ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKEHTJES BagiafTTm: No. 9609 WOENSDAG 26 MEI 1937 77e Jaargang Binneniand Femiieton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen RADION WAST ZONDER MOEITE OF LAST WIL JU NIET EENS VCOR R'JDEN //NEE JAN,ZOOLANG JE RUPE TABAR ROOKT,ZIT IK LIEVER ACHTER EN GEN IET VAN DE GEUR NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cenr, bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNX IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HEX VEERXIGJARIGE REGEERINGS- .TUBILEUM VAN DE KONINGIN. In veriband met bestaande voornemens van verschillende zijden om aan de Koningin ge- schenken aan te bieden ter gelegenhe'id van het 40-jarig regeeringsjubileum in het komen- de jaar, wordt ter algemeene kennis gebracht dat aangezien in de laatste jaren bij gele- genheid van bijzondere dagen in het Kwiink- lijk huis reeds meermalen voor verschillende doeleinden ge'lden zijn ingazameld H.M. met voile waardeering voor de gevoelens, waaraan de bestaande voornemens zijn ontsproten, den wensch heeft te kennen gegeven, dat by deze gelegenh? daarvan worden afgezien en dat het regefcringsjiubileum geen aanleiding geve tot een beroep op de ingezetenen tot storting van bijdragen voor aanbieding van een hulde- blijk. NEDERLAND EN DE SPAANSCHE BURJGEROORLOG. Op de vragen van den heer Wijnkoop be treffende het niet konvooieeren van den vrachtvaarder „Sarkani" door den kruiser ,,Java", de regeling van de clearing tussehen Nederland en Spanje, de bevrijding van de be- manningen van de „Andra" en de „Sarkani" en de waarneming van de zaken van het Nederlandische gezantschap te Madrid, heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken, mede namens den Minister van Defensie a.i. en den Minister van Handel, Nijverheid en Scheep- vaart, het volgende geantwoord De commandant van Hr. Ms. ,,Java" wei- gerde konvooi aan den Nederlandsche vracht vaarder ,,Sarkani" omdat hij hiertoe opdracht had van den minister van Defensie a.i. In verband met de uitgesproken veronder- stelling, dat het volkomen zou vaststaan, dat •het schip te Rotterdam alleen levensmiddelen innam, wordt medegedeeld, dat zulks juist niet volkomen vaststond, omdat de reeder ver- zuimd had bijtijds konvooi aan te vragen, of- schoon op de noodzakelijkheid daarvan ten einde afdoende controle op lading en reisroute te kunnen uitoefenen, uitdrukkeiyk gewezer. was. De verklaring van de rijksambtenaren van invoerrechten en accijnzep behelisde slechts de mededeeling, dat met hun medeweten geen andere lading dan levensmladelen was geladen, terwijl de Rotterdamsche rivierpolitie weiger- de een verklaring af te geven, dat er geen an dere lading kon zijn ingenomen. Dat het s.s. ,,Sarkani" na Rotterdam geen enkele haven meer aandeed, stond eveneens niet vast. 'Het zou uiterst nadeelig voor de Nederland sche scheepvaart en voor den Nederlandschen handel geacht moeten worden, indien door Ne derlandsche oorlogsschepen een vrachtvaarder zou zijn beschermd, waarvan niet volkomen vaststond, dat hij geen vrijwilligers, wapens of munitie voor Spanje vervoerde, zulks te meer waar het schip in kwestie reeds bij een vorige reis in dit opzicht onder verdenking stond. De op 6 November 1936 ingestelde autono- me clearing heeft tendoel, de houders van achterstallige handelsvorderingen op Spanje te beschermen. Daarnevens wordt deze maat- regel benut om de financiering van nieuwen uitvoer naar Spanje mogelijk te maken. Voor zoower der regeering bekend, zouden een twee en twintigtal opvarenden van het onder Panameesche vlag varende s.s. Andra zich momenteel in een gevangenis in de om- streken van San Sebastian en de opvarenden van het Nederlandsche s.s. Sarkani zich aan boord van hun schip in de haven van Ceuta bevinden. Er is bij herhaling bij de betrokken Spaansche machtheblbers op aangedrongen de Nederlandsche opvarenden van de bovenlbe- doelde schepen spoedig weder in v.rijheid te stellen. In antwoord op de vraag betreffende de watameming van de zaken van het Ned., ge zantschap te Madrid wordt verwezen naar de mededeeling van de regeering in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de door AGATHA CHRISTIE. 