ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP No. 9605 VRIJDAG 14 MEI 1937 77e Jaargang Pinksterfeest Binnenland Buitenland. Verkoudheid, hoest, bronchitis AKKER's verslerkle EERSTE BLAD TER NEUZEN, 14 MEI 1937. en de gevaarlijke gevolgen daarvan. tyKtui hbbmbhhma TER NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uttgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AIV EKTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor el'ken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. WEGENS HET PINKSTERFEEST ZAL A.S. MAANDAG GEEN NUMMER VAN DIT BLAD VERSOHIJNEN. HINDER WET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van A. A. LEENHOUTS, Vlooswijkstraat 11, Ter Neuzen-, om vergun- ning tot het oprichten en in werking brengen van een bakkerij in het perceel kadastraal bekend in sectie L, no. 1627, gelegen aan de Nieuwstraat no. 50. Op Dinsdag 25 Mei a.s., des namiddags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen v66r het bovemgemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacht van belanghebbende wordt er op gavestigd, dat volgens de bestaan-de juris prudence niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenibepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun bezwaren toe te lichten. Ter Neuzen, 11 Mei 1937. Burgemeesteren Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD IN ENGELAND. Naar wij vernemen, zullen na afloop van de kroningsplechtigheden Prinses Juliana en Prins Bernhard, met de hen vergezellende leden der hofhouding, de Pinksterdagen in Norfolk doorbrengen op het landgoed van den onlangs afgetreden onderstaatssecretaris van kolonien, Sir John Maffey, oud-gouverneur van Soedan. Daarna zullen hunne Koninklijke Hooghedsn nog eenige dagen de gasten zijn van Hr. Ms. gezant te Londen, Jhr. De Marees van Swin- deren. DE KONINGIN LAAT DE „TROMP" TE WATER. Naar wij vernemen heeft H. M. de Konin- gin -den iwensch te ikennen gegeven de tewater- lating van den bij de Nederlandsche Scheeps- bouw Maatschappij te Amsterdam voor de Koninklijke Marine in aanbouw zijnden flot- tieljeleider ,,Tromp" op 24 Mei a.s. persoonlijk te verrichten. LEERLINGEN VAN NEDERLANDSCHE SCHOLEN BEZOEKEN BELGIE. Tweehonderd leeraren en leerlinjgen van Nederlandsche middelbare scholen hebben in de afgeloopen week onder ieiding van mej. Portengen en den heer Van den Broeck een studiereis door Belgie gemaakt. Zij bezoch- ten Mechelen, Antwerpen, Dinant, Namen en Brussel. De minister van onderwijs, Hoste, heeft den bezoekers een thee aangeiboden in de lokalen van de Kon. Musea voor Kunst en Geschiede- nis van de Cinquantenaire, waar de kabinets- chef Sterkens hen verwelkomde. In het Kolo- niaal Museum van Ixelles (Brussel) woonden zij een schoolfeest bij, dat werd opgeluisterd door de aanwezigheid van den Nederlands-chen gezant en mevrouw Patyn. HET VOORONTWERP LANDBOUW-ORDENINGiSWET. De vereeniging Amsterdamsche Graanbeurs heeft aan den minister van landbouiw en vis- aeherij een adres gezonden in verband met het voorontwerp landbouw-ordeningswet 1937. Zij spreekt er haar teleurstelling over uit, dat de hand el en industrie, betrokken bij land- bouwproducten, door de voorgestelde maat- regelen onevenredig zullen worden benadeeld. DE IN SPANJE VASTGEHOUDEN SCHEPEN. De Nederlandsche gezant te Tanger, de heer Gerth van Wijk, stelt in opdraoht van onze regeering, pogingen in het werk om het s.s. Sarkani, dat naar Ceuta is opgebracht en daar wordt vastgehouden, vrij te krijgen. Het laat zich wel aanzien, naar wordt gemeldt, dat deze pogingen met welsdagen zullen worden bekroond. Het schijnt n.l. wel gebleken