ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN AKKERFJES CACHETS) woartfargfc den irCfuoud 9613 VRIJDAG 4 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland Oe burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT de levering van diverse Bestratings- en Rioleeringsmateriaien. TER NEUZEN, 4 JUNI 1937. ZAAMSLAG. J17U84*&/ SELZAETE. Van onze Adverteerders RECHTSZAKEN. ■ji< an «iwiima«5ewic,miTOauBifl gm»DDK5^^T^amKP!,rarie5iiswf,e»7!TK EKS! MBQMBMK fKrMgmgjgwa^^LiaBAXx'rnaagsaCTCCw; BiMfKi«M»».3is j: «.v^.36»K^Lr r-7, NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij viooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den j2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naair plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAK DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. zullen op WOENSDAG 23 JUNI 1937, des namiddags 5 uur, op bet Gemeentehuis aldaar aanbesteden bij inscbrijving: Inschrijvingsbiljetten kunnen tot voornoemd uur worden ingeleverd bij iden Burgemeester. Bestek en voorwaarden tegen f 1,te bekomen bij den gemeente-architect bij wien ook nadere inlicbtingen te verkrijgen zijn. Sas van Gent, den 2den Juni 1937. Mr. G. P. J. M. DE KERF, Burgemeester. F. P. J. STUtBiBE, Secretaris. PRINS BERNHARD BEZOEKT DE JAARBEURS. Prins Bernbard heeft Woerfcdag, na tevoren met iden ex-keizer op huize Doorn te hebben geluncbt, een bezoek aan het Jaarbeursinsti- tuut gebracht. Dit bezoek hield verband met den aanikoop van eenige woningen aan de Rijnstraat door den Raad van Beheer, die zich hiermede de vereisdjte gronden heeft ver- zekerd, benoodigd voor uitbreiding. Men her- innert zicb wellicht, dat wij reeds vroeger hebben meegedeeld, dat bet instituut dringend behoefte beeft aan een vaste machinehal. Thans staat niets den bouw daarvan meer in den weg. De Prins werd bij zijn komst ver- welkomd door iden voorzitter en den secre- taris-generaal van de Jaarbeurs, waarna men zich met nog eenige heeren naar de Rijnstraat begaf om de bewuste woningen te bezichtigen. Daama heeft de Prins een bezoek gebracbt aan bet vaste Jaarbeursgebouw. Tegen zessen heeft bij de stad in zijn auto verlaten. SLUTTING KAMERZITTING. De vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal ter sluiting van de tegenwoondige zitting, zal worden gehou- den in het gebouw van de Tweede Kamer, op Zaterdag, 5 Juni, des namiddags te kwart voor drie uur. SMOKKELEN DOOR STEUNTREKKERS. De Commissar is der Koningin in Noord- Brabant heeft aan de burgemeesters in dat gewest e'en brief gezonden, waarin wordt medegedeeld, dat het de wensch van den minister van sociale zaken is, dat strenge maatregelen worden genomen tegen steun- trekkers of tewerkgestelden bij de werkver- schaffing, indien dezen zich bezig bouden met smokkelen en/of stroopen. In idit geval wor den zij voor korteren of langeren tijd uitge- sloten van steun of wel gesehorst bij de werk- verschaffing. Niet op alien, die zich aan bovenbedoelde feiten scbuldig maken, kunnen echter voorscbreven straffen worden toege- past. Dit geldt ben, die wegens smokkelen of stroopen worden geverbaliseerd in een andere gemeente dan waarin zij woonachtig zijn. Hiertoe wordt een beroep gedaan op de medewerking van de burgemeesters, opdat opgaven omtrent in een gemeente geconsta- teerde overtredingen, welke zijn begaan door perSonen, die elders wonen, ter kennis worden gebracht van de burgemeesters hunner woon- plaats. DE AMNESTIE IN BELGIE. Wtoensdag is door de Belgische Kamer de amnestiewet aangenomen met het amende- ment dier regeering, waarbij wordt bepaald dat zij, die indertijd wegens politieke misidrijven ter dood zijn veroordeeld, niet in aanmerking zullen