ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN f MSCiHTilS No. 9604 WOENSDAG 12 MEI 1937 77® Jaargang Verkoop Roeiboot. Binnenland Buitenland. een houten ROEIBOOT, Het Prinselijke Paar naar Londen. AKKER. V. SBnflKSmK l%3KSTUI&iXUWfi\.c kOS' LTdMSSeKWMfflFiaEHESe1" mREKmnaOHBl NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANOAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUIZEN maken bekend, dat de opgaven be- doeld in artikel 35 en 51 der Drankwet 1931, Stbl. No. 476, ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inizage zijn gel-egd en tegen be- taling der kosten zijn verkrijgbaar gesteld. Ter Neuzen, 8 Mei 1937. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. De Burgemeester-Strandvonder van TER NEUZEN maakt bekend, dat op Vrijdag 21 Mei a.s., des namiddags 2^ uur, te zrjnen overstaan pulbliek -zal worden verkocht: liggende nalbij de trambrug van de Schutters- hofweg aan de stadsizijde. De verkooping zal plants hebben ter plaatse waar de boot is gelegen. Nadere inlicbtingen zijn te verkrijgen bij den heer Inspecteur van politie, Politiebureau, Schoolplein 2. Ter Neuzen, 12 Mei 1937. De Burgemeester-Strandvonder voornoemd, P. TELLEGEN. Het A.N .P. meldt uit Londen: Onder zeer groote foelangstelling zijn Zon- dagaivond Prinses Juliana en Prins Bernhard, aan boord van den kruiser Gelderland te Har wich aangekomen voor hun eerste officieele bezoek na het huiwelrjk aan Engeland, waar het Prinselijk Paar gedurende de kronings- feesten als gasten van de Britsche koninklijke familie op Buckingham palace te Londen zal verfbljjven. Het was jammer, dat deze eerste zeereis van het Prinselijk Paar niet door beter weer werd begunstigd. De regen striemde over Parkestonquay, waar onze Prinses werd op- gewacht door den Nederlandsc-hen gezant te Londen, jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, die vergeizeld was van den marine-attache A. de Booij, den marine-commandant van Har wich, kapitein ter zee Alexander, den Neder landsehen vice-consul te Harwich Cann en eeniige haven-autoriteiten en leden van de directie der London North Eastern Railway Company. -Precies op den vastgestelden tijd naderde de Gelderland de reede van Harwich. Een grauwe novel ging over de riivier, waaruit de Gelderland opdoemde, eenige honderden meters achter de Oranje Nassau van de maat- schappij Zeeland, die nauwelijks gemeerd was om den stroom van reiizigers uit Viissingen te doen debarkeeren, toen de Gelderland zwaaide om achter de maillboot aan de kade vast te maken. In top voerde de kruiser den stan- aaard van de Prinses; bij het naderen van den wal werd met de vlag in de achtenmast het saluut geforaoht terwijl de geus aan de voor- piek werd geheschen. De oude kruiser wekt hier verschillende historische herinneringen. Een aantal Bngelschen herinnert zich nog, dat het de Gelderland was, die in .1900 naar Transvaal werd igetzonden om president Paul Kruger naar Nederland te brengen. In 1911, bij de kroning van wijlen koning George, was de Gelderland, die wijlen prins Hendrik naar Engeland faracht voor het bijwonen van de feestelijkheden en de vlootrevue. Aan den wal he-eft men op de brug Prinses Juliana ontdekt en naast haar Prins Bern- hard. Een gejuich klinkt op, als men het Prinselijke Paar ziet, dat zich naar voren be- geeft om via het sloependek naar beneden te gaan. Groote belangstelling. Te kwart over zeven is de kruiser gemeerd. De rood-wit-fblauwe kleuren wapperen thans van den spiegel. Een loopplank wordt uit- gelegd, vanwaar een roode looper door een der loodsen