ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJES Weer onprettig? No. 9612 WOENSDAG 2 JUNI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD TER NEUZEN, 2 JUNI 1937. i t TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buiteniand alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 35. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor eliken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE IASTEN, DRUKKENDE OP GROOTE GEZINNEN. Vrijdag heeft de minister van financien, mr. P. J. Oud, ide commissie ge'installeerd, welke tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de maatregelen, welke getroffen kunnen worden om de op de groote gezinnen druk-~ kende lasten zooveel mogelijk te verlichten. De installatie-rede van den minister werd door den voorzitter der commissie beantwoord. De commissie is als volgt samengesteld: lid en voorzitter, de heer A. N. Fleskens, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Geldrop; leden de heeren D. van Geel, refe rendaris bij het departement van Binnenland- sche Zaken, A. Mastenbroek, referendaris bij het departement van Sociale Zaken, mr. J. J. R. iSchmal, referendaris bij het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dr. M. J .H. Smeets, inspecteur der directe be- lastingen, invoerrechten en accijnzen bij het departement vap financien, L. Welling, hoofd- inspecteur van het lager onderwijs te Gronin- gen en mr. J. J. Wintermans, inspecteur van den landbouw te 's-Gravenhage. Secretaris is drs. J. J. Koster van Groos, adjunct-accountant der directe belastingen, 's-Gravenhage. Na de installatie heeft de commissie on- middellijk met haar werkzaamheden een aan- vang gemaakt. DE AMNESTIE IN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Dinsdagochtend aan izijn blad: Een mededeeling, voorkomende in het offi cieele communique van gisiteravond van den ministerraad, als zouden de leden van het kalbinet van Zeeland inzake de amnestie- kwestie eenstemmig de volgende formule heb- ben aanvaard: geen verdere verdaging van de behandeling van de amnestie in het parlement, maar wel goedkeuring van het aanhangig ge- maakte wetsontwerp, doch zonder teruggave van de verkiesbaarheid aan de ter dood ver- oordeelde activisten, heeft iedereen verrast en werd vanochtend in de wandelgangen van het parlement druk .besproken. Het communi que zegt ndet, dat de regeering een amende- ment in den hierlboven b^doelden zin zal in- dienen en daarop de vertnouwensvraag zal stellen. Dit wordt in officieele kringen, waar wij ons licht opstaken, echter wel degelijk verzekerd. Vandaag komen de verschillende politieke fracties van de Kamer bijeen om over deze nieuwe wending van zaken te toeraadslagen. Het openbare debat in de Kamer zal vermoe- delijk morgenmiddag kunnen worden hervat. Naar ons van zeer goed ingelichte zijde ter oore kwam, rekent de regeering er op, mede dank zij de intemationale spanning en de on- wenschelijkheid om in dergelijke omstandig- heden een kabinetscrisis uit te lokken, dat zij voor haar voorstel een voldoende meerderheid in de Kamer zal vinden. Hiermee zou echter aan de agitatie zeer waarschijnlijk geen einde komen, zoodat het door de regeering beoogde doel gevaar loopt, niet te worden bereikt. De katholieke Vlaamsche courant De Stan- daard, het eenige blad, dat reeds een beschou- wing aan het besluit van den ministerraad wrjdt en in dit geval Iblijkbaar de meening van een aantal katholieke Vlaamsche Kamerleden weergeeft, schrijft vanochtend: ,,Wij kunnen nuchter vaststellen, dat de regeering, na stem ming te hebben gemaakt voor verdaging in al de bladen waarover zq beschikt, nu moet