kunnen komen voor een verkiezing tot lid der wetgeVende macht. Dit amendement ondervond begrijpelijk bestrijding bij de Vlaamsche Nationale groep. Het amendement werd ecbter krachtig verdedigd door den Minister-president Van Zeeland, die er daarbij de aandacht op vestigde, dat amnestie" niet bedoeld een kwijtschelding van straf, doch „een vergeten" van het gebeurde. Dit kan echter niet z66ver strekken, dat men hen wier misdrijf van z66 ernstigen aard werd geacbt dat zij ter dood veroordeeld werden, en die te kennen geven dat zij onder dezelfde omstan- digheden opnieuw aldus zouden handelen, moet toelaten om lid te worden van de wetgevende vergadering, welke er zich bovenal op moet toeleggen, den naam van Belgie in alle op- zichten hoog te houden. Het votum der Kamer werd volgens den correspondent der N. R. Crt. te Brussel, giste- ren in politieke kringen druk besproken. Bij de goedkeuring van het regeeringsamen- dement, bepalende dat de politieke ammestie geenszins de teruggave aan de ter dood ver- oordeelde activisten van Jiet recht op ver- kiesbaarheid insluit, waren de stemmen ver- deeld als volgt: vddr 27 katholieken, 60 socia- listen, 7 lilberalen, samen 94. Er stemden tegen 7 kiatholieken, 14 liberalen, 20 rexisten, 15 Vlaamsch-nationalisten, 8 communisten en een socialist, samen 65. De 26 bianco stemmen kwamen op een na alle van de Vlaamsch-katholieken. Bij het votum over het geheele regeerings- ontwerp, dat aangenomen werd met 95 tegen 75 stemmen bij 16 onthoudingen, stemden voor: 29 katholieken, minister-president Van Zeeland en de leider van de katholieke Vlaam sche fractie Van Cauwelaert inbegrepen, drie liberalen (twee Vlamingen en minister Jas- par), 56 socialisten en 7 communisten. Er stemden tegen: 17 liberalen, 18 katholieken, onder wie verscheidene leden dus van de katholieke Vlaamsche fractie, 5 Waalscbe socialisten, 20 rexisten en 15 Vlaamsch-natio nalisten. De bianco stemmen werden uitgebracht door een liberaal en 13 katholieken, waaronder 7 Vlamingen, 1 socialist en 1 communist. Verscheidene leden van de katholieke Vlaamsche fractie verklaarden hedenmorgen zeer ontevreden te zijn over de houding, door htm groep aangenomen. Zij nemen het de leden van deze fractie kwalijk niet tot het eind toe radicaal aan de onvoorwaardelijke en volledige en algemeene amnestie te heb ben vastgehouden. Naar de katholieke Vlaamsche courant „De Standaard" weet te melden, zouden twee katholieke Vaamscbe leden de heeren Laenen (Mechelen) en Verpoorten (Limburg) als pro test ontslag hebben genomen bij deze fractie. Men verwacht dat nog andere ontslag- nemingen kunnen volgen. IHedenmiddag komt het ontwerp betreffende de militaire en administratieve amnestie als- mede de nieuwe militaire taalwet aan de orde. DE INZEGENING VAN HET HUWELIJK VAN DEN HERTOG VAN WINDSOR. Predikantsvrouw vertelt, hoe haar man tot zijn daad gekomen is. De ecbtgenoote van rev. Jardine heeft aan een vertegenwoordiger van de „Daily Express" het verhaal gedaan van bet aanbod van haar man om bet huwelijk van den bertog van Windsor in te zegenen. ,,Het is zulk een igroot gebeim geweest." zeide zij, „dat het werkelijk een oplucbting is om er ten slotte over te kunnen spreken. Wekenlang had mijn man al over den bertog van Windsor zitten piekeren. Hij vond het vreeselijk, dat den hertog zou worden onthou- den wat elke andere Engelschman kan ver- langen: een religieuze plecbtigbeid bij zijn huwelijk, en hij zeide mij: „Het is verschrik- kelijk. Ik zou hem dolgraag in den echt wil- len verbinden." Hij was van oordeel, dat er een beginsel op het spel stond. Wanneer hij zoo iets meent, dan kan het hem niet meer schelen, wat hij doet, en dan kan niemand