te zijn, dat de Sarkani geen contrabande aan boord had. Zekerheid hierover heeft men echter hier te lande niet. Ook wordt er ernstig naar gestreefd de be- manningen van de Andra en de Hordena, die onderscheidenlijk te San Sebastian en Ferool gevangen gehouden worden, vrij te krijgen. DE „KOLENSANEERING". De saneering van den brandstoffenhandel heeft op -het punt gestaan ineen te storten. Alle beperkende bepalinigen t.a.v. de coopera- ties-b zouden komen te vervallen. Zoover is het infcusschen niet gekomen. Om de sanee ring te behouden heeft de handel bij wijze van compromrs, genoegen moeten nemen met een regelmg, waarbij voor de bestelcocperaties de mogelykheid bestaat een omzetvermeerdering te verknjgen van gemiddeld 10 procent in vergelyking met het koienjaiar 1934/1935 D-e drie Nederlandsche middenstandsbonden die hierin een onbillijkheid voor den particulie- ren handel -zien, hebben tot de kolenconventie en tot -den minister van handel, nijverheid en scheepvaart een uitvoerig schrijven gericht. In dit schrijven wijst adressant op het ver- schil tusschen de a- en b-coqperaties: De cooperaties-a zijn volkomen gelijk te stellen met den particulieren handel, immers deze houden ook voorraden en verrichten ver- der alle normale bedrijfsfuncties. De z.g. cooperaties-b echter, volgen een geheel ander systeem. Zij nemen de orders aan van leden en ook van niet-leden, verzamelen dezs en bestellen de benoodigde brandstoffen, welke na aankomst aan het station rechtstreeks worden afgehaald of thuis bazorgd. De coopefaties verzorgen mede de permanente distributie, met alle daaraan verbonden kosten: de zoo- genaamde cobperaties-b verzorgen enkel een soort gelegenheidsdistrilbutie, uiteraard zonder kosten voor opslagplaatsen, houden van voor- raad enz. De bedrijfsmatige detailhandel heeft een functie te vervullen bij de distributie van brandstoffen. Zonder goed geoutilleerden detailhandel is een behoorlijke distributie ondenkbaar. De cooperaties-b kunnen slechts bestaan en haar distributie is slechts mogelijk, wanneer er een permanent distributie-apparaat aan- w-ezig is. De handel is voorwaarde voor haar bestaan. De ongerijmdheid ligt hierin, dat ge- noemde cooperaties van den eenen kant niet in staat zijn de distributie via den handel ge heel te vervangen, van den anderen kant ech ter bij volkomen' vrijheid diemzelfden handel zoodanig zouden beconcurreeren, dat deze in groote moeilijkheden zou geraken. Wij kunnen dan ook aldus de hiidden- stansibonden in het optreden van de coope raties-b niets anders izien dan een unfaire manier van ooncurreeren., Cdncurrentie in den eigenlijken zin van het woord is slechts mogelijk tusschen gelijke of ten naastenbij gelij'ke partijen. In een behoorlijke saneering behoort o.i. daarom aan de cooperaties-b geen enkel werkterrein te worden overgelaten Bij eien objectieve beschouwing der zaken aldus de middenstandsbonden verder zal men tot de conclusie komen, dat de huidige regeling voor den handel onhoudbaar is. De bond-en verzoeken de kolenconventie en den minister in de toekomst ertoe te willen medewerken, dat het kwaad der gelegenheids- distributie in den ikolenhandel door de coope raties-b tot de geringst mogelijke proporties wordt teruggebracht. DE IN SPANJE VASTGEHOUDEN BEMANNING VAN DE „ANDRA". Naar de directie van de N.V. Nederlandsch Bevrachtingskantoor te -R'dam mededeelt, heeft zij van den kapitein van het door de rechtsche Spaansdhe troepen buit gemaakte s.s. Andra" een briefkaart ontvangen, waar- in deize mededeelde, dat twee leden van de bemanning, de machinist Dekens uit Gronin- gen en de donkey-man Stolk uit