ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De verkiezing voor leden van de Tweede Kamer. Voorloopige uitslag van de stemming voor de Tweede Kamer op 26 Mei 1937 DE NIEUWE KAMER. -s No. 9609 DONDERDAG 27 MEI 1937 77e Jaargang van de gemeenten in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. NADRUK VERBODEN EXTRA SUMMER PARTIJEN "3 re re re OS II. Herv. School III. Grenulaan 1-3 E R re ^re, NE "o 0 u re -Q a U Z I 0 I N c VIII. Sluiskil Totaal AXEL CLINGE HOEK HONTENISSE HULST KOEWACHT OVERSLAG PHILIPPINE SAS VAN GENT ST. JANSTEEN 0 O WESTDORPE ZAAMSLAG ZUIDDORPE Totaal Aantal kiezers 6214 3343 1432 1007 1606 2860 2038 1156 126 517 1523 1563 1089 1992 498 Uitgebracht 875 735 849 852 329 771 336 927 3165 1302 891 1498 2681 1908 1045 120 472 1388 1469 1856 1042 1870 477 Van onwaarde 17 30 49 28 12 41 4 27 202 93 100 71 71 141 145 99 14 26 115 134 55 75 63 31 Geldige stemmen 858 705 800 824 317 730 332 900 3072 1202 820 1427 2540 1763 946 106 446 1273 1335 1801 967 1807 446 Lijst 1. R.-K. Staatspartij 149 119 93 74 43 100 20 373 971 475 1008 693 28 2231 1319 670 82 310 612 1023 1730 662 31 390 12240 2. S. D. A. P 75 135 184 378 40 192 35 152 1191 397 56 61 215 40 212 73 2 40 368 116 12 174 177 20 3154 3. Anti-Rev. partij 204 112 143 87 65 103 75 85 874 1026 11 19 283 65 48 28 7 20 96 19 24 24 723 4 3271 4. Chr. Hist. Unie 86 98 125 96 59 122 84 94 764 515 4 4 172 42 6 2 5 7 21 9 25 10 501 2 2089 5. Vrijheidsbond 172 70 109 32 28 44 11 50 516 162 6 2 200 26 19 4 1 99 9 15 18 128 1 1206 6. Vrijz. Dem. Bond 43 22 35 30 19 21 2 37 209 133 21 7 108 23 32 70 2 26 24 7 24 58 9 753 7. Communistische partij 7 2 10 7 1 9 11 47 11 16 4 17 1 9 4 2 4 8 13 2 3 4 145 8. Staatk. Geref. partij 40 84 78 41 41 49 58 62 453 159 2 3 241 7 5 2 4 2 6 3 2 3 95 2 989 9. Rev. Soc. Arbeiderspartij 1 1 1 2 1 6 2 2 2 4 1 2 1 3 2 25 10. Plattelandersbond 1 2 1 1 1 6 8 5 2 8 1 5 1 1 2 5 4 48 11. Kath. Dem. partij 2 2 1 5 10 9 1 4 4 7 10 5 3 13 8 2 1 77 13. Chr. Dem. Unie 9 18 21 36 5 51 37 13 190 39 2 78 1 2 7 3 19 341 14. Nat. Rad. Verb. „Alg. Belang" 4 2 3 1 3 13 4 2 3 1 3 2 1 8 1 12 50 15. Nat. Soc. Beweging 59 13 30 12 11 24 4 12 165 91 54 21 25 95 86 61 3 52 21 89 27 34 40 16 880 16. Herv. Geref. Staatspartij 6 19 16 26 3 7 3 4 94 40 2 1 40 2 3 1 1 1 1 2 11 1 200 17. Chr. 