ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DOUWE WEE 0fi3 fuueten mtekf i# No. 9608 MAANDAG 24 MEI 1937 77e Jaargang Binnenland Buitenland. De burgeroorlog in Spanje 1753 EERSTE BLAD TER NEUZEN, 24 MEI 1937. ANNO AXEL. STmKflHUMHlAS NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter'Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abormementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAX DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor etken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cenr. bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. GEMEENTE TER NEUZEN. Het kantoor van den gemeente-ontvanger zal giesloten zijn op VVoensdag, 26 Mei a.s. Ter Neuzen, 22 Mei 1937. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD UTT LONDEN VERTROKKEN EN IN ONS EAND TERUGGEKEERD. Zaterdagvoormiddag half tien zijn Prinses Juliana en Prins Bernhard van Liverpool- street-station uit Londen vertrokken naar Harwich, om zich in te schepen aan boord van 'Hr. Ms. ,,Java", waarmede Zij den over- tocht naar Nederland zouden maken. Bij het station stelde zich een groote meniigte, die op weg was naar de kantoren in de binnenstad op, oim getuige te zijn van het vertrek van het Prinselijk Paar en hief, toen de trein het station verliet een hartelijk ge- juich aan, waarvoor de Prinses en de Prins wuivend dankten. Zaterdagavond is het Prinselijk Paar met den kruiser ,,Java" uit Engeland in het vaderland teruggekeerd, in de haven van Umyiden geestdriftig verwelkomd door een menigte van duizenden menschen. Er was op dien mooien avond een stroom van menschen naar Umuiden gekomen, die vanaf 6 uur ge- duldig de komst hebben afgewacht. Het was eerst 8 uur, voordat buiten de pie- ren de rookkolom van den kruiser ,,Java" zichtjbaar werden en het was half 9 toen deze tot voor den aanlegsteiger was genaderd. De Prinses en de Prins waren aan boord duidelijk te ondersclheiden en een gejubel steeg uit de menigte aan den wal op. Te 9 uur namen de Prinses en de Prins af- scheid van den commandant en de officieren van Hr. Ms. ,,Java" en verlieten, begeleid door den vice-adimiraal Kruys het schip. Op dat oogenblik zetten de pijpers aan boord het „Wilhelmus" in, dat aan den wal en op den kruiser werd meegeizongen. Op het oogenlblik dat het Prinselijk Paar den wal betrad dreun- de het eerste saluutschot. De Prinses en de Prins keerden zich aan den wal naar de ..Java" tot het laatste der 33 saluutschoten had weerklonken, waarop het muziekcorps aan den wal het „Wiiihelmus" inzette. Na zich nog eenigen tijd met de autoritei- ten te hefciben onderhouden bestegen de Prin ses en de Prins met gevolg de auto's, waarna langs een juichende menigte werd gereden in de richting Amsterdam. Het Prinselijk Paar kwam ongeveer half elf op het Paleis te Soestdijk aan, alwaar, ondanks het late uur ook nog een paar honderd belangstellenden tegenwoordig waren en de Vorstelijke bewo- ners toejajchten. PRINS BERNHARD ADS AUTO-OOUREUR. Prins Bernhard heeft Vrijdag op de Brook- landsfbaan een rit gemaakt met een 4 y2 liter Lagonda Rapide sportwagen, om de baan eens te protoeeren. Hij reed mat den wagen twee- maal over de buitentoaan en hoewel er een sterke wind stond was Prins Bernhard in staat een snelheid van 160 K.M. te bereiken. Men had hem te voren gewaarschuwd, dat de baan oneffenheden vertoonde. Na zijn rit merkte de Prins op, dat de wagen zoo com- fortabel en goed bestuurbaar was en