ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN Wreef in ian dag RHEUMAT1EK weg KLOOSTERBALSEM i Binnenland Feyineton Het Geheim van de Zeven Schoorsteenen Buitenland met den K9eosterbalsem AKKEK'S TER NEUZEN, 21 MEI 1937. Had een pijn in z'n schouder om tureluursch van te worden „Geen goud zoo goed" ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Atonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cenr bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. UITOEFENING KIESRECHT door personen, dje in dienstbetrekking zijn. De Burgemeester van TER NEXJKEN her- innert personen bij wie, en bestuurders van bijzondere ondernemingen en instellingen, waarbij personen, die den leeftijd van vijf en twintig jaren bebben bereikt, in dienstbetrek king zijn: dat zij, volgens art. 55 der kieswet, verplicbt zijn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot een te bouden stemming mede te werken, gedu- rende ten minste twee achtereenvolgende uren, tusscben acbt uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde; dat zij, volgens art. 56 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verricht in fabrie- ken of werkplaatsen, verplicbt zijn te zorgen, dat in bet arbeidslokaal en, zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in bet grootste of wel in meer dan een arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen v66r, en op den tot stemming be- paalden tijd op een zicbtbare wijze is opge- bangen een door ben of van hunnentwege on- derteekende lijst, de twee acbtereenvolgende uren, bovenibedoeld, vermeldende, voor elk af- eonderlijk of groepsgewijze of voor alien ge- zamenlijk; dat, volgens art. 151 der kieswet, overtre- ding van bovenstaande voorscbriften wordt gestraft met bechtenis van ten hoogste veer- ticn dagen of geldboete van ten boogste vjjf en zeventig gulden. Bij koninklijk besluit van 27 Mei 1929 (staatsblad no. 265), gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 Augustus 1930 (staatsblad no. 363), is in verband met bet vorenstaande be- paald, dat vrijstelling wordt verleend aan de in artikel 55 der kieswet bedoelde personen en bestuurders van bijzondere instellingen en on dernemingen ten aanzien van bij ben in dienst betrekking zijnde personen, welke uit boofde van die dienstbetrekking op den dag der stem ming tusscben de in vermeld artikel genoem de tijdstippen niet gedurende twee acbtereen volgende uren vertoeven in de gemeente, waar zij bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen, of in een aangremzende gemeente. Lijsten, op te bangen in fabrieken en werk plaatsen, als in art. 56 der kieswet bedoeld, zijn ter gemeentesecretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen, 20 Mei 1937. De Burgemeester voornoemd, P. TEDLEGEN. EERSTE KAMER. Wet soft twerp tot wijziging der Lageronderwijbwet. In de vergadering van Woensdag kwamen aan de orde de wetsontwerpen tot wijiziging der lager onderwijswet 1920. De beer De Jong (R.K.) maakte eenige be- zwaren tegen de voorgestelde regeling der z.g. teldata. Spr. critiseerde de interpretatie door de regeering van bet begrip ,,werkelijk school- gaiand" in art. 28 der wet. Spr. vertrouwde dat de normen van de nieuiwe artikelen 55bis, 55ter en 101 alleen zullen gelden voor onrede- lijke verhoudingen. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de beer Slotemaker de Bruine zeide, dat hij omtrent de interpretatie van het begrip ,,werkefijk schoolgaand" thans geen toezegging kon doen. Men moet zich tbans houden aan hetgeen in de stukken staat. Bven- min kon spreker iets toezeggen omtrent de in terpretatie van .bijizondere omstandigheden" t.a.v. de art. 55bis enz. Het vraagstuk is trou- door AGATHA CHRISTIE. 61) Vervolg. ,,Ze is er toch niet met den een of ander vandoor, hd? Met dien Zuid-Afrikaanschen snuiter, ibijvoonbeeld Ik heb den vent nooit mogen lijden en nu gaat hier 't praatje dat bij een soort van meester-anisdadiger is. Maar ik begrijp niet, hoe dat kan." „Waarom begrijp je dat niet?" „Wel, die koning Victor is een Franschman en Cade is, andere dingen daargelaten, een volbloed Engelschman." „Maar weet je dan niet dat Koning Victor zes talen in de perfectie spreekt? E» dat hij van z'n moeders kant Ier is?" ,'Genade! Daar heb je 't! Daarom is hij er dusi vandoor gagaan!" ,,De man is er niet vandoor gegaan. Eer- gisteren is hij, zooals je weet, verdwenen. Maar vammorgen bebben we een telegram van hem ontvangen en daarin stond dat hij om 9 uur hier zou zijn en dat hij graag zou zien, dat Oodders ook uitgenoodigd werd. En zoo als je ziet, is Codders niet de eenige gast. A1 de andere zijn ook teruggekomen. Cade heeft t hun gevraagd." "j!l' 't Jijkt wel een vergadering", zei Bill, terWijl hij om zich been keek, ,,'n Fransche detective ibij het raam, 'n Engelsche bij de haard. Zrjn de „Stars and Stripes" niet ver- tegenwoordigd wens uitvoerig behandeld in de concentratie- commissie. Het eerste der beide wetsontwerpen werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. DE NTETJWE ZITTING DER STATEN- GENERAAL. Naar de Avondpost verneemt kan er spoe- dig een koninklijk besluit worden tegemoet gezien, bepalend, dat de zitting der (nieuwe) Staten-Generaal zal worden geopend op Dins- dag 8 Juni. Deze opening zou niet geschieden door H.M. de Koningin zelf. Art. 104 der Grondwet geeft H.M. de be- voegdheid de opening te doen plaats hebben door een commissie. Van deze Ibevoegdheid zou H.M. thans gelbruik maken. Het ligt voor de hand, dat de opening zal worden opgedra- gen aan het kabinet. Aangezien verwacht mag worden, dat het ministerie-Colijn aan den vooravond der verkiezingen zijn portefeuilles ter ibssicbikking van de Koningin zal stellen, en dat er op 8 Juni nog geen definitieve toe- slissing zal zijn genomen omtrent de opvol- ging, zal het demissionaire kalbinet de ope- ningplechtigheid namens de Koningin verrich- ten. Zoo goed als zeker zal de opening niet plaats bebben in de Ridderzaal, maar in de zaal van de Tweede Kamer. Zooals men weet, wordt de tegenwoordige zitting op 5 Juni ge- sloten en het tegenwoordige parlement op *7 Juni ontfoonden. SLOEiP VAN HR. MS. DE RUYTER GEKAPSEISD. Aneta meldt uit Soerabaja: Bij bet houden van srihietoefeningen is een sloep van Mr. Ms. De Ruyter bij het strijken gekapseisd. Vermist worden luitenant ter zee 2e klasse H. D. Claus, de matroos le klasse P. H. Cap- petijn, de matroos 2e klasse J. van Gelder en de inlandsche kwartiermeester Supit. DE N.S.B. EN DR. H. POLAK. Naar het persbureau van de nat. soc. frac- tie van de Eersite Kamer mededeelt, heeft de officier van Justitie te Amsterdam straf- vervolgingen ingesteld tegen het Eerste Ka- merlid Dr. H. Polak wegens beleediging van de nationaal-socialistiscbe groep der Neder- landsche bevolking in een artikel in Het