63) Vervolg. Opeens, terwijl het groepje menschen op het terras nog geinteresseerd naar binnen stond te gluren en tegelijk probeerde om de kleine figuur, die tegen het schijnsel van de electrische zaklantaarn maar flauwtjes ge- silhouetteerd werd, te herkennen, sprong er iets, met een schorren kreet- van woede, langs hen been. De zaklantaarn viel op den grond en scha- kelde door den val uit. Het volgende oogen- blik was het vertrek vol van de geluiden van de heftige worsteling, die bij de boekenkast plaats1 had. Lord Caterham drong naar bin nen, zocht tastend naar den schakelaar, vond het knopje en draaide het licht aan. Voor de boekenkast waren twee gedaanten als wilde dieren aan het veohten. V66r er echter iemand tusschenbeide kon komen, was het einde er al. De korte scherpe knal van een schot uit een revolver weerklonk en de kleinste van de twee gedaanten viel. De an dere sprong op en 'keerde zich naar hen toe. Het was Boris, een Boris met een doodsbleek gezicht en oogen die gloeiden van haat. ,,Eerst heeft ze zijn meester doodgescho- ten, barstte hij uit. ,En nu probeerde ze 't mij te doen. Ik wou haar de revolver afne- men en haar ermee doodschieten, maar zy begrooting van buitenlandsche zaken voor 1937 en luidende: ,,Wat de zorg voor de zaken van H. Ms. gezantschap te Madrid betreft, is de toestand nog steelds deze, dat de vice-con sul te Madrid belast is met de waarneming der zaken van het gezantschap. Het staat aan de Spaansche regeering am het mogelijk te maken, de Nederlandsche vertegerawoordiging te Madrid weder op een voet te brengen, die meer in overeenstemming is met de betrokken belangen en verhoudingen". Aan deze mededeeling kan thans niet an- dens worden toegevoegd dan dat bedoelde vice- consul zich op voortreffelijke wijze van zyn moeilijke taak kwijt. E. D. D. SCHRIJFT HAAR 30.000e LID IN. Naar wordt medegedeeld is in de registers van Eenheid door Democratie het twintigdui- zendste lid ingeschreven. Het nieuwe lid is een ingezetene uit Middelburg. DE CRISIS-H YJPOTHEEKAFLOSSINGSWET EN DE SCHEEPSHYPOTHEKEN. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Donker betreffende het van toepassing ver- klaren van de Crisis-hypotheek-aflossingswet 1936 op scheepshypotheken, in verband met het toenemende aantal executies van Rijn- schepen, heeft Minister Van Schaik het vol gende geantwoord: Het is de regeering bekend, dat het aantal openlijke en ,,stU'le" executies van Rijnschepen, als gevolg van de langdurige depressie in het Rijnvaartlbedrijf, is toegenomen. ToepasselijkVerklaring van de Crisis-hypo- theekaflossingswet 1936 op scheepshypotheken zou den betrokkenen geen baat brengen, daar zij toch meestentijds niet in de termen van genoemde wet vallen, omdat slechts debiteu- ren, die niet achterstallig zijn in het betalen van rente en die althans eenig gedeelte per jaar van de hoofdsam hebben afgelost (indien een verplichting tot periodieke aflossing be- staat) op bedoelde wet een beroep kunnen doen. Reeds op dien grond zou een wetsvoor- stel tot toepasselijkverklaring van genoemde wet op scheepshypotheken niet doelmatig zijn. Het bedoelde euvel zou, naar de meening van de regeering, min of meer afdoende kun nen worden ondervangen door wettelijke voor- zieningen in den trant van de ontwerp-crisis- landbouwhypotheekwet 1936 of van het ont- werp van wet tot verlaging van vaste lasten 1936. Het zal echter duidelijk zijn, dat na de over genoemde wetsontwerpen in de Tweede Kamer gevallen beslissingen een oplossing in die riehting ten aanzien van scheepshypothe- RAD*-A (Ingez. Med.) ging door 't worstelen af. Die slechte vrouw is dood." Vrouw!" riep