voegde er aan toe, dat hij nauwelijks schokken had gevoeld. De buitentoaan van Brooklands heeft een lengte van 214 mijl. De Prins maakt dus in het geheel een ritje van 4y2 mijl, dat is ruim zeven kilometer, om eens goed na te gaian, wat de motor kon presteeren. Hij gaf hiertoij, op deze afgesloten baan, waar de automobi- list zonder gevaar zijn tempo tot groote snel heid kan opvoeren, vol gas en haalde aldus een groote snelheid. Het gold hier evenwel niet meer dan een proefrit van enkele minuten. Van een poging tot het bereiken van record- snelheden was niet de minste sprake. HET INCIDENT IR. MUSSERT. Woensdagoehtend heeft, naar het persbu- reau der N. S. B. meldt, Ir. A. A. Mussert, algemeen leider der N.S.B., vergezeld van zijn raadsman, Mr. A. J. van Vessem, op zijn ver- zoek een onderhoud gehad met den officier van justitie te Amsterdam, waartoij hij zich be- klaagd heeft over de eenizijdige houding der politie ten gunste der roode aanvallers, die z.i. bij het politioneel onderzoek tot uiting kwam o.a. door de orngewoon lange verhooren, die op Zaterdag 15 dezer aan hem en aan zijn chauffeur waren afgenomen. Ook beklaagde Ir. Mussert zich over de door de politie aan de pers verstrekte inlichtingen, die dezelfde strekking vertoonen. De officier van justitie sprak als zijn mee- ning uit, dat het politioneel onderzoek zonder politieke vooringenomenheid werd uitgevoerd. Volgens den officier van justitie werden door de politie geen inlichtingen aan de pers ver- strekt en waren de oogenschijnlijk van de zijde der politie komende inlichtingen afkomstig van door de politie gehoorde getuiigen uit de omgevlng van den man, door wien Ir. Mussert werd aangevallen. Tijdens het onderhoud heeft Ir. Mussert's raadsman de karwatis, waarmede Ir. Mussert zich tegen zijn aianvaller verdedigd heeft en waarvoor de politie belangstelling getoond had, aan den officier overhandiigd. DE VLAAMSCHE AMNESTIEBETOOGING. Onder groote deelneming van alle Vlaam- sche deelen van Belgie heeft gister de betoo- ging voor amnestie te Brussel plaats gehad in een leeggeveegd stadscentrum. Ten slotte heeft burgemeester Max, die wel is waar is teruggekomen op zijn weigeringstoesluit sichrijft De Courant zoogenaamde veilig- heidsmaatregelen genomen, die eenerzijds den lachlust hebben opgewekt en anderzijds een pijnlijke verbazing en veler verontwaardiging heibben doen ontstaan. Het geheele centrum der stad, waarlangs de optocht zou trekken, werd door de politie en gendarmerie in een verlaten woestijn herschapen. Bijna niemand die toegang kr'eeg tot de boulevards van het centrum, de Place de Brouckere en het plein voor de Beurs, terwijl de demonstranten den stoet niet mochten verlaten. Het defild voorbij de Beurs werd over den Vlaamsdhen zender uitgezonden en duurde een paar uur. Door de reportage kreeg men een levendigen indruk van den kleurigen, talrijken stoet. „De Vlaamsche Leeuw" gespeeld door harmonie- of fanfarecorpsen, meegezongen door de betoogers en het geroep „Amnestie" was niet van de lucht. Volgens opgaven werd het aantal betoogers op ongeveer 50.000 ge- schat. JOHN D. ROOKEFEDLER. f Gisterenmorgen is de befaamde petroleum- magnaat John D. Rockefeller, onverwacht, in den ouderdom van 97 jaar, overieden. Hij ver- toefde op zijn buitenvertolijf in Florida. Tot Vrijdag was zijn gezondheid, zijn hoogen leef- tijd in aanmerking genomen, uitstekend. Daar- na werd het iets minder, doch niet onrustwek- kend. Te