ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN mssm AKKERTJES No. 9610 eerste blad VRIJDAG 28 MEI 1937 77® Jaargang Binnenland FeuUleton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Een krachtige organisatie van vrijzin nig en democratisch Nederland is in deze tijd meer dan ooit noodzakelijk. Sluit U aan bij de Vrijzinnig Democratische Bond! 'K HEB EEN RADION WAS ZIEN HANGEN 'K ZAL STEEDS RADION VERLANGEN NIEUWE NEDERLANDSCHE CONSUL TE GENT. De VRIJZINNIG DEMOCRATISCHE BOND doet op hen, die Woensdag op de Vrijzinnig Democratische lijst hebben gestemd, een drin- gend beroep, zich niet hiertoe te beperken. Stelt ons daarom in staat onze arbeid ook buiten de verkiezingstijd voort te zetten m—mmi ii n NEUZENSCHE ABONNEMiiNTSPBIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per ]>ost Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor eiken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent, bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrij-gbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINS BERNHARD IN DEN HAAG. Prins Bernhard was Woensdag in Den Haag ter bijwoning van de vergadering van den Raad van State. PRINS BERNHARD KONINKLIJK COMMISSARIS DER JAARBEURS. In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van den raad van beheer der Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs is Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden geinstalleerd als Konin'klijk commissaris. De voorzitter van de Nederlandsche jaar beurs, dr. F. H. Fentener van Vlissingen, hield een korte begroetingsreds, waarin hij den Prins dankte voor de aanvaarding van de hem toegedachte taak. De heer Fentener van Vlissingen noemde het een gelukkig voor- teeken, dat de aanvang der werkzaamheden van Z. K. H. samenvalt met het oogenblik, waarvan gezegd kan worden, dat de tweede periode van inzinking tijdens het bestaan van de Nederlandsche jaarbeurs achter den rug is. Ma de installatie overhandigde de voor zitter aan Z. K. H. het insigne van het lid- maatschap van den raad van beheer. On middellijk daarop werd sen aanvang gemaakt met beraadslagiiigen van internen aard Te 5.30 uur vertrok de Prins van het admi- nistratiegdbouw der jaarbeurs naar Soestdijk. GESCHENK OOR DE PRINSES EN DEN PRINS. De Nederlandsche vereeniging van ambte- naren bij den burgerlijken stand zal, aan Prin- ses Juliana en Prins Bernhard als geschenk aanbieden, een fotografische afdruk van hun officieele huwelijksacte, welke den 7en Januari in Den Haag is opgemaakt, dus o.m. voorzien van de handteekeningen van de vorstelijke personen en de getuigen. De foto's zijn gebonden in een album van oud-varkensperkament; op den omslag zijn de wapens van het Prinselijke Paar en op de bla- den van het album de initialen in goud ge- drukt. De uitgave is verzorgd door N. Sam son te Aiphen aan de Rijn. In een bijbehoo- rend album zijn de namen geplaatst van de leden der vereeniging. De voorzitter der vereeniging de heer J. Vrielink te Bussum, zal vergezeld van het bestuurslid, den heer D. Dekker te Tilburg, Zaterdagmiddag het geschenk ten paleize Soestdijk mogen aanbieden. ZIJ, DIE NIET TERUGKEEREN. In de nieuw gekozen Tweede Kamer zullen niet terugkeeren de navolgende 36 leden: Mr. P. M. Arts (kath. dem.). Mr. G. van Baren, mr. C. S. van Dohben de Brurjn, mr. P. A. Schwartz en P. Wielenga, alien a.