George Lomax uit. Ze liepen naar de plek, waar de worsteling had plaats gehad. Op dep grond, met de revolver, waaruit het doodelijk schot gekamen was, nog krampachtig in haar hand geklemd en met een uitdrukking van boosaardige woede en haat op haar gezicht lag... made moiselle Brun, de gouvemante! •Hoofdstuk XXVIII. Koning Victor. ,,Van het eerste oogenblik af heb ik haar verdacht," begon Anthony z'n uitleg. ,,Den avond van den moord was er op haar kamer licht. Maar naderhand begon ik weer te twij- felen. Ik ging naar Bretagne, won daar in- lichtingen in en kwam tot de conclusie dat ik me moest vergissen. Wat tamelijk onnoozel van me was. Want ik had dadelijk moeten begrijpen, ook al had Gravin de Breteuil een gou'vernante gehad, die mademoiselle Brun heette en ook al was ze vol lof over de gou vemante... dat de mademoiselle Brun van ,,De Schoorsteenen" niet noodzakelijkerwijs de mademoiselle Brun van de Gravin de Breteuil behoefde te zijn. Maar ik begreep het niet en begon met Mr. Fish onder de loupe te. nemen. Pas toen hij me naar Dover achterna gegaan was en't daar tussehen ons tot een verklaring was gekomen, begon er meer licht in de zaak te komen. Toen ik maar eenmaal wist, dat hij een Pinkterton-beambte was, die jacht maakte op Koning Victor, ging m'n achter- docht weer terug naar degeen, die dat gevoel het eerst opgewekt had... ,,iEdn ding begreep ik maar niet: Dat mrs. Revel de gouvernante herkend had. Maar toen bedacht ik, dat dat pas gebeurd was na- ken bezwaarlijk schijnt. Intusschen kan wor den medegedeeld, dat de regeering reeds maat regelen heeft genomen en nog in voorterei- ding heeft, welke de positie van de Rijnschip- pers kunnen versterken. VOORONXWERP LANDBOUW-OEDENINGSWET. Naar het Hbld. verneemt, zal het vdoront- werp-Landbouw-ordeningswet, gezien de ern- stige critiek ook uit agrarische kringen, in zijn tegenwoordigen vorm niet worden ge- handhaafd, doch te zijner tijd worden vervan- gen door een nieuw ontwerp. BETERE VERDEELING VAN DEN BESCHIKBAREN ARBEID. De Eerste Kamer heeft met 29 tegen 8 Stemmen goedgekeurd het wetsontwerp tot het heffen van tijdelijke bepalingen, strekken- de tot het bereiken van een betere verdeeling van den beschikbaren arbeid. Tegen de heeren Knottenbelt, Drooglever fortuin, Gelderman en Van Rappard (V.B.) en de soc.-dem. mevr. Pothuis-Smit, Mendels, Ossendorp en Polak. TE WATERIATING VAN DEN FLOTTIELJELEIDER „TROMP". Maandag is van de werf der Ned. Scheeps- bouwtmaatschappij te Amsterdam te water ge- laten de aldaar gebouwde flottieljeleider ,,Tromp", om bestemd te worden toegevoegd aan de vloot der Koninklijke Marine. Wij ontleenen daaromtfent aan het ,,Han- delsblad" dat zestien maanden geleden, op 17 Januari 1936, de eerste kielplaat voor dezen oorlogsbodem werd gelegd. Deze heeft een lengte van 132 M. De .breedte bedraagt slechts 12,40 meter en de diepgang zal ongeveer 4.50 meter zijn. De geheele vorm van het schip, dat een srnal en slank aanzien heeft, wijst er op, dat bij het ontwerpen aan de snelheid groote aandacht is besteed. Volgens de bere- keningen zal het schip straks met een snel heid van 32.5 mijl per uur de zeeen kunnen doorklieven. Bij een waterverplaatsing van 4200 ton bleek, dat daarvoor een vermogen van 56.000 P.K. noodzakelijk was. Het zal nog wel December worden alvorens het schip op zijn snelheid beproefd kan worden; er zullen nog zeven maanden noedig zyn om den bouw te voltooien. Als het schip eenmaal gereed en aan de marine-vloot toegevoegd is de toekomstige commandant van het schip is thans reeds aan- geweizen; het is kapitein ter zee L. A. G. M. Doorman zal de bemanning bestaan uit 21 offieieren, 20 adelborsten, 36 onderofficieren en 232 manschappen. Daartoe zullen ook eenige marine-vliegers behooren, want de ,,Tromp" krijgt, gelijk dat bij de hedendaag- sche groote oorlogsschepen te doen gebruike- lijk is, ook een vliegtuig aan boord. Deze