naar het perron leidt. Ondanks het slechte weer is een zeer groot aantal be- woners van Harwich en omgeving naar hier gekomen om de aankomst van het Prinselijke Piaar te zien, en vele binnenkomende reizi- gers, die de douane zijn gepasseerd, maken van het oponthoud gelbruik om het schouw- sped eveneens gade te slaan. De wacht komt in het geweer en als jhr. de Marees van Swind'eren, gevolgd door den heer de Booij, zich aan boord begeeft, wordt hij gesalueerd met drie stooten op de fluit en een drievoudig roffelsaluut. Een zelfde eer- bewrjs valt ook den marine-commandant van Harwich Alexander ten deel. Zij begeven zich naar de salon, waar zij de Prinses en den Prins begroeten en zich geruimen tijd met hen onderhouden. In snel tempo brengen kwieke matrozen een groot aantal koffers aan land. Dan weer- klinkt het trompetsignaal ,,alle hens aan dek". De jongens spoeden zich naar hun vaste pos- ten, vormen een front langs het dek ,het sloe pendek en de bak en klauteren in het want en in het kraaiennest. Het is inimiddels ruim half acht geworden. Een der officieren in- specteert de manschappen. Dan klinkt het trompetsignaal: „geeft acht". Terwijl de trommels wederom geroerd worden, verschij- nen de Prinses en de Prins aan dek. De pij- pers zetten het Wlilhelmus in, de Prinses neemt afscheid van den commandant, overste P. B. M. van Straelen, en de overige officieren en terwijl zij, gevolgd door Prins Bernhard, de loopplank afdaald, wordt lamgzaam de Prinselijke standaard van de achtenmast ge- strdken. Nauwelijks staat de Prinses op de kade, of de commandant, die boven op de statietrap is teruggetreden, roept luid: „Leve de Koningin", een kreet, die door de matrozen en door de Hollanders onder het waohtende pulbliek luide wordt herhaald. De aankomst te Londen. Op den normalen tijd, am vijf minuten voor acht, vertrok de trein uit Harwich. Gedu rende de reis gebruikte het gezelschap in het salonrijtuig den maaltijd en precies te half tien stoomde de trein Liverpoolstreet-station binnen, waar een groote menigte op het per ron stond te wachten op de aankomst van de Nederlandsche Kroonprinses en Haar ge- maal. Onder de aanwezigen bevonden zich het ge- heele personeel van de Nederlandsche legatie en talrijke leden van de Nederlandsche kolo- nie, waarvan velen voor de eerste maal Prins Bernhard aanschouwden. Ter verwelkoming van de Prinses waren namens de [Britsche koninklijke familie op het perron aanwezig Lady Catherine Seymour, sir Harry Verney en generaal Paynter. Tevens was prins Arthur van Comnaught ter begroe- ting gekomen. Reeds bij het binnenrijden van den trein, toen de wachtenden Prinses Juliana voor een der ramen zagen verschijnen, weerklonk luid gejuich, dat nog toenam, toen de prinses, ge volgd - door Prins Bernhard, het perron be trad. In het Nederlandsch klinkt de kreet: Leve de Prinses, lave Prins Bernhard, doch ook het Engelsche pufaliek laat zich niet onbetuigd en herhaqidelijk hoort men: Hurrah for Princess Julia*!?. 4 Het Prinselijk Paar als eeregasten bij de Kroningsplechtigheid. Het A.N1P. meldt uit Londen: Sedert de aankomst van het Prinselijke Paar in Londen behooren Prinses Juliana en Prins Bernhard tot de meest gevierde eere gasten, die telkens, wanneer zij in het publiek verschijnen, sympathiebetuigingen in ont- vangst moeten nemen, zoodra zij herkend worden. De (Prinses en de Prins hebben Maandag een bezoek gebracht aan Koningin Mary in Marl- boroughhouse, waar de Prinses haar gemaal aan de Koningin en aan Koningin (Maud van Noonwegen heeft voorgesteld. In den namiddag