er- kennen, dat verdaging van de amnestiekwestie geen oplossing zou brengen en haar gezag zou aantasten. De regeering wil dus een meerder heid verwerven in een formule van algeheele amnestie aan een gedeelte der Vlaamsche ac tivisten en van slechts gedeeltelijke teruggave van de burgerrechten aan een ander gedeelte van de politiek veroordeelden. De voorwaar- den der verplichte aanvrage en de loyaliteits- verklaring als voorwaarden voor de verkies baarheid vallen weg, maar er komt in de plaats een inkrimping van de amnestie zelf. Voor de publieke' opinie in Vlaanderen zal het blijken, dat net landsbestuur tegenover Vlaan deren de traditie voorfczet van de gedeeltelijke oplossingen. Twintig jaar na den oorlog, ter- wrjl het schuldige Belgie beschaamd moet staan zoo laat met 'zijn amnestie te komen. moet er nog wat van worden afgedaan. Het kan ook den indruk wekken alsof men som- mige activisten als concurrenten van de hui- dige Kamerleden wil uitschakelen, terwijl com- munisten en anarchisten wel degelijk verkies- baar zijn. De beperking van de amnestie ge- beurt in ieder geval ter wille van de Walen en van de liberate partij. Wij blijven er trouwens tegen protesteeren, dat de Kamer niet vrij uitspraak mag doen en dat de regeering ach- teruitkrabbelt en thans de kiabinetskwestie stelt op een vermindering van het voorstel, door haar in November j.l. ingediend en waar- omtrent de eerste minister een verkdezingsbe- lofte had afgelegd om stemmen van katho lieke Vlamingen te ronselen voor de tusschen- tijdsche verkieizing van 11 April. WEER EEN SPAANSCH SOHIP GETORPEDEERD. IHet Spaansche vrachtschip „Granada'° is Maandagavond tusschen acht en negen uur in de nabijheid van Salou, ten Zuiden van Tarra gona, aan de kust der Middellandsche Zee, door een onderzeeer getorpedeerd, aldus seint United Press. Het vaartuig zonk binnen de drie minu'ten. Een lid der bemanning werd gedood, twee andere opvarenden liepen ver- wondingen op. De „Granada" bevond zich binnen de Spaansche territoriale wateren. De nationaliteit van de duikboot is onbekend. DE WE RKLOOSK EID IN FRANKRIJK. In ronde cijfers bedraagt het aantal werk- loozen in Frankrijk op het oogenblik 355.000 dat is ongeveer 4000 minder dan de vorige week. Elk jaar in dit getij neemt de werk- loosheid af en met betrekking tot het vorige jaar bemerkt men, dat de vermindering, ver- geleken met de overeenkomstige week van 1936, afneemt. De invoering van de 40-urige werkweek heeft dus niet dien invloed op de werklooaheid gehad als daarvan gehoopt werd, want men dacht, dat de inperking van den ar- beidstijd de werving van drie tot vier hon- derdduizend krachten noodzakelijk zou maken. Te Parijs telt men om en bij de 35.000 werkloozen minder dan het vorige jaar, wat zeker aan de personeelsbehoefte van de ten- toonstelMng te danken is. Er staat tegen over, dat in de week van 17 tot 22 Mei 2483 buitenlandsche artoeiders Frankrijk binnenge- komen zijn, van wie 2483 voor den landbouw. En er is opgemerkt, dat van de omtrent 80.000 nieuwe arbeiders voor de spoorwegen velen inplaats van gelicht te zijn uit de werkloozen in de steden iboere-arbeiders waren, zoodat een tweeledige jbeweging zich afteekent, van het land naar de stad en van het niet-Fransche naar het Fransche platteland. ONTSPANNING. Waren wij, schrijft de N. R. Crt., Maandag getuige van een van uur tot uur toenemende spanning, thans gaat het in omgekeerde rich- ting. In de verschillende hoofdsteden beoor- deelt men den toestand gunstiger en het ver- trouwen, dat deize gebeurtenissen niet tot ver dere maatregelen zullen leiden, neemt toe. Al heeft het werk der niet-inmengingscommissie