Rotterdam zijn overleden. Voorts stond op deze kaart, dat de andere leden van de bemanning het goed maakten en dat ze spoedig hoopten terug te keeren. De briefkaart, die in het Fransch gesteld was, was afkomstig uit Tolosa, een plaatsje dat izich even ten Z.W. van Irun op pl.m. 20 K.M. afstand van de Fransch-Spaansche grens bevindt. Voorts was er op de kaart een stempel aan- gebracht van de militaire censuur. Blij.kbaar hebben de gevangenen dus toe- stemming gekregen om te schrijven, want be- halve het kantoor had ook de edhtgenoote van den kapitein, evenals die van den eersten machinist een dergelijke briefkaart ontvan gen. Men heeft de mannen waarschijnlijk toe-gestaan in het Fransch eenige weinig zeg- gende, doch geruststellende woorden te schrij ven, waardoor de censuur geen reden zou h-eb- .ben, de brieven te onderscheppen. Waaraan de twee omgekomenen zijn over leden, is niet bekend, ook niet onder welke omstandigheden de overgeblevenen leven. GEEN STUDIOZAAL ALS SCHUILRUIMTE BIJ LUCHTAANVALLEN. Gelijk wij onlangs mededeelden hebben de Hilversumsche luchtbeschermingsdienst en de plaatselijke vereeniging voor luchtbescher- ming besprekingen gevoerd met den K.R.O., teneinde de groote concertzaal van haar nieuwe studio geschikt te maken als schuil- plaats in tijden van aanvallen uit de lucht. Thans vernemen wij dat het K.R.O.-hestuur dit plan heeft moeten opgeven. In verband met het feit, dat de bouwkosten van de studio de raming reeds aanmerkelijk hebben over- schreden, acht de K.R.O. het, vooral om de financieele consequenties, die aan een bijzon- dere dakbedekking verbonden zijn, niet ver- antwoord uitvoering aan het plan te geven. Aangezien de gemeente Hilversum voor lucht- beschermingsvraagstukken nog steeds in de derde gevarenklass-e is ingedeeld (een ant- woord op een verzoek om herklasseering is nog niet ontvangen) kan voor de geschikt- making van de studiozaal voor schoolruimte niet gerekend worden op een bijdrage van het rijk, ingevolge de luchtbeschenmingswet. DE VERLOVING VAN PRINS KAREL JR. De correspondent der N. R. Crt. te Stock holm meldt: Dat de hertog van Ostergdtland, prins Karel Jr., de eenige zoon van 's konings broeder prins Karel Sr. en de jongere broer van wij- len koningin Astrid, zich sterk voor de jonge gravin Elsa von Rosen interesseerde, was sedert maanden in hofkringen geen geheim, maar voor de meesten, die daar niet toe behoo- ren, zal het ongetwijfeld een verrassing ge- weest zijn toen Maandag de verloving open- baar gemaakt werd. Dit geschiedde in den vorm van de publicatie van een uittreksel uit het protocol van een bijzonderen kroonraad en daarin heette het, dat koning Gustaaf be- reidi was zijn toestemming tot het voorgeno- men huwelijk te verleenen, ofschoon hij twee zijner kleinzoons de vroegere prinsen Len- nart en Sigvard in een dergelijk geval die toestemming heeft molten weigeren. Prins Karel Jr. staat evenwel verder van den troon af en ook wanneer hij een huwelijk, dat hem zijn erfrecht op den troon verliezen doet, sluit, schijnt de troonsopvolging, aldus het protocol! volgens menschelijke berekening voldoende verzekerd te zijn door de mannelijke leden van het koninklijke huis, die de nakomelingen van koning Gustaaf zijn. Dit zijn, zooals men wellicht weet, kroonprins Gustaaf Adolf en diens zoon Gustaaf Adolf, Bertil en Karel Johan. Door zijn voorgenomen huwelijk zal prins Karel Jr. met het erfrecht zijn titels en pri vileges, die daaraan verbonden zijn, verliezen, al zou hij, naar verluidt, van zijn zwager koning Leopold der Belgen, den hertogtitel herkrijgen en wel ter gelegenheid van het