hebben de Prinses en de Prins bezoek ontovangen van de verschillende vorstelijke gasten, die in het Buckingham Paleis (verblijf houden en ook zelf eenige be- zoeken afgelegd, o.a. bij het kroonprinselijk paar van Noorwegen. Aan het groote banket, dat Maandagavond in het Buckingham Paleis werd gehouden en dat een der luisterrijkste feesten is geworden hetwelk men izich hier herinnert, zat [Prinses Juliana, die gekleed was in een avondjapon van zilverbrokaat, op de voomaamste eere- plaats aan de hoofdtafel, aan de rechterhand van Koning George VI. Prins Bernhard was gekleed in marine-uni form, [in het groot-teneu van luitenant ter zee eerste klasse. Na ajloop van het banket bleven de gasten nog eenigen tijd 'in de zalen van het paleis bij- een, waarna het Prinselijk Paar, tusschen elf uur en half twaalf zich naar het Parlements- gebouw begaf, (naar de receptie die de speaker van het Lagerhuis daar aanlbood. Hier waren meer dan tweeduiiz&nd gasten aanwezig, en bij den ingang ontstond zulk een gedrang, dat de Prinses en de Prins van elkaar geseheiden werden, evenals de Princess Royal en haar echtgenoot, de Igraaf van Harewood, doch in het gebouw zelf vond men elkaar terug. Prin ses Juliana keerde reeds v66r twaalf uur naar het Buckingham Paleis terug, terwijl Prins Bernhard nog korten tjjd zich met verschil lende andere genoodigden bleef onderhouden. Dinsdagmiddag waren de Prinses en de Prins de gasten van den Hertog en de Herto- gin van Kent, die het Prinselijk Paar in hun woninig aan Belgrave Square een lunch hebben aangeboden. Dinsdagavond hebben de Prinses en de Prins aangezeten aan een diner ten huize van den Hertog en de Hertogin van Gloucester. DE VERKIEZaNG VAN DE EERSTE KAMER. In de Dinsdag gehouden openbare zitting van het centraal stembureau zijn alle voor de Eerste Kamerverkietzing ingediende candidaten iijsten geldig verklaard. Wegens het ontbreken van de bewilligings- verkiaring werden de namen van de volgende candidaten geschrapt: B. W. Th. van Slobbe, van de r.'k. lijst in N. Brabant, waarop als eerste candidaat voor- komt W. M. van Lansohot; D. Bartels, van de in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland ingediende lijst der S.D.A.P., waarop als eerste candidaat voor- komt P. Hiemstra; J. L. Nijsingh, van de in Groningen, Drenthe, Overjjssel en Gelderland ingediende lijst van de Liberale Staatspartij de Vrijheidslbond, en J. Rustige van de in Noord-Holland en Friesland ingediende lijst der Chr. Hist. Unie. AANKOOP MOTORSCHIP. Naar wij vernemen heeft de Mij. tot voort- zetting van den Koninklijken Hollandschen Lloyd het 5900 bruto-registerton metende mo- torschip Nansenville gekocht, dat in 1931 te MaLmo is gebouwd. IHet schip ibehoort aan de Universal Ship ping Company te Oslo, en zal te zijner tijd in zyn nieuwe bestemming worden gebruikt voor den dienst op Zuid-Amerika. Technisch personeel -jer maatschappij en der Scheepvaartinspectie zal zich naar Oslo be geven om het schip onder Nederlandsche vlag te ibrengen. STOPZETTING WERKVERSOHAFFING EN STEUNVERLEENINIG. Op vragen van den heer Drees betreffende het tijdelijk stop zetten van werkverschaffing en steunverleening heeft minister S'lingenberg geantwooid Een circulaire waarin aan gemeente-bestu- ren in overweging wordt gegeven om de werk verschaffing en de steunverleening van 5 Juli tot 25 September a.s. geheel stop te zetten is niet verzonden. De minister wenscht, in verband met de ge- stelde vragen, het volgende mede te deelen: Evenals vorige jaren, zal ook dit jaar door de rijksinspecteurs voor de