een ernstige klap gekregen, waarvan het zich slechts langzaam zal herstellen. Maandag moesten wij vaststellen, dat de vraag, wie de vijandelijkheden begonnen was, onopgelost mo'est blijven. Ook heden zijn daarover geen rapporten van onzijdige waar- nemers ontvangen. Maar rekening houdende met de omstandigheden van het Duitsche schip, dat op de reede lag met een torpedo- bootjager en een tankschip, en met de ge- volgen, die het inslaan der bommen gehad heeft, is men te Londen en Parijs geneigd de Duitsche lezing van het voorval als juist te aanvaarden. Dit draagt er uiteraard toe bij, dat men ook in het oordeel over de verdere gebeurtenissen zich wat matigt. Natuurlijk kan men den strafmaatregel niet goedkeuren. Maar toch voelt men zich opgelucht. Aan de eer is nu voldaan, de wraakneming is beeindigd, tenzij nieuwe maatregelen tegen Duitsche schepen zouden worden genomen. Zoo heeft Almeria, ondanks den ernst van het x'eit, tot een zekere ontspanning bijgedragen. Want hadden de Duitschers niet dadelijk represaiilemaatrege- len genomen, maar zouden zij er de voorkeur aan hebben gegeven de wereld daaromtrent in het onzekere te laten, dan zou de spanning veel grooter zijn. Door het bombardement van Almeria is het evenwicht hersteld en heeft men ^lkaar niets meer te verwijten. De ver- zekering, dat dit de eenige represaille-maat- regel is, welke Duitschland naar aanleiding van den aanval op de ,,Deutschland" zal nemen, wordt aanvaard. Tot de ontspanning draagt voorts mede bij, dat men onder de nadering van Spaansche oorlogsschepen, waar- voor Maandag de order werd gegeven dat zij moesten worden beschoten, wil verstaan een bedreiging van die zijde. Hetgeen natuurlijk heel wat anders is en waaraan belangrijk minder gevaar is veitbonden. Naast Duitschland heeft ook Italie in het gebeurde aanleiding gevonden zijn medewer- king aan de niet-inmengings-commissie op tte schorten. Het kon deze daad motiveeren met er op te wijzen, dat deze gebeurtenis niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een reeks gevallen, waarin Spaansche vliegtuigen optraden tegen oorlogsschepen der controlee- rende landen. (Het droeve voorval op Majorca, waarvan een Engelsch oorlogsschip getuige was en even goed het slachtoffer had kun nen zijn, wordt nu natuurlijk nog eens extra zwaar opgenomen. Toch is men over de tijdelijke opschorting der medewerking van deze landen niet veront- rust en hoopt men zelfs spoedig den ouden toestand te kunnen herstellen. Al is de wijze, waarop de gevraagde waarborgen gegeven zouden kunnen worden, nog geensizins duide- lijk. Men wijst er op, dat de schepen der beide landen voort zullen gaan de controle- havens aan te loopen en hun lading door de vertegenwoordigers der niet-inmengings-com- missie te doen onderzoeken. Voorts ziet men in het feit, dat niet met uittreden maar slechts met een opschorting aan de deelneming der werkzaamheden is geantwoord, een aanwij- zing, dat het de bedoeling is, dat de saraen- werking weer wordt hervat. Alles bij elkaar genomen, vallen dus de Duitsche maatregelen gunstiger uit dan men Maandag verwacht had. IHet schijnt ook, dat Londen en Parijs niets wenschen te ondememen om de regeering van Valencia in haar bonding te stijven. De beide leidende regeeringen in de niet-inmengings- gedachte, die steeds gestreefd hebben naar een beperking van het geschil, zijn weinig in- genomen met de houding van den Spaanschen vertegenwoordiger te Gendve. In sommige kringen schijnt men een zeker gevoel te krij- gen, dat de regeering te Valencia ontevreden is, omdat haar geen steun wordt verleend. Men ziet daarom met groote belangstelling uit naar de