Volk van 6 Maart j.l. en voorts wegens beleediging van het hoofd van een bevrienden Aaat in een artikll in Het Volk van 13 Maart j.l. Deze strafvervolgingen betreffen dezelfde uitingen van den beer Polak, waarop mr. van Vessem critiek oefende in de vergadering der Eerste Kamer van 7 April j.l., welke critiek door den voorzitter der Kamer, mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, ontoelaatbaar werd verklaard met de woorden: ,,iU is hier in fatsoenlijk ge- zelschap", wat aanleiding heeft gegeven tot de bekende incidenten, die de nationaal-socialisti scbe fractie hebben doen besluiten, de, onder voorzitterschap van den heer De Vos van Steenwijk staande, vergaderingen gedurende deze zitting der Staten-Generaal niet meer bij te wonen. NAT. BOEREN", TUINDERS- EN MIDDENSTANDSPARTIJ. De Nat. Boeren-, Tuinders- en Middenstands- partij van mr. C. Vervoom had tegen tweeden Pinksterdag op het landgoed Berg en Bosch te Apeldoorn in ventaand met de komende Ka- merverkiezing een landdag georganiseerd. Welgeteld kwamen hiervoor totaal 17 men- schen samen, van wie er acht als sprekers aanwezig bleken te zijn. Bovendien liepen er 8 kelners voor de bediening rond. Mr. Venvoorn achtte het ecbter raadzaam de vergadering toch door te zetten. Wel is zij eerder dan ge- steld was gesloten. RIJKSMIDDELEN IN APRIL. De opbrengst van de kohierbelastingen be- droeg op ultimo April j.l. f 42.253.259 tegen Bundle schudde haar hoofd. ,,Mr. Fish is „ins Blaue hinein" verdwenen. En Virginia ontlbreekt eveneens. Maar de rest is er... Zeg, ik heb zoo'n gevoel, dat we recht op de ontknooping afstevenen." ,,Q, die komt niet!" zei Bill. ,,Wat En hij heeft deze vergadering, zoo als vader het noemt, Ibijeengeroepen „Ja, maar dat is juist de hand van den meester! Geloof dat maar. Wij zijn allemaal hier en hij is ergens anders, dat klinkt gek, maar je weet wel wat ik bedoel." „Dus je denkt, dat hij niet komt?" .iPositief niet. Hij waagt zich niet in het hoi van den leeuiw. De kamer is stampvol met de tectives en officieele personen." ,,Als je denkt, dat Koning Victor zich daardoor laat tegenhouden, sla je de plank mis. Volgens de verhalen, die er van hem de ronde doen, is een dergelijke situtatie juist een kolfje naar zijn hand en Iblijft hij altijd de baas." Bill Eversleigh schudde bedenkelijk zijn hoofd. ,Dat zou hem nu niet lukken: deizen keer staan de stukken zoo dat hij wel verliezen moet. Hij zou nooit..."- De deur ginig voor de tweede rnaal open en Tredwell diende ,)Mr. Cade."' aan. Anthony ging dadelijk naar z'n gastheer toe. „Lord Caterham," zei hij, „het spijt me heel erg, dat ik u zooveel moeite en last ver- oorzaak. Maar vanavond is 't de laatste keer. Als ik me niet vergis krijgen we sitraks de ontknooping en daarna valt het gordijn." Lord Caterham's geeioht helderde op. "Hij had altijd een zwak Voor Anthony gehad. „Pas de quoi! Pas de quoi!" zei hij ge- ruststellend. ,,Heel vriendelijk van u, om dat te zeggen," zei Anthony. ,,We zijn voltalliig, zie ik. „Ik begrijp niets van dit alles," zei George ISomax gewichtig. „Absoluut niets. Ik weet f 43.830.098 op ultimo April van het vorig jaar. Van de overige middelen" was de opbrengst over April van dit jaar 34.489.306 (een twaalfde der raming f 31.143.750) tegen f 28.705.453 over April van bet vorige jaar. Over de eerste vier maanden van dit jaar bedroeg deze opbrengst 133.704.527 (vier- twaalfde der raming 124.575.000)(opbrengst eerste vier maanden 1936 115.017.689). HEKSTELLINGSOORD VOOR ONDER- WIJZERS ONTVANGT DE 5000STE VERPLEEGDE. Zaterdag is op feestelijke wijze het feest herdacht, dat in het herstellingsoord voor on- derwijizers te Lunteren de vijfduizendste ver- pleegde is aangekomen. De onderwijzer, die het vijfde duizendtal vol maakte, werd namens de commissie van beheer van het oord toe- gesproken en hem werd als feestgeschenk een week kosteloos pension aangeboden; verder werd het gedenkwaardige feit huiselijk her dacht. NEDERL. R.K. MIDDENSTANDSBOND. In de op 10 Mei jl. te Utrecht gehouden ver gadering van het centraal bestuur van den Nederlandschen R.-K. Middenstandsbond, was aan de orde de verkiezing van den voorzitter, wegens periodieke aftreding en tevens de ver kiezing van vier leden van het hoofdbestuur, eveneens wegens periodieke aftreding. Alle aftredenden werden herkozen, zoodat het hoofdbestuur van den Nederlandschen R.-K. Middenstandsbond thans bestaat uit de he-eren: J. A. Koops te Venlo, voorzitter; C. Burger te Amsterdam; W. van de Kar te 's-Hertogenbosch; H. J. L. Klein Schiphorst te Haarlem; J. H. van Langen te Delft; E. Lockefeer te Hulst; H. G. J. van de Sande te Arnhem; E. J. M. Stumpel te Hoorn en G. A. van Swieten te 's-Gravenhage. NATIONALS WERKNEMERSBOND. Opgericht is de Nationale Werknemerslbond voor hoofd- en handarbeiders op liberalen grondslag. De Bond heeft ten doel: Het behartigen van de belangen zijner leden en tracht dit doel te bereiken door te streven naar behoorlijke arbeidsvoorwaarden, welke niet in strijd mogen zijn met het algemeen belang; het stichten van bureaux voor arbeidsrecht en arbeidsbemiddeling voor zijn leden; het afsluiten van collectieve arbeidscon- tracten; het vormen van kassen voor uitkeering bij werkloosheid, ziekte, ongeval en overlijden; het verleenen van rechtskundigen bijstand aan zijn leden. Reeds werden acht afdeelingen van dezen Bond opgericht. HIM A NISEERING VAN DEN STRIJD IN SPANJE. Het sub-comite van de non-interventie-com- missie is voornemens, een beroejj te doen op beide partijen in den Spaanschen burgeroor- log, ter humaniseering van het conflict, waar bij men pogingen in, het werk zal stellen om voortaan luchtbombardementen te voorkomen. In een officieel communique wordt gezegd, dat het in de gehouden bijeenkomst van de sub- commissie duidelijk is geworden, dat alle re- geeringen de belangrijkheid en de urgentie van het humaniseeringsprobleem erkennen. Alle regeeringen staan gunstig tegenover het voorstel. De sub-commissie zal in dien zin thans een rntwerp voorbereiden, dat op de komende zit ting van 24 Mei nader zal worden bezien. Wat het gebruik aangaat van de Spaansche cre- dietsaldi, zal de sub-commissie een ontwerp- alleen, dat "t niet is zooals het hoort. Mr. Cade hier heeft geen recht van spreken absoluut niet! Wie is Mr. Cade, nietwaar! En dat in een dergelijke precaire kwestie. Ik ben van opinie..." George's welsprekendheid werd gestuit door Battle. Hij ging naar den kleinen opgewon- den-pratenden man toe en flu-isterde bem iets in het oor. Lomax keek verbijsterd en tege- lijk verontwaardigd. ,,Als 't zoo is..." zei hij weifelend... dan ging hij, luid-op) voort: ,,Ik geloof wel, dat ik voor alle aanwezigen spreek, 'als ik zeg, dat we Mr. Cade met het meeste genoegen zullen aanhooren." Antlhony negeerde