ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Zoo'n Migraine? EGBEBTf TiiCE No. 9606 WOENSDAG 19 MEI 1937 77B Jaargang Binnenland 1^ I I jEmMm EERSTE BLAD 1899 18 JWEI 1937 BELEEDIGIN G VAN EEN BEVOLKINGSGROEP. EEN RADIO-PREEK ONDERBROKEN. HAGESPRAAK DER N. S. B. TE LUNTEREN. TER NEUZEN, 19 MEI 1937. OPENBARE VERGADERING DER ANT-REV. PARTI J. ■nMHaUOBK*^ -**«■l—f i yj#MWRWTC^>^^n^.TOgaSEgCKYB3iiggflua BSBSSKT-aMOl niuiw y-^-r ■3Tc:r/raCT-.Yr:,- NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maahden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abornementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor eliken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cenr. bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaaj is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. DIENSTREGELING PROVINCIALE STOOMBOOTDIEN ST. Vanaf heden is op bet gemeentehuis (bode- kamer) gratis verkrijgbaar, voor hotelbouders e.a. DE DIENSTREGELING VAN DEN PROVINCIALEN STOOMBOOTDIEN ST OP DE WESTER-SCHELDE ingaande 22 Mei 1937. 'De Burgemeester, P. TELDEGEN. STEMMING VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd, en tegen betaling der kosten, in afschrift verkrijgbaar wordt gesteld, de lijst van de kiezers aan wie is gezonden de oproepingskaart, bedoeld in art. 53 der Kieswet, voor de stemming in deze gemeente, te houden op 26 Mei 1937 aan- staande, ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en wier naam niet voorkomt op de kiezerslijst dezer gemeente. Ter Neuzen, 18 Mei 1937. De Burgemeester voomoemd, P. TELDEGEN. DIEN STPUCHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat een uit spraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstpliebt, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen j na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den ingescbrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettelijke vertegen- j woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingescbreven per- sctaen of door bun wettelijke vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- s kleed zijn. Het beboeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericbt aan de Koningin, docb worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Ter Neuzen, den 19 Mei 1937. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. Het is zeker geen overdaad, wanneer wij in daze tij'den van algemeene bewapening, van algemeene voorbereidingen tot afweer van oor- logsgeivaar, een enkelen dag in bet jaar ge- denken, dat er nog andere krachten werken in bet leven der volkeren; dat er nog andere mo- gelijkheden ibestaan waaronder deze zelfde volkeren in welvaart kunnen samenleven dan door de macht van bet geweld aileen. Voor bet herinneren aan deze betere zijde der menschelijke natuur beeft de traditie den 18iden Mei bestemd waarop wij dan bedenken, dat op dien datum in het jaar 1899 de Tsaar van Rusland de volkeren der wereld naar Den Haag samenriep voor de eerste Vredesconfe- rentie. Nog geen veertig jaar geleden en hoe lijkt een afgrond van eeuiwen ons van dien dag te sdheiden Nochtans beboeven wij ons bij deze herden- king niet te vleien met de overweging, dat toen tenminste het inzicbt der volkeren dul- delijk en eendrachtig gericbt .was op een hoog- gestemd ideaal. Het waren bij lange na geen idealistische overwegingen die den machtig- sten heerscher tot dezen stap bewogen. En al was er een overweldigende meerderheid, die zich schaarde aan de zijde van onzen Mi nister van Buitenlandsche Zaken toen deze verklaarde geheel van meening te verscbillen met dien anderen afgevaardigde die had ver- kondigd dat de wedloop in bewapening voor zijn volk een vreugde en een trots was, zoo was toch het gebrek aan eendracht de oor- zaak dat de conferentie met siechts zeer po- vere papieren resultaten uiteen moest gaan. Toch was daarmede de eerste stap