maatregelen, die Valencia nu zal af- kondigen. De Spaansche regeering kan ervan verzekerd izijn, dat ieder pogen harerzijds om het conflict een meer intemationalen omvang te geven door Londen en Parijs krachtig zal worden weerstreefd. DE REDE VAN KARDINAAL MUNDELEIN In politieke kringen te Berlijn merkt men op, dat de nota welke aan het Vaticaan is overhanldigd met betrekking tot de rede van kardinaal Mundelein te Chicago, beschouwd moet worden als een ultimatum aan den Heili- gen Stoel. Indien kardinaal Mundelein niet berispt wordt, aldus zegt men, dan zouden de betrekkingen tusschen Berlijn en het Vaticaan worden afgebroken. GEEN ONMEDDELLIJKE GEVOLGEN VAN DE IN CIDENTEN IN SPAN J E. In verband met de jongste ontwikkeling van het Spaansche conflict heeft, schrijft de N. R. Crt., de non-interventiecommissie, waarvan de voltallige zitting op Maandagmiddag be- paald was, niet vergaderd. Wel is de onder- commissie bijeengekomen, maar Duitschland noch Italie waren vertegenwoordigd. Italie toch had, op het voetspoor van Duitschland. eveneens be kennen gegeven, dat het zich uit de commissie terugtrok, tot voldoende waar borgen gegeven waren, dat incidenten als met de Deutschland niet meer konden plaats vin den. In een officieel communique vond men het Italiaansche standpunt weergegeven. De wel aanwezige vertegenwoordigers, t. w. die van Groot-Brittannie, Belgie, Tsjecho-Slo- wakije, Frankrijk, Portugal, en Zwaden, kon den weinig anders doen, dan te besluiten, dat zij hun regeeringen op de hoogte zouden houden van den gang van zaken en zij mach- tigden Wallace, den waarnemenden voorzitter, een nieuwe vergadering uit te schrijven, wan- neer hij ,dit nuttig zou oordeelen. De commis sie is dan ook tot geen enkele beslissing kun nen komen omtrent de gewichtige kwestie van de bescherming van aan den controle- dienst deelnemende schepep. Belankrijk was een later gedane mededee ling van de Duitsiohe ambassade te Londen, waann werd gezegd, dat het bombardement van Almeria de eenige ref>ressaillemaatregel was, welke de Duitsche regeering naar aan leiding van het incident met1 de Deutschland zou ondernemen. Dat berichit bracht ontspan ning te Londen, maar ook in andere Euro- peesche hoofdsteden en te Washington. Men putte moed nu uit het feit, dat de afwezigheid van Duitschland en Italie uit de Londensche commissie slechts uitdrukkelijk door deze lan den als voorloopig was aangekondigd. De aandacht began zich nu meer te coocen- treeren op de waarborgen, welke men aan de beide bondgenooten moest geven om hun den terugkeer tot de commissie mogelijk te ma ken. In dit verband volge nog een conamen- taar van Havas uit Londen: Weinig zeker was men Maandagavond in diplomatieke kringen over de houding welke Duitschland ten opzichte van de afzijdigheids- commissie zal aannemen en de voorwaarden waaronder het Rijk bereid zou zijn deelneming aan den controlediensit te hervatten. Verzeke- ringen omtrent veiligheidszones zouden, naar men meende, zeer t zeker niet voldoende zijn; dergelijke waarborgen zijn dikwijls gegeven zonder dat zij geeerbiedigd werden. Derhalve zou men in gezaghebbende Duitsche kringen een accoord wenschen tot solidair optreden van alle vioten, welke aan de controle deel- nemen in geval vein een aanval op schepen van een der controleerende partijen. Overi- gens wordt er op gewezen, dat de Duitsche regeering zich nog niet geheel uit het con- trolestelsel heeft teruggetrokken en dat de Duitsche koopvaardijschepen zullen voortgaan de havens, aangewezen door de Londensche commissie, aan te doen ten einde den waar- nemers gelegenheid te geven om de ladingen aan een ondenzoek