-r. Oh. L. van de Bilt, H. E. van den Brule, A. H. J. Engels, G. W. Kampschoer, G. W. J. van Koevorden, E. Th. Lockefeer, mej. J. M. J. A. Meijer, Th. F. M. Schaepman en L. F. J. M. (baron van Voorst fot Voorst, alien r.k. Dr. C. W. Th. baron van Boetselaer van Dubbeldam, dr. H. J. Lovink en jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozenlburg, alien c.-h. (Mr. G. A. Boon, mr. J. A. H. Ooops, C. J. van Kempen en H. D. Louwes, alien lib. Ir. Oh. G. Cramer, mej. S. Groeneweg, A. van der Heide, P. Hiemstra, K. ter Laan, W. !H. Vliegen en J. H. F. van Zadelhoff, alien s.d. Ir. C. N. van Dis (St. geref.). Mr. J. E. W. Duys (partijloos - vroeger s.d.) D. Kooiman (v.d.). C. A. Lingfbeek (herv. geref.). C. J. P. Schalker (comm.). H. J. F. M. Sneevliet (rev. soc.). Mr. C. Vervoorn (nat. boerenpartij). Mr. W. M. Westerman (Nat. Herstel, thans nat. soo.). Er zullen dhs 36 nieuwe leden hun intrede door AGATHA CHRISTIE. 64) Vervolg. Baron Lolopretzjyl nam hem mee naar een hoek van het vertrek en fluisterde hem iets in het oor. Anthony sloeg de uitwerking van die mededeeling met heimelijk vermaak gade. Het gezicht van Lomax werd lila-rood, zijn oogen puilden uit, z'n uiterlijk vertoonde alle sytmptomen van een op handen zijnde be- roerte. En toen ging de mond in dat gezicht open en hoorde Anthony de volgende woordsn „Zeker... zeker... natuurlijk... absoluut niet noodig... gecompliceerde situatie... grootst mogelijke discretie ,,lSacrd nom!" Lemoine gaf met zijn vuist een slag op de tafel. ,,Wat kan mij dat alles schelen! De moordenaar van prins Michael..., van foelang natuurlijk, maar niet voor mij. Ik moet Koning Victor habben!" Anthony schudde langzaam het hoofd. ,,'t Spijt me voor jou, Lemoine. Je bent een knappe en een vindingrijke bol. Maar dozen keer verlies je 't spel. Ik sta op het punt, om mijn hoogste troef uit te spelen." Hij liep naar de deur en drukte op het schelknopje. Na een paar oogenblikken wach- ten verscheen Tredwell. „iVanavond is er een heer met me meege- komen, Tredwell." ,,Ja, meneer, een buitenlander, meneer." in de nieuw samenge'stelde Tweede Kamer doen. Het parlement blijkt wel een verjon- gingakuur te habben ondergaan. DE HEER SERRARENS LID VAN DE TWEEDE KAMER. Naar gemeld wordt, zal de (heer P. J. S. Serrarens (R.K. Staatspartij)die zoowel in de Eerste als in de Tweede Kamer tot lid is gekozen, de benoeming voor de Tweede Ka mer aanvaarden. Zijn opvolger in de Eerste Kamer is prof. mr. C. P. M. Romme. DE HEER MUSSERT AAN HET WOORD. In de Apollohal te Amsterdam heeft de heer Mussert Woensdagnacht om half twee een schare, welke in den loop van den avond tot een halve zaal was gedund, toegesproken. RlijkenS verslag in 'Het Volk zeide hij, dat deze verkiezingen hadden uitgewezen, dat de har- ten der Nederlanders nog voor het nationaal- socialisme gesloten zijn gebleven. ,,Wij habben ons vergist en wij staan alleen. Wij staan al leen echter met tienduiizenden, die elkaar trouw blijven. Het is een incident, een tik dien we incasseeren. Maar we gaan door, want zonder ons, zonder de NjS.B., heeft dit volk geen toekomst meer. De eenheid onzer tegen- standers is morgen verbroken, omdat dan het gevecht om den buit begint. Het volk zal ons hoonen, maar het lacht om eigen ondergang, zonder dat te weten. De geest die in onze beweging leeft is ons meer waard, dan het domme getal. De dag van vandaag heeft