werkverschaffing worden nagegaan, of en in hoeverre in bepaal- de gemeenten de werkverschaffing en/of steun verleening gedurende eenigen tijd in de zomer- maanden geheel of gedeeltelijk zouden kun- nen worden stopgezet. iWaar dit jaar voor het eerst na een aantal jaren van voortdurende stijging de werkloos- heid niet onbelangrijk daalt is de minister van meening, dat er dezen zomer in een aan tal gemeenten inderdaad aanleiding zal kun- nen zijn om de werkverschaffing en/of steun verleening gedurende eenigen tijd te beperken of stop te zetten, Bij de zich in vele streken des lands vertoo- nende opleving in het bedrijfsleven en de daar- mede gepaard gaande uitbreiding der normale werkgelegenheid, is het streven van den mi nister er op gericht te bevorderen, dat de ar- beiders zooveel mogelijk werk in het vrije be- drijf zullen vinden. In sommige gevallen vormt, vooral gedurende de zomermaanden, werkver schaffing een beletsel, althans een rem voor de arbeiders om vrij werk te zoeken. De minister heeft <*an de rijksinspecteurs opdracht gegeven om de hierboven vermelde mogelijkheden zorgvuldig en met groote voor- zichtigheid na te gaan en telkens overleg te plegen met de betrokken gemeentebesturen. Aangezien het hier geen voorziening van algemeenen aard betreft, noch ook een wijzi- ging.in het algemeen beleid, is er geen aanlei ding om met contaetcommissies overleg te plegen. HET VERSTREKKEN VAN SOHOENEN AAN WERKLOOZEN. De Federatie van Nederlandsche schoenfa- brikanten heeft een brief getzonden aan den minister van sociale zaken, om zich te verzet- ten tegen de aansporing welke van regeerings- wege is gericht tot de gemeentebestureh, be treffende het verstrekkan van schoenen aan werkloozen. Adressante wijst er den minister op dat de toestand in de schoenindustrie nog steeds ongunstig is en deize tak van nijverheid nog geen deel heeft gekregen in de opleving, welke in andere bedrijfstakken reeds mocht worden waargenomen. Een der oorzaken hiervan, aldus adr., moet gezocht worden in de omstandigheid, dat de schoenindustrie, welke haar verloren export uiteraard eerst zeer langzaam kan heroveren, nagenoeg op de binnenlandsohe markt is aan- geweizen, waar haar afnemers, de schoenwin- keliers, zich slechts zeer geleidelijk zullen kun- nen herstellen van de schadelijke gevolgen van den uiterst zwaren tijd welken zij in de afgeloopen jaren meemaakten. Het herstel van den stand der schoenwinke- liers is volgens haar dan ook een onenisfoare voorwaarde' voor een blijVende opleving in de schoenindustrie. Daarom heeft de door den minister voorge- nomen algeheele uitschakeling van den schoen- winkeliersstand bij de verschrekking van schoenen aan werkloozen, der Federatie, zoo zegt zij, pijnlijk getroffen. De Federatie maakt er ernstig bezwaar tegen, dat hier een vorm van steui\, welke volgens haar uit zrjn aard ten laste van de gemeensehap behoort te komen, voor een ge- deelte gevonden wordt door aan een be- paalde bevolkingsgroep i.e. den winkeliers- stand, een gedeelte van haar normale inkom- sten te onthouden. IZij verzocht den minister dan ook dringend aan zijn voornemen om de distributie van schoenen aan werkloozen, geheel buiten den middenstand om te doen plaats vinden, niet verder uitvoering te geven. REDEVOERING VAN DEN BELGISCHEN KONING. Ter gelegenheid van de onthulling van een borstbeeld van Koning Albert in de kazeme van het regiment grenadiers heeft Koning Leopold een redevoering uitgesproken, waarin hij o.m. zeide: Belgie heeft zich zelf een politiek opge legd van strikte onafhankelijkheid