gedaan. Het Hof van Arbitrage was ingesteld, waar- naast later het Permanente Hof van Interna tionale Justitie op breeder grondslag werd gevestigd. Sindsdien groeide allerwegen het besef dat het recht der volkeren in vaster banen moet geleid, worden. En al hoort men in deze tijden van hemieuwd oorlogsrumoer, van hernieuwde bedrijvigheid op bet gebied der oorlogsvoorbe- reiding den stem van het geiweten der mensch- heid temauwemood; dit geweten is uit zijn eeuiwenlange slaap gewekt, zijn stem laat zich nooit en nergens geheel meer versmoren. Dat die stem op dezen lag in alle landen, in alle plaatsen moge opklinken; dat zij moge verkondigen, dat er geen recht is waar alleen de macht heerscht, dat er voor volkeren even- goed als voor indiviiduen bindende regels be- Staan voor het onderling verkeer, dat siechts langs dien weg de menschheid in ware vrij- heid en welvaart zal kunnen samenleven. Dat is de beteekenis van den 18den Mei, ook voor dezen tijd. HET PR,IN SELIJK PAAR IN ENGELAND. Prinses Juliana en Prins Bernhard brachten de Pinksterdagen door in Norfolk, op de be- Dus weer een ellendige dag in het voor- uiizichi. Heusch niet noodig! Neem een "AKKERTJE" en binnen 'n kwartier voelt Ge U weer frisch en opgewekt en zijl Ge Uw hoofdpijn kwijt. AKKER-CACHETS helpen verrassend snel bij Hoofdpijn, Kies- pijn, Zenuwpijn, Rheumatiek, Griep. Per 12 stuks siechts 52 cent. Overal verkrijgbaar. (Ingez. Med.) zitting van sir John Maffey. Zondagmiddag hebben zij een bezoek gebracht aan de ko- ninklijke tuinen van Sandringham in gezel- schap van Koningin ijlaud van Noorwegen. Zondagochtend woonde het prinselijk paar eveneens met Koningin Maud, den dienst bij in de West-Newton kerk van Sandringham Estate. Dinsdagmiddag van 4 tot 6 gaf onze gezant te Londen Jhr. Mr. de Marees van Swinderen, in het legatiegebouw, Portman Square, een receptie voor de Nederlandsche kolonie, ter begroeting van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Mr. A. Hijman, advocaat te Rotterdam, heeft aan den bevoegden officier van justitie den volgenden brief gericbt: „Beleefd verzoek ik u op grond van artikel 137C*) van het Wetboek van Strafrecht een vervolging in te stellen tegen de personen, die verantwoordelijk zijn voor het hoofdartikel in het Nationale Dagblad van 13 dezer, welk artikel zich in beleedigenden vorm uitlaat over de Joden, die immers ook hier te lande een groep van de bevolking vormen. In het bijzonder wijs ik u op de navolgende passages: „Het was de Joodsche gouddorst, die hen verleidde om ons Afrikaansche broedervolk te berooven. Evenals dat rijk in de oudheid ten gronde ging toen de Jodin Esther aan het hof van den Koning, op sluwe wijze, was binnenge- loodst, dreigde ook voor Engeland een zelfde lot door de verbinding van Edward met de Jodin mrs. Simpson. Zal het hem gelukken het Engelsche volk te zuiveren van de volksvreemde rasbe- dervers?" Voor het element van het opzet wijs ik u vooral op de leugen, dat de vroegere mrs, Simpson een Jodin zou zijn." Art. 137 C van het W. v. S. luidt: „Hdj, die zich in het openbaar, mondeling of bij ge- schrift of aflbeelding, opzettelijk in beleedi genden vorm uitlaat over een groep van de bevolking of over een ten deele tot de bevol king behoorende groep van personen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog- ste een jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden". Men meldt uit Zwolle aan de N. R. Crt.: Uit de Jeruzalemkerk te Zwolle werd Maan- dagochtend vanwege den V. P. R. O. een»kerk- dienst uitgezonden, waarin.Dr. G. Horreus de Haas, Ned. Herv. predikant te Zwolle, voor- ging. Tijdens het tweede gedeelte van de preek, waarin Dr. Horreus de Haas sprak over Pinksteren, materialisme, naturalisme en an dere tegenacties tegen den geest van Pinkste ren, waarbij bij het nationalisme noemde, is omstreeks elf uur de uitzending op