machine zal evenals het schip een voortbreng- sel zijn van de Nederlandsche nijverheid. Fok- ker's vliegtuigenfabriek heeft van de Kon. Marine opdracht gekregen tot den 'bouw van een reeks C II W-vliegtuigen, waarvan er een bestemd is voor dezen flottieljeleider. In tegenstelling met den nieuwen kruiser ,,De Ruyter" krij'gt dit schip geen katapultinstalla- tie aan boord. Als het toestel dus verken- ningsvluchten zal hebben te doen moet het door middel van een kraan op het water wor den neergelaten. De Ibewapening van de ,,Tromp" bestaat uit zes 15 centimeterkanonnen, vier 40 milli meter mitrailleurs ter afwering van aanvallen uit de lucht, vier 12.7 milimeter mitrailleurs, benevens twee drievoudige lanceerinrichtin- gen voor 53 centimeter torpedo's. Ter be- scherming tegen granaatscherven is het schip voorzien van een licht pantserdek, terwijl ook een gedeelte van de huid en enkele langsschot- ten van pantsermateriaal vervaardigd zijn. Voorloopig is het schip .bestemd om dienst te doen in de Nederlandsche wateren. Een zeer groot aantal belangstellenden was Maandag te Amsterdam saamgestroomd bij de werf en bij het Steenen hoofd, vanwaar H.M. dat ik haar verteld had, dat mademoiselle Brun eerst gouvernante bij de gravin de Bre teuil geweest was. En toen had ze alleen dat gezegd: dat ze nu begreep waarom het ge zicht van de vrouw haar zoo bekend voor- kwam. Rechercheur Battle kan u vertellen, dat er een soort van oomp'lot bestond om mrs. Revel hier van ,,De Schoorsteenen" weg te houden. Ze hebben het zelfs geprabeerd door kans op een beschuldigmg van moord, door het lichaam van iemand, die doodgeschoten was, in haar huiS te brengen. 't Was e£n man die als straf voor vermeend of echt verraad door de Broeders van de Roode Hand ver- moord was, maar de mise en scene, 't weg- lokken van de bedienden en het binnensmok- kelen van het lichaam plus het ontbreken van het gebruikelijke visita-kaartje met de Roode Hand deed iemand anders achter de schermen vermoeden. Dat bracht me op het idee van een veriband tfftschen de verschillen de onbegrijpelijkheden hier eh Herzo-Slowa- kije. Mrs. Revel was de eenige van de gasten van dit week-end, die daar geweest was. Daar- om dacht ik eerst, dat een ander misschien de rol van prins Michael gespeeld had en dat ze /bang waren geweest voor ontdekking, maar dat bleek al gauw glad emaast te zijn. Maar door die veronderstelling kwam ik op de ge- dachte, dat de rol van mademoiselle Brun dan wel eens door een ander gespeeld kon worden en toen ik tussehen dat eni het beweren van mrs. Revel, dat het gezicht van de dame in kwestie haar bekend voorkwam, veriband zocht, begon er licht in de duisternis te komen. Want nu kwam ik tot de conclusie: zij wil blijkbaar niet herkend worden en mrs Revel is digeen die haar kan herkennen, die haar al half en half herkend heeft". ,,Maar wie was ze dan?" vroeg Lord Cater ham. „Iemand, d'ie mrs. Revel in Herzo-Slo- wakije gekend had?" de Koningin met de Koningssloep het IJ zou oversteken naar de werf. Te 10 minuten voor drieen arriveerde H.M. de Koningin, vergezeld van Prins Bemhard, die voor deze gelegenheid gekleed was in het tenue van luitenant ter zee le klasse, per auto. Zij werden door de menigte luid toege- juicht. De hooge gasten werden daar door marine-autoritei'ten ontvangen. Nadat H.M. de Koningin en de Prins daar- in hadden plaatis genomen, stak de Konings sloep van wal. 