'Nat. Actie 4 1 1 3 9 7 2 1 2 6 1 2 1 1 r 1 33 19. Nationaal Herstel 1 1 1 1 4 4 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 22 Blijkens de voorloopige berekeningen zijn in het geheele land uitgebracht 4.059.576 (in 1933 3.720.758) stemmen, zoodat de kiesdeeler bedraagt 40.596 (in 1933 37.208) Uitgebracht werden op de partijen het hieronder vermelde aantal stemmen, waar- voor hun het verder aangegeven aantal zetels wordt toegewezen: Gemakshalve geven wij daarbij eene vergelijking met den uitslag van 1933. P A R T IJ E N Aantal stemmen in alle Kieskringen Nieuwe p" Kamer j 3. Zetels 3 5 1. R. K. Staatspartij 1169867 1037325 999512 31 28 2. S. D. A. P 890880 798669 804818 23 22 3. Anti-Rev. Partij 665378 499888 391474 17 14 4. Chr.-Hist. Unie 303798 339751 352897 8 10 5. Vrijheidsbond 160266 258798 253174 4 7 6. Vrijz.-Dem. Bond 239466 188870 208931 6 6 7. Communistische Partij 137070 118222 67482 3 4 8. Staatk. Geref. Partij 78627 93222 76813 2 3 9. Rev. Soc. Arbeiderspartij 32823 48381 21768 1 10. Plattelandersbond 6964 47659 34504 1 11. Kath. Dem. Partij 27673 40792 23821 1 12. N. S. N. A. P 1012 13. Chr. Dem. Unie 85007 37793 12690 2 1 14. Nat. Rad. Verb. ..Alg. Belang" 9034 15. Nat. Soc. Beweging 171057 4 16. Herv. Geref. Staatspartij 24498 33813 35793 1 17. Chr. Nat. Actie 20493 18. Actie Bouwman 21199 19. Nationaal Herstel 6256 30329 1 20. Zwart Front 8210 WINST EN VERLIES R. K. Staatspartij wint 3 zetels. S. D. A. P. wint 1 Anti-Rev. Partij wint 3 C. D. U. wint 1 De N. S. B. doet met 4 haar intrede. C) H. U. verliest 2 Vrijheidsbond verliest 3 De Communistische Partij en de Staatk. Geref. Partij verliest ieder 1 zetel. terwijl niet meer terugkeeren de R. S. A. P., de Plattelandersbond, Katholieke Democra- ten, de Herv. Geref. Staatspartij en Natio naal Herstel. R.K. Staatspartij. Mr. Dr. L. N. DECKERS, Den Haag. J. G. SURING, Utrecht. 1 M. J. M. VAN POLL, Den Haag Mr. F. G. C. J. M. TEULINGS, 's-Hertogenbosch. K. L. M. H. v. d. PUTT] Eindhoven. Dr. H. W. E. MOLLER, Tilburg. Mr. M. P. L. STEENBERGHE, Goirle. C. J. KUIPER, Utrecht. P. J. S. SERRARENS, Bilthoven. Mr. P. J. M. AALBERSE, Den Haag. J. R. H. VAN SCHAIK, Den Haag. J. J. W. IJSSELMUIDEN, Arnhem. W. J. ANDRIESSEN. Utrecht. Mr. C. M. J. F. GOSELING, A'dam. W. STEINMETZ, Amsterdam. Mr. CH. J. I. M. WELTER, Den Haag. F. J. H. BACHG, Voorburg. L. J. ,C. BEAUFORT, Utrecht. A. J. LOERAKKER, Haarlem. J. GROEN Azn., Zuidscharwoude. M. P. v. d. WEIJDEN, Zevenhoven. E. J. M. STUMPEL, Hoorn. H. RUIJTER, Arnhem. Dr. L. G. KORTENHORST, Den Haag. H. G. M. HERMANS, Den Haag. Ir. Dr. W. J. DROESSEN, Roermond. Mr. P. W. H. TRUIJEN, Roermond. Ir. M. C. E. BONGAERTS, Den Haag. Jhr. Mr. G. A. M. J, RUYS DE BEERENBROUCK, Born, j M. L. F. BAJETTQJ Nijmegen. j Mr. Dr. A. J. J. M. MES, Heinkeftszand. S. D. A. P. W. DROP, Rotterdam. M. v. d. GOES VAN NATERS, Heerlen. J. L. FABER, Zutphen. W. VAN DER SLUIS, Goor. Ir. TH. VAN DER WAERDEN, Laren (N.