middernacht van Zaterdag was hij nog bij zijn voile bewustzijn, doch eenige uren later was hij vredig ingeslapen. CAFEHOUDERS GAAN UIT PROTEST SLUITEN. De Bsusselsche cafe- en restauranthouders hebben besloten als protest tegen de verwer- ping door den Senaat vein het wetsontwerp Legrand betreffende de opheffing van het alcoholVertood op 15 Juni a.s. him localen te sluiten. Vrijdagmorigen heeft de cafehouders- bond te Duik een zelfde besluit genomen en er bovendien bij toepaald geen nieuwe bestel- lingen bij de brouwerijen te zullen doen, doch de cafe's te zullen sluiten zoodra de biervoor- raad is uitgeput. Men meent dat deze protest- staking der cafehouders zich over het geheele land zal uitforeiden. HITTER'S OORDEEL OVER ZIJN EIGEN REWIND. In het .Journal" vertelt Abel Bonnard van een onderhoud, dat hij met Hitler heeft gehad. De Duitsche rijkskanselier heeft daarin onder meer gezegd: ,,In het buitenland gelooft men dat Duitschland onder een stelsel van dicta- tuur leeft, maar in 1933 was er veel grooter dictatuur. Een stelsel als het onze zou zich niet door dwang kunnen handhaven. Het volk is vodr mij, omdat het west, dat ik mij waar- lijk bezighoud met zijn zorgen, dat zijn pro- blemen mij belang inboezemen. Daarom tel ik onder het volk mijn grootste aanhangers en ben ik meer bemind dan de monarchen waren". VRIJWILDIGERS IN FRANKRIJK VEROORDEELD. Zes vreemdelingen, die te Duchon in Frank- rijk in heohtenis werden genomen op 't oogen blik, dat zij zich naar Spanje wilden begeven, zijn te Toulouse tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld. Vier Franschen, die medeplichtig waren, zijn voorwaardelijk veroordeeld. De rechtbank te Perpignan heeft dertig bui- tenlandsche vrijwilligers, die nabij Artaffa ge- arresteerd waren toen zij de grens naar Spanje wilden passeeren, tot een maand gevangenis straf veroordeeld. De rechtbank te Ceret heeft veertien buitenlanders, die nabij deze plaats onder dezelfde omstandigheden waren betrapt, tot twintig dagen gevangenisstraf veroordeeld. NOG STEEDS ANARCHISTISCHE TERREUR IN CATADONIE. United Press meldde Zaterdagmorgen uit Perpignan: Volgens beriehten uit Catalonie gist het al- daar nog steeds. In weerwil van de pogingen van den Generalidad om de anarchistische ter- reurgroepen te verstrooien en te ontwapenen, beheerschen deize nog uitstekend bewapende groepen vele bergdorpen in het Noorden van Catalonie. Nadat eerst kort geleden in Bellver een bloedig geveeht tusschen door de genera lidad tot herstel van de orde geeonden storm- troepen en anarchisten plaats vond, heeft thans een sterke anarchistische terreurgroep uit de omgeving van Seo d'Urgel de plaats Castell Cindad bezet. De anarchisten zouden daar ten getale van 500 met veel oorlogsma- teriaal verschanst liggen. Twee Catalaansche stormgardisten, die tot de troepen behoorden, welke met de zuive- ringsactie waren belast, doch die instede van te vechten naar Fransch gebied zijn uitgeiwe- ken, beriehten, dat alle pogingen van de ge neralidad om de anarchistische terreur mees- ter te worden, tevergeefs zijn geweest. Wan- neer de rust in het eene deel van het land her- steld was verzamelden de anarchisten zich in een ander deel en vormden daar terreurgroe- pen. In Montesquien zou het tot een geveeht tusschen anarchisten en de stormgarde zijn gekomen, dat een dag lang duurde. Bij de stormgarde zouden verscheidene dooden geval- len zijn. Ook in andere deelen van Catalonie vonden