en zuiver nationale bezieling. Voor deze politiek is de steun noodig van een doelmatig militair appa- raat, de steun van een krachtig, welopgeleid leger, dat vastbesloten is de onschendbaarheid van ons gebied te eerbiedigen." SLECHTE LUIM. Italie is boos, schr. de N. R. Crt. En om die boosheid te luchten, heeft het bij wfjze van uiting van machtelooze woede de correspon- denten der Italiaansche bladen te Londen teruggeroepen en den invoer van Engelsche bladen, met uitzondering van enkelen, in Italie venboden. De oorzaak van deze handelwijze zou ge legen zijn in de, naar Italiaansche opvattingen, onwaardige houding van de Engelsche pers, welke een aanvang zou hebben genomen in de kwestie Abessinie en zich vervolgens zou heb ben voortgeziet in de Spaansche kwestie. Het Italiaansche persagentschap Stefani puibli- ceert vrijwel tegelijkertijd hiermede een be- richt ,,ter rectificatie van minderwaardige on- juistheden in de democratische pers" over de gedragingen en de overwinningen der Italiaan sche ,,vrijwilligers", behaald aan het gevechts- front bij Bilbao. Maar zelfs dat vermag het laconieke Albion niet uit zijn tent te lokken. Na eenige conster- natie direct na het bekend worden van het be- sluit, huldigt de pers nu het principe „keep smiling'' en hult zich in een rustig stilzwijgen. In geen land besteedt men aian dit feit zoo weinig aandacht als in Engeland. En Musso lini, die misschien nog de hoop gekoesterd heeft, dat hij Engeland hiermede kon veront- rusten, moet wel het gevoel krijgen, alsof hij bezig is te trachten met een kruiwagen een berg te verzetten. Behalve dan in Duitschland, waar men in- stemming betoont met de Italiaansche hou ding, „die tot dusverre zoo buitengewoon ge- duldig geweest is", wordt het Italiaansche be- sluit overal betreurt. Men betwijfelt of deze Italiaansche demonstraties tegen Engeland ook bij de kroningsfeesten is geen Italiaansche delegatie aanwezig wel aan het land ten goede zullen komen. Dat Italie zich onbehagelijk voelt, is begrij- pelijk. Het stuit telkens weer op den onver- zettelijken wil van Engeland en op de Engel sche invloeden. Dat neemt niet weg, dat de thans gevolgde werkwijze niet rijk aan succes belooft te zijn. Engeland laat zich door dreigementen niet van zijn stuk brengen. Nu bovendien juist vele diplomaten zich te Londen vereenigen ter ge legenheid van de kroning, die de Italiaansche geste vrijwel unaniem afkeuren, gaat de posi- tie van Italie bedenkelijk op splendid isola tion" lijken. Neen, prettig is het voor de spil RomeBerlijn allerminst. Op reis naar Lon den be&teden de meeste vertegenwoordigers nog een korte onderbreking voor een bezoek te Parijs en ach, men kan nooit weten, hier en daar blijft van zoo'n bezoek altijd wel wat hangen. Er was zeker voor Italie wel reden geweest de verbolgenheid jegens Engeland niet al te zeer te demonstreeren. Vooral voor de Mid- den-Europeesche kwestie is dit van belang, waar de betrokken landen voor de verzekering hunner veiligheid verlangend naar Engeland opzien. Dat geldt vooral voor Oostenrijk, sinds Schuschnigg te Venetie zulke klaarblij- kelijk teleursteliende ervaringen heeft opge- daan. Wat den leider der Oostenrijksche legi- misten voor eenige maanden te Londen niet gelukt is, nl. steun te vinden in Londen ter bevordering van de Oostenrijksche onafhanke lijkheid, gaat nu de staatssecretaris voor bui- tenlandsche zaken Guido Schmidt probeeren. Eden zal hem, wanneer hij ter gelegenheid van de kroningsfeesten te Londen vertoeft, enkele dagen op zijn landgoed ontvangen en er zal, dus