last van de radio-controlecommissie afgebroken. De voorganger had o.a. gezegd: „Niet te doelen op de nazi's, op het volk en het vader- land, want wij behooren alien tot den volk, maar tot dat nationalisme, dat het volk tegen elkaar opjaagt met de leuzen van ras, bloed en bodem en weg met de joden, dat hoort er zoo bijHier werd de uitzending afge broken, zoodat de V.P.R.O. tot half twaalf gramotfoonmuziek en daarna het aangekon- digde programma heeft uitgezonden. Naar aanleiding van het afbreken van deze uitzending heeft de N. R. Crt. ter bevoegder plaatse inlichtingen gevraagd. Men decide mede, dat de afbreking eenvou- dig plaats heeft gehad als gevolg van de al gemeene gedragslijn van de radio-omroep- controle-commissie, om niets in deze tijden in den aether toe te laten, dat bevolkingsgroepen kan prikkelen. Men wees ons op het besluit van den Minis ter van Binnenlandsehe Zaken, om geen poli- tieke redevoeringen, waarin men wellicht an dere groepen zou gaan aanvallen, toe te laten. Als bepaalde groepen, die nu eenmaal niet de beschikking hebben over zendtijd, omdat zij o.a. geen omroepvereeniging hebben, welke voor hen dezen tijd ter beschikking stelt, aan- gevallen worden, dan komt allicht de wensch op om wat terug te zeggen hetgeen niet mo- gedijk is. Tegen een thetische uiteenzetting van be- ginselen van bepaalde groepen heeft de com- missie zich nooit verzet,-maar in de preek van Dr. Horreus de Haas werd een bepaalde be- volkingsgroep aangevallen. Dr. Horreus de Haas begon zijn aanval die tegen de N. S. B. gericht was, vrij fel. Daarom besloot de com- missie aanstonds de uitzending van de preek te verbreken. Maandag was door de N.S.B. te Lunteren een Hagespraak georganiseerd welke, naar schatting, door mtAT dan 70.000 personen werd bezocht. Groote, vurige wo! Mangels waren op speren gestoken, hdog boven de menigte uit; Neder landsche en rood-zwarte vlaggen omcirkelden het terrein. Hoog tegen het groene gebladerte verhieven zich de smalle, strak gespannen banen in rood-zwarie kleuren langs zeven palen gestreken. Na het luiden der N.,S.B.-klok sprak de heer Van Geelkerken een welkomstwoord, waarna verschillende sprekers het woord voerden, o.m. ook de heer J. Dekker van Goes. Tot slot sprak na de pauze de heer Ir. Mus- sert, waarbij bij ten slotte ook het incident op het Blauwe Zand te Amsterdam aanstipte en mededeelde, dat een tierende joelende bende zich om zijn auto had verzameld en toen bij de deur van een bezochte woning uitkwam het om zijn leven ging. Een kerel ging hem te lijf, doch spreker heeft zich behoorlijk verdedigd en de aanrander heeft zijn portie gekregen. Toch zou hij er, naar zijn overtuiging niet levend afgekomen zijn, als zijn begeleider geen waarschuwingsschot in de lucht had gelost (geroep: hij had niet in de lucht moeten schieten!). Tot slot werden de N. S. B.-klokken, waar- van een voor de gewestelijke kwartieren te Bandoeng en Medan geluid. De opgekomenen strekten daarbij den rachterarm. Vervolgens eeri kort slotwoord, waarop na het zingen van het zeSde en het eerste cou plet van het Wilhelmus de menigte uiteen ging. KATHOLIEKENDAG TE UTRECHT. Maandag en Dinsdag is te Utrecht de zeven- de Nederlandsche Katholiekendag gehouden. De vergadering werd Maandag ingezet met een pontificale Mis in de open lucht, op een terrein aan de Croeselaan, dat met banken gereed gemaakt was, om de tien a twaalf- duizend bezoekers uit alle deelen van het land te ontvangen. Tegen 11 uur verschenen de bissehoppen. De aartsbisschop Mgr. Dr. J. de Jong droeg de Mis op: Mgr. P. Globbe, pau- selijk intemuntius te Den Haag woonde te midden van vele andere kerkelijke'autoriteiten de bijeenkomst bij. Voorts waren tegenwoor- dig verschillende gezanten en de Ministers Van Schaik en Gelissen. Op hetzelfde terrein werd des middags de openingsvergadering ge houden, waarin Mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen de openingsrede hield. Hiij sprak daarin de hoop uit, dat, als ge volg van dezen Katholiekendag, het katholieke gezins- en openbare leven zoo geleid mogen worden als het van katholieken wordt ver- wacht en dit leven zoo volkomen mogelijk ge richt zijn op de eer van God, de eigen heiliging en het belang van Kerk en vaderland. Aan het slot van zijn rede noemde spr. het voor- beeld van de Koningin, die zich in woord en daad steeds de Christen vorstinne toont. Moge Prinses Juliana steeds in woord en daad too- nen de dochter te wezen van haar, die eenmaal ,,le Christ avant tout" gesteld heeft. Hierna hield Prof. Dr. Gerard Brom uit Nijmegen een rede over: ,,De eer van God". Mgr. De Jong, de aartsbisschop van Utrecht, zeide vervolgens in een toespraak dat het hem verheugde, dat er zooveel duizenden mannen en vrouwen, rijk en arm, jong en oud, uit alle deelen van het land naar Utrecht waren ge komen, om daar te getuigen van hun geloof. De aartsbisschop besloot met een krachtige opwekking, dit geloof te bewaren in alle om- standigheden van het leven. Men besloot met gemeensohappelijk gezang: na het ,,Looft Uwen God" zongen alien het Wilhelmus. Des avonds was er een vergadering in de groote zaal van Tivoli, die geheel gevuld was. De algemeene voorzitter, baron Van Wijnber gen, sprak bet openingswoord. Prof. mag. dr. T. Weve O.P. uit Tilburg hield daarna een rede over: „De Godsonteering". VROUWEN-VREDESGAN G. Dinsdag is door duizenden vrouwen een in- drukwekkend getuigenis afgelegd voor den vrede. Zdj waren daartoe met vele extra-trei- nen naar het centrum van het land gekomen, om op dezen herdenkingsdag van de bijeen komst der eerste vredes-conferentie van 1893 uiting te geven aan den vredeswil die de vrou wen bezielt. Op de Maliebaan werd een stoet opgesteld, en trok men door het centrum der stad naar het Jaarbeursgebouw. Bij het stad- huis scheidde zich een deputatie af, om het gemeentebestuur dank te brenigen voor de be- reide ontvangst. In den stoet, boven wie alleen telkens het woord vrede" verrees, liepen ook vertegen- woordigsters van Zwitserscbe, Fransche, Schotsche en Vlaamsche vrouwenvereeni- gingen. Op een andere plaats verlieten deputaties voor de Nederlandsche Regeering en voor het Vredespaleis den stoet. Zij zouden het volgende adres met een daar- op aansluitende toespraak aan de betrokken instanties aanbieden: „Het centraal comit4 van den Vrouwen- Vredesgang 18 Mei 1937, die ondanks verscbil van godsdienst of politieke richting uit alle deelen van Nederland opnieuw op den Volken- bondsdag is samengekomen, gevoelt het als een dwingende noodzaak nu de volkeren meer dan ooit tot de tanden gewapend zijn, onder Uw aandacht te brengen: dat de vrouwen van Nederland, het land van Erasmus en Hugo de Groot, ondanks alle te- leurstelling vertrouwen op de overwinning van het recht en de menschelijkheid; dat het, met waardeering voor hetgeen in deize richting werd ondernomen, er ten sterk- ste op aan dringt om nog krachtiger pogingen in het werk te stellen, opdat de geschillen tusschen de volkeren worden opgelost door In ternationale samenwerking op grondslag van een krachtiger werkenden Volkenbond. De inhoud van dit adres werd met een af- zonderlijken brief onder de speciale aandacht gebracht van de Koningin en Prinses Juliana. In het Vredespaleis zou de deputatie aan den voet van het beeld van Christus in den Andes bloemen neerleggen. In het Jaarbeursgebouw is een besloten bij eenkomst gehouden, waarbij eenige korte toe- spraken werden gehouden, afgewisseld door gemeenschappelijk gezang^ BEGIN VAN DEN ZOMERTIJD. In den nacht van Vrijdag 21 op Zaterdag 22 Mei. Voor zoover noodig wordt eraan herinnerd, dat de zomertijd aanvangt den 22sten Mei a.s. De overgang geschiedt in dier voege, dat wanneer de middelbare zonnetijd van Amster dam op den dag, waarop