die neerbuigende toe- stemming hij had den man ten slotte niets gevraagd en begon: ,,'t Gaat over een idee, dat gisteren bij me opgekomen is. U weet allemaal, geloof ik, dat we een paar dagen geleden de hand ge- legd hebben op eenige aanwijzingen het ge'volg van het ontcijferen van een geheim- schrift-brief. Die aanwijzingen ibestonden uit den naam Richmond en eenige getallen." Hij wachtte even. „Gisteren hebiben we die aan wijzingen naar ons beste weten opge- vol'gd en het resultaat is nihil geweest. Nu wordt er in de memoires van graaf Stylptitch die ik toevallig gelezen heb gesproken over een diner een ,,bloemen"-diner, waarbij iedere gast een insigne in ibloemvorm droeg. De graaf droeg een duplica'at van het deivies, dat we in de holte achter de steenen van de geheime gang gevonden hebben. Een roos! U herinnert u wel, dat we niets dan rijen 1 dingen vonden: een rij knoopen, een rij steken, een rij letters. En nu vraag ik u, dames en heeren, wat is er hier in huds dat in rijen staat? Boeken, natuurlijk! En bedenken we dan, dat een van de boeken op de twee na de bovenste rij, den titel draagt van ,,De Her- tog van Richmond", dan begrijpen we onmid- 1Een Engelsche woordspeling: rose roos, rows rijen. vragen lijst opsteller,, die aan de verschillende bij de non-int.erventie betrokken mogendheden zal worden voorgelegd. Tevens zal een advi- seerende en techniscnc sub-commissie worden benoema, die bclast zal worden met het uit- werken van een plan, waarvan de bedoeling is het vertrek en het transport te verbiedon van niet-Spanjaarden, die er vac woroen ver- dacht, dat hun activiteit het conflict zou kun- nen ver3cherpen. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Overzicht van het aantal geplaatste werk- krachten gedurende de maand April 1937. Ingeschreven werkzoekenden, geplaatst in de gemeente: .6 grondwerkers, 1 metselaar, 2 timmerlie- den, 1 bouwvaksjouwer, 2 metaalsjouwers, 2 schipperskneehts, 5 verkeerstellers, 3 textiel- arbeiders w.o. 1 iben. 18 j.), 1 winkekneisje, 5 dienstmeisjes (w.o. 2 ben. 18 j.), 3 werk- sters. Ingeschreven werkzoekenden, geplaatst ei ders: 1 ij'zervlechter te Sas van Gent; 1 faibrieks- arbeider te Axel, 2 textielar.beidsters te Sas van Gent. In de gemeente geplaatst van elders: 1 schilder van Axel, 1 schilder van Vog^l- waarde, 3 textielarbeidsters van Zaamslag, 1 textielaribeider van Axel, 1 kamerwerkmeisje van Sas van Gent, 1 dienstlbode van Zuid- dorpe. DISTRICTSARBEIDSBEURS VOOR ZEEUWSOH-VLAANDEREN. Overzicht van het aantal werkzoekenden bij de organen der arbeidsbemiddeling over de maand April 1937. Aardenburg 9, Axel 216, Bierivliet 62, Bres- kens 50, Cadzand 1, Clinge 58, Eede Grauw c.a. 79, Groede 9, Hoek 106, Hontenisse 146, 'Hoofdplaat 32, Hulst 91, Koewacht 12, Nieuwvliet Oostburg 52, Overslag 6, Philip pine 43, Retrandhement 10, Sas van Gent 69, Schoondijke 21, St. Jansteen 53, St. Kruis 2, Sluis 43, Vogelwaarde 143, Waterlandkerkje Westdorpe 67, IJzendijke 12, Zaamslag 113, Zuiddorpe 20, Zuidzande Ter Neuzen 667, totaal 2192, w.o. 962 landarbeiders. OVERBOORD GESPRONGEN OM%AN EEN ARREST ATI E TE ONTKOMEN. Omtrent het overboord springen van een persoon bij aankomst der mailboot te Vlis- singen, vinden wij nader vermeld: De chef steward van een der booten van de Mij. Zeeland vermiste den laatsten tijd gere- geld geld uit zijn hut. Hij stelde de politie daarvan in