ons geen overwinning getoracht, maar dat hij kornt over twee, drie of vier jaar, is een feit, dat onomstootelijk vast staat." MOEILIJKHEDEN IN DE N.S.N.A.P. Het Vaderland vemeemt: De candidaten Schilling en Waler van de verkiezingslijst der N.S.N.A.P. (Kruyt) ver- klaren den heer Kruyt niet langer als leider van de N.S.N.AJP. te erkennen. Ondanks de onbekwame wijize, zeggen ze, waarop de heer Kruyt de N.S.N.A.P. vooral ook in den verkiezingsstrijd geleid heeft, he(b- ben wij tot het laatste oogenblik de partijdis- cipline gehandhaafd. Wij wenschen echter niet eerst den uitslag van de verkiezingen af te wachten, doch gaan een belangengemeenschap aan met dr. v. Rappard, waardoor dan alle onder het hakenkruis strijdende Nederlanders einidelijk weer worden vereenigd met den oor- spronkelijken oprichter van de N.S.N.A.P. en den eersten nationaal-socialist in ons land. RAD 5-A (Ingez. Med.) „Juist. Wil je hem even gaan vragen, of hij zoo gauw mogelijk beneden komt?" „Ja, meneer." Tredwell verdween. „Entrez de chambre van de troefkaart, de geheiimizinnige monsieur X", zei Anthony. „Wie is Mr. X? Kan iemand het raden?" „Wel, volgens den regel van drieen1".zei Herman Isaacstein, „...en die geheimzinnige wenken van vanmorgen zou ik zeggen, dat de oplossing van dat raadsel voor de hand ligt. Op de een of andere manier is het u gelukt om prins Nicholas van 'Herzo-Slowakije te pakken te krijgen." ,,E!n u, baron. Denkt u dat ook?" ,,Ja. Of een tweeden bedrieger moet ge be- reid verklaard daarvoor gevonden hebben. Maar dat te gelooven ik weiger. Met mij uw handelingen steeds eeirlijk geweest is." „Dank u baron. Die woorden zal ik niet ver- geten. Dus over de raadsel-oplossing zijn we het eens?" Hij keek den kring van gezicbten rond. Lemoine was de eenige, die zich afzij- dig hield. Met neergeslagen oogen en een kop- pigen trek om zijn mond stond hij af te wachten. Anthony's scherpe ooren vingen het geluid van voetstappen in de hall op. ,,En toch", zei hij met een eigenaardigen nerveusen glimlach, ,^bent u heelemaal er naast..." Hij liep vlug naar de deur en deed haar wijd open. Voor den drempel stond een man met een klein puntbaardje en een lorgnet op, waarvan de glajzen in het licht van de kroon schitter- den, een echte dandy, wiens keurig voor- komen echter aflbreuk gedaan werd dtoor een verband om zijn hoofd. „Mag ik de aanweizigen even voorstellen Monsieur Lemoine van de Surety." Jaohtige voetstappen op den parketvloer, het geluid van een lichte schermutseling hij BEVOLKINIGSONDERZOEK DROOGGELEGDE ZIJIDERZEEPOLDERS. De stichting voor het bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders heeft dezer dagen aan giften van sohenkers, die onhekend wensohen te blijven, een bedrag van 4100 ontvangen. HET VOORONTWERP L4NDBOUW-ORDENIN GS WET. Naar aanleiding van het bericht in som- mige bladen, dat het voorontwerp landbouw- ordeningswet, gezien de emstige critiek ook uit agrarische kringen, in zijn tegenwoordigen vorm niet zal worden gehandhaafd, vemeemt de N. R. Crt. van bevoegde zijde het volgende: Dit bericht, zooa.ls hierboven in het kort vermeld, is niet juist. Er is hier slechts sprake van een voorontwerp, om het publiek in de gelegenheid te stellen deze materie te heschouwen en daarop eventueel critiek uit te oefenen. De betrokken minister zal dan te zijner tijd de gemaakte opmerkingen over- wegen. Van een niet handhaven of intrekken is niet alleen in dit stadium van de kwestie geen sprake, maar kan ook geen sprake zijn, omdat het slechts een voorontwerp geldt. DE REMANNING VAN DE SAKKAN1. Blijkens een op het departemept van buiten- landsehe zaken binnengekomen ambtelijk tele gram bevindt zich de bemanning van het s.s. Sarkand in goeden welstand. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, is binnenkort de benoeming te verwachten van den huidigen consul der Ne derlanden te Lugano, baron K. W. G. van Wassenaer, tot consul te Gent. VERANDERING BIJ CRISIS-CONTRoLE- DIENST. Naar bet Handelsblad verneemt, heeft de heer S. J. E. Rooda, hoofd van de afdeeling Technische Controle van den C.C.C.D. (Cen- trale Crisis Controle Dienst) een betrekking ajanvaard in het particuliere bedrijfsleven, zoo- dat hij zijn crisisfunctie neerlegt. De Centrale Crisis Controle Dienst, staande onder leidlng van den heer A. H. Sirks, be- staat uit twee afdeelingen: de technische, aan het hoofd waarvan tot dusver stond de heer Rooda, en de algemeene onder leiding van den heer G. Diepenhorst. Zooals men zich zal berinneren, heeft deze dienst eenige minder gelukkige ,,grepen" ge daan, o.a. de schorsing van de Coop. Handels- Vereeniging van den N.-Brabantschen Boeren- bonid ten aanzien van ,de uitvoering der crisis- maatregelen. De met veel ophef aangekon- digde fraude bleek later op niets te berusten, miaar onderdehand had de schorsing een half jaar geduurd, niet alleen voor de enkele „ver- dachte" afdeelingen, maar voor de gehedle organisatie, die daarvoor dan ook van over- heidswege schadeloos is moeten worden ge- steld. Een dergelijk geval heeft zich voorge- daan ten opzichte van de Gewestelijke Tarwe Organisatie voor Gelderland, waar zelfs werd overgegaan tot arrestatie van een totaal on- schuldigen landbouwingenieur en die daarna dan ook bevorderd is tot directeur. W ERKTIJDENBESLUIT VOOR KANTOREN KOMT OP 1 J UNI EN WERKING. Toegestane arbcid voor een vrouw op Zondag. Aan het Staatsblad no. 844, bevattende het werktijdenbesluit voor kantoren 1&37, is het volgende ontleend: Artikel 2: Een vrouw mag in kantoren op Zondag den hieronder genoemden arbeid verrichten: a. Het verkoopen van plaatsbe- wijzen voor openbare middelen van vervoer, de terrasdeur en daama de nasale stem van Mr. Hiram Fish, die kalrn zei: ,,Dat zit je niet glad, jongetje! Ik helb hier den heelen avond gestaan voor het geval dat je iets dergelijks zou probeeren. Kalm aan, neem er asjablieft nota van dat ik hier een revolver helb en dat het in je eigen voordeel dus geraden is geen verdachte beweging te maken. Ik ben hier gekomen voor jou en ik heb je... maar 't heeft moeite gekost! Die eer geef ik je na." Hoofdstuk XXIX. Nog meer onthullingen. ,,Ik vind dat we recht habben op een be- hoorlijik gedetailleerd verslag, Mr. Cads zei Herman Isaacstein een kwartier later. ,,Er is niet veel te vertellen", zei Anthony nederig. „Gisteren ben ik naar I>over gegaan en Fish ginjg me achtema, omdat hij dacht, dat ik koning Victor was. Maar in Dover von- den we in een huis, waarvan we het adres hadden, iemand die daar gevangen gehouden werd en toen we gehoord hadden, wat die ons te vertellen had, wisten we, hoe we ston ien 't Zelfde idee voor de tweede maal in prac- tijk gabracht, begrijpt u. De echte aoteur van de baan en de doublure ervoor in de plaats. Maar