't Was een mooi en schitte- rend gezicht, de slanke Koningssloep, de gou- den versieringen schitterden in het voile, rijke zonnelicht van den zomerschen middag, en in een wijden boog glijdt de sloep, geroeid met 18 matrozen aan de rieimen, in slagroei-tempo, over het rimpelloaze IJwater. Spoedig was de werf bereikt en legde de sloep aan, waarna 'HjM. de Koningin zich met Haar gevolg aan land begaf, waar Zij door de wachtenden begroet werd. Voor dezen was het een bijzondere verrassing, dat Prins Bem hard Haar vergezelde. De marinekapel zette het ,,Wilhelmus" in, alle militairen brachten den groet, ook de matrozen in de Konings sloep met de riemen omhoog. H.M. met gevolg en autoriteiten begaven zich voorts naar de opgestelde dooptribune. De heer D. Goed,koop, directeur der scheeps- werf hield alsnu een toespraak, aan het eind waarvan hij H.M. de Koningin venzocht de laatste beletiselen, die deze nieuwe aanwinst voor de Nederlandsche vloot vasthield, te willen wegnemen. H.M. antwoordde, dat Zij, alvorens het schip aan zijn element toe te vertrouwen, het den naam wensoht te geven van de admiraals Tromp, twee der grootste zeehelden uit onze geschiedenis. Moge het dien naam hoog hou den, ter eere van de Nederlandsche vlag en van onze marine. Daama gaf Zij met een ivoren hamertje een slag op de zilveren guillotine, de lijn breekt, de champagneflesch plompt stuk tegen den stalen romp van het schip en... er klinken ,,hoera's" gevolgd door een oogen blik van spanning, want, het schip blijft vast- zitten, een moment slechts, want men laat de hydraulische pers werken, en het schip begint te glijden, eerst langzaam, dan sneller, de sirenes loeien en de Tromp" glijdt statig te water. Als H.M. de Koningin de dooptribune ver- laat speelt de muziek weer het ,,Wilhelmus", Zij neemt afscheid, scheept zich in aan boord van de sloep en wordt naar het Steenen Hoofd teruggeroeid, waar de hofauto gereed staat om Haar naar Het Loo terug te rijden. Des namid'dags half 5 is de Koningin ver gezeld van den Prins ten paleize te Soestdijk aangekomen, waar Prinses Juliana Hen in de hal begroette. Ongeveer een kwartier later is H.M. de Koningin verder gereden naar Het Loo. BISAMRAT GFSIGN A LEERD. Eenigen tijd geleden werd gewezen op da. mogelijkheid van het voortdrmgen van de ge- vaarlijke bisamrat uit Belgie naar ons land. Thans blijkt, dat dit gevaar niet denkbeeldig was, want Vrijdag werd te Etten een bisam rat gesignaleerd aan de oevers van de z.g. Brandsche Vaart. De inspecteur van den Plantenziektekundi- gen Dienst te Wageningen, die telegrafisch door den burgemeester van Etten werd ge- waarschuwd, kwam met een staf van deskun- dige vangers voor nader onderzoek en om een eventueel reeds gestichte kolonie te verdelgen. DR. H. J. LOVINK BREEKT EEN DIJBEEN. Het Tweede Kamerlid, dr. H. J. Lovink, is Dinsdagmiddag een ongeluk overkomen, dat betrekkelijk nog goed is afgeloopen. Terwijl de heer Lovink omstreeks half vijf op den Pompstationsweg te 's-Gravenhage fietste, is hij van zijn rijwie> gevallen waarbij hij een fractuur aan zijn dijbeen bekwam. De auto van den G.G.D. was spoedig ter plaatse, waar na dr. Lovink ter verpleging is overgebracht naar het Diaconessenhui^ Bronovo. ,,De baron kan die vraag beter beantwoor- den dan ik," zei Anthony. ,1kBaron Lolopretzjyl keek eerst hem aan en keek van hem naar de onibeweeglijke figuur op den grond. Blijkbaar begreep hij •van Anthony's bewering niets. ,,Kijk maar eens goed," zei Anthony. ,,Laat u niet voor den gek houden door de grime... Ze is vroeger actrice geweest De baron keek nog eens, opeens kreeg hij eeni schok van verbazing. ,jGroote God!" fluisterde hij. ,,Maar dat is niet mogelijk!" „Wat is niet mogelijk," mengde Lomax zich beredderig in het gesprek. ,,Wie is die juf- frouw dan? Herkent u haar, baron?" „Neen, neen, het niet mogelijk is!" De baron begon wat te bekomen. „Zij gedood is. Alleibei, zij en hij. Op den stoep van het paleis. 