huwelijk, dat volgens de geruchten in hofkrin gen dezen zomer te Brussel voltrokken zou' worden. Het vorige jaar is een wijziging in de successiewet aangebracht in verband met de vermindering van het aantal prinsessen, maar deze wijziging staat behoud van het erf recht bij een morganatisch huwelijk met toe stemming van den koning alleen toe, wanneer een prins met de dochter van een buitenlander zou huwen. Hetgeen toen door sommige Rijksdagleden openlijk als een achteruitzetting van de Zweedsche meisjes is gekarakteriseerd. Prins Karel Jr., die na zijn studie aan een handelsschool sedert eenige jaren op het kan toor van een der grootste verzekeringsmaat- schappijen werkt en de vorige week tot reserve-luitenant bij de cavalerie is benoemd, is den lOden Januari 1911 geboren en dus 26 jaar oud. Gravin von Rosen, is 33 jaar en de oudste dochter van den opp-erceremonie- meester graaf Eugen von Rosen. Zij is enkele jaren geleden gescheiden van haar eersten man, graaf Adolf von Rosen en heeft twee meisjes van 12 en 6, en een jongen van 8 jaar, die na de scheiding bij haar gebleven zijn. GRONDSTOFFENBEHOEFTE VAN DUITSCHLAND. Kolonel Loeb, onder-directeur van 't bureau voor grondstoffen, waarvan Goring de leider is, verklaarde omtrent de voorziening van Duitschland met grondstoffen het volgende: Hij bevestigde, dat de schaarschte aan ijzer zonder moeite zou worden overwonnen door de productie van hoogovens en van ertsen in Duitschland uit te breiden. Het komt, voegde hij hieraan toe, slechts aan op den vasten wil. Wat lood, tin en koper betreft, ging hij voort, bezdtten wij Duitsche grondstoffen ge- noeg, vooral wat de lichte metal en aangaat. Men kan den invoer van hout ontberen, mits het Duitsche volk het verbruik als ibrandstof opgeeft. Het zal turf en kolen moeten bran- den. Sprekende over de voorziening met textiel- vezels zeide hij, dat een begin is gemaakt met de voile dekking van het verbruik. De vervan- giing van rubber door Buma beteekent een technischen vooruitgang. De voorziening met motorbrandstof zal ge- schieden binnen het tijdsverloop door Hitler vastgesteld. Al deze maatregelen zullen tot gevolg heb ben, dat de deviezen-positie wordt verlicht. FRANCO WORDT DOOR JAPAN VOORLOOPIG NIET ERKEND. Naar aanleiding van berichten, als zou Japan de regeering van generaal Franco heb ben erkend op voorwaarde, dat een handels- verdrag wordt geteekend, heeft het departs- ment van buitenlandsche zaken te Tokio alle geruchten dienaangaande formeel tegenge- sproken. Burgos zal niet worden erkend voor gene raal Franco d-e overwinning heeft be-haald en andere mogendheden het Duitsche en Italiaan- sche voorbeeld hebben gevolgd. JURILEUM IN DE FAMILIE KOOH. Onder auspicien van een comite bestaande uit de heerenE. Roblot, prefect du Bas-Rhin, Prof. Dr. J. Dresch, rector van de univ-ersiteit in Strasbourg, Mgr. Ruch, bisschop van Strasbourg, M. Strohl, deken van de faculteit der protestantsohe theologie aan de un-iver- siteit te Strasbourg, M. Ducheesne, deken van de faculteit der rechts- en staatswetenschap- pen en nog meerdere andere professoren, H. Haug, directeur van der musea te Strasbourg, graaf Chr. d'Andlau, president des la Fede ration Historique Alsacienne, Ch. Gall, burge meester van Bouxwiller, enz., enz. hadden op Zondag 9 Mei 1.1. feestelijkheden plaats te Bouxwiller ter herdenking van het feit, dat aldaar op 9 Mei 1737 geboren werd Jhr. Prof. Dr. Ohristoph, Wilh-elm, Edler von Koch. Alle stamverwante Koch's, ook de familie C. Koch te Ter Neuzen waren uitgenoodigd door het comite. 