te onderwerpen. Wat betreft de maatregelen waartoe Duit sche schepen gemachtigd zijn indien zij „ge- naderd" zouden worden door vliegtuigen of schepen der Spaansche regeefing, preciseert men, dat onder ,,genaderd" moet worden ver staan „bedreigd". In dit verband herinnert men dan aan het voorbeeld van de .Leipzig", die begin Mei bedreigd is geworden door Spaansche torpedobooten. In dergelijke ge vallen mogen de Duitsche oorlogsschepen vuur geven en hetzelfde zai het geval zijn wanneer een jacht- of bombardementsvliegtuig boven een Duitsch- oorlogsschip komt. Daarentegen behoeven schepen of vliegtuigen, die blijk geven van vreedzame bedoelingen, niet onge- rust te zijn. Daarop zou, naar men meent te weten, ook den nadruk.galegd zijn gedurende een onderhoud, dat de Duitsche diplomatieke vertegenwoordiger met Eden heeft gehad. Van belang is, wat Maandagavond nog van officieuse Italiaansche zijde werd medege- deeld, nl. dajt Italiaansche schepen evenals trouwens Duitsche, voort zullen gaan in de door de Londensche commissie aangewezen havens waamemers aan boord toe te laten tot onderzoek van de lading. Verder wordt gemeld, dat ook Italie represailles overweegt voor het geval nieuwe ,,aanvallen" zullen plaats vinden. Communique van de Italiaansche regeering. De Italiaansche regeering heeft het volgen de officieele communique gepubliceerd „De herhaalde aanvallen van de vliegtuigen der rooden op Italiaansche en Duitsche sche pen hebben duidelijk aangetoond, dat een voor- opgesteld plan bestaat de scheepsmacht van deze beide mogendheden, welke door de niet- inmengings-commissie belast is met de con trole ter zee, aan te vallen. De fascistische regeering heeft besloten de Italiaansche sche pen niet langer te laten deelnemen iaan de in temationale controle ter zee en heeft boven- dien besloten haar vertegenwoordiger uit de niet-inmengingscommissie te Londen terug te trekken, tot het oogenblik, waarop deze com missie maatregelen zal hebben genomen om nieuwe misdadige aanvallen te verhinderen. Onze vertegenwoordiger be Londen heeft deze beslissing medegedeeld aan de commis sie te Londen. Tezelfdertijd heeft de vertegen woordiger van Duitschland een gelijke mede deeling overhandigd." Negentien dooden te Almeria. De civiele gouvemeur van Almeria heeft Maandagmiddag bet Spaansche ministerie van landsverdediging medegedeeld, dat bij het bombardement van Almeria door de Duitsche oorlogsbodems negentien personen om het leven zijn gekomen, waaronder vijf vrouwen en een kind. Vijf-en-vijftig personen werden gekwetst. Negen-en-dertig huizen zijn geheel vernield, talrijke anderen zijn gedeeltelijk in- gestort. De stad is beschoten door geschut van een kaliber van 295 m.M. De Britsche torpedojager, die belast is met de controle van dit deel van de kust, woonde bet bombar dement door het Duitsche eskader bij. Van Duitsche officieele, zijde werd Maan dagavond ontkend, dat de kruiser „Admiral Scheer" door de kustbatterijen van Almeria was getroffen. Begrafenis der Duitsche slachtoffers. Maandagmiddag zijn de 24 Duitsche zeelie- den die bij den aanval te Ibiza gedood zijn, op het kerkhof te Gibraltar ter aarde besteld. De Engelsche admiraal, eenige consuls en cirviele autoriteiten hebben den lijkdienst bij- gewoond, Volgens bericht van den geneesheer- directeur van het militaire ziekenhuis waren er behalve de 24 dooden nog 18 zwaar en 64 lichtgewonden naar Gibraltar vervoerd. De dooden zijn alle jonge matrozen, geen enkele was gehuwd. De ..Deutschland" heeft uit Berlijn bevel ge kregen terstond terug te keeren. Het schip is Maandagmiddag in gereedheid gebracht om de thuisreis te aanvaarden. Het