zuLke gavechten plaats. De anarchisten krijgen regelmatig wapen- en munitieaanvoer met vrachtwagens. Him strijd tegen de troepen van de generalidad wordt methodisch gevoerd. Gratie voor de Duitsche vliegers. In een bijizondere bijeenkomst van het kabi- net te Bilbao, onder voorzittersChap van pre sident Aquirre, is de kwestie, of gratie zal worden verleend aan de beide ter dood ver- oordeelde Duitsche vliegers Kinzle en Schultze ernstig besproken. In zijn radio-toespraak van Vrijdagavond, heeft generaal Queipo de Llano medagedeeld, dat de radiostations der regeering bekend had- den gemaakt, dat twee vliegers, die in han- den der regeeringstroepen waren gevallen, ter dood waren veroordeeld. Hij verklaarde dat ingeval dit vonnis ten uitwoer zou worden gfelegd, alle gratie-maatregelen ten opzichte van regeeringsvliegers, die in handen der rechtschen zijn gevallen, zouden worden inge- trokken. De reactie te Salamanca. Naar Stefani uit Salamanca meldt, heeft het Britsche initiatief, een wapenstilstand tot stand te brengen, teneinde de buitenlandsche vrijwilligers uit Spanje terug te trekken, te Salamanca weliswaar een gunstigen indruk gemaakt, maar men merkt op, dat deze stap aan den vooravond van de verovering van Bil bao slechts het wantrouwen van de recht schen kan opwekken. Bovendien zal de eva- cuatie van de buitenlandsche vrijrwilligers zooveel moeilijkheden met zich meetorengen, dat men een op'lossing op korten termijn moet uitsluiten. In herinnering wordt gebracht, dat een groot aantal buitenlandsche vrijwilligers door de regeering te Valencia is genationali- seerd. Voorts is men van oordeel, dat een opschorting der vijandelijkheden slechts ten voordeele van de regeering te Valencia kan zijn en dat de stap bedoeld schijnt te zijn een gunstige atmosfeer voor het republikeinsche Spanje te wekken in Geneefsche kringen. „G©en vrede, voordat de opstandelingen verslagen zijn." Te Valencia is Vrijdagavond de minister- raad van 6 tot 10 uur brjeengekomen. Beslo ten werd een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden, die geleid hebben tot den val van Malaga. Bovendien werd een speciale recihter belast met de berechting van een zeker aantal oncontroleertoare elementen, die de wanordelijkheden in Basbastro hebben ver- oorzaakt. De minister van buitenlandsche zaken gaf een uiteenzetting van den gunstigen indruk, die in het buitenland was gewekt door de vor- ming van het nieuwe kabinet, in het bijzon- der in de democratische landen. De minister- raad benoemde Valera en Ferrer tot onder.- staatssecretarissen voor opentoare werken en anbeid. Vervolgens nam de regeering kennis van zekere uit Gibraltar afkomstige geruch- ten, volgens welke men op het punt stond on- derhandelingen met de opstandelingen aan te knoopen. De regeering verklaart opnieuw, dat geen vrede mogelijk is voordat de opstandelingen verslagen zijn. VERPLAATST. Met ingang van 16 Juni 1937 is de heer P. F. M. van Eerdewijk, assistent der Dir. Bel. enz. te Axel verplaatst naar Hansweert, Inv. en Acc. Verplaatst met ingang van 16 Juni 1937 de heer F. Scheurs, assistent der Dir. Bel. enz. te Rucphen naar Axel. VERKIEZINGSUITSLAGEN PER RADIO. Woensdagavond zullen over beide zenders, waarop alsdan resp. de V.A.R.A. en de N.C. R.V. aian het woord zijn, vanaf 7.35 uur ver- kiezingsuitslagen worden bekend gemaakt. DUCDADF AANGEVAREN. Het op weg van Ter Neuzen naar Sluiskil zijnde Zweedsche stoomschip ,,Oswal" is tij