de zomertijd aan vangt 2 uur aanwijst in den voormiddag, het wordt geacht te zijn 3 uur in dien voormiddag. De overgang dit jaar naar den zomertijd geschiedt met andere woorden dus in den nacht van Vrijdag 21 Mei op Zaterdag 22 Mei. Vrijdagavond sprak alhier in de Geref. kerk voor de Anti-Revolutionaire Partij, het Tweede Kamerlid, de heer J. Schouten. De vergadering werd geopend door het zin gen van Ps. 105 vers 3, waarna de heer A. de Ruijter, voorzitter van de kiesvereeniging .Nederland en Oranje" in den Statenkieskring Hulst, een openingswoord sprak. Daama was het woord aan den heer Schou ten tot het uitspreken van z'n rede. Spr. zou be.ginnen iets te zeggen over het financieel beheer der regeering. In de jaren 1929 en 1930 kreeg de regeering met steeds grooter wordende moeilijkheden te kampen. De ont- vangsten daalden; eerst langzaam, daarna vlugger en scherper. Er werd een geweldig gat geslagen in de Rijksbegrooting, doordat het evenwicht tusschen inkomsten en uitgav-en verbroken werd. Hierdoor werd de regeering gedwongen maatregelen te nemen om het evenwicht te herstellen. De omzetbelasting werd ingevoerd, er moest bezuinigd worden enz. Men heeft in de achterliggende jaren veel gesproken over de bezuiniging. De S.D.A.P. en de C.D.U. zeggen dat er niets van het financieel beleid deugt, terwijl de S.G.P. be- weert, dat er nog te weinig bezuinigd is. Spr. moet echter opmerken, dat de leiders van deze partij nog niet gezegd hebben hoe het zou kunnen en waar. De Anti-Rev. hebben de regeering in haar financieel beleid gesteund om het gat, dat in het schip van Staat was geslagen, te dichten. Zij die beweerd hebben, dat het Ibeter gekund had, helbben het bij woorden gelaten. Albarda zegt, dat de politiek mislukt is. De S.D.A.P. ziet in het Plan van den Arbeid de oplossing van alle moeilijkheden, zegt spr. Men wil het volk koopkracht inspuiten. Wan neer spr. het beleid van de afgeloopen jaren nagaat, dan is dat ten voile verdedigbaar. Vrij van fouten was het niet, maar de bestwillende maakt fouten. In de tweede plaats zou spr. een enkel woord wijden aan het economisch beleid der regeering. Hij kan al de maatregelen die ge- nomen zijn niet bespreken, maar zal zich beperken tot de algemeene doeleinden van de economische politiek. Doordat aan ons econo misch leven slag op slag werd toegebracht en onze uitvoer steeds meer werd bemoeilijkt, kwam de regeering voor buitengewoon groote moeilijkheden te staan, en was gedwongen maatregelen te nemen. ,,Het was noodzake- lijk; in de gegeven omstandigheden geboden", roept spr. uit. Zonder al de bijzondere crisis- maatregelen zou het economisoh leven ten gronde gegaan zijn. De S.G.P. wil echter de crisismaatregelen opgeheven en het econo misch leven vrij gemaakt zien. Maar zegt spr., de leidslieden helbben de menschen niet ingelicht wat dat beteekent. Al die maat regelen zijn in het leven geroepen omdat het moet. En heeft nu die politiek gefaald? vraagt spr. Integendeel, die politiek heeft zegenrijk gewerkt. Toch leven we, aldus de heer Schouten, in een wereld vol onzekerheid. De toegenomen bewapening heeft haar invloed op het economisch leven doen gelden. De moeilijkheden zijn op den dag van heden ont- zagwekkend groot. Ons volk heeft daarom een bekwame en rustige regeering noodig. Er is wat, wanneer men gelooft, dat God regeert. Die rust geeft kracht. Tenslotte besprak de heer Schouten 't prin- cipieele karakter van den strijd. Spr. begint te wijzen op de revolutionaire woelingen in verschillende landen. In Rusland is het com- munisme onder Lenin aan de macht gekomen. Heerschen, oppermacht hebben over volken en zoo het heele leven aan zich onderwerpen. Dat is de revolutie, de stelselmatige verloochening van God en Zijn Woord. In Italie is het in wezen niets anders. Er heerschte in dit land sterke verwording. Mussolini zou de orde herstellen