hem tegenhouden." Het bleek ten slotte, dat hij het niet langer meer kon verdragen. Eind van de vorige week sohreef hij een brief aan den hertog. Hij zond zijn beste wenschen voor het geluk van den hertog en dat van mrs. Warfield. Aan het etude van den brief zeide hij," dat hij, wanneer de hertog een religieuze plechtigheid mocht wenschen, gaarne zou overkomen om den dienst te leiden. In den brief sloot hij een foto van zichzelf in. „Ik geloof niet, dat hij werkelijk een ant- woord had verwacht, maar hij kreeg er een. Zondag kwam er een telegram van den advo- caat van den hertog, mr. Allen. Daarin deelde mr. Allen mede, dat de hertog zeer dankbaar was voor het aanbod van mijn man en dat hij steeds een kerkelijke plechtigheid had ge- wenscht. Hij verzocht mijn man, zich zoo spoedig mogelijk naar Bonden te begeven, ten einde de voorbereidingen te treffen." Wij durfden het aan niemand te vertellen. De efinige, die er iets van af wist, was de kos- ter van de kerk. Ik geloof, dat het mijn man niet zou kunnen schelen, wanneer by gedwon- gen zou worden de kerk te verlaten. Hij zou ailes opofferen voor het beginsel." „Wij zonden de dienstboden voor een week weg. Wij sloten het huis en gingen naar Lon- den. Mijn echtgenoot zocht onmiddellijk den heer Allen op, maakte de toebereidselen en het zich fotografeeren voor een paspoort. Den volgenden dag vertrok hij naar Tours en nu wacht ik op zijn terugkeer." De kerkelijke medewerker van de „Daily Telegraph" wijst er op, dat het optreden van rev Jardine volmaakt onwettig is. De bisschop van FuLham legde er trouwens in een onder- houd met dezen medewerker den nadruk op, dat rev. Jardine hoegenaamd geen bevoegd- heid bezit om den zegen der kerk uit te spre ken. ,,Hij is een ambulant priester". De wet van de Anglicaansche kerk staat niet toe, dat de ritus der kerk wordt toegepast btj de in- zegening van bet huwelijk van iemand, die reeds te voren gehuwd was en waarvan de voormalige echtgenoot nog in leven is. Rev. Jardine zal dan ook bij deze ceremonie uit- sluitend zijn een particulier persoon, die uit- genoodigd is om gebeden te zeggen. Hij is onder de huidige omstandigheden niet in staat, het huwelijk wettelijk te sluiten". De bisschop van Fulham heeft een telegram gezonden aan rev. Jandine, waarin hij er tegen protesteert, dat de predikant zonder bisschop- pelijke vergunning of toestemming optreedt. Hij kan echter rev. Jardine niet verhinderen, zijn voomemen uit te voeren, daar de plechtig heid plaats vindt in een particuliere woning, die niet binnen de territoriale jurisdietie valt van een bisschop van de Anglicaansche kerk. Dit is dan ook de reden, dat het telegram van den bisschop van Fulham den vorm heeft aan genomen van een protest en niet van een verbod. Op het continent strekt zich de Anglicaan sche jurisdietie alleen uit tot de geaccredi- teerde geestelijken en gebouwen van de Engel- sche kerk. Eenigen tijd geleden zijn alle gees telijken op het continent er van verwittigd, dat de mogelijkheid bestondt dat him diensten zouden worden verlangd in verband met de betrokken plechtigheid. Naar de bisschop van Fulham mededeelde, zijn deze instructies ,,vol- komen loyaal"! opgevolgd. (X)MPLOT TOT ONTVOERING VAN SCHUSOHNIGG? Een speciale correspondent van de Daily Herald" seint uit Praag aan zijn blad (wij laten het bericht geheel voor zijn rekening), dat de Oostenrijksche autoriteiten een onder- zoek instellen naar aanleiding van het ont- dekken van een complot om bondskanselier Schuschnigg en zijn 11-jarig zoontje per vlieg- tuig naar Duitschland te optvoeren. By deze samenzwering zouden dertig nationaal-socia- listen betrokken zijn geweest en binnen enkele dagen zouden alien terechtstaan. Voor de poging tot ontvoering, die reeds in October 1.1. had moeten plaats hebben, werd een vliegtuig in gereedheid gehouden. De samenzweerders hadden zich te Weenen van Schuschnigg meester willen maken en van zijn zoontje Kurt te Kalkburg, bij Weenen, waar hij schoolgaat. Vervolgens zouden 1500 S.A.