kennis en toen Zaterdagavond de boot binnenkwam, werd de scheepstimmer- man, de 62-jarige V. d. B. in de hut van den chef ontboden, waar ook, de recherche aan wezig was. Bij zijn verhoor ontkende V. d. B. zich aan deze diefstallen te hebben schuldig gemaakt. De recherche dacht er anders over en ging tot arrestatie over. Van de hem geboden gelegienheid even naar zijn hut te gaan, heeft V. d. B. toen gebruik gemaakt om over boord te springen, tot groote consternatie van passagiers en bemanning. Mien wierp den man een reddingsboei toe, welke hij greep, waama hij binnenboord is gehaald. Na van droge kleeren te zijn voorzien, is de man in bechtenis gesteld. LUXOR-THEATER. „Heisses Blut". Ze zouden, onder ons gezegd, niet meer te genieten zijn, deze films met haar cliche- dellijk waar de bewuste geheime plaats te vinden is. Als we bij, het genoemde boek be- ginnen, en we beschouwen de bewuste getal len als aantal-fooeken en -planken aanduidin- gen, dan zullen we, dunkt me, de ontdekking doen, dat de... het voorwerp dat we zoeken, in een boek, dat wil zeggen, een pseudo-boek of in een holte achter een zeker boek verbor- gen is." Anthony keek het gezelschap rond. Blijk- baar verwachtte hij applaus. ,,Buitengewoon knap bedacht," complimen- teerde Lord Caterham hem. „Ontegenzeggelijk zeer knap," stemde Lomax neertbuigend toe. ,,Maar 't is nu maar de vraag..." Anthony begon te lachen. J>e proef op de som, he. Wel, dat is ge- makkelijk genoeg." Hij sprong van z'n stoel op. ,,We gaan naar de bilbliotheek..." Verder kwam hij niet, Monsieur Lemoine was tegelijk met hem opgestaan en deed nu een stap naar hem toe. „Een oogenlblik, Mr. Cade. Mag ik zoo vrij zijn. Lord Caterham..." Hij ging naar de tafel en schreef haastig een paar zinnen op een kleine bloc-note. Daar na scheurde hij het bovenste velletje los, stopte het opgevouwen in een enveloppe, schreef een adres op de enveloppe en schelde. Toen Tredwell verscheen, stak Lemoine hem het foriefje toe. .jOnmiddellijk ibezorgen, asjeblieft." ,,Ja, meneer", zei Tredwell. Op z'n gewone manier, met deftige, lang- zame passen verdween hij met het briefje. Anthony was weifelend blijven staan. Toen de deur zich achter den butler sloot ging hij zitten en keek Lemoine aan. ,,Wat is er, Lemoine?" vroeg hij halm. De atmosfeer in het groote ruime vertrek was opeens geladen. „Als die diaimant is, waar u denkt, dat hij is, dan ligt hij daar al zeven jaar, nietwaar? En dan komt een kwartiertje langer er niet op aan." mEn zoo in eens! Ik kon niet meer keen of weer. Ik houd niet van tabletjes en liet mijn vrouw mij wrijven met Kloosterbalsem. Niet te hard, zeg ik, want alles, ook de geheele omgeving, deed me zeer. Zij wreef mij zachtjes om te beginnen, naderhand wat harder en het was of er een wonder gebeurde. Onder 't wrijven verminderde de pijn al en toen het's avonds herhaald was, stond ik den volgenden morgen weer even frisch op als altijd." Fr. D. te 0. ORIGIN EEL TER INZAGE Onovertroffen bij bran^- en snijwoaden Ook ongeevenaard als wrijfmiddel bij Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/2 ct. en f 1.04 (Ingez. Med romantiek en vasten loop der gebeurtenissen, met haar sentimenteele in-zang-uitgebarst en dikke tranen, met haar steevasts typen van zure oude tantes en toegewijde dienaren, met haar eeuwige liefden en huwelijken op den achtergrond, ware het niet dat men er b.v. de genoegelijke Marika Rdkk in aantrof, want zij kan een lied zingen en een dans dansen en ze laat ons niet al te stevig gelooven in haar ongelukkige liefde voor den schoonen luite nant Tibor von Denes, die er eveneens mag wezen. En wat te zeggen van Paul Kemp, goede humoristische redding van zoo menige film, met zijn exquise grapjes en zijn over- stroomende levensvneugde?' Doch wat zou alles geworden zijn zonder het paar Satan? 