's Namiddags had in het gymnasium van het stadje Bouxwiller een feestvergadering plaats. Prof. G. Thieling, -directeur van het stedelijk museum hield een lamge en boeiende rede over het leven en de werken van Chr. von Koch. Hij gaf een historisch overzicht over de familie Koch en hoe reeds de voorouders van Chr. von Koch in het bestuur zaten van het graafschap HanauLi-chtenberg, waarvan het toenmalige Biichsweiler de hoofdstad was en hoe ook later toen dit graafschap door erf- opvolging overging aan de vorsten van HessenDarmstadt ook daar verschillende leden van de familie Koch functies bekleedden aan het hof en deel uitmaakten van de regee ring. Nadat Chr. von Koch het gymnasium te Bouxwiller doorloopen had, studeerde hij aan de universiteit te Strasbourg, waar hij tot doctor promoveerde in de staatswetenschap- pen en eenige jaren later ook in de geschie- denis. Later werd hij zelf profossor aan en rector van de universiteit te Strasbourg. Prof. Thieling wijdde breedvoerig uit over wat Chr. von Koch als rechtsgeleerde, schrij- ver en raadsheer geweest is voor zijn tijds- genooten, hoe -hij -de leermeester is geweest van talrijike groote staatslieden van dien tijd als Oh. de Talleyrand, Clemens vorst Metter- nich, Montgelas, de Russische diplomaat graaf Tolstoi enz. en ook van de vorsten van Hessen. Ook herinnerde Prof. Thieling aan de vriend- schap die er "bestond tusschen Goethe en Chr. von Koch. In 1777 wer-d Chr. von Koch om zijn ver- diensten door keizer Joseph II in den rijks- adelstand verheven samen met twee broeders van hem, terwijl die eer reeds, te beurt was gevallen in 1769 aan zijnen broeder Conrad. Doordat zijn drie broeders gezant waren in St. Petersburg, Versailles, Weenen en later ook -in andere steden had Chr. von Koch relaties met vele hoven. Prof. Thieling schetste verder hoe Koch de revolutie meegemaakt had en later raadsman werd van Napoleon. Alhoewel hij meermalen afkeurde wat de keizer voorstond raadpleegde Napoleon hem toch steeds weer bij alle ge- wichtige staatsizaken. Bij de kroning tot keizer was Koch aanwezig en hij werd later persoonlijk door Napoleon verheven tot ridder van het eerelegioen. Chr. von Koch stierf in 1813 te Strasbourg. Het geslacht Koch is uit den Elsasz ver- dwenen en de baronnen Koch leven nu hoofd- zakelijk in Beieren en Versailles. Na Prof. Thieling sprak Ds. Horst uit Strasbourg die in een gloedvolle rede er op wees hoe het vooral aan Chr. von Koch te danken is geweest dat het Protestantisme in de moeilijke tijden der revolutie grootendeel-s heeft kunnen behouden wat het in Frankrijk bezat. Na deze rede werd in de hal van het stad- huis een gedenksteen met borstbeeld onthuld Van Chr. Edler von Koch. De onthulling ge schiedde door den rector van de universiteit te Strasbourg, waarbij deze een rede hield over wat Koch geweest is als geleerde. Daarop sprak de burgemeester van Boux willer over Chr. von Koch en wijdde verder uit over de familie Koch geboortig uit Bouw- willer. Zooals de Diet, des Uommes Oelbbres de 1'Alsace vermeldt zijn er te Bouxwiller ver schillende bekende Koch's geboren, ook Johann Friedrich Koch de zoon van den Hochfiirstlichen Hofmaler Johann Albrecht Koch. Deze, de stamvader van de familie Koch te Ter Neuizen, was bekend als kunst- schilder en graveur en de Kunstenaars- lexihon van Thieme-Becker schrijft van hem dat hij in vele werken Rembrandt meer nabij is gekomen dan wie ook anders. Na de toespraak van den burgemeester werd door Prof. J. Dresch de tentoonstelling geopend over het leven en de werken van de familie Koch, vooral van Chr. von Koch, welke tentoonstelling druk bezocht werd. LUXOR-THEATER. „Ga nooit van mij weg". Het gegeven is