Duitsche ministerie van bdnnenlandsche zaken heeft gelast, dat ten teeken van rouw over de slachtoffers van het bombardement van de ..Deutschland" alle openbare gebouwen, maatsohappijen, scholen, enz. gedurende drie dagen de vlag halfstok moeten hijschen. VERLAGING AUTOTARIEVEN VAN DE VEERDIENSTEN OP DE WESTERSCHELDE. Kort geleden wendde de K.N.A.C. zich in een adres tot den Minister van Waterstaat met het verzoek te willen foevorderen, dat de voorgenomen tariefkverlaging voor het ver- voer van automdbielen met de veerdiensten ■van de Provinciale StoomJbootdiensten op de Westerschelde zou worden bespoedigd. Op de Verkeersfondsbegrooting 1937 is n.l. onder art. 30 bij de bijdrage van het Rijk aan de provincie Zeeland voor het door haar op de exploitatie van deze veren te lijden verlies deze post hooger geraaimd in verband met de voorgenomen tariefsverlaging. Aangezien in- middels reeds een groot gedeelte van het be- grootingsjaar was verstreken, meende de K.N.A.C. in verband met de groote belangen, welke bieraan .zoowel voor het binnenlandsch verkeer van Zeeuwsch-Vlaanderen met overig Nederland als voor het internationaai ver keer via BreskensVlissingen waren verbon- den, op de uiterste spoed te moeten aandrin- gen. Reeds in Januari 1936 zette de K.N.A.C. in een uitvoerig adres uiteen, dat, daar in de Rijkswegen in Zeeland geen bruggen kunnen vrorden gelbouwd, het motorverkeer, dat mid- dels de extra-heffing van een halve cent op Jen benzineprijs per liter zou gaan bijdragen voor het Bruggenfonds, een moreel recht zou hebben op zoo laag mogelijke tarieven op de veerdiensten in de Rijkswegen in Zeeland. Thans ontving de K.N.A.C. op 't eerstge- noemde adres Ibericht van den Minister, dat door Ged. Staten van Zeeland een voorstel is gedaan tot verlaging van het tarief voor het vervoer van automobielen met de Pronvinciale Stoombootdiensten op de Westerschelde en dat hieraan door hem bereids medewerking werd verleend. De nieuwe verlaagde tarieven zullen bin- nenkort worden bekend gemaakt. Om een indruk te ver'krijgen van het ver keer op deze vier veren zij vermeld, dat in 1936 werden vervoerd 55.2B2 auto's tegen 49.664 in 1935, hetgeen een toename betee- kent van ruim 11 pet. Behalve de veerdiensten op de Wester schelde ligt ook het veer Anna Jacoha Zijpe in een Rijksweg, n.l. die van Oud-Gastel naar Zierikzee. Tariefsverlaging hiervan wacht nog immer op de reorganisatie van het bedrijf der Rotterdamsche Tramweg Mij., bij wie het veer in exploitatie is. 'Ook hiervoor drong de K.N.A.C. op bespoediging van de on- derbandelingen aan. Ten aanzien van verla ging van het tarief kan de Minister echter vooralsnog geen mededeelingen doen, aange zien de onderhandelingen nog niet geeindigd zijn. MACHINESCHADE. Het van Riemen komende en naar zee be- stemd zijnde Russische tankschip ,,Stanislav Kossior" heeft te Ter Neuzen machineschade gekregen en heeftl op de reede ligplaats ge- kozen. Alhier zal de schade gerepareerd worden. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie te Ter Neuzen maakt bekend, dat omtrent onderstaande ge vonden voorwerpen, inlichtingen te bekomen zijn, aan de daarachter vermelde adressen: iPortemonnaie met inhoud en kinderporte- monnaie, Bureau van politie. Twee autosleutels, H. Eekman, Tuinsitraat 3. 'Een witte dameshandschoen, J. C. Machiel- sen, Nieuwediepstraat 20. Manteltoand, C. Nieuwelink, Markt 11. Damestasch, D. 'Helmendach, wijk P 67. Gummi badmuts, J. A. Riemens, Kazerne- straat 13. Gouden ring, J. Regeling, Dr. Buijzestr. 