ruimschoots gelegenheid bestaan om over de gemeenschappelijke gebieden van belang stelling van gedachten te wisselen. Nu ware het ongetwijfeld voor Italie heel wat aangenamer geweest, wanneer dit land in "deze periode op meer vriendschappelijken voet met Engeland stond. Het is de laatste jaren als de bescMermer van Oostenrijk opgetreden en het zou het gaarne nog wat doen voor zoo-' ver dat in overeenstemming is te brengen met de eisohen die de spil RomeBerlijn stelt. Daartoe zou vriendschappelijke samenwerking met Engeland van zoo'n buitengewone waarde kunnen zijn, terwijl nu deze onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is het vraagstuk Oostenrijk veel meer het karakter van een „entweder oder" aanneemt. Italie moet onder deze omstandigheden Engelschen steun aan Oostenrijk tot op zekere hoogte als tegen zich en de spil Rome[Berlijn gericht voelen. Dat moet het heel wat van het genoegen ont- nemen, dat anders de handhaving van de on afhankelijkheid van Oostenrijk zou hebben bereid. Het is intusschen te hopen, dat dit conflict spoedig een einde zal nemen. Europa beeft niets te winnen bij een verdere toespitsing van „spillen"-tegenstel'lingen. Eerder is het legen d-eel het geval. BOMBABDEMENT VAN OPEN STEDEN NOODZ AKELIJK Het „Militar Wochenblatt", het oudste Duitsche militaire blad, behandelt het bom- bardement van open steden en schrijft dat op het oogenblik geen staat kan afzien van het bombardeeren van open steden, hetgeen tot nu toe tegen het volkenrecht indruischte. Indien men het niet deed, zou men het doel van den oorlog in gevaar brengen. Tot nu toe spaar- de men het land van den tegenstander achter het front en men kon dit zonder bezwaar doen want het was practisch onmogelijk den vijand achter het front te treffen. De techniek heeft thans de volken het luohtwapen geschonken, waarmede men -den tegenstander achter het fomt kan aanvallen. Het bombardeeren van open steden wordt door het blad gemotiveerd door den aard van den ,,totalen oorlog", welke geen oorlog meer is tusschen legers, doch tusschen volken en welke ook het geheele economische leven en het geheele volk omvat. Deze oorlog bedreigt de geheele burgerbevolking van den tegen stander met honger en ellend-e, zonder reke- ning te houden met geslacht of leeftijd. De grond'slag van dezen oorlog is het hooge peil van onze beschaving. Hoej Al Ge U na lange besprekingen in rookerige lokalen moe en afgemat Sevoelt, of als Ge U veel te druk ebt gemaakt, neem dan toch zoo'n "AKKERTJE", dan knapt Ge weer op. Koker met 12 stuks 52 ct. Zakdoosje, 3 stuks 20 ct. (Ingez. Med.) EEN MISLUKTE SAMENZWERING. Naar uit Bagdad gemeld wordt, is men een samenzwering op het spoor gekomen, die ten doel had een opstand uit te lokken onder de stammen van den Midden-Euphraat en Diwa- niyah. In een dienaangaande uitgegeven officieel commtmique worden onder de schuldigen ge- noemd de senatoren Alwan Yassini en Moessen Aboe Tabirh, de afgevaardigde Abdoel Wahid Hadj Soekkar en nog twee leden van het parlement. De regeering heeft ten aanzien van hen op- heffing van de parlementaire immuniteit ge- vraagd en Senaat en Khmer hebben dit een- stemmig toegestaan. Vervolgens zijn de be- klaagden gearresteerd en onder bewaking naar Noord-Irak gezonden. De toestand ill Diwaniyah is kalm gebleven en ook in het Midden-Eufraatgebied is een poging tot opstand onmiddellijk gefnuikt. Hikmet Pasja, de voorzitter van de Kamer, heeft meegedeeld, dat de -betrokkenen drie- duizend geweren in de provincie Diwaijiayh binnen gesmokkeld hadden. Hij herinnerde