Battle hier heeft blijklbaar van het eer ste oogenblik af gevoeld, dat er met z'n Franschen collega iets niet in den haak was en daarom heeft hij naar Parijs om koning Victor's vingerafd'rukken en verdere indenti- ficatie-bewijzen getelegrafeerd." „Ah!" zei de baron. „De vingerafdrukken De Bertillon-onaten waar de schavuit had het over!" „Dat was huitengewoon knap bedacht", zei Anthony, ,,'t Maakte zoo'n indruk op me, dat ik me gedwongen voelde hem waardig ter zijde te sitaan. En daarbij maakte die houding van mij hem onzeker. Kijk, de kwestie was zoo: 'ATVygbw (Ingez. Med.) het verkoopen van toegangskaarten voor pu- blieke vermakeilijkheden, vergaderihgen en tentoonstellingen en het verrichten van admi- nistratieve werkzaamheden, onmiddellijk met bovengenoemden verkoop verband houdiende; b. arbeid in kantoren van bad- en zwemin- richtingen. Toegestane arbeid op Zaterdagmiddag. Artikel 3: Een man of een vrouw mag in kantoren op Zaterdag na 1 uur des namid- dags den hieronder genoemden arbeid ver richten: a. het verkoopen van paatsbewiizen voor openbare middelen van vervoer, het verkoopen van toegangsbewijzen voor pu- folieke vermakelij'kheden, vergaderingen en tentoonstellingen en het verrichten van admi- nistratieve werkzaamheden, onmiddellijk met bovengenoemden verkoop verband houdende; b. arbeid in kantoren van bad- en zwemin- richtingen; c. arbeid in kantoren van spaar- banken en banken van leening en in kantoren van andere banken voor zoover de spaar- bankafdeeling betreft; d. arbeid in adver- tentie- en nieuwsbureaux en in kantoren van nieuwsbladondememingen, die een Zater- dagavond-, een Zondagochtend of een Maan- dagochtendblad uitgeven; e. arbeid tusschen 1 en 2 uur des namiddags onder voorwaar- de, dat de arbeid op dien dag niet v66r 8.30 uur des voormiddags aanvangt; f. arbeid tusschen 1 en 3 uur des namiddags, bestaande in het uitbetalen van loon en uitkeeringen van ziekenfonidsen en de daarmede in ver band staande boekhouding; g. arbeid in kan toren van consultatiebureaux voor tubercu- losebestrijding, zuigeiingen- en kleuterzorg; h. arbeid in kantoren der N.V. Algemeene Trans port Onderneming en der N.V. expeditieonder- neming van Gend en Loos, die direct verban'd houdt met 't vervoer van bestelgoed; i. arbeid in kantoren van eieren-exporteurs, die direct verband houdt met de verzending van eieren dadelijk na die tip van mij over de rijen had hij nog maar een doel: het nieuws naar zijn handlangster doorgeven en ons een kwar tier of twin tig. minuten in de vergaderzaal vasthouden. Dat briefje was voor mademoi selle Brun. Hij zei Tredwell om het dadelijk te bezorgen en Tredwell heeft dat bevel let- terlijk ten uitvoer gebracht door de trap op te wandelen en het in de leerkamer af te geven. En daama kwam Lemoine met de be- schuldiging, dat ik koning Victor was. Daar- door leidde hij, in de eerste plaats, d'e gedach- ten van de aanweizigen af en in de tweede plaats bereikte hij ermee, dat niemand de ka mer Uitging. Als alles geloopen was, zooals hij dacht, zou er met allerlei soorten ophelderin- gen minstens een kwartier heengegaan zijn en als we dan in de bibliotheek waren gaan kij- ken, zouden we den diamant niet gevonden helbben." p George a-hemde een paar maal gewicbtig. ,,Ik moet zeggen, mr. Cade", zei hij, „dat ik uw manier van doen in hooge mate on- voorzichtig vind. Een kleine