-H.) J. TER LAAN, Rotterdam. Mr. L. A. DONKER, Rotterdam. Prof. J. v. GELDEREN, Den Haag. A. KIEVIT, Rotterdam. H. VAN SLEEN; Rotterdam. W. DREES, Den Haag. A. W. IJZERMAN, Den Haag. J. E. STOKVIS, Den Haag. Ir. J. W. ALBARDA, Scheveningen. Dr. J. VAN DEN TEMPEL, A'dam. E. KUPERS, Amsterdam. TH. J. THIJSSEN, Amsterdam. Ir. H. VOS, Amsterdam. Mej. A. DE JONG, Amsterdam. H. J. VAN BRAAMBEEK, Utrecht. Mevr. A. E. J. DE VRIES—BRUINS, Den Haag. J. HILGENGA, Utrecht. De heer Albarda is tweemaal gekozen. Door het Centraal Stembureau zal worden beslist voor welik District hij Zitting zal nemen. Tevens zal dan zijn uitgemaakt of zitting neemt de heer J. Bommer te Amsterdam of de heer C. J. van Lienden te Eindhoven. Anti-Revolutionaire Partij. Dr. H. COLIJN, Den Haag. Mr. J. A. DE WILDE, Den Haag. J. SCHOUTEN, Rotterdam. J. J. C. VAN DIJK, Den Haag. L. F. DUYMAER VAN TWIST, Den Haag. Mr. C. SMEENK, Arnhem. Mr. J. TERPSTRA, Den Haag. C. VAN DEN HEUVEL, Den Haag. W. WAGENAAR, Den Haag. H. AMELINK, De Bilt. C. VAN DER ZAAL, Den Haag. J. TJALMA, Hoogeveen. A. ZIJLSTRA, Groningen. 1 T. A. VAN DIJKEN, Den Haag. G. A. DIEPENHORST, Zeist. H. J. W. A. MEIJERINK, Arnhem. A. B. ROOSJEN, Amsterdam. Chr.-Hist. Unie. Jhr. Mr. D. J. DE GEER, Den Haaq. H. W. TILANUS, Den Haag. J. BAKKER, Menaldum. J. M. KRIJGER Jr., Vriezenveen. Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUi'NE, Wassenaar. Mej. Mr. G. F. KATZ, Amsterdam. TJ. KROL, Haren. J. WEITKAMP, Hardenberg. Vrijheidsbond. Dr. S. E. B. BIEREMA, Usquert. Jhr. Ir. O. C. A. VAN LITH DE JEUDE, Den Haag. Dr. I. H. J. VOS, Amsterdam. Mr. W. C. WENDELAAR, Den Haag. Vrijz. Dem. Bond. Mr. P. J. OUD, Den Haag. Mr. A. M. JOEKES, Den Haag. Mevr. Mr. B. BAKKER—NORT, Den Haag. F. E. H. EBELS, Nieuw Beerta. J. SCHILTHUIS, Den Haag. M. M. COHEN, Amsterdam. Comm. Partij. L. L. H. DE VISSER, Den Haag. D. WIJNKOOP, Amsterdam. ROESTAM EFFENDI, Amsterdam. Staatk. Geref. Partij. Ds. G. H. KERSTEN, Rotterdam Ds. P. ZANDT, Delft. Chr. Dem. Unie. H. VAN HOUTEN, Groningen. H. POSTHUMA, Leeuwarden. N. S. B. Ir A. A. MUSSERT, Utrecht. C. VAN GEELKERKEN, Zeist. G. DIETERS Jr., Annerveen De heer Mussert is tweemaal gekozen. Door het Centraal Stembureau zal worden beslist voor welik District hij zitting zal nemen. Tevens zal dan zijn uitgemaakt of zitting neemt de l\eer Graaf De Mar- chant et d'Ansembourg te Amstenrade of de heer H. J. Woudenberg te IJmuiden. ■mumwiHiiiiiMHnnmi'WHiii'iPii i .jtwav; vhratKttssa wehwhs MnnaEyatmBtimn'nii nn i— TER NEUZENSCHE CO U RANT JS 0 to CO CO u C/) j* (j (j 03 Z U Q D a W Q a _i w <U qj -a E 1937 1933 1929 j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1