eraan, dat de beweging oud was en voortge- duurd had, ondanks de welwillende houding, welke de regeering tegenover de stammen had aangenomen en de waarschuwingen en po- gingen om hen van politieke intrigues af te houden. In 1935 waren dezelide raddraaiers erin geslaagd om Jasim Pasja aan de macht te brengen, (die bij den opstand van het vorige najaar ten val gebracht is, hetgeen er op wijst, dat we hier in wezen met een herstel- beweging ten grunste van het vorige regiem te maken hebben). DE EVACUATIE VAN BILBAO. De chef van de diplomatieke afdeeling van de regeering te Burgos en de Britsche gezant te Hendaye hebben opnieuw nota's gewisseld over de evaouatie van Bilbao. In de Britsche nota wordt verklaard, dat de Britsche regeering zal voortgaan toebereidse- len te treffen, teneinde kinderen, vrouwen en ouden van dagen uit Bilbao te evacueeren en verder een trans-portsysteem uit te voeren door Spaansche booten -zal inwijden tusschen Bilbao en Fransche havens. De booten zullen de vlag van den Heiligen Joris voeren, met een rood knuis op een witten grond. Het Britsche personeel zal met de Fransche autoriteiten samen werken om het aan land gaan te be- spoedigen. De Britsche regeering is van plan deze schepen in open zee te beschermen en zij wenscht te weten, of Franco's voorstellen tot de evacuatie van de burgerbevolking van Bil bao in een streek, gelegen tusschen Bilbao en Santander onder bescherming van het inter- nationale Roode Kruis aan de Baskische regee ring kunnen worden overgelegd. Het antwoord van de regeering te Burgos luidt als volgt: Wij houden ons aan onze nota van 1 Mei. De evacuatie, zooals zij is voorge steld door de Britsche en de Fransche regee ring vertegenwoordigt een schending van de blokkade, aangezien in strijd met de regels Van het internationaal recht de Britsche vloot de schepen zal beschermen. Nog bedenkelijker is het, dat vreemae oorlogsschepen Spaansche vrachtschepen zullen begeleiden en haar aul- len helpen de blokkade te forceeren, zij het dan voor bumanitaire doeleinden. De regee ring van Franco kan een dergelijke aantas- ting van het prestige van de -Spaansche marine noch van de nationale souvereiniteit aanvaarden. Bovendien belemmert de activi- teit van dsze schepen de operaties tegen Bil bao. De nota gaat voort met erop te wijzen, dat Franco zijn vroeger aanbod een n-eutrale zone te creeeren onder bescherming van het internationale Roode Kruis handhaaft, doch onder voorwaarde, dat zij niet zooals te Madrid een centrum worde van militaire in- structies van munitiedepots of het t-errein voor militaire activiteit. De nota eindigt met de mededeeling', dat Engelsche schepen de actie van de internationale vloot tegen vrachtsche pen, die binnen de driemijlszone komen, belem- meren. Deze situatie heeft het verlies van de Espana ten gevolge gehad. Engeland ond-er- houdt officieele betrekkingen met het roode Spanje en maakt hierdoor de actie van het nationale Spanje moeilijker. DE RAMP VAN DE HINDENRURG. Havas verneemt uit Berlijn: -Volgens een verklaring van kapitein von Schiller gezagvoerder van het luchtschip Graf Zeppelin, zal dit luchtschip zonder -heliumgas geen nieuwen tocht over -den oceaan maken. De ,,Oude Graaf" zal d-us niet in Mei uit Frankfort naar Rio de Janeiro -vertrekken. De officieele beslissing van de staking van den dienst is niet bekend. Von Schiller zeide, dat Friedrichshafen geen voldoende hoeiveel- heden helium-gas bezit en dat de stopzetting van den dienst van langen duur zal kunnen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1