dens de vaart op het kanaal van Ter Neuzen in aanvaring gekomen met een ducdalf van den Rijkswaterstaat welke zwaar beschadigd werd. Er is een cautie gesteld van f 150. R. K. LANDDAG. Zondagnamiddag werd hier op 't terrein van de Wielerbaan een politieke landdag ge- houden voor de R .K. Staatspartij. Uit heel Zeeuwsch-Vlaanderen, van d'Ee tot Hontenisse van Hulst tot Cadzand waren mannen en vrouwen samengestroomd, naar schatting wel 2500, om te getuigen van hun trouw aan de R. K. Staatspartij en te luisteren naar de uiteenzettingen van de drie sprekers te weten de Zeereerw. Pater Dr. Beaufort, de lijstaanvoerder in de Kieskringgroep, Mr. van Maarseveen, ,de rechtskundige adviseur van 't R. K. Werkliedenverbond en Mr. Mes, de candidaat voor Katholiek Zeeland. Alle drie de sprekers wezen er op, waarom de Katholieken hun stem moeten geven aan lijst 1, wezen op 't groote belang van de een- heid, wezen op de staatkundige, de econo- mische en de geestelijke belangen, die door de R. K. Staatspartij1 worden behartigd; >ze wezen op de gevaren van 't communisme en 't nationaal socialisme, bespraken in 't kort 't programma, dat is wat er nog gedaan moet worden, want als alles al bereikt was, zei Mr. van Meerseveen, dan was er g'een program ma meer noodig. Alle drie wezen op 't groote belang van a.s. Woensdag, omdat dan weer wordt uitgemaakt hoe 't land in de komende 4-jarige periode zal worden bestuurd. De heer Kindt uit Nieuw-Namen had 't korte openingswoord uitgesproken en te zamen werd toen de eerste strophe van 't Wilhelmus gezongen, de heer Mes sprak 't slotwoord, waarna nog gezamenlijk 2 coupletten van Roomsche Blijdschap werden gezongen. GEVONBEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Een paar zwarte kousen, C. de Vos, Steen- kamplaan 74. Een vulpen, P. Eckhardt, Nieuwstraat 24. Een donker blauwe mantelband, W. Loof, Van Steenbergenlaan 28. Een blauwe alpinomuts, HarpePieters, Noordstraat 28. Elen taschje met inhoud, I. Nonnekes, Axel- schestraat 38a. Een parapluie (tompous), D. E. Wolfert, Korte Kerkstraat. Een kinderportemonnaie, M. Meijer, Oost- kolkstraat 14. Een heerenhandschoen (glace), S. Gazan, De Jongestraat 9. Een portemonnaie met inhoud, W. Koevoets, Nieuwediepstraat 101. Elen R. B. merk in etui, M. de Kraker, Hoo- gendrjk 219. Elen zakmes, P. Tollenaar, Axelschestr. 123. Een bankbiljet, A. de Feijter, Noordstr. 81. Een koevoet, C. van Liere, Grenulaan 21. Een portemonnaie (ritssluitingf, J. Wieles, Zandstraat 7. Een auto-sleutel, Bureau van politie. Een handtaschje, Bureau van politie. Een schroevendraaier, Stouthamer, Juliana- straat 17. Elen broche, J. Hamelink, Axelschestr. 117. Een portemonnaie, S. v. d. Stichel, N. J. Hartestraat 16. Een heerenrijwiel, H. Eekman, Tuinstraat 3. POLDERKWESTIES IN ZEELAND. Men schrijft uit Zeeland aan de N. R. Crt.: In de Meimaand worden in Zeeland de pol- dervergaderingen gehouden. Dat brengt een heele drukte met zich, want het aantal polders is in deze provincie waarlijk niet gering! Op een betrekkelijk klein gebied (Zeeland heeft de wateren inbegrep'en een totale opper- vlakte van 178.589 h.a.) telt men de polders en waterschappen brj tien- en bij honderd- tallen: de vrije, waterkeerende polders en waterschappen; de vrije, niet-waterkeerende polders en waterschappen; de calamiteuze polders en waterschappen -alleen van deze drie hoofd-groepen een 350 bij elkaar! Dan zijn er nog de waterschappen voor het bestu- ren, beheeren