5. Rijwieilbelastingmerk, R. van der Laan, a/b Vele vrouwen zijn op gezette lijden hel slachtoffer van pijnen. Denk niet, dat te gen dit lijden weinig le doen is, want de vele vrouwen die geleerd hebben "AKKERTJES" te gebruiken, weten beter. "AKKERTJES" bestrijden vrouwenpijnen en zijn een uitkomst in de donkere dagen der vrouw. In plaats van neerslachtig zult Ge U opgewekt en rurtig voelen. "AKKERTJES" zijn een nieuwe zeer wark- zame vinding van Apotheker Dumont. Ze hebben geen enkele nadeelige werking. De cachet-vorm is de meesl ideale manier van innemen. "AKKERTJES" hebben in korten tijd bewezen een geneesmiddel bij uitnemendheid te zijn. Haal nog heden een doosje. Ook U zult tevreden zijn I Overal verkrijgbaar. Per 12 sluks 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont schip „Hendrika" van Amsterdam, liggende in de Vluchthaven. Rijwielbelastingmerk in etui, J. A. v. d. Vel- den, Scheldekade 5. RIJKS VERKEERSIN SPECTIE. Ter voldoening aan het gestelde in artikel 41, eerste lid, van het Reglement Autovervoer Personen wordt medegedeeld, dat door onder staande houders van op 15 Februari 1937 van kracht zijnde vergunningen tot het in werking brengen van autobusdiensten een aanvrage is ingediend om vergunning voor de uitoefening van de acbter hun namen vermelde autobus diensten, ingaande 1 Januari 1941, waardoor deze vergunningen, ongeacht den tijd, voor welken zij zijn verleend, van kracht blijven tot en met 31 December 1940. N.V. Stoomtram Hulst—Walsoorden, te Ter Neuzen, van St. Jansteen en Hulst naar Wal soorden, van Walsoorden naar Hulst en van Walsoorden naar de Rijksgrens; N.V. Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maat- scbappij, te Ter Neuzen, van Hulst naar de Rijksgrens; J. Maas, te St. Jansteen, van St. Jansteen naar Hulst en van Koewacht naar Belgiscbe grens. GEZELSCHAP JAN MI7SCH NAAR GENT. Het volgend seizoen zal het „Gezelschap Jan Musch" (directie Jan Musch en Jaap van der Poll) te Gent, op uitnoodiging van den heer Maur. de Ruick, bestuurder van den Koninkl. Vlaamschen Stadsschouwburg aldaar, een viertal voorstellingen geven. Reeds is vastgesteld, dat voor dit Gemeen- telijk Abonnement te Gent zullen worden op- gevoerd ,,De Vrek" van Moli^re, ,,De Wijze Kater" van Heijermans, ,,Lodewijk de Elfde" van Latour en „Natbans de Wijze" van Les- sing. OPLIOHTING. De marechaussee te Breskens heeft aange- houden en ter beschikking van de just it ie te Middelburg gesteld zekeren F. J. v. H., admi- nistrateiur te Biervliet, die er van wordt ver- dacbt zich te hebben schuldig gemaakt aan oplicbtinig en verduistering, gepleegd te IJzen- dijke. VER. TOT BESCHERMING VAN DIEREN. Naar de Midd. Crt. verneemt heeft de Com- missaris der Koningin in Zeeland, Jbr. Mr. J. W. Quarles van Ufford op een verzoek, om beschermheer te worden van de Zeeuwsche afdeeling van de Ned. Ver. tot bescherming van diferen, goedgunstig beschikt. WEER EEN DIJKVAL BIJ DEN Will. EM ANNA-POLDER TE BIEZEUNGE. Wederom is een oeverval aan den dijk van den calamiteuzen Willem Anna-polder te Bie- zelinge waargenomen. Ofschoon de val zich niet tot in het lichaam van den dijk uitstrekt, •is toch een aanzienlijke diepte aan den voor- oever ontstaan. Gelukkig heeft hier in 1934 een bezinking plaats gebad, zoodat de val daardoor is beperkt. De nieuwe val is op eenige afstand gelegen van de plaats waar dezen winter de groote dijkrval plaats had en waar men thans met de herstellingen bezig is, en wel recht tegenover de hofstede van den heer. De Regt. DE R.V.S. IN 1936. Blijkens het in de vergadering van aandeel- houders uitgebracht verslag, was 1936 voor deze maatschappij in financieel opzicht gun- stig. De extra-reserve kon met f 3.954.000

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1