belangwek'kendde vrouwe- lijke hoofdpersoon is, misschign wel voor een belangrijk deel door de interpretatie van Eli zabeth Bergner, een belangwekkende figuur. Een meisje, een jonge vrouw, met een kind uit een mislukt huwelijk. In Venetie, waar zij bij toeval terecht gekomen is, wordt zij in huis ge-nomen door een Engelsch musicus, zelf ook ombamiddeld, zijn brood verdienend met het sjouwen van groenten. In dezelfde stad woont, zonder dat hij het weet, zijn broeder. Deze heeft een ontluikende liefde voor de dochter van een rijke Engel- s-che familie. Caryl heet hij, de ander Sebas tian. iHeel toevallig kruisen zich de wegen van dozen en genen. Fenella, het rijke meisje, moet den'ken, dat Caryl de man is, bij wien Gemma inwoont. 'Haar ouders, die hetzelfdc denken, nemen haar mee op reis. De broeders, die el- kaar denzelfden dag ontmoet heibben, volgen haar, in gezelschap van Gemma en haar kind. Maar als zij Fenella heibben ingehaald, helt deze al naar Sebastian over. Deze ook naar haar, maar Gemma forceert de geibeurtenissen door met haar kind weg te loopen. Dat over- tuigt Sebastian, dat hiji inderda-ad van haar houdt. Hij trouwt haar ook. Maar twee maan den later is al een emstige flirtation met Fe nella gaande. Als in de liefde, zoo is Sebastian in het leven: zelfzuchtig, kortzichtig. De voorberei- ding van de uitvoering van zijn ballet nee-mt hem zoozeer in beslag dat hij zelfs geen tijd heeft, om naar het ber'icht te luisteren, dat het kind gestorven is. iEn terwijl Fenella voor het eerst overtuigd wordt, dat Sebastian inderdaad getrouwd is en deze een pak slaag oploopt van zijn broer, na het leed, dat hij dezen en zijn vrouw be- rokkend heeft, komt Gemima binnen. Zij is toch niet den weg van den zelfmoord gegaan, zooals haar moeder. Want de draad van het verhaal is, dat de liefde, die haar en Sebas tian verlbindt, ondanks ailes, ze zoo heoht ver- bindt, dat ze elkander nimmer los zullen late-n. En als Selbastian belooft, een beterfe man voor haar te zullen worden, herhaalt zij ik heb geen beteren noodig. iNeen, als men het verhaal zoo resumeert, blij'kt er toch niet uit, dat het inderdaad be- la-ngwekkend is. Belangwekkend door de uit- straling van de persoonlijkheid van Gemma •door de heele intrigue, die haar samenhoudt, die haar optilt boven een gewoon en onbelang- wekkend geval. Want alles concentreert zich om deze eene Sommige menschen, die wat vatbaaj- zijn op borst en keel denken, dat het nu eenmaal hun lot is 's winters te moeten hoesten, kuchen, hij gen en benauwd op de borst te zrjn. Indien Gtf tot diegenen behoort, probeert dan eens de nieuwe verstfcrkte Akker's Abdijsiroop die honderdduizenden hun levens-blijheid heeft teruggegeven. Reeds naenkele lepels bemerkt Ge dat dit middel U werkelijk zal kunnen helpen. De slum, die op de borst drukte, en U benauwd maakte, komt gemakkelijk los, de hoestbuien wor den zeldzamer, lichter en verdwijnen, Uw adem- haling wordt weer diep en geruischloos en de slijmvliezen van Uw borst en keel w orden versterkt. De planten-extracten en de codeine, de grootste hoest-bedwinger, maken de nieuwe verst&rkte Abdijsiroop tot „'s Werelds b^ste Hoest-siroop". Verlaagde prtjzenf 0.75, f 1.25, f 2.