en heeft dit ook gedaan. Maar hoe Alle menschenkracht wordt opgeeischt in dienst van den Staat. Het hoogste punt is de dictator, die alles aan zich onderwerpt, die zelf beoordeelt wat het staatslbestel met zich brengt of niet. In Duitschland kan men hetzelfde waar- nemen. Evenals in Italie heerschte ook in Spanje bandeloosheid en tuohteloosheid. Het gezag heeft daar afstand gedaan van de plicht. Waar is het op uitgeloopen? Frankrijk, vanouds het land van de revo lutie, is weer opnieuw door de revolutiekoort- sen aangetast. Thans heerscht het volksfront, 53 a ii Ingez. Med. dat onder leiding van Blum de wil des voiks uitvoert. Komende tot ons land, zegt spr., dat heel de leuze „Moscou of Mussert" een leugen is. Beiden zijn een kind der revolutie. De Anti-Rev. leven nog uit de belijdenis, dat de mensch gehoorzaam moet zijn aan z'n oveiheid om Gods wil. Aan het einde van z'n rede gekomen, moet spr. wijzen op de groote verdeeldheid en ver- brokkeling. Naast de besbaande partijen vindt men tal van kleine partijen, hetgeen zeer te betreuren valt. Spr. besluit dan ook z'n rede met alien op te wekken de verhrok- keling tegen te gaan en eensgezind te zijn. Het slotwoord werd gesproken door den heer de Ruijter. Daarna werd nog gezongen Ps. 119 vers 3, waarna de heer Schouten deze bijeenkomst met gebed sloot. RADIO-TREINREIS NAAR EUPEN EN MALMEDY. De gewone jaarlijksche radio-treinreis op 2e Pinksterdag is weer een bijzonder succes ge- weest, zoowel voor de ondernemers, als voor diegenen welke deze reis hebben meegemaakt. Het weer was aanvankelijk niet zoo best, doch toen de ruim 300 toeristen te Eupen waren uitgestapt, begon het op te klaren en na het stadje met zijn typisch Duitsch karak ter te helbben bezichtigd en den inwendigen mensch te hebben versterkt, is 2 uur later de reis voortgezet, de lucht werd blauw en eenige oogenblikken later kwam een stralende zomer- zon de verdere reis vergezellen. De tocht ging door het Hertogenwoud, waar zich de wilde zwijnen ophouden, de trein reed nu kalm aan, want hij moest de 300 M. hooge Pruisisdhen eifel hestijgen, de streek van de uitgedoofde vulkanen en haar woest karakter. Te Roetgen werd Duitsch grondgebied be- reikt en de arbeiderskampen waargenomen, natuurlijk was er niemand aan het werk daar het Pinksteren was, toch was een en ander interessant, de woeste en vulkanische gronden waren in vruchbbaar bouwland herschapen. In Kalterherberg, wat weder tot Belgisch grondgeibied behoort, moesten de reizigers de trein 'n 10 tal minuten verlaten, Duitsche en Belgische douanen lieten de toeristen 'n oogen- blik in de heerlijke zon van het mooie land- schap genieten. Ongeveer kwart voor 5 werd Malmedy bin nen gestoomt en in stralend zomerweer de bergen aldaar beklommen, de toeristen waren enthousiast en een aangename stemming heerschte onderling, maar het mooie was nog niet afgeloopen, want na 1% uur, toen de te- rugreis aanvaard werd, werden de schitterend- ste panorama's en watervallen gepasseerd, de trein reed matig, opdat alle reizigers goed van het landschap konden genieten en bij de wa- terval van Coo stopte de trein ter aansehou- wing van dit mooie schouwspel. Langzarmerhand kreeg het landschap weer z'n gewone aanizien en werd met een 100 K.M. vaart naar huis gereden, en zal aan deze reis nog vaak met genoegen worden teruggedacht. VLOT GEKOMEN. iHet meergemelde Engelsche stoomschip ,,St. Clears", dat in de nabijheid van Ter Neu zen amhoog gevaren was, is op eigen kracht vlot gekomen, waarna het zonder schade be- kcmen te he/bbeh de reis naar zee heeft voort gezet. OMHOOIGGEVAREN. Het van Sleewijk komende zeilschip De Hoop, schipper Verheij, is hij het binnenvaren van de haven te Hansweert op den Oostdam omhooggevaren en hlijven zitten. Een nader bericht meldt, dat het schip met behulp van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1