'Haar lichaam gevonden is." ,,'n Verminkt, 'n onherkenbaar verminkt lichaam," zei Anthony. ,,Ze Ijeeft de men schen een rad voor de oogen gedraaid. Ik voor miji geloof, dat ze heeft weten te ont- kornen, dat ze naar Amerika gegaan is en zich daar jaren, u'it angst voor de Broeders van de Roode Hand, heeft schuil gehouden. Die Broederschap had de revolutie op haar geweten en zij was de directe aanleiding tot die revolutie geweest. Toen werd Koning Victor ontslagen, expert-d'ief en handlangster pleegden overleg en besloten tot een poging om den diamant te bemachtigen. Zij was dien nacht er naar aan het zoeken, toen prins Michael onverwacht binnenkwam en haar her- kende. Onder gewone omstandigheden was daar niet veel kans op geweest. Gasten, die koninklijke hoogheden zijn, komen gewoonlijk niet in contact met gouvernuntes en als er, door omstandigheden, eens kans op is, kan de gouvernante in kwestie het altijd ontwijken door migraine of iets dergelijks, zooals ze dien NIEMEIJERs STERTABAK VAN 5TOT15 CT. P. HALF ONS (Ingez. Med.) Naar Dinsdagavond werd gemeld, was de algemeene toestand van den heer Lovink naar omstandigheden gunstig. Zooals men weet, heeft dr. Lovink in de Kamer zitting voor de Chr. Historische Unie, doch heeft zich bij de verkiezingen, welke vandaag worden gehouden, niet meer voor een candidatuur in de Tweede Kamer beschikbaar gesteld. DE PUBLICATIES VAN DEN HEER F. W. WESSELS. Het Tweede Kamerlid de heer L. de Visser heeft aan den minister van Kolonien, voorzit- ter van den raad van ministers, de volgende vragen gericht: Heeft de regeering kennis genomen van de publicaties van den heer F. W. Wessels te Utrecht omtrent eventueele onlbetrouwbaar- heid van offieieren en amibtenaren betreffen de him betrekkingen tot de N.S.B. en buiten landsche fascistische staten? Draagt de regeering met name kennis van de ontstellende mededeelingen, gadaan in ver band met het openlijk lid worden van de N. S. B. van generaal Seyffardt, waarbij door boven- genoemden publicist o.a. wordt beweerd: „Het is de eerste brief niet dien generaal Seyffardt aan de N.S.B. schreef. Reeds in 1934 stond hy in voortdurende verbinding met het hoofdkwartier. In mijn taeait is een, door een oud-functionaris van het hoofdkwartier getee'kende verklaring, waarin vermel'd wordt, dat meerdere brieven van hem in het archief zyn opgaborgen, waarfbij een, welke handelt over een buitenlandsche aangslegenheid. De Rusleloos, gejaagd, angsiig en neerslachtig Verdrijf loch al die muizenissen en breng Uw geslel lot rust. Neem een "AKKERTJE" en zoo noodig nog een. Blij verrasl zult Ge Neoerlandsch zijn U weldra als een herboren Product mensch le voelen, opgewekl,vol zelfvertrouwen en levensiust. "AKKEHTJES" schaden niet I Per 12 stuks slechts 52 cent. Volgens recept van Apotheker Dumont Ingez. Med. eenen dag, toen de baron er was, gedaan heeft. „Om door te gaan aldus hervatte An thony Cade zijn uiteenizetting dien nacht, op een oogenblik toen ze 't het allerminst ver- wachtte, werd ze door Prins Michael gezien en herkend. Ze begreep wat 't gevolg daar van zou zijn en dus schoot ze hem neer. En daama, om de politie het spoor te .doen ver- liezen, verborg zij de revolver in de tasch van Isaacstein en gaf zij de brieven terug." Lemoine deed een stap naar hem toe. „U zegt, dat ze dien nacht naar bene3en gekomen is om den diamant te zoeken," zei hij. tiMaar kan het niet zijn, dat ze een ont- moeting moest hebben met haar handlanger, Koning Victor Dat die ibuiten op haar stond te wachten? ;H<»... hoe denkt u over die mogelijkheid?" Anthony zuchtte. „;Nog steeds met je idee fixe b:zig\ Lemoine! Je bent wel vasthoudend! Waarom houd je geen rekening met den wenk over de troef- kaart, die ik je gegeven heb?" iOp dit oogenblik mengde Lomax zich in het gesprek. Z'n vermogen om de dingen te be grijpen was niet altijd paraat; hij was juist tot de ontdekking gekomen, dat hij voor de zooiveelste maal in dteze zaak geen eerste viool speelde. ,Jk begrijp er nog steeds niets van. Wie is deze juffrouw, baron 't Lijkt wel of u haar kent!" Baron Lolopretzjyl ging militair rechtop staan en keek recht voor zich uit. „U vergist zich, Mr. Lomax. Deze dame, zoover ik weet, heb ik nooit gezien eerder. Een vreemde zij is voor mij." ,,Maar..." George Lomax keek hem overbluft aan. (Wordt velvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1