en bekostigen van de zeewerin- gen en oeververdedigingen calamiteuze polders of waterschappen; voorts de uitwate- ringswaterschappen, en eindelijk de inter- provinciale en internationale polders en water schappen. Een dertigtal polders draagt de aanduiding groot" of „groote" in zijn naam, maar daar- naast is er een tweetal, dat zich zijn gering- heid bewust is en dgn naam Al-te-kleinpolder draagt: de eene helff een kadastr. grootte van 10.033b h.a. en is eigendom van den persoon; andere (op iSchouwen-Uuiveland gelegen) meet 32.1160 h.a. Met de vermelding „klein" of „kleine" zijn ruim 20 polders gesierd en wonderlijk genoeg zijn het nog niet eens altijd de aller-kleinsten, die dezen naam be- eitten! De poldervergaderingen, die deze maand in het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen worden gehouden, getuigen van een groote eenstemmigheid in de besprekingen. De op- komst is ditmaal grooter dan anders het ge- val is: er js een bedreiging voor de zelfstan- digheid van deze polders, en in verband daar- mee is ieder op zijn post! Het verslag van al deze vergaderingen bevat zonder uitzondering de mededeeling: „Met algemeene stemmen werd het voorstel tot samenvoeging van de polders afgewezen". Het gaat in deze vergaderingen om het schrijven dat door Gedepiiteerde Staten van Zeeland aan de besturen der 76 polders in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is gezonden, waarin samenvoeging van al deze afzonder- lijke lichamen wenschelijk wordt geacht, en waarover men nu v66r den 15en Mei van de betrokken besturen bescheid wil, teneinde de betreffende voorstellen te zijner tijd aan het college van Prov. Staten voor te leggen. Elen allereerste bezwaar dat in de vergade ringen wordt uitgesproken is, tegen den kor ten termijn binnen welken antwoord door Gedeputeerde Staten wordt dngewacht: de brief was gedagteekend 1 April, werd eerst den 16en April aan de besturen toegezonden, terwijl ondanks het feit, dat vele polder vergaderingen eerst in de tweede helft van Mei worden gehouden v66r 15 Mei het ant woord bij Gedeputeerde Staten wordt inge- wacht. Van een deugdelijke behandeling van z66 ingrijpende voorstellen kan in dergelijke gevallen geen sprake zijn, naar het oordeel der besturen. Als al deze 76 polders in 66n groot lichaam zouden worden vereenigd, zou zulks in alge- meenen zin stellig voordeelen met zich bren gen. Toch is het de vraag, of men goed doet met sedert eeuwen bestaande toestanden in eens op te heffen. Men zegt wel, dat de toekomst degenen die hier willen eentralisee- ren in het gelijk zal stellen, maar anderzijds kan toch niet worden ontkend dat degenen die de oude regeling van afzonderlijke licha men willen gehandhaafd zien, terecht vragen, waarom een toestand die weliswaar in sommige gevallen aanleiding tot eenige be- denkingen geeft, maar in het algemeen ge nomen toch ook. zijn goede zijde heeft als de sedert tientallen jaren bestaande, nu niet kan behouden blijven. Of de noodzakelijkheid te achten verbeteringen alleen kunnen worden bereikt, langs den weg van strengdoorgevoer- de centralisatie, is bovendien nog een vraag. Of de kosten niet zullen stijgen, is evenmin bewezen geacht. Het laat zich aanzien, dat het verzet in de poldervergaderingen algemeen zal zijn, niet alleen uit een zucht om toch vooral niets van eigen zelfstandigheid prijs te geven, doch ook cp gronden van practise!) beleid. Bij een der- gelijk verzet zal het stellig