikking staande Fran- schen tekst, als volgt meen te kunnen weergeven: ,,De contracteerende regeeringen zijn overeen- .gekomen, dat hun politiek er op gericht zal zijn, ,,dat de ten behoeve van het onderhavige accoord „te treffen regelingen steeds zoodanig zullen zijn, „dat zij aan den consument een voldoend aanbod ,,van suiker zullen waarborgerr tegen een rede- ,,lijken prijs, welke den kostprijs, inclusief een redelijke winst, van de doelmatige producenten „niet te boven gaat." Hieruit wordt de positie duidelijker, al blijven er nog wel vragen over. Vastgesteld wordt, dat met de belangen van den consument rekening gehouden dient te worden. Er zal steeds een voldoend aan bod van suiker moeten zijn, zulks'ter voorkoming van onredelijke prysstijging. De prijs zal niet mogen uitgaan boven den kostprijs van de „doel- matige" producenten (volgens den Engelschen tekst .efficient producers", volgens den Franschen tekst „producteurs capables"). Het is nu maar de vraag wie onder deze doel matige" produoenten worden verstaan. Is dat de Java-producent of 6en van die andere rietsuiker- producenten, waarvan bekend is dat, door welke omstandigheden dan ook, hun kostprijs ligt beneden dien van den „doelmatigsten" producent van beet- wortelsuiker De beantwoording van deze vraag is, bljjkens de bepalingen der conventie, opgedragen aan de daarin aangeduide uitvoerende organen, de algemeene ver- gadering en het uitvoerende comitd. Het ligt niet binnen het bestek van dit artikel precies aan te geven welke bevoegdheden'aan ieder dezer organen zijn toegekend. In de Algemeene Vergadering heb ben de exportlanden (waaronder ook Frankrijk en Joego Slavie worden gerekend) 55 stemmen, de im portlanden 45 stemmen. In het uitvoerend comity hebben zitting drie vertegenwoordigers der import landen, drie vertegenwoordigers der bietsuiker- landen, en drie vertegenwoordigers der rietsuiker landen. De samenstelling van deze beide organen der con ventie geeft aanleiding tot de veronderstelling, dat de rietsuikerproducenten te zamen met de import landen (dus de consumenten) een belangrijken in- vloed zullen hebben op de wijze, waarop vraag en aanbod zich op de vrije markt in de toekomst tot elkander zullen verhouden. Zoowel op grond van de voor de eerste jaren geldende quota, als van de samenstelling der organen, die de working der con" ventie zullen beheerschen, mag dan ook, naar mijn meenlng, geenszlns een groote staging van den suikerprijs worden vferwacht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 2