'Het staat niet eens in het programma vermeld, doch hier worde iets eer- vols van Satan gezegd. Zonder hem zou deze film een doodgewone Hongaarsche film zijm, maar de nukken en de ontemfoaarheid van Satan helbfoen prachtige momenten geleverd, zooals b.v. zijn verkoop in het kleine kroegje, waar Satan alle koopers beschadigt en zijn eigen prijs zoo verscrikkslijk doet zakken,' dat Marika, de verarmde landedelvrouwe, haar geliefd paard voor den spotprijs van dire hon- derd pengo terug kan koopen, er den Ko- nigspreis mee wint en verder gelukkig wordt met luitenan Tibor. Zij smeden den band voor het leven, zooals dat heet, en ik had het van den beginne af kunnen zeggen „Een te veel aan boord". Een spannende crimineele film onder regie van Gerhard Lamprecht gemaakt, met een voortreffelijk tempo en met tal van uitstek'en- de regie'vondsten. De kapitein Moltmann heeft de reputatie een ladykiller te zijn en wanneer zijn eerste officier, terwijl het schip in de haven van Na- pels ligt, toevallig op den schrijftafel van zijn gezagvoerder een portret van zijn aanstaande vrouw vindt, dat niet anders dan opgenomen kan zijn den dag van het vertrek, "ontsteekt hij in woede, volgt zijn kapitein aan den wal en maakt hem in het restaurant een verschrik- „Ga voort," zei Anthony. „Je hebt nog meer te zeggen." ,,Dat heeft u goed gezien, Mr. Cade... Wat ik zeggen wou is dit: zooals de zaak op het oogenlblik staat, mag niemand van de aan wezigen hier de kamer verlaten. Vooral niet degenen, die antecedenten hebiben, waar... een luchtje aan is." Anthony trok z'n wenkbrauwen even op. Hij ging wat meer op z'n gemak zitten, haalde z'n cigarettenkoker te voorschijn en stak een cigaret op. ,,Tja", overpeinside hij, ,,een avontuurlijk leven is in de oogen van de meeste menschen ver dacht." „Mr. Cade! Twee maanden geleden bent u in Zuid-Afrika geweest. Dat staat vast. Maar waar bent u daarvodr geweest?" Anthony ging achterover in z'n stoel lig- gen en blies een half dozijn krinigetjes, vodr hij antwoord gaf. ,,In Canada. Noordwesteiijk deel." ,Weet u zeker, dat u niet in 'n gevangenis zat? In een Fransche gevangenis, bijvoor- beeld?" Bij die vraag ging rechercheur Battle om de tafel heen naar de deur, of hij een ont- snappen langs dien weg onmogelijk wilde maken. Maar Anthony maakte geen enkele bevHeging, die het bewijs had kunnen zrjn, dat hij een dengelijk dramatisch exit van plan was. In plaats daarvan staarde hij den detective eerst een paar seconden strak aan en begon toen opeens hard te lachen. ,,Arme Lemoine, 't begint gewoonweg een idee fixe van je te worden. Je ziet in ieder- een koning Victor. Dus je denkt heusch dat ik die interessante en knappe meneer ben?" „Durft u het ontkennen?" Anthony knipte met z'h wijsvinger een stofje van z'n jasmouw. „Ik ontken nooit iets, dat me amuseert," zei hij luchtig. ,,Maar de beschuldiging is wel een beetje te dwaas." (Wordt venvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1