niet gemakkelijk (Ingez. Med.) zijn om voor de voorstellen tot samenvoeging dezer 76 polders in het college van Provinciale Staten een meerderheid te vinden. Misschien dat een weg wordt gevonden om met behoud van den organisatie-vorm, door gewijzigde voorschriften enkele noodzakelijke verbeterin gen aan te brengen. Dat samenwerking, in veel ruimer mate dan thans het geval is, in het belang van gewest en inwoners moet wor den nagestreefd, zal door niemand ontkend worden. Als de voorstellen tot samenvoeging in de richting van meer waarborgen voor samenwerking konden worden omgezet, zou voor westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen reeds een voortreffelijk werk zijn verricht! Openbare vergadering N.S.B. Slechts een 25 personen waren opgekomen naar de vanwege de N.S.B. op de bovenzaal van het hotel ,,'s Lands Weivaren" belegde openbare vergadering op j.l. Vrijdagavond, die onder leiding stond van den heer Lev. Hame link uit Ter Neuzen. Als spreker in deze ver gadering trad op de heer Hendriks uit Ouwer- kerk a.d. IJsel, die vroeger gefungeerd had als seer, der Staatk. Geref. Partij aldaar. Deze wees op het bijzonder cachet dat aan deze verkiezingen verleend was door het nieuwe element dat in den strijd betrokken was, de N.S.B., waarvan zelfs het gevolg was, dat een eenheidsfront gevormd was, onder het motto „Eenheid door Democratie". Spreker zeide dat deze naam feitelijk zou moeten lui- den: ,,Eenheid door Doodsangst". Alle par- tijen hebben hun front gericht tegen de N. S. B. en daarom is de leuze „Mussert of Moscou" welke hij tot titel van zijn rede koos, niet zoo belachelijk als sommigen meenen te moeten veronderstellen, daar alles er op wijst, gezien de algemeene verwording, die spreker breedvoerig schetst, als op politiek en econo- misch terrein bestaande, dat uiteindelijk even- als in Rusland, Duitschland en Spanje en in andere landen het geval was tusschen deze beide uitersten moet gaan. De wegbereiders voor het groote politieke verval noemde hij in de eerste plaats de aan slapheid en draaierig- beia gekenmerkte sociaal-democratie en de „democratie" in het algemeen. Geen van de veeibelovende democratische partijen zal ooit een meerderheid behalen en zoodoende vliegen de argelooze kiezers ook thans nog bij hon- derdduizenden in op de gouden bergen die hun bij wijze van al deze jDeloften-programs wor den voorgespiegeld. Dat alles nietttegenstaan- de de Nat. Schuld gestegen is tot 2/3 van het nationaal vermogen en onder de regeering Colijn het aantal werkloozen verdubbelde. Spreker brengt daarna tal van n. z. m. be staande uitwassen van het tot verdwijnen en sterven gedoemde parlementaire stelsel naar voren als daar zijn: de partijdige burgemees- tersbenoemingen, het gebeurde in Curasao, met de „Zeven Provincien", en het ontslag aan de N.S.B.-burgemeester Pont te Hille- gom, enz. Wijders bekritiseert hij de gezags- ondermijnende invloed van ,,De Dageraad", die hun verderfelijke propaganda jarenlang door de zich noemende „christelijke" regeering ge- tolereerd, door den ether mocht uitzenden. Alleen dank zij de N.S.B. is daaraan, zegt hij, een eind gemaakt. Hetgeen verder onder anti- revolutionaire burgemeesters gebeurd en n. z. m. geen daglicht mocht zien, bespreekt hij vervolgens breedvoerig, om tenslotte terwille van de oude moreele en cultureele waarden die nog altijd in ons volk leven, de beweging

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1