-mannen zijn opgeroepen, die het bewind voor de nazi's in handen hadden moeten nemen. Dat het plan mislukte was een gevolg van het feit, dat de Duitsche nazi-leiders, wier medewerking voor het slagen onmisbaar was, op genoemd tijd- stip juist bezig waren te trachten Oostenrijk door vreedzame middelen voor zicb te winnen, aldus de correspondent. Zij verklaarden zich tegen het plan en toen zij zagen, dat zij hun volgelingen in Oostenrijk niet in toom konden houden, deden zij van het complot eenvoudig aangifte bij de Oostenrijksche politie. De lei- ders werden gearresteerd en zitten sindsdien in voorloopige hechtenis. Wel zouden de Duit- schers er herhaaldelijk op hebben aangedron- gen hen met clementie te behandelen. Het vliegtuig werd te Siebenhirten bij Weenen ont- dekt en geconfiskeerd. De zaak zou volkomen geheim zijn ge houden. MEEVALLER VAN f 27 MILLIOEN VOOR DE TURKSCHE SCHATKIST. De onwiliigheid of naiatigheid van 2.000.000 Turken, een familienaam aan te nemen en dien bij den burgerlijken stand te laten registreeren zal de Turkscbe schatkist een som van 27 millioen gulden moeten opleveren. De wet van 1 Juli 1934 heeft namelijk een uitersten termijn voor deze aanneming en registratie van familienamen gesteld. De ter mijn is sinds lang verstreken, maar nog altijd ontbreken er in de* diverse bureaux van den burgerlijken stand 2.000.000 onderdanen van Kemal Ataturk op het appel. Thans zullen de autoriteiten overgaan tot het beboeten dezer afzijdigen. Tevens zullen alle documenten worden geweigerd van per- sonen, die niet kunnen bewijzen, dat zij zich een achtemaam hebben aangeschaft. GENERAAL MOLA BIJ EEN VLIEGONGELUK OM GEKOMEN. Generaal Emilio Mola, de commandant van het nationalistische leger in Noord-Spanje, is gisterenmorgen tusschen Burgos en Valla- dolid bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. In een dichten mist, zooals die daar dikwijls in het heuvelland voorkomt, is het toestel tegen een helling opgevlogen en neergestort. Vijf hooge nationalistische officieren, leden van generaal Mola's staf, onder wie zijn ad- judant, en de hestuurder van het vliegtuig, kwamen met hem om het leven. Generaal Mola, die sedert 1 April het offen- sief tegen Bilbao leidde, was, meldt de Tele- graaf, met zijn vliegtuig op weg naar Sala manca om daar met generaal Franco bespre- kingen te voeren over de toebereidselen voor de hervatting van den aanval. Sinds eenige dagen was het al mistig geweest, zoo zelfs, dat vliegen in het geheel niet mogelijk was. Doch generaal Mola, bekend om zijn doorzet- tende energie, was er zoo op gesteld om eerst generaal Franco te raadplegen en toch op tijd naar het front terug te keeren, dat hij giste- ren, in weerwil van de slechte weersomstan- digheden het besluit nam naar Salamanca te vliegen. iHet ongeluk gebeurde om halftwaalf, toen het vliegtuig reeds de helft van den afstand naar Salamanca had afgelegd. Een uur later trok de mist op en scheen de zon weer uit een blauwen hemel. Het weer, dat die generaal zoo lang had verbeid om zijn vliegtuigen de lucht in te zenden om de laatste verdedigings- linie der Basken voor Bilbao te bestoken, was ten slotte gekomen, maar de man, die het nationalistische leger tot voor de poorten van Bilbao had gebracht, behoordie niet meer tot de levenden. Het nationalistische Spanje heeft door den dood van generaal Mola een van zijn meest prominente figuren uit den burgerkrijg ver- loren. Hij was een der weinige mannen, aan wie generaal Franco zijn voile vertrouwen sohonk, van het begin van den strijd af. 