fout in de be- rekening van het in elkaar grijpen van uw plan en een van de grootste nationale schat- ten was voor goed voor ons verloren gegaan. Uw handelwijize is gewaagd, onverantwoorde- lij'k gewaagd geweest, mr. Cade ,,Ik begin te merken, dat u de clou van de heele geschiedenis nog niet gesnapt hetot, mr Lomax", viel de lijizige stem van mr Fish hem in de rede. ,,Die diamant zit niet ergens in de bilbliotlheek en heeft er ook nooit gezeten." .dSTooit?" ,,Nee, nooit?" ,,iKijk", begon Anthony, ,,de puzzle van Graaf Stylphtitch had een andere oplossing. Niet rijen (rows) maar roos (rose). Toen dat tot me doordrong, Maandagmiddag gebeurde met zeeschepen, die op dien dag vertrekken; j. arbeid in kantoren van binnenvaart- en sleepdienstondernemingen, die direct verband houdt met op dien dag aankomende of ver- trekkende schepen; k. arbeid in kantoren, behoorende bij ondememingen, waarin het verrichten van den bedrijfsarbeid op Zaterdag na 1 uur des namiddags niet verboden is, doch alleen voor wat betreft administratieve werk zaamheden, welke onontbeerlijk zijn voor den geregelden gang van den beidrijfsarbeid, die alsdan verricht wordt; 1. arbeid in kantoren van luchtvaartondememingen, die direct ver band houdt met het aankomen en vertrekken van vliegtuigen. 2. Eveneens mag een man of vrouw in Rows. Niel meer in staat nog iets t« doen aan het vele werk, dat te wachten ligt? Dan zullen den of twee van die kleine "AKKERTJES" snel en zeker Uw Nederlandsch nare hoofdpijn verdrijven en Product Uw geest weer helder maken 1 Onschadelijkl't Zijn ideale pijn- stillers bij Zenuwpijn, Kiespijn, enz. Per 12 sluks slechts 52 cent Volgens recept van Apotheker Dumorrt Ingez. Med. dat, ben ik regelrechte naar den rozentuin gegaan. Maar daar deed ik de ontdekking, dat mr. Fish op hefczelfde idee gekomen was. Als je met je rug naar den zonnewijlzer gaat staan en je doet eerst zeven passen recht vooruit en dan acht naar links en drie naar rechts, vind je daar een paar struiken met groote helder- roode rozen. Dit soort roos heet Richmond. Ze helbben het huis tot in alle hoeken en gaten doorzocht, maar niemand is op het idee ge komen, om den tuin ook een beurt te geven. Morgen zul'len we gewapend met schoppen daar eens naar toe wandelen...." ,,Dus dat verhaal van die boeken in de bi bliotheek..." „iEen kleine uitvind'ing van mij om de juf- frouw in kwestie er in te laten vliegen. Mr. Fisch hield op het terras de wacht en hij zou fluiten als het psychologische moment er was. Mr. Fish en ik dat moet ik nog eerst ver tellen hadden in Dover een soort van krijgsraad belegd en als gevolg daarvan was het huis in Dover in staat van beleg ver klaard en konden de brooders zich niet meer met den pseudo-Lemoine in verlbinding stellen. Ik had ze laten weten, dat ze moesten eclip- seeren en wij lieten hem weten, dat z'n bevel opgevolgd was. Eh dus kon hij zich met een gerust hard wijden aan de taak, om mij te ontmaskeren." „Wel, wel", zei Lord Caterham gemoede- lijk, ,,de heele zaak is dus, zooals je 't noemen kunt, netjes op z'n pootjes terecht gekomen. Alles is opgehelderd en dus..." ,lEdn ding uitgezonderd", zei Mr. Isaac stein. „iWat?" De financier keek Anthonie strak aan. „Waarvoor heeft u me hier laten komen? Om als toesdhouwer bij dezen dramatischen denacter te fungeeren?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1