-. f 3.50 p. flacon (Ingez. Med.) vrouw: de andere figuren, zij zijn niet meer dan marionetten, voor him persoonlijk leven ontbreekt alle belangstelling. Sebastian blijft een schematische figuur. Fenella en Caryl zijn nauwelijks meer dan zetstukken. Maar dit alles treedt op den achtergrond voor een ding, dat in de film prachtig, onver- getelijk ishet spel van Elisalbeth Bergner. Daarvan is men van het eerste oogenblik tot het einde toe volslagen onder den indruk. Men staat veibaasd, dat zij. een zoo hoog gegrepen inzet weet te handhaven, dat zij deze rol zo<5 volledig, z6o zuiver, van den buitenkant uit naar binnen weet te spelen. Kooals zij (in deze rol) ook in de wereld en het leven van andere menschen treedt, lets raadselaehtigs, eerst wantrouwenwekkend, eigen zekerheid ertegenover verstorend, zoo is haar spel verwarrend, raadselachtig. En al- lengs, allengs gaat men dan de teedere, zeer gevoelige, zeer toegedane en dit uit alle macht ontveinzende vrouwelijke wez-en doorgronden, uit het o-neindlg aantal varianten, dat Elisa beth Bergner voor de uitfeeelding vindt, een continue stroom van leven, die golf over golf stort, bevende uiteenvalt In kleine bewegin- gen, een nooit verstillend oppervlak, waarop plo-tse rillingen vallen, waarover snelle wind- strepen wegloopen, iets zoo natuurlijks, zoo overdadig, dat men er niet op uitgekeken raakt. En al weet men dan: dat dit op het tooneel thuis hoort, dat het daar zijn volste recht zou hebben, dan is men toch gelukkig met de film die o-ns in reproductie dit allervoortreffelijk- ste mee genieten laat. In de schaduw der wolkenkrabbers. Men heeft dan Ginger Rogers voor een keer afgehaakt van haar fam-euzen partner, die Fred Astaire heet en -met wien zij het in tal van flims tot een wereldreputatie bracht en een van dte perfectste teams, die men ooit over het witte doek zag gaan in dans en spel. Zij is van de volgzame en ideale partnerin van den fantastisichen tap-dancer ditmaal zelf naar de eerste plaats gepromoveerd en zij kreeg op haar beurt den tegenspeler toege- weizen, die in daze film Francis Lederer is en een Cechisch jongeling met een onbluschbaar verlangen naar Amerika. Hij komt daar ook aan, maar de immi-gra- tievoorwaarden zijn streng en aan een der be- langrijkste voldoet hij niet. Hij heeft maar vijftig dollar op zak en de autoriteiten van Ellis-eiland heibben inmiddels het Viervoudige be drag als minimum vastgesteld. Karel Novak zal geretoumeerd worden op staatskosten. Doch Karel Novak klampt zich met de kracht der wanhoop vast aan zijn ideaal. Hij springt over boord en wordt ergens in Man hattan aan wal getrokken zoo raakt hij toch venzeild tusschen de wolkenkrabbers en zijn rammelende maag en de w-etenschap van zijn ille'gale aanwezigheid kunnen zijn geest- drift en bewondering voor dit nieuwe land niet blussichen. Ergens aan den "achterkant van een revue- theater ontmoet hij het koormeisje Sylvia Dennis. Het is Ginger Rogers en gij vreest een oogenblik, dat men haar ook zonder Astaire te dansen en te zingen zal geven. Doch de Amerikaanscbe filmproducer is ten slotte een te goed zakenman om de illusie van zijn voimaakte danspaar noodeloos te versto- ren en zoo wordt deze Sylvia Dennis dan -een van die meisjes van het Amerikaansche slag, die met hard werken aan den kost komen en soms ook niet. Men ziet hier eindelijk weer eens een revue-girl, die geen apartementen be- woont, waar men een maharadja en zijn ge volg te logeeren kan vragen, maar die een taxichauffeur huwt in plaats van een multi- millionnair. Dat wil niet zeggen, dat er geen New Yorksche revuegirls met multimillion- nairs trouwen, doch men heeft deze comedie meer aan den menschelijken kant gehouden en het spreekt u alles om zijn eenivoud direc- ter aan: de moeilijkheden van twee jonge menschen in een wereldstad de strijd om het bestaan met zijn opvolging van tegenslag en wat stil geluk en aan het eind een vreemde trouwpartij, die het amusante slot is van een vlotgespeelde film.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1