'Emilio Mola Vidal werd in 1887 op Cuba geboren. Zijn vader was een Spanjaard en zijn moeder een Cubaansche. Toen hij zestien jaar was geworden, ging hij naar de cadettenschool te Toledo, waarna hij als vrijwilliger naar Spaansehe Marokko trok. Daar vooral bleek het, dat de jonge officier uitnemende militaire kwaliteiten bezat, zoodat hij spoedig promo- tie maakte. Tot 1930 heeft hij, vaak onder moeilijke omstandigheden, de belangen van zijn vader- land in Spaansch Marokko gediend. In dat jaar was aan het bewind van Primo de Rivera een einde gekomen en werd Mola, die het toen reeds tot generaal had gebracht, door den nieuwen premier, generaal Damaso Berenguer, naar Spanje geroepen, om daar de leiding der rijksipolitie te aanvaarden. Ook dit ambt heeft hij met veel energie vervuld. Ge- makkelijk was zijn taak niet. Verscheiden revolutionnaire acties moest hij onderdrukken, waardoor hij in linksche kringen zeer impopu- lair werd. Toen dan ook in 1931 de revolutie uitbrak. werd de laatste directeur-generaal der politie onder het monarchistisch bewind gearresteerd en beschuldigd van machtsmisfbruik. De recht- bank sprak hem wel is waar vrij, maar noch 'in het leger, noch bij de politie werd hem een nieuwe taak aangewezen. Verontwaardigd over deze behandeling begon Mola zijn me- moires te schrijven, om aan te toonen, dat hij altijd correct en eerlijk gehandeld had. Zoo verscheen het boek ,,Het verleden, Azana en de toekomst", dat een verheerlijking werd van het Spaansehe leger. Vier jaar later,, in 1935, werd Mola door den toenmaligen minister van oorlog, Gil Robles, benoemd tot leider van de Spaansehe strijd- krachten in Marokko. Met groot entljousiasme aanvaardde hrj deze nieuwe taak in het land, waar hij een groot deel van zijn militaire loop- baan had doorgebracht. Doch niet lang heeft hij het oppercommando in Spaansch Noord- Afrika gevoerd. De verkiezingen van Febr. 1936 brachten hem een gevoelige achteruitzet- ting. Als aanhanger der uiterste rechterzijde werd hij door de Volksfrontregeering niet ver- trouwd en zij gaf hem den heel wat minder belangrijken post van commandant van het 12de regiment infanterie te Pamplona. 'Vijf maanden later brak de burgeroorlog uit. Mola's plannen stonden reeds vast. Drie dagen voor de rechtsche generaals in verzet kwamen, op 15 Juli, ontving Mola bezoek van zijn broer, die kapitein bij het garnizoen te Barcelona was. Deze kwam hem waarschu- wen, dat de autoriteiten van Madrid van de plannen der nationalisten op de hoogte waren en ailes zouden doen om een revolutie te on derdrukken. 'Het antwoord van Emilio Mola was: ,,Keer zoo gauw je kunt terug naar Bar celona zonder een secor.de te verliezen en han- del voor het welzijn van Spanje." Weinige dagen later werd Mola's broer gedood bij een gevecht op de Plaza de Cataluna te Barce lona. Op 18 Juli had Mola een telefoongesprek met den nieuwen kabinetsformateur Martinez Barrio, den voorzitter van de Cortes. Mola verklaarde openlijk, dat hij niet van dezelfde politieke overtuiging was als het Volksfront. Van een compromis wilde hij niets weten, ook niet toen Barrio daar sterk op aandrong. ,,U hefot uw menschen achter u", zoo zeide hij. ,,Ik de mijne. Indien wij een compromis zouden sluiten, dan zouden wij beiden onze idealen en menschen verraden. De strijd zal hardnekkig en moeilijk zijn; het zal een lange strijd wor den; maar het is een plicht, dien strijd te strijden." Van dat oogenblik af streed Mola met zijn groote energie en met de vele ervaring, die hij in zijn lange militaire loopbaan had opge- daan, voor de beweging der nationalisten. Veie militairen sloten zich bij hem aan. n betrekkelrjk zeer korten tijd was hij heer en meester over een gefbied, dat zich iptstrekte van de Noordkust tot op 50 K.M. ten Noor- den van Madrid (het Guadarramagebergte) en van Huesca in het Oosten tot aan de Por- tugeesche grenis. Sedert 1 April leidde hij het offensief tegen Bilbao. VERMIST. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie verkeert de fajpilie in ongerust- heid omtrent het lot van den heer J. C. Boo- gaart uit Hulst, oud 59 j., die het laatst is gezien in de omgeving van de Othensche kreek. De vermiste was per rijwiel en ge- kleed in bruin costuum, vermoedelijk pet op het hoofd. Hij heeft grijs haar en grijze kne- vel. De familie verzoekt eventueele inlichtin- gen aan ons bureau te willen verstrekken. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 23 tot en met 29 Mei kwa men in onze provincie 3 gevallen van rood- vonk voor, n.l. den in ieder der gemeenten 's Heer Arendskerke, Hoofdplaat en Kloetinge. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Dinsdagavond omstreeks 10 uur had, meldt de Vliss. Crt., in de Belgische grensgemeente Waterland-Oudeman een auto-ongeluk plaats, waarbij drie menschen werden gewond. Een reiziger van den materialenhandel „De Hoop" uit Ter Neuzen, de B., kwam, vergezeld van zekeren A. C. uit Oostburg, met zijn auto in deze gemeente en bezochten daar verschillen- de Cafe's. Toen zij in dronken toestand verder reden, kwamen zij in voile vaart op een 7-tal personen ingereden, idie voor hen woning zaten. Drie personen werden ernstig gewond, waaronder de 50-jarige werkman E. V., die in levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te Gent moest worden vervoerd. Zijn linkerdijbeen en rechter onderbeen waren gebroken. Men vreest voor zijn leven. Een raam van de woning en de stoelen, waarop de ongelukkigen zaten, werden geheel verbrijzeld. Zonder zich hierom te hekomme- ren reden zij in dolle vaart voort in de rich- ting Watervliet. De politie heeft den auto in beslag genomen. t Blind-seance sohaken. Gisteravond gaf de heer Dr. H. Bruch te Ter Neuzen een blind-seance voor de leden der Zaamslagsche Se'haakclub K. en W., in het vereenigingsgebouw te Zaamslag. Even na 8.30 uur nam deze strijd een aan- vang, waarbij een drietal spelers, met name de heeren F. M. R. de Boer, J. Tollenaar en G. van Breen zich rustig achter hun bord plaatsten, terwijl de blindspeler met den rug naar zijn tegenstanders gekeerd het verloop dezer drie gelijktijdig gespeelde partijen in zijn brein moest uitwerken. Te 11 uur was de laatste partij beeindigd, waarna de heer Dr. H. Bruch het volgende resultaat behaalde: 1 gewonnen en 2 verloren. De heeren J. Tollenaar en G. van Breen wisten hun partij te winnen. IHet was een interessante avond op walks verloop zoowel de blindspeler als de Schaak- cluh K. en W. met gemoegen kunnen terug- zien. en op den inhoud komt het immers aan en ala Ge "AKKERTJES" in- neemt, zijt Ge zeker dat ze goed en snel helpen tegen allerlei pijnen. "AKKERTJES" worden geheel machinaal vervaardigd. Daar komt geen menschen- hand aan. HygiSnisch, zuiver en onscha- delijk. Weiger daarom elke naamlooze na- maak. Daarmede bedriegt men U door U voor "AKKERTJES" wat anders, dat er veel op gelijkt, in de handen te futselen. Nederlandsch Product Recept van Apotheker Dumont Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. Ingez. Med. Mi- Verbetering verkeersweg. De verkeersweg tusschen Selzaete en Gent langs den linkeroever van het kanaal Gent Ter Neuzen, die gedurende vele jaren reeds in een hoogst onvoldoenden toestand verkeert, hetgeen mede oorzaak was van verschillende ongevallen met doodelijken afloop die zich hebben voorgedaan, staat thans verbeterd te wordfen, dank zij de ovemame door den Bel- gischen staat van een groot deel van dezen erbarmelijken weg, die door voorzichtige auto- mobilisten en autobestuurders gemeden werd, en die liever een omweg langs binnenwegen kozen, dan zich op dien weg te wagen. Aanrijding. Woensdagmorgen werd een wielrijder van de Oudenhurgsche sluis aan den gevaarlijken hoek LeegstraatWachtebekestraat aange- reden door de auto van den krui^enier Vam Assel, alhier. Er is daar geen fietspad, en uit jarenlange gewoonte, omdat het verkeer daar toen nog niet zoo druk was, worden de ver- keersregels daar niet in acht genomen, of- schoon de politie herhaaldelijk op het naleven daarvan, speciaal het rechtshouden, wordt ge- wezen. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld naar de schuldvraag. EEN NIEUWE ETALAGE. 'Zooals uit de adivertentie in dit nummer blijkt, is door Van der Sloot's Schoenmagazijn een etalage van de ten verkoop voorhanden producten ingericht in het perceel waar tot voor dezen Fey's Orgelhandel was gevestigd. Door deze keurige etalage krijgt het publiek nog meer dan voor dezen een indruk van de groote verscheidenheid der modellen schoenen die in het magazijn voorhanden zijn. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Zitting van Vrijdag 4 Juni 1937. De volgende zaken werden behandeld: A. L., oud 52 j., kleermaker, wonende te Oostburg, was op 11 Maart 1.1. door den kan- tonrechter te Oostburg veroordeeld tot /15 boete of 10 dagen hechtenis en tot eene hech tenis van zeven dagen en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van twee jaren terzake van het besturen van een motorrijtuig te Oost burg op 1 Februari 1.1. te Oostburg, terwijl hij verkeerd.e onder zoodanigen invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank, dat hij niet in staat geacht mocht worden, dat rijtuig naar behooren te besturen, en niet op de vordering van den opperwachtmeester der marechaussee zijn auto stilhouden. De verdachte was in hooger beroep ge komen. Eisch bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. Mr. Kuiper, verdachte's raadsman, vroeg bij eventueele veroordeeling geen hechtenis op te leggen. S. M., oud 56 j., landbouwer, wonende te Hoek, was op 6 April 1.1. door den kanton rechter te Ter Neuzen veroordeeld tot f 60 boete of 30 dagen hechtenis, wegens overtre- ding van de Zuivelwet te Hoek op 2 Januari 1937. De verdachte was in hooger beroep ge komen. Eisch bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. Mr. P. C. Adriaanse vraagt lichtere straf op te leggen. P. D., oud 29 j., molenbaas, wonende te Axel, werd tenlaste gelegd, dat hij op 30 Maart 1.1. te Axel als gebruiker en gezagvoerder op een bak, waarop geplaatst was een bok, welke omhoog en omlaag gebracht kon worden, hoogst roekeloos, onvoorzichtig en ondoor- dacht, daarmede, terwijl deze schuit werd voortgetrokken door een sleephootje, heeft gevaren over de zoogenaamde Spuikreek in de Bathpolder en toen met die schuit met om hoog gestelde bok tegen een draad van het electriseh net van de P.Z.E.M. is gevaren, waarbij dien draad is vemield, waardoor ver- hindering of bemoeilijking van stroomlevering ten algemeene nutte ontstond, zijnde daar- door de gehuchten Schapenbout en Axelsche Sassing gedurende geruimen tijd van elec- trischen stroom verstoken, hetgeen aan ver dachte's schuld te wijten was. Eisch 50 boete of 30 dagen hechtenis. M. L. M., echtg. van A. J. v. O., oud 28 j., zonder beroep, wonende te Axel, werd ver- dacht, dat zij in de jaren 1935 en 1936 te Axel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1